Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – ženklinimas - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasChampix
ATC kodasN07BA03
Sudėtisvarenicline
GamintojasPfizer Limited

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Palaikomojo gydymo pakuotė

Dviejų 14 x 0,5 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinių plokštelių arba dviejų 28 x 0,5 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinių plokštelių karštu būdu hermetiškai uždarytos kortelės pakuotės vidinė ar išorinė etiketė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 0,5 mg

Plėvele dengtos tabletės

Vareniklinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 0,5 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Palaikomojo gydymo pakuotėje yra: 28 plėvele dengtos tabletės

56 plėvele dengtos tabletės

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Skaičiai nuo 1 iki 14

Skaičiai nuo 1 iki 28

Saulės simbolis

Mėnulio simbolis

Jeigu pakuotė pažeista, vartoti negalima.

Pakuotę laikyti sandarią

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 C temperatūroje

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

CHAMPIX 0.5 mg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

14 x 0,5 mg ir 28 x 0,5 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinių plokštelių karštu būdu hermetiškai uždaryta kortelės pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniklinas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

4.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Palaikomojo gydymo pakuotė

Dviejų 14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinių plokštelių arba dviejų 28 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinių plokštelių karštu būdu hermetiškai uždarytos kortelės pakuotės vidinė ir išorinė etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 1 mg

Plėvele dengtos tabletės

Vareniklinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Palaikomojo gydymo pakuotėje yra: 28 plėvele dengtos tabletės

56 plėvele dengtos tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Skaičiai nuo 1 iki 14

Skaičiai nuo 1 iki 28

Saulės simbolis

Mėnulio simbolis

Jeigu pakuotė pažeista, vartoti negalima.

Pakuotę laikyti sandarią

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 C temperatūroje

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

CHAMPIX 1 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

14 x 1 mg ir 28 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinių plokštelių karštu būdu hermetiškai uždaryta kortelės pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 1 mg

Vareniklinas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Palaikomojo gydymo pakuotė

Dviejų 14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinių plokštelių arba keturių 14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinių plokštelių arba aštuonių 14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinių plokštelių arba dešimties 14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinių plokštelių kartono dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 1 mg

Plėvele dengtos tabletės

Vareniklinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

28 plėvele dengtos tabletės

56 plėvele dengtos tabletės

112 plėvele dengtų tablečių

140 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Jeigu pakuotė pažeista, vartoti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 C temperatūroje

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

CHAMPIX 1 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 1 mg

Vareniklinas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. KITA

Saulės simbolis

Mėnulio simbolis

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

2 savaičių pakuotė gydymui pradėti

Vienos 11 x 0,5 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės ir vienos 14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės karštu būdu hermetiškai uždarytos kortelės pakuotės vidinė ir išorinė etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Plėvele dengtos tabletės

Vareniklinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 0,5 mg arba 1 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Pakuotėje gydymui pradėti yra: Plėvele dengtos tabletės

11 x 0,5 mg ir 14 x 1 mg

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Pradžia – 1 diena

Pirma rūkymo nutraukimo diena paprastai turi būti nuo 8 iki 14 dienos.

Norėdami rūkymą nutraukti palaipsniui, žr. pakuotės lapelyje nurodytas dozavimo instrukcijas.

Pirma savaitė

Antra savaitė

Skaičiai nuo 1 iki 14

Saulės simbolis

Mėnulio simbolis

Jeigu pakuotė pažeista, vartoti negalima.

Pakuotę laikyti sandarią

Tabletės nėra

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 C temperatūroje

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

CHAMPIX

0,5 mg

1 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

11 x 0,5 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės karštu būdu hermetiškai uždaryta kortelės pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniklinas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės karštu būdu hermetiškai uždaryta kortelės pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 1 mg

Vareniklinas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Pakuotė gydymui pradėti

Vienos 11 x 0,5 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės ir vienos 14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės kartono dėžutė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Plėvele dengtos tabletės

Vareniklinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 0,5 mg arba 1 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengtos tabletės 11 x 0,5 mg ir 14 x 1 mg

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Jeigu pakuotė pažeista, vartoti negalima.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 C temperatūroje

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

CHAMPIX

0,5 mg

1 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

11 x 0,5 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniklinas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. KITA

Saulės simbolis

Mėnulio simbolis

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 1 mg

Vareniklinas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. KITA

Saulės simbolis

Mėnulio simbolis

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

4 savaičių pakuotė gydymui pradėti

Vienos lizdinės plokštelės, kurioje yra 11 x 0,5 mg ir 14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių, ir vienos 28 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės karštu būdu hermetiškai uždarytos kortelės pakuotės vidinė ir išorinė etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Plėvele dengtos tabletės

Vareniklinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 0,5 mg arba 1 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

4 savaičių pakuotė gydymui pradėti

11 x 0,5 mg plėvele dengtų tablečių ir

42 x 1 mg plėvele dengtos tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Pradžia – 1 diena

Pirma rūkymo nutraukimo diena paprastai turi būti nuo 8 iki 14 dienos.

Norėdami rūkymą nutraukti palaipsniui, žr. pakuotės lapelyje nurodytas dozavimo instrukcijas.

Pirma savaitė

Antra–ketvirta savaitės

Skaičiai nuo 1 iki 28

Saulės simbolis

Mėnulio simbolis

Jeigu pakuotė pažeista, vartoti negalima.

Pakuotę laikyti sandarią

Tablečių nėra

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 C temperatūroje

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

CHAMPIX

0,5 mg

1 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

11 x 0,5 mg ir 14 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės karštu būdu hermetiškai uždaryta kortelės pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Vareniklinas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. KITA

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

28 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių lizdinės plokštelės karštu būdu hermetiškai uždaryta kortelės pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 1 mg

Vareniklinas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {mm/MMMM}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Didelio tankio polietileno (DTPE) 56 x 0,5 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių buteliuko pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 0,5 mg

Plėvele dengtos tabletės

Vareniklinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 0,5 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

56 plėvele dengtos tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {mm/MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/001

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

CHAMPIX 0.5 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

Didelio tankio polietileno (DTPE) 56 x 0,5 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių buteliuko etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 0,5 mg

Plėvele dengtos tabletės

Vareniklinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 0,5 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

56 plėvele dengtos tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {mm/MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTOVAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/001

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

Didelio tankio polietileno (DTPE) 56 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių buteliuko pakuotė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 1 mg

Plėvele dengtos tabletės

Vareniklinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

56 plėvele dengtos tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {mm/MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

CHAMPIX 1 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

Didelio tankio polietileno (DTPE) 56 x 1 mg vareniklino plėvele dengtų tablečių buteliuko etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 1 mg

Plėvele dengtos tabletės

Vareniklinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienoje tabletėje yra 1 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

56 plėvele dengtos tabletės

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki: {mm/MMMM}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pfizer Ltd (Registruotojo emblema)

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai