Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – ženklinimas - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasRiprazo
ATC kodasC09XA02
Sudėtisaliskiren
GamintojasNovartis Europharm Ltd.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI, KURIOJE YRA PA/ALIUMINIO/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

30 plėvele dengtų tablečių

neberegistruotas

 

Riprazo 150 mg plėvele dengtos tabletės

 

 

Aliskirenas

 

 

 

 

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

 

 

 

 

7 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

28 plėvele dengtos tabletės

preparatas

 

 

 

50 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

 

 

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

90 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

Vartoti per burną.

 

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

La kyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Jungtinė Karalystė

neberegistruotas

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

EU/1/07/409/001

 

 

7 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/002

 

 

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/07/409/003

 

 

 

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/07/409/004

 

 

 

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/07/409/005

 

 

 

50 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

EU/1/07/409/006

 

 

 

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/07/409/008

 

 

 

90 plėvele dengtų t blečių

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

Receptinis va t n

preparatas.

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

Riprazo 150 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI KURIOJE YRA PCTFE/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

50 plėvele dengtų tablečių

neberegistruotas

 

Riprazo 150 mg plėvele dengtos tabletės

 

 

Aliskirenas

 

 

 

 

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

 

 

 

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

 

 

90 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

98 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

Vartoti per burną.

 

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

La kyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/021

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

50 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

56 plėvele dengtos tabletės (vienadozės perforuotos lizdinės

 

 

 

 

 

 

plokštelės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

90 plėvele deng ų

blečių

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

 

98 plėvele deng os

bletės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

Receptin s va sti

is preparatas.

 

 

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (KALENDORIUS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Riprazo 150 mg plėvele dengtos tabletės

Aliskirenas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

neberegistruotas

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KITA

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmadienis

 

 

 

 

 

 

 

 

Antradienis

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečiadienis

 

 

 

 

 

 

 

Ketvirtadienis

 

 

 

 

Penktadienis

 

 

 

 

Šeštadienis

 

 

 

 

 

Sekmadienis

 

 

 

Vaistinis

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS), KURIOJE YRA PA/ALU/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aliskirenas

Riprazo 150 mg plėvele dengtos tabletėsneberegistruotas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių ki kvi noje yra 14 tablečių. 28 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 28 tabletės.

49 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuo ės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės.

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS,preparatasKAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

Vartoti per burną.

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

 

Vaistinis

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

Laiky i va kams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

 

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Jungtinė Karalystė

neberegistruotas

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/409/007

84 plėvele dengtos tabletės (3x28)

 

EU/1/07/409/009

 

98 plėvele dengtos tabletės (2x49)

 

EU/1/07/409/010

 

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

preparatas

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

R prazo 150 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄ DĖŽUTĘ), KURIOJE YRA PA/ALU/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Aliskirenas

Riprazo 150 mg plėvele dengtos tabletėsneberegistruotas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

84 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių ki kvi noje yra 28 tabletės. 98 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės.

280 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių kiekvienoje yra 14 tablečių.

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS,preparatasKAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

Vartoti per burną.

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

 

Vaistinis

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

Laiky i va kams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

 

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Jungtinė Karalystė

neberegistruotas

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/409/007

84 plėvele dengtos tabletės (3x28)

 

EU/1/07/409/009

 

98 plėvele dengtos tabletės (2x49)

 

EU/1/07/409/010

 

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

preparatas

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

R prazo 150 mg

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
Riprazo 150 mg plėvele dengtos tabletės
Aliskirenas
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS), KURIOJE YRA PCTFE/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių ki kvi noje yra 14 tablečių. 49 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės.

JOSneberegistruotas(-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

 

 

 

Vartoti per burną.

preparatas

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės lapelį.

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

Vaistinis

 

 

Laikyti vaikams epastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

neberegistruotas

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

 

98 plėvele dengtos tabletės (2x49) (vi nadozės perforuotos lizdinės

 

 

 

 

 

 

 

plokštelės)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

 

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

 

R prazo 150 mg

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
Riprazo 150 mg plėvele dengtos tabletės
Aliskirenas
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄ DĖŽUTĘ), KURIOJE YRA PCTFE/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 150 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

280 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių ki kvi noje yra 14 tablečių. 98 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės.

JOSneberegistruotas(-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

 

 

 

Vartoti per burną.

preparatas

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės lapelį.

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

Vaistinis

 

 

Laikyti vaikams epastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

neberegistruotas

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

 

98 plėvele dengtos tabletės (2x49) (vi nadozės perforuotos lizdinės

 

 

 

 

 

 

 

plokštelės)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

 

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

 

R prazo 150 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI, KURIOJE YRA PA/ALU/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

30 plėvele dengtų tablečių

neberegistruotas

 

Riprazo 300 mg plėvele dengtos tabletės

 

 

Aliskirenas

 

 

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

 

 

 

 

7 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS,preparatasKAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

50 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

Vartoti per burną.

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

Laiky i va kams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

 

 

 

 

 

Tinka iki

 

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Jungtinė Karalystė

neberegistruotas

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

EU/1/07/409/011

 

7 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/07/409/013

 

 

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

EU/1/07/409/014

 

 

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

EU/1/07/409/015

 

 

50 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

EU/1/07/409/016

 

 

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

Receptinis vaistinis

re aratas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

Riprazo 300 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

SUDEDAMOJI DĖŽUTĖ VIENINGAJAI PAKUOTEI, KURIOJE YRA PCTFE/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

50 plėvele dengtų tablečių

neberegistruotas

 

Riprazo 300 mg plėvele dengtos tabletės

 

 

Aliskirenas

 

 

 

 

2.

VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

 

3.

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

 

 

 

 

 

 

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

 

 

90 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

98 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

Vartoti per burną.

 

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

La kyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neberegistruotas

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/031

 

14 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

28 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

30 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

50 plėvele dengtų tablečių

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

56 plėvele dengtos tabletės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

56 plėvele dengtos tabletės (vienadozės perforuotos lizdinės

 

 

 

 

 

 

plokštelės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

90 plėvele deng ų

blečių

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

 

98 plėvele deng os

bletės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

Receptin s va sti

is preparatas.

 

 

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (KALENDORIUS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Riprazo 300 mg plėvele dengtos tabletės

Aliskirenas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Novartis Europharm Limited

neberegistruotas

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KITA

preparatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmadienis

 

 

 

 

 

 

 

 

Antradienis

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečiadienis

 

 

 

 

 

 

 

Ketvirtadienis

 

 

 

 

Penktadienis

 

 

 

 

Šeštadienis

 

 

 

 

 

Sekmadienis

 

 

 

Vaistinis

 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS), KURIOJE YRA PA/ALIUMINIO/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

14 plėvele dengtų tablečiųneberegistruotas Daugiadozę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių ki kvi noje yra 14 tablečių.

Riprazo 300 mg plėvele dengtos tabletės

Aliskirenas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

28 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 28 tabletės. 30 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuo ės, kurių kiekvienoje yra 30 tablečių. 49 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 2 tarpinės p kuotės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

Vartoti per burną.

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

 

 

preparatas

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

L kyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

Vaistinis

 

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Jungtinė Karalystė

neberegistruotas

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/409/017

84 plėvele dengtos tabletės (3x28)

 

EU/1/07/409/018

 

90 plėvele dengtos tabletės (3x30)

 

EU/1/07/409/019

 

98 plėvele dengtos tabletės (2x49)

 

EU/1/07/409/020

 

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

 

 

 

 

 

preparatas

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

Receptinis vaistinis prepa atas.

 

 

Vaistinis

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

R pr zo 300 mg

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄ DĖŽUTĘ), KURIOJE YRA PA/ALIUMINIO/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

84 plėvele dengtos tabletėsneberegistruotas Daugiadozę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių ki kvi noje yra 28 tabletės.

Riprazo 300 mg plėvele dengtos tabletės

Aliskirenas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

90 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozę pakuotę sudaro 3 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 30 tablečių. 98 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuo ės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės. 280 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozę pakuotę sudaro 20 tarpinių p kuočių, kurių kiekvienoje yra 14 tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

Vartoti per burną.

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

 

 

 

preparatas

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

L kyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

 

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

Vaistinis

 

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Jungtinė Karalystė

neberegistruotas

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/07/409/017

84 plėvele dengtos tabletės (3x28)

 

EU/1/07/409/018

 

90 plėvele dengtos tabletės (3x30)

 

EU/1/07/409/019

 

98 plėvele dengtos tabletės (2x49)

 

EU/1/07/409/020

 

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

 

 

 

 

 

preparatas

 

13.

SERIJOS NUMERIS

 

Serija

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

Receptinis vaistinis prepa atas.

 

 

Vaistinis

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

R pr zo 300 mg

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
Riprazo 300 mg plėvele dengtos tabletės
Aliskirenas
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
TARPINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS), KURIOJE YRA PCTFE/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

14 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių ki kvi noje yra 14 tablečių. 49 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės.

JOSneberegistruotas(-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

 

 

 

Vartoti per burną.

preparatas

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės lapelį.

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

Vaistinis

 

 

Laikyti vaikams epastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

neberegistruotas

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

 

98 plėvele dengtos tabletės (2x49) (vi nadozės perforuotos lizdinės

 

 

 

 

 

 

 

plokštelės)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

 

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

 

R prazo 300 mg

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
Riprazo 300 mg plėvele dengtos tabletės
Aliskirenas
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ DAUGIADOZEI PAKUOTEI (ĮSKAITANT MĖLYNĄ DĖŽUTĘ), KURIOJE YRA PCTFE/PVC LIZDINĖS PLOKŠTELĖS
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 300 mg aliskireno (hemifumarato pavidalu).

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

280 plėvele dengtų tablečių

Daugiadozę pakuotę sudaro 20 tarpinių pakuočių, kurių ki kvi noje yra 14 tablečių. 98 plėvele dengtos tabletės

Daugiadozę pakuotę sudaro 2 tarpinės pakuotės, kurių kiekvienoje yra 49 tabletės.

JOSneberegistruotas(-Ų) KIEKIS (-IAI)

 

5.

VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

 

 

 

 

 

Vartoti per burną.

preparatas

 

 

 

Prieš vartojimą perskaitykite akuotės lapelį.

 

 

 

6.

SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

 

 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

 

Vaistinis

 

 

Laikyti vaikams epastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

7.

KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

 

 

8.

TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

 

10.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO

 

 

 

 

PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIJOS NUMERIS

neberegistruotas

 

11.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

 

98 plėvele dengtos tabletės (2x49) (vi nadozės perforuotos lizdinės

 

 

 

 

 

 

 

plokštelės)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

 

280 plėvele dengtos tabletės (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

 

 

 

 

Receptinis vaistinis preparatas.

 

 

 

 

 

15.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaistinis

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

 

 

 

 

R prazo 300 mg

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai