Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zeffix (lamivudine) – áletranir - J05AF05

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZeffix
ATC-kóðiJ05AF05
Efnilamivudine
FramleiðandiGlaxo Group Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR TÖFLUR: pakkning með 28 töflum, pakkning með 84 töflum

1.HEITI LYFS

Zeffix 100 mg filmuhúðaðar töflur

Lamivúdín

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 100 mg af lamivúdíni

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/099/114/001 28 töflur

EU/1/099/114/002 84 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot {númer}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

zeffix 100 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM pakkning með 28 töflum, pakkning með 84 töflum

1. HEITI LYFS

Zeffix 100 mg töflur

Lamivúdín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Ltd

3.FYRNINGARDAGSETNI NG

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

4.LOTUNÚMER

Lot {númer}

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR FYRIR MIXTÚRU

1. HEITI LYFS

Zeffix 5 mg/ml mixtúra, lausn

Lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af mixtúru inniheldur 5 mg af lamivúdíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur meðal annars: Sykur (súkrósa) og rotvarnarefni: Metýlparahýdroxýbensóat (E218) og própýlparahýdroxýbensóat (E216)

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver flaska inniheldur 240 ml af mixtúru.

Pakkningin inniheldur munnsprautu.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNI NG

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

Fargið einum mánuði eftir að flaskan var fyrst opnuð

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/099/114/003

13. LOTUNÚMER

Lot {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

zeffix 5 mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á FLÖSKU FYRIR MIXTÚRU

1. HEITI LYFS

Zeffix 5 mg/ml mixtúra, lausn

Lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af mixtúru inniheldur 5 mg af lamivúdíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur meðal annars: Sykur (súkrósa) og rotvarnarefni: Metýlparahýdroxýbensóat (E218) og própýlparahýdroxýbensóat (E216)

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver flaska inniheldur 240 ml af mixtúru

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNI NG

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

Fargið einum mánuði eftir að flaskan var fyrst opnuð

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/099/114/003

13. LOTUNÚMER

Lot {númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf