Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xaluprine (Mercaptopurine Nova Laboratories) (6-mercaptopurine monohydrate) – áletranir - L01BB02

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsXaluprine (Mercaptopurine Nova Laboratories)
ATC-kóðiL01BB02
Efni6-mercaptopurine monohydrate
FramleiðandiNova Laboratories Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Xaluprine 20 mg/ml mixtúra, dreifa merkaptópúrín

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 20 mg af merkaptópúríni (sem einhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríummetýlparahýdroxýbensóat (E219), natríumetýlparahýdroxýbensóat (E215), kalíumsorbat (E202), natríumhýdroxíð, aspartam (E951) og súkrósa. Sjá nánari upplýsingar á fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, dreifa.

100 ml glerglas Millistykki fyrir glas

1 ml og 5 ml inntökusprautur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Notið samkvæmt fyrirmælum læknis með meðfylgjandi inntökusprautum.

Hristið kröftuglega í a.m.k. 30 sekúndur fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumuskemmandi.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 56 dögum eftir að umbúðir eru fyrst opnaðar.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið glasið vel lokað.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Nova Laboratories Limited

Martin House

Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/727/001

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xaluprine 20 mg/ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á GLAS

1. HEITI LYFS

Xaluprine 20 mg/ml mixtúra, dreifa merkaptópúrín

2. VIRK(T) EFNI

Einn ml af dreifu inniheldur 20 mg af merkaptópúríni (sem einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: natríummetýlparahýdroxýbensóat (E219), natríumetýlparahýdroxýbensóat (E215), kalíumsorbat (E202), natríumhýdroxíð, aspartam (E951) og súkrósa. Sjá nánari upplýsingar á fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, dreifa.

100 ml.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Notið samkvæmt fyrirmælum læknis með meðfylgjandi inntökusprautum.

Hristið kröftuglega í a.m.k. 30 sekúndur fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumuskemmandi

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 56 dögum eftir að umbúðir eru fyrst opnaðar.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið glasið vel lokað.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Nova Laboratories Limited

Martin House

Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/727/001

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf