Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – áletranir - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsYellox
ATC-kóðiS01BC11
Efnibromfenac sodium sesquihydrate
FramleiðandiPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKT GLAS 5 ML

1.HEITI LYFS

Yellox 0,9 mg/ml augndropar, lausn brómfenak

2.VIRK(T) EFNI

1 ml af lausn inniheldur 0,9 mg brómfenak (sem natríumseskvíhýdrat). Einn dropi inniheldur u.þ.b. 33 míkrógrömm af brómfenaki.

3.HJÁLPAREFNI

Bórsýra, bórax, vatnsfrítt natríumsúlfíð (E221) (sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli), týloxapól, póvidón, dínatríumedetat, bensalkónklóríð (sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli), vatn fyrir stungulyf, natríumhýdoxíð (til pH aðlögunar)

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 1x5 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fleygið ónotuðu innihaldi 4 vikum eftir að umbúðir hafa verið rofnar.

Umbúðir rofnar:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Tékkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/692/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Yellox

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN Á GLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Yellox 0,9 mg/ml augndropar, lausn brómfenak

Til notkunar í auga

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf