Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Urorec (silodosin) – Fylgiseðill - G04CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsUrorec
ATC-kóðiG04CA04
Efnisilodosin
FramleiðandiRecordati Ireland Ltd

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Urorec 8 mg hörð hylki

Urorec 4 mg hörð hylki

Sílódósín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Urorec og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Urorec

3.Hvernig nota á Urorec

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Urorec

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Urorec og við hverju það er notað

Upplýsingar um Urorec

Urorec tilheyrir hópi lyfja sem nefnast alfa1A-blokkar.

Urorec er sértækt fyrir viðtaka sem eru að finna í blöðruhálskirtli, blöðru og þvagrás. Blokkun þessara viðtaka veldur því að það slaknar á sléttum vöðvum þessara vefja. Það gerir það auðveldara að kasta af sér vatni og dregur úr einkennum.

Við hverju Urorec er notað

Urorec er notað hjá fullorðnum körlum til að meðhöndla þvageinkenni í tengslum við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils, svo sem eftirfarandi:

Erfiðleikar við að byrja að kasta af sér vatni,

Tilfinning um að blaðran tæmist ekki algjörlega,

Tíðari þörf fyrir að kasta af sér vatni, jafnvel að nóttu til.

2. Áður en byrjað er að nota Urorec

Ekki má nota Urorec

ef um er að ræða ofnæmi fyrir sílódósíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Urorec er notað.

Ef þú gengst undir skurðaðgerð á auga vegna skýmyndunar á augasteini (dreraðgerð) er mikilvægt að þú látir augnsérfræðinginn vita tafarlaust að þú notir eða hafir notað Urorec. Þetta er vegna þess að sumir sjúklingar sem fá meðferð með þessari tegund lyfja verða fyrir tapi á

vöðvaspennu í lithimnu (litaða hring augans) við slíka skurðaðgerð. Augnsérfræðingurinn getur gert viðeigandi varúðarráðstafanir hvað varðar lyf og skurðtækni sem nota skal. Spyrðu lækninn hvort þú skulir fresta eða hætta töku Urorec tímabundið fyrir dreraðgerð.

Ef þú hefur einhvern tíma fallið í yfirlið eða fundið fyrir svima við það að standa snögglega upp

skaltu láta lækninn vita af því áður en þú tekur Urorec.

Hugsanlega getur orðið vart við svima við það að standa upp og einstaka sinnum yfirlið, meðan á töku Urorec stendur, einkum við upphaf meðferðar eða ef þú tekur önnur lyf sem lækka blóðþrýstinginn. Ef slíkt gerist skaltu strax setjast eða leggjast niður þar til einkennin hverfa og láta lækninn vita eins fljótt og auðið er (sjá einnig kaflann „Akstur og notkun véla“).

Ef þú ert með alvarlegan lifrarkvilla skaltu ekki taka Urorec þar sem það hefur ekki verið prófað við slíkan sjúkdóm.

Ef þú ert með nýrnakvilla skaltu spyrja lækninn ráða.

Ef þú ert með miðlungs alvarlegan nýrnakvilla mun læknirinn sýna aðgát við upphaf Urorec meðferðarinnar og hugsanlega gefa þér minni skammt (sjá kafla 3 „Skammtur“).

Ef þú ert með alvarlegan nýrnakvilla skaltu ekki taka Urorec.

Þar sem góðkynja stækkun blöðruhálskirtils og krabbamein í blöðruhálskirtli kunna að valda sömu einkennum mun læknirinn athuga hvort þú ert með krabbamein í blöðruhálskirtli áður en meðferð er hafin með Urorec. Urorec læknar ekki krabbamein í blöðruhálskirtli.

Meðferðin með Urorec getur valdið afbrigðilegu sáðláti (dregið úr magni sæðis sem losað er við kynmök) og því haft tímabundin áhrif á frjósemi karlmanna. Þessi áhrif hverfa þegar notkun Urorec er hætt. Láttu lækninn vita ef þú ætlar að geta börn.

Börn og unglingar

Ekki gefa lyfið börnum og unglingum sem eru yngri en 18 ára þar sem engin viðeigandi ábending er til staðar fyrir þennan aldurshóp.

Notkun annarra lyfja samhliða Urorec

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Láttu lækninn einkum vita ef þú tekur:

Lyf sem lækka blóðþrýstinginn (einkum lyf sem nefnast alfa1-blokkar, svo sem prazosín eða doxazosín) þar sem hugsanlega er hætta á því að áhrif þessara lyfja aukist við töku Urorec.

Sveppalyf (svo sem ketókónasól eða itrakónasól), lyf sem eru notuð við HIV sýkingu/ALNÆMI (svo sem rítónavír) eða lyf sem eru notuð í kjölfar ígræðslu til að koma í veg fyrir að líffærum sé hafnað (svo sem cýklósporín) þar sem þessi lyf kunna að auka styrk Urorec í blóði.

Lyf sem eru notuð til að meðhöndla vandamál við að ná eða halda stinningu (svo sem síldenafíl eða tadalafíl) þar sem samhliða notkun með Urorec kann að leiða til örlítillar lækkunar á blóðþrýstingi.

Lyf við flogaveiki eða rifampicín (lyf til að meðhöndla berkla) þar sem hugsanlega getur dregið úr áhrifum Urorec.

Akstur og notkun véla

Akið ekki eða stjórnið vélum ef vart verður við yfirliðstilfinningu, svima, svefndrunga eða þokusýn.

3.Hvernig nota á Urorec

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er eitt hylki af Urorec 8 mg á dag til inntöku.

Taktu hylkin alltaf með mat, helst á sama tíma á hverjum degi. Ekki skal brjóta hylkin eða tyggja þau heldur gleypa þau í heilu lagi, helst með glasi af vatni.

Sjúklingar með nýrnakvilla

Ef þú ert með miðlungs alvarlegan nýrnakvilla er hugsanlegt að læknirinn ávísi öðrum skammti. Því er einnig hægt að fá Urorec 4 mg hörð hylki.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur fleiri en eitt hylki skaltu láta lækninn vita eins fljótt og auðið er. Ef þú finnur fyrir svima eða slappleika skaltu láta lækninn vita tafarlaust.

Ef gleymist að taka Urorec

Þú getur tekið hylkið síðar sama dag ef þú gleymdir að taka það á réttum tíma. Ef nánast er komið að næsta skammti skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp hylki sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Urorec

Ef meðferð er hætt er hugsanlegt að einkennin geri vart við sig á ný.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef fram koma einhver af eftirfarandi ofnæmisviðbrögðum: bólga í andliti eða hálsi, erfiðleikar við öndun, yfirliðstilfinning, kláði í húð eða ofsakláði þar sem afleiðingarnar gætu orðið alvarlegar.

Algengustu aukaverkanirnar eru minnkað magn sæðis sem losað er við kynmök. Þessi áhrif hverfa þegar töku Urorec er hætt. Láttu lækninn vita ef þú ætlar þér að geta börn.

Vart getur orðið við svima, þar með talið svima þegar staðið er upp, og stundum yfirlið.

Ef þú finnur fyrir slappleika eða svima skaltu strax setjast eða leggjast niður þar til einkennin hverfa. Ef þú finnur fyrir svima þegar þú stendur upp eða ef líður yfir þig skaltu láta lækninn vita eins fljótt og auðið er.

Urorec kann að valda fylgikvillum meðan á dreraðgerð stendur (skurðaðgerð á auga vegna skýs á augasteini, sjá kaflann: „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Mikilvægt er að þú látir augnsérfræðinginn vita tafarlaust ef þú notar eða hefur notað Urorec.

Hugsanlegar aukaverkanir fram koma hér á eftir

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Afbrigðilegt sáðlát (minna eða ekkert merkjanlegt magn af sæði er losað við kynmök; sjá kaflann: „Varnaðarorð og varúðarreglur“)

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Svimi, þar með talinn svimi þegar staðið er upp (sjá einnig ofar í þessum kafla)

Nefrennsli eða stíflað nef

Niðurgangur

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Minnkuð kynhvöt

Ógleði

Þurrkur í munni

Erfiðleikar við að ná eða halda stinningu getnaðarlims

Hraðari hjartsláttur

Einkenni um ofnæmisviðbrögð á húð, svo sem útbrot, kláði, ofsakláði og útbrot af völdum lyfs

Afbrigðilegar niðurstöður lifrarprófa

Lágur blóðþrýstingur

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Hraður eða óreglulegur hjartsláttur (kallast hjartsláttarónot)

Yfirlið / meðvitundarleysi

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum)

Önnur ofnæmisviðbrögð ásamt bólgu í andliti eða hálsi

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Slekja í sjáaldri við dreraðgerð (sjá einnig ofar í þessum kafla)

Ef þér finnst meðferðin hafa áhrif á kynlíf þítt skaltu láta lækninn vita.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Urorec

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnupakkningunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við skemmdir á umbúðum eða merki um að átt hefur verið við þær.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Urorec inniheldur

Urorec 8 mg

Virka innihaldsefnið er sílódósín. Hvert hylki inniheldur 8 mg af sílódósíni.

Önnur innihaldsefni eru forhleypt maíssterkja, mannitól (E421), magnesíum sterat, natríum lárilsúlfat, gelatín, títan tvíoxíð (E171).

Urorec 4 mg

Virka innihaldsefnið er sílódósín. Hvert hylki inniheldur 4 mg af sílódósíni.

Önnur innihaldsefni eru forhleypt maíssterkja, mannitól (E421), magnesíum sterat, natríum lárilsúlfat, gelatín, títan tvíoxíð (E171), gult járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Urorec og pakkningastærðir

Urorec 8 mg eru hvít, ógegnsæ, hörð gelatínhylki.

Urorec 4 mg eru gul, ógegnsæ, hörð gelatínhylki.

Urorec fæst í pakkningum sem innihalda 5, 10, 20, 30, 50, 90, 100 hylki. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy Co. Cork Írland

Framleiðandi

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali 1

20148 Milan Ítalía

LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI

Parc Mécatronic

03410 Saint Victor

Frakkland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Recordati Ireland Ltd.

PharmaSwiss UAB

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 370 5 2790762

България

Luxembourg/Luxemburg

PharmaSwiss EOOD

Recordati Ireland Ltd.

Тел.: + 359 2 895 21 10

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Česká republika

Magyarország

Herbacos Recordati s.r.o.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 420 466 741 915

Tel: + 353 21 4379400

Danmark

Malta

Recordati Ireland Ltd.

Focused Pharma Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Tel: + 356 79426930

Deutschland

Nederland

Recordati Pharma GmbH

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 49 731 70470

Tel: + 353 21 4379400

Eesti

Norge

PharmaSwiss Eesti OÜ

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 372 6827400

Tlf: + 353 21 4379400

Ελλάδα

Österreich

Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

Recordati Ireland Ltd.

Τηλ: + 30 210-6773822

Tel: + 353 21 4379400

España

Polska

Casen Recordati, S.L.

RECORDATI POLSKA sp. z o.o.

Tel: + 34 91 659 15 50

Tel: + 48 22 206 84 50

France

Portugal

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

Jaba Recordati, S.A.

Tél: + 33 1 45 19 10 00

Tel: + 351 21 432 95 00

Hrvatska

România

PharmaSwiss d.o.o.

Recordati România S.R.L.

Tel: +385 1 63 11 833

Tel: + 40 21 667 17 41

Ireland

Slovenija

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 353 21 4379400

Ísland

Slovenská republika

Recordati Ireland Ltd.

Herbacos Recordati s.r.o.

Sími: + 353 21 4379400

Tel: + 420 466 741 915

Italia

Suomi/Finland

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 39 02 487871

Puh/Tel: + 353 21 4379400

Κύπρος

Sverige

G.C. Papaloisou Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Τηλ: + 357 22 49 03 05

Tel: + 353 21 4379400

Latvija

United Kingdom

PharmaSwiss UAB

Recordati Pharmaceuticals Ltd.

Tel: + 370 5 2790762

Tel: + 44 1491 576336

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf