Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vectibix (panitumumab) – Samantekt á eiginleikum lyfs - L01XC08

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsVectibix
ATC-kóðiL01XC08
Efnipanitumumab
FramleiðandiAmgen Europe B.V.

1.HEITI LYFS

Vectibix 20 mg/ml innrennslisþykkni, lausn.

2.INNIHALDSLÝSING

Hver ml af þykkni inniheldur 20 mg af panitumumabi.

Hvert einnota hettuglas inniheldur annaðhvort 100 mg af panitumumabi í 5 ml eða 400 mg af panitumumabi í 20 ml.

Lokastyrkur panitumumabs á ekki að vera meiri en 10 mg/ml þegar blandað er samkvæmt leiðbeiningum í kafla 6.6.

Panitumumab er að fullu manna einstofna IgG2 mótefni sem er framleitt í spendýrafrumulínu (mammalian cell line) með raðbrigða DNA tækni.

Hjálparefni með þekkta verkun

Hver ml af þykkni inniheldur 0,150 mmól af natríum sem eru 3,45 mg natríum. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Innrennslisþykkni, lausn (sæft þykkni).

Litlaus lausn sem getur innihaldið gegnsæjar eða hvítar, sýnilegar, formlausar panitumumab próteinagnir.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Vectibix er ætlað til meðferðar fyrir fullorðna sjúklinga með villigerðar RAS krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum:

sem fyrsti valkostur í samsettri meðferð með FOLFOX eða FOLFIRI.

sem annar valkostur í samsettri meðferð með FOLFIRI hjá sjúklingum sem hafa fengið lyfjameðferð sem byggir á fluoropyrimidini (án irinotecans) sem fyrsta valkosti.

sem einlyfjameðferð þegar meðferð með fluoropyrimidini, oxaliplatini eða irinotecani hefur ekki borið árangur.

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Vectibix meðferð skal fara fram undir eftirliti læknis sem hefur reynslu af krabbameinslyfjameðferð. Staðfesta skal að um villigerðar RAS (KRAS og NRAS) sé að ræða áður en meðferð með Vectibix er hafin. Ákvörðun á stöðu stökkbreytinga á að vera í höndum reynds starfsfólks á rannsóknarstofu og skal gerð með gilduðum prófunaraðferðum fyrir KRAS (táknraðir 2, 3 og 4) og NRAS (táknraðir 2, 3 og 4) stökkbreytingum.

Skammtar

Ráðlagður skammtur af Vectibix eru 6 mg/kg líkamsþyngdar gefinn einu sinni á tveggja vikna fresti. Áður en innrennsli hefst skal þynna Vectibix í natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf þannig að lokastyrkurinn verði ekki hærri en 10 mg/ml (sjá blöndunarleiðbeiningar í kafla 6.6).

Nauðsynlegt getur verið að breyta skammti Vectibix ef alvarlegar aukaverkanir (≥ gráðu 3) á húð koma fram (sjá kafla 4.4).

Sérstakir sjúklingahópar

Öryggi og verkun Vectibix hefur ekki verið rannsakað hjá sjúklingum með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi.

Engin klínísk gögn eru fyrirliggjandi sem styðja þörf á að breyta skömmtum fyrir aldraða.

Börn

Notkun Vectibix á ekki við hjá börnum við ábendingunni meðferð við krabbameini í ristli eða endaþarmi.

Lyfjagjöf

Vectibix verður að gefa í bláæð sem innrennsli með innrennslisdælu, þar sem nota þarf 0,2 eða

0,22 míkrómetra síu (in-line filter) með litla próteinbindingu, í gegnum útæða slöngu eða inniliggjandi æðalegg. Ráðlagður innrennslistími er u.þ.b. 60 mínútur. Ef fyrsta innrennslisgjöf þolist vel má gefa síðari innrennsli á 30 til 60 mínútum. Skammta hærri en 1.000 mg skal gefa með innrennsli í u.þ.b.

90 mínútur (sjá upplýsingar um meðhöndlun í kafla 6.6).

Innrennslisslönguna skal skola með natríumklóríðlausn fyrir og eftir gjöf með Vectibix til að koma í veg fyrir að Vectibix blandist við önnur lyf eða lausnir til notkunar í bláæð.

Hugsanlega þarf að minnka innrennslishraða Vectibix ef innrennslistengdar aukaverkanir koma fram (sjá kafla 4.4).

Ekki má gefa Vectibix með þrýstingi eða með inndælingu í bláæð (bolus).

Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um þynningu lyfsins fyrir gjöf.

4.3Frábendingar

Sjúklingar með sögu um verulegt eða lífshættulegt ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1 (sjá kafla 4.4).

Sjúklingar með millivefslungnabólgu eða bandvefsaukningu í lungum (sjá kafla 4.4).

Ekki má nota Vectibix í samsettri lyfjameðferð með oxaliplatini hjá sjúklingum með krabbamein í ristli eða endaþarmi, með meinvörpum, sem eru með stökkbreytt RAS eða þegar staða RAS er ekki þekkt (sjá kafla 4.4).

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Aukaverkanir í húð og eiturverkanir á mjúkvefi

Aukaverkanir í húð, lyfjafræðileg áhrif sem koma fram við notkun vaxtarþáttarviðtaka húðþekju hemla (epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors) koma fram hjá nær öllum sjúklingum (u.þ.b. 90%) sem eru meðhöndlaðir með Vectibix. Greint var frá verulegum (NCI-CTC gráðu 3) aukaverkunum á húð hjá 34% sjúklinga og lífshættulegum (NCI-CTC gráðu 4) aukaverkunum á húð hjá < 1% sjúklinga sem fengu Vectibix í samsettri meðferð með krabbameinslyfjum (n = 1.536) (sjá kafla 4.8). Ef sjúklingur fær aukaverkanir á húð sem eru af gráðu 3 (CTCAE v 4.0) eða hærri, eða sem eru taldar óbærilegar er ráðlagt að breyta skömmtum á eftirfarandi hátt:

Einkenni í húð:

Gjöf Vectibix

Niðurstaða

Skammtar

≥ gráða 31

 

 

 

 

 

 

 

Fyrsta tilvik

Sleppa 1 eða 2

Bati (< gráða 3)

Halda innrennsli áfram með

 

skömmtum

 

100% af upphafsskammti

 

 

Ekki bati

Hætta meðferð

Annað tilvik

Sleppa 1 eða 2

Bati (< gráða 3)

Halda innrennsli áfram með

 

skömmtum

 

80% af upphafsskammti

 

 

Ekki bati

Hætta meðferð

Þriðja tilvik

Sleppa 1 eða 2

Bati (< gráða 3)

Halda innrennsli áfram með

 

skömmtum

 

60% af upphafsskammti

 

 

Ekki bati

Hætta meðferð

Fjórða tilvik

Hætta meðferð

-

-

 

 

 

 

1 Meira eða jafnt og gráða 3 er skilgreint sem alvarleg eða lífshættuleg tilvik

Í klínískum rannsóknum, í kjölfar alvarlegra aukaverkana á húð (þ.m.t. munnbólgu), var greint frá aukaverkunum tengdum sýkingum, þar á meðal sýklasótt og drepmyndandi fellsbólgu (necrotising fasciitis), sem í mjög sjaldgæfum tilfellum leiddu til dauða, og staðbundnum graftarkýlum sem kröfðust ástungu og afrennslis. Sjúklingar með alvarlegar aukaverkanir á húð eða eiturverkanir í mjúkvefjum eða ef aukaverkanir versna meðan á gjöf Vectibix stendur, skulu vera undir eftirliti m.t.t. myndunar á bólgu eða sýkingu (þ.m.t. húðbeðsbólgu og drepmyndandi fellsbólgu) og skulu tafarlaust meðhöndlaðir á viðeigandi hátt. Lífshættulegar og banvænar sýkingar m.a. drepmyndandi fellsbólga og sýklasótt hafa komið fram hjá sjúklingum sem hafa fengið Vectibix. Eftir markaðssetningu hefur í mjög sjaldgæfum tilfellum verið greint frá Stevens-Johnson heilkenni og eitrunardreplos húðþekju (toxic epidermal necrolysis) hjá sjúklingum sem fengu Vectibix. Ef eiturverkanir á húð eða mjúkvefi með verulegri eða lífshættulegri bólgu eða sýkingu koma fram á að gera hlé á meðferð með Vectibix eða hætta henni alveg.

Meðferð aukaverkana á húð fer eftir alvarleika og getur falið í sér notkun rakakrems, sólarvarnar (sólarvarnarstuðull > 15 UVA og UVB), sterakrems til staðbundinnar notkunar (sem inniheldur ekki meira en 1% hydrocortison) borið á viðkomandi svæði og/eða sýklalyf til inntöku. Einnig er ráðlagt að sjúklingar sem fá útbrot/eiturverkanir á húð noti sólarvörn og hatta og að þeir takmarki útsetningu fyrir sól því sólarljós getur aukið húðskemmdir sem geta komið fram.

Fyrirhyggja varðandi húðmeðferð m.a. notkun rakakrems, sólarvarnar (sólarvarnarstuðull > 15 UVA og UVB), sterakrems til staðbundinnar notkunar (sem inniheldur ekki meira en 1% hydrocortison) og sýklalyf til inntöku (t.d. doxycyclin) getur komið að gagni til að stemma stigu við aukaverkunum á húð. Ráðleggja má sjúklingum að bera rakakrem og sólarvörn á andlit, hendur, fætur, háls, bak og bringu á hverjum morgni meðan á meðferðinni stendur og stera til staðbundinnar notkunar á andlit, hendur, fætur, háls, bak og bringu á hverju kvöldi meðan á meðferðinni stendur.

Aukaverkanir í lungum

Sjúklingar með sögu um eða vísbendingu um millivefslungnabólgu eða bandvefsaukningu í lungum voru útilokaðir frá klínískum rannsóknum. Greint hefur verið frá tilvikum um millivefslungnasjúkdóm (Interstitial Lung Disease), lífshættulegan og ekki lífshættulegan, aðallega á meðal Japana. Ef einkenni frá lungum koma skyndilega fram eða versna á að hætta meðferð með Vectibix og rannsaka þessi einkenni tafarlaust. Við greiningu á millivefslungnasjúkdóm skal hætta meðferð með Vectibix fyrir fullt og allt og meðhöndla sjúklinginn með tilliti til þess. Hjá sjúklingum með sögu um millivefslungnabólgu eða bandvefsaukningu í lungum þarf að íhuga vandlega kosti meðferðar með panitumumabi á móti hættu á aukaverkunum í lungum.

Truflun á blóðsaltajafnvægi

Hjá nokkrum sjúklingum hafa komið fram stiglækkandi gildi af magnesíum í sermi sem leiddi til verulegrar (gráða 4) blóðmagnesíumlækkunar. Sjúklingar skulu vera undir reglulegu eftirliti m.t.t. blóðmagnesíumlækkunar og meðfylgjandi blóðkalsíumlækkunar áður en meðferð með Vectibix er hafin og reglulega þar á eftir í allt að 8 vikur eftir að meðferð er lokið (sjá kafla 4.8). Mælt er með gjöf magnesíums, eftir því sem við á.

Aðrar truflanir á blóðsaltajafnvægi hafa einnig komið fram, þ.m.t. blóðkalíumlækkun. Einnig er mælt með eftirliti samanber hér að ofan og gjöf þessara salta, eftir því sem við á.

Innrennslistengdar aukaverkanir

Í klínísku rannsóknunum (n = 2.588) á einlyfjameðferð og samsettri meðferð á krabbameini í ristli eða endaþarmi með meinvörpum var greint frá innrennslistengdum aukaverkunum (sem áttu sér stað innan sólarhrings frá innrennsli) hjá u.þ.b. 4% sjúklinga sem fengu Vectibix, en þar af voru < 1% alvarlegar (NCI-CTC af gráðu 3 og gráðu 4).

Greint hefur verið frá alvarlegum innrennslistengdum aukaverkunum eftir markaðssetningu lyfsins, þ.m.t. dauðsföllum í mjög sjaldgæfum tilvikum. Ef alvarleg eða lífshættuleg innrennslistengd aukaverkun á sér stað meðan á innrennsli stendur eða einhvern tíma eftir innrennsli [t.d. berkjukrampi, ofnæmisbjúgur, lágur blóðþrýstingur, þörf á lyfjameðferð með inndælingu eða bráðaofnæmi], skal notkun Vectibix hætt til frambúðar (sjá kafla 4.3 og 4.8).

Hægja skal á innrennsli ef sjúklingur fær vægar eða í meðallagi alvarlegar innrennslistengdar aukaverkanir (CTCAE v 4.0 gráðu 1 og 2) meðan á innrennsli stendur. Við seinni innrennsli er mælt með sama hæga innrennsli.

Greint hefur verið frá ofnæmisviðbrögðum sem koma fram meira en sólarhring eftir innrennsli. Þar með talið er eitt banvænt tilvik ofnæmisbjúgs sem kom fram meira en sólarhring eftir innrennsli. Vara skal sjúklinga við aukaverkunum sem geta komið seint fram og þeim ráðlagt að hafa samband við lækninn ef ofnæmisviðbrögð koma fram.

Bráð nýrnabilun

Greint hefur verið frá bráðri nýrnabilun hjá sjúklingum sem fengu alvarlegan niðurgang og vessaþurrð. Gefa á sjúklingum sem fá alvarlegan niðurgang fyrirmæli um að leita tafarlaust ráða hjá heilbrigðisstarfsfólki.

Vectibix í samsettri lyfjameðferð með irinotecani, 5-fluorouracili með inndælingu (bolus) og leucovorini (IFL)

Sjúklingar sem fengu Vectibix meðferð ásamt irinotecan/fluorouracil/leucovorin (IFL) meðferð [stakur skammtur 5-fluorouracil (500 mg/m2), leucovorin (20 mg/m2) og irinotecan (125 mg/m2)] fengu iðulega alvarlegan niðurgang (sjá kafla 4.8). Þess vegna ætti að forðast að gefa Vectibix ásamt IFL (sjá kafla 4.5).

Vectibix ásamt bevacizumabi og öðrum krabbameinslyfjum

Í slembaðri, opinni, fjölsetra rannsókn á 1.053 sjúklingum var gert mat á áhrifum lyfjameðferðar sem innihélt bevacizumab og oxaliplatin eða irinotecan, með eða án Vectibix, sem fyrsti valkostur við krabbameini í ristli eða endaþarmi með meinvörpum. Sýnt var fram á styttri lifun án sjúkdómsfram- gangs og fleiri dauðsföll hjá sjúklingum sem fengu Vectibix ásamt bevacizumabi og lyfjameðferð. Einnig var sýnt fram á aukna tíðni lungnablóðreks, sýkinga (aðallega af húðsjúkdómafræðilegum uppruna), niðurgangs, truflunar á blóðsaltajafnvægi, ógleði, uppkasta og vessaþurrð hjá þeim hluta sjúklinga sem fengu Vectibix ásamt bevacizumabi og lyfjameðferð. Viðbótargreining á verkunarniðurstöðum útfrá stöðu KRAS gaf ekki til kynna undirhóp sjúklinga sem höfðu ávinning af

notkun Vectibix samhliða lyfjameðferð byggða á oxaliplatini eða irinotecani og bevacizumabi. Tilhneiging til minni lifunar kom fram við notkun Vectibix hjá undirhópnum með villigerðar KRAS í bevacizumab og oxaliplatin hópnum og tilhneiging til minni lifunar kom einnig fram við notkun Vectibix í bevacizumab og irinotecan hópnum, óháð stöðu KRAS stökkbreytingar. Þess vegna skal ekki gefa Vectibix ásamt samsettri lyfjameðferð sem inniheldur bevacizumab (sjá kafla 4.5 og 5.1).

Vectibix í samsettri krabbameinslyfjameðferð sem byggist á oxaliplatini hjá sjúklingum með krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum með stökkbreytt RAS eða þegar staða RAS í æxli er ekki þekkt

Vectibix í samsettri krabbameinslyfjameðferð með oxaliplatini má ekki nota handa sjúklingum með krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum, ef um æxli með stökkbreytt RAS er að ræða eða staða RAS í æxli er ekki þekkt (sjá kafla 4.3 og 5.1).

Í frumgreiningu rannsóknar (n = 1.183, 656 sjúklingar með villigerðar KRAS (táknröð 2) og 440 sjúklingar með stökkbreytt KRAS æxli) var lagt mat á panitumumab í samsettri innrennslismeðferð með 5-fluorouracili, leucovorini og oxaliplatini (FOLFOX) samanborið við

FOLFOX eitt og sér sem fyrsta valkost við krabbameini í ristli eða endaþarmi með meinvörpum. Í ljós kom að lifun án sjúkdómsframgangs (progression-free survival [PFS]) var styttri og heildarlifun (overall survival [OS]) var einnig styttri hjá sjúklingum með æxli með stökkbreytt KRAS sem fengu panitumumab og FOLFOX (n = 221) samanborið við þá sem fengu FOLFOX eitt og sér (n = 219).

Fyrirfram skilgreind afturvirk undirhópagreining á 641 sjúklingi af 656 sjúklingum með villigerðar KRAS (táknröð 2) æxli úr rannsókninni leiddi í ljós viðbótar RAS (KRAS [táknraðir 3 og 4] eða NRAS [táknraðir 2, 3, 4]) stökkbreytingar hjá 16% (n = 108) sjúklinga. Stytting á lifun án sjúkdómsframgangs og heildarlifun kom fram hjá sjúklingum með stökkbreytt RAS æxli sem fengu panitumumab og FOLFOX (n = 51) samanborið við þá sem fengu FOLFOX eitt og sér (n = 57).

Ákvörðun á stöðu RAS stökkbreytinga á að vera í höndum reynds starfsfólks á rannsóknarstofu og gerð með gilduðum prófunaraðferðum (sjá kafla 4.2). Ef fyrirhugað er að nota Vectibix í samsettri meðferð með FOLFOX er mælt með að staða stökkbreytinga sé ákvörðuð á rannsóknarstofu sem er þátttakandi í RAS ytra gæðatryggingarverkefninu (External Quality Assurance programme) eða að staða villigerðar sé staðfest með tveimur samstæðum prófunum.

Eiturverkanir á augu

Eftir markaðssetningu hefur í mjög sjaldgæfum tilvikum verið greint frá alvarlegri glærubólgu og glærubólgu með sárum. Sjúklingum með einkenni sem benda til glærubólgu, svo sem bráð eða versnandi tilvik, bólgu í augum, táraseytingar, ljósnæmis, þokusýnar, augnverks og/eða roða í augum, skal tafarlaust vísa til augnlæknis.

Við staðfesta greiningu á glærubólgu með sárum á að gera hlé á meðferð með Vectibix eða hætta henni alveg. Við greiningu á glærubólgu skal vandlega hugleiða ávinning og áhættu af áframhaldandi meðferð.

Vectibix á að nota með varúð hjá sjúklingum með sögu um glærubólgu, glærubólgu með sárum eða verulegan augnþurrk. Notkun snertilinsa er einnig áhættuþáttur glærubólgu og glærubólgu með sárum.

Sjúklingar með ECOG færni 2 sem fengu Vectibix í samsettri krabbameinslyfjameðferð

Hjá sjúklingum með ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) færni 2 er ráðlagt að meta hlutfall ávinnings/áhættu áður en samsett krabbameinslyfjameðferð með Vectibix til meðferðar á krabbameini í ristli eða endaþarmi með meinvörpum er hafin. Ekki hefur verið sýnt fram á jákvætt hlutfall ávinnings/áhættu hjá sjúklingum með ECOG færni 2.

Aldraðir sjúklingar

Enginn heildarmunur var á öryggi og verkun hjá sjúklingum (≥ 65 ára) sem fengu einlyfjameðferð með Vectibix. Þó var greint frá auknum fjölda alvarlegra aukaverkana í samsettri krabbameinslyfjameðferð með Vectibix ásamt FOLFIRI eða FOLFOX borið saman við krabbameinslyfjameðferðina eina sér (sjá kafla 4.8).

Aðrar varúðarreglur

Þetta lyf inniheldur 0,150 mmól af natríum (sem eru 3,45 mg natríum) í hverjum ml af þykkni. Taka þarf tillit til þessa hjá sjúklingum sem eru á natríumskertu mataræði.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Niðurstöður rannsókna á milliverkunum sem snerta Vectibix og irinotecan hjá sjúklingum með krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum benda til þess að lyfjahvörf irinotecans og virks umbrotsefnis þess, SN-38, breytist ekki þegar lyfin eru gefin saman. Samanburður á niðurstöðum rannsókna (cross-study comparison) sýndi að meðferð sem inniheldur irinotecan (IFL eða FOLFIRI) hefur engin áhrif á lyfjahvörf panitumumabs.

Vectibix á ekki að gefa samtímis IFL lyfjameðferð eða samtímis samsettri lyfjameðferð sem inniheldur bevacizumab. Sýnt hefur verið fram á háa tíðni alvarlegs niðurgangs við notkun panitumumabs samhliða IFL (sjá kafla 4.4). Einnig hefur verið sýnt fram á aukna tíðni eiturverkana og dauðsfalla við notkun panitumumabs ásamt bevacizumabi og lyfjameðferð (sjá kafla 4.4 og 5.1).

Vectibix í samsettri krabbameinslyfjameðferð með oxaliplatini má ekki nota handa sjúklingum með krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum, ef um æxli með stökkbreytt RAS er að ræða eða ef staða RAS er ekki þekkt. Í klínískri rannsókn kom í ljós að lifun án sjúkdómsframgangs var styttri og heildarlifun var einnig styttri hjá sjúklingum með æxli með stökkbreyttu RAS sem fengu panitumumab og FOLFOX (sjá kafla 4.4 og 5.1).

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar fullnægjandi rannsóknaniðurstöður um notkun Vectibix á meðgöngu liggja fyrir. Dýrarannsóknir hafa sýnt eiturverkanir á æxlun (sjá kafla 5.3). Hugsanleg hætta fyrir menn er ekki þekkt. EGFR hefur verið tengt stjórnun á þroska fósturs og hugsanlega er það nauðsynlegt fyrir eðlilega líffæramyndun, viðkomu (proliferation) og sérhæfingu við þroska fósturvísis. Hugsanlegt er því að Vectibix valdi fósturskaða þegar það er gefið á meðgöngu.

Þekkt er að manna IgG fari yfir fylgju, því er mögulegt að panitumumab berist frá móður til fósturs. Konur á barneignaraldri verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferðinni stendur og í allt að 2 mánuði eftir að meðferð líkur. Ef Vectibix er notað á meðgöngu eða ef kona verður þunguð meðan hún fær meðferð með þessu lyfi, skal upplýsa hana um hættu á að missa fóstrið og hættu á fósturskaða.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort panitumumab skilst út í brjóstamjólk. Vegna þess að manna IgG skilst út í mjólk í mönnum er einnig mögulegt að panitumumab skiljist út. Ekki er þekkt hvort Vectibix geti frásogast og valdi ungbarninu skaða eftir inntöku. Ráðlagt er að konur gefi ekki brjóst meðan á meðferð með Vectibix stendur og í 2 mánuði eftir seinasta skammt.

Frjósemi

Í dýrarannsóknum hefur verið sýnt fram á afturkræf áhrif á tíðahring og minnkaða frjósemi hjá kvenkyns öpum (sjá kafla 5.3). Panitumumab getur haft áhrif á möguleika konu til að verða þunguð.

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Ef sjúklingur finnur fyrir einkennum tengdum meðferðinni sem hafa áhrif á sjón og/eða einbeitingu og viðbragðsflýti, er ráðlagt að hvorki aka né nota vélar þar til einkennin hverfa.

4.8Aukaverkanir

Yfirlit yfir öryggi

Samkvæmt greiningu á öllum sjúklingum með krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum í klínískum rannsóknum (n = 2.588) sem fengu Vectibix einlyfjameðferð eða samsetta krabbameins- lyfjameðferð voru algengustu aukaverkanirnar á húð og komu þær fram hjá 93% sjúklinga. Þessar aukaverkanir eru tengdar lyfjafræðilegum áhrifum Vectibix og flestar þeirra eru vægar til í meðallagi alvarlegar og um það bil 25% eru alvarlegar (gráðu 3 NCI-CTC) og < 1% eru lífshættulegar (gráðu 4 NCI-CTC). Sjá kafla 4.4 varðandi klíníska meðhöndlun aukaverkana á húð, þ.m.t. ráðleggingar um breytingar á skömmtum.

Mjög algengar aukaverkanir sem greint var frá hjá ≥ 20% sjúklinga voru aukaverkanir frá meltingarfærum [niðurgangur (50%), ógleði (41%), uppköst (27%), hægðatregða (23%) og kviðverkir (23%)]; almennar aukaverkanir [þreyta (37%), hiti (20%)]; raskanir á efnaskiptum og næringu [lystarleysi (27%)]; sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra [naglgerðisbólga (20%)]; og vandkvæði tengd húð og undirhúð [útbrot (45%), húðbólga sem líkist þrymlabólum (39%), kláði (35%), hörundsroði (30%) og þurr húð (22%)].

Tafla með aukaverkunum

Upplýsingar um aukaverkanir í neðangreindri töflu eru, ef annað er ekki tekið fram, fengnar úr klínískum rannsóknum á sjúklingum með krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum sem fengu panitumumab sem einlyfjameðferð eða í samsettri meðferð með krabbameinslyfjum (n = 2.588) og tilkynningum eftir markaðssetningu. Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

 

 

 

Aukaverkanir

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA flokkun

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög

Tíðni ekki

eftir líffærum

(≥ 1/10)

(≥ 1/100 til

(≥ 1/1.000 til

sjaldgæfar

þekkt*

 

 

< 1/10)

< 1/100)

(≥ 1/10.000 til

 

 

 

 

 

< 1/1.000)

 

Sýkingar af völdum

Naglgerðis-

Útbrot með

Augnsýking

 

 

sýkla og sníkjudýra

bólga1

greftri

Sýking í

 

 

 

 

Húðbeðsbólga1

augnlokum

 

 

 

 

Þvagfærasýking

 

 

 

 

 

Hárslíðursbólga

 

 

 

 

 

Staðbundin

 

 

 

 

 

sýking

 

 

 

Blóð og eitlar

Blóðleysi

Hvítfrumnafæð

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ónæmiskerfi

 

Ofnæmi1

 

Bráðaofnæmis-

 

 

 

 

 

viðbrögð1

 

 

 

 

Aukaverkanir

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA flokkun

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög

Tíðni ekki

eftir líffærum

(≥ 1/10)

(≥ 1/100 til

(≥ 1/1.000 til

sjaldgæfar

þekkt*

 

 

< 1/10)

< 1/100)

(≥ 1/10.000 til

 

 

 

 

 

< 1/1.000)

 

Efnaskipti og

Of lágt kalíum í

Of lágt kalsíum í

 

 

 

næring

blóði

blóði

 

 

 

 

Lystarleysi

Vökvaskortur

 

 

 

 

Of lágt

Of hár blóðsykur

 

 

 

 

magnesíum í

Of lágt fosfat í

 

 

 

 

blóði

blóði

 

 

 

Geðræn vandamál

Svefnleysi

Kvíði

 

 

 

Taugakerfi

 

Höfuðverkur

 

 

 

 

 

Sundl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augu

Tárubólga

Hvarmabólga

Erting í

Glærubólga með

 

 

 

Vöxtur augnhára

augnlokum

sárum1

 

 

 

Aukin táraseyting

Glærubólga1

 

 

 

 

Aukið blóðmagn

 

 

 

 

 

í augum

 

 

 

 

 

Augnþurrkur

 

 

 

 

 

Kláði í augum

 

 

 

 

 

Erting í augum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjarta

 

Hraðsláttur

Blámi

 

 

Æðar

 

Blóðtappi í

 

 

 

 

 

djúpbláæðum

 

 

 

 

 

Lágþrýstingur

 

 

 

 

 

Háþrýstingur

 

 

 

 

 

Andlitsroði

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öndunarfæri,

Mæði

Segarek í lungum

Berkjukrampi

 

Millivefs-

brjósthol og

Hósti

Blóðnasir

Nefþurrkur

 

lungna-

miðmæti

 

 

 

 

sjúkdómur3

Meltingarfæri

Niðurgangur1

Blæðing frá

Sprungnar varir

 

 

 

Ógleði

endaþarmi

Varaþurrkur

 

 

 

Uppköst

Munnþurrkur

 

 

 

 

Kviðverkur

Meltingar-

 

 

 

 

Munnbólga

truflanir

 

 

 

 

Hægðatregða

Munnbólga með

 

 

 

 

 

sárum

 

 

 

 

 

Varabólga

 

 

 

 

 

Vélinda-bakflæði

 

 

 

Húð og undirhúð

Húðbólga sem

Handa-

Ofnæmisbjúgur1

Húðdrep1

 

 

líkist

fótaheilkenni

Óeðlilegur

Stevens-Johnson

 

 

þrymlabólum

(palmar-plantar

hárvöxtur

heilkenni1

 

 

Útbrot1,2

erythrodysaesthe

Inngrónar neglur

Eitrunardreplos

 

 

Húðroði

sia syndrome)

Naglarlos

húðþekju1

 

 

Kláði

Sár í húð

 

 

 

 

Þurr húð

Hrúður

 

 

 

 

Sprungur í húð

Óhóflegur

 

 

 

 

Þrymlabólur

hárvöxtur

 

 

 

 

Skalli

Brotnar neglur

 

 

 

 

 

Naglakvilli

 

 

 

 

 

Ofsvitnun

 

 

 

 

 

Húðbólga

 

 

 

Stoðkerfi og

Bakverkur

Verkir í útlimum

 

 

 

stoðvefur

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukaverkanir

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA flokkun

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög

Tíðni ekki

eftir líffærum

(≥ 1/10)

(≥ 1/100 til

(≥ 1/1.000 til

sjaldgæfar

þekkt*

 

 

< 1/10)

< 1/100)

(≥ 1/10.000 til

 

 

 

 

 

< 1/1.000)

 

Almennar

Þreyta

Brjóstverkur

Innrennslistengdar

 

 

aukaverkanir og

Hiti

Verkur

aukaverkanir1

 

 

aukaverkanir á

Þróttleysi

Kuldahrollur

 

 

 

íkomustað

Bólga í slímhúð

 

 

 

 

 

Bjúgur á útlimum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsókna-

Þyngdartap

Blóð-

 

 

 

niðurstöður

 

magnesíum-

 

 

 

 

 

lækkun

 

 

 

1Sjá kaflann „Lýsing á völdum aukaverkunum“ hér fyrir neðan

2Útbrot þar með talið algengar eiturverkanir á húð, húðflögnun, flagnandi útbrot, örðuútbrot, útbrot með kláða, roðaútbrot, útbreidd útbrot, dröfnuútbrot, dröfnuörðuútbrot, húðskemmdir

3Sjá kafla 4.4 Aukaverkanir í lungum

* Ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum

Upplýsingar um öryggi notkunar Vectibix í samsettri meðferð með krabbameinslyfjum samanstendur af þeim aukaverkunum Vectibix sem greint hefur verið frá (við einlyfjameðferð) og eiturverkunum af grunnmeðferð með krabbameinslyfjum. Engar nýjar eiturverkanir komu fram og ekki heldur versnun á eiturverkunum sem fyrir voru fyrir utan það sem gera má ráð fyrir vegna samlegðaráhrifa. Húðviðbrögð voru algengustu aukaverkanirnar hjá sjúklingum sem fengu panitumumab í samsettri meðferð með krabbameinslyfjum. Aðrar eiturverkanir sem komu fram og voru af hærri tíðni en eftir einlyfjameðferð voru of lágt magnesíum í blóði, niðurgangur og munnbólga. Þessar eiturverkanir urðu sjaldan til þess að hætta þyrfti meðferð með Vectibix eða meðferð með krabbameinslyfjum.

Lýsing á völdum aukaverkunum

Meltingarfæri

Tilfelli niðurgangs sem voru tilkynnt voru aðallega væg eða í meðallagi alvarleg. Greint var frá verulegum niðurgangi (NCI-CTC af gráðu 3 og 4) hjá 2% sjúklinga sem fengu Vectibix sem einlyfjameðferð og hjá 17% sjúklinga sem fengu Vectibix í samsettri meðferð með krabbameins- lyfjum.

Greint hefur verið frá bráðri nýrnabilun hjá sjúklingum sem fengu niðurgang og vessaþurrð (sjá kafla 4.4).

Innrennslistengdar aukaverkanir

Í klínískum rannsóknum (n = 2.588) á einlyfjameðferð og samsettri meðferð á krabbameini í ristli eða endaþarmi með meinvörpum var greint frá innrennslistengdum aukaverkunum (sem áttu sér stað innan sólarhrings frá innrennsli) þar með talið einkenni eins og hrollur, hiti eða mæði hjá u.þ.b. 4% sjúklinga sem fengu Vectibix en þar af voru < 1% alvarlegar (NCI-CTC af gráðu 3 og gráðu 4).

Greint hefur verið frá tilviki um ofnæmisbjúg sem leiddi til dauða hjá sjúklingi með endurtekið flöguþekjukrabbamein með meinvörpum í höfði og hálsi, sem var meðhöndlaður með Vectibix í klínískri rannsókn. Þetta banvæna tilvik varð eftir endurgjöf í kjölfar ofnæmisbjúgs; bæði atvikin áttu sér stað meira en 24 klst. eftir inngjöf (sjá kafla 4.3 og 4.4). Einnig hefur verið greint frá ofnæmisviðbrögðum sem komu fram síðar en 24 klst. eftir innrennslisgjöf, eftir markaðssetningu lyfsins.

Sjá meðferð við innrennslistengdum aukaverkunum í kafla 4.4.

Húð og undirhúð

Útbrot á húð voru algengust á andliti, efri hluta bringu og baki en þau gátu náð út á útlimi. Í kjölfar alvarlegra aukaverkana á húð og undirhúð var greint frá sýkingum, þar á meðal sýklasótt, sem í mjög sjaldgæfum tilfellum leiddu til dauða, húðbeðsbólgu og staðbundnum graftarkýlum sem kröfðust ástungu og frárennslis. Miðgildi þess tíma sem leið þar til fyrstu einkenni aukaverkana á húð komu fram var 10 dagar og miðgildi þess tíma sem leið eftir seinasta skammt Vectibix þar til einkenni hjöðnuðu var 28 dagar.

Naglgerðisbólga var tengd bólgu í hliðarnaglafellingum táa og fingra.

Þekkt er að aukaverkanir á húð (þ.m.t. áhrif á neglur), sem komið hafa fram hjá sjúklingum á meðferð með Vectibix eða öðrum EGFR hemlum tengjast lyfjafræðilegum áhrifum meðferðarinnar.

Í öllum klínísku rannsóknunum komu aukaverkanir á húð fram hjá 93% sjúklinga sem fengu Vectibix sem einlyfjameðferð eða í samsettri meðferð með krabbameinslyfjum (n = 2.588). Aðallega var um kláða og húðbólgu sem líkist þrymlabólum að ræða sem yfirleitt var væg eða miðlungsmikil. Greint var frá alvarlegum (NCI-CTC gráðu 3) aukaverkunum á húð hjá 34% sjúklinga og lífshættulegum (NCI-CTC gráðu 4) aukaverkunum á húð hjá < 1% sjúklinga sem fengu Vectibix í samsettri meðferð með krabbameinslyfjum (n = 1.536). Lífshættulegar og banvænar sýkingar m.a. drepmyndandi fellsbólga og sýklasótt hafa komið fram hjá sjúklingum sem hafa fengið Vectibix (sjá kafla 4.4).

Sjá kafla 4.4. varðandi klíníska meðhöndlun aukaverkana á húð, þ.m.t. ráðleggingar um breytingar á skömmtum.

Eftir markaðssetningu hefur í mjög sjaldgæfum tilfellum verið greint frá húðdrepi, Stevens-Johnson heilkenni og eitrunardreplosi húðþekju (sjá kafla 4.4).

Eiturverkanir á augu

Glærubólga sem var ekki alvarleg kom fram hjá 0,2 til 0,7% sjúklinga í klínískum rannsóknum. Eftir markaðssetningu hefur í mjög sjaldgæfum tilvikum verið greint frá alvarlegum tilvikum glærubólgu og glærubólgu með sárum (sjá kafla 4.4).

Aðrir sérstakir sjúklingahópar

Á heildina litið var enginn munur á öryggi og verkun hjá öldruðum sjúklingum (≥ 65 ára) sem fengu einlyfjameðferð með Vectibix. Hins vegar var greint frá auknum fjölda alvarlegra aukaverkana hjá öldruðum sjúklingum sem fengu Vectibix í samsettri krabbameinslyfjameðferð með FOLFIRI (45% á móti 37%) eða FOLFOX (52% á móti 37%) samanborið við meðferð með krabbameinslyfjum eina sér (sjá kafla 4.4). Mesta aukningin í alvarlegum aukaverkunum var niðurgangur hjá sjúklingum sem fengu samsetta lyfjameðferð með Vectibix ásamt annaðhvort FOLFOX eða FOLFIRI, og vessaþurrð og lungnasegarek þegar sjúklingar fengu samsetta lyfjameðferð með Vectibix ásamt FOLFIRI.

Öryggi Vectibix hjá sjúklingum með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi hefur ekki verið rannsakað.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Skammtar allt að 9 mg/kg hafa verið gefnir í klínískum rannsóknum. Greint hefur verið frá ofskömmtun þegar gefnir voru skammtar sem voru allt að tvöfaldur ráðlagður meðferðarskammtur

(12 mg/kg). Aukaverkanir sem greint var frá voru m.a. eiturverkanir á húð, niðurgangur, vökvaskortur og þreyta, en þær voru í samræmi við öryggi lyfsins við ráðlagða skammta.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Æxlishemjandi lyf, einstofna mótefni, ATC flokkur: L01XC08

Verkunarháttur

Panitumumab er raðbrigða manna IgG2 einstofna mótefni sem binst manna EGFR (vaxtar- þáttarviðtaka húðþekju [epidermal growth factor receptor]) með mikilli sækni og sértækni. EGFR er himnubundið glýkóprótein sem tilheyrir undirflokki af tegund I týrósín kínasa viðtaka m.a. EGFR (HER1/c-ErbB-1), HER2, HER3 og HER4. EGFR stuðlar að frumuvexti í eðlilegum þekjuvef, þ.m.t. í húð og hársekkjum, og er tjáð á fjölda æxlisfrumna.

Panitumumab binst svæði sem bindlar tengjast á EGFR og hindrar sjálffosfórun viðtakans sem allir þekktir EGFR bindlar virkja. Þegar panitumumab binst EGFR framkallar það innhverfingu (internalisation) viðtakans, hindrun á frumuvexti, virkjun á stýrðum frumudauða og dregur úr magni interleukin 8 og myndun vaxtarþátta æðaþels.

KRAS (Kirsten rottu sarkmein 2 samsvarandi veiruæxlisgen [Kirsten rat sarcoma 2 viral oncogene homologue]) og NRAS (taugakímfrumuæxli RAS samsvarandi veiruæxlisgen [Neuroblastoma RAS viral oncogene homologue]) eru mjög skyld gen af flokki RAS æxlisgena. KRAS og NRAS genin kóða fyrir litlum, GTP-bindipróteinum sem taka þátt í boðflutningi. Fjöldi örvandi þátta, m.a. EGFR virkjar KRAS og NRAS sem síðan örva önnur innanfrumuprótein til að stuðla að frumufjölgun, frumulifun og æðamyndun.

Örvandi stökkbreytingar í RAS genunum eiga sér oft stað í fjölda æxla í mönnum og hafa þær verið tengdar bæði við æxlismyndun og framgang æxlisvaxtar.

Lyfhrif

Í in vitro prófunum og in vivo dýrarannsóknum hefur verið sýnt fram á að panitumumab hindrar vöxt og lifun æxlisfrumna sem tjá EGFR. Engin æxlishemjandi áhrif af panitumumabi sáust á manna ósamgena æxlisgræðlingum sem ekki tjáðu EGFR. Þegar meðferð með panitumumabi var bætt við geislun, lyfjameðferð eða aðrar markvissar meðferðir í dýrarannsóknum komu í ljós aukin æxlishemjandi áhrif miðað við geislun, lyfjameðferð eða markvissar meðferðir eingöngu.

Vitað er að aukaverkanir á húð (að meðtöldum naglakvilla) sem sáust hjá sjúklingum sem voru í meðferð með Vectibix eða öðrum EGFR-hemlum tengjast lyfjafræðilegum áhrifum meðferðarinnar (með tilvísun í kafla 4.2 og 4.8).

Ónæmismyndun

Eins og við á um öll prótein til lækninga er ónæmismyndun hugsanleg. Gögn um myndun and- panitumumab mótefna hafa verið metin út frá tveimur mismunandi skimunarónæmisprófum til þess að finna bindandi and-panitumumab mótefni (ELISA sem mælir mótefni með mikla sækni og lífnemaónæmispróf (Biosensor Immunoassay) sem mælir bæði mótefni með mikla og litla sækni). Hjá sjúklingum þar sem sermi reyndist jákvætt í öðru hvoru skimunarónæmisprófinu var in vitro lífgreining gerð til þess að finna hlutleysandi mótefni.

Einlyfjameðferð:

Tíðni bindandi mótefna var < 1% samkvæmt ELISA prófi fyrir klofningsfasta og 3,8% samkvæmt „Biacore“ greiningu (sjúklingar sem voru jákvæðir fyrir lyfjagjöf eða tímabundið jákvæðir voru undanskildir);

Tíðni hlutleysandi mótefna var < 1% (sjúklingar sem voru jákvæðir fyrir lyfjagjöf eða tímabundið jákvæðir voru undanskildir);

Borið saman við sjúklinga sem ekki mynduðu mótefni, hefur ekki verið sýnt fram á samband milli þess að and-panitumumab mótefni sé til staðar og lyfjahvarfa, verkunar og öryggis.

Í samsettri meðferð með krabbameinslyfjum sem byggir á irinotecani eða oxaliplatini:

Tíðni bindandi mótefna var 1% samkvæmt ELISA prófi fyrir klofningsfasta og < 1% samkvæmt

„Biacore“ greiningu (sjúklingar sem voru jákvæðir fyrir lyfjagjöf voru undanskildir);

Tíðni hlutleysandi mótefna var < 1% (sjúklingar sem voru jákvæðir fyrir lyfjagjöf voru undanskildir);

Engar vísbendingar um breytingar á öryggi við notkun komu fram hjá sjúklingum sem reyndust jákvæðir fyrir mótefnum gegn Vectibix.

Mæling á myndun mótefna er háð næmi og sértæki prófunarinnar. Ýmsir þættir geta haft áhrif á jákvæða greiningu mótefna við prófun, m.a. greiningaraðferð, meðferð sýna, tímasetning sýnatöku, samhliða lyfjagjafir og undirliggjandi sjúkdómur, þess vegna getur samanburður við önnur lyf á tíðni mótefna verið villandi.

Klínísk verkun sem einlyfjameðferð

Verkun Vectibix sem einlyfjameðferð við krabbameini í ristli eða endaþarmi með meinvörpum, þar sem sjúkdómurinn fór versnandi meðan á fyrri lyfjameðferð stóð eða eftir að henni lauk, var rannsökuð í opnum rannsóknum á einum hópi (585 sjúklingar) og tveimur slembuðum samanburðarrannsóknum, þar sem annars vegar var gerður samanburður við bestu stuðningsmeðferð (463 sjúklingar) og hins vegar við cetuximab (1.010 sjúklingar).

Fjölþjóðleg, slembuð samanburðarrannsókn fór fram á 463 sjúklingum með EGFR jákvætt krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum eftir að staðfest hafði verið að meðferðir með oxaliplatini og irinotecani höfðu ekki borið árangur. Sjúklingum var slembiraðað 1:1 þannig að þeir fengu annaðhvort Vectibix 6 mg/kg gefið einu sinni á tveggja vikna fresti auk bestu stuðnings- meðferðar (krabbameinslyfjameðferð er ekki innifalin í henni) (BSM) eða eingöngu BSM. Sjúklingar voru meðhöndlaðir þar til sjúkdómur versnaði eða óásættanleg eiturverkun kom fram. Þegar sjúkdómur versnaði gátu sjúklingar sem eingöngu fengu BSM skipt yfir (crossover) í fylgirannsókn og fengið Vectibix 6 mg/kg skammt gefinn einu sinni á tveggja vikna fresti.

Aðalendapunktur rannsóknarinnar var lifun án sjúkdómsframgangs (PFS). Í rannsókninni var gerð afturvirk greining m.t.t. þess hvort um villta gerð KRAS (táknröð 2) eða stökkbreytta gerð KRAS (táknröð 2) var að ræða. Æxlissýni sem voru fengin úr frumbrottnámi krabbameins í ristli eða endaþarmi voru greind með tilliti til sjö algengustu virkjandi stökkbreytinganna í tákna 12 og 13 á KRAS geninu. 427 (92%) sjúklingar gengust undir mat á stöðu KRAS og höfðu 184 þeirra stökk- breytingu. Verkunarniðurstöður greiningar þar sem leiðrétt var fyrir hugsanlegum bjaga vegna óáætlaðs mats eru sýndar í töflunni hér að neðan. Hjá hvorugum hópnum var munur á heildarlifun.

 

Fjöldi með villigerðar

Fjöldi með stökkbreytt KRAS

 

KRAS (táknröð 2)

(táknröð 2)

 

Vectibix

 

BSM

Vectibix

 

BSM

 

ásamt BSM

 

(n = 119)

ásamt BSM

 

(n = 100)

 

(n = 124)

 

 

(n = 84)

 

 

Hlutlægt svörunarhlutfall n (%)

17%

 

0%

0%

 

0%

Svörunarhlutfall (metið af

22%

 

 

0%

rannsakanda)a (95% CI)

(14; 32)

 

(0; 4)

Stöðugur sjúkdómur

34%

 

12%

12%

 

8%

Lifun án sjúkdómsframgangs

 

 

 

 

 

 

Áhættuhlutfall (95% CI)

0,49 (0,37; 0,65), p < 0,0001

1,07 (0,77; 1,48), p = 0,6880

Miðgildi (vikur)

16,0

 

8,0

8,0

 

8,0

CI = öryggisbil

a Hjá sjúklingum sem skiptu yfir í panitumumab eftir að hafa versnað eftir BSM eingöngu (95% CI)

Í könnunargreiningu á æxlissýnum sem geymd höfðu verið úr þessari rannsókn voru 11 af

72 sjúklingum (15%) með villigerðar RAS æxli sem fengu panitumumab með hlutlæga svörun samanborið við 1 af 95 sjúklingum (1%) með stökkbreytt RAS æxli. Enn fremur var panitumumab meðferð tengd við bætta lifun án sjúkdómsframgangs samanborið við bestu stuðningsmeðferð hjá sjúklingum með villigerðar RAS æxli (áhættuhlutfall = 0,38 [95% CI: 0,27; 0,56]) en ekki hjá sjúklingum með RAS stökkbreytingu (áhættuhlutfall = 0,98 [95% CI: 0,73; 1,31]).

Verkun Vectibix var einnig metin í opinni klínískri rannsókn hjá sjúklingum með villigerðar KRAS (táknröð 2) krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum. Alls 1.010 sjúklingum sem ekki svöruðu krabbameinslyfjameðferð var slembiraðað 1:1 og fengu Vectibix eða cetuximab til að sýna að verkun Vectibix væri ekki lakari en verkun cetuximabs. Aðalendapunkturinn var heildarlifun. Aðrir endapunktar voru meðal annars lifun án sjúkdómsframgangs og hlutlægt svörunarhlutfall.

Verkunarniðurstöðurnar eru sýndar í töflunni hér fyrir neðan.

Sjúklingar með villigerðar

Vectibix

Cetuximab

KRAS (táknröð 2)

(n = 499)

(n = 500)

Heildarlifun

 

 

 

 

 

Miðgildi (mánuðir) (95% CI)

10,4 (9,4; 11,6)

10,0 (9,3; 11,0)

Áhættuhlutfall (95% CI)

0,97 (0,84; 1,11)

 

 

 

Lifun án sjúkdómsframgangs

 

 

 

 

 

Miðgildi (mánuðir) (95% CI)

4,1 (3,2; 4,8)

4,4 (3,2; 4,8)

 

 

 

Áhættuhlutfall (95% CI)

1,00 (0,88; 1,14)

Hlutlægt svörunarhlutfall

 

 

 

 

 

n (%) (95% CI)

22% (18%, 26%)

20% (16%, 24%)

 

 

 

Líkindahlutfall (95% CI)

1,15 (0,83; 1,58)

 

 

 

Í heildina var öryggi við notkun panitumumabs svipað og við notkun cetuximabs, sérstaklega hvað varðar eiturverkanir á húð. Samt sem áður voru innrennslisviðbrögð tíðari fyrir cetuximab (13% á móti 3%), en truflanir á blóðsaltajafnvægi voru tíðari fyrir panitumumab, sérstaklega blóðmagnesíum- lækkun (29% á móti 19%).

Klínísk verkun í samhliða meðferð með krabbameinslyfjum

Lifun án sjúkdómsframgangs, heildarlifun og hlutlægt svörunarhlutfall voru betri fyrir sjúklinga með villigerðar RAS krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum sem fengu panitumumab ásamt krabbameinslyfjum (FOLFOX eða FOLFIRI) samanborið við sjúklinga sem fengu eingöngu meðferð með krabbameinslyfjum. Ólíklegt var að viðbót panitumumabs við FOLFIRI gagnaðist sjúklingum með RAS stökkbreytingar umfram KRAS með táknröð 2 og skaðleg áhrif komu fram þegar panitumumabi var bætt við FOLFOX hjá þessum sjúklingum. BRAF stökkbreytingar í táknröð 15

spáðu fyrir um verri útkomu. BRAF stökkbreytingar spáðu ekki fyrir um útkomu fyrir panitumumab meðferð samhliða FOLFOX eða FOLFIRI.

Sem fyrsti valkostur í samsettri meðferð með FOLFOX

Verkun Vectibix í samsettri meðferð með oxaliplatini, 5-fluorouracili (5-FU) og leucovorini (FOLFOX) var metin í slembaðri samanburðarrannsókn með 1.183 sjúklingum með krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum, þar sem aðalendapunkturinn var lifun án sjúkdómsframgangs. Aðrir lykilendapunktar voru heildarlifun, hlutlægt svörunarhlutfall (objective response rate), tími fram að svörun, tími fram að sjúkdómsframgangi og varanleiki svörunar. Rannsóknin var greind framvirkt með tilliti til stöðu KRAS (táknröð 2) í æxli hjá 93% sjúklinganna.

Framkvæmd var fyrirfram skilgreind afturvirk undirhópagreining á 641 sjúklingi af 656 sjúklingum með villigerðar KRAS (táknröð 2) krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum. Æxlissýni með villigerðar KRAS táknröð 2 (táknar 12/13) stöðu voru rannsökuð með tilliti til viðbótar RAS stökkbreytinga á KRAS táknröð 3 (táknar 61) og táknröð 4 (táknar 117/146) og NRAS táknröð 2 (táknar 12/13), táknröð 3 (táknar 61) og táknröð 4 (táknar 117/146) og BRAF táknröð 15 (táknar 600). Tíðni þessara viðbótar RAS stökkbreytinga hjá sjúklingum með villigerðar KRAS táknröð 2 var um það bil 16%.

Í töflunni hér fyrir neðan eru niðurstöður hjá sjúklingum með villigerðar RAS krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum og stökkbreytt RAS krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum.

 

Vectibix ásamt

FOLFOX

Munur

Áhættuhlutfall

 

FOLFOX

(mánuðir)

(mánuðir)

(95% CI)

 

(mánuðir)

Miðgildi (95%

 

 

 

Miðgildi (95%

CI)

 

 

 

CI)

 

 

 

Sjúklingar með villigerðar RAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifun án

10,1

7,9

2,2

0,72

sjúkdómsfram-

(9,3; 12,0)

(7,2; 9,3)

 

(0,58; 0,90)

gangs

 

 

 

 

Heildarlifun

26,0

20,2

5,8

0,78

 

(21,7; 30,4)

(17,7; 23,1)

 

(0,62; 0,99)

Sjúklingar með RAS stökkbreytingu

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifun án

7,3

8,7

-1,4

1,31

sjúkdómsfram-

(6,3; 7,9)

(7,6; 9,4)

 

(1,07; 1,60)

gangs

 

 

 

 

Heildarlifun

15,6

19,2

-3,6

1,25

 

(13,4; 17,9)

(16,7; 21,8)

 

(1,02; 1,55)

Viðbótarstökkbreytingar á KRAS og NRAS á táknröð 3 (tákna 59) komu í ljós í kjölfarið (n = 7). Könnunargreining sýndi svipaðar niðurstöður og koma fram í töflunni hér fyrir framan.

Samsett meðferð með FOLFIRI

Verkun Vectibix sem annar valkostur í samhliða meðferð með irinotecani, 5-fluorouracili (5-FU) og leucovorini (FOLFIRI) var metin í slembaðri samanburðarrannsókn með 1.186 sjúklingum með krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum, aðalendapunktarnir voru heildarlifun og lifun án sjúkdómsframgangs. Aðrir lykilendapunktar voru hlutlægt svörunarhlutfall, tími fram að svörun, tími fram að sjúkdómsframgangi og varanleiki svörunar. Greining rannsóknarinnar var framsýn, miðuð við KRAS (táknröð 2) stöðu sem hægt var að greina hjá 91% sjúklinganna.

Framkvæmd var fyrirfram skilgreind, afturvirk undirhópagreining hjá 586 af 597 sjúklingum með villigerðar KRAS (táknröð 2) krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum þar sem sýni úr æxlum þessara sjúklinga voru prófuð fyrir viðbótar RAS og BRAF stökkbreytingum eins og áður hefur verið lýst. Matið á RAS/BRAF var 85% (1.014 af 1.186 slembivöldum sjúklingum). Tíðni viðbótar

RAS stökkbreytinga (KRAS táknraðir 3, 4 og NRAS táknraðir 2, 3, 4) hjá sjúklingum með villigerðar KRAS (táknröð 2) var u.þ.b. 19%. Tíðni BRAF stökkbreytingar í táknröð 15 hjá sjúklingum með villigerðar KRAS (táknröð 2) var u.þ.b. 8%. Verkunarniðurstöður hjá sjúklingum með villigerðar RAS krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum og stökkbreytt RAS krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum eru sýndar í töflunni hér fyrir neðan.

 

Vectibix ásamt

FOLFIRI

Áhættuhlutfall

 

FOLFIRI

(mánuðir)

(95% CI)

 

(mánuðir)

Miðgildi (95% CI)

 

 

Miðgildi (95% CI)

 

 

 

Sjúklingar með villigerðar RAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifun án

6,4

4,6

0,70

sjúkdómsframgangs

(5,5;

7,4)

(3,7;

5,6)

(0,54; 0,91)

Heildarlifun

16,2

13,9 (11,9; 16,0)

0,81

 

(14,5;

19,7)

 

 

(0,63; 1,02)

Sjúklingar með RAS stökkbreytingu

 

 

 

 

 

 

 

Lifun án

4,8

4,0

0,86

sjúkdómsframgangs

(3,7;

5,5)

(3,6;

5,5)

(0,70; 1,05)

Heildarlifun

11,8

11,1

0,91

 

(10,4;

13,1)

(10,2;

12,4)

(0,76; 1,10)

Verkun Vectibix sem fyrsti valkostur í samsettri meðferð með FOLFIRI var metin í rannsókn með einum hópi með 154 sjúklingum þar sem aðalendapunktur var hlutlægt svörunarhlutfall. Aðrir lykilendapunktar voru lifun án sjúkdómsframgangs, tími fram að svörun, tími fram að sjúkdómsframgangi og varanleiki svörunar.

Framkvæmd var fyrirfram skilgreind, afturvirk undirhópagreining hjá 143 sjúklingum af

154 sjúklingum með villigerðar KRAS (táknröð 2) krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum þar sem sýni úr æxlum þessara sjúklinga voru prófuð fyrir viðbótar RAS stökkbreytingum. Tíðni þessara viðbótar RAS stökkbreytinga (KRAS táknraðir 3, 4 og NRAS táknraðir 2, 3 og 4) hjá sjúklingum með villigerðar KRAS (táknröð 2) var u.þ.b. 10%.

Í töflunni hér fyrir neðan eru niðurstöður úr aðalgreiningunni hjá sjúklingum með villigerðar RAS krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum eða stökkbreytt RAS krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum.

 

Panitumumab + FOLFIRI

 

 

Villigerðar RAS (n = 69)

Stökkbreytt RAS (n = 74)

Hlutlægt svörunarhlutfall (%)

(95% CI)

(46; 71)

(30;

53)

Miðgildi lifunar án sjúkdómsframgangs

11,2

7,3

(mánuðir)

(7,6; 14,8)

(5,8;

7,5)

(95% CI)

 

 

 

Miðgildi varanleika svörunar (mánuðir)

13,0

5,8

(95% CI)

(9,3; 15,7)

(3,9;

7,8)

Miðgildi tíma fram að

13,2

7,3

sjúkdómsframgangi (mánuðir)

(7,8; 17,0)

(6,1;

7,6)

(95% CI)

 

 

 

Fyrsti valkostur í samsettri krabbameinslyfjameðferð sem byggir á bevacizumabi og oxaliplatini eða irinotecani

Í slembaðri, opinni, klínískri samanburðarrannsókn var gefin lyfjameðferð (oxaliplatin eða irinotecan) og bevacizumab, með og án panitumumabs, sem fyrsta meðferð við krabbameini í ristli eða endaþarmi með meinvörpum (n = 1.053 [n = 823 oxaliplatin hópur, n = 230 irinotecan hópur]). Panitumumab

meðferð var hætt vegna marktækt styttri lifunar án sjúkdómsframgangs hjá sjúklingum sem fengu panitumumab sem sást í bráðabirgðagreiningu.

Meginmarkmið rannsóknarinnar var samanburður á lifun án sjúkdómsframgangs í oxaliplatin hópnum. Áhættuhlutfallið fyrir lifun án sjúkdómsframgangs var 1,27 (95% CI: 1,06; 1,52) í lokagreiningunni. Miðgildi lifunar án sjúkdómsframgangs var 10,0 (95% CI: 8,9; 11,0) og 11,4 (95% CI: 10,5; 11,9) mánuðir hjá panitumumab meðferðarhópnum og meðferðarhópnum sem ekki fékk panitumumab, tilgreint í sömu röð. Dánartíðni jókst í panitumumab meðferðarhópnum. Áhættuhlutfallið fyrir heildarlifun var 1,43 (95% CI: 1,11; 1,83). Miðgildi fyrir heildarlifun var 19,4 (95% CI: 18,4; 20,8) og 24,5 (95% CI: 20,4; 24,5) hjá panitumumab meðferðarhópnum og meðferðarhópnum sem ekki fékk panitumumab.

Viðbótargreining á verkunarniðurstöðum útfrá stöðu KRAS (táknröð 2) gaf ekki til kynna undirhóp sjúklinga sem höfðu ávinning af notkun panitumumabs samhliða lyfjameðferð byggða á oxaliplatini eða irinotecani og bevacizumabi. Áhættuhlutfallið fyrir lifun án sjúkdómsframgangs var 1,36 með 95% CI: 1,04-1,77 fyrir undirhópinn með villigerðar KRAS í oxaliplatin hópnum. Áhættuhlutfallið fyrir lifun án sjúkdómsframgangs var 1,25 með 95% CI: 0,91-1,71 fyrir undirhópinn með stökkbreytt KRAS. Heildarlifun var lengri hjá samanburðarhópnum í undirhópi oxaliplatin hópsins sem var með villigerðar KRAS (áhættuhlutfall = 1,89; 95% CI: 1,30; 2,75). Einnig var sýnt fram á styttri lifun við notkun panitumumabs í irinotecan hópnum, óháð stöðu KRAS stökkbreytingar. Á heildina litið gefur meðferð með panitumumabi samhliða krabbameinslyfjameðferð og meðferð með bevacizumabi óhagstæðara ávinnings/áhættuhlutfall, óháð því hvort um KRAS stökkbreytingar er að ræða í æxlinu.

Börn

Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á Vectibix hjá öllum undirhópum barna við krabbameini í ristli eða endaþarmi (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).

5.2Lyfjahvörf

Vectibix gefið eitt sér eða samhliða lyfjameðferð fylgir ólínulegum lyfjahvörfum.

Eftir gjöf eins skammts af panitumumabi með innrennsli í 1 klst. stækkaði flatarmál undir þéttni-tíma ferli (AUC) meira miðað við skammtahlutfall og úthreinsun (CL) panitumumabs minnkaði úr 30,6 í 4,6 ml/dag/kg þegar skammturinn hækkaði úr 0,75 í 9 mg/kg. Hins vegar jókst AUC fyrir panitumumab í skömmtum yfir 2 mg/kg u.þ.b. skammtaháð.

Eftir að ráðlögðum skömmtum meðferðaráætlunar hefur verið fylgt (6 mg/kg gefin einu sinni á

2 vikna fresti með innrennsli í 1 klst.) náði þéttni panitumumabs jafnvægi eftir þriðja innrennsli með meðal (± staðalfrávik [SD]) hámarks- og lágmarksstyrk 213 ± 59 og 39 ± 14 mcg/ml, tilgreint í sömu röð. Meðal (± SD) AUC0-tau og CL voru 1.306 ± 374 míkróg•dag/ml og 4,9 ± 1,4 ml/kg/dag, tilgreint í sömu röð. Helmingunartími brotthvarfs var u.þ.b. 7,5 dagar (spönn: 3,6 til 10,9 dagar).

Greining á lyfjahvörfum í þýði var gerð til að kanna hugsanleg áhrif valinna breyta á lyfjahvörf panitumumabs. Niðurstöður bentu til þess að aldur (21-88), kyn, kynþáttur, lifrarstarfsemi, nýrnastarfsemi, lyf úr lyfjameðferð og EGFR litunarstyrkur frumuhimnu (1+, 2+, 3+) í æxlisfrumum hefðu engin greinileg áhrif á lyfjahvörf panitumumabs.

Engar klínískar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna lyfjahvörf panitumumabs hjá sjúklingum með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi.

5.3Forklínískar upplýsingar

Aukaverkanir sem sáust hjá dýrum við skammta sem eru svipaðir meðferðarskömmtum og skipta hugsanlega máli við klíníska notkun voru sem hér segir:

Útbrot á húð og niðurgangur voru helstu aukaverkanir sem sáust í rannsóknum á eiturverkunum eftir endurtekna skammta sem vörðu í allt að 26 vikur á cynomolgus öpum. Þessar aukaverkanir sáust við skammta sem voru u.þ.b. jafngildir ráðlögðum skammti fyrir menn og þær voru afturkræfar þegar gjöf með panitumumabi var hætt. Útbrotin á húð og niðurgangurinn sem kom fram hjá öpum er talið tengjast lyfjafræðilegum áhrifum panitumumabs og er í samræmi við eiturverkanir sem hafa sést með öðrum and-EGFR hemlum.

Ekki hafa verið framkvæmdar rannsóknir til að meta stökkbreytandi og krabbameinsvaldandi áhrif panitumumabs.

Dýrarannsóknir eru ófullnægjandi hvað varðar þroska fósturvísis-fósturs þar sem sá styrkur panitumumabs sem fóstur er útsett fyrir var ekki kannaður. Sýnt hefur verið fram á að panitumumab valdi fósturláti í cynomolgus öpum þegar það er gefið þegar líffæramyndun á sér stað í skömmtum sem eru u.þ.b. jafngildir ráðlögðum skammti fyrir menn.

Formlegar frjósemisrannsóknir á karldýrum hafa ekki verið gerðar, hins vegar sýndi smásjárskoðun á æxlunarfærum karlkyns cynomolgus apa í rannsóknum á eiturverkunum eftir endurtekna skammta sem voru u.þ.b. jafngildir 5-földum skammti fyrir menn á grundvelli mg/kg, ekki fram á neinn mun miðað við karlkyns samanburðarapa. Frjósemisrannsóknir á kvenkyns cynomolgus öpum sýndu að panitumumab getur valdið lengri tíðahring og/eða tíðateppu og minnkað tíðni þungana sem gerðist við alla skammta sem voru kannaðir.

Engar dýrarannsóknir hafa verið gerðar með panitumumabi á þroska fyrir og eftir fæðingu. Upplýsa skal alla sjúklinga um hugsanlega hættu af panitumumabi á þroska fyrir og eftir fæðingu áður en meðferð með Vectibix hefst.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Natríumklóríð Natríumasetat þríhýdrat Ísedik (til að stilla pH) Vatn fyrir stungulyf.

6.2Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf en þau sem nefnd eru í kafla 6.6.

6.3Geymsluþol

Hettuglas

3 ár.

Þynnt lausn

Vectibix inniheldur engin örverueyðandi rotvarnarefni eða bakteríuhemjandi efni. Nota skal lyfið strax eftir þynningu. Ef það er ekki gert er geymslutími meðan á notkun stendur og aðstæður fyrir notkun á ábyrgð notanda og ætti ekki að fara yfir 24 klukkustundir við 2°C til 8°C. Þynnta lausnin má ekki frjósa.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C–8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymsluskilyrði eftir þynningu lyfsins, sjá kafla 6.3.

6.5Gerð íláts og innihald

Glerhettuglas af gerð I með tappa úr gúmmílíki, álinnsigli og plasthlíf sem er hægt að fletta af. Eitt hettuglas inniheldur: 100 mg af panitumumabi í 5 ml eða 400 mg af panitumumabi í 20 ml af innrennslisþykkni, lausn.

Pakkning með 1 hettuglasi.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Vectibix er eingöngu ætlað til notkunar í eitt skipti. Vectibix á að þynna í natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf af heilbrigðisstarfsfólki að viðhafðri smitgát. Ekki má hrista hettuglasið eða hreyfa það kröftuglega. Skoða skal Vectibix fyrir notkun. Lausnin á að vera litlaus og hún getur innihaldið sýnilegar hálfgegnsæjar til hvítar, formlausar próteinagnir (sem hverfa við síun (in-line filtration)). Ekki skal nota Vectibix ef það lítur ekki út eins og lýst er hér að framan. Einungis skal nota sprautunál sem er 21-gauge eða minni að þvermáli til að fá það magn af Vectibix sem þarf til að skammtur verði 6 mg/kg. Ekki skal nota nálalausan búnað (t.d. millistykki fyrir hettuglas) til að draga upp innihald hettuglassins. Þynnið að heildarrúmmáli sem nemur 100 ml. Lokastyrkurinn skal ekki vera meiri en 10 mg/ml. Skammta stærri en 1.000 mg skal þynna í 150 ml af natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf (sjá kafla 4.2). Blanda skal þynnta lausnina með því að velta varlega, ekki má hrista lyfið.

Fargið hettuglasinu og öllum vökva sem eftir er í hettuglasinu eftir eina notkun.

Ekki hefur orðið vart við ósamrýmanleika milli Vectibix og natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) lausnar fyrir stungulyf í pólývínýl klóríð pokum eða pólýólefín pokum.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/423/001

EU/1/07/423/003

9.DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 3. desember 2007

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 15. janúar 2015

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á vef Lyfjastofnunar á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf