Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Humalog (insulin lispro) – ženklinimas - A10AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasHumalog
ATC kodasA10AC04
Sudėtisinsulin lispro
GamintojasEli Lilly Nederland B.V.

Straipsnio turinys

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. Flakonas. 1 ar 2 flakonų pakuotė.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 100 vienetų/ml, injekcinis tirpalas flakone

Insulinas lispro

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre tirpalo yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra glicerolio, dinatrio fosfato 7H2O, cinko oksido, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas 1 flakonas (10 ml)

2 flakonai (po 10 ml)

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda arba į veną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti flakoną galima naudoti 28 dienas. Flakonus laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/002

EU/1/96/007/020

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (be mėlyno langelio). Sudėtinės pakuotės dalis. Flakonas.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 100 vienetų/ml, injekcinis tirpalas flakone

Insulinas lispro

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre tirpalo yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas.

Sudėtinė pakuotė. 5 flakonai (po 10 ml). Sudėtinės pakuotės dalys atskirai neparduodamos.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda arba į veną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti flakoną galima naudoti 28 dienas. Flakonus laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/021

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (su mėlynu langeliu). Sudėtinė pakuotė. Flakonas

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 100 vienetų/ml, injekcinis tirpalas flakone

Insulinas lispro

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre tirpalo yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas

Sudėtinė pakuotė. 5 (5 pakuotės po 1) 10 ml flakonai.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda arba į veną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti flakoną galima naudoti 28 dienas. Flakonus laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/021

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog 100 vienetų/ml, injekcinis tirpalas flakone

Insulinas lispro

Leisti po oda arba į veną

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 ml (3,5 mg/ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. Užtaisai. 5 ar 10 užtaisų pakuotė.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 100 vienetų/ml, injekcinis tirpalas užtaise

Insulinas lispro

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre tirpalo yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas

5 užtaisai (po 3 ml)

10 užtaisų (po 3 ml)

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda arba į veną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPATEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Šiuos užtaisus naudoti tik su 3 ml švirkštikliu

Jei vartojate 40 vienetų/ml insuliną iš flakonų, nešvirkškite 100 vienetų/ml insulino užtaisuose 40 vienetų/ml švirkštu.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti užtaisą galima naudoti 28 dienas. Į švirkštiklį įstatytą užtaisą laikyti žemesnėje kaip

30°C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/004

EU/1/96/007/023

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

(Atidaryti, čia pakelti ir patraukti) DĖŽUTĖ BUVO ATIDARYTA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris} NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog 100 vienetų/ml, injekcinis tirpalas užtaise

Insulinas lispro

Leisti po oda arba į veną

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml (3,5 mg/ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. Flakonas. 1 flakono pakuotė.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija flakone 25 % insulino lispro ir 75 % insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija

1 flakonas (10 ml)

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti flakoną galima naudoti 28 dienas. Flakonus laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/005

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija flakone 25 % insulino lispro ir 75 % insulino lispro protamino suspensija Leisti po oda

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

10 ml (3,5 mg/ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. Užtaisai. 5 ar 10 užtaisų pakuotė.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija užtaise

25 % insulino lispro ir 75 % insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija

5 užtaisai (po 3 ml)

10 užtaisų (po 3 ml)

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį. Šiuos užtaisus naudoti tik su 3 ml švirkštikliu

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti užtaisą galima naudoti 28 dienas. Į švirkštiklį įstatytą užtaisą laikyti žemesnėje kaip

30°C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/008

EU/1/96/007/024

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

(Atidaryti, čia pakelti ir patraukti) DĖŽUTĖ BUVO ATIDARYTA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog Mix25

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija užtaise

25 % insulino lispro ir 75 % insulino lispro protamino suspensija Leisti po oda

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml (3,5 mg/ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. Užtaisai. 5 ar 10 užtaisų pakuotė.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix50 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija užtaise

50 % insulino lispro ir 50 % insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija

5 užtaisai (po 3 ml)

10 užtaisų (po 3 ml)

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį. Šiuos užtaisus naudoti tik su 3 ml švirkštikliu

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti užtaisą galima naudoti 28 dienas. Į švirkštiklį įstatytą užtaisą laikyti žemesnėje kaip

30°C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/006

EU/1/96/007/025

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

(Atidaryti, čia pakelti ir patraukti) DĖŽUTĖ BUVO ATIDARYTA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog Mix50

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog Mix50 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija užtaise

50 % insulino lispro ir 50 % insulino lispro protamino suspensija Leisti po oda

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml (3,5 mg/ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. Užtaisai. 5 ar 10 užtaisų pakuotė.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog BASAL 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija užtaise

Insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija

5 užtaisai (po 3 ml)

10 užtaisų (po 3 ml)

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį. Šiuos užtaisus naudoti tik su 3 ml švirkštikliu

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti užtaisą galima naudoti 21 dieną. Į švirkštiklį įstatytą užtaisą laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATOAR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/010

EU/1/96/007/029

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

(Atidaryti, čia pakelti ir patraukti) DĖŽUTĖ BUVO ATIDARYTA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog BASAL

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog BASAL 100 vienetų/ml, injekcinė suspensija užtaise

Insulino lispro protamino suspensija Leisti po oda

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml (3,5 mg/ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. KwikPen. 5 švirkštiklių pakuotė.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinis tirpalas

Insulinas lispro

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre tirpalo yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas. KwikPen.

5 užtaisai (po 3 ml)

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda arba į veną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 28 dienas. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip

30°C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/031

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Jei prieš atidarant dėžutę plomba buvo pažeista, praneškite vaistininkui.

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog KwikPen

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (be mėlyno langelio). Sudėtinės pakuotės dalis. KwikPen.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinis tirpalas

Insulinas lispro

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre tirpalo yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas. KwikPen.

Sudėtinė pakuotė. 5 švirkštikliai (po 3 ml). Sudėtinės pakuotės dalys atskirai neparduodamos.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda arba į veną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 28 dienas. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/032

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Jei prieš atidarant dėžutę plomba buvo pažeista, praneškite vaistininkui.

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog KwikPen

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (su mėlynu langeliu). Sudėtinė pakuotė. KwikPen.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinis tirpalas

Insulinas lispro

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre tirpalo yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas. KwikPen.

Sudėtinė pakuotė. 10 (2 pakuotės po 5) 3 ml švirkštiklių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda arba į veną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 28 dienas. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip

30°C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/032

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog KwikPen

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinis tirpalas

Insulinas lispro

Leisti po oda arba į veną

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml (3,5 mg/ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. KwikPen. 5 švirkštiklių pakuotė.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

25 % insulino lispro ir 75 % insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija

5 švirkštikliai (po 3 ml).

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 28 dienas. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip

30°C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/033

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Jei prieš atidarant dėžutę plomba buvo pažeista, praneškite vaistininkui.

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog Mix25 KwikPen

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (be mėlyno langelio). Sudėtinės pakuotės dalis. KwikPen.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

25 % insulino lispro ir 75 % insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija. KwikPen.

Sudėtinė pakuotė. 5 švirkštikliai (po 3 ml). Sudėtinės pakuotės dalys atskirai neparduodamos.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 28 dienas. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/034

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Jei prieš atidarant dėžutę plomba buvo pažeista, praneškite vaistininkui.

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog Mix25 KwikPen

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (su mėlynu langeliu). Sudėtinė pakuotė. KwikPen.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

25 % insulino lispro ir 75 % insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija. KwikPen.

Sudėtinė pakuotė. 10 (2 pakuotės po 5) 3 ml švirkštiklių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 28 dienas. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip

30°C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/034

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog Mix25 KwikPen

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog Mix25 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

25 % insulino lispro ir 75 % insulino lispro protamino suspensija Leisti po oda

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml (3,5 mg/ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. KwikPen. 5 švirkštiklių pakuotė.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix50 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

50 % insulino lispro ir 50 % insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija. KwikPen.

Sudėtinė pakuotė. 5 švirkštikliai (po 3 ml).

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 28 dienas. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip

30°C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/035

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Jei prieš atidarant dėžutę plomba buvo pažeista, praneškite vaistininkui.

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog Mix50 KwikPen

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (be mėlyno langelio). Sudėtinės pakuotės dalis. KwikPen.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix50 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

50 % insulino lispro ir 50 % insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija. KwikPen.

Sudėtinė pakuotė. 5 švirkštikliai (po 3 ml). Sudėtinės pakuotės dalys atskirai neparduodamos.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 28 dienas. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip

30°C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/036

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Jei prieš atidarant dėžutę plomba buvo pažeista, praneškite vaistininkui.

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog Mix50 KwikPen

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (su mėlynu langeliu). Sudėtinė pakuotė. KwikPen.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog Mix50 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

50 % insulino lispro ir 50 % insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija. KwikPen.

Sudėtinė pakuotė. 10 (2 pakuotės po 5) 3 ml švirkštiklių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 28 dienas. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip

30°C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/036

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog Mix50 KwikPen

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog Mix50 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

50 % insulino lispro ir 50 % insulino lispro protamino suspensija Leisti po oda

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml (3,5 mg/ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. KwikPen. 5 švirkštiklių pakuotė.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog BASAL 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

Insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija. KwikPen. 5 švirkštikliai (po 3 ml).

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 21 dieną. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/037

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Jei prieš atidarant dėžutę plomba buvo pažeista, praneškite vaistininkui.

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog BASAL KwikPen

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (be mėlyno langelio). Sudėtinės pakuotės dalis. KwikPen.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog BASAL 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

Insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija. KwikPen.

Sudėtinė pakuotė. 5 švirkštikliai (po 3 ml). Sudėtinės pakuotės dalys atskirai neparduodamos.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 21 dieną. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/038

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Jei prieš atidarant dėžutę plomba buvo pažeista, praneškite vaistininkui.

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog BASAL KwikPen

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (su mėlynu langeliu). Sudėtinė pakuotė. KwikPen.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog BASAL 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

Insulino lispro protamino suspensija

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename mililitre suspensijos yra 100 vienetų insulino lispro (atitinka 3,5 mg).

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra protamino sulfato, glicerolio, cinko oksido, dinatrio fosfato 7H2O, injekcinio vandens, kuriame yra konservanto m-krezolio ir fenolio.

Gali būti pridedama vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui palaikyti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinė suspensija. KwikPen.

Sudėtinė pakuotė. 10 (2 pakuotės po 5) 3 ml švirkštiklių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Gerai sumaišyti. Perskaitykite pakuotės lapelį.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 2 °C – 8 °C temperatūroje (šaldytuve).

Negalima užšaldyti. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti 21 dieną. Pradėtą naudoti švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje, neužšaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/038

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog BASAL KwikPen

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog BASAL 100 vienetų/ml KwikPen, injekcinė suspensija

Insulino lispro protamino suspensija Leisti po oda

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml (3,5 mg/ml)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ. KwikPen. 1, 2 ir 5 švirkštiklių pakuotės.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 200 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Insulinas lispro

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename ml tirpalo yra 200 vienetų insulino lispro (atitinka 6,9 mg)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra glicerolio, cinko oksido, trometamolio, metakrezolio ir injekcinio vandens.

Gali būti pridėta vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui koreguoti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas. KwikPen

1 užpildytas 3 ml švirkštiklis

2 užpildyti 3 ml švirkštikliai

5 užpildyti 3 ml švirkštikliai

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Leisti tik šiuo švirkštikliu, nes leidžiant kitaip, galimas sunkus perdozavimas.

Jeigu prieš pirmą kartą pavartojant plomba yra sulaužyta, kreipkitės į vaistininką.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Negalima užšaldyti. Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ar tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti ne ilgiau kaip 28 dienas. Naudojamą švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje ir negalima šaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/039

 

 

 

1 užpildytas švirkštiklis

EU/1/96/007/040

2 užpildyti švirkštikliai

 

 

EU/1/96/007/041

5 užpildyti švirkštikliai

 

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog 200 vienetų/ml

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (be mėlyno langelio). Sudėtinės pakuotės dalis. KwikPen.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 200 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Insulinas lispro

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename ml tirpalo yra 200 vienetų insulino lispro (atitinka 6,9 mg)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra glicerolio, cinko oksido, trometamolio, metakrezolio ir injekcinio vandens.

Gali būti pridėta vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui koreguoti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas. KwikPen

Sudėtinė pakuotė. 5 užpildyti 3 ml švirkštikliai. Sudėtinės pakuotės dalys atskirai neparduodamos.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Leisti tik šiuo švirkštikliu, nes leidžiant kitaip, galimas sunkus perdozavimas.

Jeigu prieš pirmą kartą pavartojant plomba yra sulaužyta, kreipkitės į vaistininką.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Negalima užšaldyti. Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ar tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti ne ilgiau kaip 28 dienas. Naudojamą švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje ir negalima šaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/042

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog 200 vienetų/ml

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ (su mėlynu langeliu). Sudėtinė pakuotė. KwikPen.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Humalog 200 vienetų/ml njekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Insulinas lispro

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename ml tirpalo yra 200 vienetų insulino lispro (atitinka 6,9 mg)

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra glicerolio, cinko oksido, trometamolio, metakrezolio ir injekcinio vandens.

Gali būti pridėta vandenilio chlorido rūgšties ir (ar) natrio hidroksido rūgštingumui koreguoti.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas. KwikPen

Sudėtinė pakuotė. 10 (2 pakuotės po 5 švirkštiklius) užpildytų 3 ml švirkštiklių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

Leisti tik šiuo švirkštikliu, nes leidžiant kitaip, galimas sunkus perdozavimas.

Jeigu prieš pirmą kartą pavartojant plomba yra sulaužyta, kreipkitės į vaistininką.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Negalima užšaldyti. Laikyti taip, kad preparatas būtų apsaugotas nuo karščio ar tiesioginių saulės spindulių.

Pradėtą naudoti švirkštiklį galima naudoti ne ilgiau kaip 28 dienas. Naudojamą švirkštiklį laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje ir negalima šaldyti.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Olandija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/96/007/042

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Humalog 200 vienetų/ml

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC: {numeris}

SN: {numeris}

NN: {numeris}

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖS TEKSTAS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS

Humalog 200 vienetų/ml KwikPen injekcinis tirpalas

Insulinas lispro

Leisti po oda

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6.KITA

LEISTI TIK ŠIUO ŠVIRKŠTIKLIU, NES LEIDŽIANT KITAIP, GALIMAS SUNKUS PERDOZAVIMAS.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai