Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lonquex (lipegfilgrastim) – Preparato charakteristikų santrauka - L03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasLonquex
ATC kodasL03AA14
Sudėtislipegfilgrastim
GamintojasSicor Biotech UAB

Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lonquex 6 mg injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename 0,6 ml tirpalo užpildytame švirkšte yra 6 mg lipegfilgrastimo*.

Kiekviename mililitre injekcinio tirpalo yra 10 mg lipegfilgrastimo.

Veiklioji medžiaga yra kovalentinis filgrastimo** konjugatas su metoksipolietilenglikoliu (PEG) per angliavandenių jungtį.

*Išreikšta tik baltymo kiekiu. Koncentracija yra 20,9 mg/ml (t. y. 12.6 mg viename užpildytame švirkšte), jei išreiškiama kartu su PEG dalimi ir angliavandenių jungtimi.

**Filgrastimas (rekombinantinis metionilintas žmogaus granulocitų kolonijas stimuliuojantis faktorius [G-KSF]) rekombinantinės DNR technologijos būdu gaminamas Escherichia coli ląstelėse.

Šio preparato poveikio stiprumo negalima lyginti su kitų tos pačios terapinės grupės pegiliuotų ar nepegiliuotų baltymų poveikio stiprumu. Daugiau informacijos pateikiama 5.1 skyriuje.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 30 mg sorbitolio.

Kiekviename užpildytame švirkšte yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas (injekcija)

Skaidrus, bespalvis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Neutropenijos trukmės ir febrilinės neutropenijos pasireiškimo dažnio mažinimas suaugusiems pacientams, kurių onkologinės ligos (išskyrus lėtinę mieloidinę leukemiją ir mielodisplazinį sindromą) gydomos citotoksine chemoterapija.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Gydymą Lonquex turi skirti ir prižiūrėti gydytojai, turintys patirties onkologijos ir (arba) hematologijos srityse.

Dozavimas

Rekomenduojama per kiekvieną chemoterapijos ciklą, praėjus maždaug 24 valandoms po citotoksinės chemoterapijos, suleisti vieną lipegfilgrastimo 6 mg dozę (vienas Lonquex užpildytas švirkštas).

Specialios populiacijos

Senyvi pacientai

Klinikiniai tyrimai, kuriame dalyvavo nedaug senyvų pacientų, reikšmingo su amžiumi susijusio lipegfilgrastimo veiksmingumo ar saugumo duomenų skirtumo neparodė. Todėl senyvo amžiaus pacientams dozės koreguoti nereikia.

Pacientai, kuriems sutrikusi inkstų veikla

Turimi duomenys pateikiami 5.2 skyriuje, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Pacientai, kuriems sutrikusi kepenų veikla

Turimi duomenys pateikiami 5.2 skyriuje, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.

Vaikų populiacija

Lonquex saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 17 metų dar neištirti. Turimi duomenys pateikiami 4.8, 5.1 ir 5.2 skyriuose.

Vartojimo metodas

Tirpalas leidžiamas po oda (s.c.). Galima leisti pilvo, viršutinės rankos dalies ar šlaunies srityje.

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

Lonquex sau gali susileisti tik gerai motyvuoti, tinkamai apmokyti ir turintys galimybę pasitarti su specialistu pacientai. Lonquex pirmąją injekciją reikia atlikti tiesiogiai prižiūrint medicinos personalui.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendra informacija

Lonquex saugumas ir veiksmingumas pacientams, kuriems taikoma didelių dozių chemoterapija, neištirti. Lonquex negalima vartoti norint padidinti citotoksinių chemoterapinių vaistų dozes daugiau negu nurodyta nustatytose dozavimo schemose.

Siekiant pagerinti atsekamumą, paciento ligos istorijoje turi būti aiškiai nurodytas skiriamo vaistinio preparato prekinis pavadinimas ir serijos numeris.

Alerginės reakcijos ir imunogeniškumas

Pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas G-KSF arba dariniams, dėl galimo kryžminio reaktyvumo taip pat yra padidėjusio jautrumo reakcijų į lipegfilgrastimą rizika. Dėl kryžminio reakcijų rizikos šiems pacientams gydymo lipegfilgrastimu pradėti negalima.

Dauguma biologinių vaistinių preparatų sukelia tam tikro laipsnio nuo antikūnių prieš vaistą atsaką. Šis antikūnių atsakas kai kuriais atvejais gali sąlygoti nepageidaujamą poveikį ar vaistinio preparato neveiksmingumą. Jeigu pacientui gydymas yra neveiksmingas, pacientą reikia papildomai ištirti.

Jei pasireiškia sunkios alerginės reakcijos, pacientams reikia skirti tinkamą gydymą atidžiai juos stebint keletą dienų.

Hematopoetinė sistema

Gydymas lipegfilgrastimu neužkerta kelio mielosupresinės chemoterapijos sukeliamai trombocitopenijai ir anemijai. Lipegfilgrastimas taip pat gali sukelti grįžtamąją trombocitopeniją (žr. 4.8 skyrių). Rekomenduojama reguliariai tikrinti trombocitų skaičių ir hematokritą. Specialių apsaugos

priemonių reikia, kai vartojamas vienas arba keli chemoterapiniai vaistiniai preparatai, galintys sukelti sunkią trombocitopeniją.

Gali pasireikšti leukocitozė (žr. 4.8 skyrių). Leukocitozė tiesiogiai nėra siejama su jokiais nepageidaujamais reiškiniais. Leukocitų (WBC) kiekio padidėjimas atitinka lipegfilgrastimo farmakodinaminį poveikį. Gydymo metu dėl lipegfilgrastimo klinikinio poveikio ir galimos leukocitozės reikia reguliariai tikrinti WBC skaičių. Jeigu WBC kiekis viršija 50 x 109/l po tikėtino didžiausio sumažėjimo, gydymą lipegfilgrastimu reikia nedelsiant nutraukti.

Gydymo augimo faktoriais metu suaktyvėja hemopoezė kaulų čiulpuose, dėl to laikinai gali būti gaunami teigiami kaulų vizualizavimo tyrimų rezultatai. Į tai reikia atsižvelgti vertinant kaulų vizualizavimo tyrimų rezultatus.

Pacientai, kuriems yra mieloidinė leukemija arba mielodisplaziniai sindromai

Granulocitų kolonijas stimuliuojantis faktorius gali skatinti mieloidinių ląstelių ir kai kurių nemieloidinių ląstelių augimą in vitro.

Lonquex saugumas ir veiksmingumas lėtine mieloidine leukemija, mielodisplaziniais sindromais arba antrine ūmine mieloidine leukemija sergantiems pacientams neištirti, todėl šiems pacientams vaistinio preparato vartoti negalima. Ypač svarbu užtikrinti, kad diagnozuojant lėtinė mieloidinė blastų transformacija būtų atskiriama nuo ūminės mieloidinės leukemijos.

Blužnies nepageidaujamos reakcijos

Po lipegfilgrastimo vartojimo nustatyta paprastai besimptomių splenomegalijos atvejų (žr. 4.8 skyrių), o po G-KSF ar darinių vartojimo nustatyta nedažnų blužnies plyšimo atvejų (įskaitant mirtinus) (žr. 4.8 skyrių). Todėl būtina atidžiai stebėti blužnies dydį (pvz., tiriant kliniškai, ultragarsu). Jei pacientams pasireiškia skausmas kairiojoje viršutinėje pilvo dalyje arba peties viršutinėje dalyje, reikia apsvarstyti blužnies plyšimo diagnozės galimybę.

Plaučių nepageidaujamos reakcijos

Po lipegfilgrastimo vartojimo nustatytos plaučių nepageidaujamos reakcijos, ypač intersticinė pneumonija (žr. 4.8 skyrių). Pacientams, kuriems neseniai plaučiuose aptikta infiltratų ar kurie sirgo plaučių uždegimu, šių reakcijų rizika gali būti didesnė.

Pasireiškę plaučių ligų simptomai, pvz., kosulys, karščiavimas ir dusulys, kartu su radiologiniais plaučių infiltracijos požymiais, pablogėjusia plaučių funkcija ir padidėjusiu neutrofilų skaičiumi gali būti preliminarūs ūminio respiracinio distreso sindromo (ŪRDS) požymiai (žr. 4.8 skyrių). Tokiais atvejais gydytojas turi savo nuožiūra nutraukti gydymą Lonquex ir skirti atitinkamą gydymą.

Kraujagyslių nepageidaujamos reakcijos

Po G-KSF ar jo darinių vartojimo nustatytas kapiliarų pralaidumo sindromas, pasireiškęs hipotenzija, hipoalbuminemija, edema ir hemokoncentracija. Pacientus, kuriems pasireiškė kapiliarų pralaidumo sindromo simptomų, reikia atidžiai stebėti, jiems reikia skirti standartinį simptominį gydymą, taip pat gali reikėti taikyti intensyviąją terapiją (žr. 4.8 skyrių).

Pacientai, sergantys pjautuvine anemija

Pjautuvine anemija sergantiems pacientams G-KSF ar darinių vartojimas buvo susijęs su pjautuvinės anemijos krize (žr. 4.8 skyrių). Todėl gydytojai turi skirti Lonquex pjautuvine anemija sergantiems pacientams atsargiai, tikrinti atitinkamus klinikinius ir laboratorinius rodiklius bei atkreipti dėmesį į galimą lipegfilgrastimo sąsają su blužnies padidėjimu ir kraujagyslių okliuzine krize.

Hipokalemija

Gali pasireikšti hipokalemija (žr. 4.8 skyrių). Pacientams, kuriems dėl pagrindinės ligos ar dėl kitų tuo pačiu metu vartojamų preparatų yra padidėjusi hipokalemijos rizika, rekomenduojama atidžiai stebėti kalio kiekį kraujo serume ir prireikus vartoti kalio preparatus.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas.

Šiuo vaistu užpildytame švirkšte yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Dėl greitai besidalijančių mieloidinių ląstelių jautrumo citotoksinei chemoterapijai, Lonquex reikia vartoti praėjus maždaug 24 valandoms po citotoksinės chemoterapijos. Lipegfilgrastimo skyrimas pacientams kartu su kitais chemoterapiniais vaistiniais preparatais neištirtas. Bandymais su gyvūnais nustatyta, kad G-KSF vartojimas kartu su 5-fluoruracilu (5-FU) ar kitais antimetabolitais gali sukelti mielosupresiją.

Lonquex saugumas ir veiksmingumas pacientams, kuriems taikoma chemoterapija, susijusi su uždelsta mielosupresija, pvz., nitrošlapalu, neištirti.

Galima sąveika su ličiu, kuris taip pat skatina neutrofilų išsiskyrimą, specialiai neištirta. Nėra duomenų, kad tokia sąveika gali būti kenksminga.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie lipegfilgrastimo vartojimą nėštumo metu nepakanka (duomenų yra mažiau kaip apie 300 nėštumų baigtis). Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Nėštumo metu Lonquex geriau nevartoti.

Žindymas

Nežinoma, ar lipegfilgrastimas/metabolitai išsiskiria į motinos pieną. Pavojaus žindomam vaikui negalima atmesti. Gydymo Lonquex metu žindymą reikia nutraukti.

Vaisingumas

Duomenų nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai G-KSF ir derivatų toksinio poveikio vaisingumui neparodė (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Lonquex gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios nepageidaujamos reakcijos buvo skeleto ir raumenų skausmai. Paprastai skeleto ir raumenų skausmai būdavo silpni ar vidutinio stiprumo bei trumpalaikiai, daugumai pacientų juos buvo galima kontroliuoti standartiniais analgetikais.

Pavartojus G-KSF ar jo darinių nustatytas kapiliarų pralaidumo sindromas, kuris, uždelsus pradėti gydymą, gali būti pavojingas gyvybei, dažniausiai šis sindromas pasireiškė vėžiu sergantiems pacientams, kuriems buvo skiriama chemoterapija (žr. 4.4 skyrių ir 4.8 skyriaus poskyrį „Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas“).

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Lipegfilgrastimo saugumas buvo vertinamas remiantis klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 506 pacientai ir 76 sveiki savanoriai, bent kartą gydyti lipegfilgrastimu, duomenimis.

1 lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos suskirstytos pagal organų sistemų klases. Dažnio grupės apibūdinamos taip:

Labai dažni:

≥ 1/10

dažni:

nuo ≥1/100 iki <1/10

nedažni:

nuo ≥1/1 000 iki <1/100

reti:

nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000

labai reti:

< 1/10 000

dažnis nežinomas: negali būti įvertintas pagal turimus duomenis.

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos

 

Organų sistemos klasė

Dažnis

 

Nepageidaujamos reakcijos

Kraujo ir limfinės sistemos

Dažni

 

Trombocitopenija*

sutrikimai

Nedažni

 

Leukocitozė*, splenomegalija*

Imuninės sistemos sutrikimai

Nedažni

 

Padidėjusio jautrumo reakcijos*

Metabolizmo ir mitybos

Dažni

 

Hipokalemija*

sutrikimai

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

 

Galvos skausmas

Kraujagyslių sutrikimai

Dažnis nežinomas

 

Kapiliarų pralaidumo

 

 

 

sindromas*

Kvėpavimo sistemos, krūtinės

Nedažni

 

Plaučių nepageidaujamos

ląstos ir tarpuplaučio

 

 

reakcijos*

sutrikimai

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

Dažni

 

Odos reakcijos*

sutrikimai

Nedažni

 

Reakcijos injekcijos vietoje*

Skeleto, raumenų ir jungiamojo

Labai dažni

 

Skeleto ir raumenų skausmai*

audinio sutrikimai

 

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Dažni

 

Krūtinės skausmas

vartojimo vietos pažeidimai

 

 

 

Tyrimai

Nedažni

 

Padidėjęs šarminės fosfatazės

 

 

 

aktyvumas kraujyje*, padidėjęs

 

 

 

laktatdehidrogenazės

 

 

 

aktyvumas kraujyje*

*Žr. skirsnį „Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas“ toliau

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

 

Nustatyta trombocitopenija ir leukocitozė (žr. 4.4 skyrių).

 

Nustatyta splenomegalija, paprastai besimptomė (žr. 4.4 skyrių).

 

Gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos, pvz., alerginės odos reakcijos, dilgėlinė, angioedema ir sunkios alerginės reakcijos.

Buvo gauta pranešimų apie hipokalemiją (žr. 4.4 skyrių).

Nustatytos plaučių nepageidaujamos reakcijos, ypač intersticinė pneumonija (žr. 4.4 skyrių). Tarp šių plaučių nepageidaujamų reakcijų taip pat gali būti plaučių edema, plaučių infiltratai, plaučių fibrozė, kvėpavimo nepakankamumas arba ūminio respiracinio distreso sindromas (ŪRDS) (žr. 4.4 skyrių).

Gali pasireikšti odos reakcijos, pvz., eritema ir išbėrimas.

Gali pasireikšti reakcijos injekcijos vietoje, pvz., patinimas ir skausmas injekcijos vietoje.

Dažniausiai pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo skeleto ir raumenų skausmai, pvz., kaulų skausmas ir mialgija. Paprastai skeleto ir raumenų skausmai būdavo silpni ar vidutinio stiprumo ir trumpalaikiai, daugumai pacientų juos buvo galima kontroliuoti standartiniais analgetikais.

Gali pasireikšti praeinantis, mažas ar vidutinis šarminės fosfatazės ir laktatdehidrogenazės aktyvumo padidėjimas be susijusio klinikinio poveikio. Labiausiai tikėtina, kad šarminės fosfatazės ir laktatdehidrogenazės aktyvumo padidėjimas pasireiškia dėl neutrofilų skaičiaus padidėjimo.

Vartojant lipegfilgrastimą tam tikrų nepageidaujamų reakcijų dar nepastebėta, bet paprastai jos laikomos priskirtinomis G-KSF ir dariniams:

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

-Blužnies plyšimas, įskaitant kai kuriuos mirtinus atvejus (žr. 4.4 skyrių)

-Pjautuvinių ląstelių krizė pacientams, sergantiems pjautuvine anemija (žr. 4.4 skyrių)

Kraujagyslių sutrikimai

-Kapiliarų pralaidumo sindromas

Poregistracinio stebėjimo metu buvo pranešta apie kapiliarų pralaidumo sindromo atvejus pavartojus G-KSF ar jo darinių. Šis sindromas daugiausiai pasireiškė pacientams, sergantiems progresavusiomis piktybinėmis ligomis, sepsiu, vartojantiems kelis chemoterapijos vaistinius preparatus arba kuriems atliekama aferezė (žr. 4.4 skyrių).

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

-Ūminė febrilinė neutrofilinė dermatozė (Sweet sindromas)

-Odos vaskulitas

Vaikų populiacija

Patirtis vaikams apsiriboja vienkartinių dozių I fazės tyrimu, kuriame dalyvavo 21 pacientas vaikas nuo 2 iki < 18 metų (žr. 5.1 skyrių); ši patirtis neparodė lipegfilgrastimo saugumo duomenų skirtumo vaikams, lyginant su suaugusiaisiais. Su gydymu susiję nepageidaujami reiškiniai buvo nugaros skausmas, kaulų skausmas ir padidėjęs neutrofilų skaičius (kiekvieno pasireiškė po 1 reiškinį).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Lipegfilgrastimo perdozavimo patirties nėra. Perdozavimo atveju reikia reguliariai tirti WBC ir trombocitų skaičių bei atidžiai stebėti blužnies dydį (pvz., atliekant klinikinę apžiūrą, ultragarso tyrimą).

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – imunostimuliatoriai, kolonijas stimuliuojantys faktoriai, ATC kodas – L03AA14

Veikimo mechanizmas

Lipegfilgrastimas yra kovalentinis filgrastimo konjugatas su viena metoksipolietilenglikolio (PEG) molekule per angliavandenių saitą, sudarytą iš glicino, N-acetilneuramino rūgšties ir N-acetilgalaktozamino. Vidutinė molekulinė masė yra maždaug 39 kDa, kurios maždaug 48 % sudaro baltymo kiekis. Žmogaus G-KSF yra glikoproteinas, reguliuojantis neutrofilų gamybą ir subrendusių

neutrofilų išsiskyrimą iš kaulų čiulpų. Filgrastimas yra neglikozilintas rekombinantinis metionilintas žmogaus G-KSF. Lipegfilgrastimas yra dėl sumažėjusio inkstų klirenso ilgai veikianti filgrastimo forma. Lipegfilgrastimas jungiasi prie žmogaus G-KSF receptorių kaip filgrastimas ir pegfilgrastimas.

Farmakodinaminis poveikis

Lipegfilgrastimas ir filgrastimas per 24 valandas labai padidino neutrofilų skaičių periferiniame kraujyje ir šiek tiek padidino monocitų ir (arba) limfocitų skaičių. Šie rezultatai rodo, kad lipegfilgrastimo kiekis G-KSF sąlygoja numatomą šio augimo faktoriaus aktyvumą: stimuliuoja hematopoetinių ląstelių-pirmtakų plitimą, diferenciaciją į subrendusias ląsteles ir išsiskyrimą į periferinį kraują. Šis poveikis apima ne tik neutrofilų liniją, bet ir vienos linijos bei kelių linijų pirmtakus ir plataus spektro hematopoetines kamienines ląsteles. Taip pat G-KSF padidina neutrofilų antibakterinį aktyvumą, įskaitant fagocitozę.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Vienos lipegfilgrastimo dozės vartojimas vieno ciklo metu buvo tiriamas atliekant du pagrindinius atsitiktinių imčių, dvigubai aklus klinikinius tyrimus, kuriuose dalyvavo pacientai, kuriems buvo taikoma mielosupresinė chemoterapija.

Pirmasis pagrindinis (III fazės) klinikinis tyrimas XM22-03 buvo aktyviu lyginamuoju preparatu kontroliuojamas tyrimas, kuriame dalyvavo 202 pacientai, sergantys II-IV stadijos krūties vėžiu, kuriems buvo skirti ne daugiau kaip 4 doksorubicino ir docetakselio chemoterapijos ciklai. Pacientams atsitiktinių imčių būdu santykiu 1:1 buvo skirta vartoti 6 mg lipegfilgrastimo arba

6 mg pegfilgrastimo. Tyrimas parodė ne mažesnį 6 mg lipegfilgrastimo veiksmingumą nei 6 mg pegfilgrastimo pagal pirminę vertinamąją baigtį – sunkios neutropenijos trukmę (SNT) pirmojo chemoterapijos ciklo metu (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. SNT, sunki neutropenija (SN) ir febrilinė neutropenija (FN) tyrimo XM22-03 pirmojo ciklo metu (ITT)

 

Pegfilgrastimas 6 mg

 

Lipegfilgrastimas 6 mg

 

(n = 101)

 

 

(n = 101)

SNT

 

 

 

 

Vidurkis ± SN (d.)

0,9 ± 0,9

 

 

0,7 ± 1,0

LS vidurkis

 

 

-0,186

95 % PI

 

nuo -0,461 iki 0,089

SN

 

 

 

 

Dažnis (%)

51,5

 

 

43,6

FN

 

 

 

 

Dažnis (%)

3,0

 

1,0

ITT = ketinama gydyti (angl. Intent to Treat) populiacija (visi atsitiktinių imčių būdu atrinkti pacientai)

SN = standartinis nuokrypis d = dienos

PI = pasikliautinasis intervalas

LS vidurkis (mažiausiųjų kvadratų metodu apskaičiuotas lipegfilgrastimo ir pegfilgrastimo vidutinių verčių skirtumas) ir PI, nustatyti atlikus daugiamatę Puasono regresijos analizę

Antrasis pagrindinis (III fazės) klinikinis tyrimas XM22-04 buvo placebu kontroliuojamas tyrimas, kuriame dalyvavo 375 pacientai, sergantys nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kuriems buvo skirti ne daugiau kaip 4 cisplatinos ir etopozido chemoterapijos ciklai. Pacientams atsitiktinių imčių būdu santykiu 2:1 buvo skirta vartoti 6 mg lipegfilgrastimo arba placebo. Tyrimo rezultatai pateikiami

3 lentelėje. Pasibaigus pagrindiniam tyrimui, mirties atvejų dažnis buvo 7,2 % (placebo grupėje) ir 12,5 % (6 mg lipegfilgrastimo grupėje), nors po 360 dienų kontrolinio stebėjimo laikotarpio bendras mirties atvejų dažnis placebo ir lipegfilgrastimo grupėse buvo panašus (44,8 % ir 44,0 %; saugumo vertinimui atrinkta populiacija).

3 lentelė. SNT, SN ir FN tyrimo XM22-04 pirmojo ciklo metu (ITT)

 

Placebas

 

Lipegfilgrastimas 6 mg

 

(n = 125)

 

(n = 250)

FN

 

 

 

Dažnis (%)

5,6

 

2,4

95 % PI

 

nuo 0,121

iki 1,260

p-reikšmė

 

0,1151

SNT

 

 

 

Vidurkis ± SN (d.)

2,3 ± 2,5

 

0,6 ± 1,1

LS vidurkis

 

-1,661

95 % PI

 

nuo -2,089 iki -1,232

p-reikšmė

 

< 0,0001

SN

 

 

 

Dažnis (%)

59,2

 

32,1

Šansų santykis

 

0,325

95 % PI

 

nuo 0,206 iki 0,512

p-reikšmė

 

< 0,0001

LS vidurkis (mažiausiųjų kvadratų metodu apskaičiuotas lipegfilgrastimo ir placebo vidutinių verčių skirtumas), PI ir p-reikšmė, nustatyti atlikus daugiamatę Puasono regresijos analizę

Šansų santykis (lipegfilgrastimo ir placebo), PI ir p-reikšmė, nustatyti atlikus daugiamatę logistinės regresijos analizę

Imunogeninis poveikis

Buvo analizuojami 579 pacientai, kuriems susidarė antikūniai prieš vaistinį preparatą, ir sveiki savanoriai, gydyti lipegfilgrastimu, 188 pacientai ir sveiki savanoriai, gydyti pegfilgrastimu, bei 121 pacientas, gydytas placebu. Vaistams specifiniai antikūniai, susidarę pradėjus gydymą, buvo nustatyti 0,86 % tiriamųjų, kurie vartojo lipegfilgrastimą, 1,06 % tiriamųjų, kurie vartojo pegfilgrastimą, ir 1,65 % tiriamųjų, kurie vartojo placebą. Neutralizuojančių antikūnių prieš lipegfilgrastimą nebuvo pastebėta.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Lonquex tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupiais duomenis chemoterapijos sukeliamos neutropenijos gydymui ir chemoterapijos sukeliamos febrilinės neutropenijos profilaktikai (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje). I fazės tyrimo, kuriame dalyvavo 21 vaikas nuo 2 iki 16 metų, kuriam nustatyta Evingo šeimos navikų arba rabdomiosarkoma, metu lipegfilgrastimo buvo skiriama vienkartinė 100 μg/kg dozė (ne daugiau kaip 6 mg, kuri yra fiksuota dozė suaugusiesiems), suleidžiama po oda, praėjus 24 valandoms po paskutinio gydymo chemoterapija pabaigos 1-ąją dozavimo schemos savaitę. FN pasireiškimo dažnis skyrėsi priklausomai nuo amžiaus (nuo 14,3 % iki 71,4 %), o didžiausias dažnis buvo vyriausio amžiaus grupėje. Trijų skirtinų chemoterapijos schemų taikymas, dėl to skirtingas mielosupresinis poveikis ir pasiskirstymas pagal amžių apsunkino veiksmingumo įvairiose amžiaus grupėse palyginimą. Žr.

4.2 skyrių.

5.2Farmakokinetinės savybės

Bendra informacija

Sveiki savanoriai

Atliekant 3 tyrimus (XM22-01, XM22-05, XM22-06), kuriuose dalyvavo sveiki savanoriai, vieną kartą po oda suleidus 6 mg lipegfilgrastimo, didžiausia koncentracija plazmoje buvo pasiekta po 30-36 valandų laiko medianos, o vidutinis galutinis pusinės eliminacijos laikas buvo 32-62 valandos.

Sveikiems savanoriams suleidus 6 mg lipegfilgrastimo po oda trijose skirtingose vietose (viršutinėje rankos dalyje, pilvo ir šlaunies srityse), biologinis prieinamumas (didžiausia koncentracija ir plotas po kreive [AUC]) buvo mažesnis suleidus po oda šlaunies srityje nei suleidus pilvo ir viršutinės rankos dalies srityje. Šio riboto XM22-06 tyrimo metu lipegfilgrastimo biologinis prieinamumas ir nustatyti

skirtumai tarp injekcijos vietų didesni buvo tiriamiems vyrams nei tiriamoms moterims. Nežiūrint to, farmakodinaminis poveikis buvo panašus ir nepriklausė nuo lyties bei injekcijos vietos.

Metabolizmas

Lipegfilgrastimo metabolizmas vyksta skilimo būdu, veikiant proteoliziniams fermentams, ląstelės viduje arba išorėje. Lipegfilgrastimas patenka į neutrofilus (ne linijinis procesas), o vėliau suskyla ląstelės viduje veikiant vidiniams proteoliziniams fermentams. Tikėtina, kad tai vyksta linijiniu būdu dėl ektraceliulinio baltymo degradacijos veikiant neutrofilų elastazei ir kitoms proteazėms plazmoje.

Vaistų tarpusavio sąveika

In vitro duomenys rodo, kad lipegfilgrastimas sukelia labai nedidelį, netiesioginį arba imuninės sistemos sąlygotą poveikį CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 ir CYP3A4/5 aktyvumui. Taigi mažai tikėtina, kad lipegfilgrastimas veiktų metabolizmą dalyvaujant žmogaus citochromo P450 fermentams.

Specialiosios populiacijos

Vėžiu sergantys pacientai

Atliekant 2 tyrimus (XM22-02 ir XM22-03), kuriuose dalyvavo pacientai, sergantys krūties vėžiu, kuriems buvo taikoma doksorubicino ir docetakselio chemoterapija, vidutinė didžiausia 227 ir 262 ng/ml koncentracija kraujyje buvo pasiekta po 44 ir 48 valandų laiko iki didžiausios

koncentracijos (tmax) medianos. Pirmojo chemoterapijos ciklo metu po oda vieną kartą suleidus 6 mg lipegfilgrastimo, vidutinis galutinis pusinės eliminacijos laikas buvo maždaug 29 ir 31 valanda. Ketvirtojo ciklo metu po oda vieną kartą suleidus 6 mg lipegfilgrastimo, didžiausia koncentracija plazmoje buvo mažesnė už nustatytą pirmojo ciklo metu (vidutinės vertės buvo 77 ir 111 ng/ml) ir buvo pasiektos po 8 valandų laiko tmax medianos. Vidutinis galutinis pusinės eliminacijos laikas ketvirtojo ciklo metu buvo maždaug 39 ir 42 valandos.

Atliekant tyrimą (XM22-04), kuriame dalyvavo pacientai, sergantys nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, kuriems buvo taikoma cisplatinos ir etopozido chemoterapija, pirmojo chemoterapijos ciklo metu vieną kartą po oda suleidus 6 mg lipegfilgrastimo, vidutinė didžiausia 317 ng/ml koncentracija kraujyje buvo pasiekta po 24 valandų laiko tmax medianos, o vidutinis galutinis pusinės eliminacijos laikas buvo maždaug 28 valandos. Vieną kartą po oda suleidus 6 mg lipegfilgrastimo ketvirtojo ciklo metu, vidutinė didžiausia 149 ng/ml koncentracija plazmoje buvo pasiekta po 8 valandų laiko tmax medianos, o vidutinis galutinis pusinės eliminacijos laikas buvo maždaug 34 valandos.

Nustatyta, kad daugiausiai lipegfilgrastimo pašalinama klirenso būdu dalyvaujant neutrofilams; esant didesnėms dozėms, jis tampa prisotintas. Pagal klirenso savireguliacijos mechanizmą, kol neutrofilų skaičius dėl chemoterapijos yra laikinai maksimaliai sumažėjęs, lipegfilgrastimo koncentracija serume mažėja iš lėto; pradėjus neutrofilų skaičiui didėti, lipegfilgrastimo koncentracija serume mažėja sparčiai (žr. 1 pav.).

1 pav. Chemoterapija gydytų pacientų lipegfilgrastimo koncentracijos serume mediana ir ANS mediana po vienkartinės 6 mg lipegfilgrastimo injekcijos

Lipegfilgrastimo koncentracijos serume mediana (ng/ml)

Lipegfilgrastimas

ANS

ANS mediana (x 109ląstelių/l)

Tyrimo dienos, lipegfilgrastimo injekcija 0 dieną

Pacientai, kurių inkstų arba kepenų funkcija yra sutrikusi

Dėl neutrofilų sąlygojamo klirenso mechanizmo inkstų ar kepenų sutrikimas lipegfilgrastimo farmakokinetikos veikti neturėtų.

Senyvi pacientai

Nepakankami pacientų duomenys rodo, kad senyvų (65-74 metų) pacientų lipegfilgrastimo farmakokinetika yra panaši į jaunesnių pacientų. Duomenų apie ≥ 75 metų pacientų farmakokinetiką nėra.

Vaikų populiacija

I fazės tyrimo metu (žr. 5.1 skyrių) vartojant 10 mg/ml tirpalą poodinei injekcijai, specialiai skirtą vaikų populiacijos tyrimams, pirmojo chemoterapijos ciklo metu po vienkartinės 100 μg/kg (ne daugiau kaip 6 mg) lipegfilgrastimo dozės poodinės injekcijos vidutinė didžiausioji koncentracija

kraujyje (Cmax) buvo 243 ng/ml nuo 2 iki < 6 metų amžiaus grupėje, 255 ng/ml nuo 6 iki < 12 metų amžiaus grupėje ir 224 ng/ml nuo 12 iki < 18 metų grupėje. Didžiausia koncentracija kraujyje buvo

pasiekta po, atitinkamai 23,9 valandų, 30,0 valandų ir 95,8 valandų laiko (tmax) medianos. Žr. 4.2 skyrių.

Viršsvorį turintys pacientai

Didėjant svoriui buvo stebimas lipegfilgrastimo ekspozicijos mažėjimas. Dėl to gali mažėti sunkių (> 95 kg) pacientų farmakodinaminis atsakas. Remiantis esamais duomenimis, negalima visiškai atmesti su tuo susijusio veiksmingumo mažėjimo.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo, vienkartinių ir kartotinių dozių toksiškumo bei vietinio toleravimo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Atliekant toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi tyrimą su triušiais, duodant dideles lipegfilgrastimo dozes, nustatytas padidėjęs vaisiaus žuvimo po implantacijos ir persileidimo dažnis, kurį galėjo sąlygoti triušiams būdingas nenormaliai padidėjęs farmakodinaminis poveikis. Duomenų, rodančių teratogeninį lipegfilgrastimo poveikį, nėra. Šie duomenys atitinka G-KSF ir darinių rezultatus. Paskelbtoje informacijoje apie G-KSF ir darinius duomenų apie nepageidaujamą poveikį

žiurkių vaisingumui ir embriono bei vaisiaus vystymuisi arba prenatalinį ir (arba) postnatalinį poveikį (išskyrus susijusį su toksiniu poveikiu patelei) nėra. Įrodyta, kad nedidelis kiekis filgrastimo ir pegfilgrastimo gali pereiti per žiurkių placentą, tačiau informacijos apie lipegfilgrastimą nėra. Šių duomenų reikšmė žmonėms nežinoma.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Acto rūgštis, ledinė

Natrio hdroksidas (pH reguliuoti)

Sorbitolis (E420)

Polisorbatas 20

Injekcinis vanduo

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 C – 8 C).

Negalima užšaldyti.

Užpildytą švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Lonquex galima išimti iš šaldytuvo ir laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje vieną kartą ne ilgiau kaip 3 dienas. Išėmus iš šaldytuvo, vaistinį preparatą reikia suvartoti per šį laikotarpį arba išmesti.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

0,6 ml tirpalo užpildytame švirkšte (I tipo stiklo) su stūmoklio kamščiu [(etileno-tetrafluoroetileno kopolimeru) dengta brombutilo guma] bei fiksuota injekcine adata (nerūdijančio plieno, 29 G [0,34 mm] arba 27 G [0,4 mm] x 12,7 mm).

Pakuotėje yra 1 užpildytas švirkštas su saugos įtaisu (apsaugančiu nuo dūrio adata ir pakartotinio naudojimo) arba be jo.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Prieš vartojant tirpalą reikia apžiūrėti. Turi būti vartojami tik skaidrūs, bespalviai, be matomų dalelių tirpalai.

Reikia palaukti, kol tirpalas pasieks injekcijai tinkamą temperatūrą (15 °C - 25 °C).

Reikia vengti smarkiai kratyti. Smarkiai kratant lipegfilgrastimas gali sulipti ir tapti biologiškai neveiksmingas.

Lonquex sudėtyje nėra konservantų. Dėl galimos užteršimo mikroorganizmais rizikos Lonquex švirkštai skirti tik vienkartiniam vartojimui.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

UAB „Sicor Biotech“

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Lietuva

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/856/001

EU/1/13/856/002

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2013 m. liepos 25 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai