Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – áletranir - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTrumenba
ATC-kóðiJ07AH09
EfniNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
FramleiðandiPfizer Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri askja með 1, 5 eða 10 áfylltum sprautum; með eða án nála

1.HEITI LYFS

Trumenba stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu

Meningókokkabóluefni af flokki B (raðbrigða, aðsogað)

2.VIRK(T) EFNI

1 skammtur (0,5 ml) inniheldur:

Neisseria meningitidis sermisgerð B, fHbp undirættir A og B 60 míkrógrömm af hvoru

3.HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, histidín, vatn fyrir stungulyf, álfosfat og pólýsorbat 80 (E433).

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

1 stakskammta (0,5 ml) áfyllt sprauta með nál

1 stakskammta (0,5 ml) áfyllt sprauta án nálar

5 stakskammta (0,5 ml) áfylltar sprautur með nálum

5 stakskammta (0,5 ml) áfylltar sprautur án nála

10 stakskammta (0,5 ml) áfylltar sprautur með nálum

10 stakskammta (0,5 ml) áfylltar sprautur án nála

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva.

Hristið vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Geymið sprauturnar láréttar í kæli til þess að ná einsleitri dreifu sem fyrst. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1187/001 – 1 áfyllt sprauta með nál

EU/1/17/1187/002 – 1 áfyllt sprauta án nálar

EU/1/17/1187/003 –5 áfylltar sprautur með nálum

EU/1/17/1187/004 – 5 áfylltar sprautur án nála

EU/1/17/1187/005 – 10 áfylltar sprautur með nálum

EU/1/17/1187/006 – 10 áfylltar sprautur án nála

13.LOTUNÚMER, <AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

LOT:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Miði á áfylltri sprautu

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Trumenba stungulyf, dreifa Meningókokka B bóluefni i.m.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Hristið vel fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

LOT:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur (0,5 ml)

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf