Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duloxetine Zentiva (duloxetine) – Preparato charakteristikų santrauka - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasDuloxetine Zentiva
ATC kodasN06AX21
Sudėtisduloxetine
GamintojasZentiva, k.s.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Duloxetine Zentiva 30 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

Duloxetine Zentiva 60 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Duloxetine Zentiva 30 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

Kiekvienoje kapsulėje yra duloksetino hidrochlorido, atitinkančio 30 mg duloksetino (duloxetinum).

Pagalbinė (-ės) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas: kiekvienoje kapsulėje yra 42,26-46,57 mg sacharozės.

Duloxetine Zentiva 60 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

Kiekvienoje kapsulėje yra duloksetino hidrochlorido, atitinkančio 60 mg duloksetino (duloxetinum).

Pagalbinė (-ės) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas: kiekvienoje kapsulėje yra 84,51-93,14 mg sacharozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Skrandyje neiri kietoji kapsulė

Duloxetine Zentiva 30 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

Kietosios, nepermatomos, želatininės, maždaug 15,9 mm ilgio kapsulės, kurių korpusas yra baltos spalvos, nepermatomas, su šviesiai mėlynu nepermatomu dangteliu, kuriame yra balkšvų arba šviesiai rudai geltonų rutulio formos granulių.

Duloxetine Zentiva 60 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

Kietosios, nepermatomos, želatininės, maždaug 19,4 mm ilgio kapsulės, kurių korpusas yra dramblio kaulo spalvos, nepermatomas, su šviesiai mėlynu nepermatomu dangteliu, kuriame yra balkšvų arba šviesiai rudai geltonų rutulio formos granulių.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Didžiosios depresijos sutrikimo gydymas.

Skausmo dėl periferinės diabetinės neuropatijos gydymas.

Generalizuoto nerimo sutrikimo gydymas.

Duloxetine Zentiva skirtas suaugusiesiems.

Daugiau informacijos žr. 5.1 skyriuje.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Didžiosios depresijos sutrikimas

Pradinė ir rekomenduojama palaikomoji dozė yra 60 mg kartą per parą, su maistu arba be jo. Klinikinių tyrimų metu, buvo įvertintas didesnių nei 60 mg kartą per parą iki maksimalios 120 mg kartą per parą dozių saugumas. Tačiau nėra jokių klinikinių įrodymų, kad pacientams, kuriems pradinė rekomenduojama dozė nebuvo veiksminga, gali būti naudinga didinti dozę.

Terapinis atsakas paprastai pastebimas po 2-4 gydymo savaičių.

Norint išvengti atkryčio, rekomenduojama tęsti gydymą keletą mėnesių po to kai pasiekiamas stabilus antidepresinis atsakas. Pacientams, kuriems duloksetinas buvo veiksmingas ir kuriems buvo kartotinių didžiosios depresijos epizodų, galėtų būti svarstomas tolesnis ilgalaikis gydymas 60-120 mg paros doze.

Generalizuoto nerimo sutrikimas

Rekomenduojama pradinė dozė pacientams, kuriems yra generalizuoto nerimo sutrikimas, yra 30 mg kartą per parą, su maistu arba be jo. Pacientams, kuriems atsakas nepakankamas, dozę galima didinti iki 60 mg. Ši dozė yra įprastinė palaikomoji dozė daugeliui pacientų.

Pacientams, kurių sutrikimas susijęs su didžiosios depresijos sutrikimu, pradinė ir palaikomoji dozė yra 60 mg kartą per parą (prašom taip pat žiūrėti anksčiau pateiktas dozavimo rekomendacijas).

Įrodyta, kad veiksmingos paros dozės yra iki 120 mg ir jų saugumas buvo nustatytas klinikinių tyrimų metu. Pacientams, kurių atsakas į 60 mg dozę yra nepakankamas, paros dozę galima didinti iki 90 mg arba 120 mg. Dozę reikia didinti, atsižvelgiant į klinikinį atsaką ir vaistinio preparato toleravimą.

Norint išvengti atkryčio, rekomenduojama tęsti gydymą keletą mėnesių po to kai pasiekiamas stabilus atsakas.

Skausmas dėl periferinės diabetinės neuropatijos

Pradinė ir rekomenduojama palaikomoji dozė yra 60 mg per parą, su maistu arba be jo. Klinikinių tyrimų metu, buvo įvertintas didesnių nei 60 mg kartą per parą iki maksimalios 120 mg per parą dozių saugumas, skiriant jas tolygiai padalinant į dalis. Įvairių žmonių duloksetino koncentracija plazmoje būna labai skirtinga (žr. 5.2 skyrių). Todėl kai kuriems pacientams, kuriems 60 mg dozė nebuvo pakankamai veiksminga, gali būti naudinga didinti dozę.

Po 2 gydymo mėnesių reikia įvertinti organizmo atsaką į gydymą. Pacientams, kurių pradinis atsakas nepakankamas, papildomas atsakas po šio laikotarpio mažai tikėtinas.

Gydymo nauda turi būti reguliariai iš naujo įvertinama (mažiausiai kas 3 mėnesius) (žr. 5.1 skyrių).

Ypatingos populiacijos

Senyvi pacientai

Senyviems pacientams nėra rekomenduojama koreguoti dozės vien dėl amžiaus. Tačiau, kaip ir bet kuriais kitais vaistiniais preparatais, gydant senyvus pacientus, reikia laikytis atsargumo priemonių, ypač gydant 120 mg duloksetino paros doze didžiosios depresijos sutrikimą arba generalizuoto nerimo sutrikimą, nes apie tokį gydymą duomenų yra mažai (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Duloxetine Zentiva negalima vartoti pacientams, sergantiems kepenų ligomis, sukeliančiomis kepenų pažeidimą (žr. 4.3 ir 5.2 skyrius).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas 30-80 ml/min.) dozės keisti nebūtina. Pacientų, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas < 30 ml/min.), Duloxetine Zentiva gydyti negalima (žr. 4.3 skyrių).

Vaikų populiacija

Duloksetino negalima vartoti vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams didžiosios depresijos sutrikimui gydyti, kadangi yra abejonių dėl saugumo ir veiksmingumo (žr. 4.4, 4.8 ir 5.1 skyrius).

Generalizuoto nerimo sutrikimo gydymo duloksetinu saugumas ir veiksmingumas 7-17 metų vaikų populiacijos pacientams neištirti. Šiuo metu turimi duomenys pateikiami 4.8, 5.1 ir 5.2 skyriuose.

Duloksetino saugumas ir veiksmingumas gydant diabetinės periferinės neuropatijos sukeltą skausmą neištirti. Duomenų nėra.

Gydymo nutraukimas

Reikia vengti staigiai nutraukti vaistinio preparato vartojimą. Kad sumažėtų nutraukimo reakcijų pasireiškimo rizika (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius), norint nutraukti Duloxetine Zentiva vartojimą, dozę reikia palaipsniui sumažinti ne greičiau kaip per 1-2 savaites. Jeigu sumažinus dozę arba nutraukus vaistinio preparato vartojimą atsiranda netoleruojamų simptomų, svarstytinas gydymo anksčiau vartota doze atnaujinimas. Vėliau gydytojas dozę vėl gali mažinti, tačiau tą reikia daryti laipsniškiau.

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Duloxetine Zentiva negalima vartoti kartu su neselektyviaisiais, negrįžtamo veikimo monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) (žr. 4.5 skyrių).

Kepenų liga, sukelianti kepenų funkcijos sutrikimą (žr. 5.2 skyrių).

Duloxetine Zentiva negalima vartoti kartu su fluvoksaminu, ciprofloksacinu arba enoksacinu (t. y. stipriais CYP1A2 inhibitoriais), kadangi vartojant juos kartu padidėja duloksetino koncentracija kraujo plazmoje (žr. 4.5 skyrių).

Sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas < 30 ml/min.) (žr. 4.4 skyrių).

Pacientų, sergančių nesukontroliuota hipertenzija, pradėti gydyti Duloxetine Zentiva negalima, kadangi gali kilti hipertenzinės krizės rizika (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius).

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Manija ir traukuliai

Duloksetino reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems praeityje buvo diagnozuota manija arba bipolinis sutrikimas ir (arba) pasireiškė traukuliai.

Midriazė

Buvo nustatyta, kad midriazė gali būti susijusi su duloksetino vartojimu, todėl reikia būti atsargiems skiriant Duloxetine Zentiva pacientams, kuriems yra padidėjęs akispūdis arba yra ūminės uždaro kampo glaukomos atsiradimo pavojus.

Kraujo spaudimas ir širdies susitraukimų dažnis

Kai kuriems pacientams duloksetino vartojimas buvo susijęs su kraujo spaudimo padidėjimu ir kliniškai reikšminga hipertenzija. Toks pokytis galimas dėl noradrenerginio duloksetino poveikio. Gydant duloksetinu, buvo hipertenzinės krizės atvejų, ypač pacientams, kuriems prieš pradedant gydyti buvo hipertenzija. Vadinasi, pacientams, sergantiems hipertenzija ir (arba) kita širdies liga, rekomenduojama stebėti kraujo spaudimą, ypač pirmą gydymo mėnesį. Pacientus, kurių būklė dėl širdies susitraukimų dažnio arba kraujo spaudimo padidėjimo gali tapti pavojinga, duloksetinu reikia gydyti atsargiai. Atsarga būtina ir duloksetino vartojant kartu su vaistiniais preparatais, galinčiais trikdyti jo metabolizmą (žr. 4.5 skyrių). Pacientams, kuriems gydymo duloksetinu metu pasireiškia ilgalaikis kraujospūdžio padidėjimas, svarstytinas dozės mažinimas arba laipsniškas gydymo šiuo vaistiniu preparatu nutraukimas (žr. 4.8 skyrių). Pacientų, kurių hipertenzija nesukontroliuota, pradėti gydyti duloksetinu negalima (žr. 4.3 skyrių).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas ir kuriems taikoma hemodializė (kreatinino klirensas < 30 ml/min.), padidėja duloksetino koncentracija plazmoje. Žiūrėti 4.3 skyrių apie pacientus, kuriems yra sunkus inkstų funkcijos sutrikimas. Žiūrėti 4.2 skyriuje esančią informaciją apie pacientus, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas.

Serotonino sindromas

Vartojant duloksetiną, kaip ir kitokius serotoninerginius vaistinius preparatus, gali pasireikšti pavojų gyvybei galinti lemti būklė – serotonino sindromas, ypač vartojant kartu su kitais serotoninerginiais vaistiniais preparatais (įskaitant SSRI, SNRI, triciklius antidepresantus arba triptanus), vaistiniais preparatais, kurie trikdo serotonino metabolizmą, pavyzdžiui: MAOI, arba kartu su vaistiniais preparatais nuo psichozės arba kitokiais dopamino antagonistais, kurie gali veikti serotoninerginių neurotransmiterių sistemą (žr. 4.3 ir 4.5 skyrius).

Serotonino sindromas gali pasireikšti psichinės būklės pokyčiais (pvz.: susijaudinimu, haliucinacijomis, koma), autonominės nervų sistemos nestabilumu (pvz.: tachikardija, kintamu kraujospūdžiu, hipertermija), nervų ir raumenų sutrikimais (pvz.: hiperrefleksija, koordinacijos nebuvimu) ir (arba) virškinimo sutrikimų simptomais (pvz.: pykinimu, vėmimu, viduriavimu).

Jeigu atsižvelgiant į paciento klinikinę būklę, yra būtina duloksetino vartoti kartu su kitais serotoninerginiais vaistiniais preparatais, kurie gali veikti serotoninerginių ir (arba) dopaminerginių neurotransmiterių sistemą, paciento būklę rekomenduojama atidžiai stebėti, ypač gydymo pradžioje ir didinant vaistinio preparato dozę.

Paprastosios jonažolės

Duloxetine Zentiva vartojant kartu su augaliniais preparatais, kurių sudėtyje yra paprastųjų jonažolių (Hypericum perforatum), gali dažniau pasireikšti nepageidaujamos reakcijos.

Savižudybė

Didžiosios depresijos sutrikimas ir generalizuoto nerimo sutrikimas

Depresija yra susijusi su minčių apie savižudybę, savęs žalojimo ir savižudybės (su savižudybe susijusių reiškinių) rizikos padidėjimu. Ši rizika yra tol, kol pasireiškia žymus pagerėjimas. Pagerėjimo gali nebūti keletą pirmų gydymo savaičių arba ilgiau, taigi pacientus reikia atidžiai stebėti, kol šis pagerėjimas pasireikš. Remiantis bendrąja klinikine patirtimi, ankstyvuoju sveikimo laikotarpiu savižudybės rizika gali padidėti.

Su savižudybe susijusių reiškinių rizikos padidėjimas gali būti susijęs ir kitais psichikos sutrikimais, kuriems gydyti skiriama duloksetino. Be to, šie sutrikimai gali būti susiję su didžiosios depresijos sutrikimu. Vadinasi, gydant pacientus, kuriems yra kitokių psichikos sutrikimų, reikia laikytis tokių pačių atsargumo priemonių, kaip gydant pacientus, kuriems yra didžiosios depresijos sutrikimas.

Žinoma, kad pacientams, kuriems anksčiau buvo su savižudybe susijusių reiškinių arba kurie prieš pradedant gydymą daug galvoja apie savižudybę, su savižudybe susijusių minčių arba savižudiško elgesio rizika yra didesnė, taigi juos gydymo metu reikia atidžiai stebėti. Klinikinių placebu kontroliuojamųjų psichikos sutrikimų gydymo antidepresantais tyrimų metaanalizė rodo, kad jaunesniems nei 25 metų pacientams, vartojantiems antidepresantų, palyginti su placebu, savižudiško elgesio rizika yra didesnė.

Gydantis duloksetinu arba netrukus po gydymo nutraukimo nustatyta savižudiškų minčių ir savižudiško elgesio atvejų (žr. 4.8 skyrių).

Gydymo metu reikia atidžiai prižiūrėti pacientus ir ypač tuos, kuriems yra didelė rizika, ypač ankstyvuoju gydymo laikotarpiu arba po dozės pakeitimo. Pacientus (taip pat asmenis, prižiūrinčius pacientus) reikia įspėti, kad būtina stebėti, ar būklė neblogėja, ar neatsiranda savižudiško elgesio arba minčių, ar nepasireiškia neįprastas elgesys, o šiems simptomams pasireiškus, nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

Skausmas dėl periferinės diabetinės neuropatijos

Kaip ir vartojant kitus panašaus farmakologinio poveikio vaistinius preparatus (antidepresantus), buvo pavienių pranešimų apie atsiradusias savižudiškas mintis ir elgesį duloksetino vartojimo metu arba netrukus po gydymo nutraukimo. Apie su depresija susijusį savižudišką elgesį žiūrėti anksčiau. Gydytojai turi paraginti pacientus visada pranešti apie bet kokias kankinančias mintis arba jausmus.

Vartojimas vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams

Vaikams ir paaugliams iki 18 metų duloksetino vartoti negalima. Klinikinių tyrimų metu pastebėta, kad vartojusiems antidepresantų vaikams ir paaugliams dažniau atsirasdavo elgesys siejamas su savižudišku elgesiu (bandymai nusižudyti, savižudiškos mintys) ir priešiškumas (daugiausiai agresija, opozicinis neklusnumas, pyktis), nei vartojusiems placebo. Jeigu remiantis klinikiniu poreikiu, vis tiek nusprendžiama taikyti gydymą šiuo vaistiniu preparatu, pacientą reikia atidžiai nuolat stebėti dėl polinkio į savižudybę apraiškų (žr. 5.1 skyrių). Be to, nepakanka ilgalaikių saugumo duomenų apie preparato poveikį vaikų ir paauglių augimui, brendimui, pažinimo ir elgsenos vystymuisi (žr. 4.8 skyrių).

Kraujavimas

Yra buvę pranešimų, kai vartojantiems selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) ir serotonino ar noradrenalino reabsorbcijos inhibitorių (SNRI), įskaitant duloksetiną, pasireiškė kraujavimas, pvz., ekchimozės, purpura ir virškinimo trakto kraujavimas. Rekomenduojama atsargiai skirti preparato pacientams, kurie vartoja antikoaguliantų ir (arba) vaistinių preparatų, veikiančių trombocitų funkciją (pvz., NVNU arba acetilsalicilo rūgšties (ASR)), ir tiems pacientams, kuriems yra nustatytas polinkis kraujuoti.

Hiponatremija

Buvo pranešta apie hiponatremiją vartojant duloksetiną, įskaitant mažesnės kaip 110 mmol/l natrio koncentracijos serume atvejus. Hiponatremija gali atsirasti dėl antidiurezinio hormono sutrikusios sekrecijos sindromo (ADHSSS). Dauguma praneštų hiponatremijos atvejų pasireiškė senyviems pacientams, ypač kai jiems neseniai buvo pasireiškęs skysčių pusiausvyros organizme sutrikimas arba buvo būklių, skatinančių skysčių pusiausvyros pokyčius. Reikia laikytis atsargumo priemonių gydant pacientus, kuriems yra padidėjusi hiponatremijos rizika, pavyzdžiui, senyvus, sergančius kepenų ciroze, patyrusius dehidrataciją arba gydomus diuretikais.

Gydymo nutraukimas

Gydymą nutraukus, ypač staiga, dažnai atsiranda nutraukimo simptomų (žr. 4.8 skyrių). Klinikinių tyrimų metu staigiai nutraukus duloksetino vartojimą nepageidaujamų reiškinių atsirado maždaug 45% pacientų, staigiai nutraukus placebo vartojimą − 23 %. SSRI arba SNRI sukeliamų nutraukimo simptomų rizika gali priklausyti nuo kelių veiksnių, įskaitant gydymo trukmę, vartotą dozę ir jos mažinimo greitį. Dažniausiai pasireiškusios reakcijos išvardytos 4.8 skyriuje. Pasireiškę simptomai paprastai būna lengvi arba vidutinio sunkumo, tačiau kai kuriems pacientams jie gali būti sunkūs. Dažniausiai tokių simptomų atsiranda pirmas kelias dienas po gydymo nutraukimo, tačiau labai retais atvejais jų atsirasdavo ir pacientams, kurie netyčia praleisdavo dozę. Paprastai tokie simptomai būna trumpalaikiai ir dažniausiai per 2 savaites išnyksta, tačiau kai kuriems pacientams jie gali išsilaikyti ilgai (2-3 mėn. arba ilgiau). Dėl to duloksetino vartojimą patariama nutraukti ne greičiau kaip per 2 savaites palaipsniui mažinant dozę ir atsižvelgiant į paciento būklę (žr. 4.2 skyrių).

Senyvi pacientai

Duomenų apie senyvų pacientų didžiosios depresijos sutrikimo ir generalizuoto nerimo sutrikimo gydymą 120 mg duloksetino doze yra mažai. Todėl gydant senyvus pacientus didžiausia doze, reikia laikytis atsargumo priemonių (žr. 4.2 ir 5.2 skyrius).

Akatizija, psichomotorinis neramumas

Duloksetino vartojimas siejamas su akatizijos, pasireiškiančios subjektyviai suvokiamu nemaloniu arba varginančiu neramumu ir poreikiu judėti, kuris dažnai būna susijęs su negalėjimu ramiai sėdėti arba stovėti. Dažniausiai ji tikėtina pirmas gydymo savaites. Jeigu šių simptomų atsiranda, dozės didinimas gali būti kenksmingas paciento sveikatai.

Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje duloksetino

Skirtingais prekiniais pavadinimais duloksetinas skiriamas kelioms indikacijoms (skausmo dėl periferinės diabetinės neuropatijos gydymui, didžiosios depresijos sutrikimo gydymui, generalizuoto nerimo sutrikimo gydymui ir šlapimo nelaikymo dėl įtampos gydymui). Negalima vartoti daugiau kaip vieno šių vaistinių preparatų vienu metu.

Hepatitas ir kepenų fermentų kiekio padidėjimas

Buvo pranešimų apie duloksetino vartojimo metu atsiradusį kepenų pažeidimą, įskaitant ryškų kepenų fermentų kiekio padidėjimą (> 10 kartų didesnis nei viršutinė normos riba), hepatitą ir geltą (žr. 4.8 skyrių). Dauguma šių reiškinių pasireiškė pirmaisiais gydymo mėnesiais. Dominavo hepatoceliuliarinis kepenų pažeidimas. Duloksetino reikia vartoti atsargiai pacientams, gydomiems kitais vaistiniais preparatais, siejamais su kepenų pažeidimu.

Sacharozė

Duloxetine Zentiva skrandyje neiriose kietosiose kapsulėse yra sacharozės. Pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas − fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės trūkumas, šio vaistinio preparato vartoti negalima.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Monoamino oksidazės inhibitoriai (MAOI)

Kadangi yra serotonino sindromo pasireiškimo rizika, duloksetino negalima vartoti kartu su neselektyviaisiais negrįžtamo poveikio monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) ir mažiausiai 14 dienų po jų vartojimo nutraukimo. Remiantis duloksetino pusinės eliminacijos laiku, turi praeiti mažiausiai 5 dienos nuo gydymo Duloxetine Zentiva nutraukimo iki gydymo MAOI pradžios (žr. 4.3 skyrių).

Duloxetine Zentiva vartoti kartu su selektyviaisiais grįžtamojo veikimo MAOI, pavyzdžiui, moklobemidu, nerekomenduojama (žr. 4.4 skyrių). Antibiotikas linezolidas yra neselektyvusis grįžtamojo veikimo MAOI ir jo negalima vartoti duloksetinu gydomiems pacientams (žr. 4.4 skyrių).

CYP1A2 inhibitoriai

Duloksetino metabolizmą veikia CYP1A2, todėl tikėtina, kad vartojant duloksetiną kartu su stipriais CYP1A2 inhibitoriais, padidės duloksetino koncentracijos. Stiprus CYP1A2 inhibitorius fluvoksaminas (100 mg vieną kartą per parą) sumažino tariamą duloksetino klirensą iš plazmos maždaug 77 % ir 6 kartus padidino AUC0-t. Todėl Duloxetine Zentiva negalima vartoti kartu su stipriais CYP1A2

inhibitoriais, pavyzdžiui, fluvoksaminu (žr. 4.3 skyrių).

CNS veikiantys vaistiniai preparatai

Duloksetino vartojimo kartu su kitais CNS veikiančiais vaistiniais preparatais rizika nebuvo sistemiškai įvertinta, išskyrus atvejus, aprašytus šiame skyriuje. Todėl duloksetino vartoti kartu su kitais centrinę nervų sistemą veikiančiais vaistiniais preparatais arba medžiagomis, įskaitant alkoholį ir sedaciją sukeliančius vaistinius preparatus (pvz.: benzodiazepinus, morfinomimetikus, vaistinius preparatus nuo psichozės, fenobarbitalį, sedaciją sukeliančius antihistamininius preparatus), rekomenduojama atsargiai.

Serotoninerginiai vaistiniai preparatai

Buvo pranešta apie retus serotonino sindromo atvejus pacientams, kurie vartojo SSRI arba SNRI kartu su serotoninerginiais vaistiniais preparatais. Patartina atsargiai vartoti duloksetino kartu su serotoninerginiais vaistiniais preparatais, pvz., SSRI, SNRI, tricikliais antidepresantais (tokiais kaip klomipraminas arba amitriptilinas), MAOI (tokiais kaip moklobemidas arba linezolidas), jonažolės (Hypericum perforatum) preparatais arba triptanais, tramadoliu, petidinu ir triptofanu (žr. 4.4 skyrių).

Duloksetino įtaka kitiems vaistiniams preparatams

CYP1A2 metabolizuojami vaistiniai preparatai

Teofilino (CYP1A2 substrato) farmakokinetikos kartu skiriamas duloksetinas (60 mg du kartus per parą) smarkiai nepaveikė.

CYP2D6 metabolizuojami vaistiniai preparatai

Duloksetinas yra vidutinio stiprumo CYP2D6 inhibitorius. Kartu su 2 kartus per parą vartojama 60 mg duloksetino doze išgėrus vieną CYP2D6 substrato dezipramino dozę, pastarojo preparato AUC padidėjo 3 kartus. Duloksetinas (40 mg du kartus per parą) skiriamas kartu su tolterodinu (2 mg du kartus per parą), padidina 71 % pastarojo pusiausvyrinės koncentracijos AUC, tačiau neveikia jo aktyvaus 5-hidroksilinto metabolito farmakokinetikos, todėl dozės koreguoti nerekomenduojama. Patartina atsargiai skirti duloksetino kartu su vaistiniais preparatais, kuriuos daugiausia metabolizuoja CYP2D6 (risperidonu, tricikliais antidepresantais (TCA), pvz., nortriptilinu, amitriptilinu ir imipraminu), ypač tais, kurių siauras terapinis indeksas (pvz., flekainidu, propafenonu ir metoprololiu).

Geriamieji kontraceptikai ir kiti steroidiniai preparatai

Tyrimų in vitro rezultatai rodo, kad duloksetinas neskatina katalizinio CYP3A aktyvumo. Specifinių vaistinių preparatų sąveikos tyrimų in vivo nebuvo atlikta.

Antikoaguliantai ir antitrombocitiniai vaistiniai preparatai

Duloksetinu kartu su geriamaisiais antikoaguliantais arba antitrombocitiniais preparatais reikia gydyti atsargiai, kadangi gali padidėti kraujavimo rizika, paaiškinama farmakodinamine sąveika. Be to, pacientus gydant duloksetinu kartu su varfarinu, buvo TNS padidėjimo atvejų. Tačiau duloksetino skiriant kartu su varfarinu sveikiems savanoriams klinikinio farmakologinio poveikio tyrimo metu, kai kraujyje nusistovi pusiausvyrinė koncentracija, kliniškai svarbių TNS pokyčių nuo normos arba R- ar S- varfarino farmakokinetikos pokyčių nenustatyta.

Kitų vaistinių preparatų įtaka duloksetinui

Antacidiniai vaistiniai preparatai ir H2 blokatoriai

Duloksetino vartojimas kartu su antacidiniais preparatais, kurių sudėtyje yra aliuminio ir magnio, ar su famotidinu neturėjo žymaus poveikio išgerto 40 mg duloksetino rezorbcijos greičiui ir apimčiai.

CYP1A2 induktoriai

Populiacijos farmakokinetikos tyrimų analizė parodė, kad rūkančių asmenų duloksetino koncentracija kraujo plazmoje yra beveik 50 % mažesnė nei nerūkančių.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie duloksetino vartojimą nėštumo metų nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai esant mažesnei sisteminei duloksetino ekspozicijai (AUC) nei maksimali klinikinė (žr. 5.3 skyrių).

Galimas pavojus žmogui nežinomas.

Epidemiologiniai duomenys parodė, kad SSRI vartojimas nėštumo metu, ypač vėlyvuoju periodu, naujagimiams gali didinti naujagimių persistuojančios plautinės hipertenzijos (angl. persistent pulmonary hypertension in the newborn – PPHN) riziką. Nors PPHN pasireiškimo ryšio su gydymu SNRI tyrimų neatlikta, duloksetino vartojimo metu galimos rizikos atmesti negalima dėl jo veikimo mechanizmo (serotonino reabsorbcijos slopinimo).

Prieš gimdymą moteriai vartojus duloksetino, kaip ir kitokių serotoninerginių vaistinių preparatų, jos naujagimiui gali pasireikšti nutraukimo simptomų. Nutraukimo simptomai, susiję su duloksetino vartojimo nutraukimu, gali būti hipotonija, tremoras, nervingumas, maitinimosi pasunkėjimas, kvėpavimo distresas ir traukuliai. Dauguma tokių atvejų pasitaikė arba gimimo metu, arba per pirmąsias kelias dienas po gimimo.

Nėštumo metu duloksetino vartoti galima tik tuo atveju, jeigu galima nauda pateisina galimą riziką vaisiui. Moterims reikia patarti, kad jos pasakytų gydytojui, jeigu pastojo arba ketina pastoti gydymo duloksetinu metu.

Žindymas

Remiantis 6 moterų, kurios pieno išsiskyrimo laikotarpiu kūdikio krūtimi nemaitino, tyrimo duomenimis, su motinos pienu duloksetino išsiskiria labai mažai. Apskaičiuota, kad į kūdikio organizmą per parą patenkanti dozė mg/kg kūno svorio, yra 0,14 % motinos pavartotos dozės (žr. 5.2 skyrių). Kadangi duloksetino saugumas kūdikiams nežinomas, žindymo laikotarpiu duloksetino vartoti nerekomenduojama.

Vaisingumas

Tyrimuose su gyvūnais, duloksetinas neveikė patinų vaisingumo, o poveikis patelėms pastebėtas tik vartojant dozes, kurios sukelia toksinį poveikį.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta. Duloksetino vartojimas gali būti susijęs su sedacija ir galvos svaigimu. Pacientus reikia įspėti, kad atsiradus sedacijai arba galvos svaigimui, reikia vengti galimai pavojingo darbo, pvz., vairavimo arba mechanizmų valdymo.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Duloksetino vartojusiems pacientams dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo pykinimas, galvos skausmas, burnos džiūvimas, somnolencija ir svaigulys. Vis dėlto dauguma šių dažnų nepageidaujamų reakcijų buvo lengvos arba vidutinio sunkumo. Paprastai jos pasireikšdavo gydymo pradžioje ir dauguma turėjo polinkį į išnykimą net tęsiant gydymą

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

1-ojoje lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, apie kurias buvo pranešta spontaninių pranešimų metu ir kurios buvo pastebėtos placebu kontroliuojamų klinikinių tyrimų metu.

1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos

Dažnio apibūdinimas: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000), labai reti (< 1/10 000).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Labai dažni

Dažni

Nedažni

Reti

Labai reti

Infekcijos ir infestacijos

 

 

 

 

 

Laringitas

 

 

Imuninės sistemos sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Anafilaksinė reakcija

 

 

 

 

Padidėjusio jautrumo

 

 

 

 

sutrikimas

 

Endokrininiai sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Hipotiroidizmas

 

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

 

 

 

 

Apetito

Hiperglikemija

Dehidracija

 

 

sumažėjimas

(pastebėta

Hiponatremija

 

 

 

daugiausiai cukriniu

ADHSSS6

 

 

 

 

 

diabetu sergantiems pacientams)

Psichikos sutrikimai

 

Nemiga

 

Mintys apie

Savižudiškas elgesys

 

 

Ažitacija

 

savižudybę 5, 7

5, 7

 

 

Lytinio potraukio

 

Miego sutrikimas

Manija

 

 

sumažėjimas

 

Dantų griežimas

Haliucinacijos

 

 

Nerimas

 

Dezorientacija

Agresija ir pyktis4

 

 

Orgazmo

 

Apatija

 

 

 

sutrikimas

 

 

 

 

 

Nenormalūs

 

 

 

 

 

sapnai

 

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

 

 

 

Galvos

Svaigulys

 

Mioklonusas

Serotonino

 

skausmas

Letargija

 

Akatizija7

sindromas6

 

Somnolencija

Tremoras

 

Nervingumas

Konvulsijos1

 

 

Parestezija

 

Dėmesio sutrikimas

Psichomotorinis

 

 

 

 

Disgeuzija

neramumas6

 

 

 

 

Diskinezija

Ekstrapiramidiniai

 

 

 

 

Neramių kojų

simptomai6

 

 

 

 

sindromas

 

 

 

 

 

Bloga miego kokybė

 

 

Akių sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Neryškus matymas

 

Midriazė

Glaukoma

 

 

 

 

Regos sutrikimas

 

 

Ausų ir labirintų sutrikimas

 

 

 

 

Spengimas ausyse1

 

Galvos sukimasis

 

 

 

 

 

Ausies skausmas

 

 

Širdies sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Palpitacijos

 

Tachikardija

 

 

 

 

 

Supraventrikulinė

 

 

 

 

 

aritmija, daugiausiai

 

 

 

 

 

prieširdžių

 

 

 

 

 

virpėjimas

 

 

Kraujagyslių sutrikimai

 

 

 

 

Kraujospūdžio

 

Sinkopė2

Hipertenzinė krizė 3,6

 

 

padidėjimas3

 

Hipertenzija3,7

 

 

 

Veido ir kaklo

 

Ortostatinė

 

 

 

paraudimas

 

hipotenzija2

 

 

 

 

 

Šaltos galūnės

 

 

 

 

 

 

 

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

 

 

 

Žiovulys

 

Gerklės veržimas

 

 

 

 

 

Epistaksė

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

 

 

 

Pykinimas

Vidurių

 

Kraujavimas iš

Stomatitas

 

Burnos

užkietėjimas

 

virškinimo trakto7

Hematochezija

 

džiūvimas

Viduriavimas

 

Gastroenteritas

Blogas kvapas iš

 

 

Pilvo skausmas

 

Raugulys

burnos

 

 

Vėmimas

 

Gastritas

Mikroskopinis

 

 

Dispepsija

 

Disfagija

kolitas9

 

 

Vidurių pūtimas

 

 

 

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

 

 

 

 

 

 

Hepatitas3

Kepenų

 

 

 

 

Kepenų fermentų

nepakankamumas6

 

 

 

 

 

 

 

 

(ALT, AST,

Gelta6

 

 

 

šarminės fosfatazės)

 

 

 

 

kiekio padidėjimas

 

 

 

 

kraujyje

 

 

 

 

Ūminė kepenų

 

 

 

 

pažaida

 

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

 

 

 

Prakaitavimo

Prakaitavimas naktį

Stivenso-Džonsono

Odos

 

padidėjimas

Dilgėlinė

(Stevens-Johnson)

vaskulitas

 

Išbėrimas

Kontaktinis

sindromas6

 

 

 

dermatitis

Angioneurozinė

 

 

 

Šaltas prakaitas

edema6

 

 

 

Padidėjusio jautrumo

 

 

 

 

šviesai reakcijos

 

 

 

 

Polinkio į

 

 

 

 

kraujosruvas

 

 

 

 

padidėjimas

 

 

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

 

 

 

Kaulų ir raumenų

Raumenų įtempimas

Trizmas

 

 

skausmas

Raumenų

 

 

 

Raumenų spazmas

trūkčiojimas

 

 

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

 

 

 

 

Dizurija

Šlapimo

Nenormalus šlapimo

 

 

Dažnas šlapinimasis

susilaikymas

kvapas

 

 

 

Užsilaikymas

 

 

 

 

pradedant šlapintis

 

 

 

 

Nikturija

 

 

 

 

Poliurija

 

 

 

 

Šlapimo srovės

 

 

 

 

sumažėjimas

 

 

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

 

 

 

 

Erekcijos sutrikimas

Kraujavimas iš

Menopauzės

 

 

Ejakuliacijos

moters lytinių organų

simptomai

 

 

sutrikimas

Mėnesinių sutrikimas

Galaktorėja

 

 

Uždelsta ejakuliacija

Seksualinės

Hiperprolaktinemija

 

 

 

funkcijos sutrikimas

 

 

 

 

Sėklidžių skausmas

 

 

 

 

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

 

 

 

Griuvimas8

Krūtinės skausmas7

 

 

 

Nuovargis

Nenormali savijauta

 

 

 

 

Šalčio pojūtis

 

 

 

 

Troškulys

 

 

 

 

Šalčio krėtimas

 

 

 

 

Negalavimas

 

 

 

 

Karščio pojūtis

 

 

 

 

Eisenos sutrikimas

 

 

Tyrimai

 

 

 

 

Kūno svorio

Kūno svorio

Cholesterolio

 

 

sumažėjimas

padidėjimas

koncentracijos

 

 

 

Fosfokreatinkinazės

kraujyje padidėjimas

 

 

 

kiekio kraujyje

 

 

 

 

padidėjimas

 

 

 

 

 

 

Kalio kiekio kraujyje padidėjimas

1Gauta pranešimų apie traukulių ir spengimo ausyse atvejus ir nutraukus gydymą.

2Gauta pranešimų apie ortostatinės hipotenzijos ir sinkopės atvejus, ypač gydymo pradžioje.

3Žr. 4.4 skyrių.

4Gauta pranešimų apie agresijos ir pykčio atvejus, ypač ankstyvuoju gydymo laikotarpiu arba gydymą nutraukus.

5Gauta pranešimų apie gydymo duloksetinu metu arba greitai po gydymo nutraukimo pasireiškusius minčių apie savižudybę ir savižudiško elgesio atvejus (žr. 4.4 skyrių).

6Dažnis nustatytas pagal stebėjimo po vaistinio preparato patekimo į rinką nepageidaujamų reakcijų duomenis. Šių nepageidaujamų reakcijų nebuvo pastebėta placebu kontroliuojamųjų tyrimų metu.

7Statistiškai reikšmingai nesiskyrė nuo placebo.

8Senyviems (≥ 65 metų) pacientams griuvimo dažnis buvo didesnis.

9Nustatytas dažnis, remiantis visų klinikinių tyrimų duomenimis.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Duloksetino vartojimo nutraukimas, ypač staigus, dažnai lemia nutraukimo simptomų atsiradimą. Reakcijos, apie kurias pranešta dažniausiai buvo svaigulys, jutimų sutrikimas (įskaitant paresteziją, į elektros šoko poveikį panašų pojūtį, ypač galvoje), miego sutrikimas (įskaitant nemigą ir intensyvius sapnus), nuovargis, somnolencija, ažitacija arba nerimas, pykinimas ir (arba) vėmimas, tremoras, galvos skausmas, mialgija, dirglumas, viduriavimas, per stiprus prakaitavimas ir galvos sukimasis.

Su SSRI ir SNRI vartojimu susiję minėti reiškiniai paprastai būna lengvi arba vidutinio sunkumo ir laikini, tačiau kai kuriems pacientams jie gali būti sunkūs ir (arba) ilgalaikiai. Dėl to, kai gydymas duloksetinu nebereikalingas, duloksetino vartojimą patariama nutraukti palaipsniui mažinant dozę (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius).

Trijų klinikinių tyrimų ūminės 12 savaičių fazės metu duloksetinu gydomiems pacientams, besiskundžiantiems diabetinės neuropatijos skausmu, nedaug, tačiau statistiškai reikšmingai, padidėjo gliukozės kiekis kraujyje nevalgius. HbA1c kiekis nekito nei duloksetinu gydomų, nei placebo vartojusių tiriamųjų organizme. Šių tyrimų tęstinės gydymo fazės, trukusios ne ilgiau kaip 52 savaites, metu HbA1c kiekis padidėjo ir duloksetinu, ir įprastiniu būdu gydomiems tiriamiesiems, tačiau duloksetino vartojusiems pacientams vidutinis padidėjimas buvo 0,3 % didesnis. Be to, duloksetinu gydomų tiriamųjų kraujyje šiek tiek padidėjo gliukozės kiekis nevalgius ir bendro cholesterolio kiekis, o įprastiniu būdu gydomų pacientų šie laboratorinių tyrimų parametrai šiek tiek sumažėjo.

Duloksetinu gydomų pacientų QT intervalas, koreguotas atsižvelgiant į širdies ritmą, nesiskyrė nuo placebo vartojusių pacientų šio intervalo. Nebuvo jokių kliniškai reikšmingų QT, PR, QRS ar QTcB intervalų skirtumų tarp duloksetinu ir placebu gydytų pacientų.

Vaikų populiacija

Klinikinių tyrimų metu duloksetinu buvo gydyti iš viso 509 vaikų populiacijos pacientai nuo 7 iki 17 metų, kuriems buvo diagnozuotas didžiosios depresijos sutrikimas, ir 241 vaikų populiacijos pacientas nuo 7 iki 17 metų, kuriam buvo diagnozuotas generalizuoto nerimo sutrikimas. Apskritai, vaikams ir paaugliams pasireiškusių duloksetino sukeltų nepageidaujamų reakcijų pobūdis buvo panašus į nustatytąjį suaugusiesiems.

Iš viso 467 vaikų populiacijos pacientams, kuriems klinikinių tyrimų metu iš pradžių atsitiktinės atrankos būdu buvo paskirtas vartoti duloksetinas, buvo nustatytas 0,1 kg vidutinis kūno masės sumažėjimas 10-ąją savaitę, palyginti su vidutiniu 0,9 kg padidėjimu 353 placebą vartojusiems pacientams. Vėliau, atsižvelgiant į panašių pagal amžių ir lytį asmenų populiacijos duomenis, per nuo keturių iki šešių mėnesių trukmės tęstinio tyrimo laikotarpį vidutiniškai buvo stebėtos pacientų kūno masės atsistatymo iki numatytosios jų pradinės kūno masės procentilės tendencijos.

Iki 9 mėnesių trukusių tyrimų duomenimis, vaikų populiacijos pacientams, gydomiems duloksetinu, bendrai buvo stebėtas vidutinis 1 % ūgio procentilės sumažėjimas (2 % sumažėjimas vaikams (7-11 metų) ir 0,3 % padidėjimas paaugliams (12-17 metų)) (žr. 4.4 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema

4.9Perdozavimas

Perdozavimo atvejų buvo pacientams, išgėrusiems 5 400 mg duloksetino (vieno arba kartu su kitais vaistiniais preparatais) dozę. Keli pacientai mirė, daugiausiai perdozavę kelis vaistinius preparatus, tačiau mirties atvejų buvo ir pacientams, išgėrusiems vien duloksetino, maždaug 1 000 mg jo dozę. Perdozavimo (tiek vien duloksetino, tiek jo kartu su kitais vaistiniais preparatais) požymiai ir simptomai yra somnolencija, koma, serotonino sindromas, traukuliai, vėmimas ir tachikardija.

Specifinis duloksetino priešnuodis nežinomas, tačiau pasireiškus serotonino sindromui, specifinis gydymas (pvz., ciproheptadinu ir (arba) temperatūros reguliavimu) galimas. Reikia užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą. Rekomenduojama pastoviai tikrinti širdies veiklą ir gyvybines funkcijas kartu taikant atitinkamą simptominį ir palaikomąjį gydymą. Skrandžio plovimas gali būti naudingas, jeigu jis atliekamas netrukus po vaistinio preparato išgėrimo arba tuo atveju, jeigu pacientui pasireiškia simptomai. Gali padėti aktyvinta anglis, nes ji sumažina absorbciją. Duloksetino pasiskirstymo tūris yra didelis, todėl mažai tikėtina, kad būtų naudinga forsuota diurezė, hemoperfuzija ir pakeičiamoji perfuzija.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti antidepresantai, ATC kodas – N06AX21.

Veikimo mechanizmas

Duloksetinas yra jungtinis serotonino (5-HT) ir noradrenalino (NA) reabsorbcijos inhibitorius. Jis silpnai slopina dopamino reabsorbciją ir neturi stipraus afiniteto histaminerginiams, dopaminerginiams, cholinerginiams ir adrenerginiams receptoriams. Duloksetinas priklausomai nuo dozės padidina ekstraląstelinio serotonino ir noradrenalino kiekį įvairiose gyvūnų smegenų srityse.

Farmakodinaminis poveikis

Keliuose ikiklinikiniuose neuropatinio ir uždegiminio skausmo modeliuose duloksetinas normalizavo skausmo jutimo slenkstį, o nuolatinio skausmo modelyje susilpnino reakciją į skausmą. Manoma, kad duloksetinas slopina skausmą sustiprindamas nusileidžiančiųjų skausmo slopinimo grandžių veikimą centrinėje nervų sistemoje.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Didžiosios depresijos sutrikimas

Duloksetinas buvo tirtas klinikinės programos metu, apimančios 3 158 pacientus (1 285 pacientų metų ekspozicija), atitinkančius didžiosios depresijos pagal DSM-IV kriterijus. Rekomenduojamos duloksetino 60 mg vieną kartą per parą dozės veiksmingumas buvo patvirtintas trijų iš trijų atsitiktinių imčių, dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų, fiksuotos dozės ūmių klinikinių tyrimų metu su suaugusiais ambulatoriškai gydomais didžiąja depresija sergančiais pacientais. Bendrai duloksetino 60–120 mg per parą dozės veiksmingumas buvo patvirtintas penkių iš septynių atsitiktinių imčių, dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų, fiksuotos dozės ūmių klinikinių tyrimų metu su suaugusiais ambulatoriškai gydomais didžiąja depresija sergančiais pacientais.

Galutiniai 17 dalių Hamiltono depresijos vertinimo skalės (angl. Hamilton Depression Rating Scale - HAM-D) rezultatai (įskaitant tiek emocinius, tiek somatinius depresijos simptomus) parodė, kad duloksetinas yra statistiškai pranašesnis už placebą. Terapinio atsako ir remisijų dažnis duloksetino grupėje taip pat buvo statistiškai reikšmingai aukštesnis nei placebo. Tik nedidelė dalyvavusių pagrindiniame klinikiniame tyrime pacientų dalis sirgo sunkia depresija (bazinis HAM-D > 25).

Pacientai, kurie atkryčio profilaktikos tyrimo, atlikto atviru būdu, metu reagavo į 12 savaičių ūminės fazės gydymą duloksetinu 60 mg vieną kartą per parą, atsitiktinių imčių būdu buvo suskirstyti į grupes kitus 6 mėn. kartą per parą vartoti 60 mg duloksetino arba placebo. Pirminių depresijos atkryčio vertinimų metu, vertinant laiką iki atkryčio, gydymas duloksetinu 60 mg vieną kartą per parą buvo statistiškai reikšmingai pranašesnis už gydymą placebu (p = 0,004). Atkryčio dažnis per 6 dvigubai aklo stebėjimo mėnesius buvo 17 % ir 29% atitinkamai duloksetino ir placebo grupėje.

52 savaičių placebu kontroliuojamo dvigubai aklo gydymo metu duloksetinu gydytiems pacientams, kuriems didžiosios depresijos sutrikimas pasikartojo, laikotarpis be simptomų buvo reikšmingai ilgesnis, negu atsitiktinių imčių būdu atrinktiems pacientams, kurie buvo gydyti placebu (p < 0,001). Visiems pacientams gydymas duloksetinu anksčiau buvo veiksmingas − atviru būdu atliekamo gydymo (28-34 savaičių) 60-120 mg duloksetino paros doze metu. 52 savaičių placebu kontroliuojamo dvigubai aklo gydymo fazės metu depresijos simptomai atsinaujino 14,4% pacientų, gydomų duloksetinu, ir 33,1 % pacientų, gydomų placebu (p < 0,001).

60 mg vieną kartą per parą duloksetino veiksmingumas depresija sergantiems senyviems pacientams (≥ 65 metų) buvo specifiškai ištirtas klinikinio tyrimo metu. Tyrimas parodė statistiškai reikšmingą skirtumą mažinant HAMD17 rezultatus tarp duloksetinu ir placebu gydytų pacientų. 60 mg duloksetino vieną kartą per parą buvo toleruojama senyvų pacientų panašiai kaip jaunesnių suaugusiųjų. Vis dėlto yra mažai duomenų apie senyvus pacientus, kurie vartojo didžiausią dozę (120 mg per parą), ir todėl šia doze gydyti minėtos populiacijos pacientus rekomenduojama atsargiai.

Generalizuoto nerimo sutrikimas

Penkių iš penkių atliktų tyrimų, įskaitant keturis atsitiktinių imčių, dvigubai aklus, placebu kontroliuojamus ūminės fazės tyrimus ir atkryčio profilaktikos tyrimą su suaugusiais pacientais, sergančiais generalizuoto nerimo sutrikimu, metu gydymas duloksetinu buvo statistikai reikšmingai pranašesnis už gydymą placebu.

Gydymas duloksetinu buvo statistiškai reikšmingai pranašesnis už gydymą placebu, atsižvelgiant į bendrus Hamiltono nerimo vertinimo skalės (angl. Hamilton Anxiety Scale - HAM-A) balus ir Sheeham neįgalumo vertinimo skalės (angl., Sheehan Disability Scale - SDS) funkcijos sutrikimo balus. Atsako ir remisijos dažnis duloksetinu gydytiems pacientams irgi buvo didesnis negu vartojusiems placebo. Atsižvelgiant į HAM-A bendrųjų balų pagerėjimą, duloksetino veiksmingumas buvo lygintinas su venlafaksino.

Pacientai, kurie atkryčio profilaktikos tyrimo, atlikto atviru būdu, metu reagavo į 6 mėn. ūminės fazės gydymą duloksetinu, atsitiktinių imčių būdu buvo suskirstyti į grupes kitus 6 mėn. vartoti duloksetino arba placebo. Atkryčio profilaktikai, vertinant laiką iki atkryčio, gydymas kartą per parą vartojama duloksetino 60-120 mg doze buvo statistikai reikšmingai pranašesnis už gydymą placebu (p < 0,001).

Atkryčio dažnis per 6 dvigubai aklo stebėjimo mėnesius buvo 14% duloksetino ir 42% placebo grupėje.

Duloksetino 30-120 mg dozių (lanksčių dozių), vartojamų vieną kartą per parą senyviems pacientams (> 65 metų), veiksmingumas gydant generalizuoto nerimo sutrikimą buvo įvertintas atlikus tyrimą, kuris parodė statistiškai reikšmingą HAM-A bendrojo balo pagerėjimą duloksetinu gydytiems pacientams, palyginti su placebą vartojusiais pacientais. Duloksetino 30-120 mg dozių, vartojamų vieną kartą per parą gydant senyvus pacientus, kuriems yra diagnozuotas generalizuoto nerimo sutrikimas, veiksmingumas ir saugumas buvo panašus į jaunesnių suaugusių pacientų tyrimų duomenis. Vis dėlto yra mažai duomenų apie senyvus pacientus, kurie vartojo didžiausią dozę (120 mg per parą), ir todėl šia doze gydyti senyvų žmonių populiacijos pacientus rekomenduojama atsargiai.

Diabetinės periferinės neuropatijos sukeltas skausmas

Duloksetino veiksmingumas gydant skausmą dėl diabetinės neuropatijos buvo patvirtintas dviejų atsitiktinių imčių, 12 savaičių trukmės, dvigubai aklų, placebu kontroliuojamų, fiksuotos dozės klinikinių tyrimų metu su suaugusiais (nuo 22 iki 88 metų) pacientais, kuriems skausmas dėl diabetinės neuropatijos truko mažiausiai 6 mėnesius. Pacientai, atitikę didžiosios depresijos sutrikimo kriterijus, šiuose tyrimuose nedalyvavo. Pagrindinis poveikio vertinimo kriterijus buvo 24 valandų vidutinio skausmo savaitinis dydis, apskaičiuojamas iš dienoraščio, kuriame pacientai kasdien pažymėdavo skausmo stiprumą pagal 11 dalių Likert skalę.

Abiejų klinikinių tyrimų metu 60 mg duloksetino vieną kartą per parą ir 60 mg duloksetino du kartus per parą dozė ženkliai sumažino skausmą lyginant su placebu. Kai kuriems pacientams poveikis atsirado pirmąją gydymo savaitę. Vidutinio pagerėjimo skirtumas tarp dviejų aktyvaus gydymo grupių buvo nežymus. Skausmo sumažėjimas mažiausiai 30 % buvo užfiksuotas maždaug 65 % duloksetinu gydytų pacientų, lyginant su 40 % vartojusių placebo. Skausmo sumažėjimas mažiausiai 50 % buvo užfiksuotas atitinkamai 50 % ir 26 %. Klinikinio atsako dydis (50 % arba didesnis skausmo sumažėjimas) buvo analizuojamas atsižvelgiant į tai, ar pacientas gydymo metu buvo mieguistas. Nepatyrusių mieguistumo grupėje klinikinis atsakas buvo 47 % duloksetinu gydytiems pacientams ir 27 % vartojusiems placebo. Patyrusių mieguistumą grupėje klinikinis atsakas buvo 60 % duloksetinu gydytiems pacientams ir 30 % vartojusiems placebo. Pacientams, kuriems per 60 gydymo dienų skausmo sumažėjimas nepasiekė 30 %, mažai tikėtina, kad tolimesnis gydymas sumažins skausmą iki šio lygio.

Atviru būdu atliekamo ilgalaikio nekontroliuojamo tyrimo metu pacientams, reagavusiems į ūminį 8 savaičių trukmės gydymą kartą per parą vartojama 60 mg duloksetino doze, skausmo mažinimas, atsižvelgiant į trumpos skausmo vertinimo lentelės (angl., Brief Pain Inventory - BPI) vidutinio 24 valandų skausmo stiprumo įverčio pokytį, buvo palaikomas ir tolesnio 6 mėn. trukmės gydymo metu.

Vaikų populiacija

Duloksetino tyrimų su jaunesniais kaip 7 metų pacientais neatlikta.

Buvo atlikti du atsitiktinių imčių, dvigubai koduoti, lygiagrečių grupių klinikiniai tyrimai, kuriuose dalyvavo 800 vaikų populiacijos 7-17 metų pacientų, kuriems buvo diagnozuotas didžiosios depresijos sutrikimas (žr. 4.2 skyrių). Šie du tyrimai apėmė 10 savaičių trukmės placebu ir veikliuoju vaistiniu preparatu (fluoksetinu) kontroliuojamąją ūminės būklės gydymo fazę, po kurios buvo šešių mėnesių trukmės veikliuoju preparatu kontroliuojamojo tęstinio gydymo fazė. Atsižvelgiant į bendrųjų balų pagal peržiūrėtą vaikų depresijos įvertinimo skalę (angl., the Children‘s Depression Rating Scale- revised [CDRS-R]) pokytį nuo pradinių reikšmių, nei duloksetino (30-120 mg), nei kontrolinėje, kurioje buvo vartotas veiklusis palyginamasis vaistinis preparatas (20-40 mg fluoksetino dozė), grupėje pokyčiai vertinamosios baigties metu statistiškai reikšmingai nesiskyrė nuo placebo. Vaistinio preparato vartojimą dėl nepageidaujamų reiškinių, daugiausia dėl pykinimo, dažniau nutraukė pacientai, vartoję duloksetino, nei gydyti fluoksetinu. 10 savaičių trukmės ūminės būklės gydymo laikotarpiu buvo gauta pranešimų apie su savižudybe siejamo elgesio atvejus (duloksetino grupėje – 0 iš 333 [0 %], fluoksetino grupėje – 2 iš 225 [0,9 %] ir placebo grupėje 1 iš 220 [0,5 %]). Per visą 36 savaičių trukmės tyrimo laikotarpį 6 iš 333 pacientų, kuriems iš pradžių atsitiktiniu būdu buvo paskirtas gydymas duloksetinu, ir 3 iš 225 pacientų, kuriems iš pradžių atsitiktiniu būdu buvo paskirtas gydymas fluoksetinu, pasireiškė su savižudybe siejamas elgesys (dažnį koregavus pagal ekspoziciją, buvo nustatyta 0,039 atvejo paciento metams duloksetino grupėje ir 0,026 atvejo paciento metams fluoksetino grupėje). Be to, vienam pacientui, kuriam vietoje placebo buvo paskirtas duloksetinas, pasireiškė su savižudybe siejamas elgesys vartojant duloksetiną.

Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotame, placebu kontroliuojamame tyrime dalyvavo 272 nuo 7 iki 17 metų pacientai, kuriems pasireiškė generalizuoto nerimo sutrikimas. Šiame tyrime buvo 10 savaičių placebu kontroliuojama ūminės būklės gydymo fazė, po kurios buvo 18 savaičių trukmės tęstinio gydymo fazė. Šiame tyrime buvo naudojamas lanksčių dozių planas, kad dozę nuo 30 mg vieną kartą per parą būtų galima lėtai padidinti iki didesnių dozių (didžiausia dozė 120 mg vieną kartą per parą). Gydant duloksetinu, buvo pasiektas statistiškai reikšmingai didesnis GNS simptomų palengvėjimas, atsižvelgiant į GNS sunkumo balą pagal vaikų populiacijos pacientų nerimo vertinimo skalę (angl., the paediatric anxiety rating scale - PARS) po 10 gydymo savaičių (vidutinis 2,7 balų skirtumas [95 % PI

1,3-4,0], lyginant duloksetino ir placebo vartojusiųjų grupes). Šio poveikio išlikimas nebuvo įvertintas. Statistiškai reikšmingų nutraukimo dėl nepageidaujamų reiškinių pasireiškimo skirtumų duloksetino ir placebo vartojusiųjų grupėse per 10 savaičių ūminės būklės gydymo fazę nebuvo. Dviem pacientams, kurie vietoje placebo pradėjo vartoti duloksetino po ūminės būklės gydymo fazės, pasireiškė savižudiškas elgesys, vartojant duloksetino tęstinio gydymo fazės metu. Bendrojo naudos ir rizikos santykio įvertinimo šioje amžiaus grupėje išvada nepateikta (taip pat žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Europos vaistų agentūra atleido nuo įsipareigojimo pateikti didžiosios depresijos sutrikimo, diabetinės neuropatijos sukelto skausmo ir generalizuoto nerimo sutrikimo gydymo referenciniais vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra duloksetino tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupiais duomenis. Vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje.

5.2Farmakokinetinės savybės

Duloksetinas vartojamas kaip atskiras enantiomeras. Duloksetinas smarkiai metabolizuojamas oksiduojančių fermentų (CYP1A2 ir polimorfinio CYP2D6), vėliau konjuguojamas. Duloksetino farmakokinetikai būdingas labai didelis kintamumas tarp tiriamųjų (bendrai 50-60 %), iš dalies dėl lyties, amžiaus, rūkymo ir CYP2D6 aktyvumo būklės.

Absorbcija

Išgertas duloksetinas yra gerai rezorbuojamas, preparato išgėrus Cmax susidaro po 6 valandų. Absoliutus geriamojo duloksetino biologinis pasisavinimas svyruoja nuo 32 % iki 80 % (vidurkis 50 %). Dėl maisto vartojimo pailgėja (nuo 6 iki 10 valandų) laikas, per kurį susidaro didžiausia koncentracija ir nedaug sumažėja rezorbcijos apimtis (maždaug 11 %). Šie pokyčiai neturi jokios klinikinės reikšmės.

Pasiskirstymas

Maždaug 96 % duloksetino susijungia su žmogaus plazmos baltymais. Duloksetinas jungiasi tiek su albuminu, tiek su rūgščiuoju α-1 glikoproteinu. Inkstų arba kepenų funkcijos sutrikimas nedaro įtakos jungimuisi su baltymais.

Biotransformacija

Duloksetinas smarkiai metabolizuojamas, o metabolitai pašalinami daugiausia su šlapimu. Abu citochromai P450-2D6 ir 1A2 katalizuoja dviejų pagrindinių metabolitų – 4- hidroksiduloksetino gliukuronido konjugato ir 5-hidroksi,6-metoksiduloksetino sulfato konjugato – susidarymą. Remiantis in vitro tyrimais, cirkuliuojantys duloksetino metabolitai yra farmakologiškai neveiklūs. Duloksetino farmakokinetika pacientams, kurių CYP2D6 metabolizmas yra silpnas, nebuvo specialiai tirta. Ribotas duomenų kiekis leidžia manyti, kad šių pacientų kraujo plazmoje susidaro didesnė duloksetino koncentracija.

Eliminacija

Išgerto duloksetino pusinės eliminacijos laikas svyruoja nuo 8 iki 17 valandų (vidurkis 12 valandų). Suleidus į veną, duloksetino plazmos klirensas svyruoja nuo 22 l/val. iki 46 l/val. (vidurkis 36 l/val.). Išgėrus vaistinio preparato, tariamasis duloksetino plazmos klirensas svyruoja nuo 33 iki 261 l/val.

(vidurkis 101 l/val.).

Ypatingos populiacijos

Lytis

Nustatyta, kad vyrų ir moterų organizme farmakokinetika skiriasi (moterų kraujo plazmoje tariamasis klirensas yra maždaug 50 % mažesnis). Remiantis daliniu klirenso sutapimu, dėl nuo lyties priklausomų farmakokinetikos skirtumų nėra pagrindo rekomenduoti moterims mažinti dozę.

Amžius

Buvo nustatyta farmakokinetikos skirtumų tarp jaunesnių ir vyresnio amžiaus (≥ 65 metų) moterų (vyresniųjų moterų AUC yra maždaug 25 % didesnis, o pusinės eliminacijos laikas – maždaug 25 % ilgesnis), tačiau šie pokyčiai nėra tokie dideli, kad reikėtų koreguoti dozę. Bendrai, gydant senyvus pacientus, rekomenduojama laikytis atsargumo priemonių (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientų, kurie serga paskutinės stadijos inkstų liga (PSIL) ir yra dializuojami, duloksetino Cmax ir

AUC buvo 2 kartus didesni lyginant su sveikų asmenų atitinkamais duomenimis. Duloksetino farmakokinetikos duomenų pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinis inkstų sutrikimas, yra nedaug.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Dėl vidutinio sunkumo kepenų ligos (B klasė pagal Child-Pugh) pakito duloksetino farmakokinetika. Pacientų, sergančių vidutinio sunkumo kepenų liga, tariamasis duloksetino plazmos klirensas buvo 79 % mažesnis, tariamasis galutinis pusinės eliminacijos laikas – 2,3 karto ilgesnis, o AUC – 3,7 karto didesnis negu sveikų asmenų. Duloksetino ir jo metabolitų farmakokinetika lengvu arba vidutiniu kepenų nepakankamumu sergantiems pacientams nebuvo tirta.

Žindančios motinos

Duloksetino dispozicija tirta 6 žindyvių, kurioms po gydymo buvo praėję ne mažiau kaip 12 savaičių, organizme. Nustatyta, kad į moters pieną duloksetino patenka. Moters piene jo koncentracija tuo metu, kai apykaita pusiausvyrinė, būna ketvirtadalis tos koncentracijos, kokia yra jos kraujo plazmoje.

Moters, vartojančios 40 mg dozę 2 kartus per parą, piene duloksetino kiekis būna maždaug 7 mikrogramai/parą. Žindymas duloksetino farmakokinetikai įtakos nedaro.

Vaikų populiacija

Duloksetino farmakokinetikos savybės vaikų populiacijos pacientų nuo 7 iki 17 metų, kuriems buvo diagnozuotas didžiosios depresijos sutrikimas, organizmuose po 20-120 mg dozės vieną kartą per parą pavartojimo per burną buvo nustatytos naudojant populiacijos modeliavimo analizę, pagrįstą 3 tyrimų duomenimis. Pagal modelį numatytos duloksetino pusiausvyros apykaitos koncentracijos vaikų populiacijos pacientų plazmoje daugiausia buvo suaugusiems pacientams išmatuotų koncentracijų ribose.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Atlikus įprastinius tyrimus, genotoksinio poveikio nenustatyta, taip pat duloksetinas nebuvo kancerogeniškas žiurkėms. Žiurkių kancerogeniškumo tyrimo metu buvo aptikta daugiabranduolių kepenų ląstelių, kitų histopatologinių pokyčių nenustatyta. Šio reiškinio atsiradimo mechanizmas ir klinikinė reikšmė nėra žinoma. Pelėms patelėms, kurioms 2 metus buvo duodamos didelės duloksetino dozės (144 mg/kg per parą), padidėjo kepenų ląstelių adenomų ir karcinomų atvejų skaičius, tačiau manoma, kad tai yra antrinė pasekmė dėl kepenų mikrosominių fermentų sužadinimo. Ar šių pelių tyrimų duomenys reikšmingi žmonėms, nežinoma. Žiurkių patelės, kurioms prieš poravimąsi, poravimosi ir ankstyvo nėštumo metu buvo skiriama duloksetino (45 mg/kg/per parą), mažiau suvartodavo maisto, jų svoris buvo mažesnis, pasireiškė rujos ciklo sutrikimai, sumažėjo gimstančių gyvų jauniklių skaičius ir palikuonių išgyvenamumo rodikliai, sulėtėjo palikuonių augimas, esant sisteminės ekspozicijos (AUC) dydžiui, atitinkančiam maksimalią klinikinę ekspoziciją. Embriotoksiškumo tyrimo su triušiais metu, esant mažesnei nei maksimali klinikinė sisteminei ekspozicijai (AUC), buvo nustatytas didesnis širdies ir kraujagyslių bei skeleto apsigimimų dažnis. Kito tyrimo metu, tiriant didesnių kitos duloksetino druskos dozių skyrimą, nebuvo nustatyta jokių apsigimimų. Prenatalinio ir postnatalinio toksiškumo klinikinio tyrimo su žiurkėmis metu duloksetinas palikuoniams sukėlė nepageidaujamų elgesio reiškinių, esant mažesnėms nei maksimali klinikinė sisteminėms ekspozicijoms (AUC).

Tyrimai su žiurkių jaunikliais parodė trumpalaikį poveikį nervų sistemai ir elgsenai, taip pat reikšmingą kūno masės sumažėjimą ir mažesnį maisto suvartojimą, kepenų fermentų sužadinimą ir kepenų ląstelių vakuolizaciją vartojant 45 mg/kg kūno svorio per parą dozes. Bendrasis duloksetino toksinio poveikio žiurkių jaunikliams pobūdis buvo panašus į nustatytąjį suaugusioms žiurkėms. Buvo nustatyta, kad nepageidaujamo poveikio nesukeliančios koncentracijos susidaro vartojant 20 mg/kg kūno svorio dozę per parą.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulės turinys

Sacharozė

Kukurūzų krakmolas

Hipromeliozė

Talkas

Hipromeliozės acetato sukcinatas

Trietilo citratas

Kapsulės apvalkalas

Duloxetine Zentiva 30 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

Kapsulės dangtelis

-Indigokarminas (E132)

-Titano dioksidas (E171)

-Želatina

Kapsulės korpusas

-Titano dioksidas (E171)

-Želatina

Duloxetine Zentiva 60 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

Kapsulės dangtelis

-Indigokarminas (E132)

-Titano dioksidas (E171)

-Želatina

Kapsulės korpusas

-Geltonasis geležies oksidas (E172)

-Titano dioksidas (E171)

-Želatina

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šio vaistinio preparato laikymui specialių temperatūros sąlygų nereikalaujama. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Nepermatomos PVC/PCTFE/Alu lizdinės plokštelės popierinėje dėžutėje.

Duloxetine Zentiva 30 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės Pakuotės dydis:

7, 28 ir 98 kapsulės

Duloxetine Zentiva 60 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės Pakuotės dydis:

28, 56, 84 ir 98 kapsulės

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Praha 10

Čekija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

Duloxetine Zentiva 30 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

EU/1/15/1028/001

EU/1/15/1028/002

EU/1/15/1028/003

Duloxetine Zentiva 60 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės

EU/1/15/1028/004

EU/1/15/1028/005

EU/1/15/1028/006

EU/1/15/1028/007

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2015 m. rugpjūčio 20 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai