Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xyrem (sodium oxybate) – áletranir - N07XX04

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsXyrem
ATC-kóðiN07XX04
Efnisodium oxybate
FramleiðandiUCB Pharma Ltd

UPPLÝSINGAR SEMEIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI YTRI UMBÚÐUM

Askja og flaska

1.HEITI LYFSINS

Xyrem 500 mg/ml mixtúra, lausn

Natríumoxybat

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur500 mg natríumoxybat

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Ein flaska með 180 ml mixtúru, lausn

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Lyfið skal nota innan 40 daga eftir að það er fyrst opnað.

Eftir þynningu ískammtabolla skal nota blönduna innan 24klst.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARR ÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

UCB Pharma Ltd

208 Bath Road

Slough

Berkshire

SL1 3WE

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/312/001/IS

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xyrem 500 mg/ml (á einungis við um öskju)

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni .

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf