Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abraxane (paclitaxel) – Preparato charakteristikų santrauka - L01CD01

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAbraxane
ATC kodasL01CD01
Sudėtispaclitaxel
GamintojasCelgene Europe Ltd  

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Abraxane 5 mg/ml milteliai infuzinei suspensijai

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename flakone yra 100 mg su albuminu sujungto nanodalelių paklitakselio. Viename flakone yra 250 mg su albuminu sujungto nanodalelių paklitakselio.

Viename paruoštos suspensijos mililitre yra 5 mg su albuminu sujungto nanodalelių paklitakselio.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas:

Viename koncentrato mililitre yra 0,183 mmol natrio, t. y., 4,2 mg natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai infuzinei suspensijai.

Paruoštos suspensijos pH yra 6–7,5, o osmoliališkumas 300–360 mOsm/kg.

Milteliai yra baltai geltonos spalvos.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Monoterapija preparatu Abraxane skirta išplitusiam krūties vėžiui gydyti suaugusiems pacientams, kuriems standartinis pirmaeilis išplitusios ligos gydymas buvo nesėkmingas ir kuriems standartinis gydymas antraciklinų grupės preparatais neindikuotinas (žr. 4.4 skyrių).

Abraxane kartu su gemcitabinu skirtas pirmaeiliam suaugusių pacientų išplitusios kasos adenokarcinomos gydymui.

Abraxane kartu su karboplatina skirtas pirmaeiliam nesmulkialąstelinio plaučių vėžio gydymui suaugusiems pacientams, kuriems negalima taikyti potencialiai gydomojo chirurginio ir (arba) spindulinio gydymo.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Abraxane reikia skirti specialiai citotoksinių medžiagų skyrimui pritaikytose patalpose ir tik prižiūrint kvalifikuotam onkologui. Šio preparato negalima vartoti vietoj kitų paklitakselio preparatų arba kartu su jais.

Dozavimas

Krūties vėžys

Rekomenduojama Abraxane dozė yra 260 mg/m2, leidžiant į veną po 30 minučių kas 3 savaites.

Dozės koregavimas krūties vėžio gydymo metu

Pacientams, kuriems Abraxane terapijos laikotarpiu pasireiškia sunki neutropenija (neutrofilų skaičius < 500 ląstelių/mm3 vieną savaitę ar ilgiau) arba sunki sensorinė neuropatija, tolesnių gydymo kursų dozę reikia sumažinti iki 220 mg/m2. Sunkiai neutropenijai ar sunkiai sensorinei neuropatijai pasikartojus, dozę reikia dar kartą sumažinti iki 180 mg/m2. Abraxane skirti negalima tol, kol neutrofilų skaičius neatsistatys iki > 1 500 ląstelių/mm3. Esant 3 sunkumo laipsnio sensorinei

neuropatijai, gydymą būtina sustabdyti, kol būklė pagerės iki 1 arba 2 sunkumo laipsnio, po to visų tolesnių gydymo kursų dozę reikia sumažinti.

Kasos adenokarcinoma

Rekomenduojama Abraxane, vartojamo kartu su gemcitabinu, dozė yra 125 mg/m2, suleidžiama į veną per 30 minučių 1-ąją, 8-ąją ir 15-ąją kiekvieno 28 dienų ciklo dienomis. Tuo pat metu vartoti rekomenduojama gemcitabino dozė yra 1 000 mg/m2, suleidžiama į veną per 30 minučių iš karto, po to, kai baigiama leisti Abraxane 1-ąją, 8-ąją ir 15-ąją kiekvieno 28 dienų ciklo dienomis.

Dozių koregavimas gydant kasos adenokarcinomą

1 lentelė. Dozės koregavimas pacientams, sergantiems kasos adenokarcinoma

Dozė

Abraksano dozė (mg/m2)

Gemcitabino dozė (mg/m2)

Visa dozė

1 000

 

 

 

1-asis dozės sumažinimas

 

 

 

2-asis dozės sumažinimas

 

 

 

Jei reikalingas papildomas dozės

Nutraukti gydymą

Nutraukti gydymą

sumažinimas

 

 

2 lentelė. Dozių koregavimas pasireiškus neutropenijai ir (arba) trombocitopenijai ciklo pradžioje ar ciklo metu pacientams, sergantiems kasos adenokarcinoma

Ciklo

ANS

 

Trombocitų skaičius

Abraxane

 

Gemcitabino

diena

(ląstelių/mm3)

 

(ląstelių/mm3)

dozė

 

dozė

1-oji

< 1 500

ARBA

< 100 000

Atidėti dozių vartojimą, kol

diena

skaičius atsistatys

 

 

 

8-oji

≥ 500, bet < 1 000

ARBA

≥ 50 000, bet

Sumažinti dozes 1 lygiu

diena

< 75 000

 

 

 

 

 

 

< 500

ARBA

< 50 000

Sustabdyti vaisto vartojimą

15-oji diena: Jei 8-osios dienos dozės buvo skiriamos nekoreguotos:

 

 

 

 

 

 

Gydyti skiriant 8-osios dienos

 

 

 

 

dozę, po to skirti WBC augimo

15-oji

≥ 500, bet < 1 000

ARBA

≥ 50 000, bet

faktorius

diena

< 75 000

 

ARBA

 

 

 

 

 

 

 

sumažinti 8-osios dienos dozes

 

 

 

 

 

1 lygiu

 

< 500

ARBA

< 50 000

Sustabdyti vaisto vartojimą

15-oji diena: Jei 8-osios dienos dozės buvo sumažintos:

 

 

 

 

 

 

 

Vėl skirti 1-osios dienos dozes, po

15-oji

 

 

 

to skirti WBC augimo faktorius

≥ 1 000

IR

≥ 75 000

 

ARBA

diena

 

 

 

 

gydyti tomis pačiomis dozėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

kaip 8-ąją dieną

 

 

 

 

Gydyti 8-osios dienos dozėmis, po

 

 

 

≥ 50 000, bet

to skirti WBC augimo faktorius

 

≥ 500, bet < 1 000

ARBA

 

ARBA

 

< 75 000

 

 

 

 

Sumažinti 8-osios dienos dozes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lygiu

 

< 500

ARBA

< 50 000

Sustabdyti vaisto vartojimą

15-oji diena: Jei 8-osios dienos vaisto vartojimas buvo sustabdytas:

 

 

 

 

 

 

Vėl skirti 1-osios dienos dozes, po

15-oji

 

 

 

to skirti WBC augimo faktorius

≥ 1 000

IR

≥ 75 000

 

ARBA

diena

 

 

 

 

sumažinti 1-osios dienos dozes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lygiu

 

 

 

 

Sumažinti dozes 1 lygiu, po to

 

 

 

≥ 50 000, bet

skirti WBC augimo faktorius

 

≥ 500, bet < 1 000

ARBA

ARBA

 

< 75 000

 

 

 

sumažinti 1-osios dienos dozes

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lygiais

 

< 500

ARBA

< 50 000

Sustabdyti vaisto vartojimą

Santrumpos: ANS = absoliutus neutrofilų skaičius (ANC=Absolute Neutrophil Count); WBC = baltieji kraujo kūneliai (WBC=white blood cell)

3 lentelė. Dozių koregavimas pasireiškus kitoms nepageidaujamoms reakcijoms į vaistą pacientams, sergantiems kasos adenokarcinoma

Nepageidaujama reakcija

Abraksano dozė

 

Gemcitabino dozė

į vaistą (NRV)

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrili neutropenija:

Sustabdyti vaisto vartojimą, kol nepraeis karščiavimas ir ANS nebus

3 ar 4 sunkumo

≥ 1 500; tęsti vartojimą skiriant vienu lygiu mažesnes dozesa

laipsnio

 

 

 

 

Sustabdyti vaisto vartojimą, kol

 

 

Periferinė neuropatija:

būklė pagerės iki ≤ 1 sunkumo

 

 

3 ar 4 sunkumo

laipsnio;

 

Gydyti ta pačia doze

laipsnio

tęsti vartojimą skiriant vienu

 

 

 

lygiu mažesnes dozesa

 

 

Toksinis poveikis odai:

Sumažinti dozes vienu lygiua;

2 ar 3 sunkumo

jei NRV nepraeina, nutraukti gydymą

laipsnio

 

 

 

Toksinis poveikis

 

 

 

virškinimo traktui:

Sustabdyti vaisto vartojimą, kol būklė pagerės iki ≤ 1 sunkumo

3 sunkumo laipsnio

laipsnio;

 

mukozitas ar

tęsti vartojimą skiriant vienu lygiu mažesnes dozesa

viduriavimas

 

 

 

a Dozių mažinimas nurodytas 1 lentelėje

 

 

 

Nesmulkialąstelinis plaučių vėžys

Rekomenduojama Abraxane dozė yra 100 mg/m2, intravenine infuzija per 30 minučių suleidžiama

1-ąją, 8-ąją ir 15-ąją kiekvieno 21 dienos ciklo dienomis. Rekomenduojama karboplatinos dozė yra

AUC = 6 mg•min/ml, vartojama 1-ąją kiekvieno 21 dienos ciklo dieną, pradedant iš karto užbaigus Abraxane vartojimą.

Dozės koregavimas nesmulkialąstelinio plaučių vėžio gydymo metu

Abraxane 1-ąją ciklo dieną negalima skirti tol, kol absoliutus neutrofilų skaičius (ANS) nebus

≥ 1 500 ląstelių/mm3 ir trombocitų skaičius nebus ≥ 100 000 ląstelių/mm3. Kiekvieną tolesnę savaitinę Abraxane dozę galima vartoti tada, kai pacientų ANS bus ≥ 500 ląstelių/mm3 ir trombocitų skaičius bus > 50 000 ląstelių/mm3 arba dozės vartojimą reikia sustabdyti, kol šie skaičiai neatsistatys. Kai šie skaičiai atsistatys, kitą savaitę tęsti vartojimą pagal 4 lentelėje pateikiamus kriterijus. Sumažinti tolesnę dozę tik tada, jeigu rodikliai atitinka 4 lentelėje pateikiamus kriterijus.

4 lentelė. Dozės mažinimas nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu sergantiems pacientams, kuriems pasireiškė hematologinis toksinis poveikis

Hematologinis toksinis poveikis

Pasireiškim

Abraxane dozė

Karboplatinos dozė

 

 

 

as

(mg/m2)1

(AUC mg•min/ml)1

Didžiausias ANS sumažėjimas

Pirmasis

4,5

< 500/mm3 su > 38 °C neutropeniniu

 

 

 

karščiavimu

 

 

 

 

 

 

ARBA

Antrasis

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Kito ciklo atidėjimas dėl išliekančios

 

 

 

Trečiasis

Nutraukti gydymą

neutropenijos

(didžiausias ANS

 

 

 

 

sumažėjimas < 1500/mm3)

 

 

 

 

 

ARBA

 

 

 

Didžiausias ANS sumažėjimas

 

 

 

< 500/mm3 > 1 savaitę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didžiausias trombocitų skaičiaus

Pirmasis

 

4,5

sumažėjimas < 50 000/mm3

Antrasis

 

Nutraukti gydymą

11-ąją 21 dienos ciklo dieną vienu metu sumažinkite Abraxane ir karboplatinos dozę. 8-ąją arba 15-ąją 21 dienos ciklo dieną sumažinkite Abraxane dozę; kito ciklo metu sumažinkite karboplatinos dozę.

2Ne ilgiau kaip 7 dienoms po numatytosios kito ciklo 1-osios dienos.

Jeigu pasireiškė 2 arba 3 sunkumo laipsnio toksinis poveikis odai, 3 sunkumo laipsnio viduriavimas arba 3 sunkumo laipsnio mukozitas, nutraukti gydymą, kol toksinis poveikis sumažės iki ≤ 1 sunkumo laipsnio, tada vėl pradėti gydymą pagal 5 lentelėje pateikiamas rekomendacijas. Esant ≥ 3 sunkumo laipsnio periferinei neuropatijai, gydymą būtina sustabdyti, kol būklė pagerės iki ≤ 1 sunkumo laipsnio. Gydymą galima tęsti tolesnių ciklų metu skiriant vienu lygiu mažesnes dozes pagal

5 lentelėje pateikiamas rekomendacijas. Esant bet kokiam kitam 3 ar 4 sunkumo laipsnio nehematologiniam toksiniam poveikiui, nutraukti gydymą, kol toksinis poveikis sumažės iki ≤ 2 sunkumo laipsnio, tada vėl pradėti gydymą pagal 5 lentelėje pateikiamas rekomendacijas.

5 lentelė. Dozės mažinimas nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu sergantiems pacientams, kuriems pasireiškė nehematologinis toksinis poveikis

Nehematologinis toksinis poveikis

Pasireiškim

Abraxane dozė

Karboplatinos dozė

 

as

(mg/m2)1

(AUC mg•min/ml)1

2 ar 3 sunkumo laipsnio toksinis

Pirmasis

4,5

poveikis odai

 

 

 

Antrasis

3,0

3 sunkumo laipsnio viduriavimas

 

 

 

3 sunkumo laipsnio mukozitas

 

 

 

Trečiasis

Nutraukti gydymą

≥ 3 sunkumo laipsnio periferinė

 

 

 

neuropatija

 

 

 

Bet koks kitas 3 ar 4 sunkumo laipsnio

 

 

 

nehematologinis toksinis poveikis

 

 

 

4 sunkumo laipsnio toksinis poveikis

Pirmasis

Nutraukti gydymą

odai, viduriavimas arba mukozitas

 

 

 

1 1-ąją 21 dienos ciklo dieną vienu metu sumažinkite Abraxane ir karboplatinos dozę. 8-ąją arba 15-ąją 21 dienos ciklo dieną sumažinkite Abraxane dozę; kito ciklo metu sumažinkite karboplatinos dozę.

Tam tikros populiacijos

Pacientai, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Pacientams, sergantiems lengvu kepenų veiklos nepakankamumu (bendras bilirubino kiekis nuo > 1 iki ≤ 1,5 karto viršija VNR ir aspartataminotransferazės [AST] kiekis ≤ 10 kartų viršija VNR), dozės koreguoti nereikia, nepriklausomai nuo indikacijos. Gydyti tomis pačiomis dozėmis kaip ir pacientus, kurių kepenų veikla yra normali.

Metastaziniu krūties vėžiu sergantiems pacientams ir nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu sergantiems pacientams, kuriems nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus kepenų veiklos sutrikimas (bendras bilirubino kiekis nuo > 1,5 iki ≤ 5 kartų viršija VNR ir AST kiekis ≤ 10 kartų viršija VNR), rekomenduojama sumažinti dozę 20 %. Jei pacientas toleruoja gydymą mažiausiai du ciklus, sumažintą dozę galima padidinti iki dozės, skiriamos pacientams, kurių kepenų veikla yra normali (žr.

4.5 ir 5.2 skyrius).

Nepakanka duomenų apie metastazine kasos adenokarcinoma sergančius pacientus, kuriems nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus kepenų veiklos sutrikimas, kuriais remiantis būtų galima pateikti dozavimo rekomendacijas (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Nepakanka duomenų apie pacientus, kurių bendras bilirubino kiekis > 5 kartus viršija VNR arba AST kiekis > 10 kartų viršija VNR, kuriais remiantis būtų galima pateikti dozavimo rekomendacijas, nepriklausomai nuo indikacijos (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Pacientams, kuriems nustatytas lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų veiklos sutrikimas (apskaičiuotasis kreatinino klirensas yra nuo ≥ 30 iki < 90 ml/min.), pradinės Abraxane dozės koreguoti nereikia. Nepakanka duomenų apie pacientus, kuriems nustatytas sunkus inkstų veiklos sutrikimas arba paskutinės stadijos inkstų liga (apskaičiuotasis kreatinino klirensas < 30 ml/min.), kuriais remiantis būtų galima rekomenduoti keisti Abraxane dozavimą (žr. 5.2 skyrių).

Vyresnio amžiaus žmonės

65 metų ir vyresniems pacientams papildomai dozių mažinti nereikia; reikia mažinti tik taip, kaip visiems pacientams.

Atsitiktinių imčių klinikiniame tyrime 13 % iš 229 Abraxane krūties vėžio monoterapijai vartojusių pacientų buvo 65 metų bei vyresni ir < 2 % buvo 75 metų ir vyresni. Tarp 65 metų ir vyresnių

Abraxane preparatu gydytų pacientų daug dažnesnių toksinio poveikio atvejų nenustatyta. Tačiau tolesnė analizė, į kurią buvo įtrauktas 981 pacientas, kuriam taikoma Abraxane monoterapija metastaziniam krūties vėžiui gydyti, iš kurių 15 % buvo ≥ 65 metų ir 2 % buvo ≥ 75 metų, parodė didesnį kraujavimo iš nosies, viduriavimo, dehidratacijos, nuovargio ir periferinės edemos dažnį ≥ 65 metų pacientams.

Atsitiktinių imčių klinikiniame tyrime iš 421 paciento, kuriam diagnozuota kasos adenokarcinoma, vartojusio Abraxane kartu su gemcitabinu, 41 % pacientai buvo 65 metų ir vyresni, 10 % buvo

75 metų ir vyresni. Tarp 75 metų ar vyresnių pacientų, vartojusių Abraxane kartu su gemcitabinu, dažniau nustatyta sunkių nepageidaujamų reakcijų ir nepageidaujamų reakcijų, dėl kurių reikėjo nutraukti gydymą (žr. 4.4 skyrių). Prieš svarstant 75 metų ir vyresnių pacientų, kuriems diagnozuota kasos adenokarcinoma, gydymo galimybę, reikia atidžiai įvertinti jų būklę (žr. 4.4 skyrių).

Atsitiktinių imčių tyrimo metu iš 514 pacientų, sergančių nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kurie vartojo Abraxane kartu su karboplatina, 31 % buvo 65 metų arba vyresni ir 3,5 % buvo 75 metų arba vyresni. Mielosupresijos reiškiniai, periferinės neuropatijos reiškiniai ir artralgija dažniau nustatyti 65 metų ir vyresniems nei jaunesniems nei 65 metų pacientams. Abraxane/karboplatinos vartojimo 75 metų ar vyresniems pacientams patirties nepakanka.

Farmakokinetikos / farmakodinamikos modeliavimas naudojant 125 pacientų, kuriems nustatyti pažengusių stadijų solidiniai navikai, duomenis, rodo, kad ≥ 65 metų pacientams gali dažniau pasireikšti neutropenija pirmojo gydymo ciklo metu.

Vaikų populiacija

Abraxane saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams nuo 0 iki 17 metų neištirti. Abraxane nėra skirtas vaikų populiacijai metastazinio krūties vėžio, kasos adenokarcinomos arba nesmulkialąstelinio plaučių vėžio indikacijai.

Vartojimo metodas

Leiskite paruoštą Abraxane suspensiją į veną, naudodami infuzinę sistemą, kurioje įtaisytas 15 µm filtras. Suleidus rekomenduojama praplauti intraveninę sistemą 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido injekciniu tirpalu, taip užtikrinant, kad būtų suleista visa dozė.

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. Žindymo laikotarpis (žr. 4.6 skyrių).

Pacientai, kurių pradinis neutrofilų skaičius yra < 1 500 ląstelių/mm3.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Abraxane yra su albuminu sujungto paklitakselio nanodalelių preparatas, kurio farmakologinės savybės gali iš esmės skirtis, palyginti su kitos sudėties paklitakselio preparatais (žr. 5.1 ir 5.2 skyrius). Šio preparato negalima vartoti vietoj kitų paklitakselio preparatų arba kartu su jais.

Padidėjęs jautrumas

Buvo pranešta apie retus sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų atvejus, įskaitant labai retus mirtimi pasibaigusių anafilaktinių rekacijų atvejus. Įvykus jautrumo reakcijoms, gydymą šiuo preparatu būtina nedelsiant nutraukti, reikia pradėti simptominį gydymą ir pacientui dar kartą mėginti skirti paklitakselio negalima.

Hematologiniai sutrikimai

Kaulų čiulpų slopinimas (visų pirma neutropenija) gydant paklitakseliu pasireiškia dažnai. Neutropenija yra nuo dozės priklausantis ir dozę ribojantis toksinis poveikis. Gydymo Abraxane metu reikia dažnai stebėti kraujo kūnelių kiekį. Tolesnių Abraxane terapijos ciklų pacientams negalima skirti tol, kol neutrofilų skaičius neatsistatys iki > 1 500 ląstelių/mm3, o trombocitų kiekis –

iki > 100 000 ląstelių/mm3 (žr. 4.2 skyrių).

Neuropatija

Gydant Abraxane preparatu, dažnai atsiranda sensorinė neuropatija, nors sunkių jos simptomų pasitaiko rečiau. Pasireiškus 1 arba 2 sunkumo laipsnio sensorinei neuropatijai, dozės sumažinti paprastai nereikia. Kai Abraxane vartojamas vienas, atsiradus 3 sunkumo laipsnio sensorinei neuropatijai, gydymą būtina sustabdyti, kol būklė pagerės iki 1 arba 2 sunkumo laipsnio, po to visų tolesnių Abraxane gydymo kursų dozę rekomenduojama sumažinti (žr. 4.2 skyrių). Vartojant Abraxane kartu su gemcitabinu, jei pasireiškia 3 arba didesnio laipsnio periferinė neuropatija, sustabdykite Abraxane vartojimą, tęskite gydymą ta pačia gemcitabino doze. Tęskite Abraxane vartojimą sumažinta doze, kai periferinė neuropatija pagerės iki 0 ar 1 laipsnio (žr. 4.2 skyrių). Vartojant Abraxane kartu su karboplatina, jei pasireiškia 3 arba didesnio laipsnio periferinė neuropatija, reikia nutraukti gydymą, kol būklė pagerės iki 0 arba 1 sunkumo laipsnio, po to visų tolesnių Abraxane ir karboplatinos gydymo kursų dozę reikia sumažinti (žr. 4.2 skyrių).

Sepsis

Sepsis nustatytas 5 % pacientų, su neutropenija arba be jos, vartojusių Abraxane kartu su gemcitabinu. Kaip svarbūs prisidedantys veiksniai nustatytos komplikacijos dėl gretutinio kasos vėžio, ypač tulžies latakų nepraeinamumas arba tulžies stento buvimas. Jei pacientas pradeda karščiuoti (nepriklausomai nuo neutrofilų skaičiaus), būtina pradėti gydymą plataus spektro antibiotikais. Esant febriliai neutropenijai, reikia nutraukti Abraxane ir gemcitabino vartojimą, kol praeis karščiavimas ir ANS bus ≥ 1 500 ląstelių/mm3, tada tęsti gydymą sumažintomis dozėmis (žr. 4.2 skyrių).

Pneumonitas

Pneumonitas pasireiškė 1 % pacientų, kai Abraxane buvo vartojamas vienas ir 4 % pacientų, kai

Abraxane buvo vartojamas kartu su gemcitabinu. Reikia atidžiai stebėti visus pacientus, ar nepasireiškia pneumonito požymiai ir simptomai. Atmetus galimybę, kad ligą sukėlė infekcija ir diagnozavus pneumonitą, reikia nutraukti gydymą Abraxane ir gemcitabinu bei nedelsiant pradėti atitinkamą gydymą ir taikyti palaikomąsias priemones (žr. 4.2 skyrių).

Sutrikusi kepenų veikla

Kadangi sergant kepenų veiklos nepakankamumu gali sustiprėti toksinis paklitakselio poveikis, kepenų veiklos nepakankamumu sergančius pacientus Abraxane reikia gydyti atsargiai. Kepenų veiklos nepakankamumu sergantiems pacientams gali būti didesnė toksinio poveikio, ypač dėl mielosupresijos, rizika; tokius pacientus būtina atidžiai stebėti, ar nepasireiškia gili mielosupresija.

Abraxane nerekomenduojama vartoti pacientams, kurių bendras bilirubino kiekis > 5 kartus viršija VNR arba AST kiekis > 10 kartų viršija VNR. Taip pat Abraxane nerekomenduojama vartoti metastazine kasos adenokarcinoma sergantiems pacientams, kuriems nustatytas vidutinio sunkumo arba sunkus kepenų veiklos sutrikimas (bendras bilirubino kiekis > 1,5 karto viršija VNR ir AST kiekis ≤ 10 kartų viršija VNR) (žr. 5.2 skyrių).

Toksinis poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai

Retai Abraxane vartojantiems pacientams nustatyta stazinio širdies nepakankamumo ir kairiojo skilvelio disfunkcijos atvejų. Dauguma pacientų anksčiau vartojo kardiotoksinių vaistinių preparatų, pvz., antraciklinų arba anksčiau sirgo širdies ligomis. Todėl Abraxane preparatu gydomus pacientus gydytojas privalo budriai stebėti dėl širdies reiškinių požymių.

CNS metastazės

Abraxane preparato veiksmingumas ir saugumas pacientams su metastazėmis, išplitusiomis į centrinę nervų sistemą (CNS), nėra nustatytas. CNS metastazės paprastai nėra veiksmingai kontroliuojamos sisteminės chemoterapijos būdu.

Virškinimo trakto sutrikimai

Jei po Abraxane skyrimo pacientai patiria pykinimą, vėmimą ar viduriavimą, juos galima gydyti įprastiniais antiemetikais ar vidurius kietinančiais preparatais.

75 metų ir vyresni pacientai

Gydymo Abraxane ir gemcitabinu pranašumo, palyginti su gydymu vien gemcitabinu, 75 metų ir vyresniems pacientams nenustatyta. Senyviems žmonėms (≥ 75 metų), vartojusiems Abraxane ir gemcitabiną, dažniau nustatyta sunkių nepageidaujamų reakcijų ir nepageidaujamų reakcijų, dėl kurių reikėjo nutraukti gydymą, įskaitant hematologinį toksinį poveikį, periferinę neuropatiją, sumažėjusį apetitą ir dehidrataciją. Reikia atidžiai įvertinti 75 metų ir vyresnių pacientų, kuriems diagnozuota kasos adenokarcinoma, gebėjimą toleruoti Abraxane vartojimą kartu su gemcitabinu, ypatingą dėmesį skiriant funkcinei būklei, lydinčioms ligoms ir padidėjusiai infekcijų rizikai (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Kiti

Nors duomenų nepakanka, kasos adenokarcinoma sergantiems pacientams, kurių CA 19-9 žymens rodiklis prieš pradedant gydymą Abraxane ir gemcitabinu buvo normalus, aiškios naudos ilgalaikio bendro išgyvenamumo požiūriu nenustatyta (žr. 5.1 skyrių).

Erlotinibo negalima skirti kartu su Abraxane ir gemcitabino deriniu (žr. 4.5 skyrių).

Pagalbinės medžiagos

Viename paruošto Abraxane koncentrato mililitre yra 0,183 mmol natrio, t. y., 4,2 mg natrio. Į tai turi būti atsižvelgiama pacientams, kurie laikosi mažai natrio turinčios dietos.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Paklitakselio metabolizmą iš dalies katalizuoja citochromo P450 izofermentai CYP2C8 ir CYP3A4 (žr. 5.2 skyrių). Todėl, kadangi farmakokinetinės vaistų tarpusavio sąveikos tyrimų neatlikta, reikia atsargiai paklitakselį skirti kartu su vaistais, kurie yra žinomi CYP2C8 arba CYP3A4 fermentų aktyvumo inhibitoriai (pvz., ketokonazolas ir kiti priešgrybeliniai imidazolo preparatai, eritromicinas, fluoksetinas, klopidogrelis, gemfibrozilis, cimetidinas, ritonaviras, sakvinaviras, indinaviras ir nelfinaviras), nes paklitakselio toksiškumas gali padidėti dėl didesnės paklitakselio ekspozicijos . Skirti paklitakselį kartu su kitais vaistais, kurie yra žinomi CYP2C8 arba CYP3A4 fermentų induktoriai (pvz., rifampicinas, karbamazepinas, fenitoinas, efavirenzas, nevirapinas), nerekomenduojama, nes veiksmingumas gali būti mažesnis dėl mažesnės paklitakselio ekspozicijos.

Paklitakselis ir gemcitabinas metabolizuojami skirtingai. Paklitakselio klirensą daugiausiai lemia CYP2C8 ir CYP3A4 sąlygojamas metabolizmas ir tolesnis pašalinimas per tulžį, o gemcitabinas inaktyvuojamas citidino deaminazės ir toliau pašalinamas su šlapimu. Abraxane ir gemcitabino farmakokinetinė sąveika žmonėms neištirta.

Buvo atliktas Abraxane ir karboplatinos farmakokinetikos tyrimas, kuriame dalyvavo nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu sergantys pacientai. Kliniškai reikšmingos farmakokinetinės

Abraxane ir karboplatinos sąveikos nenustatyta.

Abraxane skirtas monoterapijai gydant krūties vėžį, vartoti kartu su gemcitabinu gydant kasos adenokarcinomą arba kartu su karboplatina gydant nesmulkialąstelinį plaučių vėžį (žr. 4.1 skyrių). Abraxane negalima vartoti kartu su kitais vaistais nuo vėžio.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vyrų ir moterų kontracepcija

Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą gydymo Abraxane metu ir paskui bent 1 mėnesį. Abraxane gydomiems vyrams rekomenduojama neapvaisinti moterų gydymo metu ir paskui bent šešis mėnesius.

Nėštumas

Duomenų apie paklitakselio vartojimą nėštumo metu nepakanka. Įtariama, kad nėštumo metu skiriamas paklitakselis sukelia sunkių apsigimimų. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Abraxane nėštumo metu vartoti negalima, taip pat negalima skirti veiksmingo kontracepcijos metodo nenaudojančioms vaisingo amžiaus moterims, nebent moters klinikinė būklė yra tokia, kad ją būtina gydyti paklitakseliu.

Žindymas

Nežinoma, ar paklitakselis išsiskiria į motinos pieną. Dėl galimų sunkių nepageidaujamų reakcijų žindomiems kūdikiams, Abraxane negalima vartoti žindymo metu. Gydymo metu žindymą reikia nutraukti.

Vaisingumas

Paklitakselis žiurkių patinams sukėlė nevaisingumą (žr. 5.3 skyrių). Pacientams vyrams prieš gydymo pradžią rekomenduojama pasikonsultuoti dėl spermos konservavimo, nes Abraxane terapija gali sukelti negrįžtamą nevaisingumą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Abraxane gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai arba vidutiniškai. Abraxane gali sukelti nepageidaujamų reakcijų, pvz., nuovargį (labai dažnas) ir svaigulį (dažnas); tai gali pakenkti Jūsų gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus. Pacientus reikia įspėti, kad nevairuotų ir nevaldytų mechanizmų, jei jaučiasi pavargę ar apsvaigę.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Dažniausios kliniškai reikšmingos nepageidaujamos reakcijos, susijusios su Abraxane vartojimu, buvo neutropenija, periferinė neuropatija, artralgija/mialgija ir virškinimo trakto sutrikimai.

Nepageidaujamų reakcijų, susijusių su Abraxane vartojimu, dažnis nurodytas 6 lentelėje (Abraxane vartojamas vienas), 7 lentelėje (Abraxane vartojamas kartu su gemcitabinu) ir 9 lentelėje (Abraxane vartojamas kartu su karboplatina).

Dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥1/10), dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai reti (<1/10 000). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

Krūties vėžys (Abraxane vartojamas vienas)

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

6 lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, susijusios su Abraxane skyrimu pacientams, kuriems klinikinių tyrimų metu, esant bet kokioms indikacijoms, buvo skiriama Abraxane monoterapija įvairiomis dozėmis (n = 789).

6 lentelė. Klinikinių tyrimų metu nustatytos nepageidaujamos reakcijos, skiriant Abraxane monoterapiją bet kokia doze

Dažni: infekcija, šlapimo takų infekcija, folikulitas, viršutinių kvėpavimo takų infekcija, kandidozė, sinusitas

Infekcijos ir infestacijos

Nedažni: burnos kandidozė, nazofaringitas, celiulitas, paprastoji pūslelinė,

 

virusinė infekcija, pneumonija, kateterio sukelta infekcija, grybelinė

 

infekcija, juostinė pūslelinė, injekcijos vietos infekcija, sepsis2,

 

neutropeninis sepsis2

Gerybiniai, piktybiniai ir

 

nepatikslinti navikai

Nedažni: metastazių sukeltas skausmas, naviko nekrozė

(tarp jų cistos ir polipai)

 

 

Labai dažni: neutropenija, anemija, leukopenija, trombocitopenija,

 

limfopenija, kaulų čiulpų veiklos slopinimas

Kraujo ir limfinės

 

sistemos sutrikimai

Dažni: febrili neutropenija

 

Reti: pacitopenija

Imuninės sistemos

Nedažni1: padidėjęs jautrumas

 

sutrikimai

Reti: labai padidėjęs jautrumas

 

 

Labai dažni: anoreksija

Metabolizmo ir mitybos

Dažni: dehidracija, apetito sumažėjimas, hipokalemija

 

sutrikimai

Nedažni: hipofosfatemija, skysčių susilaikymas organizme,

 

 

hipoalbuminemija, polidipsija, hiperglikemija, hipokalcemija,

 

hipoglikemija, hiponatremija

 

Dažni: nemiga, depresija, nerimas

Psichikos sutrikimai

 

 

Nedažni: neramumas

 

Labai dažni: periferinė neuropatija, neuropatija, hipoestezija, parestezija

 

Dažni: periferinė sensorinė neuropatija, galvos skausmas, disgeuzija,

Nervų sistemos

svaigulys, periferinė motorinė neuropatija, ataksija, jutiminiai sutrikimai,

mieguistumas

sutrikimai

 

 

Nedažni: polineuropatija, arefleksija, diskinezija, hiporefleksija, neuralgija,

 

jutimų praradimas, sinkopė, ortostatinis svaigulys, neuropatinis skausmas,

 

drebulys

 

Dažni: padidėjęs ašarojimas, regėjimo miglotumas, akių sausėjimas,

 

sausasis keratokonjunktyvitas, madarozė

Akių sutrikimai

Nedažni: akių dirginimas, akių skausmas, sutrikusi rega, regėjimo aštrumo

pablogėjimas, konjunktyvitas, regėjimo sutrikimai, akių niežėjimas,

 

 

keratitas

 

Reti: cistoidinė geltonosios dėmės edema2

Ausų ir labirintų

Dažni: vertigo tipo galvos svaigimas

 

sutrikimai

Nedažni: ausies skausmas, spengimas ausyse

 

 

Dažni: tachikardija, aritmija, supraventrikulinė tachikardija

Širdies sutrikimai

Reti: bradikardija, širdies sustojimas, kairiojo sklievelio disfunkcija,

 

 

stazinis širdies nepakankamumas, atrioventrikulinė blokada2

 

Dažni: paraudimas, karščio pylimas, hipertenzija, limfoedema

Kraujagyslių sutrikimai

Nedažni: hipotenzija, galūnių šaltumas, ortostatinė hipotenzija

 

Reti: trombozė

 

Dažni: intersticinis pneumonitas3, dispnėja, kraujavimas iš nosies, ryklės ir

 

gerklų skausmas, kosulys, rinitas, rinorėja

Kvėpavimo sistemos,

 

krūtinės ląstos ir

Nedažni: produktyvus kosulys, fizinio krūvio sukelta dispnėja, prienosiniu

tarpuplaučio sutrikimai

ančių gleivinės paburkimas, kvėpavimo garso nusilpimas, skystis pleuros

 

ertmėje, alerginis rinitas, užkimimas, nosies užburkimas, nosies sausumas,

 

švokščiantis alsavimas, plaučių embolai, plaučių tromboembolija

 

Labai dažni: pykinimas, viduriavimas, vėmimas, vidurių užkietėjimas,

 

stomatitas

 

Dažni: pilvo skausmas, vidurių pūtimas, viršutinės pilvo srities skausmas,

Virškinimo trakto

dispepsija, gastroezofaginio refliukso liga, burnos hipoestezija

sutrikimai

 

 

Nedažni: disfagija, gausus dujų išėjimas, liežuvio skausmas, burnos

 

sausumas, dantenų skausmas, laisvi viduriai, ezofagitas, apatinės pilvo

 

srities skausmas, burnos gleivinės išopėjimas, skausmas burnoje,

 

kraujavimas iš tiesiosios žarnos

Kepenų, tulžies pūslės ir

Nedažni: hepatomegalija

latakų sutrikimai

 

 

Labai dažni: alopecija, bėrimas

 

Dažni: nagų sutrikimai, niežėjimas, odos sausumas, eritema, nagų

 

pigmentacija ir (arba) spalvos pokyčiai, padidėjusi odos pigmentacija,

 

onicholizė, nagų pakitimai

Odos ir poodinio audinio

Nedažni: nagų guolio skausmingumas, urtikarija, odos skausmas, jautrumo

šviesai reakcija, pigmentacijos sutrikimas, niežtintis bėrimas, odos

sutrikimai

sutrikimas, hiperhidrozė, onichomadezė, eriteminis bėrimas,

 

 

generalizuotas bėrimas, dermatitas, naktinis prakaitavimas,

 

makulopapulinis bėrimas, vitiligas, hipotrichozė, nagų diskomfortas,

 

bendras niežulys, bėrimas dėmėmis, bėrimas papulėmis, odos pažeidimas,

 

veido paburkimas

 

Labai reti: Stivenso–Džonsono sindromas2, toksinė epidermio nekrolizė2

 

Labai dažni: artralgija, mialgija

Skeleto, raumenų ir

Dažni: skausmas galūnėse, kaulų maudimas, nugaros skausmas,

mėšlungis, galūnių skausmas

jungiamojo audinio

 

sutrikimai

Nedažni: krūtinės ląstos skausmas, raumenų silpnumas, kaklo skausmas,

 

 

skausmas kirkšnių srityje, mėšlungis, raumenų ir kaulų skausmas,

 

skausmas pilvo šone, galūnių diskomfortas, raumenų silpnumas

Inkstų ir šlapimo takų

Nedažni: dizurija, poliakiurija, hematurija, nikturija, poliurija, šlapimo

sutrikimai

nelaikymas

Lytinės sistemos ir

Nedažni: krūtų skausmas

krūties sutrikimai

 

 

Labai dažni: nuovargis, astenija, pireksija

 

Dažni: periferinė edema, gleivinės uždegimas, skausmas, stingulys, edema,

 

silpnumas, pablogėjusi funkcinė būklė, skausmas krūtinės srityje, į gripą

Bendrieji sutrikimai ir

panašūs simptomai, negalavimas, letargija, hiperpireksija (smarkus

vartojimo vietos

karščiavimas)

pažeidimai

 

 

Nedažni: diskomfortas krūtinės srityje, eisenos sutrikimai, patinimas,

 

injekcijos vietos reakcijos

 

Reti: ekstravazacija

 

Dažni: svorio sumažėjimas, alanino aminotransferazės aktyvumo

 

padidėjimas, aspartato aminotransferazės aktyvumo padidėjimas,

 

hematokrito rodiklio sumažėjimas, eritrocitų skaičiaus sumažėjimas, kūno

 

temperatūros pakilimas, gama glutamiltransferazės aktyvumo padidėjimas,

 

šarminės fosfatazės koncentracijos kraujyje padidėjimas

Tyrimai

 

 

Nedažni: kraujospūdžio padidėjimas, svorio padidėjimas,

 

laktatdehidrogenazės aktyvumo kraujyje padidėjimas, kreatinino kiekio

 

kraujyje padidėjimas, gliukozės kiekio kraujyje padidėjimas, fosforo

 

kiekio kraujyje padidėjimas, kalio kiekio kraujyje sumažėjimas, bilirubino

 

kiekio padidėjimas

Sužalojimai,

Nedažni: kontūzija

 

apsinuodijimai ir

Reti: spindulinio gydymo sukeltų reakcijų atsinaujinimo fenomenas,

procedūrų komplikacijos

spindulinio gydymo sukeltas pneumonitas

 

MedDRA = medicinos terminų žodynas, skirtas vaistų reguliavimo veiklai (angl. Medical Dictionary for Regulatory Activities).

SMQ = standartizuota MedDRA užklausa (angl. Standardized MedDRA Query) yra kelių MedDRA tinkamiausių terminų grupė medicininei sąvokai perteikti.

1Padidėjusio jautrumo reakcijų dažnis skaičiuojamas remiantis vienu neabejotinai susijusiu atveju 789 pacientų populiacijoje.

2Kaip nustatyta stebėjimo laikotarpiu po Abraxane pateikimo į rinką.

3Pneumonito dažnis apskaičiuotas naudojant jungtinius duomenis apie 1 310 pacientų, klinikinių tyrimų metu vartojusių vien Abraxane krūties vėžio ir kitoms indikacijoms naudojant MedDRA SMQ „intersticinė plaučių liga“. Žr. 4.4 skyrių.

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Toliau išvardytos dažniausios ir svarbiausios nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios 229 išplitusiu krūties vėžiu sergantiems pacientams, kuriems kartą kas tris savaites buvo skiriama 260 mg/m2

Abraxane III fazės pagrindinio klinikinio tyrimo metu.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Neutropenija buvo ryškiausia reikšminga hematologinė toksinio poveikio reakcija (nustatyta 79 % pacientų); ji buvo greitai išgydyta ir priklausė nuo dozės, leukopenija buvo nustatyta 71 % pacientų. 4 sunkumo laipsnio neutropenija (< 500 ląstelių/mm3) pasireiškė 9 % pacientų, gydytų Abraxane. Febrili neutropenija pasireiškė keturiems Abraxane gydomiems pacientams. Anemija (Hb < 10 g/dl) buvo nustatyta 46 % Abraxane gydomų pacientų, tarp jų trys atvejai buvo sunkūs (Hb < 8 g/dl). Limfopenija buvo nustatyta 45 % pacientų.

Nervų sistemos sutrikimai

Neurotoksinio poveikio Abraxane gydomiems pacientams dažnumas ir sunkumas daugiausiai priklausė nuo dozės. Periferinė neuropatija (daugiausia 1 ir 2 sunkumo laipsnio sensorinė neuropatija) pasireiškė 68 % Abraxane gydomų pacientų, iš jų 10 % buvo nustatytas 3 sunkumo laipsnis,

4 sunkumo laipsnio atvejų nenustatyta.

Virškinimo trakto sutrikimai

Pykinimas pasireiškė 29 % pacientų, o viduriavimas – 25 % pacientų.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Nuplikimas buvo nustatytas > 80 % pacientų, gydytų Abraxane preparatu. Dauguma nuplikimo reiškinių pasireiškė praėjus mažiau nei mėnesiui nuo gydymo Abraxane pradžios. Daugumai pacientų, kuriems pasireiškia nuplikimas, tikėtinas sunkus, ≥ 50 % plaukų slinkimas.

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Artralgija pasireiškė 32 % Abraxane gydytų pacientų ir 6 % atvejų buvo sunkios formos. Mialgija pasireiškė 24 % Abraxane gydytų pacientų ir 7 % atvejų buvo sunkios formos. Simptomai paprastai buvo laikini, daugiausia pasireiškė trijų parų laikotarpiu po Abraxane infuzijos ir išnyko per savaitę.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Astenija ir (arba) nuovargis buvo nustatytas 40 % pacientų.

Kasos adenokarcinoma (Abraxane vartojamas kartu su gemcitabinu)

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos buvo vertinamos 421 pacientui, gydytam Abraxane kartu su gemcitabinu, ir 402 pacientams, gydytiems vien gemcitabinu, kuriems buvo taikomas pirmaeilis sisteminis metastazavusios kasos adenokarcinomos gydymas, III fazės atsitiktinių imčių, kontroliuojamo, atvirojo klinikinio tyrimo metu. 7 lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, vertintos pacientams, kuriems diagnozuota kasos adenokarcinoma, gydytiems Abraxane kartu su gemcitabinu.

7 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos vartojant Abraxane kartu su gemcitabinu

(N = 421)

Infekcijos ir infestacijos

Dažni: sepsis, plaučių uždegimas, burnos kandidozė

 

 

 

 

Labai dažni: neutropenija, anemija, trombocitopenija

Kraujo ir limfinės

Dažni: pancitopenija

sistemos sutrikimai

Nedažni: trombozinis trombocitopeninis rožinis išbėrimas

 

 

Metabolizmo ir mitybos

Labai dažni: dehidratacija, sumažėjęs apetitas, hipokalemija

sutrikimai

 

Psichikos sutrikimai

Labai dažni: nemiga, depresija

Dažni: nerimas

 

 

Labai dažni: periferinė neuropatija1, disgeuzija, galvos skausmas, galvos

Nervų sistemos

svaigimas

sutrikimai

Nedažni: 7-ojo nervo paralyžius

 

 

 

Dažni: padidėjęs ašarojimas

Akių sutrikimai

Nedažni: cistoidinė geltonosios dėmės edema

 

 

Širdies sutrikimai

Dažni: stazinis širdies nepakankamumas, tachikardija

 

 

 

Kraujagyslių sutrikimai

Dažni: hipotenzija, hipertenzija

 

 

 

Kvėpavimo sistemos,

Labai dažni: dispnėja, kraujavimas iš nosies, kosulys

Dažni: pneumonitas2, užkimšta nosis

krūtinės ląstos ir

Nedažni: gerklės sausumas, nosies sausumas

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

 

Labai dažni: pykinimas, viduriavimas, vėmimas, vidurių užkietėjimas,

Virškinimo trakto

pilvo skausmas, viršutinės pilvo dalies skausmas

sutrikimai

Dažni: stomatitas, žarnyno nepraeinamumas, kolitas, burnos sausumas

 

 

Kepenų, tulžies pūslės ir

Dažni: cholangitas

latakų sutrikimai

 

Odos ir poodinio audinio

Labai dažni: alopecija, išbėrimas

Dažni: niežėjimas, sausa oda, nagų sutrikimas, paraudimas

sutrikimai

 

 

 

Skeleto, raumenų ir

Labai dažni: skausmas galūnėse, artralgija, mialgija

jungiamojo audinio

Dažni: raumenų silpnumas, kaulų skausmas

sutrikimai

 

Inkstų ir šlapimo takų

Dažni: ūminis inkstų nepakankamumas

Nedažni: hemolizinis ureminis sindromas

sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Labai dažni: nuovargis, periferinė edema, karščiavimas, astenija, šaltkrėtis

vartojimo vietos

Dažni: reakcijos infuzijos vietoje

pažeidimai

 

 

Labai dažni: sumažėjęs svoris, padidėjęs alanino aminotransferazės

Tyrimai

aktyvumas

Dažni: Padidėjęs aspartataminotransferazės aktyvumas, padidėjęs

 

 

bilirubino kiekis kraujyje, padidėjęs kreatinino kiekis kraujyje

 

 

MedDRA = medicinos terminų žodynas, skirtas vaistų reguliavimo veiklai (angl. Medical Dictionary for Regulatory Activities); SMQ = standartizuota MedDRA užklausa (angl. Standardized MedDRA Query) (kelių MedDRA tinkamiausių terminų grupavimas medicininei sąvokai perteikti).

1Periferinė neuropatija vertinta naudojant SMQ (plati taikymo sritis).

2Pneumonitas vertinamas naudojant intersticinės plaučių ligos SMQ (plati taikymo sritis)

Šio III fazės atsitiktinių imčių, kontroliuojamo, atvirojo klinikinio tyrimo metu nepageidaujamos reakcijos, sukėlusios mirtį per 30 dienų nuo paskutinės tiriamojo vaisto dozės vartojimo, nustatytos

4 % pacientų, vartojusių Abraxane kartu su gemcitabinu, ir 4 % pacientų, vartojusių vien gemcitabiną.

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Toliau išvardytos dažniausiai pasireiškusios ir svarbiausios nepageidaujamos reakcijos, susijusios su

421 pacientu, kuriam diagnozuota metastazavusi kasos adenokarcinoma, gydytu 125 mg/m2 Abraxane kartu su gemcitabinu skiriant 1 000 mg/m2 1-ąją, 8-ąją ir 15-ąją kiekvieno 28- dienų ciklo dieną

III fazės klinikinio tyrimo metu.

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

8 lentelėje nurodytas laboratoriniais tyrimais aptiktų hematologinių pakitimų dažnis ir sunkumas pacientams, gydytiems Abraxane kartu su gemcitabinu arba vien gemcitabinu.

8 lentelė. Kasos adenokarcinomos tyrimo metu laboratoriniais tyrimais aptikti hematologiniai pakitimai

 

Abraxane (125 mg/m2)/

Gemcitabinas

 

gemcitabinas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 laipsnis

3-4 laipsnis

1-4 laipsnis

3-4 laipsnis

 

(%)

(%)

(%)

(%)

Anemijaa,b

Neutropenija a,b

Trombocitopenijab,c

aAbraxane/gemcitabinu gydytoje grupėje vertinti 405 pacientai

bgemcitabinu gydytoje grupėje vertinti 388 pacientai

cAbraxane/gemcitabinu gydytoje grupėje vertinti 404 pacientai

Periferinė neuropatija

Pacientams, gydytiems Abraxane kartu su gemcitabinu, laiko iki 3 sunkumo laipsnio periferinės neuropatijos pirmojo pasireiškimo mediana buvo 140 dienų. Laiko iki pagerėjimo mažiausiai

1 sunkumo laipsniu mediana buvo 21 diena, laiko iki periferinės neuropatijos pagerėjimo nuo 3 sunkumo laipsnio iki 0 ar 1 sunkumo laipsnio mediana buvo 29 dienos. Iš pacientų, kuriems

gydymas buvo nutrauktas dėl periferinės neuropatijos, 44 % (31 iš 70 pacientų) galėjo tęsti gydymą Abraxane sumažinta doze. Nė vienam pacientui, gydytam Abraxane kartu su gemcitabinu, nebuvo diagnozuota 4 sunkumo laipsnio periferinė neuropatija.

Sepsis

Sepsis nustatytas 5 % pacientų, kuriems buvo arba nebuvo diagnozuota neutropenija, vartojusių Abraxane kartu su gemcitabinu atliekant kasos adenokarcinomos klinikinį tyrimą. Kaip svarbūs prisidedantys veiksniai nustatytos komplikacijos dėl gretutinio kasos vėžio, ypač tulžies latakų nepraeinamumas arba tulžies stento buvimas. Jei pacientas pradeda karščiuoti (nepriklausomai nuo neutrofilų skaičiaus), pradėkite gydymą plataus spektro antibiotikais. Esant febriliai neutropenijai, reikia nutraukti Abraxane ir gemcitabino vartojimą, kol praeis karščiavimas ir ANS

bus ≥ 1 50 ląstelių/mm3, tada tęsti gydymą sumažintomis dozėmis (žr. 4.2 skyrių).

Pneumonitas

Pneumonitas nustatytas 4 % pacientų, vartojusių Abraxane kartu su gemcitabinu. 2 iš 17 pneumonito atvejų, nustatytų pacientams, gydytiems Abraxane kartu su gemcitabinu, baigėsi mirtimi. Reikia atidžiai stebėti, ar pacientams nepasireiškia pneumonito požymiai ir simptomai. Atmetus galimybę, kad ligą sukėlė infekcija ir diagnozavus pneumonitą, reikia nutraukti gydymą Abraxane ir gemcitabinu bei nedelsiant pradėti atitinkamą gydymą ir taikyti palaikomąsias priemones (žr. 4.2 skyrių).

Nesmulkialąstelinis plaučių vėžys (Abraxane vartojamas kartu su karboplatina)

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

9 lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, susijusios su Abraxane vartojimu kartu su karboplatina.

9 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos vartojant Abraxane kartu su karboplatina (N = 514)

Infekcijos ir infestacijos

Dažni: plaučių uždegimas, bronchitas, viršutinių kvėpavimo takų infekcija,

 

šlapimo takų infekcija

 

Nedažni: sepsis, burnos kandidozė

Kraujo ir limfinės

Labai dažni: neutropenija1, trombocitopenija1, anemija1, leukopenija1

sistemos sutrikimai1

 

 

Dažni: febrilinė neutropenija, limfopenija

 

Nedažni: pancitopenija

Imuninės sistemos

Nedažni: padidėjęs jautrumas vaistams, padidėjęs jautrumas

sutrikimai

 

Metabolizmo ir mitybos

Labai dažni: sumažėjęs apetitas

sutrikimai

 

 

Dažni: dehidratacija

Psichikos sutrikimai

Dažni: nemiga

Nervų sistemos

Labai dažni: periferinė neuropatija2

sutrikimai

 

 

Dažni: disgeuzija, galvos skausmas, galvos svaigimas

 

 

Akių sutrikimai

Dažni: neryškus matymas

Kraujagyslių sutrikimai

Dažni: sumažėjęs kraujospūdis, padidėjęs kraujospūdis

 

Nedažni: raudonis

 

 

Kvėpavimo sistemos,

Labai dažni: dispnėja

krūtinės ląstos ir

 

tarpuplaučio sutrikimai

Dažni: atsikosėjimas krauju, kraujavimas iš nosies, kosulys

 

Nedažni: pneumonitas3

Virškinimo trakto

Labai dažni: viduriavimas, vėmimas, pykinimas, vidurių užkietėjimas

sutrikimai

 

 

Dažni: stomatitas, dispepsija, pilvo skausmas, rijimo sutrikimas

 

 

 

Kepenų, tulžies pūslės ir

Dažni: Hiperbilirubinemija

latakų sutrikimai

 

Odos ir poodinio

Labai dažni: išbėrimas, alopecija

audinio sutrikimai

 

 

Dažni: niežėjimas, nagų sutrikimas

 

Nedažni: odos lupimasis, alerginis dermatitas, dilgėlinė

 

 

Skeleto, raumenų ir

Labai dažni: artralgija, mialgija

jungiamojo audinio

 

sutrikimai

Dažni: nugaros skausmas, skausmas galūnėse, skeleto ir raumenų skausmas

Bendrieji sutrikimai ir

Labai dažni: nuovargis, astenija, periferinė edema

vartojimo vietos

 

pažeidimai

Dažni: karščiavimas, krūtinės skausmas

 

Nedažni: gleivinės uždegimas, ekstravazacija infuzijos vietoje, uždegimas

 

infuzijos vietoje, išbėrimas infuzijos vietoje

Tyrimai

Dažni: padidėjęs alanininės aminotransferazės kiekis, padidėjęs aspartato

 

aminotransferazės kiekis, padidėjęs šarminės fosfatazės kiekis kraujyje,

 

sumažėjęs svoris

MedDRA = medicinos terminų žodynas, skirtas vaistų reguliavimo veiklai (angl. Medical Dictionary for Regulatory Activities): SMQ = standartizuota MedDRA užklausa (angl. Standardized MedDRA Query)

1Remiantis laboratorinių duomenų vertinimais: didžiausias mielosupresijos laipsnis (gydyta populiacija)

2Periferinė neuropatija vertinama naudojant neuropatijos SMQ (plati taikymo sritis)

3Pneumonitas vertinamas naudojant intersticinės plaučių ligos SMQ (plati taikymo sritis)

Abraxane ir karboplatina gydomiems nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu sergantiems pacientams laiko mediana iki pirmojo 3 sunkumo laipsnio su gydymu susijusios periferinės neuropatijos pasireiškimo buvo 121 diena, laiko mediana iki su gydymu susijusios periferinės neuropatijos pagerėjimo nuo

3 sunkumo laipsnio iki 1 sunkumo laipsnio buvo 38 dienos. Nė vienam Abraxane ir karboplatiną vartojusiam pacientui nepasireiškė 4 laipsnio periferinė neuropatija.

Anemija ir trombocitopenija dažniau nustatyta Abraxane nei Taxol grupėje (atitinkamai 54 % palyginus su 28 % ir 45 % palyginus su 27 %).

Paciento praneštas taksanų toksinis poveikis buvo vertinamas naudojant Funkcinio vėžio gydymo vertinimo (angl. Functional Assessment of Cancer Therapy, FACT) - taksanų klausimyno 4 poskales. Naudojant kartotinę išsamią analizę, 3 iš 4 poskalių (periferinės neuropatijos, skausmingų

plaštakų / pėdų ir klausos) rezultatai buvo palankūs Abraxane ir karboplatinai (p ≤ 0,002). Kitos poskalės (edemos) rezultatai skirtumų tarp gydymo grupių neparodė.

Duomenys po vaistinio preparato pateikimo į rinką

Stebėjimo laikotarpiu po Abraxane pateikimo į rinką nustatyti galvos nervų paralyžiaus, balso stygų parezės ir reti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų atvejai.

Gydymo Abraxane metu nustatyti reti dėl cistoidinės geltonosios dėmės edemos sumažėjusio regėjimo aštrumo atvejai. Diagnozavus cistoidinę geltonosios dėmės edemą, gydymą Abraxane reikia nutraukti.

Tolesniu Abraxane stebėjimo laikotarpiu užregistruota pranešimų apie kai kurių pacientų, anksčiau vartojusių kapecetabiną, delnų ir padų eritrodizesteziją. Apie šiuos klinikinės praktikos metu pastebėtus įvykius buvo pranešta savanoriškai, todėl jų pasireiškimo dažnio tiksliai įvertinti negalima ir priežastinio ryšio su gydymu nenustatyta.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Priešnuodžio perdozavus paklitakselio nežinoma. Vaistinio preparato perdozavus, pacientą būtina atidžiai prižiūrėti. Dėmesį reikia sutelkti į svarbiausių tikėtinų toksinio poveikio reakcijų, būtent kaulų čiulpų slopinimo, mukozito ir periferinės neuropatijos, gydymą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – antineoplastiniai preparatai, augaliniai alkaloidai ir kiti natūralūs preparatai, taksanai, ATC kodas – L01CD01

Veikimo mechanizmas

Paklitakselis yra mikrovamzdelių inhibitorius, kuris skatina mikrovamzdelių susidarymą iš tubulino dimerų ir stabilizuoja mikrovamzdelius neleisdamas jiems depolimerizuotis. Šis stabilumas sąlygoja normalios dina reorganizacijos, būtinos ląstelių interfazei ir funkcijomsmitozei funkcijoms, slopinimą. Be to, paklitakselis stimuliuoja nenormalių mikrovamzdelių verpsčių, arba „ryšulėlių“, susidarymą ląstelės ciklo metu, o mitozės metu – daugybinių mikrovamzdelių žvaigždžių susidarymą.

Abraxane sudėtyje yra žmogaus kraujo serumo albumino ir paklitakselio maždaug 130 nm dydžio nanodalelių, kuriose paklitakselis yra nekristalinės amorfinės būsenos. Suleidus preparato į veną, nanodalelės greitai disocijuojasi į tirpius, maždaug 10 nm dydžio su albuminu sujungto paklitakselio kompleksus. Žinoma, kad albuminas dalyvauja kraujo plazmos komponentų transcitozės proceso metu, be to, in vitro tyrimų metu nustatyta, kad albumino buvimas Abraxane preparate stimuliuoja paklitakselio pernašą per endotelio ląsteles. Spėjama, kad šią sustiprintą transendotelinę kaveolinę pernašą sąlygoja gp-60 albumino receptorius ir kad paklitakselis daugiau kaupiasi naviko srityje dėl albuminą sujungiančio baltymo rūgštinio cisteino prisotinto sekrecijos baltymo (SPARC).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Krūties vėžys

Abraxane vartojimas išplitusiam krūties vėžiui gydyti yra grindžiamas 106 pacientų tyrimo duomenimis, sukauptais dviejų atvirų vienos gydymo grupės klinikinių tyrimų metu, ir 454 pacientų, gydytų III fazės atsitiktinių imčių lyginamojo klinikinio tyrimo metu, duomenimis. Ši informacija pateikiama toliau.

Atviri vienos gydymo grupės klinikiniai tyrimai

Vieno tyrimo metu 30 minučių trukmės 175 mg/m2 Abraxane infuzija buvo skiriama 43 pacientams, sergantiems išplitusiu krūties vėžiu. Antrojo tyrimo metu 63 pacientams, sergantiems išplitusiu krūties vėžiu, 30 minučių trukmės infuzijos būdu buvo skiriama 300 mg/m2 dozė. Pacientai buvo gydomi be išankstinio medikamentinio gydymo steroidais ir be planuojamo G-KSF skyrimo. Gydymo kursai buvo skiriami su 3 savaičių pertrauka. Gydomojo atsako dažnis tarp visų pacientų buvo atitinkamai 39,5 % (95 % PI: 24,9 %–54,2 %) ir 47,6 % (95 % PI: 35,3 %–60,0 %). Laiko iki ligos progresavimo mediana buvo 5,3 mėnesio (175 mg/m2; 95 % PI: 4,6–6,2 mėnesio) ir 6,1 mėnesio (300 mg/m2; 95 % PI: 4,2–9,8 mėnesio).

Atsitiktinių imčių lyginamasis tyrimas

Šis daugiacentris tyrimas buvo atliktas dalyvaujant išplitusiu krūties vėžiu sergantiems pacientams, kuriems kas 3 savaites buvo taikoma vieno preparato paklitakselio chemoterapija skiriant 3 valandų trukmės 175 mg/m2 tirpiklių pagrindo paklitakselio infuzijas su premedikacija padidėjusiam jautrumui išvengti (n = 225) arba skiriant 30 minučių trukmės 260 mg/m2 Abraxane infuzijas be premedikacijos (n = 229).

Įtraukimo į tyrimą metu šešiasdešimt keturių procentų pacientų funkcinė onkologinė būklė buvo pablogėjusi (1 arba 2 lygis pagal ECOG skalę), 79 % buvo nustatytos metastazės vidaus organuose, o

76 % metastazės buvo išplitusios į daugiau (>) kaip 3 vietas. Keturiolika procentų pacientų anksčiau nebuvo gydyti chemoterapija, 27 % buvo taikyta tik adjuvantinė chemoterapija, chemoterapija taikyta 40 % tik esant metastazių, o 19 % taikyta tiek išplitusiai ligai gydyti, tiek kaip adjuvantinė terapija. Penkiasdešimt devyniems procentams pacientų tiriamasis vaistinis preparatas buvo skiriamas kaip antros eilės arba tolesnė kaip antros eilės terapija. Septyniasdešimt septyni procentai pacientų anksčiau buvo vartoję antraciklinų grupės preparatus.

Toliau pateikiami bendro atsako dažnio rezultatai, laiko iki ligos progresavimo, išgyvenamumo neprogresuojant ligai ir išgyvenamumo rodikliai pacientams, kuriems buvo skiriama vėlesnė (> 1-oji) negu pirmos eilės terapija.

10 lentelė. Bendro gydymo veiksmingumo dažnio, laiko iki ligos progresavimo medianos ir išgyvenamumo ligai neprogresuojant rodikliai pagal tyrėjo įvertinimą

Veiksmingumo

Abraxane

Tirpiklių pagrindo

p reikšmė

kintamieji

(260 mg/m2)

paklitakselis

 

 

 

 

(175 mg/m2)

 

Atsako dažnis [95 % PI] (%)

 

 

 

 

> 1-osios eilės terapija

26,5

[18,98; 34,05] (n = 132)

13,2

[7,54; 18,93] (n = 136)

0,006a

 

 

 

 

 

*Laiko iki ligos progresavimo mediana [95 % PI] (savaitės)

 

 

> 1-osios eilės terapija

20,9

[15,7; 25,9] (n = 131)

16,1

[15,0; 19,3] (n = 135)

0,011b

 

 

 

 

*Išgyvenamumo ligai neprogresuojant mediana [95 % PI] (savaitės)

 

> 1-osios eilės terapija

20,6

[15,6; 25,9] (n = 131)

16,1

[15,0; 18,3] (n = 135)

0,010b

 

 

 

 

 

*Išgyvenamumas [95 % PI] (savaitės)

 

 

 

> 1-osios eilės terapija

56,4

[45,1; 76,9] (n = 131)

46,7

[39,0; 55,3] (n = 136)

0,020b

*Šie rodikliai yra pagrįsti klinikinio tyrimo ataskaitos duomenimis: CA012-0 priedas, galutinis tekstas patvirtintas 2005 m. kovo 23 d.

aChi kvadratinis testas

bLog-rank testas

Buvo įvertintas dviejų šimtų dvidešimt devynių pacientų, gydytų Abraxane randomizuoto, kontroliuojamo klinikinio tyrimo metu, vartojimo saugumas. Paklitakselio neurotoksinis poveikis buvo vertinamas pagal pacientų, sergančių 3 sunkumo laipsnio periferine neuropatija, būklės pagerėjimą vienu sunkumo laipsniu bet kuriuo gydymo laikotarpio metu. Dėl bendro Abraxane toksinio poveikio natūrali periferinės neuropatijos eiga grįžtant į pradinę būklę po > 6 gydymo kursų nebuvo vertinama ir kol kas nenustatyta.

Kasos adenokarcinoma

Buvo atliktas daugiacentris, daugiatautis, atsitiktinių imčių atvirasis tyrimas, kuriame dalyvavo

861 pacientas, siekiant palyginti gydymą Abraxane kartu su gemcitabinu ir vien gemcitabinu, taikant pirmaeilį gydymą pacientams, kuriems diagnozuota metastazavusi kasos adenokarcinoma. Pacientams

(N = 431) intravenine infuzija per 30-40 minučių buvo suleidžiama 125 mg/m2 Abraxane doze, po to intravenine infuzija per 30-40 minučių buvo suleidžiama 1 000 mg/m2 gemcitabino dozė 1-ąją, 8-ąją ir 15-ąją kiekvieno 28 dienų ciklo dienomis. Lyginamuoju preparatu gydytų tiriamųjų grupėje gydymas vien gemcitabinu buvo skiriamas pacientams (N = 430) taikant rekomenduojamas dozes ir gydymo režimą. Gydymas buvo skiriamas, iki ligos progresavimo arba nepriimtino toksinio poveikio pasireiškimo. Iš 431 paciento, kuriam diagnozuota kasos adenokarcinoma, kuriam atsitiktinių imčių būdu buvo skirta vartoti Abraxane kartu su gemcitabinu, dauguma (93 %) buvo baltieji, 4 % buvo juodaodžiai ir 2 % buvo azijiečiai. Pagal Karnovskio indeksą 16 % pacientų funkcinė būklė įvertinta 100 balų; 42 % – 90 balų; 35 % – 80 balų; 7 % – 70 balų ir < 1 % pacientų – mažiau nei 70 balų. Pacientai, kuriems yra didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika, kuriems anksčiau pasireiškė periferinių arterijų liga ir (arba) jungiamojo audinio sutrikimai ir (arba) intersticinė plaučių liga, į šį tyrimą įtraukti nebuvo.

Pacientams skiriamo gydymo trukmės mediana buvo 3,9 mėnesio Abraxane ir gemcitabino derinio grupėje bei 2,8 mėnesio gemcitabino grupėje. 32 % pacientų Abraxane ir gemcitabino derinio grupėje, palyginti su 15 % pacientų gemcitabino grupėje, buvo gydomi 6 mėnesius arba ilgiau. Gydytai populiacijai santykinio gemcitabino dozės intensyvumo mediana buvo 75 % Abraxane ir gemcitabino derinio grupėje bei 85 % gemcitabino grupėje. Santykinio Abraxane dozės intensyvumo mediana buvo 81 %. Skiriamos kaupiamosios gemcitabino dozės mediana didesnė buvo Abraxane ir gemcitabino derinio grupėje (11 400 mg/m2) nei gemcitabino grupėje (9 000 mg/m2).

Pirminė veiksmingumo vertinamoji baigtis buvo bendras išgyvenamumas (BI). Pagrindinės antrinės veiksmingumo vertinamosios baigtys buvo išgyvenamumas ligai neprogresuojant (angl. progression- free survival, PFS) ir bendras atsako dažnis (angl. overall response rate, ORR), kurios buvo vertinamos atliekant nepriklausomą, centrinę, aklą radiologinę analizę pagal RECIST rekomendacijas

(1.0 versiją).

11 lentelė. Veiksmingumo rezultatai, gauti atliekant atsitiktinių imčių tyrimą, kuriame dalyvavo pacientai, kuriems diagnozuota kasos adenokarcinoma (ketinama gydyti populiacija)

 

Abraxane

 

 

Gemcitabinas

 

(125 mg/m2)/gemcitabinas

 

(N = 430)

 

(N = 431)

 

 

 

Bendras išgyvenamumas

 

 

 

 

Mirčių skaičius (%)

333 (77)

 

 

359 (83)

Bendro išgyvenamumo

8,5 (7,89; 9,53)

 

 

6,7 (6,01; 7,23)

mediana, mėnesiai (95 % PI)

 

 

 

 

 

 

SRA+G/G (95 % PI)a

 

0,72 (0,617; 0,835)

P vertėb

 

 

< 0,0001

Išgyvenamumo dažnis % (95 %

 

 

 

 

PI) po

 

 

 

 

1 metų

35 % (29,7; 39,5)

 

22 % (18,1; 26,7)

2 metų

9 % (6,2; 13,1)

 

 

4 % (2,3; 7,2)

75-os procentilės bendras

14,8

 

 

11,4

išgyvenamumas (mėnesiai)

 

 

 

 

 

 

Išgyvenamumas ligai neprogresuojant

 

 

 

Mirtis arba ligos progresavimas,

 

 

 

 

n (%)

277 (64)

 

 

265 (62)

Išgyvenamumo ligai

 

 

 

 

neprogresuojant mediana,

5,5 (4,47; 5,95)

 

 

3,7 (3,61; 4,04)

mėnesiai (95 % PI)

 

 

 

 

SRA+G/G (95 % PI)a

 

0,69 (0,581; 0,821)

P vertėb

 

 

<0,0001

Bendras atsako dažnis

 

 

 

 

Patvirtintas visiškas ar dalinis

99 (23)

 

 

31 (7)

atsakas, n (%)

 

 

 

 

 

 

95 % PI

19,1; 27,2

 

 

5,0; 10,1

pA+G/pG (95 % PI)

3,19 (2,178; 4,662)

P vertė (Chi kvadratinis

 

testas)

< 0,0001

PI = patikimumo intervalas, SRA+G/G = Abraxane ir gemcitabino derinio/gemcitabino santykinė rizika, pA+G/pG = Abraxane ir gemcitabino derinio/gemcitabino atsako dažnio santykis

astratifikuotas Kokso proporcingosios rizikos modelis

bstratifikuotas Log-rank testas, stratifikuotas pagal geografinį regioną (Šiaurės Amerika plg su kitais), Karnovskio funkcinės būklės indeksas (angl. Karnofsky performance score, KPS) (70-80 plg. su 90-100) ir kepenų metastazių buvimas („taip“ plg.s su „ne“).

Nustatytas statistiškai reikšmingas BI pagerėjimas pacientams, gydytiems Abraxane ir gemcitabino deriniu plg. su vien gemcitabinu: BI mediana padidėjo 1,8 mėnesio, mirties rizika sumažėjo iš viso 28 %, 1 metų išgyvenamumo dažnis padidėjo 59 %, 2 metų išgyvenamumo dažnis padidėjo 125 %.

1 pav. Bendro išgyvenamumo Kaplano-Mejerio kreivė (ketinama gydyti populiacija)

Išgyvenamumo santykis

1,0

ABRAXANE+gemcitabinas

0,9

Gemcitabinas

 

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

(PT rizkos grupėje)

ABX/GEM:

GEM:

Laikas (mėnesiai)

Geresnis gydymo poveikis BI nustatytas Abraxane ir gemcitabino derinio grupėje daugumoje iš anksto nurodytų pogrupių (įskaitant lytį, KPS, geografinį regioną, pirmonę kasos vėžio vietą, diagnozės stadiją, kepenų metastazių buvimą, peritoninės karcinomatozės buvimą, anksčiau atliktą Whipple procedūrą, tulžies stento buvimą pradinio įvertinimo metu, plaučių metastazių buvimą ir vietų su metastazėmis skaičių). ≥ 75 metų pacientams Abraxane ir gemcitabino derinio bei gemcitabino grupėse išgyvenamumo santykinė rizika (SR) buvo 1,08 (95 % PI 0,653; 1,797). Pacientams, kurių pradinis CA 19-9 rodiklis buvo normalus, išgyvenamumo SR buvo 1,07 (95 % PI 0,692; 1,661).

Nustatytas statistiškai reikšmingas PFS pagerėjimas pacientams, gydytiems Abraxane ir gemcitabino deriniu plg. su vien gemcitabinu: PFS mediana padidėjo 1,8 mėnesio.

Nesmulkialąstelinis plaučių vėžys

Buvo atliktas daugiacentris, atsitiktinių imčių, atvirasis tyrimas, kuriame dalyvavo

1 052 IIIb/IV stadijos nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu sergantys pacientai. Tyrimo metu buvo lyginamas Abraxane vartojimas kartu su karboplatina ir tirpiklio pagrindo paklitakselio vartojimas kartu su karboplatina pirmaeiliam pacientų, sergančių pažengusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, gydymui. Daugiau nei 99 % pacientų funkcinė būklė buvo 0 arba 1 pagal Rytų kooperatinės onkologijos grupės ECOG (angl. Eastern Cooperative Oncology Group) skalę. Pacientai, kuriems

nustatyta jau esama ≥ 2 sunkumo laipsnio neuropatija arba turintiems sunkių medicininės rizikos veiksnių, susijusių su bet kuria iš pagrindinių organų sistemų, į tyrimą įtraukti nebuvo. Pacientams (N = 521) intravenine infuzija per 30 minučių buvo suleidžiama 100 mg/m2 Abraxane dozė 1-ąją, 8-ąją ir 15-ąją kiekvieno 21 dienos ciklo dienomis be steroidų premedikacijos ir neskiriant profilaktiškai vartoti granuliocitų kolonijas stimuliuojančio faktoriaus. Nedelsiant po Abraxane vartojimo pabaigos, 1-ąją kiekvieno 21 dienos ciklo dieną į veną buvo suleidžiama AUC =

6 mg•min/ml karboplatinos dozė. Pacientams (N = 531) intravenine infuzija per 3 valandas buvo suleidžiama 200 mg/m2 tirpiklio pagrindo paklitakselio dozė su standartine premedikacija, po to nedelsiant suleidžiant į veną AUC = 6 mg•min/ml karboplatinos dozę. Kiekvienas vaistas buvo skiriamas kiekvieno 21 dienos ciklo 1-ąją dieną. Abiejose tyrimo grupėse gydymas buvo skiriamas iki ligos progresavimo arba nepriimtino toksinio poveikio pasireiškimo. Abiejose tyrimo grupėse pacientams buvo skiriama vidutiniškai 6 gydymo ciklai.

Pirminė veiksmingumo vertinamoji baigtis buvo bendras atsako dažnis, apibrėžiamas kaip pacientų, kurie pasiekė objektyvų patvirtintą visišką atsaką arba dalinį atsaką, procentinė dalis, remiantis nepriklausoma, centrine, akla radiologine analize pagal RECIST rekomendacijas (1.0 versiją). Abraxane/karboplatinos grupės pacientams bendras atsako dažnis buvo reikšmingai didesnis nei kontrolinės grupės pacientams: 33 % palyginus su 25 %, p = 0,005 (12 lentelė). Nustatytas reikšmingas bendro atsako dažnio skirtumas Abraxane / karboplatinos grupėje, palyginti su kontroline grupe, pacientams, sergantiems žvyninių lastelių histologijos nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu

(N = 450, 41 %, plg. 24 %, p < 0,001), tačiau šis skirtumas nesąlygojo IBP ar BI skirtumo. ORR skirtumo tarp gydymo grupių pacientams, kuriems yra ne žvyninių lastelių histologija, nenustatyta (N = 602, 26 %, plg. 25 %, p = 0,808).

12 lentelė. Bendras atsako dažnis atsitiktinių imčių nesmulkialąstelinio plaučių vėžio tyrimo metu (ketinama gydyti populiacija)

 

Abraxane

Tirpiklio pagrindo

 

(100 mg/m2per

paklitakselis

 

savaitę)

(200 mg/m2 kas 3 savaites)

 

+ karboplatina

+ karboplatina

Veiksmingumo parametras

(N = 521)

(N = 531)

Bendras atsako dažnis (nepriklausoma analizė)

 

 

Patvirtintas visiškas arba dalinis bendras atsakas, n (%)

170 (33 %)

132 (25 %)

95 % PI (%)

28,6, 36,7

21,2, 28,5

pA/pT (95,1 % PI)

1,313 (1,082, 1,593)

P vertė

 

0,005

PI = patikimumo intervalas; SRA/T = Abraxane/karboplatinos ir tirpiklio pagrindo paklitakselio/ karboplatinos santykinė rizika; pA/pT = Abraxane/karboplatinos ir tirpiklio pagrindo paklitakselio/ karboplatinos atsako dažnio santykis.

a P vertė paremta Chi kvadrato kriterijumi.

Statistiškai reikšmingų išgyvenamumo neprogresuojant ligai (pagal aklą radiologo įvertinimą) ir bendro išgyvenamumo rodiklių skirtumų tarp dviejų gydymo grupių nenustatyta. Buvo atlikta tolesnė ne mažesnio veiksmingumo analizė pagal PFS ir BI, iš anksto numatyta ne mažesnio veiksmingumo riba buvo 15 %. PFS ir BI atitiko ne mažesnio veiksmingumo kriterijų, susijusios santykinės rizikos viršutinė 95 % patikimumo intervalo riba buvo mažesnė nei 1,176 (13 lentelė).

13 lentelė. Išgyvenamumo ligai neprogresuojant ir bendro išgyvenamumo ne mažesnio veiksmingumo analizės atsitiktinių imčių nesmulkialąstelinio plaučių vėžio tyrimo metu

(ketinama gydyti populiacija)

 

Abraxane

Tirpiklio pagrindo

 

(100 mg/m2per

paklitakselis

 

savaitę)

(200 mg/m2 kas 3 savaites)

 

+ karboplatina

+ karboplatina

Veiksmingumo parametras

(N = 521)

(N = 531)

Išgyvenamumas ligai neprogresuojanta (nepriklausoma analizė)

 

Mirtis arba ligos progresavimas, n (%)

429 (82 %)

442 (83 %)

PFS mediana (95 % PI) (mėnesiai)

6,8 (5,7, 7,7)

6,5 (5,7, 6,9)

SRA/T (95 % PI)

0,949 (0,830, 1,086)

Bendras išgyvenamumas

 

 

Mirčių skaičius, n (%)

360 (69 %)

384 (72 %)

BI mediana (95 % PI) (mėnesiai)

12,1 (10,8, 12,9)

11,2 (10,3, 12,6)

SRA/T (95,1 % PI)

0,922 (0,797, 1,066)

PI = patikimumo intervalas; SRA/T = Abraxane/ karboplatinos ir tirpiklio pagrindo paklitakselio/ karboplatinos santykinė rizika; pA/pT =

Abraxane/karboplatinos ir tirpiklio pagrindo paklitakselio/karboplatinos atsako dažnio santykis.

a Pagal EMA metodologines rekomendacijas dėl PFS vertinamosios baigties, trūkstami stebėjimai arba tolesnio naujo gydymo pradžia cenzūravimui nebuvo naudojami.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti Abraxane tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupiais duomenis metastazinio krūties vėžio, kasos adenokarcinomos ir nesmulkialąstelinio plaučių vėžio indikacijai (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Bendros paklitakselio koncentracijos po 30 ir 180 minučių trukmės Abraxane 80–375 mg/m2 dozių infuzijų farmakokinetika buvo nustatyta klinikinių tyrimų metu. Skyrus 80–300 mg/m2 dozes, paklitakselio koncentracijos kreivė (AUC) didėjo linijiniu būdu nuo 2 653 iki 16 736 ng.val./ml.

Atliekant klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo pacientai, sergantys pažengusių stadijų solidiniais navikais, paklitakselio farmakokinetinės savybės į veną per 30 minučių suleidus 260 mg/m2 Abraxane infuziją buvo palygintos su rodikliais, nustatytais po 175 mg/m2 tirpiklių pagrindo paklitakselio infuzijos, trukusios 3 valandas. Remiantis bendrąja farmakokinetikos analize, po Abraxane infuzijos paklitakselio klirensas plazmoje buvo didesnis (43 %) negu po kartu su tirpikliais vartojamo paklitakselio injekcijos, o jo pasiskirstymo tūris taip pat buvo didesnis (53 %). Skirtumų tarp galutinių pusinės eliminacijos periodų nebuvo.

Atliekant kartotinių dozių tyrimus, kuriuose dalyvavo 12 pacientų, kuriems patvirtintomis dozėmis į veną buvo leidžiamas Abraxane 260 mg/m2, AUC kintamumas tarp pacientų buvo 19 % (intervalas = 3,21 %–37,70 %). Duomenų apie paklitakselio kaupimąsi taikant kelis gydymo kursus nėra.

Pasiskirstymas

Suleidus Abraxane pacientams su solidiniais navikais, paklitakselis tolygiai pasiskirsto kraujo ląstelėse bei plazmoje ir gerai jungiasi su plazmos baltymais (94 %).

Paklitakselio jungimasis su baltymais po Abraxane infuzijos buvo įvertintas ultrafiltracijos būdu, atliekant paciento lyginamąjį tyrimą. Laisvojo paklitakselio frakcija buvo daug didesnė vartojant Abraxane (6,2 %) nei tirpiklio pagrindo paklitakselį (2,3 %). Tai sąlygojo daug didesnę neprisijungusio paklitakselio ekspoziciją vartojant Abraxane nei tirpiklio pagrindo paklitakselį, nors bendra ekspozicija buvo panaši. Galbūt taip yra dėl to, kad paklitakselis nesikaupė Cremophor EL micelėse, priešingai nei tirpiklio pagrindo paklitakselis. Literatūros šaltinių duomenimis, in vitro tyrimų metu tiriant jungimąsi prie žmogaus kraujo serumo baltymų, (paklitakselio koncentracijos svyravo nuo 0,1 µg/ml iki 50 µg/ml) nustatyta, kad cimetidino, ranitidino, deksametasono ar difenhidramino vartojimas paklitakselio jungimuisi su baltymais poveikio neturėjo.

Remiantis populiacijos farmakokinetikos analize, bendras pasiskirstymo tūris yra maždaug 1741 l; didelis pasiskirstymo tūris rodo platų pasiskirstymą ne kraujagyslių sistemoje ir (arba) paklitakselio jungimąsi prie audinių.

Biotransformacija ir eliminacija

Literatūros šaltinių duomenimis, in vitro tyrimų, atliktų tiriant žmogaus kepenų mikrosomas ir audinių pjūvius, rezultatai rodo, kad paklitakselis daugiausia metabolizuojamas į 6-hidroksipaklitakselį ir du nereikšmingus metabolitus 3’-p-hidroksipaklitakselį ir 6-3’-p-dihidroksipaklitakselį. Šių hidroksilintų metabolitų susidarymą, atitinkamai, katalizuoja CYP2C8, CYP3A4 bei CYP2C8 ir CYP3A4 izofermentai.

Pacientėms, sergančioms išplitusiu krūties vėžiu skyrus 30 minučių trukmės 260 mg/m2 Abraxane infuziją, vidutinė bendra nepakitusios veikliosios medžiagos išsiskyrimo į šlapimą vertė sudarė 4 % nuo visos suleistos dozės, kur mažiau kaip 1 % teko metabolitams 6 -hidroksipaklitakseliui ir

3’-p-hidroksipaklitakseliui; tai byloja didžiosios dalies pasišalinimą iš organizmo ne per inkstus. Pagrindiniai paklitakselio pašalinimo būdai yra metabolizmas per kepenis ir išsiskyrimas su tulžimi.

Vartojant klinikinę 80-300 mg/m2 dozę, vidutinis paklitakselio klirensas kraujo plazmoje yra 13-30 l/h/m2, vidutinis galutinis pusinės eliminacijos periodas yra 13-27 valandos.

Sutrikusi kepenų veikla

Kepenų veiklos sutrikimo poveikis populiacijos Abraxane farmakokinetikai ištirta pacientams, kuriems nustatyti pažengusių stadijų solidiniai navikai. Į šią analizę buvo įtraukti pacientai, kurių kepenų veikla buvo normali (n = 130), ir pacientai, kuriems nustatytas jau esamas lengvas (n = 8), vidutinio sunkumo (n = 7) arba sunkus (n = 5) kepenų veiklos sutrikimas (pagal Nacionalinio vėžio instituto (angl. National Cancer Institute, NVI) Organų disfunkcijos darbinės grupės kriterijus). Rezultatai rodo, kad lengvas kepenų veiklos sutrikimas (bendras bilirubino kiekis nuo > 1 iki

≤ 1,5 karto viršija VNR) kliniškai svarbaus poveikio paklitakselio farmakokinetikai neturi. Pacientai, kuriems nustatytas vidutinio sunkumo (bendras bilirubino kiekis nuo > 1,5 iki ≤ 3 kartų viršija VNR) arba sunkus (bendras bilirubino kiekis nuo > 3 iki ≤ 5 kartų viršija VNR) kepenų veiklos sutrikimas, 22-26 % sumažėjo didžiausias paklitakselio eliminacijos greitis ir maždaug 20 % padidėjo vidutinė paklitakselio AUC, palyginti su pacientais, kurių kepenų veikla buvo normali. Kepenų veiklos sutrikimas vidutinei paklitakselio Cmax poveikio neturi. Taip pat paklitakselio eliminacijai būdinga atvirkštinė koreliacija su bendru bilirubino kiekiu ir teigiama koreliacija su albumino kiekiu kraujyje.

Farmakokinetikos / farmakodinamikos modeliavimas rodo, kad pakoregavus Abraxane ekspoziciją, koreliacijos tarp kepenų veiklos sutrikimo (kaip rodo pradinis albumino arba bendras bilirubino kiekis) ir neutropenijos nėra.

Pacientų, kurių bendras bilirubino kiekis > 5 kartus viršija VNR, arba pacientų, sergančių metastazine kasos adenokarcinoma (žr. 4.2 skyrių), farmakokinetikos duomenų nėra.

Sutrikusi inkstų veikla

Į populiacijos farmakokinetikos analizę buvo įtraukti pacientai, kurių inkstų veikla buvo normali

(n = 65), ir pacientai, kuriems nustatytas jau esamas lengvas (n = 61), vidutinio sunkumo (n = 23) arba sunkus (n = 1) inkstų veiklos sutrikimas (pagal 2010 m. JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) rekomendacijų projekto kriterijus). Lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų veiklos sutrikimas (nuo

≥ 30 iki < 90 ml/min. kreatinino klirensas) kliniškai reikšmingo poveikio didžiausiam paklitakselio eliminacijos greičiui ir sisteminei ekspozicijai (AUC ir Cmax) neturi. Pacientų, kuriems nustatytas sunkus inkstų veiklos sutrikimas, farmakokinetikos duomenų nepakanka, pacientų, sergančių paskutinės stadijos inkstų liga, farmakokinetikos duomenų nėra.

Vyresnio amžiaus žmonės

Į populiacijos Abraxane farmakokinetikos analizę buvo įtraukti pacientai nuo 24 iki 85 metų, jos rodo, kad amžius reikšmingo poveikio didžiausiam paklitakselio eliminacijos greičiui ir sisteminei ekspozicijai (AUC ir Cmax) neturi.

Farmakokinetikos / farmakodinamikos modeliavimas naudojant 125 pacientų, kuriems nustatyti pažengusių stadijų solidiniai navikai, duomenis, rodo, kad ≥ 65 metų pacientams gali dažniau pasireikšti neutropenija pirmojo gydymo ciklo metu, nors amžius neturi įtakos paklitakselio ekspozicijai plazmoje.

Kiti pagrindiniai veiksniai

Populiacijos Abraxane farmakokinetikos analizės rodo, kad lytis, rasė (azijiečius lyginant su baltaisiais) bei solidinių navikų tipas kliniškai reikšmingo poveikio sisteminei ekspozicijai (AUC ir Cmax) neturi. Pacientų, sveriančių 50 kg, paklitakselio AUC buvo maždaug 25 % mažesnė nei sveriančių 75 kg. Šių duomenų klinikinė reikšmė nežinoma.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Galimas paklitakselio kancerogeniškumas netirtas. Visgi klinikinėmis dozėmis skiriamas paklitakselis literatūros šaltiniuose laikomas galimo kancerogeninio ir genotoksinio poveikio medžiaga, grindžiant išvadas jo farmakodinaminio veikimo mechanizmu. In vitro (žmogaus limfocitų chromosomų aberacijų tyrimas) ir in vivo (pelių mikrobranduolių bandymas) tyrimų metu nustatyta, kad paklitakselis turi klastogeninį poveikį. In vivo tyrimų (pelių mikrobranduolių bandymas) metu paklitakselis turėjo genotoksinį poveikį, bet atliekant Ames bandymą ir tiriant kininio žiurkėno kiaušidžių ir hipksantino guanino fosforiboziltransferazės (CHO/HGPRT) genų mutacijų nustatymo metodais, mutageninio poveikio nesukėlė.

Žiurkėms skiriant mažesnius už žmogui rekomenduojamą terapinę dozę kiekius, paklitakselis siejamas su vaisingumo sumažėjimu ir toksiniu poveikiu vaisiui. Bandymų su gyvūnais metu esant kliniškai reikšmingai ekspozicijai nustatytas negrįžtamas toksinis poveikis patinų reprodukcinės sistemos organams.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Žmogaus albumino tirpalas (sudėtyje yra natrio, natrio kaprilato ir N-acetil-DL-triptofanato).

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 6.6 skyriuje.

6.3Tinkamumo laikas

Neatidaryti flakonai 3 metai

Paruoštos suspensijos stabilumas flakone

Pirmą kartą praskiedus, suspensiją reikia nedelsiant supilti į infuzijų maišelį. Visgi laikant 2°C–8°C temperatūroje gamintojo dėžutėje ir saugant nuo ryškios šviesos, preparatas išlieka chemiškai ir fiziškai stabilus 8 valandas. Švarioje patalpoje gali būti taikoma kita apsauga nuo šviesos.

Paruoštos suspensijos stabilumas infuzijų maišelyje

Paruošus, į infuzijų maišelį supiltą paruoštą suspensiją reikia vartoti nedelsiant. Visgi laikant ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje preparatas chemiškai ir fiziškai stabilus išlieka 8 valandas.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Neatidaryti flakonai

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Preparato stabilumui nekenkia nei užšaldymas, nei laikymas šaldytuve. Šio vaistinio preparato laikymui specialių temperatūros sąlygų nereikalaujama.

Paruošta suspensija

Paruošto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

50 ml talpos flakonas (1 tipo stiklo) su kamštuku (butilo gumos) ir išoriniu žiediniu uždoriu

(aliuminio); flakone yra 100 mg su albuminu sujungto nanodalelių paklitakselio.

100 ml talpos flakonas (1 tipo stiklo) su kamštuku (butilo gumos) ir išoriniu žiediniu uždoriu (aliuminio); flakone yra 250 mg su albuminu sujungto nanodalelių paklitakselio.

Pakuotėje yra vienas flakonas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Reikalavimai vaistiniam preparatui ruošti ir vartoti

Paklitakselis yra citotoksinis priešvėžinis vaistinis preparatas, todėl su Abraxane, kaip ir su kitais potencialiai toksiniais cheminiais junginiais, reikia elgtis atsargiai. Rekomenduojama dėvėti pirštines, sandarius akinius ir apsauginius drabužius. Suspensijos patekus ant odos, odą reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Preparato patekus ant gleivinės, gleivinę reikia gerai praplauti vandeniu. Abraxane ruošti ir leisti gali tiktai tinkamai su citotoksinėmis medžiagomis dirbti apmokytas personalas. Nėščioms darbuotojoms Abraxane liesti negalima.

Atsižvelgiant į ekstravazacijos galimybę, patartina atidžiai stebėti, ar leidžiant vaistinį preparatą infuzijos vietoje nėra infiltracijos. Apribojant Abraxane infuziją iki 30 minučių, kaip nurodyta, sumažėja su infuzija susijusių reakcijų tikimybė.

Vaistinio preparato ruošimas ir skyrimas

Abraxane į rinką tiekiamas sterilių liofilizuotų miltelių, kuriuos prieš vartojimą reikia paruošti, formos. Viename paruoštos suspensijos mililitre yra 5 mg su albuminu sujungto nanodalelių paklitakselio.

100 mg flakonas: steriliu švirkštu lėtai, mažiausiai per 1 minutę į Abraxane flakoną įšvirkškite 20 ml natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuzinio tirpalo.

250 mg flakonas: steriliu švirkštu lėtai, mažiausiai per 1 minutę į Abraxane flakoną įšvirkškite 50 ml natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) infuzinio tirpalo.

Tirpalo srovelę reikia nukreipti į vidinę flakono sienelę. Tirpalo negalima švirkšti tiesiai ant miltelių, nes tai sukels putojimą.

Pridėjus tirpalo, flakoną reikia palikti mažiausiai 5 minutes pastovėti, garantuojant tinkamą kietosios medžiagos sudrėkimą. Tuomet flakoną atsargiai ir lėtai, mažiausiai 2 minutes pasukiokite ir (arba) pavartykite, kol visi milteliai visiškai ištirps suspensijoje. Negalima sukelti putų. Atsiradus putų arba drumzlių, palikite tirpalą bent 15 minučių pastovėti, kol putos išnyks.

Paruošta suspensija turi būti panaši į pieną ir vienalytė, be matomų nuosėdų. Paruošta suspensija gali šiek tiek susisluoksniuoti. Jei matyti nuosėdų ar nusistojusių sluoksnių, flakoną reikia atsargiai vėl pavartyti, kad prieš vartojimą suspensija taptų vienalytė.

Apžiūrėkite flakone esančią suspensiją, ar joje nėra dalelių. Jei flakone yra dalelių, paruoštos suspensijos nevartokite.

Apskaičiuokite paciento infuzijai reikalingą tikslų bendrą 5 mg/ml suspensijos tūrį ir atitinkamą paruošto Abraxane tirpalo kiekį sušvirkškite į tuščią, sterilų PVC arba ne PVC medžiagos intraveninių infuzijų maišelį.

Jeigu ruošiant ir leidžiant Abraxane naudojamos medicinos priemonės, kurių sudėtyje yra silikoninio aliejaus (pvz., švirkštai ir i.v. maišeliai), gali susidaryti baltyminių dalelių. Siekiant išvengti šių dalelių patekimo, leiskite Abraxane per infuzinę sistemą, kurioje įtaisytas 15 µm filtras. Naudojant 15 µm filtrą, dalelės pašalinamos, o paruošto preparato fizinės ir cheminės savybės nepakinta.

Naudojant mažesnes nei 15 µm poras turinčius filtrus, jie gali užsikimšti.

Ruošiant ar leidžiant Abraxane preparato infuzijas nebūtina naudoti specialias tirpalų talpykles ar infuzines sistemas, kurių sudėtyje nėra di-(2-etilheksil)ftalato (DEHF).

Suleidus rekomenduojama praplauti intraveninę sistemą 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido injekciniu tirpalu, taip užtikrinant, kad būtų suleista visa dozė.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Celgene Europe Limited

1 Longwalk Road

Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/428/001

EU/1/07/428/002

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2008 m. sausio 11 d.

Paskutinio perregistravimo data 2013 m. sausio 14 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai