Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bridion (sugammadex) – Preparato charakteristikų santrauka - V03AB35

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasBridion
ATC kodasV03AB35
Sudėtissugammadex
GamintojasMerck Sharp

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Bridion 100 mg/ml injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml injekcinio tirpalo yra toks sugamadekso natrio druskos kiekis, kuris atitinka 100 mg sugamadekso.

Kiekviename 2 ml flakone yra toks sugamadekso natrio druskos kiekis, kuris atitinka 200 mg sugamadekso.

Kiekviename 5 ml flakone yra toks sugamadekso natrio druskos kiekis, kuris atitinka 500 mg sugamadekso.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Kiekviename mililitre yra ne daugiau kaip 9,7 mg natrio (žr. 4.4 skyrių).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

Tirpalas yra skaidrus bespalvis arba šiek tiek gelsvas.

Jo pH yra 7 - 8, osmoliališkumas: 300 - 500 mosm/kg.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Rokuronio ar vekuronio sukeltos nervo ir raumens jungties blokados naikinimas suaugusiems pacientams.

Vaikų populiacija. Vaikams ir paaugliams nuo 2 iki 17 metų sugamadeksas rekomenduojamas tik rokuronio sukeltai blokadai rutiniškai naikinti.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Sugamadeksas turi būti švirkščiamas tik anesteziologo ar jam prižiūrint.

Nervo ir raumens jungties blokados nykimą rekomenduojama stebėti tinkama nervo ir raumens jungties stebėjimo technika (žr. 4.4 skyrių).

Rekomenduojama sugamadekso dozė priklauso nuo nervo ir raumens jungties blokados, kurią reikia naikinti, stiprumo.

Rekomenduojama dozė nepriklauso nuo anestezijos schemos.

Sugamadeksu galima naikinti bet kurio stiprumo rokuronio ar vekuronio sukeltą nervo ir raumens jungties blokadą.

Suaugusieji

Įprastas nervo ir raumens jungties blokados naikinimas

Jeigu atsigavimas po rokuronio ar vekuronio sukeltos blokados yra bent 1-2 potetaniniai balai (PTB), rekomenduojama sugamadekso dozė yra 4 mg/kg kūno svorio. Vidutinis laikas, per kurį T4/T1 santykis atsigauna iki 0,9, yra maždaug 3 minutės (žr. 5.1 skyrių).

Jei savaiminis atsigavimas po rokuronio ar vekuronio sukeltos blokados yra bent iki pakartotinio T2.pasirodymo, rekomenduojama sugamadekso dozė yra 2 mg/kg kūno svorio. Vidutinis laikas, per kurį T4/T1 santykis atsigauna iki 0,9, yra maždaug 2 minutės (žr. 5.1 skyrių).

Vartojant rekomenduojamas dozes įprastam blokados naikinimui, vidutinis laikas, per kurį po rokuronio sukeltos blokados T4/T1 santykis atsigauna iki 0,9, yra šiek tiek trumpesnis, nei po vekuronio sukeltos nervo ir raumens jungties blokados (žr. 5.1 skyrių).

Neatidėliotinas rokuronio sukeltos blokados naikinimas

Jeigu po rokuronio pavartojimo blokadą dėl klinikinės būklės būtina naikinti nedelsiant, rekomenduojama sugamadekso dozė yra 16 mg/kg kūno svorio. 16 mg/kg kūno svorio sugamadekso dozę suleidus praėjus 3 minutėms po 1,2 mg/kg kūno svorio rokuronio bromido dozės sušvirkštimo iš karto, galima tikėtis, kad vidutinis laikas, per kurį T4/T1 santykis atsigaus iki 0,9, bus maždaug

1,5 minutės (žr. 5.1 skyrių).

Duomenų, kuriais remiantis būtų galima rekomenduoti sugamadekso vartoti neatidėliotinam vekuronio sukeltos blokados naikinimui, nėra.

Pakartotinis sugamadekso švirkštimas

Išimtiniu atveju nervo ir raumens jungties blokadai po operacijos atsinaujinus (žr. 4.4 skyrių) po pradinės 2 mg/kg kūno svorio arba 4 mg/kg kūno svorio sugamadekso dozės, rekomenduojama kartotinai švirkšti 4 mg/kg kūno svorio sugamadekso dozę. Antrą sugamadekso dozę suleidus, pacientą reikia atidžiai stebėti, kad būtų galima nustatyti, ar nervo ir raumens jungties funkcijos atsigavimas yra ilgalaikis.

Pakartotinis rokuronio ar vekuronio leidimas po sugamadekso

Kiek reikia palaukti po blokados pašalinimo sugamadeksu iki pakartotinio rokuronio ar vekuronio suleidimo, nurodyta 4.4 skyriuje.

Papildoma informacija apie specialių grupių pacientus

Inkstų funkcijos sutrikimas

Sugamadekso nerekomenduojama leisti pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, įskaitant pacientus, kuriems reikia dializės (kreatinino klirensas < 30 ml/min.) (žr. 4.4 skyrių). Tyrimų su pacientais, kuriems buvo sunkus inkstų veiklos sutrikimas, metu saugumo informacijos, pagrindžiančios sugamadekso skyrimą tokiems pacientams, pakankamai negauta (taip pat žr.

5.1 skyrių).

Jeigu yra lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas nuo ≥ 30 iki < 80 ml/min.), dozavimo rekomendacijos yra tokios pačios, kaip suaugusiesiems, kurių inkstų veikla nėra sutrikusi.

Senyvi pacientai

Po rokuronio sukeltos blokados sugamadekso suleidus tada, kai pakartotinai pasirodė T2, vidutinis laikas, per kurį T4/T1 santykis atsigavo iki 0,9, suaugusiems (18-64 metų) žmonėms buvo 2,2 min., senyviems (65-74 metų) - 2,6 min., labai seniems (75 metų ir vyresniems) - 3,6 min. Nepaisant to, kad senyviems asmenims atsigavimo laikas linkęs ilgėti, jiems dozavimo rekomendacijos yra tokios pačios, kaip jaunesniems suaugusiesiems (žr. 4.4 skyrių).

Nutukę pacientai

Nutukusiems pacientams sugamadekso dozę reikia nustatyti, atsižvelgiant į kūno svorį. Reikia laikytis tokių pačių dozavimo rekomendacijų, kaip suaugusiesiems.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Tyrimų su pacientais, kurių kepenų funkcija sutrikusi, nėra atlikta. Pacientus, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas arba kuriems kartu yra kepenų veiklos sutrikimas ir koagulopatija, sugamadekso skirti reikia atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Jeigu yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, dozės keisti nereikia, kadangi daugiausia sugamadekso iš organizmo išskiriama pro inkstus.

Vaikų populiacija

Vartojimo vaikams ir paaugliams patirties yra mažai (atliktas tik vienas tyrimas, kurio metu rokuronio sukelta blokada buvo naikinama tada, kai pakartotinai pasirodė T2).

Vaikai ir paaugliai

Įprastam rokuronio sukeltos blokados naikinimui tada, kai pakartotinai pasirodo T2, rekomenduojama sugamadekso dozė vaikams ir paaugliams (2-17 metų) yra 2 mg/kg kūno svorio.

Kad vaikams ir paaugliams būtų galima tiksliau dozuoti, Bridion 100 mg/ml injekcinį tirpalą galima praskiesti tiek, kad koncentracija būtų 10 mg/ml (žr. 6.6 skyrių).

Kitokiomis įprastinėmis aplinkybėmis blokados naikinimas netirtas, todėl vaistiniu preparatu gydyti nerekomenduojama, kol nebus gauta papildomų duomenų.

Neatidėliotinas blokados naikinimas vaikams ir paaugliams netirtas, todėl jis nerekomenduojamas, kol nebus gauta papildomų duomenų.

Laiku gimę naujagimiai ir kūdikiai

Sugamadekso vartojimo kūdikiams (30 dienų - 2 metų) patirties yra mažai, laiku gimusiems naujagimiams (jaunesniems kaip 30 dienų) vaistinio preparato poveikis netirtas, todėl laiku gimusių naujagimių ir kūdikių sugamadeksu gydyti nerekomenduojama, kol nebus gauta papildomų duomenų.

Vartojimo metodas

Sugamadeksas švirkščiamas į veną iš karto. Visą dozę reikia greitai, t. y. per 10 sekundžių, sušvirkšti į esamą intraveninę liniją (žr. 6.6 skyrių). Klinikinių tyrimų metu visa sugamadekso dozė buvo švirkščiama tik iš karto.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kaip įprasta, po nervo ir raumens jungties blokados ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu rekomenduojama stebėti, ar pacientui neatsiranda nepageidaujamų reiškinių, įskaitant nervo ir raumens jungties blokados atsinaujinimą.

Kvėpavimo funkcijos stebėjimas atsigavimo metu

Ventiliaciją privalu palaikyti tol, kol po nervo ir raumens jungties blokados panaikinimo atsigauna spontaninis paciento kvėpavimas. Net visiškai pašalinus nervo ir raumens jungties blokadą, kiti perioperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiu vartojami vaistiniai preparatai gali slopinti kvėpavimo funkciją, todėl ventiliaciją gali vis dar reikėti palaikyti.

Jeigu ištraukus trachėjos vamzdelį nervo ir raumens jungties blokada atsinaujina, būtina užtikrinti tinkamą ventiliaciją.

Nervo ir raumens jungties blokados atsinaujinimas

Klinikinių tyrimų metu rokuroniu ar vekuroniu gydytiems pacientams, kuriems buvo sušvirkšta pagal nervo ir raumens jungties blokados gylį nustatyta sugamadekso dozė, remiantis nervo ir raumens jungties stebėsena arba klinikiniais įrodymais stebėtas nervo ir raumens jungties blokados atsinaujinimo dažnis buvo 0,2 %. Mažesnės nei rekomenduojamoji dozės vartojimas gali lemti didesnę nervo ir raumens jungties blokados atsinaujinimo po pradinio naikinimo riziką ir yra nerekomenduojamas (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Poveikis hemostazei

Tyrime dalyvavusiems savanoriams 4 mg/kg ir 16 mg/kg sugamadekso dozės pailgino didžiausią ir vidutinį dalinio aktyvinto tromboplastino laiką (APTT), atitinkamai, 17 % ir 22 %, o didžiausią ir

vidutinį protrombino laiką (tarptautinį normalizuotą santykį) (PT (INR)) – atitinkamai 11 % ir 22 %. Šie nedideli APTT ir PT(INR) pailgėjimai vidutiniškai trukdavo neilgai (30 minučių ir trumpiau). Remiantis klinikinių tyrimų duomenų baze (n = 3519), ir specialaus klinikinio tyrimo, kuriame dalyvavusiems 1184 pacientams buvo atliktos šlaunikaulio lūžio arba didžiojo sąnario pakeitimo operacijos, duomenimis, kliniškai reikšmingo sugamadekso 4 mg/kg dozės ar jo derinio su antikoaguliantais poveikio perioperacinio ir pooperacinio kraujavimo komplikacijoms nepastebėta.

Eksperimentų in vitro metu buvo pastebėta farmakodinaminė sąveika (APTT ir PT pailgėjimas) su vitamino K antagonistais, nefrakcionuotu heparinu, mažos molekulinės masės heparinoidais, rivaroksabanu ir dabigatranu. Pacientams, įprastinės pooperacinės profilaktikos tikslu vartojantiems antikoaguliantus, ši farmakodinaminė sąveika klinikinės reikšmės neturi. Reikia atsargiai vertinti sugamadekso vartojimą pacientams, gydomiems antikoaguliantais dėl anksčiau prasidėjusios arba lydinčios ligos.

Negalima atmesti didesnės kraujavimo rizikos pacientams:

kuriems yra paveldimi nuo vitamino K trūkumo priklausomi krešėjimo faktoriaus sutrikimai;

kuriems yra koaguliopatijos;

kurie vartoja kumarino darinius ir INR yra daugiau nei 3,5;

kurie vartoja antikoaguliantus ir kuriems skiriama 16 mg/kg sugamadekso.

Jei šiems pacientams reikia skirti sugamadeksą, anesteziologas turi nuspręsti, ar galima nauda bus didesnė už galimą kraujavimo komplikacijų riziką, įvertinti paciento kraujavimo epizodų anamnezę bei paskirtos operacijos tipą. Jei sugamadeksas skiriamas šiems pacientams, rekomenduojama stebėti hemostazę ir koaguliacijos rodmenis.

Laukimo laikas, kuriam praėjus po blokados sugamadeksu pašalinimo, galima pakartotinai leisti nervo ir raumens jungties blokatorių

Pakartotinis rokuronio ar vekuronio suleidimas po įprasto blokados pašalinimo (iki 4 mg/kg sugamadekso doze)

Minimalus laukimo laikas

Nervo raumens jungtį blokuojantis vaistinis preparatas

 

(NRJBVP) ir skirtina dozė

5 minutės

1,2 mg/kg rokuronio

4 valandos

0,6 mg/kg rokuronio arba

 

0,1 mg/kg vekuronio

Po pakartotinės rokuronio 1,2 mg/kg dozės suleidimo per 30 minučių po sugamadekso suleidimo nervo ir raumens jungties blokados pradžia gali vėluoti iki maždaug 4 minučių, o jos trukmė gali sutrumpėti iki maždaug 15 minučių.

Remiantis farmakokinetikos (FK) modeliavimu pacientams, kuriems yra lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, rekomenduojamas laukimo laikas iki pakartotinio 0,6 mg/kg rokuronio ar 0,1 mg/kg vekuronio dozės suleidimo po įprasto blokados pašalinimo sugamadeksu yra 24 valandos. Jeigu tiek laukti negalima, naujai nervo ir raumens jungties blokadai sukelti rokuronio dozė turi būti 1,2 mg/kg.

Pakartotinis rokuronio ar vekuronio skyrimas po neatidėliotino blokados pašalinimo (po 16 mg/kg sugamadekso dozės): šiais labai retais atvejais, kada to prireiktų, rekomenduojamas laukimo laikas yra 24 valandos.

Jeigu nervo ir raumens blokadą reikia sukelti anksčiau, nei praeina laukimo laikas, reikia vartoti nesteroidinių nervo ir raumens jungties blokatorių. Depoliarizuojantis nervo ir raumens jungties blokatorius galėtų pradėti veikti šiek tiek lėčiau, nei tikėtina, nes reikšmingą postsinapsinių nikotininių receptorių dalį gali būti jau užėmęs nervo ir raumens jungtis blokuojantis vaistinis preparatas.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, įskaitant reikalaujantį dializės, sugamadekso skirti nerekomenduojama (žr. 5.1 skyrių).

Silpna anestezija

Klinikinių tyrimų metu nervo ir raumens jungties blokadą sąmoningai pašalinus anestezijos viduryje, retkarčiais buvo stebimi silpnos anestezijos požymiai (judesiai, kosulys, grimasos, trachėjos vamzdelio žindymas).

Jeigu nervo ir raumens jungties blokada išnyksta anestezijos metu, reikia vartoti papildomas dozes anestetiko arba (ir) opioidų, jei reikia.

Reikšminga bradikardija

Buvo pastebėti reti kelių minučių trukmės reikšmingos bradikardijos atvejai po sugamadekso suleidimo nervo ir raumens jungties naikinimui. Retkarčiais dėl bradikardijos gali sustoti širdis

(žr. 4.8 skyrių). Nervo ir raumens jungties blokados naikinimo metu ir po jo pacientus būtina atidžiai stebėti, ar neatsiras hemodinamikos pokyčių. Jeigu stebima kliniškai reikšminga bradikardija, reikia skirti anticholinerginių vaistinių preparatų, tokių kaip atropinas.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Sugamadeksas nemetabolizuojamas kepenyse ir neišskiriamas per kepenis, todėl atitinkamų tyrimų su pacientais, kurių kepenų funkcija sutrikusi, neatlikta. Pacientus, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, gydyti reikia labai atsargiai. Esant kepenų veiklos sutrikimui kartu su koaguliopatija, žiūrėkite informaciją apie poveikį hemostazei.

Vartojimas intensyviosios terapijos skyriuje (ITS)

Sugamadekso poveikis pacientams, rokuronio ar vekuronio vartojusiems intensyviosios terapijos metu, netirtas.

Kitokių nervo ir raumens jungties blokatorių nei rokuronis ar vekuronis sukeltos blokados naikinimas Sugamadeksu negalima naikinti blokados, kurią sukėlė nesteroidiniai nervo ir raumens jungties blokatoriai, pavyzdžiui, sukcinilcholinas ar benzilizokvinolinas.

Sugamadeksu negalima naikinti blokados, kurią sukėlė kitokie steroidiniai nervo ir raumens jungties blokatoriai, o ne rokuronis ar vekuronis, nes tokiu atveju vartojamo vaistinio preparato veiksmingumo ir saugumo duomenų nėra. Duomenys apie pankuronio sukeltos blokados naikinimą riboti, bet šiuo atveju sugamadeksu patariama negydyti.

Uždelstas atsigavimas

Būklės, susijusios su kraujotakos sulėtėjimu, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, senyvas amžius (apie atsigavimo laiką senyviems pacientams žr. 4.2 skyrių), ar edema (pvz., sunkus kepenų veiklos sutrikimas), gali būti susijusios su ilgesniu atsigavimo laiku.

Padidėjusio jautrumo vaistui reakcijos

Gydytojai tyri būti pasirengę galimoms padidėjusio jautrumo vaistui reakcijoms (įskaitant anafilaksines reakcijas) ir imtis reikiamų atsargumo priemonių (žr. 4.8 skyrių).

Pacientai, kuriems kontroliuojamas natrio kiekis maiste

Viename mililitre tirpalo yra ne daugiau kaip 9,7 mg natrio. Jeigu dozėje yra mažiau kaip 23 mg natrio, tai neturi reikšmės. Jei reikia injekuoti daugiau kaip 2,4 ml tirpalo, į tai būtina atsižvelgti, jei pacientui kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Šio skyriaus informacija yra paremta sugamadekso ir kitų vaistinių preparatų prisijungimo afinitetu, ikiklinikiniais tyrimais, klinikiniais tyrimais ir imitavimu naudojant modelį, atsižvelgiant į farmakodinaminį nervo ir raumens jungtį blokuojančių preparatų poveikį bei farmakokinetinę sugamadekso sąveiką su nervo ir raumens jungtį blokuojančiais preparatais. Remiantis šiais duomenimis, kliniškai reikšminga sąveika su kitais vaistiniais preparatais nėra tikėtina, tačiau sąveikos

su toremifenu ir fuzido rūgštimi dėl išstūmimo iš jungties (kliniškai reikšminga sąveika dėl jungties susidarymo nėra tikėtina) bei kliniškai reikšmingos sąveikos su hormoniniais kontraceptikais (sąveika dėl išstūmimo iš jungties nėra tikėtina) paneigti negalima.

Sąveika, kuri gali turėti įtakos sugamadekso veiksmingumui (sąveikos dėl išstūmimo iš jungties) Kai kurių vaistinių preparatų pavartojus po sugamadekso, teoriškai rokuronis ar vekuronis gali būti išstumti iš jungties su sugamadeksu. Dėl to galėtų atsinaujinti nervo ir raumens jungties blokada. Tokiu atveju pacientui būtina taikyti dirbtinę plaučių ventiliaciją. Jeigu iš jungties išstumiantis vaistinis preparatas buvo infuzuojamas, infuziją reikia nutraukti. Jei numatoma, kad gali pasireikšti sąveika dėl išstūmimo iš jungties, 7,5 valandos po sugamadekso injekcijos parenteriniu būdu pavartojus kitokių vaistinių preparatų, reikia atidžiai stebėti (maždaug 15 minučių), ar pacientui neatsiranda nervo ir raumens jungties blokados atsinaujinimo požymių.

Toremifenas

Vartojant toremifeno, kurio prisijungimo afiniškumas sugamadeksui yra palyginti didelis ir kurio koncentracija plazmoje galėtų būti palyginti didelė, šiek tiek vekuronio ar rokuronio gali būti išstumta iš jungties su sugamadeksu. Gydytojai turi žinoti, kad dėl to pacientams, kurie operacijos dieną vartoja toremifeno, gali ilgiau užtrukti, kol santykis T4/T1 atsigaus iki 0,9.

Fuzido rūgšties vartojimas į veną

Prieš operaciją pavartojus fuzido rūgštį, gali ilgiau užtrukti, kol santykis T4/T1 atsigaus iki 0,9. Pooperaciniu periodu nebesitikima nervo ir raumens jungties blokados atsinaujinimo, nes fuzido rūgšties infuzija trunka keletą valandų, o koncentracija kraujyje padidėja per 2-3 paras. Apie pakartotinę sugamadekso injekciją žr. 4.2 skyrių.

Sąveika, kuri gali turėti įtakos kitų vaistinių preparatų veiksmingumui (sąveika dėl susijungimo) Pavartojus sugamadekso, kai kurie vaistiniai preparatai gali būti mažiau veiksmingi, kadangi sumažėja jų koncentracija (laisvos frakcijos) plazmoje sumažėja veiksmingumas. Tokiu atveju gydytojui rekomenduojama arba vaistinio preparato skirti vartoti kartotinai, arba skirti kito vaistinio preparato, sukeliančio tokį patį terapinį poveikį (geriausia kitos cheminės grupės), ir (arba), jeigu tinka, taikyti nefarmakologines priemones.

Hormoniniai kontraceptikai

Apskaičiuota, kad dėl 4 mg/kg kūno svorio sugamadekso dozės sąveikos su progestagenu, sumažėja progestageno ekspozicija (34 % sumažėja AUC) panašiai, kaip geriamojo kontraceptiko paros dozę išgėrus 12 valandų vėliau, dėl ko gali sumažėti veiksmingumas. Manoma, kad estrogenų poveikis susilpnės. Taigi manoma, kad iš karto sušvirkštus sugamadekso dozę, poveikis bus toks pat, kaip praleidus geriamųjų kontraceptinių steroidų (ir sudėtinių, ir tų, kurių sudėtyje yra tik progestageno) paros dozę. Jeigu sugamadekso injekuojama tą pačią dieną, kai geriamas kontraceptikas, rekomenduojama laikytis nurodymų, pateiktų kontraceptiko pakuotės lapelyje, apie tai, kaip elgtis, praleidus dozę. Jeigu pacientė vartojama ne geriamųjų, bet kitokių hormoninių kontraceptikų, ji tolesnes 7 dienas turi naudotis papildomu nehormoniniu kontracepcijos metodu ir laikytis vartojamo kontraceptiko pakuotės lapelyje pateiktų nurodymų.

Sąveika dėl ilgalaikio rokuronio ar vekuronio poveikio

Jeigu pooperaciniu laikotarpiu gydoma vaistiniais preparatais, kurie stiprina nervo ir raumens jungties blokadą, pacientą reikia atidžiai stebėti, nes nervo ir raumens jungties blokada gali atsinaujinti. Specifinių vaistinių preparatų, kurie gali stiprinti nervo ir raumens jungties blokadą, sąrašą rasite rokuronio ir vekuronio pakuotės lapeliuose. Jeigu nervo ir raumens jungties blokada atsinaujintų, tokiam pacientui gali prireikti mechaninės plaučių ventiliacijos ir pakartotinės sugamadekso injekcijos (žr. 4.2 skyrių).

Įtaka laboratoriniams tyrimams

Sugamadeksas įtakos laboratorinių tyrimų duomenims dažniausiai neturi, išskyrus galimą poveikį progesterono koncentracijos kraujyje. Įtaka šiam tyrimui pastebėta esant 100 mikrogramų/ml sugamadekso koncentracijai kraujo plazmoje (aukščiausia koncentracija plazmoje po vienkartinės 8 mg/kg dozės sušvirkštimo).

Tyrime dalyvavusiems savanoriams 4 mg/kg ir 16 mg/kg sugamadekso dozės ilgino didžiausią ir vidutinį dalinio aktyvinto tromboplastino laiką (APTT), atitinkamai, 17 % ir 22 %, o didžiausią ir vidutinį protrombino laiką (PT (INR)) – atitinkamai 11 % ir 22 %. Šie nedideli APTT ir PT(INR) pailgėjimai trukdavo neilgai (30 minučių ir trumpiau).

Eksperimentų in vitro metu buvo pastebėta farmakodinaminė sąveika (APTT ir PT pailgėjimas) su vitamino K antagonistais, nefrakcionuotu heparinu, mažos molekulinės masės heparinoidais, rivaroksabanu ir dabigatranu (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Oficialių sąveikos tyrimų neatlikta. Injekuojant vaistinį preparatą vaikams, reikia atsižvelgti į minėtus sąveikos suaugusių pacientų organizme duomenis ir 4.4 skyriuje pateiktus įspėjimus.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Klinikinių duomenų apie sugamadekso vartojimą nėštumo metu nėra.

Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo poveikio nėštumo eigai, embriono ar vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar postnataliniam vystymuisi neparodė.

Sugamadekso nėščioms moterims turi būti skiriama atsargiai.

Žindymas

Ar sugamadekso prasiskverbia į motinos pieną, nežinoma. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad sugamadekso patenka į patelės pieną. Išgertų ciklodekstrinų paprastai absorbuojama mažai, todėl motinai žindymo laikotarpiu pavartojus vieną vaistinio preparato dozę, poveikis krūtimi maitinamam kūdikiui nėra tikėtinas.

Sugamadeksą galima vartoti žindymo laikotarpiu.

Vaisingumas

Sugamadekso poveikiai žmonių vaisingumui dar nėra tyrinėti. Tyrimai su gyvūnais žalingo poveikio vaisingumui neatskleidė.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Bridion gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Bridion kartu su nervo ir raumens jungtį blokuojančiais vaistiniais preparatais ir anestetikais yra skiriamas operuojamiems pacientams. Dėl to nepageidaujamų reiškinių priežastį yra sunku įvertinti. Dažniausiai pastebėtos nepageidaujamos reakcijos operuotiems pacientams buvo kosulys, kvėpavimo takų komplikacija anestezijos metu, anestezijos komplikacijos, procedūros sukelta hipotenzija ir procedūros komplikacija (dažnos (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10)).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Sugamadekso saugumas yra vertintas remiantis I-III fazės klinikiniuose tyrimuose dalyvavusių 3519 unikalių tiriamųjų jungtine saugumo duomenų baze. Šios nepageidaujamos reakcijos buvo pastebėtos placebu kontroliuotų klinikinių tyrimų metu, kai tiriamiesiems buvo taikoma anestezija ir (arba) skiriami nervo ir raumens jungtį blokuojantys vaistiniai preparatai (1078 tiriamieji gavo sugamadekso, o 544 – placebą).

Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnas (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100), retas (nuo ≥ 1/10000 iki < 1/1000), labai retas

(< 1/10000).

Organų sistemų klasės

Dažnis

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

(pasirinktinis terminas)

Imuninės sistemos sutrikimai

Nedažni

Padidėjusio jautrumo vaistui reakcijos (žr.

 

 

4.4 skyrių)

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir

Dažni

Kosulys

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

Sužalojimai, apsinuodijimai ir

Dažni

Kvėpavimo takų komplikacija anestezijos

procedūrų komplikacijos

 

metu

 

 

Anestezijos komplikacijos (žr. 4.4 skyrių)

 

 

Procedūros sukelta hipotenzija

 

 

Procedūros komplikacija

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas Padidėjusio jautrumo vaistui reakcijos

Kai kuriems pacientams ar savanoriams (informacija apie savanorius išdėstyta žemiau poskyryje Informacija apie sveikus savanorius) pasireiškė padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant anafilaksiją. Klinikinių tyrimų su operuotais pacientais metu šios reakcijos buvo pastebėtos nedažnai, o jų dažnis vaistui esant rinkoje yra nežinomas.

Šios reakcijos buvo įvairios - nuo izoliuotų odos reakcijų iki sunkių sisteminių reakcijų, pavyzdžiui, anafilaksijos ar anafilaksinio šoko, - ir pasireiškė sugamadekso anksčiau nevartojusiems pacientams. Šių reakcijų simptomai gali būti kraujo samplūdis į kaklą ir veidą, dilgėlinė, eriteminis bėrimas, (sunki) hipotenzija, tachikardija, liežuvio patinimas, ryklės patinimas, bronchospazmas ir plaučių obstrukcijos reiškiniai. Sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos gali būti mirtinos.

Kvėpavimo takų komplikacija anestezijos metu

Kvėpavimo takų komplikacijomis anestezijos metu gali būti pasipriešinimas endotrachėjiniam vamzdeliui, kosėjimas, silpnas pasipriešinimas, sujaudinimo reakcija operacijos metu, kosulys anestezijos ar chirurginės operacijos metu arba spontaninis paciento kvėpavimas, susijęs su anestezijos procedūra.

Anestezijos komplikacija

Anestezijos komplikacijos, rodančios nervo ir raumens jungties funkcijos atsigavimą, yra galūnių ar kūno judesiai arba kosulys anestezijos ar chirurginės operacijos metu, grimasos arba endotrachėjinio vamzdelio žindimas. Apie silpną anesteziją žr. 4.4 skyrių.

Procedūros komplikacija

Procedūros komplikacijomis gali būti kosulys, tachikardija, bradikardija, judėjimas ir širdies plakimo padažnėjimas.

Reikšminga bradikardija

Po vaistinio preparato pateikimo į rinką yra pastebėti pavieniai kelių minučių trukmės reikšmingos bradikardijos bei širdies sustojimą sukėlusios bradikardijos po sugamadekso suleidimo nervo ir raumens jungties naikinimui atvejai (žr. 4.4 skyrių).

Nervo ir raumens jungties blokados atsinaujinimas

Klinikinių tyrimų metu rokuroniu ar vekuroniu gydytiems pacientams, kuriems buvo sušvirkšta pagal nervo ir raumens jungties blokados gylį nustatyta sugamadekso dozė (N = 2022), remiantis nervo ir raumens jungties stebėsena arba klinikiniais įrodymais stebėtas nervo ir raumens jungties blokados atsinaujinimo dažnis buvo 0,2 % (žr. 4.4 skyrių).

Informacija apie sveikus savanorius

Padidėjusio jautrumo reakcijų į vaistą dažnis tarp sveikų savanorių, kuriems buvo suleista iki

3 placebo (N = 76), sugamadekso 4 mg/kg (N = 151) arba sugamadekso 16 mg/kg (N = 148) dozių, buvo tirtas atsitiktinių imčių abipusiai užslaptinto klinikinio tyrimo metu. Pranešimus apie įtartus

padidėjusio jautrumo atvejus nagrinėjo užslaptintas komitetas. Pripažintų padidėjusio jautrumo atvejų dažnis placebo grupėje buvo 1,3 %, sugamadekso 4 mg/kg dozės grupėje - 6,6 %, o sugamadekso

16 mg/kg dozės grupėje - 9,5 %. Pranešimų apie anafilaksiją placebo arba sugamadekso 4 mg/kg dozės grupėse nebuvo. Buvo vienintelis pripažintos anafilaksinės reakcijos į pirmąją sugamadekso

16 mg/kg dozę atvejis (dažnis 0,7 %). Padidėjusio jautrumo reakcijų dažnio arba sunkumo padidėjimo skiriant kartotines sugamadekso dozes įrodymų negauta.

Anksčiau atliktame panašaus dizaino klinikiniame tyrime buvo nustatyti trys anafilaksijos atvejai, visi po sugamadekso 16 mg/kg dozės (dažnis 2,0 %).

I fazės klinikinių tyrimų jungtinėje duomenų bazėje įrašyti NR, kurie laikomi dažnais (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10) arba labai dažnais (≥ 1/10) ir dažniau pasitaikė sugamadeksu gydytų pacientų nei placebo grupėje, yra disgeuzija (10,1 %), galvos skausmas (6,7 %), pykinimas (5,6 %), dilgėlinė (1,7 %), niežulys (1,7 %), galvos svaigimas (1,6 %), vėmimas (1,2 %) ir pilvo skausmas (1,0 %).

Papildoma informacija apie specialių grupių pacientus

Plaučių liga sergantys pacientai

Vaistui jau esant rinkoje ir vieno jam skirto klinikinio tyrimo su pacientais, kuriems anksčiau buvo plaučių ligos komplikacijų, metu buvo nustatytas bronchų spazmas, kuris buvo apibūdintas kaip galbūt susijęs su vaistinio preparato vartojimu nepageidaujamas reiškinys. Kaip ir visais atvejais gydant pacientus, kuriems anksčiau buvo plaučių ligos komplikacijų, gydytojas turi būti pasirengęs galimam bronchų spazmui.

Vaikų populiacija

Riboti duomenys rodo, kad vaikams ir paaugliams sugamadekso (ne didesnių kaip 4 mg/kg kūno svorio dozių) saugumas yra panašus į saugumą suaugusiesiems.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Klinikinių tyrimų metu vienam pacientui atsitiktinai buvo suleista per didelė, t. y. 40 mg/kg kūno svorio, dozė, kuri reikšmingo nepageidaujamų reakcijų nesukėlė. Toleravimo tyrimų metu žmonėms buvo leidžiamos ne didesnės kaip 96 mg/kg kūno svorio sugamadekso dozės. Nei nuo dozės dydžio priklausomų, nei sunkių nepageidaujamų reiškinių nepastebėta.

Sugamadeksą galima pašalinti taikant hemodializę didelės tėkmės filtru, bet ne mažos tėkmės filtru. Remiantis klinikinių tyrimų duomenimis, po 3 – 6 valandų trukmės hemodializės sugamadekso koncentracija plazmoje sumažėja iki 70 %.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti vaistiniai preparatai, priešnuodžiai, ATC kodas – V03AB35.

Veikimo būdas

Sugamadeksas yra modifikuotas gama ciklodekstrinas, kuris yra selektyviai miorelaksantus surišanti medžiaga (angl., Selective Relaxant Binding Agent). Jis kraujo plazmoje sudaro kompleksus su nervo ir raumens jungties blokatoriais rokuroniu bei vekuroniu ir taip mažina nervo ir raumens jungties blokatorių, galinčių prisijungti prie nervo ir raumens jungties nikotinui jautrių receptorių, kiekį. Tai lemia rokuronio ar vekuronio sukeltos nervo ir raumens jungties blokados panaikinimą.

Farmakodinaminis poveikis

Atsako į dozę tyrimo metu buvo vartojamos 0,5 - 16 mg/kg kūno svorio sugamadekso dozės rokuronio (0,6, 0,9, 1 ir 1,2 mg/kg kūno svorio rokuronio bromido su palaikomąja doze ar be jos) ar vekuronio (0,1 mg/kg kūno svorio vekuronio bromido su palaikomąja doze ar be jos) sukeltai įvairaus stiprumo blokadai naikinti įvairiu laiku. Šių tyrimų metu nustatyta aiški atsako priklausomybė nuo dozės dydžio.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Sugamadekso galima leisti praėjus tam tikram laikui po rokuronio ar vekuronio bromido vartojimo.

Įprastas blokados šalinimas – stipri nervo ir raumens jungties blokada

Pagrindžiamųjų tyrimų metu pacientai atsitiktinių imčių būdu buvo suskirstyti į grupes vartoti rokuronio ar vekuronio. Po paskutinės rokuronio ar vekuronio dozės pavartojimo, kai PTB buvo 1-2, atsitiktinių imčių būdu buvo leidžiama arba 4 mg/kg kūno svorio sugamadekso, arba

70 mikrogramų/kg kūno svorio neostigmino dozė. Laikas , per kurį po sugamadekso ar neostigmino injekcijos T4/T1 santykis atsigavo iki 0,9, nurodytas toliau.

Laikas (minutėmis), per kurį nuo sugamadekso ar neostigmino injekcijos po stiprios nervo ir raumens jungties blokados (1-2 PTB), kurią sukėlė rokuronis ar vekuronis, T4/T1 santykis atsigavo iki 0,9

Nervo ir raumens jungtį

 

Gydymo schema

blokuojantis preparatas

 

 

 

Sugamadeksas (4 mg/kg)

 

Neostigminas (70 mikrogramų/kg)

Rokuronis

 

 

 

N

 

Vidutinis (minutėmis)

2,7

 

Ribos

1,2-16,1

 

13,3-145,7

 

 

 

 

Vekuronis

 

 

 

N

 

Vidutinis (minutėmis)

3,3

 

49,9

Ribos

1,4-68,4

 

46-312,7

Įprastas blokados šalinimas – vidutinio stiprumo nervo ir raumens jungties blokada

Kito pagrindžiamojo tyrimo metu pacientai atsitiktinių imčių būdu buvo suskirstyti į grupes vartoti rokuronio ar vekuronio. Po paskutinės rokuronio ar vekuronio dozės pavartojimo, kai pakartotinai pasirodė T2, atsitiktinių imčių būdu buvo leidžiama arba 2 mg/kg kūno svorio sugamadekso, arba 50 mikrogramų/kg kūno svorio neostigmino dozė. Laikas, per kurį po sugamadekso ar neostigmino injekcijos T4/T1 santykis atsigavo iki 0,9, nurodytas toliau.

Laikas (minutėmis), per kurį nuo sugamadekso ar neostigmino injekcijos,atliktos po rokuronio ar vekuronio sukeltos blokados, kai pakartotinai pasirodė T2, T4/T1 santykis atsigavo iki 0,9

Nervo ir raumens jungtį

 

Gydymo schema

blokuojantis preparatas

 

 

 

Sugamadeksas (2 mg/kg)

 

Neostigminas (50 mikrogramų/kg)

Rokuronis

 

 

 

N

 

Vidutinis (minutėmis)

1,4

 

17,6

Ribos

0,9-5,4

 

3,7-106,9

 

 

 

 

Vekuronis

 

 

 

N

 

Vidutinis (minutėmis)

2,1

 

18,9

Ribos

1,2-64,2

 

2,9-76,2

Rokuronio ar vekuronio sukeltos blokados naikinimas sugamadeksu buvo lyginamas su cisatrakurio sukeltos blokados naikinimu neostigminu. Pakartotinai pasirodžius T2, buvo leidžiama 2 mg/kg kūno svorio sugamadekso arba 50 mikrogramų/kg kūno svorio neostigmino dozė. Sugamadeksas rokuronio

sukeltą nervo ir raumens jungties blokadą panaikino greičiau, negu neostigminas cisatrakurio sukeltą blokadą.

Laikas (minutėmis), per kurį nuo sugamadekso ar neostigmino injekcijos, atliktos po rokuronio ar cisatrakurio sukeltos blokados, kai pakartotinai pasirodė T2, T4/T1 santykis atsigavo iki 0,9

Nervo ir raumens jungtį

Gydymo schema

blokuojantis preparatas

 

 

Rokuronis ir sugamadeksas

Cisatrakuris ir neostigminas

 

(2 mg/kg)

(50 mikrogramų/kg)

N

Vidutinis (minutėmis)

1,9

7,2

Ribos

0,7-6,4

4,2-28,2

Neatidėliotinas blokados naikinimas

Atsigavimo laikas po sukcinilcholino (1 mg/kg kūno svorio) sukeltos nervo ir raumens jungties blokados buvo lyginamas su sugamadekso (16 mg/kg kūno svorio, 3 minutėmis vėliau) sukeltu atsigavimu po rokuronio (1,2 mg/kg kūno svorio) sukeltos nervo ir raumens jungties blokados.

Laikas (minutėmis), per kurį po rokuronio ir sugamadekso ar sukcinilcholino injekcijos T1 atsigavo 10 %

Nervo ir raumens jungtį

Gydymo schema

blokuojantis preparatas

Rokuronis ir sugamadeksas (16 mg/kg)

Sukcinilcholinas(1 mg/kg)

N

Vidutinis (minutėmis)

4,2

7,1

Ribos

3,5-7,7

3,7-10,5

Jungtinės analizės duomenimis, atsigavimo laikas nuo 16 mg/kg kūno svorio sugamadekso dozės injekcijos po 1,2 mg/kg kūno svorio rokuronio bromido dozės sukeltos nervo ir raumens jungties blokados, nurodytas toliau:

Laikas (minutėmis), per kurį nuo sugamadekso injekcijos, praėjus 3 minutėms po rokuronio pavartojimo, T4/T1 santykis atsigavo iki 0,9, 0,8 ar 0,7

 

T4/T1 tapo 0,9

T4/T1 tapo 0,8

T4/T1 tapo 0,7

N

Vidutinis (minutėmis)

1,5

1,3

1,1

Ribos

0,5-14,3

0,5-6,2

0,5-3,3

Inkstų pažeidimas

Dviejų atvirų klinikinių tyrimų metu buvo palygintas sugamadekso saugumas ir veiksmingumas operuotiems pacientams, kuriems buvo sunkus inkstų pažeidimas arba jo nebuvo. Vieno tyrimo metu sugamadeksas buvo skiriamas po rokuronio sukeltos blokados PTB esant 1- 2 (dozė 4 mg/kg; N = 68), o kito tyrimo metu sugamadeksas buvo skiriamas pakartotinai pasireiškus T2 (dozė 2 mg/kg; N = 30). Pacientų, kuriems buvo sunkus inkstų veiklos nepakankamumas, atsigavimas nuo blokados užtruko šiek tiek ilgiau, nei pacientų, kurių inkstų veikla nebuvo pažeista. Šių tyrimų metu nervo ir raumens jungties blokados liekamųjų reiškinių ar nervo ir raumens jungties blokados atsinaujinimo pacientams, kuriems buvo sunkus inkstų veiklos nepakankamumas, nebuvo pastebėta.

5.2Farmakokinetinės savybės

Šiame skyriuje pateikti sugamadekso farmakokinetikos parametrai buvo apskaičiuoti iš bendros į kompleksą nesusijungusio ir į jį susijungusio sugamadekso koncentracijos. Manoma, kad tiek į kompleksą nesusijungusio, tiek į jį susijungusio sugamadekso farmakokinetikos parametrai, pvz., klirensas ir pasiskirstymo tūris, žmonių, kuriems sukelta anestezija, organizme, yra vienodi.

Pasiskirstymas

Suaugusių pacientų, kurių inkstų veikla yra normali, organizme stebėtas sugamadekso pasiskirstymo tūris yra maždaug 11-14 litrų (remiantis įprastine, nekompartmentine farmakokinetikos analize). Tyrimų in vitro su vyrų kraujo plazma ir krauju duomenimis, nei sugamadeksas, nei sugamadekso kompleksas su rokuroniu prie kraujo plazmos baltymų ar eritrocitų neprisijungia. Iš karto į veną sušvirkštus 1 - 16 mg/kg kūno svorio dozę, sugamadekso kinetika yra tiesinė.

Metabolizmas

Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų metu sugamadekso metabolitų neaptikta. Nustatytas tik vienas eliminacijos būdas - nepakitusio vaistinio preparato išsiskyrimas pro inkstus.

Eliminacija

Suaugusių anestezuotų pacientų, kurių inkstų veikla yra normali, organizme sugamadekso pusinės eliminacijos laikas (t1/2) yra maždaug 2 valandos, o apytikriai apskaičiuotas klirensas iš plazmos yra maždaug 88 ml/min. Masės pusiausvyros tyrimai parodė, kad per 24 valandas iš organizmo pašalinama > 90 % dozės. 96 % dozės pašalinama su šlapimu, ne mažiau kaip 95 % to kiekio sudaro nepakitęs sugamadeksas. Su išmatomis ar iškvepiamu oru pašalinama mažiau kaip 0,02 % dozės. Sugamadekso pavartojusiems sveikiems savanoriams padidėjo į kompleksą susijungusio rokuronio išsiskyrimas pro inkstus.

Specialių grupių pacientai

Inkstų pažaida ir amžius

Farmakokinetikos tyrimo, palyginusio pacientus, kuriems buvo sunki inkstų pažaida, su pacientais, kurių inkstų veikla buvo normali, duomenimis pirmąją valandą po dozės pavartojimo sugamadekso koncentracija plazmoje būdavo panaši, o vėliau kontrolinėje grupėje koncentracija mažėdavo greičiau. Bendroji ekspozicija sugamadeksu pailgėdavo, ir pacientų, kuriems buvo sunki inkstų pažaida, organizme ji buvo 17 kartų didesnė. Kai kurių pacientų, kuriems yra sunkus inkstų veiklos nepakankamumas, organizmuose maža sugamadekso koncentracija yra aptinkama mažiausiai

48 valandas po dozės pavartojimo.

Antrojo klinikinio tyrimo, palyginusio tiriamuosius, kuriems buvo vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų veiklos sutrikimas, su tiriamaisiais, kurių inkstų veikla buvo normali, metu sugamadekso klirensas palaipsniui mažėjo, o t1/2 palaipsniui ilgėjo blogėjant inkstų funkcijai. Tiriamųjų, kuriems buvo vidutinio sunkumo inkstų veiklos sutrikimas, organizme ekspozicija buvo 2 kartus didesnė, o tiriamųjų, kuriems buvo sunkus inkstų veiklos sutrikimas – 5 kartus. Tiriamųjų, kuriems buvo sunkus inkstų veiklos nepakankamumas, organizme sugamadekso koncentracijos buvo nebeaptinkamos po dozės pavartojimo praėjus 7 dienoms.

Sugamadekso farmakokinetikos parametrų, suskirstytų pagal amžių ir inkstų funkciją, santrauka yra pateikta žemiau.

Kai kurios pacientų charakteristikos

 

Numanomų FK parametrų vidurkiai (VK %)

 

 

 

 

 

 

 

Demografiniai

Inkstų veikla

 

Klirensas

Pusiausvyrinis

Pusinės

rodikliai

Kreatinino klirensas

(ml/min)

pasiskirstymo

eliminacijos laikas

 

 

(ml/min)

 

 

tūris (litrai)

(valandos)

Suaugusieji

Normali

 

88 (22)

2 (21)

40 metų

Pažaida

Lengva

51 (22)

4 (22)

75 kg

 

Vidutinė

31 (23)

6 (23)

 

 

Sunki

9 (22)

19 (24)

Senyvi pacientai

Normali

 

75 (23)

2 (21)

75 metų

Pažaida

Lengva

51 (24)

3 (22)

75 kg

 

Vidutinė

31 (23)

6 (23)

 

 

Sunki

9 (22)

19 (23)

Paaugliai

Normali

 

77 (23)

2 (22)

15 metų

Pažaida

Lengva

44 (23)

3 (22)

56 kg

 

Vidutinė

27 (22)

5 (23)

Kai kurios pacientų charakteristikos

 

Numanomų FK parametrų vidurkiai (VK %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunki

8 (21)

17 (23)

Vaikai

Normali

 

37 (22)

2 (20)

7 metų

Pažaida

Lengva

19 (22)

3 (22)

23 kg

 

Vidutinė

11 (22)

5 (22)

 

 

Sunki

3 (22)

20 (25)

VK - variacijos koeficientas.

Lytis

Nuo lyties priklausomų skirtumų nenustatyta.

Rasė

Tyrimų su sveikais japonais ir baltaodžiais žmonėmis metu kliniškai reikšmingo farmakokinetikos parametrų skirtumo nepastebėta. Riboti duomenys farmakodinamikos parametrų skirtumo juodaodžių arba Amerikos juodaodžių organizme nerodo.

Kūno svoris

Populiacijos farmakokinetikos suaugusiųjų ir senyvų žmonių organizme duomenų analizė kliniškai reikšmingos klirenso ir pasiskirstymo tūrio priklausomybės nuo kūno svorio neparodė.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai, lokalaus toleravimo ar suderinamumo su krauju ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Iš ikiklinikinių tyrimų metu tirtų gyvūnų rūšių organizmo sugamadeksas yra greitai pašalinamas, tačiau sugamadekso likučių buvo pastebėta jaunų žiurkių kauluose ir dantyse. Ikiklinikiniai tyrimai su jaunomis ir brandžiomis žiurkėmis įrodo, kad dantų spalvai, kaulų kokybei, kaulų struktūrai ar kaulų apykaitai neigiamo poveikio sugamadeksas nedaro. Poveikio lūžių gijimui ir kaulo persitvarkymui sugamadeksas neturi.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

3,7 % vandenilio chlorido rūgštis (pH korekcijai) ir (arba) natrio hidroksidas (pH korekcijai) Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus išvardytus 6.6 skyriuje. Nustatytas fizinis nesuderinamumas su verapamiliu, ondansetronu ir ranitidinu.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai

Pirmą kartą atidarius flakoną ir tirpalą praskiedus, vaistinio preparato cheminės ir fizinės savybės

2 °C-25 °C temperatūros aplinkoje nekinta 48 valandas. Mikrobiologiniu požiūriu, praskiestą vaistinį preparatą reikia vartoti nedelsiant. Jeigu vaistinis preparatas nedelsiant nesuvartojamas, už laikymo laiką ir sąlygas prieš vartojant vaistinį preparatą atsako gydantis asmuo. Vaistinio preparato 2 °C-8 °C temperatūroje negalima laikyti ilgiau kaip 24 valandas, išskyrus atvejus, kai vaistinis preparatas skiedžiamas kontroliuojamomis ir validuotomis aseptinėmis sąlygomis.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

Flakonus laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos nurodytos 6.3 skyriuje.

6.5Pakuotė ir jos turinys

2 ml arba 5 ml tirpalo I tipo stiklo flakone, užkimštame pilku chlorobutilo gumos kamšteliu su gofruoto aliuminio dangteliu ir nuplėšiama plomba.

Pakuočių dydžiai: 10 flakonų po 2 ml arba 10 flakonų po 5 ml. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Bridion galima sušvirkšti į intraveninę infuzinę sistemą, kuria infuzuojama šių tirpalų: natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %), gliukozės 50 mg/ml (5 %), natrio chlorido 4,5 mg/ml (0,45 %) ir gliukozės 25 mg/ml (2,5 %), Ringerio laktato tirpalo, Ringerio tirpalo, gliukozės 50 mg/ml (5 %) natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) tirpale.

Tarp Bridion ir kitų vaistinių preparatų leidimo infuzinę sistemą reikia pakankamai praplauti pvz., 0,9 % natrio chlorido tirpalu.

Vartojimas vaikų populiacijai

Vaikams ir paaugliams Bridion tirpalą galima praskiesti natrio chlorido 9 mg/ml (0,9 %) tirpalu tiek, kad koncentracija būtų 10 mg/ml (žr. 6.3 skyrių).

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/08/466/001

EU/1/08/466/002

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2008 m. liepos 25 d.

Paskutinio perregistravimo data 2013 m. birželio 21 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai