Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic Acid Accord (zoledronic acid monohydrate) – áletranir - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZoledronic Acid Accord
ATC-kóðiM05BA08
Efnizoledronic acid monohydrate
FramleiðandiAccord Healthcare Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR 1 HETTUGLAS SEM EIN PAKKNING (ÞAR MEÐ TALINN BLÁI RAMMAREITURINN)

ASKJA FYRIR 4 [10] HETTUGLÖS SEM EIN PAKKNING (ÞAR MEÐ TALINN BLÁI RAMMAREITURINN)

1.HEITI LYFS

Zoledronic acid Accord 4 mg/5 ml innrennslisþykkni, lausn. zoledronsýra.

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 4 mg af zoledronsýru (sem einhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: mannitól (E421), natríumsítrat og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn

Eitt hettuglas með 5 ml af innrennslisþykkni, lausn.

Fjögur hettuglös 5 ml af innrennslisþykkni, lausn.

Tíu hettuglös 5 ml af innrennslisþykkni, lausn.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til notkunar einu sinni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir þynningu.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Notið strax eftir þynningu.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/834/001-1 hettuglas

EU/1/13/834/002-4 hettuglas

EU/1/13/834/003-10 hettuglas

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI HETTUGLASS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Zoledronic acid Accord 4 mg/5 ml sæft innrennslisþykkni. zoledronsýra.

Notist i.v. eftir þynningu.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf