Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xiapex (collagenase Clostridium histolyticum) – áletranir - M09AB02

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsXiapex
ATC-kóðiM09AB02
Efnicollagenase Clostridium histolyticum
FramleiðandiSwedish Orphan Biovitrum AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja sem inniheldur 1 hettuglas með stungulyfsstofni og 1 hettuglas með leysi

1.HEITI LYFS

Xiapex 0,9 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn

Kollagenasi úr Clostridium histolyticum

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 0,9 mg af kollagenasa úr Clostridium histolyticum

3.HJÁLPAREFNI

Stungulyfsstofn: Inniheldur súkrósa, trómetamól og saltsýru

Leysir: Inniheldur kalsíumklóríð tvíhýdrat, natríumklóríð og vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn 1 hettuglas með stungulyfsstofni 1 hettuglas með leysi

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Eingöngu til notkunar í vefjaskemmd

Leysist í viðeigandi rúmmáli fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Eingöngu einnota

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/671/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Límmiði á hettuglas með Xiapex stungulyfsstofni

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Xiapex 0,9 mg stungulyfsstofn kollagenasi úr Clostridium histolyticum

Til notkunar í vefjaskemmd

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Límmiði á hettuglas með leysi fyrir Xiapex

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir Xiapex

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf