Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine Teva (desloratadine) – ženklinimas - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasDesloratadine Teva
ATC kodasR06AX27
Sudėtisdesloratadine
GamintojasTeva B.V

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Desloratadine Teva 5 mg plėvele dengtos tabletės

Desloratadinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg desloratadino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje taip pat yra laktozės monohidrato.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 plėvele dengtos tabletės

10 plėvele dengtų tablečių

14 plėvele dengtų tablečių

20 plėvele dengtų tablečių

21 plėvele dengta tabletė

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

40 plėvele dengtų tablečių

50 plėvele dengtų tablečių

50 x 1 plėvele dengta tabletė (vienadozė)

60 plėvele dengtų tablečių

90 plėvele dengtų tablečių

100 plėvele dengtų tablečių

105 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Nuryti visą tabletę, užgeriant vandeniu.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasikiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEK Ų TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/11/732/001 7 plėvele dengtos tabletės

EU/1/11/732/002 10 plėvele dengtų tablečių

EU/1/11/732/003 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/11/732/004 20 plėvele dengtų tablečių

EU/1/11/732/005 21 plėvele dengta tabletė

EU/1/11/732/006 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/11/732/007 30 plėvele dengtų tablečių

EU/1/11/732/008 40 plėvele dengtų tablečių

EU/1/11/732/009 50 plėvele dengtų tablečių

EU/1/11/732/010 60 plėvele dengtų tablečių

EU/1/11/732/011 90 plėvele dengtų tablečių

EU/1/11/732/012 100 plėvele dengtų tablečių

EU/1/11/732/013 50 x 1 plėvele dengta tabletė (viena dozė)

EU/1/11/732/014 105 plėvele dengtų tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Desloratadine Teva 5 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Desloratadine Teva 5 mg plėvele dengtos tabletės

Desloratadinas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Teva B.V.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai