Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tysabri (natalizumab) – áletranir - L04AA23

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTysabri
ATC-kóðiL04AA23
Efninatalizumab
FramleiðandiBiogen Idec Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

TYSABRI 300 mg innrennslisþykkni, lausn natalízúmab

2.VIRK(T) EFNI

Hvert 15 ml hettuglas af þykkni inniheldur 300 mg natalízúmab (20 mg/ml). Eftir þynningu inniheldur innrennslislausnin u.þ.b. 2,6 mg/ml af natalízúmabi.

3.HJÁLPAREFNI

natríumfosfat, einbasískt, einhýdrat; natríumfosfat, tvíbasískt, heptahýdrat; natríumklóríð; pólýsorbat 80 (E433); og vatn fyrir stungulyf.

Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn. 1 x 15 ml hettuglas.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð. Þynnið fyrir innrennsli.

Má ekki hrista eftir þynningu.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2˚C - 8˚C). Má ekki frjósa. Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Biogen Idec Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/346/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

TYSABRI 300 mg innrennslisþykkni, lausn natalízúmab

Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Þynnið fyrir innrennsli. Má ekki hrista eftir þynningu.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

15 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf