Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Entacapone Teva (entacapone) – Preparato charakteristikų santrauka - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasEntacapone Teva
ATC kodasN04BX02
Sudėtisentacapone
GamintojasTeva Pharma B.V.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Entacapone Teva 200 mg plėvele dengtos tabletės.

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mg entakapono.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengta tabletė.

Rusva, elipsės formos, iš abiejų pusių išgaubta plėvele dengta, maždaug 18 mm ilgio ir 10 mm pločio tabletė, ant kurios vienos pusės išraižyta „E200“, o kita pusė lygi.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Entakapono skiriama papildomai kartu su levodopa/benserazidu ar levodopa/karbidopa Parkinsono liga sergantiems suaugusiems pacientams, kuriems yra ryškus motorinis dozės veikimo pabaigos svyravimas ir jų negalima stabilizuoti nurodytais deriniais.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Entakaponą galima vartoti tik kartu su levodopa/benserazidu ar levodopa/karbidopa. Šiuos levodopos preparatus kartu su entakaponu vartoti taip, kaip nurodyta vaistinių preparatų aprašuose.

Dozavimas

Skiriama po vieną 200 mg tabletę kartu su kiekviena levodopos/dopa-dekarboksilazės inhibitoriaus doze. Didžiausia rekomenduojama dozė – po 200 mg dešimt kartų per parą, t.y. 2 000 mg entakapono.

Entakaponas stiprina levodopos veikimą. Taigi, norint sumažinti levodopos sukeliamas šalutines dopaminergines reakcijas, pvz., diskinezijas, pykinimą, vėmimą ir haliucinacijas, dažnai pirmosiomis entakapono vartojimo dienomis ar savaitėmis prireikia reguliuoti levodopos dozę. Atsižvelgiant į paciento klinikinę būklę, levodopos paros dozę reikėtų mažinti 10-30 % ilginant vartojimo intervalus ir(ar) mažinant vienkartinę levodopos dozę.

Baigiant gydyti entakaponu, būtina reguliuoti kitų antiparkinsoninių vaistinių preparatų dozes, ypač levodopos, kad būtų pakankamai kontroliuojami Parkinsono ligos simptomai.

Entakaponas šiek tiek ryškiau (5-10 %) didina standartinių levodopos/benserazido vaistinių preparatų levodopos negu standartinių levodopos/karbidopos vaistinių preparatų biologinį įsisavinimą. Todėl vartojantiems standartinius levodopos/benserazido vaistinius preparatus pacientams, pradedantiems vartoti entakaponą, gali tekti labiau sumažinti levodopos dozę.

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Inkstų nepakankamumas neturi įtakos entakapono farmakokinetikai, todėl vaistinio preparato dozės nereikia koreguoti. Tačiau dializuojamiems pacientams tarp dozių reikėtų daryti ilgesnes pertraukas (žr. 5.2 skyrių).

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Žr. 4.3 skyrių.

Senyviems pacientams

Senyviems pacientams entakapono dozės koreguoti nereikia.

Vaikų populiacija

Entacapone Teva saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Entakapono geriama kartu su kiekviena levodopos/karbidopos ar levodopos/benserazido doze.

Entakaponą galima vartoti ir nevalgius, ir valgant (žr. 5.2 skyrių).

4.3Kontraindikacijos

-Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-Kepenų nepakankamumas.

-Feochromocitoma.

-Kartu su neselektyviaisiais monoaminooksidazės (MAO-A ir MAO-B) inhibitoriais (pvz., fenelzinu, tranilciprominu).

-Kartu su selektyviaisiais MAO-A inhibitoriais ir selektyviaisiais MAO-B inhibitoriais (žr. 4.5 skyrių).

-Anksčiau buvęs piktybinis neurolepsinis sindromas (PNS) ir(ar) netrauminė rabdomiolizė.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Parkinsono liga sergantiems pacientams retkarčiais buvo stebėta antrinė rabdomiolizė, lydinti sunkias diskinezijas, ar piktybinis neurolepsinis sindromas (PNS).

PNS, taip pat rabdomiolizei bei hipertermijai, būdinga motoriniai požymiai (rigidiškumas, mioklonusas, tremoras), psichikos pokyčiai (pvz., sujaudinimas, sumišimas, koma), hipertermija, sutrikusi vegetacinės nervų sistemos veikla (tachikardija, kintantis kraujospūdis) ir padidėjusi kreatinfosfokinazės koncentracija serume. Kartais būna tik keli šie simptomai ir(ar) pokyčiai.

Kontroliuojamų tyrimų metu nei apie PNS, nei apie rabdomiolizę, kurie galėtų būti susiję su gydymu entakaponu, kai staiga buvo nutraukiamas entakapono vartojimas, nebuvo pranešta. Kai vaistinis preparatas pateko į rinką, gauta pranešimų apie pavienius atvejus, ypač po to, kai buvo staiga sumažintas ar nutrauktas gydymas entakaponu arba kitais kartu vartotais dopaminerginiais vaistiniais preparatais. Jei būtina, gydymą entakaponu ar kitais dopaminerginiais vaistiniais preparatais reikia baigti laipsniškai. Kai entakaponą vartoti baigiama laipsniškai, o PNS požymių ir(ar) simptomų visgi yra, gali tekti didinti levodopos dozę.

Pacientams, sergantiems išemine širdies liga, gydymas entakaponu turi būti skiriamas atsargiai.

Dėl savo veikimo mechanizmo entakaponas gali turėti įtakos katecholo grupę turinčių vaistinių preparatų metabolizmui ir stiprinti jų veikimą. Todėl entakaponą atsargiai skirti pacientams, gydomiems vaistiniais preparatais, kuriuos metabolizuoja katechol-O-metiltransferazė (KOMT), pvz., rimiteroliu, izoprenalinu, adrenalinu, dopaminu, dobutaminu, alfa-metildopa ir apomorfinu (žr. 4.5 skyrių).

Entakaponas visuomet vartojamas papildyti gydymą levodopa. Taigi, atsargumo priemonės, rekomenduojamos gydant levodopa, prisimintinos ir vartojant entakaponą. Pastarasis 5-10 % ryškiau didina standartinių levodopos/benserazido vaistinių preparatų levodopos negu standartinių levodopos/karbidopos vaistinių preparatų levodopos biologinį įsisavinimą. Todėl dopaminerginių šalutinių reakcijų gali būti dažniau, kai entakaponas vartojamas su levodopos/benserazido preparatais (taip pat žr. 4.8 skyrių). Norint sumažinti su levodopa susijusių dopaminerginių nepageidaujamų reakcijų, pirmosiomis entakapono gydymo dienomis ar savaitėmis būtina koreguoti levodopos dozę atsižvelgiant į paciento klinikinę būklę (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

Entakaponas gali stiprinti levodopos sukeliamą ortostatinę hipotenziją. Jo atsargiai skirtina pacientams, vartojantiems kitus ortostatinę hipotenziją galinčius sukelti vaistutinius preparatus.

Klinikinių tyrimų metu pacientams, vartojusiems entakaponą ir dopamino agonistus (pvz., bromokriptiną), selegiliną ar amantadiną, nepageidaujamų dopaminerginių reakcijų (pvz., diskinezija) buvo dažniau negu vartojusiems vietoje jo placebą. Pradėjus gydyti entakaponu, kartais tenka koreguoti kitų antiparkinsoninių vaistinių preparatų dozes.

Entakaponas, vartojamas kartu su levodopa, siejamas su Parkinsono liga sergančių pacientų mieguistumu ir staigaus miego epizodais. Todėl būtina laikytis atsargumo priemonių vairuojant ar dirbant su įrenginiais (taip pat žr. 4.7 skyrių).

Pacientus, kurie pradeda viduriuoti, rekomenduojama sverti, kad per daug nesumažėtų jų kūno svoris. Ilgalaikis ar nuolatinis viduriavimas, pasireiškiantis entakapono vartojimo metu, gali būti kolito požymis. Pasireiškus ilgalaikiam arba nuolatiniam viduriavimui, vaistinio preparato vartojimas turi būti nutrauktas ir paskirtas reikiamas gydymas bei atlikti tyrimai.

Pacientus būtina reguliariai stebėti, ar jiems neatsiranda impulsų kontrolės sutrikimų. Ligonius ir jų globėjus reikia įspėti, kad pacientams, gydomiems dopamino agonistais ir (arba) kitais dopaminerginiais vaistiniais preparatais, tokiais kaip Entacapone Teva kartu su levodopa, gali atsirasti su elgesiu susijusių impulsų kontrolės sutrikimų simptomų, įskaitant patologinį potraukį azartiniams lošimams, sustiprėjusį lytinį potraukį, hiperseksualumą, kompulsinį pinigų leidimą ar pirkimą, persivalgymą ir kompulsinį valgymą. Jei tokių simptomų atsiranda, rekomenduojama peržiūrėti gydymą.

Pacientams, kuriems per sąlyginai trumpą laiką progresavo anoreksija, astenija ar kūno masės mažėjimas, reikia atlikti bendrąją medicininę apžiūrą, taip pat ištirti kepenų funkciją.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Jei gydoma pagal rekomenduojamą planą, sąveikos tarp entakapono ir karbidopos nebūna. Farmakokinetinė sąveika su benserazidu netirta.

Tiriant savanorius, vartojusius vienkartinę dozę, sąveikos tarp entakapono ir imipramino ar tarp entakapono ir moklobemido nestebėta. Taip pat nebuvo sąveikos tarp entakapono ir selegilino, kai sergantieji Parkinsono liga dozę vartojo kartotinai. Tačiau vis dar maža entakapono klinikinio vartojimo kartu su keliais kitais vaistiniais preparatais, pvz., MAO-A inhibitoriais, tricikliais antidepresantais, noradrenalino atgalinio įsiurbimo inhibitoriais (dezipraminu, maprotilinu ir venlafaksinu) bei vaistiniais preparatais, metabolizuojamais KOMT (pvz., katecholinės struktūros junginiais: rimiteroliu, izoprenalinu, adrenalinu, noradrenalinu, dopaminu, dobutaminu, alfa- metildopa, apomorfinu, paroksetinu), patirties. Šias medžiagas su entakaponu vartoti labai atsargiai (taip pat žr. 4.3 ir 4.4 skyrius).

Entakaponą galima vartoti su selegilinu (selektyviuoju MAO-B inhibitoriumi), tačiau pastarojo dozė turėtų būti ne didesnė kaip 10 mg.

Virškinimo trakte entakaponas su geležimi gali sudaryti chelatus. Entakaponą ir geležies preparatus reikėtų vartoti bent su 2-3 val. pertrauka (žr. 4.8 skyrių).

Entakaponas jungiasi su žmogaus albuminų II jungimosi vieta, kurioje prisijungia ir keletas kitų vaistinių preparatų, iš jų diazepamas ir ibuprofenas. Klinikiniai sąveikos su diazepamu ir nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistiniais preparatais tyrimai neatlikti. Remiantis tyrimais in vitro, nesitikima, kad iš jungimosi vietų vaistiniai preparatai išstumtų vieni kitus, kai yra gydomoji jų koncentracija.

Entakaponas dėl afiniteto citochromui P450 2C9 in vitro (žr. 5.2 skyrių) gali sąveikauti su vaistiniais preparatais, kurių metabolizmas priklauso nuo šio fermento, pvz., S-varfarinu. Sveikų savanorių vaistinių preparatų sąveikos tyrimų metu entakaponas, kaip ir placebas, nepakeitė S-varfarino koncentracijos plazmoje, o R-varfarino AUC padidėjo vidutiniškai 18% [PI90 11-26%]. INR rodiklis padidėjo vidutiniškai 13% [PI90 6-19%]. Pacientams, vartojantiems entakaponą su varfarinu, rekomenduojama reguliariai tirti INR rodiklį.

4.6Vaisingumas, nėštumas ir žindymas

Nėštumas

Tiriant gyvūnus, gavusius daug didesnes negu gydomosios entakapono dozes, aiškaus teratogeninio ar svarbaus fetotoksinio poveikio nestebėta. Kadangi nėra vaistinio preparato vartojimo nėščiosioms patirties, joms entakapono vartoti nerekomenduojama.

Žindymas

Entakapono patekdavo į tiriamųjų gyvūnų patelių pieną. Nežinoma, ar saugu vartoti entakaponą kūdikiams. Vartojančioms entakaponą moterims nepatariama žindyti kūdikį.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Entacapone Teva kartu su levodopa gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus gali veikti stipriai. Entakaponas kartu su levodopa gali sukelti galvos svaigimą ir simptominę ortostatinę hipotenziją. Todėl vartojantiesiems šį vaistinį preparatą reikėtų atsargiai vairuoti transporto priemones ir dirbti su mechanizmais.

Entakaponą kartu su levodopa vartojančius pacientus, kurie jaučiasi mieguisti ar kuriems būna staigaus miego priepuolių, būtina įspėti, kad jie nevairuotų transporto priemonių ir nedirbtų darbo (pvz., nevaldytų įrenginių), kurio metu sumažėjęs dėmesingumas gali kelti sunkaus sužalojimo ar mirties pavojų jiems patiems ar kitiems, kol nesibaigs pasikartojęs priepuolis (žr. 4.4 skyrių).

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios entakapono sukeltos šalutinės reakcijos yra susijusios su padidėjusiu dopaminerginiu aktyvumu ir būna gydymo pradžioje. Sumažinus levodopos dozę, šios reakcijos lengvėja ir jų mažėja. Kita didelė šalutinių reakcijų grupė – virškinimo trakto veiklos sutrikimai, iš jų pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, užkietėję viduriai ir viduriavimas. Entakaponas šlapimą gali nudažyti rausvai ruda spalva, bet tai nepavojinga.

Paprastai entakapono sukeltos nepageidaujamos reakcijos būna nesunkios ar vidutinio sunkumo. Klinikinių tyrimų metu dažniausios nepageidaujamos reakcijos, dėl kurių reikėjo nutraukti gydymą šiuo vaistiniu preparatu, buvo virškinimo trakto sutrikimai (pvz., viduriavimas – 2,5%) ir sustiprėjęs levodopos dopaminerginis šalutinis poveikis (pvz., diskinezijos – 1,7%).

Iš bendro skaičiaus kliniškai tirtų 406 pacientų, vartojusių vaistinį preparatą, ir 296 pacientų, vartojusių placebą, diskinezijos (27%), pykinimas (11%), viduriavimas (8%), pilvo skausmas (7%) ir burnos džiūvimas (4,2%) dažniau pasitaikė vartojant entakaponą negu placebą.

Kai kurios nepageidaujamos reakcijos (pvz., diskinezija, pykinimas ir pilvo skausmas) dažniau būna nuo didesnių (1400-2000 mg per parą) negu nuo mažesnių entakapono dozių.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos, stebėtos klinikinių tyrimų metu ir po entakapono patekimo į rinką, pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė. Nepageidaujamos vaistinių preparatų reakcijos*

Psichikos sutrikimai

 

Dažni:

Nemiga, haliucinacijos, sumišimas, patologiniai sapnai

Labai reti:

Ažitacija

Nervų sistemos sutrikimai

 

Labai dažni:

Diskinezija

Dažni:

Parkinsonizmo pablogėjimas, galvos svaigimas, distonija,

 

hiperkinezija

Širdies sutrikimai**

 

Dažni:

Išeminės širdies ligos atvejai, išskyrus miokardo infarktą

 

(pvz., krūtinės angina)

Nedažni:

Miokardo infarktas

Virškinimo trakto sutrikimai

 

Labai dažni:

Pykinimas

Dažni:

Viduriavimas, pilvo skausmas, burnos džiūvimas, vidurių

 

užkietėjimas, vėmimas

Labai reti:

Anoreksija

Dažnis nežinomas:

Kolitas

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

Reti:

Nenormalūs kepenų funkcijos mėginių rodmenys

Dažnis nežinomas

Hepatitas, dažnai kartu su cholestaze (žr. 4.4 skyrių)

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

Reti:

Eriteminis ir makulopapulinis bėrimas

Labai reti:

Dilgėlinė

Dažnis nežinomas:

Pakitusi odos, plaukų, barzdos ir nagų spalva

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

 

Labai dažni:

Pakitusi šlapimo spalva

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Dažni:

Nuovargis, padidėjęs prakaitavimas, alpimas

Labai reti:

Sumažėjęs kūno svoris

*Nepageidaujamos reakcijos suskirstytos pagal dažnį, pradedant nuo dažniausiųjų pagal susitarimą: labai dažnos (≥1/10), dažnos (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažnos (nuo ≥1/1 000 iki

<1/100), retos (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000), labai retos (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis, kadangi negalima gauti pagrįsto įvertinimo iš klinikinių ar epidemiologinių tyrimų).

**Miokardo infarkto ir kitokių išeminės širdies ligos atvejų dažnis (atitinkamai, 0,43% ir 1,54%) nustatytas atlikus 13 dvigubai koduotų tyrimų su 2 082 pacientais, patiriančiais motorinį dozės veikimo pabaigos svyravimą ir vartojančiais entakapono, analizę.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Kartu su levodopa vartojamas entakaponas siejamas su pavieniais mieguistumo ir staigaus miego epizodų dieną atvejais.

Impulsų kontrolės sutrikimai: pacientams, gydomiems dopamino agonistais ir (arba) kitais

dopaminerginiais vaistiniais preparatais, tokiais kaip Entacapone Teva, kartu su levodopa, gali atsirasti patologinis potraukis azartiniams lošimams, sustiprėjęs lytinis potraukis, hiperseksualumas, kompulsinis pinigų leidimas ar pirkimas, persivalgymas ir kompulsinis valgymas (žr. 4.4 skyrių).

Gauta pranešimų apie pavienius PNS atvejus, kai buvo staiga sumažintas ar nutrauktas entakaponas arba kitoks dopaminerginis gydymas.

Gauta pavienių pranešimų apie rabdomiolizę.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Po vaistinio preparato pasirodymo rinkoje buvo pranešta apie pavienius perdozavimo atvejus, pavartojus didžiausią 16 000 mg entakapono paros dozę. Šiais perdozavimo atvejais ūminiai simptomai ir požymiai buvo sumišimas, sumažėjęs aktyvumas, pernelyg didelis mieguistumas, hipotonija, odos spalvos pokytis ir dilgėlinė. Ūminis perdozavimas gydomas simptomiškai.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kitos dopaminerginės medžiagos, ATC kodas – N04BX02.

Entakaponas priklauso naujai vaistinių preparatų klasei – katechol-O-metiltransferazės (KOMT) inhibitoriams. Tai grįžtamojo poveikio, specifinis ir daugiausia periferijoje veikiantis KOMT inhibitorius, kurio skiriama kartu su levodopos preparatais. Inaktyvindamas KOMT, entakaponas slopina levodopos virtimą 3-O-metildopa (3-OMD). Dėl to didėja levodopos AUC (plotas po koncentracijos kitimo, atsižvelgiant į laiką, kreive), todėl daugiau levodopos gali patekti į smegenis. Taigi entakaponas ilgina klinikinį levodopos veikimą.

Entakaponas stipriausiai inaktyvina periferinių audinių KOMT. KOMT inaktyvinimas eritrocituose tiesiogiai priklauso nuo entakapono koncentracijos plazmoje, o tai aiškiai rodo, kad KOMT inaktyvinamas laikinai.

Klinikiniai tyrimai

Dviejų dvigubai aklų III fazės tyrimų metu iš viso 376 pacientams, sergantiems Parkinsono liga ir kenčiantiems nuo motorinės funkcijos svyravimų baigiantis dozės poveikiui, su kiekviena levodopos/dopa-dekarboksilazės inhibitoriaus doze buvo skirta entakapono arba placebo. Rezultatai pateikti 2 lentelėje. Pirmajame tyrime kasdienis “veikimo” (on) laikas (h) buvo nustatomas iš namie rašomų dienoraščių, o antrajame tyrime buvo vertinama “veikimo” (on) laiko proporcija.

2 lentelė. „Veikimo“ (on) laikas per parą (vidurkis ± SN)

 

I tyrimas: „veikimo“ (on) laikas

 

 

Entakaponas (n=85)

 

Placebas (n=86)

Skirtumas

Pradinis dydis

9,3±2,2

 

9,2±2,5

 

8-24-oji savaitė

10,7±2,2

 

9,4±2,6

1 val. 20 min.

 

 

 

 

(8,3 %)

 

 

 

 

 

 

 

Pl 95% 45 min.,

 

 

 

1 val. 56 min.

 

II tyrimas: “veikimo”

(on) laiko dalis (%)

 

 

Entakaponas (n=103)

Placebas (n=102)

Skirtumas

Pradinis dydis

60,0±15,2

60,8±14,0

 

8-2-oji savaitė

66,8±14,5

62,8±16,80

4,5 % (0 val. 35 min.)

 

 

 

Pl 95 % 0,93 %, 7,97 %

„Neveikimo“ (off) laikas atitinkamai trumpėjo.

Pirmajame tyrime entakapono grupės “off” laiko pokyčiai %, lyginant su pradiniu dydžiu, buvo – 24 %, ir placebo grupės – 0 %. Antrajame tyrime šie skaičiai buvo atitinkamai -18 % ir –5 %.

5.2Farmakokinetinės savybės

Veikliosios medžiagos bendrosios savybės

Absorbcija

Entakapono absorbcijai būdingi ryškūs intraindividiniai ir interindividiniai svyravimai.

Išgėrus 200 mg entakapono tabletę, didžiausia koncentracija (Cmax) plazmoje paprastai susidaro praėjus valandai po tabletės nurijimo. Vaistinis preparatas didžia dalimi metabolizuojamas pirmą kartą prasiskverbus į kepenis. Išgerto entakapono biologinis įsisavinimas yra apie 35%. Maistas entakapono absorbcijos reikšmingai neveikia.

Pasiskirstymas

Virškinimo trakte absorbuoto entakapono greitai patenka į periferinius audinius. Jo pasiskirstymo tūris, kai pasiekiama pastovi koncentracija plazmoje (Vdss), yra 20 litrų. Maždaug 92% dozės eliminuojama β fazės, kurios pusinės eliminacijos periodas yra 30 min., metu. Bendrasis entakapono klirensas yra apie 800 ml/min.

Entakaponas ekstensyviai jungiasi su plazmos baltymais, daugiausia su albuminais. Kai esti gydomoji entakapono koncentracija, žmogaus plazmoje nesusijungusi vaistinio preparato frakcija sudaro apie 2,0%, jis neišstumia kitų prie baltymų stipriai prisijungusių medžiagų (pvz., varfarino, salicilo rūgšties, fenilbutazono ar diazepamo), o šios medžiagos, kai jų koncentracija gydomoji ar didesnė, pastebimai neišstumia entakapono.

Biotransformacija

Nedidelė entakapono dalis – jo (E) izomeras - verčiama į (Z) izomerą. (E) izomeras sudaro 95% entakapono AUC. (Z) izomeras ir nedideli kitų metabolitų kiekiai sudaro kitus 5%.

Tyrimų in vitro, kai buvo vartotos žmogaus kepenų mikrosomos, duomenys rodo, kad entakaponas turi afinitetą citochromui P450 2C9 (IC50 yra apie 4 μM). Entakapono afinitetas kitiems citochromo P450 izofermentams (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A ir CYP2C19) yra labai mažas arba jo visai nėra (žr. 4.5 skyrių).

Eliminacija

Didžiausia entakapono dalis pasišalina ne per inkstus, bet metabolizmo būdu. Nustatyta, kad 80-90% dozės išsiskiria su išmatomis, bet nepatvirtinta, kad tai vyksta žmogaus organizme, apie 10-20% pasišalina su šlapimu. Šlapime aptinkami tik pėdsakai nepakitusio entakapono. Didžioji per inkstus išsiskiriančio produkto dalis (95%) yra susijungusi su gliukurono rūgštimi. Tik maždaug 1% šlapime aptinkamų metabolitų būna susidarę oksidacijos būdu.

Vaistinio preparato savybės pacientų organizme

Ir jaunų, ir senyvų žmonių organizme entakapono farmakokinetika panaši. Nesunkiu ir vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu (A ir B klasės Child Pugh) sergančiųjų organizme vaistinio preparato metabolizmas sulėtėja, todėl entakapono koncentracija plazmoje ir absorbcijos, ir eliminacijos fazių metu yra didesnė (žr. 4.3 skyrių). Sutrikusi inkstų funkcija entakapono farmakokinetikai nereikšminga. Tačiau dializuojamiems pacientams kartais tenka ilginti pertraukas tarp dozių.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir galimo karcinogeniškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Kartotinių dozių toksiškumo tyrimų metu buvo stebėta anemija, tikriausiai susijusi su entakapono savybe sudaryti su geležimi chelatus. Toksiškumo triušių reprodukcinei funkcijai tyrimo metu, skiriant sistemiškai veikiančias gydomąsias dozės, stebėta, kad sumažėjo vaisių svoris ir šiek tiek sulėtėjo kaulų raida.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės šerdis

Mikrokristalinė celiuliozė

Povidonas

Pregelifikuotas krakmolas

Magnio stearatas

Tabletės plėvelė

Polivinilo alkoholis

Talkas

Titano dioksidas (E 171)

Makrogolis

Geltonasis geležies oksidas (E 172)

Lecitinas (sojų)

Raudonasis geležies oksidas (E 172)

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

28 mėnesiai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

DTPE tablečių talpyklė su polipropileno užsukamuoju dangteliu ir sausikliu viduje. Talpyklėje yra 30, 60, 100 ar 175 plėvele dengtos tabletės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų atliekoms tvarkyti nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/10/665/001 - 30 tablečių

EU/1/10/665/002 - 60 tablečių

EU/1/10/665/003 - 100 tablečių

EU/1/10/665/004 - 175 tabletės

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2011 m. vasario mėn. 18 d.

Paskutinio perregistravimo data 2015 m. lapkričio mėn. 19 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai