Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – ženklinimas - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasLevemir
ATC kodasA10AE05
Sudėtisinsulin detemir
GamintojasNovo Nordisk A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ (UŽTAISAS. Penfill)

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Levemir 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užtaise

Insulinum detemirum

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 100 vienetų insulino detemiro (atitinka 14,2 mg). 1 užtaise esantys 3 ml atitinka 300 vienetų.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

glicerolis, fenolis, metakrezolis, cinko acetatas, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis ir/ar natrio hidroksidas pH sureguliavimui ir injekcinis vanduo.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas užtaise. Penfill.

1 x 3 ml užtaisas

5 x 3 ml užtaisai

10 x 3 ml užtaisų

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITI SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI (JEI REIKIA)

Tirpalą vartoti, tik jei jis skaidrus, bespalvis ir vandeninis.

Skirta vartoti tik vienam asmeniui.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Vartojimo metu: suvartoti per 6 savaites.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš atidarant: laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Vartojimo metu: negalima šaldyti. Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

Užtaisą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Panaudotą adatą po kiekvienos injekcijos išmeskite.

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/04/278/001 1 užtaisas 3 ml

EU/1/04/278/002 5 užtaisai po 3 ml

EU/1/04/278/003 10 užtaisų po 3 ml

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Levemir Penfill

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ (UŽTAISAS. Penfill)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Levemir 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užtaise Insulinum detemirum

s.c.

2.VARTOJIMO METODAS

Penfill

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6.KITA

Novo Nordisk A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ (UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTIKLIS. FlexPen)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Levemir 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Insulinum detemirum

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 100 vienetų insulino detemiro (atitinka 14,2 mg). 1 užpildytame švirkštiklyje esantys 3 ml atitinka 300 vienetų.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

glicerolis, fenolis, metakrezolis, cinko acetatas, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis ir/ar natrio hidroksidas pH sureguliavimui ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje. FlexPen.

1 x 3 ml užpildytas švirkštiklis

5 x 3 ml užpildyti švirkštikliai

10 x 3 ml užpildytų švirkštiklių

1 x 3 ml užpildytas švirkštiklis + 7 NovoFine adatos 1 x 3 ml užpildytas švirkštiklis + 7 NovoTwist adatos

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Adatų nepridedama.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITI SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI (JEI REIKIA)

Tirpalą vartoti, tik jei jis skaidrus, bespalvis ir vandeninis. Skirtas vartoti tik vienam asmeniui.

Skirtas naudoti su vienkartinėmis iki 8 mm ilgio NovoFine ar NovoTwist adatomis.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Vartojimo metu: suvartoti per 6 savaites.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš atidarant: laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Vartojimo metu: laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Galima laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti.

Laikyti dangtelį uždėtą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Panaudotą adatą po kiekvienos injekcijos išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S,

Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd,

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/04/278/004 1 švirkštiklis 3 ml

EU/1/04/278/005 5 švirkštikliai po 3 ml

EU/1/04/278/006 10 švirkštiklių po 3 ml

EU/1/04/278/010 1 švirkštiklis 3 ml ir 7 NovoFine adatos

EU/1/04/278/011 1 švirkštiklis 3 ml ir 7 NovoTwist adatos

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Levemir FlexPen

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ETIKETĖ (UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTIKLIS. FlexPen)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Levemir 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje Insulinum detemirum

s.c.

2. VARTOJIMO METODAS

FlexPen

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6. KITA

Novo Nordisk A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ (UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTIKLIS. InnoLet)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Levemir 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Insulinum detemirum

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 100 vienetų insulino detemiro (atitinka 14,2 mg). 1 užpildytame švirkštiklyje esantys 3 ml atitinka 300 vienetų.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

glicerolis, fenolis, metakrezolis, cinko acetatas, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis ir/ar natrio hidroksidas pH sureguliavimui ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje. InnoLet.

1 x 3 ml užpildytas švirkštiklis

5 x 3 ml užpildyti švirkštikliai

10 x 3 ml užpildytų švirkštiklių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Adatų nepridedama.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITI SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI (JEI REIKIA)

Tirpalą vartoti, tik jei jis skaidrus, bespalvis ir vandeninis. Skirtas vartoti tik vienam asmeniui.

Skirtas naudoti su NovoFine arba NovoTwist vienkartinėmis iki 8 mm ilgio adatomis.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Vartojimo metu: suvartoti per 6 savaites.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš atidarant: laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Vartojimo metu: negalima šaldyti. Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

Laikyti dangtelį uždėtą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Panaudotą adatą po kiekvienos injekcijos išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S,

Novo Alle,

DK-2880 Bagsværd,

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/04/278/007 1 švirkštiklis 3 ml

EU/1/04/278/008 5 švirkštikliai po 3 ml

EU/1/04/278/009 10 švirkštiklių po 3 ml

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Levemir InnoLet

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ŠVIRKŠTIKLIO ETIKETĖ (UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTIKLIS. InnoLet)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Levemir 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje Insulinum detemirum

s.c.

2. VARTOJIMO METODAS

InnoLet

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6. KITA

Novo Nordisk A/S

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ PAKUOTĖ (UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTIKLIS FlexTouch)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Levemir 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Insulinum detemirum

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 100 vienetų insulino detemiro (atitinka 14,2 mg). 1 užpildytame švirkštiklyje esantys 3 ml atitinka 300 vienetų.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

glicerolis, fenolis, metakrezolis, cinko acetatas, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis ir/ar natrio hidroksidas pH sureguliavimui ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje. FlexTouch. (100 vienetų/ml)

1 x 3 ml užpildytas švirkštiklis

5 x 3 ml užpildyti švirkštikliai

2 x (5 x 3 ml) užpildyti švirkštikliai

1 x 3 ml užpildytas švirkštiklis + 7 NovoFine adatos 1 x 3 ml užpildytas švirkštiklis + 7 NovoTwist adatos

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Adatų nepridedama.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITI SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI (JEI REIKIA)

Tirpalą vartoti, tik jei jis skaidrus, bespalvis ir vandeninis. Skirtas vartoti tik vienam asmeniui.

Skirtas naudoti su vienkartinėmis iki 8 mm ilgio NovoFine ar NovoTwist adatomis.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Vartojimo metu: suvartoti per 6 savaites.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš atidarant: laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Vartojimo metu: laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Galima laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti.

Laikyti dangtelį uždėtą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Panaudotą adatą po kiekvienos injekcijos išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S,

Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd,

Danija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

EU/1/04/278/012 1 švirkštiklis 3 ml

EU/1/04/278/013 5 švirkštikliai po 3 ml

EU/1/04/278/014 5 švirkštikliai po 3 ml. Tai yra 10 švirkštiklių sudėtinės pakuotės dalis ir švirkštikliai po vieną neparduodami

EU/1/04/278/015 1 švirkštiklis 3 ml ir 7 NovoFine adatos EU/1/04/278/016 1 švirkštiklis 3 ml ir 7 NovoTwist adatos

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Levemir FlexTouch

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDĖTINĖS PAKUOTĖS IŠORINIO APVALKALO ETIKETĖ (FlexTouch)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Levemir 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje Insulinum detemirum

s.c.

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra 100 vienetų insulino detemiro (atitinka 14,2 mg). 1 užpildytame švirkštiklyje esantys 3 ml atitinka 300 vienetų.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

glicerolis, fenolis, metakrezolis, cinko acetatas, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas, vandenilio chlorido rūgštis ir/ar natrio hidroksidas pH sureguliavimui ir injekcinis vanduo.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje. FlexTouch.

2 x (5 x 3 ml) Tai sudėtinė pakuotė, kurioje yra 10 užpildytų švirkštiklių. Užpildyti švirkštikliai po vieną neparduodami.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Adatų nepridedama.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti po oda.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITI SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI (JEI REIKIA)

Tirpalą vartoti, tik jei jis skaidrus, bespalvis ir vandeninis. Skirtas vartoti tik vienam asmeniui.

Skirtas naudoti su vienkartinėmis iki 8 mm ilgio NovoFine ar NovoTwist adatomis.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Vartojimo metu: suvartoti per 6 savaites.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš atidarant: laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Vartojimo metu: laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Galima laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti.

Laikyti dangtelį uždėtą, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Panaudotą adatą po kiekvienos injekcijos išmeskite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novo Nordisk A/S,

Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd,

Danija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/278/014

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Levemir FlexTouch

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

ŠVIRKŠTIKLIO ETIKETĖ (UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTIKLIS. FlexTouch)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Levemir 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas

Insulinum detemirum s.c.

2. VARTOJIMO METODAS

FlexTouch

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

3 ml

6. KITA

Novo Nordisk A/S

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai