Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brintellix (vortioxetine) – ženklinimas - N06AX26

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasBrintellix
ATC kodasN06AX26
Sudėtisvortioxetine
GamintojasH. Lundbeck A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ IR ETIKETĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 5 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių 28 plėvele dengtos tabletės 98 plėvele dengtos tabletės 56x1 plėvele dengtos tabletės 98x1 plėvele dengtos tabletės 100 plėvele dengtų tablečių 200 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/001 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/891/002 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/003 56x1 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/004 98x1 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/006 100 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/891/007 200 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/891/037 98 plėvele dengtos tabletės

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 5 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ KAIP TARPINĖ PAKUOTĖ/ SUDEDAMOJI GRUPINĖS PAKUOTĖS DALIS (BE MĖLYNO LANGELIO)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 5 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių 98x1 plėvele dengtos tabletės.

Sudedamoji grupinės pakuotės dalis, atskirai neparduodama.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/038 126 plėvele dengtų tablečių (9 pakuotės po 14) EU/1/13/891/005 490 plėvele dengtų tablečių (5 pakuotės po 98x1)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 5 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ ANT GRUPINĖS PAKUOTĖS SUPAKUOTOS Į FOLIJĄ (SU MĖLYNU LANGELIU)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 5 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Grupinė pakuotė: 126 (9 pakuotės po 14) plėvele dengtų tablečių.

Grupinė pakuotė: 490 (5 pakuotės po 98x1) plėvele dengtų tablečių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/028 126 plėvele dengtų tablečių (9 pakuotės po 14) EU/1/13/891/005 490 plėvele dengtų tablečių (5 pakuotės po 98x1)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ

TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 5 mg tabletė vortioxetinum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

H. Lundbeck A/S

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP {mm-MMMM} Žr. spaudą.

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

Žr. spaudą.

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ IR ETIKETĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 10 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 plėvele dengtos tabletės 14 plėvele dengtų tablečių 28 plėvele dengtos tabletės 56 plėvele dengtos tabletės 56x1 plėvele dengtos tabletės 98 plėvele dengtos tabletės 98x1 plėvele dengtos tabletės 100 plėvele dengtų tablečių 200 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/008 7 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/009 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/891/010 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/011 56 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/012 98 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/013 56 x 1 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/014 98 x 1 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/016 100 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/891/017 200 plėvele dengtų tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 10 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ KAIP TARPINĖ PAKUOTĖ/ SUDEDAMOJI GRUPINĖS PAKUOTĖS DALIS (BE MĖLYNO LANGELIO)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 10 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtos tabletės

98x1 plėvele dengtos tabletės.

Sudedamoji grupinės pakuotės dalis, atskirai neparduodama.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/039 126 plėvele dengtų tablečių (9 pakuotės po 14) EU/1/13/891/015 490 plėvele dengtų tablečių (5 pakuotės po 98x1)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 10 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ ANT GRUPINĖS PAKUOTĖS, SUPAKUOTOS Į FOLIJĄ (SU MĖLYNU LANGELIU)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 10 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Grupinė pakuotė: 126 (9 pakuotės po 14) plėvele dengtų tablečių.

Grupinė pakuotė: 490 (5 pakuotės po 98x1) plėvele dengtų tablečių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/039 126 plėvele dengtų tablečių (9 pakuotės po 14) EU/1/13/891/015 490 plėvele dengtų tablečių (5 pakuotės po 98x1)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 10 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ

TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 10 mg tabletė vortioxetinum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

H. Lundbeck A/S

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP {mm-MMMM} Žr. spaudą.

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

Žr. spaudą.

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ IR ETIKETĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 15 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 15 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių 28 plėvele dengtos tabletės 56 plėvele dengtos tabletės 56x1 plėvele dengtos tabletės 98 plėvele dengtos tabletės 98x1 plėvele dengtos tabletės 100 plėvele dengtų tablečių 200 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/018 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/891/019 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/020 56 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/021 98 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/022 56 x 1 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/023 98 x 1 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/025 100 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/891/026 200 plėvele dengtų tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 15 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ KAIP TARPINĖ PAKUOTĖ/ SUDEDAMOJI GRUPINĖS PAKUOTĖS DALIS (BE MĖLYNO LANGELIO)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 15 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 15 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

98x1 plėvele dengtos tabletės.

Sudedamoji grupinės pakuotės dalis, atskirai neparduodama.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/024 490 plėvele dengtų tablečių (5 pakuotės po 98x1)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 15 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ ANT GRUPINĖS PAKUOTĖS SUPAKUOTOS Į FOLIJĄ (SU MĖLYNU LANGELIU)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 15 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 15 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Grupinė pakuotė: 490 (5 pakuotės po 98x1) plėvele dengtų tablečių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/024 490 plėvele dengtų tablečių (5 pakuotės po 98x1)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 15 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ

TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 15 mg tabletė vortioxetinum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

H. Lundbeck A/S

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP {mm-MMMM} Žr. spaudą.

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

Žr. spaudą.

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ IR ETIKETĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 20 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių 28 plėvele dengtos tabletės 56 plėvele dengtos tabletės 56x1 plėvele dengtos tabletės 98 plėvele dengtos tabletės 98x1 plėvele dengtos tabletės 100 plėvele dengtų tablečių 200 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/027 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/891/028 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/029 56 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/030 98 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/031 56 x 1 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/032 98 x 1 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/891/034 100 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/891/035 200 plėvele dengtų tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 20 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ KAIP TARPINĖ PAKUOTĖ/ SUDEDAMOJI GRUPINĖS PAKUOTĖS DALIS (BE MĖLYNO LANGELIO)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 20 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių 98x1 plėvele dengtos tabletės.

Sudedamoji grupinės pakuotės dalis, atskirai neparduodama.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/040 126 plėvele dengtų tablečių (9 pakuotės po 14) EU/1/13/891/033 490 plėvele dengtų tablečių (5 pakuotės po 98x1)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 20 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ ANT GRUPINĖS PAKUOTĖS SUPAKUOTOS Į FOLIJĄ (SU MĖLYNU LANGELIU)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 20 mg plėvele dengtos tabletės vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg vortioxetinum (hidrobromido forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Grupinė pakuotė: 126 (9 pakuotės po 14) plėvele dengtų tablečių.

Grupinė pakuotė: 490 (5 pakuotės po 98x1) plėvele dengtų tablečių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/040 126 plėvele dengtų tablečių (9 pakuotės po 14) EU/1/13/891/033 490 plėvele dengtų tablečių (5 pakuotės po 98x1)

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 20 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ

TABLEČIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 20 mg tabletė vortioxetinum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

H. Lundbeck A/S

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP {mm-MMMM} Žr. spaudą.

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

Žr. spaudą.

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ IR BUTELIUKO ETIKETĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Brintellix 20 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas) vortioxetinum

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekviename laše yra 1 mg vortioxetinum ((D, L) laktato forma).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra etanolio.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Geriamieji lašai (tirpalas). 15 ml

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm-MMMM}

Atidarius, suvartoti per 8 savaites.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/891/036 15 ml

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Brintellix 20 mg/ml

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai