Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Preparato charakteristikų santrauka - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Vaisto pavadinimasFirazyr
ATC kodasC01EB19
Sudėtisicatibant
GamintojasShire Orphan Therapies GmbH

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Firazyr 30 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename 3 ml užpildytame švirkšte yra ikatibanto acetato, kuris atitinka 30 mg ikatibanto. Kiekviename tirpalo ml yra 10 mg ikatibanto.

Visos pagalbinės medžiagos išvardintos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

Tirpalas yra skaidrus ir bespalvis skystis.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Firazyr vartojamas paveldimos angioedemos (PAE) staigių priepuolių simptominiam gydymui suaugusiems (kuriems trūksta C1 esterazės inhibitoriaus).

4.2Dozavimas ir vartojimo būdas

Firazyr skirtas vartoti prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui.

Dozavimas

Rekomenduojama dozė – viena Firazyr 30 mg injekcija po oda.

Daugeliu atveju priepuoliui gydyti pakanka vienos Firazyr injekcijos. Tačiau, jei vaistinio preparato poveikis nepakankamas arba vėl atsiranda priepuolio simptomų, po 6 valandų galima sušvirkšti antrą Firazyr injekciją. Jei antrosios injekcijos poveikis nepakankamas arba vėl pasikartoja priepuolio simptomai, trečią Firazyr injekciją galima skirti dar po 6 valandų. Draudžiama atlikti daugiau nei

3 Firazyr injekcijas per 24 valandų laikotarpį.

Klinikinių tyrimų metu buvo atliekamos ne daugiau kaip 8 Firazyr injekcijos per mėnesį.

Ypatingosios populiacijos

Senyvo amžiaus žmonės

Informacija apie vyresnius nei 65 metų pacientus yra ribota.

Senyviems žmonėms pasireiškė didesnis ikatibanto sisteminis poveikis. Ar šis poveikis yra susijęs su

Firazyr saugumu, nežinoma (žr. 5.2 skyrių).

Kepenų veiklos sutrikimai

Kepenų veiklos sutrikimų turintiems pacientams dozės koreguoti nereikia.

Inkstų veiklos sutrikimai

Inkstų veiklos sutrikimų turintiems pacientams dozės koreguoti nereikia.

Vaikų populiacija

Firazyr saugumas ir veiksmingumas 0 -18 metų vaikams netirtas.

Vartojimo vaikams duomenų nėra.

Vartojimo būdas

Firazyr skirtas švirkšti po oda, pageidautina, į pilvo sritį.

Firazyr galima švirkštis patiems arba jį gali sušvirkšti prižiūrintis asmuo, kurį sveikatos priežiūros specialistas išmokė atlikti injekcijas po oda.

Spręsti, kad galima pradėti savarankiškai švirkštis Firazyr, gali tik gydytojas, turintis patirties diagnozuojant ir gydant paveldimą angioedemą (žr. 4.4 skyrių).

Kiekvienas Firazyr švirkštas skirtas tik vienkartiniam naudojimui.

Firazyr injekcinio tirpalo injekcija turi būti atliekama lėtai, atsižvelgiant į reikiamą vaistinio preparato kiekį (3 ml).

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, išvardytai 6.1 skyriuje.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Gerklų priepuoliai

Pacientai, kuriems po injekcijos išsivysto gerklų priepuolis, turi būti prižiūrimi atitinkamoje medicinos

įstaigoje, kol gydytojas nuspręs, kad išvykti iš įstaigos yra saugu.

Išeminė širdies liga

Išemine širdies liga sergantiems pacientams dėl teorinio 2-ojo tipo bradikinino receptorių antagonizmo gali pablogėti širdies funkcija ir pablogėti kraujo pritekėjimas į vainikines kraujagysles. Todėl skiriant

Firazyr pacientams, sergantiems ūmine išemine širdies liga arba nestabiliąja krūtinės angina, būtina imtis papildomų atsargumo priemonių (žr. 5.3 skyrių).

Insultas

Nors yra duomenų, kad B2 receptorių blokada iš karto po insulto turi teigiamą poveikį, teoriškai įmanoma, kad ikatibantas gali susilpninti teigiamą bradikinino vėlyvosios fazės nervus saugojamąjį poveikį. Todėl kelias savaites po insulto pacientams ikatibanto reikia skirti atsargiai.

Savarankiškas švirkštimasis

Gydymas pacientams, kuriems Firazyr niekada anksčiau nebuvo skiriama, turi būti pradedamas medicinos įstaigoje arba prižiūrint gydytojui.

Jeigu susišvirkštus vaistinio preparato būklė pagerėja nepakankamai arba jeigu simptomų vėl atsiranda, patariama kreiptis pagalbos į medikus, o kitos dozės turi būti skiriamos medicinos įstaigoje (žr. 4.2 skyrių).

Išsivysčius gerklų priepuoliui, taip pat po namuose sušvirkštos vaisto injekcijos pacientai turi kreiptis į gydytoją ir būti stebimi atitinkamoje medicinos įstaigoje.

4.5Sąveikia su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Farmakokinetinės vaisto sąveikos dalyvaujant CYP450 nėra tikėtinos (žr. 5.2 skyrių).

Firazyr skyrimo kartu su angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitoriais tyrimų neatlikta. AKF inhibitoriai yra draudžiami PAE pacientams dėl galimo bradikinino koncentracijos padidėjimo.

4.6Vaisingumas, nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Klinikinių duomenų apie ikatibanto vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė poveikį implantacijai gimdoje ir gimdymui (žr. 5.3 skyrių), tačiau potencialus pavojus žmogui nėra

žinomas.

Nėštumo metu Firazyr leidžiama vartoti tik tais atvejais, kai galima vaisto nauda pateisina vaisiui keliamą riziką (pavyzdžiui, jei reikia gydyti gyvybei pavojų keliantį priepuolį gerklose).

Žindymas

Į žindančių žiurkių pieną išsiskiria panašiai tiek pat ikatibanto kaip į motinų kraują. Nebuvo nustatyta jokio poveikio žiurkių jauniklių postnataliniam vystymuisi.

Nežinoma ar ikatibantas išsiskiria į krūtimi maitinančių moterų pieną, todėl rekomenduojama, kad krūtimi maitinančios moterys, kurioms buvo skirta Firazyr, nemaitintų krūtimi bent 12 valandų po gydymo šiuo vaistu.

Vaisingumas

Daugkartinis ikatibanto skyrimas turėjo poveikį ir žiurkių, ir šunų reprodukcijos organams. Ikatibantas neturėjo poveikio pelių ir žiurkių patinų vaisingumui (žr. 5.3 skyrių). Atlikus tyrimą, kuriame dalyvavo 39 sveiki suaugę vyrai ir moterys, ir paskyrus jiems 30 mg ikatibanto kas 6 valandas 3 dozes, taip vartojant kas tris dienas iš viso 9 dozes, nebuvo pastebėta jokių kliniškai reikšmingų pokyčių, palyginti su pradiniu lygiu, tarp bazinės ir gonadotropiną atpalaiduojančio hormono (ang. gonadotropin-releasing hormone, GnRH) stimuliuojamos lytinių hormonų koncentracijos tiek vyrų, tiek moterų organizmuose. Ikatibantas nedarė reikšmingos įtakos progesterono koncentracijai liuteininės fazės metu ir liuteininei funkcijai arba mėnesinių ciklo trukmei moterims, taip pat ikatibantas nedarė reikšmingos įtakos vyrų spermatozoidų skaičiui, jų judrumui ir morfologijai. Mažai tikėtina, kad šiame tyrime taikomas dozavimo režimas būtų taikomas klinikinėje praktikoje.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Firazyr gali turėti nereikšmingos įtakos gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus. Po Firazyr vartojimo buvo pastebėti nuovargio, mieguistumo, pavargimo, apsnūdimo ir svaigulio atvejai. Šie simptomai gali pasireikšti kaip paveldimos angioedemos priepuolio (PAE) padarinys. Pacientams rekomenduojama nevairuoti ar nevaldyti mechanizmų, jei jie jaučiasi pavardę ar apsvaigę.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo charakteristikų santrauka

Klinikinių tyrimų, atliekamų vaistinių preparatų registravimo tikslais, metu 999 paveldimos angioedemos priepuoliai (PAE) buvo gydyti naudojant Firazyr 30 mg, gydytojo skiriamą leisti po oda. Firazyr 30 mg poodinė injekcija buvo gydytojo paskirta 129 sveikiems pacientams ir 236 pacientams, kuriems buvo PAE.

Beveik visiems pacientams, kuriems klinikinių tyrimų metu ikatibanto švirkšta po oda, injekcijos vietoje atsirado reakcija (su būdingu odos sudirgimu, tinimu, skausmu, niežuliu, eritema, deginimo pojūčiu). Šios reakcijos buvo silpnos, trumpalaikės, joms gydyti ar slopinti nereikėjo papildomo gydymo.

Lentelės forma pateiktas nepageidaujamų reakcijų sąrašas.

Nepageidaujamų reakcijos dažnis nurodytas 1-je lentelėje ir suskirstytas į tokias grupes:

Labai dažnos (≥1/10); dažnos (≥1/100 – <1/10); nedažnos (≥1/1000 – <1/100); retos (≥1/10 000 –

<1/1000); labai retos (<1/10 000).

1 lentelė. Vartojant ikatibanto užregistruotos nepageidaujamos reakcijos.

Organų sistemos klasė

Tinkamiausias terminas

(paplitimo kategorija)

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

 

(Dažni, nuo 1/100 iki <1/10)

Svaigulys

 

Galvos skausmai

 

 

Virškinimo trakto sutrikimai

 

(Dažni, nuo 1/100 iki < 1/10)

Pykinimas

 

 

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

 

(Dažni, nuo 1/100 iki < 1/10)

Bėrimas

 

Eritema

 

Niežulys

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos

 

pažeidimai

 

(Labai dažni, >1/10)

Reakcijos injekcijos vietoje*

(Dažni, nuo 1/100 iki < 1/10)

Pireksija

 

 

Tyrimai

 

(Dažni, nuo 1/100 iki < 1/10)

Padidėjęs transaminazės aktyvumas kraujyje

 

* Mėlynė (kraujosruva) injekcijos vietoje, hematoma injekcijos vietoje, degimas injekcijos vietoje, eritema

injekcijos vietoje, sumažėjęs jautrumas injekcijos vietoje, dirginimas injekcijos vietoje, tirpulys injekcijos

vietoje, edemos atsiradimas injekcijos vietoje, skausmas injekcijos vietoje, spaudimo jausmas injekcijos vietoje,

niežulys injekcijos vietoje, injekcijos vietos sutinimas, dilgėlinė injekcijos vietoje ir šilumos jutimas injekcijos

vietoje.

 

 

 

Tam tikrų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

 

Imunogeniškumas

Atlikus kartoninius kontroliuojamus III fazės tyrimus, retais atvejais organizme laikinai susidarė anti- ikatibanto antikūnai. Gydymas buvo veiksmingas visiems pacientams. Tik vieno Firazyr preparatu gydyto paciento organizme susidarė anti-ikatibanto antikūnų prieš ir po minėto gydymo. Pacientas buvo sekamas 5 mėnesius ir tuo metu gauti mėginio antikūnams nustatyti rezultatai buvo neigiami. Gydant Firazyr preparatu, nebuvo pastebėta jokių padidėjusio jautrumo arba anafilaksinių reakcijų.

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Klinikinės informacijos apie perdozavimą nėra.

Intraveninė 3,2 mg/kg dozė (beveik 8 kartus didesnė už terapinę dozę) sveikiems asmenims sukėlė laikiną eritemą, niežėjimą arba hipotenziją. Šių simptomų papildomai gydyti nereikėjo.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė - kiti hematologiniai vaistiniai preparatai,vartojami paveldimos angioedemos gydymui; ATC kodas - B06AC02.

Veikimo mechanizmas

PAE (autosominę dominantinę ligą) sukelia C1 esterazės inhibitoriaus nebuvimas arba disfunkcija. PAE priepuolius lydi padidėjęs bradikinino, kuris yra pagrindinis klinikinių simptomų vystimosi mediatorius, išsiskyrimas.

PAE pasireiškia poodiniais ir (arba) submukoziniais edemos priepuoliais, kurie apima viršutinius kvėpavimo takus, odą ir virškinimo traktą. Tokie priepuoliai paprastai trunka nuo 2 iki 5 dienų.

Ikatibantas yra selektyvusis konkuruojantis bradikinino 2-jo tipo (B2) receptoriaus antagonistas. Tai sintetinis dekapeptidas, kurio struktūra panaši į bradikinino, tačiau jį sudaro 5 ne proteinogeninės amino rūgštys. PAE atveju padidėjusios bradikinino koncentracijos didžia dalimi nulemia klinikinius simptomus.

Farmakodinaminis poveikis

Skiriant ikatibantą sveikiems jauniems asmenims 0,8 mg/kg dozėmis per 4 valandas; 1,5 mg/kg/per parą arba po 0,15 mg/kg/per parą 3 paras, buvo išvengta bradikinino sukeliamos hipotenzijos, vazodilatacijos ir refleksinės tachikardijos. Nustatyta, kad bandomąją bradikinino dozę padidinus 4 kartus, ikatibantas vis dar veikia kaip konkuruojantis antagonistas.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Veiksmingumo duomenys buvo gauti atlikus pirminį atvirąjį II fazės tyrimą ir atlikus tris kontroliuojamus III fazės tyrimus.

III fazės klinikiniai tyrimai (FAST-1 ir FAST-2) buvo randomizuoti, kontroliuojami ir atliekami dvigubai aklu būdu, ir jie buvo identiški savo struktūra, skyrėsi tik tyrimo palyginamasis preparatas (vienas tyrimas buvo atliktas, naudojant geriamąją traneksamo rūgštį kaip palyginamąjį vaistą, o kitas tyrimas buvo kontroliuotas placebu). Iš viso 130 pacientams atsitiktine tvarka buvo skirta arba 30 mg ikatibanto (63 pacientams), arba komparatoriaus (t. y. traneksamo rūgšties 38 pacientams, arba placebo 29 pacientams). Paskesni PAE epizodai buvo gydomi atvirojo tyrimo tęsinio metu. Pacientai su gerklų angioedemos simptomais buvo gydomi ikatibantu atvirojo gydymo kursu. III fazės tyrimuose, pirminio veiksmingumo vertinimo kriterijus buvo laikas, kada simptomai ėmė nykti – tai buvo nustatoma vizualine analogine skale (VAS). Lentelė 2 iliustruoja šių tyrimų veiksmingumo rezultatus.

FAST-3 randomizuotame, placebu kontroliuojamame, paralelinių grupių tyrime dalyvavo 98 pacientai, kurių amžiaus mediana buvo 36 metai. Pacientai buvo randomizuoti į tuos, kuriems buvo paskirtas

30 mg ikatibantas, ir į tuos, kuriems buvo leidžiama poodinė injekcija. Į šį tyrimą įtraukti pacientai patyrė ūminius PAE priepuolius, pasireiškiančius androgenų, antifibrinolizinių preparatų arba komplemento (Cl) inhibitorių vartojimo metu. Pagrindinis vertinimo kriterijus buvo laikas, kada simptomai ėmė nykti – tai buvo nustatoma triguba vizualine analogine skale (VAS-3), individualiai

įvertinant odos patinimą ir skausmą bei pilvo skausmą. Lentelė 3 iliustruoja FAST-3 tyrimo veiksmingumo rezultatus.

Šių tyrimų metu pacientams, kuriems buvo skiriamas ikatibantas, simptomai palengvėdavo greičiau (atitinkamai per 2, 2,5 ir 2 val.), lyginant su pacientais, kuriems buvo skiriama traneksamo rūgštis (per 12,0 val.) ir placebas (per 4,6 ir 19,8 val.). Gydomąjį ikatibanto poveikį patvirtino antriniai veiksmingumo vertinimo kriterijai.

Šių kontroliuotų III fazės tyrimų integruota analizė parodė, kad simptomų nykimą ir pradinio simptomo nykimą pažymintys laikai buvo labai panašios trukmės, nepriklausomai nuo tiriamųjų amžiaus grupės, jų lyties, rasės, svorio arba nepriklausomai nuo to, ar pacientai tyrimo metu buvo vartoję androgenus ar antifibrinolizinius preparatus.

III fazės tyrimų metu buvo gautas nuoseklus atsakas į gydymą ir kartotinių priepuolių atžvilgiu.

237 tyrime dalyvavusiems pacientams buvo paskirtos 30 mg ikatibanto 1 386 dozės, skirtos gydyti 1 278 PAE priepuolius. Pirmųjų 15 priepuolių (1 114 dozės, skirtos 1 030 priepuolių gydyti) laiko, kada simptomai ėmė nykti, mediana buvo panaši (2–2,5 val.) .92,4% šių PAE priepuolių buvo pagydyti vienkartine Firazyr doze.

2 lentelė. FAST-1 ir FAST-2 tyrimų veiksmingumo rezultatai:

Kontroliuojami klinikiniai FIRAZYR lyginimo su traneksamo rūgštimi / placebu tyrimai: veiksmingumo rezultatai

 

FAST-2

 

 

FAST-1

 

 

Ikatibantas

Traneksamo

 

Ikatibantas

Placebas

 

rūgštis

 

 

 

 

 

 

Asmenų skaičius

Asmenų skaičius

ITT populiacijoje

ITT populiacijoje

 

 

 

 

Išeities taškas

63,7

61,5

Išeities taškas

69,3

67,7

VAS(mm)

VAS(mm)

 

 

 

 

Pokytis nuo išeities

-41,6

-14,6

Pokytis nuo išeities

-44,8

-23,5

taško iki 4 valandų

taško iki 4 valandų

 

 

 

 

Skirtumas tarp

 

 

Skirtumas tarp

 

 

gydymo būdų

-27.8 (-39.4, -16.2) p < 0.001

gydymo būdų

-23,3 (-37,1, -9,4) p = 0.002

(95% CI,

 

 

(95% CI,

 

 

p-reikšmė)

 

 

p-reikšmė)

 

 

Pokytis nuo išeities

-54,0

-30,3

Pokytis nuo išeities

-54,2

-42,4

taško iki 12 val.

taško iki 12 val.

 

 

 

 

Skirtumas tarp

 

 

Skirtumas tarp

 

 

gydymo būdų

-24,1 (-33,6, -14,6) p < 0,001

gydymo būdų

-15,2 (-28,6, -1,7) p = 0,028

(95% CI,

(95% CI,

p-reikšmė)

 

 

p-reikšmė)

 

 

Medianinis laikas

 

 

Medianinis laikas

 

 

iki simptomų

 

 

iki simptomų

 

 

palengvėjimo

 

 

palengvėjimo

 

 

pradžios

 

 

pradžios

 

 

(valandomis)

 

 

(valandomis)

 

 

Visi priepuoliai

2,0

12,0

Visi priepuoliai

2,5

4,6

(N = 74)

(N = 56)

 

 

 

 

Reakcijos greitis

 

 

Reakcijos greitis

 

 

(%, CI) praėjus 4

 

 

(%, CI) praėjus 4

 

 

val. po gydymo

 

 

val. po gydymo

 

 

pradžios

 

 

pradžios

 

 

Visi priepuoliai

80,0

30,6

Visi priepuoliai

66,7

46,4

(N = 74)

(63,1; 91,6)

(16,3; 48,1)

(N = 56)

(46,0; 83.5)

(27,5; 66,1)

Kontroliuojami klinikiniai FIRAZYR lyginimo su traneksamo rūgštimi / placebu tyrimai: veiksmingumo rezultatai

 

 

 

FAST-2

 

 

 

 

 

 

FAST-1

 

 

 

 

 

 

 

Ikatibantas

Traneksamo

 

 

 

 

Ikatibantas

 

 

Placebas

 

 

 

rūgštis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medianinis laikas

 

 

 

 

Medianinis laikas

 

 

 

 

 

 

 

iki simptomų

 

 

 

 

iki simptomų

 

 

 

 

 

 

 

palengvėjimo

 

 

 

 

palengvėjimo

 

 

 

 

 

 

 

pradžios: visi

 

 

 

 

pradžios: visi

 

 

 

 

 

 

 

simptomai (val.)

1,6

3,5

 

 

simptomai (val.)

2,0

 

3,3

 

 

 

Pilvo skausmas

 

 

Pilvo skausmas

 

 

 

 

Odos patinimas

2,6

18,1

 

 

Odos patinimas

3,1

 

10,2

 

 

 

Odos skausmas

1,5

12,0

 

 

Odos skausmas

1,6

 

9,0

 

Medianinis laikas

 

 

 

 

Medianinis laikas

 

 

 

 

 

 

 

iki beveik visiško

 

 

 

 

iki beveik visiško

 

 

 

 

 

 

 

simptomų

 

 

 

 

simptomų

 

 

 

 

 

 

 

 

išnykimo

 

 

 

 

išnykimo

 

 

 

 

 

 

 

 

(valandomis)

 

 

 

 

(valandomis)

 

 

 

 

 

 

 

Visi priepuoliai

10,0

51,0

 

 

Visi priepuoliai

8,5

 

19,4

 

(N = 74)

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medianinis laikas

 

 

 

 

Medianinis laikas

 

 

 

 

 

 

 

iki simptomų

 

 

 

 

iki simptomų

 

 

 

 

 

 

 

regresijos, pagal

 

 

 

 

regresijos, pagal

 

 

 

 

 

 

 

pacientą

 

 

 

 

pacientą

 

 

 

 

 

 

 

 

(valandomis)

 

 

 

 

(valandomis)

 

 

 

 

 

 

 

Visi priepuoliai

0,8

7,9

 

 

Visi priepuoliai

0,8

 

16,9

 

(N = 74)

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medianinis laikas

 

 

 

 

Medianinis laikas

 

 

 

 

 

 

 

iki galutinio

 

 

 

 

iki galutinio

 

 

 

 

 

 

 

pacientų sveikatos

 

 

 

 

pacientų sveikatos

 

 

 

 

 

 

 

pagerėjimo, pagal

 

 

 

 

pagerėjimo, pagal

 

 

 

 

 

 

 

gydytoją

 

 

 

 

gydytoją

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi priepuoliai

1,5

6,9

 

 

Visi priepuoliai

1,0

 

5,7

 

(N = 74)

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. FAST-3 tyrimo veiksmingumo rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmingumo rezultatai: FAST-3; Kontroliuojama fazė -- ITT populiacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijus

 

 

Statistika

 

Firazyr

 

Placebas

 

 

p vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

 

(n=45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinis vertinimo kriterijus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikas, kada simptomai ėmė nykti—

Mediana

 

2,0

 

19,8

 

 

<0,001

 

 

 

Sudėtinė VAS (val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti vertinimo kriterijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikas, kada pagrindinis simptomas ėmė

Mediana

 

1,5

 

18,5

 

 

< 0,001

 

 

 

nykti (val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudėtinės VAS veiksmingumo rodiklių

Vidurkis

 

-19,74

 

-7,49

 

 

< 0,001

 

 

 

pokyčiai už 2 valandų po gydymo pradžios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmingumo rezultatai: FAST-3; Kontroliuojama fazė -- ITT populiacija

Vertinimo kriterijus

Statistika

Firazyr

Placebas

p vertė

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

(n=45)

 

 

 

 

 

 

Sudėtinės VAS veiksmingumo rodiklių

Vidurkis

-0,53

-0,22

< 0,001

pokyčiai pagal paciento įvertinimą už

 

 

 

 

2 valandų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudėtinės VAS veiksmingumo rodiklių

Vidurkis

-0,44

-0,19

< 0,001

pokyčiai pagal tyrėjo įvertinimą už

 

 

 

 

2 valandų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikas, kada simptomai beveik visiškai

Mediana

8,0

36,0

0,012

išnyksta (val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikas, kada pagerėja pagrindinis

Mediana

0,8

3,5

< 0,001

simptomas pagal paciento įvertinimą (val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikas, kada pagerėja pagrindinis aiškiai

Mediana

0,8

3,4

< 0,001

matomas simptomas pagal tyrėjo

 

 

 

 

įvertinimą (val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiuose kontroliuojamuose III fazės klinikiniuose tyrimuose iš viso gydyta 66 pacientų,

patiriančių PAE gerklų priepuolius. Rezultatai buvo panašūs į rezultatus, kada buvo gydomi pacientai su nelaringiniais PAE priepuoliais lyginant laiką, pažymintį simptomų nykimo pradžią.

5.2Farmakokinetinės savybės

Farmakokinetinės ikatibanto savybės buvo išsamiai ištirtos tyrimuose atliekant tiek intravenines, tiek poodines injekcijas ir sveikiems savanoriams, ir pacientams. Farmakokinetinis ikatibanto profilis pacientams su PAE yra panašus į sveikų savanorių.

Absorbcija

Po poodinės injekcijos absoliutusis ikatibanto bioprieinamumas yra 97 %. Maksimalios koncentracijos laikas yra apie 30 minučių.

Pasiskirstymas

Ikatibanto pasiskirstymo tūris (Vss) yra apie 20–25 l. Jungimasis prie plazmos baltymų yra 44 %.

Eliminacija

Didžiausias ikatibanto kiekis metabolizuojamas, o mažiau nei 10 % dozės pašalinama per šlapimą kaip nepakitęs vaistas. Klirensas yra apie 15 -20 l/val. nepriklausomai nuo dozės. Pusinės eliminacijos periodas plazmoje yra maždaug 1–2 valandos.

Biologinis kitimas

Proteolitiniai enzimai ikatibantą ekstensyviai metabolizuoja į neaktyvius metabolitus, kurie pirmiausiai pašalinami per šlapimą.

In vitro tyrimų metu buvo patvirtinta, kad ikatibantas nėra degraduojamas oksidaciniais mechanizmais ir nėra pagrindinių citochromų P450 (CYP) izoenzimų inhibitorius (CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, ir 3A4) bei nėra CYP 1A2 ir 3A4 enzimų induktorius.

Specialioios populiacijos

Duomenys rodo su amžiumi susijusį klirenso sumažėjimą, todėl pagyvenusius žmones (75-80 m. amžiaus) ikatibantas veikia 50-60 proc. ilgiau, lyginant su 40-čiais pacientais. Duomenys taip pat rodo, kad amžius ir svoris neturi reikšmingos įtakos ikatibanto farmakokinetikai.

Riboti duomenys rodo, jog inkstų ar kepenų veiklos sutrikimai neturi įtakos ikatibanto ekspozicijai. Rasės įtaka ikatibanto farmakokinetikai nebuvo tirta. Farmakokinetinių duomenų apie vaikus nėra.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Buvo atlikti kartotinių dozių iki 6 mėnesių trukmės tyrimai su žiurkėmis ir 9 mėnesių trukmės tyrimai su šunimis. Tiek žiurkėms, tiek šunims stebėtas nuo dozės priklausomas cirkuliuojančių lytinių hormonų kiekio sumažėjimas, o daugkartinis ikatibanto skyrimas grįžtamai sulėtino lytinę brandą.

Maksimali dienos ekspozicinė dozė, nustatyta remiantis plotu po koncentracijos kitimo laike kreive (AUC) ties šalutinio poveikio nebuvimo riba (angl. NOAEL) 9 mėnesių tyrime su šunimis buvo 2,3 karto didesnė, lyginant su žmonių AUC po 30 mg injekcijos po oda. NOAEL tyrimuose su

žiurkėmis matuojamas nebuvo, tačiau visi to tyrimo rezultatai rodo, kad poveikis tiriamosioms žiurkėms buvo visiškai arba dalinai grįžtamas. Visų su žiurkėmis tirtų dozių atvejais stebėta antinksčių hipertrofija. Nutraukus gydymą ikatibantu, antinksčių hipertrofija išnyko. Klinikinė šių pokyčių antinksčiuose reikšmė yra nežinoma.

Ikatibantas neturėjo poveikio pelių (didžiausia dozė – 80,8 mg/kg/parą) ir žiurkių (didžiausia dozė – 10 mg/kg/parą) patinų vaisingumui.

Per 2 metų trukmės tyrimą, kuriuo buvo siekiama įvertinti ikatibanto kancerogeninį potencialą žiurkėms, kiekvieną dieną skiriant dozes, sukeliančias iki maždaug 2 kartų didesnę ekspoziciją negu terapinės dozės sukeliama ekspozicija žmonėms, poveikio auglių dažnumui ir morfologijai nenustatyta. Rezultatai nerodo kancerogeninio potencialo ikatibantui.

Standartiniais in vitro ir in vivo tyrimais, ikatibantas nebuvo genotoksiškas.

Ikatibantas nebuvo teratogeniškas skiriant poodinės injekcijos būdu žiurkėms ankstyvojo embriono vystymosi ir vaisiaus vystymosi metu (didžiausia dozė 25 mg/kg/per parą) ir triušiams (didžiausia dozė 10 mg/kg/per parą). Ikatibantas yra stipriai veikiantis bradikinino antagonistas, todėl, esant dideliems dozės lygiams, gydymas gali paveikti implantacijos gimdoje procesą ir, atitinkamai, paveikti gimdos stabilumą ankstyvojo nėštumo laikotarpiu. Šis poveikis gimdai taip pat išryškėja vėlyvojoje nėštumo stadijoje, kai pasireiškia tokolitinis ikatibanto poveikis, dėl kurio žiurkės jauniklius atsiveda vėliau, padaugėja vaisiaus išsekimo ir perinatalinės mirties atvejų esant didelėms dozėms

(10 mg/kg/per parą).

Toksiškumo tyrimo eigoje su jaunikliais, kai lytiškai nesubrendusios žiurkės buvo gydomos 3 mg/kg preparato paros doze septynias savaites, buvo pastebėta sėklidžių ir sėklidžių prielipų atrofija. Panašus ikatibanto poveikis reprodukciniams audiniams buvo stebimas lytiškai subrendusioms žiurkėms ir šunims. Šie audinių pokyčių duomenys atitinka žinomą poveikį gonadotropinams, kuris yra laikinas ir, tam tikrą laiką nevartojant vaistinio preparato, praeina.

Ikatibantas nesukėlė jokių širdies laidumo pokyčių atlikus in vitro (hERG kanalo) bei in vivo tyrimus su sveikais šunimis ar įvairiais šunų modeliais (skilvelio darbo ritmas, fizinis įsitempimas ir koronarinė ligatūra), ir jiems nenustatyta susijusių hemodinaminių pokyčių. Keliais ikiklinikiniais modeliais nustatyta, kad ikatibantas gali apsunkinti sukeltą širdies išemiją, tačiau didelis poveikis nebuvo nuoseklus ūmios išemijos atvejais.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas

Acto rūgštis, ledinė (pH reguliavimui)

Natrio hidroksidas (pH reguliavimui)

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

18 mėnesių.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

6.5Pakuotė ir jos turinys

3 ml tirpalo 3 ml talpos užpildytame švirkšte (I tipo stiklo) su plunžeriniu kamščiu (fluoro-anglies polimeru padengto bromobutilo). Pakuotėje taip pat yra hipoderminė adata (25 G; 16 mm).

Pakuotėje yra vienas užpildytas švirkštas ir viena adata arba sudėtinė pakuotė, kurioje yra trys užpildyti švirkštai ir trys adatos.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Tirpalas turi būti skaidrus ir bespalvis, jame neturi būti jokių matomų dalelių. Skirtas tik vienkartiniam naudojimui.

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Vokietija

8.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/08/461/001

EU/1/08/461/002

9 RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2008 m. liepos 11 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta: 2013 m. kovo 13 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Naujausią išsamią informaciją apie šį preparatą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai