Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jetrea (ocriplasmin) – ženklinimas - S01XA22

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasJetrea
ATC kodasS01XA22
Sudėtisocriplasmin
GamintojasThromboGenics NV

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

JETREA 0,5 mg/0,2 ml koncentratas injekciniam tirpalui okriplazminas (ocriplasminum)

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename flakone yra 0,5 mg okriplazmino. Po praskiedimo 0,1 ml yra 0,125 mg okriplazmino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Manitolis (mannitolum), citrinų rūgštis (acidum citricum), natrio hidroksidas (natrii hydroxidum), injekcinis vanduo (aqua ad iniectabile).

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Koncentratas injekciniam tirpalui 1 flakonas

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Praskiedus vartoti į stiklakūnį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Praskiedus vartoti nedelsiant.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldiklyje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

ThromboGenics NV

Gaston Geenslaan 1

B-3001 Leuven

Belgija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/819/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

JETREA 0,5 mg/0,2 ml sterilus koncentratas okriplazminas (ocriplasminum)

Praskiedus vartoti į stiklakūnį.

2.VARTOJIMO METODAS

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

6.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

JETREA 0,375 mg/0,3 ml injekcinis tirpalas okriplazminas (ocriplasminum)

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename flakone (0,3 ml tirpalo) yra 0,375 mg okriplazmino (1,25 mg/ml). Tokio kiekio tirpalo pakanka, kad būtų galima sušvirkšti vienkartinę 0,1 ml tirpalo, kuriame yra 0,125 mg okriplazmino, dozę.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Natrio chloridas (natrii chloridum), manitolis (mannitolum), citrinų rūgštis (acidum citricum), natrio hidroksidas (natrii hydroxidum), vandenilio chlorido rūgštis (acidum hydrochloridum), injekcinis vanduo (aqua ad iniectabile).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas 1 flakonas

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Jau atskiestas

Tik vienkartiniam vartojimui

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti į stiklakūnį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldiklyje.

Po atšildymo neatidarytą flakoną galima laikyti šaldytuve ne ilgiau kaip 1 savaitę. Atšildytą tirpalą reikia suvartoti iki: ----- / ----- / -----

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

ThromboGenics NV

Gaston Geenslaan 1

B-3001 Leuven

Belgija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/819/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

JETREA 0,375 mg/0,3 ml injekcija okriplazminas (ocriplasminum)

Vartoti į stiklakūnį.

2. VARTOJIMO METODAS

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

6. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai