Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumark (lutetium, isotope of mass 177) – ženklinimas - V09

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasLumark
ATC kodasV09
Sudėtislutetium, isotope of mass 177
GamintojasI.D.B. Radiopharmacy B.V.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

PLASTIKINIS PLAČIAKAKLIS INDAS ir ŠVININĖ TALPYKLĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lumark 80 GBq/mL radiofarmacinis pirmtakas (tirpalas)

Liutecio (177Lu) chloridas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Viename tirpalo mililitre yra liutecio (177Lu) chlorido, kurio aktyvumas aktyvumo referenciniu laiku (ARL) siekia 80 GBq, o kiekis atitinka ne daugiau kaip 160 mikrogramų liutecio. ARL apbūdinamas kaip gamybos pabaiga.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Vandenilio chlorido rūgštis

Injekcinis vanduo

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Radiofarmacinis pirmtakas (tirpalas). 1 flakone yra

Tūris: {Z} ml

Aktyvumas (ARL): {Y} GBq

Aktyvumo referencinis laikas (ARL): {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d.}{vv.mm val.} CET Savitasis aktyvumas (ARL): {YY} GBq/mg

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti radioaktyviai pažymėjus in vitro. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS

NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinkamumo laikas: {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d.} vv.mm val. CET

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti gamintojo pakuotėje, kuri apsaugo nuo spinduliuotės. Specialių laikymo sąlygų nereikia.

Būtina laikyti vadovaujantis vietiniais teisės aktais dėl radioaktyviųjų medžiagų.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

I.D.B Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Nyderlandai

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/15/1013/001

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

FLAKONAS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI)

Lumark 80 GBq/mL radiofarmacinis pirmtakas (tirpalas)

Liutecio (177Lu) chloridas

2.VARTOJIMO METODAS

Vartoti radioaktyviai pažymėjus in vitro.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP: {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d.}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot:

5.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

Tūris: {Z} ml

ARL: {MMMM m. {mėnesio} mėn. DD d.}{vv.mm val.} CET

Aktyvumas: {Y}_________ GBq/vial

Kliento kodas:

6.KITA

I.D.B Holland B.V.

Weverstraat 17, 5111 PV Baarle-Nassau

Nyderlandai

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai