Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – áletranir - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsYtracis
ATC-kóðiV09
Efniyttrium [90Y] chloride
FramleiðandiCIS bio international

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MÁLMHYLKI/BLÝÍLÁT

1.HEITI LYFS

YTRACIS, forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn.

Yttríum (90Y) klóríð

2.VIRK(T) EFNI

Yttríum (90Y) klóríð 1,850 GBq/ml

3.HJÁLPAREFNI

Saltsýra 30%, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn.

1 hettuglas

 

 

Rúmmál: {Z} ml

 

 

Virkni.: {Y} GBq/hettuglas

Kvörðun: {DD/MM/ÁÁÁÁ} (k

l. 12 á Miðevróputíma)

Virkni.: {Y} GBq/ml

Kvörðun: {DD/MM/ÁÁÁÁ} (kl. 12

á Miðevróputíma)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

EKKI ÆTLAÐ TIL AÐ GEFA SJÚKLINGUM BEINT

Til geislamerkingar in vitro. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {DD/MM/ÁÁÁÁ} (kl. 12 á Miðevróputíma)

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum.

Geymsla skal vera í samræmi við gildandi reglugerði r um geislavirk efni á hverjum stað.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALE IFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Öllu ónotuðu efni og úrgangi skal farga í samræmi v ið kröfur á hverjum stað.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

CIS bio international

BP 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Frakklandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/250/001/IS

13.LOTUNÚMER

Lot {númer}: {XXXXX}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

<Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur>

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UM BÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS ÚR GLERI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

YTRACIS Yttríum (90Y) klóríð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til geislamerkingar in vitro.

EKKI ÆTLAÐ TIL AÐ GEFA SJÚKLINGUM BEINT

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {DD/MM/ÁÁÁÁ} (kl. 12 á Miðevróputíma)

4.LOTUNÚMER

Lot: {XXXXX}

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Rúmmál: {Z} ml

Virkni: {Y}________GBq/hettuglas Kvörðun: {DD/MM/ÁÁ ÁÁ} (kl. 12 Miðevróputíma)

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf