Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vylaer Spiromax (budesonide / formoterol fumarate dihydrate) – Preparato charakteristikų santrauka - R03AK07

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasVylaer Spiromax
ATC kodasR03AK07
Sudėtisbudesonide / formoterol fumarate dihydrate
GamintojasTeva Pharma B.V.
arba
-
-
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vylaer Spiromax 160 mikrogramų / 4,5 mikrogramo įkvepiamieji milteliai

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje suvartojamojoje dozėje (iš Spiromax kandiklio įsiurbtoje dozėje) yra 160 mikrogramų budezonido ir 4,5 mikrogramo formoterolio fumarato dihidrato.

Tai prilygsta išmatuotai 200 mikrogramų budezonido ir 6 mikrogramų formoterolio fumarato dihidrato dozei.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

Kiekvienoje dozėje yra maždaug 5 miligramai laktozės (monohidratopreparataspavidalu).

3. FARMACINĖ FORMA

Įkvepiamieji milteliai. Balti milteliai.

Baltas inhaliatorius su pusiau skaidriu vyšniniu kandiklio dangteliu.

4.

KLINIKINĖ INFORMACIJA

vaistinis

4.1

Terapinė indikacijos

 

Neberegistruotas

 

Vylaer Spiromax yra skirtas tik 18 metų amžiaus ir vyresniems suaugusiesiems. Astma

Vylaer Spiromax yra skirtas reguliariam astmos gydymui, kai tinka vartoti įkvepiamojo kortikosteroido ir ilgo v ikimo β2-adrenoceptorių agonisto derinį:

pacientams, kurių liga nėra tinkamai kontroliuojama įkvepiamaisiais kortikosteroidais ir pagal poreikį vartojamais trumpo veikimo β2-adrenoceptorių agonistais;

pacientams, kurių liga jau tinkamai kontroliuojama kartu vartojamais įkvepiamaisiais

kortikosteroidais ir ilgo veikimo β2-adrenoceptorių agonistais.

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL)

Pacientų, sergančių sunkia LOPL (FEV1 < 50 % numatytos normalios vertės), kuriems buvę kartotinių paūmėjimų ir yra reikšmingų simptomų, nepaisant reguliaraus gydymo ilgo veikimo bronchus plečiančiais vaistiniais preparatais, simptominis gydymas.

veikimo β2-adrenoceptorių agonistais.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vylaer Spiromax skirtas tik 18 metų amžiaus ir vyresniems suaugusiesiems.

Vylaer Spiromax netinka vartoti 12 metų amžiaus ir jaunesniems vaikams arba paaugliams nuo 13 iki 17 metų amžiaus.

Dozavimas

Astma

Vylaer Spiromax nenumatytas pradinei astmos kontrolei.

Vylaer Spiromax netinka gydyti suaugusiems pacientams, sergantiems tik lengvos formos astma, kuri nėra pakankamai kontroliuojama įkvepiamaisiais kortikosteroidais ir pagal poreikį vartojamais trumpo

Vylaer Spiromax dozavimas yra individualus ir turi būti parenkamaspreparataspagal ligos sunkumą. Į tai turi

būti atsižvelgiama ne tik pradedant gydymą vaistinių preparatų deriniu, bet ir koreguojant palaikomąją dozę. Jeigu konkrečiam pacientui reikia dozių derinio, kuris skiriasi nuo esančio derinio inhaliatoriuje,

turi būti paskirtos atitinkamos β2-adrenoceptorių agonistų ir (arba) kortikosteroidų dozė iš atskirų inhaliatorių.

Kai astmos simptomai kontroliuojami, galima apsvarstyti galimybę alaipsniui sumažinti Vylaer Spiromax dozę. Vaistus skiriantis sveikatos prieživaistinisūros speciali tas turi reguliariai pakartotinai įvertinti pacientus, kad Vylaer Spiromax dozė išliktų optimali. Dozė turi būti laipsniškai mažinama iki

mažiausios, kuriai esant veiksmingai kontroliuojami simptomai.

Kai reikia sumažinti dozę iki mažesnės nei galima Vylaer Spiromax, būtina pereiti prie alternatyvaus pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumar to derinio, kuriame yra mažesnė įkvepiamojo

kortikosteroido dozė. Kai mažiausia rekomenduojama doze palaikoma ilgalaikė simptomų kontrolė, kitas žingsnisNeberegistruotasgali būti pabandymas vartoti vien įkvepiamąjį kortikosteroidą.

Paprastai būna taip, kad, ėmus kontr liu ti simptomus dviejų mažesnio stiprumo preparato dozių per parą režimu, iki mažesnės veiksmingos dozės gali būti laipsniškai mažinama skiriant vieną dozę kartą per parą, kai skiriančiojo gydy ojo nuomone, ligą toliau kontroliuoti geriau ilgalaikio veikimo bronchus plečiančiu vaistin u preparatu, o ne gydymu vienu įkvepiamuoju kortikosteroidu.

Vylaer Spiromax vartojamas reguliariam palaikomajam gydymui kartu su atskiru greito veikimo bronchus plečiančio vaistinio preparato inhaliatoriumi.

Pacientams ikia patarti visuomet turėti su savimi atskirą greito veikimo bronchus plečiančio vaistinio preparato inhaliatorių, jei prireiktų skubios pagalbos.

Rekomenduojamos dozės:

Suaugusiems (18 metų ir vyresniems): 1–2 įkvėpimai du kartus per parą. Kai kuriems pacientams gali prireikti iki 4 įkvėpimų du kartus per parą.

Padažnėjęs greito veikimo bronchus plečiančio vaistinio preparato vartojimas rodo būklės pablogėjimą ir duoda pagrindą astmos gydymo peržiūrėjimui.

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL)

Rekomenduojamos dozės:

Suaugusiesiems (18 metų ir vyresniems): 2 įkvėpimai du kartus per parą.

Vartojimo metodas
Įkvėpti.

Ypatingos populiacijos

Senyvo amžiaus pacientai (≥ 65 metų)

Senyviems pacientams ypatingų dozavimo reikalavimų nėra.

Pacientai, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Neturima duomenų apie budezonido ir formoterolio fumarato dihidrato pastovios dozės derinio vartojimą pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi. Kadangi budezonidas ir formoterolis pirmiausiai eliminuojami metabolizmo kepenyse būdu, didesnio poveikio galima tikėtis pacientams, kuriems yra sunki kepenų cirozė.

Vaikų populiacija

Vylaer Spiromax saugumas ir veiksmingumas 12 metų ir jaunesniems vaikams ir 13–17 metų amžiaus paaugliams dar neištirtas. Duomenų nėra.

Šio vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 18 metų v ik ms ir paaugliams.

preparatas

Spiromax yra kvėpavimu aktyvinamas, įkvepiamovaistinisoro srautu valdomas inhaliatorius. Tai reiškia, kad veikliosios medžiagos patenka į kvėpavimo takus pacientui įkvėpiant per kandiklį. Įrodyta, kad

vidutinės ir sunkios formos astma sergantys pacientai įkvėpdami gali sukelti pakankamai stiprų oro srautą gydomajai dozei iš Spiromax įsiurbti (žr. 5.1 skyrių).

Vylaer Spiromax turi būti vartojamas taisyklingai, kad gydymas būtų veiksmingas. Todėl pacientai turi būti informuoti,Neberegistruotaskad reikia atidžiai perskaityti pakuotė lapelį ir laikytis jame pateiktų vartojimo instrukcijų.

Vylaer Spiromax vartojamas trimis paprastais veiksmais: atidaryti, įkvėpti ir uždaryti. Jie aprašyti toliau.

Atidaryti: laikykite Spiromax kandiklį dangteliu į apačią ir atidarykite kandiklio dangtelį nulenkdami jį žemyn iki galo, kol pasi irs spragtelėjimas.

Įkvėpti: įstatykite kandiklį tarp dantų ir sučiaupkite lūpas aplink jį; nekramtykite inhaliatoriaus kandiklio. Stipriai ir giliai įkvėpkite pro kandiklį. Ištraukite Spiromax iš burnos ir sulaikykite kvėpavimą 10 kundžių, arba tol, kol pacientui patogu.

Uždaryti: lėtai iškvėpkite ir uždarykite kandiklio dangtelį.

Taip pat svarbu informuoti pacientus nekratyti inhaliatoriaus prieš vartojimą, neiškvėpti per Spiromax ir neuždengti oro angų įkvėpimo metu.

Be to, pacientai turi būti informuoti, kad po įkvėpimo reikia praskalauti savo burną vandeniu (žr. 4.4 skyrių).

Vartojant Vylaer Spiromax pacientai gali justi pagalbinės medžiagos laktozės skonį.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Astmos simptomai

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendrieji

Rekomenduojama gydymą nutraukti palaipsniui mažinant dozę, o ne staiga.

Jei pacientams gydymas pasirodo neveiksmingas arba reikia viršyti didžiausią rekomenduojamą Vylaer Spiromax dozę, reikia kreiptis pagalbos į medikus (žr. 4.2 skyrių). Staigus ir progresuojantis astmos arba LOPL kontrolės sumažėjimas gali kelti pavojų gyvybei ir pacientui būtinas skubus sveikatos patikrinimas. Tokiu atveju reikia apsvarstyti, ar padidinti gydymą kortikosteroidais, pvz., taikyti geriamųjų kortikosteroidų kursą, arba gydyti antibiotikais, jei yra infekcija.

Pacientus reikia perspėti, kad jie visada su savimi turėtų skubios pagalbos inhaliatorių.

Pacientams reikia priminti vartoti palaikomąsias Vylaer Spiromax dozes, kaip nurodyta, net

nepasireiškiant simptomams. Profilaktinis Vylaer Spiromax vartojimas,preparataspvz., prieš mankštinantis,

netyrinėtas. Tam profilaktiškai, pvz., prieš mankštinantis, reikėtų vartoti atskirą greito veikimo bronchus plečiantį vaistinį preparatą.

Vaistus skiriantis sveikatos priežiūros specialistas turi reguliariai paka totinai įvertinti pacientus, kad

Vylaer Spiromax dozė išliktų optimali. Dozė turi būti laipsniškai mažinama iki mažiausios, kuriai

esant veiksmingai kontroliuojami simptomai. Kai astmos simptomai kontroliuojami, galima apsvarstyti galimybę palaipsniui sumažinti VylaervaistinisSpiromax dozę. Kai reikia sumažinti dozę iki

mažesnės nei galima Vylaer Spiromax, būtina pereiti prie alter atyvaus pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumarato derinio, kuriame yra mažesnė įkvepiamojo kortikosteroido dozė.

Mažinant gydomąją dozę svarbu reguliariai tikrinti p cientus.

Pacientai turiNeberegistruotasnepradėti vartoti Vylaer Spiromax paūmėjimo metu arba jeigu jiems yra reikšmingas astmos pasunkėjimas ar ūminis pablogėjim s.

Gydant Vylaer Spiromax galimos s nki s su astma susijusios nepageidaujamos reakcijos ir paūmėjimai. Jei pradėjus varto Vylaer Spiromax astmos simptomai tebėra nekontroliuojami arba pablogėja, pacientų reikia prašy i oliau tęsti gydymą, bet kreiptis medicininės pagalbos.

Galimas paradoksinis bronchų spazmas su betarpišku švokštimo ir dusulio padidėjimu po dozės suvartojimo. Jei pacientas patiria paradoksinį bronchų spazmą, reikia iškart nustoti vartoti Vylaer Spiromax, pacientas turi ūti ištirtas ir, jei reikia, turi būti skiriamas alternatyvus gydymas. Paradoksinis bronchų spazmas reaguoja į greito veikimo įkvepiamąjį bronchus plečiantį vaistinį preparatą ir turi ūti nedelsiant gydomas (žr. 4.8 skyrių).

Sisteminis poveikis

Sisteminis poveikis gali pasireikšti vartojant bet kurį įkvepiamąjį kortikosteroidą, ypač didelėmis dozėmis, paskirtomis vartoti ilgais periodais. Šio poveikio tikimybė gydant įkvepiamaisiais žymiai mažesnė, nei geriamaisiais kortikosteroidais.

Galimas sisteminis poveikis: Kušingo sindromas, kušingoidiniai požymiai, antinksčių slopinimas, augimo sulėtėjimas vaikams ir paaugliams, kaulų mineralų tankio sumažėjimas, katarakta ir glaukoma, ir rečiau – įvairūs psichologiniai ar elgsenos reiškiniai, įskaitant psichomotorinį hiperaktyvumą, miego sutrikimus, nerimą, depresiją ar agresiją (ypač vaikams) (žr. 4.8 skyrių).

Rekomenduojama, kad ilgai įkvepiamaisiais kortikosterodais gydomų vaikų ūgis būtų reguliariai matuojamas. Augimui sulėtėjus, jeigu įmanoma, reikia iš naujo įvertinti gydymą siekiant sumažinti įkvepiamojo kortikosteroido dozę iki mažiausios, kuri veiksmingai palaiko astmos kontrolę. Reikia

Antinksčių funkcija

kruopščiai įvertinti palankaus gydymo kortikosteroidu naudos ir galimo augimo sulėtėjimo rizikos santykį. Be to, svarstytina, ar vaiką tikslinga nukreipti pediatro–kvėpavimo takų ligų specialisto konsultacijai.

Ilgalaikių tyrimų duomenimis, kurių turima nedaug, dauguma įkvepiamuoju budezonidu gydomų vaikų ir paauglių užauga normalaus ūgio. Vis dėlto pastebėtas nedidelis, bet trumpalaikis, jų augimo sulėtėjimas (maždaug 1 cm) pradėjus vartoti šį vaistą. Tai dažniausiai pasireiškia per pirmuosius gydymo metus.

Poveikis kaulų tankiui

Reikia atsižvelgti į galimą poveikį kaulų tankiui, ypač ilgą laiką dideles dozes vartojantiems pacientams, turintiems kitų osteoporozės rizikos veiksnių.

Ilgalaikiai įkvepiamojo budezonido vartojimo vaikams (vidutinė išmatuota paros dozė buvo 400

mikrogramų) ir suaugusiesiems (išmatuota paros dozė buvo 800 mikrogrampreparatasų) tyrimai reikšmingo reikia laikytis atsargumo.

vaistinio preparato poveikio kaulų mineraliniam tankiui neparodė. Informacijos apie didesnių pastovios dozės budezonido / formoterolio fumarato dihidrato derinių poveikį nė .

Jei yra kokių nors priežasčių manyti, kad antinksčių funkcijai pakenkė ankstesnis sisteminis gydymas steroidais, pervedant pacientus į gydymą pastovios dozės budezonido / formoterolio fumarato deriniu

Gydymo įkvepiamuoju budezonidu nauda paprastaivaistinissumaž iki minimumo geriamųjų steroidų poreikį, tačiau nuo geriamųjų steroidų pereinantiems pacien ams ilgą laiką gali išlikti sumažėjusio

antinksčių funkcijos rezervo rizika. Nutraukus gydymą geriamaisiais kortikosteroidais atsigavimas gali trukti ilgą laiką, todėl nuo geriamųjų steroidų prikl us ntiems pacientams, perėjusiems prie gydymo

įkvepiamuoju budezonidu, gali tam tikrą ilgą laiką išlikti susilpnėjusios antinksčių funkcijos rizika. Tokiomis aplinkybNeberegistruotasėmis reikia reguliariai stebėti pagumburio-hipofizės-antinksčių

(angl. hypothalamic-pituitary-adrenocor ic l - HPA) ašies funkciją. Didelės kortikosteroidų dozės

Užsitęsęs gydymas didelėmis įkvepiamųjų kortikosteroidų dozėmis, ypač didesnėmis už rekomenduojamas, taip pat ali sukelti kliniškai reikšmingą antinksčių slopinimą. Todėl reikėtų apsvarstyti papildomos sist minio veikimo kortikosteroidų priedangos reikalingumą streso laikotarpiais, pvz., esant sunkioms infekcijoms arba planinių chirurginių operacijų metu. Staigus steroidų dozė sumažinimas gali sukelti ūminę antinksčių krizę. Ūminės antinksčių krizės simptomai ir požymiai gali būti iš dalies neaiškūs, bet tai gali būti anoreksija, pilvo skausmas, svorio netekimas, nuovargis, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sąmonės aptemimas, traukuliai, hipotenzija ir hipoglikemija.

Gydymas papildomais sisteminio veikimo steroidais arba įkvepiamuoju budezonidu neturi būti nutrauktas staigiai.

Perėjimas nuo gydymo geriamuoju vaistiniu preparatu

Pereinant nuo gydymo geriamuoju vaistiniu preparatu prie gydymo pastovios dozės budezonido / formoterolio fumarato deriniu, paprastai patiriamas mažesnis sisteminis steroidų poveikis, kuris gali pasireikšti alerginių arba artritinių simptomų pavidalu, tokiu, kaip rinitas, egzema ir raumenų bei sąnarių skausmas. Turi būti pradėtas specifinis šių būklių gydymas.. Jei retkarčiais pasireikštų tokie simptomai, kaip nuovargis, galvos skausmas, pykinimas ir vėmimas, reikia įtarti bendrąjį gliukokortikosteroidų nepakankamumą. Šiais atvejais kartais būtina laikinai padidinti geriamųjų gliukokortikosteroidų dozę.

Burnos infekcijos

Kad sumažinti iki minimumo burnos ir ryklės kandidozės infekcijos riziką, pacientams turi būti nurodyta po dozės įkvėpimo praskalauti burną vandeniu. Jei atsiranda burnos ir ryklės išbėrimas, pacientai taip pat turi praskalauti savo burną vandeniu po inhaliacijų, atliekamų pagal poreikį.

Pneumonija LOPL sergantiems pacientams

Nustatyta, kad LOPL sergantiems pacientams, kurie vartoja inhaliacinių kortikosteroidų, dažniau pasireiškia pneumonija, įskaitant pneumoniją, reikalaujančią guldymo į ligoninę. Yra tam tikrų pneumonijos rizikos didėjimo didinant steroido dozę įrodymų, tačiau remiantis visų klinikinių tyrimų duomenimis tokios išvados daryti negalima.

Taip pat nėra įtikinamų klinikinių įrodymų, kurie leistų daryti išvadą dėl nevienodo pneumonijos rizikos dydžio vartojant skirtingų inhaliacinių kortikosteroidų grupės vaistinių preparatų.

Gydytojai turi būti atidūs dėl galimo pneumonijos išsivystymo LOPL sergantiems p cientams, kadangi tokių infekcijų klinikiniai požymiai iš dalies sutampa su LOPL paūmėjimo simptom is.

Pneumonijos rizikos faktoriai LOPL sergantiems pacientams yra esamas ūkym s, vyresnis amžius,

mažas kūno masės indeksas (KMI) ir sunki LOPL.

preparatas

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais

 

 

 

Reikia vengti kartu gydyti itrakonazolu, ritonaviru ar kitais pr ais CYP3A4 inhibitoriais (žr. 4.5

skyrių). Jei tai neįmanoma, tarp sąveikaujančių

ų preparatų vartojimo turi būti kuo ilgesnis

 

vaistinis

 

laiko intervalas. Stiprius CYP3A4 inhibitorius vartojan iems pacientams pastovios dozės budezonido / formoterolio fumarato derinys yra nerekomenduojamas..

Perspėjimas dėl tam tikrų ligų

Pastovios dozNeberegistruotasės budezonido ir formoterolio fumarato dihidrato derinys turi būti atsargiai skiriamas pacientams, kuriems yra tirotoksikozė, fe chromocitoma, cukrinis diabetas, neišgydyta hipokalemija,

hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija, idiopatinė povožtuvinė aortos stenozė, sunki hipertenzija, aneurizma arba kita sunki širdies ir k aujagyslių sistemos liga, pvz., išemine širdies liga, tachiaritmija ar sunkus širdies nepakankamumas.

Jei pailgėję koreguotas QT intervalas, šio vaistinio preparato skiriama atsargiai. Formoterolis gali sukelti koreguoto QT int rvalo pailgėjimą.

Nustačius, kad pacientas serga aktyvia ar latentine plaučių tuberkulioze, grybeline arba virusine kvėpavimo takų infekcija, reikia iš naujo apsvarstyti būtinybę vartoti įkvepiamąjį kortikosteroidą ir jo dozę.

Diabetu sergantiems pacientams reikia apsvarstyti papildomų gliukozės kraujyje kontrolės priemonių būtinybę.

β2-adrenoreceptorių agonistai

Didelės β2-adrenoceptorių agonistų dozės gali sukelti galimai pavojingą hipokalemiją. Galimą β2- adrenoceptorių agonistų hipokaleminį poveikį gali stiprinti kartu su β2 -adrenoceptorių agonistais vartojami hipokalemiją galintys sukelti ar pasunkinti vaistiniai preparatai, pvz., ksantino dariniai, steroidai ir diuretikai.

Gydant β2-adrenoceptorių agonistais gali padidėti insulino, laisvų riebalų rūgščių, glicerolio ir ketoninių kūnų kiekis kraujyje.

Ypatingas atsargumas rekomenduojamas nestabiliosios astmos su kintamu palengvinamųjų bronchus plečiančių vaistinių preparatų vartojimu, ištikus sunkiam ūminiam astmos priepuoliui (nes pavojus gali didinti hipoksija) ir kitais atvejais, kai padidėjusi hipokalemijos tikimybė. Tokių atvejų metu rekomenduojama stebėti kalio koncentraciją serume.

Pagalbinės medžiagos

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra laktozės. Šio vaisto vartoti negalima pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pagalbinėje medžiagoje laktozėje yra nedidelis kiekis pieno baltymų, kurie gali sukelti alerginę reakciją.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Farmakokinetinė sąveika

Stiprūs CYP3A4 inhibitoriai (pvz., ketokonazolas, itrakonazolas, vorikonazolas, pos konazolas, klaritromicinas, telitromicinas, nefazodonas ir ŽIV proteazės inhibitoriai) gali l b i padidinti budezonido kiekį plazmoje ir reikia vengti juos vartoti kartu su šiuo preparatu. Jei t i neįmanoma, turi būti kuo ilgesnis laiko intervalas tarp inhibitoriaus ir budezonido vartojimo (žr. 4.4 skyrių).

Stiprus CYP3A4 inhibitorius ketokonazolas, vartojant 200 mg kartą

parą, kartu per burną

vartojamo budezonido (viena 3 mg dozė) kiekį plazmoje vidutiniškai

adidino šešis kartus. Kai

ketokonazolas vartotas praėjus 12 valandų po budezonido, koncentracijapreparatasvidutiniškai padidėdavo tik tris kartus. Tai rodo, kad vartojant su didesne pertraukavaistinisgali bū umažinamas koncentracijos padidėjimas plazmoje. Riboti duomenys apie šią ąveiką su d dele įkvepiamojo budezonido doze rodo,

kad žymus koncentracijos kraujo plazmoje padidėjimas (vidutiniškai keturis kartus) gali atsirasti, jei kartu su įkvepiamuoju budezonidu (vienkartine 1000 m krogramų doze) kartą per dieną vartojama 200 mg itrakonazolo dozė.

β-adrenerginiai blokatoriai gali susilpnin i arba nuslopinti formoterolio poveikį. Todėl pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumarato dihidrato derinys neturi būti skiriamas kartu su β-adrenerginiais blokatoriais (įskaitant akių lašus), nebent tam yra svarių priežasčių.

Vartojant kartu su chinidinu, d zopiramidu, prokainamidu, fenotiazinais, antihistaminais vaistiniais preparatais (terfenadinu), monoaminooksidazės inhibitoriais ir tricikliais antidepresantais gali pailgėti koreguotas QT intervalas ir padidėti skilvelių aritmijos rizika.

Be to, L-Dopa, L-tiroksinas, oksitocinas ir alkoholis gali pabloginti širdies toleranciją β2- simpatikomim tiniams vaistiniams preparatams.

FarmakodinaminNeberegiė sąveika struotas

Vartojimas kartu su monoaminooksidazė inhibitoriais, įskaitant vaistinius preparatus su panašiomis savybėmis, tokius, kaip furazolidonas ir prokarbazinas,, gali pagreitinti hipertenzines reakcijas.

Šį vaistinį preparatą vartojantiems pacientams atliekant nejautrą halogenintais angliavandeniliais, padidėja aritmijos pavojus.

Vartojant kartu su kitais β-adrenerginiais ir anticholinerginiais vaistiniais preparatais, bronchus plečiantis poveikis gali būti suminis.

Širdies glikozidais gydomiems pacientams dėl hipokalemijos gali padidėti polinkis aritmijoms.

Budezonido ir formoterolio sąveikos su bet kokiu kitu vaistiniu preparatu, vartojamu astmai gydyti, nepastebėta.

Vaikų populiacija

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Klinikinių duomenų apie pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumarato dihidrato derinio arba kartu vartojamų formoterolio ir budezonido poveikį nėštumo laikotarpiu nėra. Žiurkių embriono ir vaisiaus vystymosi tyrimo duomenys parodė, kad derinys jokių papildomo poveikio požymių nesukelia.

Pakankamų duomenų apie formoterolio vartojimą nėščiosioms nėra. Tiriant poveikį gyvūnų reprodukcijai pastebėta, kad esant labai didelei sisteminei ekspozicijai formoterolis sukelia nepageidaujamų reakcijų (žr. 5.3 skyrių).

Stebint maždaug 2000 nėščių moterų gauti duomenys rodo, kad įkvepiamasispreparatasbudezonidas nedidina

apsigimimų rizikos. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad gliukokortikosteroidai sukelia psigimimų (žr.

5.3 skyrių), tačiau žmonėms, vartojantiems šį vaistinį preparatą rekomenduoj momis dozėmis, tai neturėtų būti reikšminga.

Be to, tyrimai su gyvūnais parodė, kad prenataliniu laikotarpiu esantis gliukokortikosteroidų perteklius

(esant mažesnei ekspozicijai, negu ekspozicija teratogeninių dozių dia azone) didina vaisiaus augimo sulėtėjimo, širdies ir kraujagyslių ligų (suaugus),vaistinisnegrįžtamų gl ukokortikosteroidų receptorių tankio, neuromediatorių apykaitos ir elgesio pokyčių riziką.

Nėščioms moterims pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumarato dihidrato derinys turi būti skiriamas tik įsitikinus, kad nauda yra didesnė už g limą riziką. Turi būti vartojama mažiausia

Budezonidas išskiriamas su pienu. Tačiau skiriant terapines dozes jokio poveikio žindomam kūdikiui nesitikima. Nežinoma, ar formo olis patenka į žindančios moters pieną. Nedidelis formoterolio kiekis aptiktas žiurkių patelių piene. Pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumarato dihidrato derinį skirti žindančioms moter ms galima tik tada, jei numatoma nauda motinai yra didesnė už galimą riziką kūdikiui.

Vaisingumas

Duomenų apie vaisingumą nėra.

veiksminga budezonido dozė, reikalinga pakankamai astmos kontrolei palaikyti. Žindymas Neberegistruotas

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Vylaer Spiromax gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Kadangi Vylaer Spiromax sudėtyje yra budezonido ir formoterolio, todėl jį vartojant gali pasireikšti tokio pat pobūdžio nepageidaujamų reakcijų kaip šias veikliąsias medžiagas vartojant atskirai. Abi medžiagas vartojant kartu, nepageidaujamų reakcijų padažnėjimo nepastebėta. Dažniausios

nepageidaujamos reakcijos yra pagal β2-adrenoreceptorių agonistų farmakologines savybes nuspėjamos nepageidaujamos reakcijos, pvz., drebulys ir palpitacija. Jos paprastai būna lengvos ir t per kelias gydymo dienas išnyksta. 3 metų trukmės klinikiniame tyrime, kurio metu budezonidą

vartojo sergantieji LOPL, odos kraujosruvos ir pneumonija pasireiškė atitinkamai 10 % ir 6 % dažnumu, palyginus su 4 % ir 3 % placebo grupėje (atitinkamai p < 0,001 ir p < 0,01).

Vylaer Spiromax nerekomenduojamas vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams (žr. 4.2 skyrių).

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau pateiktos su budezonidu arba formoteroliu siejamos nepageidaujamos reakcijos, išvardytos pagal organų sistemų klasę ir pasireiškimo dažnumą. Nepageidaujamo poveikio atvejų dažnis apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10); dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100); reti (nuo ≥ 1/10 000 iki <1/1 000); labai reti (< 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Organų sistemos klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

 

 

sumažėjimas preparatas

Infekcijos ir infestacijos

Dažni

Gerklės ir ryklės kandidozės infekcijo ,

 

 

Pneumonija (LOPL sergantiems cientams)

Imuninės sistemos

Reti

Betarpiškai arba vėliau pasireiškiančios

sutrikimai

 

padidėjusio jautrumo reakcijos, pvz., egzantema,

 

 

urtikarija, niežulys, derm titas, angioedema ir

 

 

anafilaksinė reakcija

Endokrininės sistemos

Labai reti

Kušingo sindromas, antinksčių slopinimas,

sutrikimai

 

augimo sulėtėjimas, kaulų mineralinio tankio

 

 

vaistinis

Metabolizmo ir mitybos

Reti

Hipokalem ja

sutrikimai

Labai reti

Hipergl kemija

Psichikos sutrikimai:

Nedažni

Agre ija, psichomotorinis hiperaktyvumas,

 

 

ner mas, miego sutrikimai

 

Labai reti

Depresija, elgsenos pokyčiai (daugiausia

Neberegistruotas

vaikams)

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

Galvos skausmas, drebulys

 

Nedažni

Svaigulys

 

Labai reti

Skonio sutrikimai

Akių sutrikimai

Labai eti

Katarakta ir glaukoma

Širdies sutrikimai

Dažni

Palpitacija

 

Nedažni

Tachikardija

 

Reti

Širdies aritmija, pvz., prieširdžių virpėjimas,

 

 

supraventrikulinė tachikardija, ekstrasistolės

 

Labai reti

Krūtinės angina. Koreguoto QT intervalo

 

 

pailgėjimas

Kraujagyslių sutrikimai

Labai reti

Kraujospūdžio svyravimai

Kvėpavimo sistemos,

Dažni

Nestiprus ryklės suerzinimas, kosulys, užkimimas

krūtinės ląstos ir

Reti

Bronchų spazmas

tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti

Paradoksinis bronchų spazmas

Virškinimo trakto

Nedažni

Pykinimas

sutrikimai

 

 

Odos ir poodinio audinio

Nedažni

Kraujosruvos

sutrikimai

 

 

Skeleto, raumenų ir

Nedažni

Raumenų spazmai

jungiamojo audinio

 

 

sutrikimai

 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Gerklės ir ryklės kandidozės infekciją sukelia veikliosios medžiagos nuosėdos. Rizika sumažinama patariant pacientams po kiekvienos dozės praskalauti burną vandeniu. Gerklės ir ryklės kandidozės

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

infekcija paprastai reaguoja į vietinį gydymą priešgrybeliniais preparatais, o įkvepiamųjų kortikosteroidų vartojimo nutraukti nereikia.

Paradoksinis bronchų spazmas gali pasitaikyti labai retai – mažiau kaip 1 iš 10 000 žmonių, tokiu atveju betarpiškai po dozės suvartojimo padidėja švokštimas ir dusulys. Paradoksinis bronchų spazmas reaguoja į greito veikimo įkvepiamąjį bronchus plečiantį vaistinį preparatą ir turi būti nedelsiant gydomas. Reikia iškart nustoti vartoti Vylaer Spiromax, pacientas turi būti ištirtas ir, jei reikia, pradedamas alternatyvus gydymas (žr. 4.4 skyrių).

Vartojant įkvepiamuosius kortikosteroidus galimas sisteminis poveikis, ypač paskyrus vartoti didelėmis dozėmis ilgą laiką. Šio poveikio tikimybė žymiai mažesnė, nei gydant geriamaisiais kortikosteroidais. Galimas sisteminis poveikis: Kušingo sindromas, kušingoidiniai požymiai, antinksčių slopinimas, augimo sulėtėjimas vaikams ir paaugliams, kaulų mineralinio tankio sumažėjimas, katarakta ir glaukoma. Taip pat gali padidėti imlumas infekcijoms ir pablogėti gebėjimas prisitaikyti prie streso. Poveikiai greičiausiai priklauso nuo dozės, ekspozicijos trukmės, kartu ar

anksčiau vartoto steroido ekspozicijos ir asmens jautrumo.

preparatas

 

Gydant β2-adrenoceptorių agonistais gali padidėti insulino, laisvų riebalų ūgščių, glicerolio ir ketoninių kūnų kiekis kraujyje.

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio eparato registracijos, nes tai

leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamasvaistinisreakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Perdozavus formoterolio tikriausiai pasireikštų β2-adrenoreceptorių agonistams būdingas poveikis: drebulys, galvosNeberegistruotasskausmas ir palpitacija. Be to, pavieniais atvejais pasireiškė tachikardija, hiperglikemija, hipokalemija, koreguoto QT intervalo pailgėjimas, aritmija, pykinimas ir vėmimas.

Gali prireikti palaikomojo ir simptominio gydymo. 90 mikrogramų dozė, per tris valandas suvartota ūminės bronchų obstrukcijos priep olio ištiktų pacientų, nesukėlė susirūpinimo dėl saugumo.

Ūminis, net labai didelis, budezonido perdozavimas klinikinių problemų neturėtų sukelti. Šį vaistą vartojant ilgai didelėmis dozėm s gali pasireikšti sisteminis gliukokortikosteroidų poveikis, pvz., hiperkorticizmas ir antinksčių slopinimas.

Jei Vylaer Spiromax vartojimą tenka nutraukti dėl vaistinio preparato sudėtyje esančio formoterolio perdozavimo, ikia neužmiršti atitinkamo gydymo inhaliaciniu kortikosteroidu būtinybės.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų, adrenerginiai ir kiti vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų.

ATC kodas: R03AK07

Veikimo mechanizmas ir farmakodinaminis poveikis

Vylaer Spiromax sudėtyje yra formoterolio ir budezonido, kurie turi skirtingą veikimo mechanizmą ir sukelia suminį poveikį, pasireiškiantį astmos paūmėjimų suretėjimu. Savitos budezonido ir

formoterolio savybės leidžia jų derinį naudoti palaikomajam ir palengvinamajam gydymui arba palaikomajam astmos gydymui. Abiejų medžiagų veikimo mechanizmai aprašyti toliau.

Budezonidas

Budezonidas yra gliukokortikosteroidas, kuris įkvėptas sukelia nuo dozės priklausomą uždegimą slopinantį poveikį kvėpavimo takuose, todėl palengvėja astmos simptomai ir ji rečiau paūmėja. Įkvepiamojo budezonido nepageidaujamas poveikis yra lengvesnis, negu sisteminio poveikio kortikosteroidų. Tikslus gliukokortikosteroidų sukeliamo uždegimo slopinimo mechanizmas nežinomas.

Formoterolis

Formoterolis yra selektyvus β2-adrenoreceptorių agonistas, kuris įkvėptas greitai ir ilgam atpalaiduoja bronchų lygiuosius raumenis pacientams, sergantiems laikina kvėpavimo takų obstrukcija. Bronchus plečiantis poveikis priklauso nuo dozės ir pasireiškia per 1–3 minutes. Poveikio trukmė, įkvėpus vieną dozę, yra bent 12 valandų.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

preparatas

Astma

Palaikomasis gydymas budezonidu / formoteroliu

 

Su suaugusiais atlikti klinikiniai tyrimai parodė, kad kartu su budezonidu papildomai vartojant

formoterolį, palengvėja astmos simptomai ir pagervaistinisėja plauč ų funkcija, liga rečiau paūmėja.

Dviejų 12 savaičių trukmės tyrimų duomenimis, pove k plauč ų funkcijai toks pat, kaip kartu

vartojamų atskirų budezonido ir formoterolio vaistinių preparatų, tačiau geresnis už atskirai vartojamo

budezonido. Visų gydymo pogrupių pacientai kartu artojo trumpo veikimo β2-adrenoceptorių

 

Neberegistruotas

agonistą pagal poreikį. Požymių, kurie rodytų, kad astmą slopinantis poveikis ilgainiui silpnėja,

nebuvo.

 

Buvo atlikti du 12 savaič ų trukmės tyrimai, kuriuose 265 vaikai (6–11 metų) buvo gydomi budezonido / formoterolio palaikomąja doze (po du 80 mikrogramų / 4,5 mikrogramo įkvėpimus du

kartus per parą) ir trumpo ve k mo β2-adrenoceptorių agonistu pagal poreikį. Abiejų tyrimų metu pagerėjo plaučių funkcija ir ydymas buvo gerai toleruojamas, palyginti su atitinkama vien tik budezonido doze.

Lėtinė obstrukcinė plauč ų liga (LOPL)

Dviejuose 12 savaičių trukmės tyrimuose buvo vertinamas sergančiųjų sunkia LOPL poveikis plaučių funkcijai ir paūmėjimų dažniui (įvertinamiems pagal geriamųjų steroidų ir (arba) antibiotikų vartojimo kursus, ir (arba) paguldymus į ligoninę). Įtraukimo į tyrimą metu FEV1 vidurkis buvo 36 % numatytos normalios vertės. Vidutinis paūmėjimų skaičius per metus (kaip apibrėžta pirmiau) gerokai sumažėjo vartojant budezonidą / formoterolį, palyginti su gydymu vien formoteroliu arba placebu (vidutinis dažnis buvo 1,4, palyginti su 1,8–1,9 placebo / formoterolio grupėje). Vidutinis dienų vienam pacientui skaičius, kai buvo vartojami geriamieji kortikosteroidai, per 12 mėnesių laikotarpį šiek tiek sumažėjo budezonido / formoterolio grupėje (7–8 dienos pacientui per metus, palyginti su 11–12 dienų ir 9–12 dienų atitinkamai placebo ir formoterolio grupėse). Kalbant apie plaučių funkcijos parametrus, pvz., FEV1, budezonidas / formoterolis nebuvo pranašesni už gydymą vien formoteroliu.

Didžiausias per Spiromax prietaisą įkvepiamo oro srauto greitis

Buvo atliktas vienas randomizuotas atvirojo gydymo placebo tyrimas su astma sergančiais vaikais ir paaugliais (6–17 metų), astma sergančiais suaugusiaisiais (18–45 metų), lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL) sergančiais suaugusiaisiais (> 50 metų) ir sveikais savanoriais (18–45 metų), skirtas

įvertinti Spiromax didžiausią įkvepiamo oro srauto greitį (DĮOSG) ir kitus susijusius inhaliacijos parametrus po įkvėpimo iš Spiromax prietaiso (su placebu), palyginti su įkvėpimu iš jau rinkoje esančio daugiadozio sausų miltelių inhaliatoriaus (su placebu). Šiose tiriamųjų grupėse taip pat įvertintas sausų miltelių inhaliatoriaus įkvėpimo metodikos pagerinto apmokymo poveikis inhaliacijos greičiui ir apimčiai. Tyrimo duomenys parodė, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar pagrindinės ligos sunkumo, astma sergantys vaikai, paaugliai ir suaugusieji, o taip pat ir LOPL sergantys pacientai, Spiromax prietaiso dėka galėjo pasiekti į rinkoje esančių daugiadozių sausų miltelių inhaliatorių panašius įkvepiamo oro srauto greičius. Astma arba LOPL sergančių pacientų pasiekiamas DĮOSG viršijo 60 l/min – oro srauto greitį, kuriam esant abu tirti prietaisai išskiria panašų vaistinio preparato kiekį į plaučius. Labai nedaugelio pacientų DĮOSG buvo mažesnis kaip 40 l/min; tokio dydžio DĮOSG neatrodė nulemtas amžiaus ar ligos sunkumo.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Nustatyta, kad pagal sisteminį poveikį pastovios dozės budezonido preparatasir formoterolio derinys yra biologiškai lygiavertis atitinkamai budezonido ir formoterolio sisteminei ekspozicij i. Vis dėlto

pastebėta, kad, vartojant pastovios dozės derinį, kortizolio sekrecija sumažėja šiek tiek labiau negu šio derinio komponentus vartojant atskirai. Manoma, kad šis skirtumas neturi poveikio klinikiniam saugumui.

Farmakokinetinę sąveiką tarp budezonido ir formoterolio rodančių duomenų nė .

Atitinkamų medžiagų farmakokinetikos parametrai,vaistinisvartojant pa tovios dozės derinį, būna panašūs kaip atskirai pavartojus budezonido ir formoterolio. Pavartojus pastovios dozės derinį, plotas po

budezonido koncentracijos kreive buvo šiek tiek didesnis, absorbcija – greitesnė, o maksimali koncentracija kraujo plazmoje – didesnė. Pavartojus pa tovios dozės derinį maksimali formoterolio koncentracija plazmoje buvo panaši. Įkvėptas budezonidas greitai absorbuojamas ir didžiausia

plaučiuose nusėda maždaug tiek pat vais inio preparato kaip ir suaugusiųjų, įkvėpusių tokią pačią dozę, tačiau nenustatyta, kokia koncentracija atsiranda jų kraujo plazmoje.

Įkvėptas formoterolis greitai ab orbuojamas ir didžiausia koncentracija plazmoje atsiranda per 10 minučių po įkvėpimo. Tyr mų metu, įkvėpus milteliniu inhaliatoriumi, plaučiuose nusėsdavo vidutiniškai 28–49 % įkvėptos formoterolio dozės. Sisteminis biologinis prieinamumas sudaro maždaug 61 % įkvėptos dozės.

Pasiskirstymas

koncentracija plazmoje atsiranda per 30 minučių po įkvėpimo. Tyrimų metu, įkvėpus milteliniu inhaliatoriumi,Neberegistruotasplaučiuose nusėsdavo vidutiniškai 32–44 % įkvėptos budezonido dozės. Sisteminis biologinis prieinamumas sudaro maždaug 49 % įkvėptos dozės. 6–16 metų vaikų ir paauglių

Maždaug 50 % formoterolio ir 90 % budezonido prisijungia prie plazmos baltymų. Formoterolio pasiskirstymo ūris yra maždaug 4 l/kg, budezonido – 3 l/kg. Formoterolis inaktyvuojamas vykstant konjugacijos reakcijoms (susidaro aktyvūs O-demetilinti ir deformilinti metabolitai, tačiau daugiausia jų randama neaktyvių konjugatų pavidalu). Pirmojo prasiskverbimo per kepenis metu budezonidas ekstensyviai (maždaug 90 %) biologiškai transformuojamas į metabolitus, kurių gliukokortikoidinis aktyvumas mažas. Pagrindinių metabolitų – 6-beta-hidroksibudezonido ir 16-alfa- hidroksiprednizolono gliukokortikoidinis aktyvumas yra mažiau kaip 1 % analogiško budezonido aktyvumo. Duomenų, rodančių metabolinę arba pasireiškiančią dėl ryšio su baltymais nutraukimo sąveiką tarp formoterolio ir budezonido, nėra.

Eliminacija

Didžiausia formoterolio dalis metabolizuojama kepenyse, o paskui pašalinama per inkstus. 8–13 % įkvėptos formoterolio dozės išskiriama su šlapimu nemetabolizuotos. Formoterolio sisteminis

klirensas yra didelis (maždaug 1,4 l/min.), o terminalinis pusinis eliminacijos laikas – vidutiniškai 17 valandų.

Budezonidas eliminuojamas metabolizmo būdu, daugiausia – katalizuojant fermentui CYP3A4. Budezonido metabolitai nepakitę arba konjuguoti išskiriami su šlapimu. Šlapime randamas nepakitusio budezonido kiekis nereikšmingas. Budezonido sisteminis klirensas yra didelis (maždaug 1,2 l/min.), o vidutinis pusinis eliminacijos laikas plazmoje, pavartojus į veną, yra 4 valandos.

Santykis tarp farmakokinetikos ir farmakodinamikos

Budezonido ir formoterolio farmakokinetika vaikų ir inkstų nepakankamumu sergančių pacientų organizme nežinoma. Budezonido ir formoterolio ekspozicija kepenų liga sergantiems pacientams gali būti padidėjusi.

Vylaer Spiromaxfarmakokinetinis profilis

Farmakokinetiniuose tyrimuose su medžio anglies blokada ir be jos,preparatasVylaer Spirom x buvo įvertintas lyginant su alteratyviu patvirtintu pastovios dozės derinio įkvepiamu preparatu, kuri me yra tos pačios

veikliosios medžiagos (budezonidas ir formoterolis), ir buvo įrodyta, kad jie lygi verčiai tiek sisteminės ekspozicijos (saugumo), tiek nusėdimo plaučiuose (veiksmingumo) spektais.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Tyrimų su gyvūnais metu pastebėtas formoterolio ir budezonido toksinis poveikis, juos vartojant kartu arba atskirai, yra perdėto farmakologinio aktyvumovaistinispasekmė.

Tiriant poveikį gyvūnų reprodukcijai nustatyta, kad kor ikos eroidai (pvz., budezonidas) sukelia apsigimimų (gomurio plyšį, skeleto anomalijas). Vis dėlto manoma, kad minėtų su gyvūnais atliktų tyrimų duomenys neturi reikšmės žmonėms, vartoj ntiems šį vaistinį preparatą rekomenduojamomis

dozėmis. Tiriant formoterolio poveikį gyvūnų reprodukcijai, nustatytas šiek tiek sumažėjęs žiurkių patinų vaisingumas,Neberegistruotasesant didelei sisteminei ek pozicijai, taip pat sumažėjęs implantacijų dažnis, pablogėjęs ankstyvasis postnatalinis išgyven mumas ir mažesnis atsivestų jauniklių svoris, kai

sisteminė ekspozicija gerokai didesnė už ą, kuri būna klinikinio vartojimo metu. Vis dėlto manoma, kad minėtų su gyvūnais atliktų tyrimų du menys neturi reikšmės žmonėms.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų ąrašas

Laktozė monohidratas.

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

3 metai.

Atidarius folijos pakuotę: 6 mėnesiai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Nuėmus folijos pakuotę, laikyti kandiklio dangtelį uždarytą.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Inhaliatorius yra baltas su pusiau skaidriu vyšniniu kandiklio dangteliu. Inhaliatoriaus dalys, kurios liečiasi su gleivine, pagamintos iš akrilonitrilo butadieno stireno (ABS), polietileno (PE) ir polipropileno (PP). Kiekviename inhaliatoriuje yra 120 dozių ir jis supakuotas į foliją.

Pakuotės po 1 arba 3 inhaliatorius.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Specialių reikalavimų nėra.

7.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

preparatas

 

Teva Pharma B.V.

 

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

 

Nyderlandai

 

8.

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2014 m. lapkrivaistinisčio mė . 19 d.

EU/1/14/949/001

 

EU/1/14/949/003

 

 

9.

RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

 

Neberegistruotas

 

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujin :

 

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį va nį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.com

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Vylaer Spiromax 320 mikrogramų / 9 mikrogramai įkvepiamieji milteliai

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje suvartojamojoje dozėje (iš Spiromax kandiklio įsiurbtoje dozėje) yra 320 mikrogramų budezonido ir 9 mikrogramai formoterolio fumarato dihidrato.

Tai prilygsta išmatuotai 400 mikrogramų budezonido ir 12 mikrogramų formoterolio fumarato dihidrato dozei.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:

Kiekvienoje dozėje yra maždaug 10 miligramų laktozės (monohidrato pavidalu) Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.

FARMACINĖ FORMA

preparatas

 

Įkvepiamieji milteliai.

 

Balti milteliai.

 

Baltas inhaliatorius su pusiau skaidriu vyšniniu kand kl o dangteliu.

4.

KLINIKINĖ INFORMACIJA

vaistinis

 

4.1

Terapinė indikacijos

 

Vylaer SpiromaxNeberegistruotasyra skirtas tik 18 metų amžiaus ir vyresniems suaugusiesiems. arba

Astma

Vylaer Spiromax yra skirtas reguliariam astmos gydymui, kai tinka vartoti įkvepiamojo kortikosteroido ir ilgo v ikimo β2-adrenoceptorių agonisto derinį:

- pacientams, kurių liga nėra tinkamai kontroliuojama įkvepiamaisiais kortikosteroidais ir pagal poreikį vartojamais trumpo veikimo β2-adrenoceptorių agonistais;

- pacientams, kurių liga jau tinkamai kontroliuojama kartu vartojamais įkvepiamaisiais

kortikosteroidais ir ilgo veikimo β2-adrenoceptorių agonistais.

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL)

Pacientų, sergančių sunkia LOPL (FEV1 < 50 % numatytos normalios vertės), kuriems buvę kartotinių paūmėjimų ir yra reikšmingų simptomų, nepaisant reguliaraus gydymo ilgo veikimo bronchus plečiančiais vaistiniais preparatais, simptominis gydymas.

veikimo β2-adrenoceptorių agonistais.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Vylaer Spiromax skirtas tik 18 metų amžiaus ir vyresniems suaugusiesiems.

Vylaer Spiromax netinka vartoti 12 metų amžiaus ir jaunesniems vaikams bei paaugliams nuo 13 iki 17 metų amžiaus.

Dozavimas

Astma

Vylaer Spiromax nenumatytas pradinei astmos kontrolei.

Vylaer Spiromax netinka gydyti suaugusiems pacientams, sergantiems tik lengvos formos astma kuri nėra pakankamai kontroliuojama įkvepiamaisiais kortikosteroidais ir pagal poreikį vartojamais trumpo

būti atsižvelgiama ne tik pradedant gydymą vaistinių preparatų deriniu, bet ir koreguojant palaikomąją dozę. Jeigu konkrečiam pacientui reikia dozių derinio, kuris skiriasi nuo esančio derinio inhaliatoriuje,

Vylaer Spiromax dozavimas yra individualus ir turi būti koreguojamaspreparataspagal ligos sunkumą. Į tai turi

turi būti paskirtos atitinkamos β2-adrenoceptorių agonistų ir (arba) kortikosteroidų dozė iš atskirų inhaliatorių.

Kai astmos simptomai kontroliuojami, galima apsvarstyti galimybę alaipsniui sumažinti Vylaer Spiromax dozę. Vaistus skiriantis sveikatos prieživaistinisūros speciali tas turi reguliariai pakartotinai įvertinti pacientus, kad Vylaer Spiromax dozė išliktų optimali. Dozė turi būti laipsniškai mažinama iki

mažiausios, kuriai esant veiksmingai kontroliuojami simptomai.

Kai reikia sumažinti dozę iki mažesnės nei galima DuoRe p Spiromax, būtina pereiti prie alternatyvaus pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumarato derinio, kuriame yra mažesnė

parą režimu, iki mažesnė veiksmingos dozės gali būti laipsniškai mažinama skiriant vieną dozę kartą per parą, kai skiriančiojo gydy ojo nuomone, ligą toliau kontroliuoti geriau ilgo veikimo bronchus plečiančiu vaistiniu preparatu, o ne gydymu vienu įkvepiamuoju kortikosteroidu.

Pacientams reikia rekom nduoti visuomet turėti su savimi atskirą greito veikimo bronchus plečiantį vaistinį preparatą, jei p i eiktų skubios pagalbos.

įkvepiamojo kortikosteroido dozė. Kai mažiausia rekomenduojama doze palaikoma ilgalaikė simptomų kontrolNeberegistruotasė, kitas žingsnis gali būti pabandymas vartoti vien įkvepiamąjį kortikosteroidą. Paprastai būna taip, kad, ėmus kontr liu ti simptomus dviejų mažesnio stiprumo preparato dozių per

Rekomenduojamos dozės:

Suaugusiems (18 metų ir vyresniems): 1 įkvėpimas du kartus per parą. Kai kuriems pacientams gali prireikti iki 2 įkvėpimų du kartus per parą.

Padažnėjęs greito veikimo bronchus plečiančio vaistinio preparato vartojimasrodo būklės pablogėjimą ir duoda pagrindą astmos gydymo peržiūrėjimui.

Vylaer Spiromax 320 mikrogramų / 9 mikrogramų preparatas turi būti vartojamas tik palaikomajam gydymui.

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL)

Rekomenduojamos dozės:

Suaugusiesiems (18 metų ir vyresniems): 1 įkvėpimas du kartus per parą.

Įkvėpti.
Vartojimo metodas

Ypatingos populiacijos

Senyvo amžiaus pacientai (≥ 65 metų)

Senyviems pacientams ypatingų dozavimo reikalavimų nėra.

Pacientai, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Neturima duomenų apie budezonido ir formoterolio fumarato dihidrato pastovios dozės derinio vartojimą pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi. Kadangi budezonidas ir formoterolis pirmiausiai eliminuojami metabolizmo kepenyse būdu, didesnio poveikio galima tikėtis pacientams, kuriems yra sunki kepenų cirozė.

Vylaer Spiromax saugumas ir veiksmingumas 12 metų ir jaunesniems vaikams ir 13–17 metų amžiaus paaugliams dar neištirtas. Duomenų nėra.

Šio vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 18 metų v ikams ir paaugliams.

Vaikų populiacija preparatas

Spiromax yra kvėpavimu aktyvinamas, įkvepiamovaistinisoro srautu valdomas inhaliatorius. Tai reiškia, kad veikliosias medžiagos patenka į kvėpavimo takus pacien ui įkvėpiant per kandiklį. Įrodyta, kad

vidutinės ir sunkios formos astma sergantys pacientai įkvėpdami gali sukelti pakankamai stiprų oro srautą gydomajai dozei iš Spiromax įsiurbti (žr. 5.1 skyrių).

Vylaer SpiromaxNeberegistruotasturi ūti vartojamas taisyklingai, kad gydymas būtų veiksmingas. Todėl pacientai turi būti informuoti, kad reikia atidžiai persk ityti pakuotės lapelį ir laikytis jame pateiktų vartojimo

instrukcijų.

Vylaer Spiromax vartojamas trimis paprastais veiksmais: atidaryti, įkvėpti ir uždaryti. Jie aprašyti toliau.

Atidaryti: laikykite Spiromax kandiklį dangteliu į apačią ir atidarykite kandiklio dangtelį nulenkdami jį žemyn iki galo, kol pasigirs spragtelėjimas.

Įkvėpti: įstatykite kandiklį tarp dantų ir sučiaupkite lūpas aplink jį; nekramtykite inhaliatoriaus kandiklio. Stipriai ir giliai įkvėpkite pro kandiklį. Ištraukite Spiromax iš burnos ir sulaikykite kvėpavimą 10 sekundžių, arba tol, kol pacientui patogu.

Uždaryti: lėtai iškvėpkite ir uždarykite kandiklio dangtelį

Taip pat svarbu perspėti pacientus, kad jie nekratytų inhaliatoriaus prieš vartojimą, neiškvėptų Spiromax purškimo metu ir neuždengtų oro angų įkvėpimo metu.

Be to, pacientai turi būti informuoti, kad po įkvėpimo reikia praskalauti savo burną vandeniu (žr. 4.4 skyrių).

Vartojant Vylaer Spiromax pacientai gali justi pagalbinės medžiagos laktozės skonį.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Astmos simptomai

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Bendrieji

Rekomenduojama gydymą nutraukti palaipsniui mažinant dozę, o ne staiga.

Jei pacientams gydymas pasirodo neveiksmingas arba reikia viršyti didžiausią rekomenduojamą Vylaer Spiromax dozę, reikia kreiptis pagalbos į medikus (žr. 4.2 skyrių). Staigus ir progresuojantis astmos arba LOPL kontrolės sumažėjimas gali kelti pavojų gyvybei ir pacientui būtinas neatidėliotinas sveikatos patikrinimas. Tokiu atveju reikia apsvarstyti, ar padidinti gydymą kortikosteroidais, pvz., taikyti geriamųjų kortikosteroidų kursą, arba gydyti antibiotikais, jei yra infekcija.

Pacientus reikia perspėti, kad jie visada su savimi turėtų skubios pagalbos inhaliatorių. Pacientams reikia priminti vartoti palaikomąsias Vylaer Spiromax dozes, kaip nurodyta, net nepasireiškiant

simptomams. Profilaktinis Vylaer Spiromax vartojimas, pvz., prieš preparatasmankštinantis, netyrinėtas.

Reguliariam profilaktiniam vartojimui, pvz., prieš mankštinantis reikė ų vartoti atskirą greito veikimo bronchus plečiantį vaistinį preparatą.

Vaistus skiriantis sveikatos priežiūros specialistas turi reguliariai paka totinai įvertinti pacientus, kad

Vylaer Spiromax dozė išliktų optimali. Dozė turi būti laipsniškai mažinama iki mažiausios, kuriai

esant veiksmingai kontroliuojami simptomai. Kai astmos simptomai kontroliuojami, galima apsvarstyti galimybę palaipsniui sumažinti VylaervaistinisSpiromax dozę. Kai reikia sumažinti dozę iki

mažesnės nei galima Vylaer Spiromax, būtina pereiti prie alter atyvaus pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumarato derinio, kuriame yra mažesnė įkvepiamojo kortikosteroido dozė.

Mažinant gydomąją dozę svarbu reguliariai tikrinti p cientus.

Pacientai turiNeberegistruotasnepradėti vartoti Vylaer Spiromax paūmėjimo metu arba jeigu jiems yra reikšmingas astmos pasunkėjimas ar ūminis pablogėjim s.

Gydant Vylaer Spiromax galimos s nki s su astma susijusios nepageidaujamos reakcijos ir paūmėjimai. Jei pradėjus varto Vylaer Spiromax astmos simptomai tebėra nekontroliuojami arba pablogėja, pacientų reikia prašy i oliau tęsti gydymą, bet kreiptis medicininės pagalbos.

Galimas paradoksinis bronchų spazmas su betarpišku švokštimo ir dusulio padidėjimu po dozės suvartojimo. Jei pacientas patiria paradoksinį bronchų spazmą, reikia iškart nustoti vartoti Vylaer Spiromax, pacientas turi ūti ištirtas ir, jei reikia, turi būti skiriamas alternatyvus gydymas. Paradoksinis bronchų spazmas reaguoja į greito veikimo įkvepiamąjį bronchus plečiantį vaistinį preparatą ir turi ūti nedelsiant gydomas (žr. 4.8 skyrių).

Sisteminis poveikis

Sisteminis poveikis gali pasireikšti vartojant bet kurį įkvepiamąjį kortikosteroidą, ypač didelėmis dozėmis, paskirtomis vartoti ilgais periodais. Šio poveikio tikimybė gydant įkvepiamaisiais žymiai mažesnė, nei geriamaisiais kortikosteroidais.

Galimas sisteminis poveikis: Kušingo sindromas, kušingoidiniai požymiai, antinksčių slopinimas, augimo sulėtėjimas vaikams ir paaugliams, kaulų mineralų tankio sumažėjimas, katarakta ir glaukoma, ir rečiau – įvairūs psichologiniai ar elgsenos reiškiniai, įskaitant psichomotorinį hiperaktyvumą, miego sutrikimus, nerimą, depresiją ar agresiją (ypač vaikams) (žr. 4.8 skyrių).

Rekomenduojama, kad ilgai įkvepiamaisiais kortikosterodais gydomų vaikų ūgis būtų reguliariai matuojamas. Augimui sulėtėjus, jeigu įmanoma, reikia iš naujo įvertinti gydymą siekiant sumažinti įkvepiamojo kortikosteroido dozę iki mažiausios, kuri veiksmingai palaiko astmos kontrolę. Reikia

Antinksčių funkcija

kruopščiai įvertinti palankaus gydymo kortikosteroidu naudos ir galimo augimo sulėtėjimo rizikos santykį. Be to, svarstytina, ar vaiką tikslinga nukreipti pediatro–kvėpavimo takų ligų specialisto konsultacijai.

Ilgalaikių tyrimų duomenimis, kurių turima nedaug, dauguma įkvepiamuoju budezonidu gydomų vaikų ir paauglių užauga normalaus ūgio. Vis dėlto pastebėtas nedidelis, bet trumpalaikis, jų augimo sulėtėjimas (maždaug 1 cm) pradėjus vartoti šį vaistą. Tai dažniausiai pasireiškia per pirmuosius gydymo metus.

Poveikis kaulų tankiui

Reikia atsižvelgti į galimą poveikį kaulų tankiui, ypač ilgą laiką dideles dozes vartojantiems pacientams, turintiems kitų osteoporozės rizikos veiksnių.

Ilgalaikiai įkvepiamojo budezonido vartojimo vaikams (vidutinė išmatuota paros dozė buvo 400

mikrogramų) ir suaugusiesiems (išmatuota paros dozė buvo 800 mikrogrampreparatasų) tyrimai reikšmingo reikia laikytis atsargumo.

vaistinio preparato poveikio kaulų mineraliniam tankiui neparodė. Informacijos apie didesnių pastovios dozės budezonido / formoterolio fumarato dihidrato derinių poveikį nė .

Jei yra kokių nors priežasčių manyti, kad antinksčių funkcijai pakenkė ankstesnis sisteminis gydymas steroidais, pervedant pacientus į gydymą pastovios dozės budezonido / formoterolio fumarato deriniu

Gydymo įkvepiamuoju budezonidu nauda paprastaivaistinissumaž iki minimumo geriamųjų steroidų poreikį, tačiau nuo geriamųjų steroidų pereinantiems pacien ams ilgą laiką gali išlikti sumažėjusio

antinksčių funkcijos rezervo rizika. Nutraukus gydymą geriamaisiais kortikosteroidais atsigavimas gali trukti ilgą laiką, todėl nuo geriamųjų steroidų prikl us ntiems pacientams, perėjusiems prie gydymo

įkvepiamuoju budezonidu, gali tam tikrą ilgą laiką išlikti susilpnėjusios antinksčių funkcijos rizika. Tokiomis aplinkybNeberegistruotasėmis reikia reguliariai stebėti pagumburio-hipofizės-antinksčių (angl. hypothalamic-pituitary-adrenocortical - HPA) šies funkciją.

Didelės kortikosteroidų dozės

Užsitęsęs gydymas didelėmis įkvepiamųjų kortikosteroidų dozėmis, ypač didesnėmis už rekomenduojamas, taip pat ali sukelti kliniškai reikšmingą antinksčių slopinimą. Todėl reikėtų apsvarstyti papildomos sist minio veikimo kortikosteroidų priedangos reikalingumą streso laikotarpiais, pvz., esant sunkioms infekcijoms arba planinių chirurginių operacijų metu. Staigus steroidų dozė sumažinimas gali sukelti ūminę antinksčių krizę. Ūminės antinksčių krizės simptomai ir požymiai gali būti iš dalies naiškūs, bet tai gali būti anoreksija, pilvo skausmas, svorio netekimas, nuovargis, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sąmonės aptemimas, traukuliai, hipotenzija ir hipoglikemija.

Gydymas papildomais sisteminio veikimo steroidais arba įkvepiamuoju budezonidu neturi būti nutrauktas staigiai.

Perėjimas nuo gydymo geriamuoju vaistiniu preparatu

Pereinant nuo gydymo geriamuoju vaistiniu preparatu prie gydymo pastovios dozės budezonido / formoterolio fumarato deriniu, paprastai patiriamas mažesnis sisteminis steroidų poveikis, kuris gali pasireikšti alerginių arba artritinių simptomų pavidalu, tokiu, kaip rinitas, egzema ir raumenų bei sąnarių skausmas. Turi būti pradėtas specifinis šių būklių gydymas.. Jei retkarčiais pasireikštų tokie simptomai kaip nuovargis, galvos skausmas, pykinimas ir vėmimas, reikia įtartį bendrąjį gliukokortikosteroidų nepakankamumą. Šiais atvejais kartais būtina laikinai padidinti geriamųjų gliukokortikosteroidų dozę.

Burnos infekcijos

Kad sumažinti iki minimumo burnos ir ryklės kandidozės infekcijos riziką, pacientams turi būti nurodyta po dozės įkvėpimo praskalauti burną vandeniu. Jei atsiranda burnos ir ryklės išbėrimas, pacientai taip pat turi praskalauti savo burną vandeniu po inhaliacijų, atliekamų pagal poreikį.

Pneumonija LOPL sergantiems pacientams

Nustatyta, kad LOPL sergantiems pacientams, kurie vartoja inhaliacinių kortikosteroidų, dažniau pasireiškia pneumonija, įskaitant pneumoniją, reikalaujančią guldymo į ligoninę. Yra tam tikrų pneumonijos rizikos didėjimo didinant steroido dozę įrodymų, tačiau remiantis visų klinikinių tyrimų duomenimis tokios išvados daryti negalima.

Taip pat nėra įtikinamų klinikinių įrodymų, kurie leistų daryti išvadą dėl nevienodo pneumonijos rizikos dydžio vartojant skirtingų inhaliacinių kortikosteroidų grupės vaistinių preparatų.

Gydytojai turi būti atidūs dėl galimo pneumonijos išsivystymo LOPL sergantiems p cientams, kadangi tokių infekcijų klinikiniai požymiai iš dalies sutampa su LOPL paūmėjimo simptom is.

Pneumonijos rizikos faktoriai LOPL sergantiems pacientams yra esamas ūkym s, vyresnis amžius,

mažas kūno masės indeksas (KMI) ir sunki LOPL.

preparatas

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais

 

 

 

Reikia vengti kartu gydyti itrakonazolu, ritonaviru ar kitais pr ais CYP3A4 inhibitoriais (žr. 4.5

skyrių). Jei tai neįmanoma, tarp sąveikaujančių

ų preparatų vartojimo turi būti kuo ilgesnis

 

vaistinis

 

laiko intervalas. Stiprius CYP3A4 inhibitorius vartojan iems pacientams pastovios dozės budezonido / formoterolio fumarato derinys yra nerekomenduojamas.

Perspėjimas dėl tam tikrų ligų

Pastovios dozNeberegistruotasės budezonido ir formoterolio fumarato dihidrato derinys turi būti atsargiai skiriamas pacientams, kuriems yra tirotoksikozė, fe chromocitoma, cukrinis diabetas, neišgydyta hipokalemija,

hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija, idiopatinė povožtuvinė aortos stenozė, sunki hipertenzija, aneurizma arba kita sunki širdies ir k aujagyslių sistemos liga, pvz., išemine širdies liga, tachiaritmija ar sunkus širdies nepakankamumas.

Jei pailgėję koreguotas QT intervalas, šio vaistinio preparato skiriama atsargiai. Formoterolis gali sukelti koreguoto QT int rvalo pailgėjimą.

Nustačius, kad pacientas serga aktyvia ar latentine plaučių tuberkulioze, grybeline arba virusine kvėpavimo takų infekcija, reikia iš naujo apsvarstyti būtinybę vartoti įkvepiamąjį kortikosteroidą ir jo dozę.

Diabetu sergantiems pacientams reikia apsvarstyti papildomų gliukozės kraujyje kontrolės priemonių būtinybę.

β2-adrenoreceptorių agonistai

Didelės β2-adrenoceptorių agonistų dozės gali sukelti galimai pavojingą hipokalemiją. Galimą β2- adrenoceptorių agonistų hipokaleminį poveikį gali stiprinti kartu su β2 -adrenoceptorių agonistais vartojami hipokalemiją galintys sukelti ar pasunkinti vaistiniai preparatai, pvz., ksantino dariniai, steroidai ir diuretikai.

Gydant β2-adrenoceptorių agonistais gali padidėti insulino, laisvų riebalų rūgščių, glicerolio ir ketoninių kūnų kiekis kraujyje.

Ypatingas atsargumas rekomenduojamas nestabiliosios astmos su kintamu palengvinamųjų bronchus plečiančių vaistinių preparatų vartojimu, ištikus sunkiam ūminiam astmos priepuoliui (nes pavojus gali didinti hipoksija) ir kitais atvejais, kai padidėjusi hipokalemijos tikimybė. Tokių atvejų metu rekomenduojama stebėti kalio koncentraciją serume.

Pagalbinės medžiagos

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra laktozės. Šio vaisto vartoti negalima pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Pagalbinėje medžiagoje laktozėje yra nedidelis kiekis pieno baltymų, kurie gali sukelti alerginę reakciją.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Farmakokinetinė sąveika

Stiprūs CYP3A4 inhibitoriai (pvz., ketokonazolas, itrakonazolas, vorikonazolas, posakonazolas, klaritromicinas, telitromicinas, nefazodonas ir ŽIV proteazės inhibitoriai) gali labai p didinti budezonido kiekį plazmoje ir reikia vengti juos vartoti kartu su šiuo preparatu. Jei i neįmanoma, turi būti kuo ilgesnis laiko intervalas tarp inhibitoriaus ir budezonido vartojimo (žr. 4.4 skyrių).

Stiprus CYP3A4 inhibitorius ketokonazolas, vartojant 200 mg kartą per

ą, kartu per burną

vartojamo budezonido (viena 3 mg dozė) kiekį plazmoje vidutiniškai padidino šešis kartus. Kai

ketokonazolas vartotas praėjus 12 valandų po budezonido, koncentracijapreparatasvidutiniškai padidėdavo tik tris kartus. Tai rodo, kad vartojant su didesne pertrauka gali bū sumažinamas koncentracijos

įkvepiamuoju budezonidu (vienkartine 1000 mikrogramvaistinisų doze) kartą per dieną vartojama 200 mg itrakonazolo dozė.

padidėjimas plazmoje. Riboti duomenys apie šią ąveiką su d dele įkvepiamojo budezonido doze rodo,

kad žymus koncentracijos plazmoje padidėjimas (vidutin škai keturis kartus) gali atsirasti, jei kartu su

Farmakodinaminė sąveika

adrenerginiais blokatoriais (įskaitant akių lašus), nebent tam yra svarių priežasčių.

Beta-adrenerginiaiNebeblokatoriairegistruotasgali susilpnin i rba nuslopinti formoterolio poveikį. Todėl pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumara dihidrato derinys neturi būti skiriamas kartu su beta-

Vartojant kartu su chinidinu, dizopiramidu, prokainamidu, fenotiazinais, antihistaminais vaistiniais preparatais (terfenadinu), monoamino oksidazės inhibitoriais ir tricikliais antidepresantais gali pailgėti koreguotas QT intervalas ir padidėti skilvelių aritmijos rizika.

Be to, L-Dopa, L-tiroksinas, oksitocinas ir alkoholis gali pabloginti širdies toleranciją β2- simpatikomimetiniams vaistiniams preparatams.

Vartojimas kartu su monoaminooksidazė inhibitoriais, įskaitant vaistinius preparatus su panašiomis savybėmis, tokius, kaip furazolidonas ir prokarbazinas,, gali pagreitinti hipertenzines reakcijas.

Šį vaistinį preparatą vartojantiems pacientams atliekant nejautrą halogenintais angliavandeniliais, padidėja aritmijos pavojus.

Vartojant kartu su kitais β adrenerginiais ir anticholinerginiais vaistiniais preparatais, bronchus plečiantis poveikis gali būti suminis.

Širdies glikozidais gydomiems pacientams dėl hipokalemijos gali padidėti polinkis aritmijoms.

Budezonido ir formoterolio sąveikos su bet kokiu kitu vaistiniu preparatu, vartojamu astmai gydyti, nepastebėta.

Vaikų populiacija

Sąveikos tyrimai atlikti tik suaugusiesiems.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Klinikinių duomenų apie pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumarato dihidrato derinio arba kartu vartojamų formoterolio ir budezonido poveikį nėštumo laikotarpiu nėra. Žiurkių embriono ir vaisiaus vystymosi tyrimo duomenys parodė, kad derinys jokių papildomo poveikio požymių nesukelia.

Pakankamų duomenų apie formoterolio vartojimą nėščiosioms nėra. Tiriant poveikį gyvūnų reprodukcijai pastebėta, kad esant labai didelei sisteminei ekspozicijai formoterolis sukelia nepageidaujamų reakcijų (žr. 5.3 skyrių).

Stebint maždaug 2000 nėščių moterų gauti duomenys rodo, kad įkvepiamasis budezonid s nedidina apsigimimų rizikos. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad gliukokortikosteroidai sukelia psigimimų (žr. 5.3 skyrių), tačiau žmonėms, vartojantiems šį vaistinį preparatą rekomenduojamomis dozėmis, tai neturėtų būti reikšminga.

Be to, tyrimai su gyvūnais parodė, kad prenataliniu laikotarpiu esantis gliukokortikosteroidų perteklius (esant mažesnei ekspozicijai, negu ekspozicija teratogeninių dozių dia azone) didina vaisiaus augimo

sulėtėjimo, širdies ir kraujagyslių ligų (suaugus), negrįžtamų gliukokortikosteroidų receptorių tankio,

neuromediatorių apykaitos ir elgesio pokyčių riziką.

preparatas

 

Nėščioms moterims pastovios dozės budezonido ir formo erolio fumarato dihidrato derinys turi būti

Budezonidas išskiriamas su pienu. Tačiau skiriant terapines dozes jokio poveikio žindomam kūdikiui nesitikima. Nežinoma, ar formoterolis patenka į žindančios moters pieną. Nedidelis formoterolio kiekis aptiktas žiurkių patelių piene. Pastovios dozės budezonido ir formoterolio fumarato dihidrato derinį skirti žindančioms moterims galima tik tada, jei numatoma nauda motinai yra didesnė už galimą riziką kūdikiui.

skiriamas tik įsitikinus, kad galima gydymo nauda yra d desnė už galimą riziką. Turi būti vartojama

mažiausia veiksminga budezonido dozė, reikalinga p k nkamai astmos kontrolei palaikyti.

Žindymas

Neberegistruotas

vaistinis

 

 

 

Vaisingumas

Duomenų apie vaisingumą nėra.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Vylaer Spiromax gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Kadangi Vylaer Spiromax sudėtyje yra budezonido ir formoterolio, jį vartojant, gali pasireikšti tokio pat pobūdžio nepageidaujamų poveikių kaip šias veikliąsias medžiagas vartojant atskirai. Abi medžiagas vartojant kartu, nepageidaujamų reakcijų padažnėjimo nepastebėta. Dažniausios

nepageidaujamos reakcijos yra pagal β2-adrenoreceptorių agonistų farmakologines savybes nuspėjamos nepageidaujamos reakcijos, pvz., drebulys ir palpitacija. Jos paprastai būna lengvos ir per kelias gydymo dienas išnyksta. 3 metų trukmės klinikiniame tyrime, kurio metu budezonidą vartojo sergantieji LOPL, odos kraujosruvos ir pneumonija pasireiškė atitinkamai 10 % ir 6 % dažnumu, palyginus su 4 % ir 3 % placebo grupėje (atitinkamai p < 0,001 ir p < 0,01).

Vylaer Spiromax nerekomenduojamas vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams (žr.

4.2 skyrių).

Toliau pateiktos su budezonidu arba formoteroliu siejamos nepageidaujamospreparataskcijos, išvardytos pagal organų sistemų klasę ir pasireiškimo dažnumą. Nepageidaujamo poveikio tvejų dažnis

apibūdinamas taip: labai dažni (≥ 1/10); dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100); reti (nuo ≥ 1/10 000 iki <1/1 000); labai reti (< 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

 

 

 

vaistinis

Organų sistemos klasė

Dažnis

 

Nepage daujama reakcija

Infekcijos ir infestacijos

Dažni

 

Gerklė r ryklės kandidozės infekcijos,

 

 

 

 

Pneumonija (LOPL sergantiems pacientams)

Imuninės sistemos

Reti

 

Betarpiškai arba vėliau pasireiškiančios

sutrikimai

 

 

 

p didėjusio jautrumo reakcijos, pvz., egzantema,

 

Neberegistruotas

 

urtikarija, niežulys, dermatitas, angioedema ir

 

 

anafilaksinė reakcija

 

 

 

 

Endokrininės sistemos

Labai reti

 

Kušingo sindromas, antinksčių slopinimas,

sutrikimai

 

 

 

augimo sulėtėjimas, kaulų mineralinio tankio

 

 

 

 

sumažėjimas

Metabolizmo ir mitybos

Re

 

Hipokalemija

sutrikimai

 

Labai reti

 

Hiperglikemija

Psichikos sutrikimai:

Nedažni

 

Agresija, psichomotorinis hiperaktyvumas,

 

 

 

 

nerimas, miego sutrikimai

 

 

Labai reti

 

Depresija, elgsenos pokyčiai (daugiausia

 

 

 

 

vaikams)

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni

 

Galvos skausmas, drebulys

 

 

Nedažni

 

Svaigulys

 

 

Labai reti

 

Skonio sutrikimai

Akių sutrikimai

Labai reti

 

Katarakta ir glaukoma

Širdies sutrikimai

Dažni

 

Palpitacija

 

 

Nedažni

 

Tachikardija

 

 

Reti

 

Širdies aritmija, pvz., prieširdžių virpėjimas,

 

 

 

 

supraventrikulinė tachikardija, ekstrasistolės

 

 

Labai reti

 

Krūtinės angina. Koreguoto QT intervalo

 

 

 

 

pailgėjimas

Kraujagyslių sutrikimai

Labai reti

 

Kraujospūdžio svyravimai

Kvėpavimo sistemos,

Dažni

 

Nestiprus ryklės suerzinimas, kosulys, užkimimas

krūtinės ląstos ir

Reti

 

Bronchų spazmas

tarpuplaučio sutrikimai

Labai reti

 

Paradoksinis bronchų spazmas

Virškinimo trakto

Nedažni

 

Pykinimas

sutrikimai

 

 

 

 

 

 

 

Odos ir poodinio audinio

Nedažni

Kraujosruvos

sutrikimai

 

 

Skeleto, raumenų ir

Nedažni

Raumenų spazmai

jungiamojo audinio

 

 

sutrikimai

 

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Gerklės ir ryklės kandidozės infekciją sukelia veikliosios medžiagos nuosėdos. Rizika iki minimumo sumažinama patariant pacientams po kiekvienos dozės praskalauti burną vandeniu. Gerklės ir ryklės kandidozės infekcija paprastai reaguoja į vietinį gydymą priešgrybeliniais preparatais, o įkvepiamųjų kortikosteroidų vartojimo nutraukti nereikia.

Paradoksinis bronchų spazmas gali pasitaikyti labai retai – mažiau kaip 1 iš 10 000 žmonių, tokiu atveju betarpiškai po dozės suvartojimo padidėja švokštimas ir dusulys. Paradoksinis bronchų spazmas

slopinamas reaguoja į greito veikimo įkvepiamąjį bronchus plečiantį vaistinį preparatą ir turi būti nedelsiant gydomas. Reikia iškart nustoti vartoti DuoResp Spiromax,preparataspacientas turi būti ištirtas ir, jei reikia, pradedamas alternatyvus gydymas (žr. 4.4 skyrių).

Vartojant įkvepiamuosius kortikosteroidus galimas sisteminis poveikis, ypač paskyrus vartoti

didelėmis dozėmis ilgą laiką. Šio poveikio tikimybė žymiai mažesnė nei gyd nt geriamaisiais kortikosteroidais. Galimas sisteminis poveikis: Kušingo sindromas, kušingoidiniai požymiai,

antinksčių slopinimas, augimo sulėtėjimas vaikams ir paaugliams, kaulų mineralinio tankio

sumažėjimas, katarakta ir glaukoma. Taip pat gali padidėti imlumas infekcijoms ir pablogėti gebėjimas anksčiau vartoto steroido ekspozicijos ir asmensvaistinisjautrumo.

prisitaikyti prie streso. Poveikiai greičiausiai priklauso nuo dozė , ekspozicijos trukmės, kartu ar

Gydant β2-adrenoceptorių agonistais gali padidė insulino, laisvų riebalų rūgščių, glicerolio ir ketoninių kūnų kiekis kraujyje.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

Svarbu praneštiNeberegistruotasapie įtariamas nepageidauj m s reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi

4.9 Perdozavimas

Perdozavus formot olio tikriausiai pasireikštų β2-adrenoreceptorių agonistams būdingas poveikis: drebulys, galvos skausmas ir palpitacija. Be to, pavieniais atvejais pasireiškė tachikardija, hiperglikemija, hipokalemija, koreguoto QT intervalo pailgėjimas, aritmija, pykinimas ir vėmimas. Gali prireikti palaikomojo ir simptominio gydymo. 90 mikrogramų dozė, per tris valandas suvartota ūminės bronchų obstrukcijos priepuolio ištiktų pacientų, nesukėlė susirūpinimo dėl saugumo.

Ūminis, net labai didelis, budezonido perdozavimas klinikinių problemų neturėtų sukelti. Šį vaistą vartojant ilgai didelėmis dozėmis gali pasireikšti sisteminis gliukokortikosteroidų poveikis, pvz., hiperkorticizmas ir antinksčių slopinimas.

Jei Vylaer Spiromax vartojimą tenka nutraukti dėl vaistinio preparato sudėtyje esančio formoterolio perdozavimo, reikia pasirūpinti atitinkamu inhaliaciniu kortikosteroidu gydymu.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas
Astma

Farmakoterapinė grupė: vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų, adrenerginiai ir kiti vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų.

ATC kodas: R03AK07

Veikimo mechanizmas ir farmakodinaminis poveikis

Vylaer Spiromax sudėtyje yra formoterolio ir budezonido, kurie turi skirtingą veikimo mechanizmą ir sukelia suminį poveikį, pasireiškiantį astmos paūmėjimų suretėjimu.. Abiejų medžiagų veikimo mechanizmai aprašyti toliau.

Budezonidas

Budezonidas yra gliukokortikosteroidas, kuris įkvėptas sukelia nuo dozės priklausomą uždegimą slopinantį poveikį kvėpavimo takuose, todėl palengvėja astmos simptomai ir ji rečiau paūmėja.

Įkvepiamojo budezonido nepageidaujamas poveikis yra lengvesnis,preparatasnegu sisteminio poveikio

kortikosteroidų. Tikslus gliukokortikosteroidų sukeliamo uždegimo slopinimo mech nizmas nežinomas.

Formoterolis

Formoterolis yra selektyvus β2-adrenoreceptorių agonistas, kuris įkvėptas greitai ir ilgam atpalaiduoja

bronchų lygiuosius raumenis pacientams, sergantiems laikina kvė avimo takų obstrukcija. Bronchus

plečiantis poveikis priklauso nuo dozės ir pasireiškia per 1–3 minutes. Poveikio trukmė, įkvėpus vieną

dozę, yra bent 12 valandų.

vaistinis

 

PalaikomasisNeberegistruotasgydymas budezonidu / formoteroliu

Su suaugusiais atlikti klinikiniai tyrimai parodė, kad kartu su budezonidu papildomai vartojant formoterolį, palengvėja astmos simptomai ir pagerėja plaučių funkcija, liga rečiau paūmėja.

Dviejų 12 savaičių trukmės tyr mų duomenimis, poveikis plaučių funkcijai toks pat, kaip kartu vartojamų atskirų budezonido r formoterolio vaistinių preparatų, tačiau geresnis už atskirai vartojamo budezonido. Visų gydymo po rupių pacientai kartu vartojo trumpo veikimo beta2-adrenoceptorių agonistą pagal poreikį. Požymių, kurie rodytų, kad astmą slopinantis poveikis ilgainiui silpnėja, nebuvo.

Buvo atlikti du 12 savaič ų trukmės tyrimai, kuriuose 265 vaikai (6–11 metų) buvo gydomi budezonido / formoterolio palaikomąja doze (po du 80 mikrogramų / 4,5 mikrogramo įkvėpimus du

kartus per parą) ir trumpo veikimo β2-adrenoceptorių agonistu pagal poreikį. Abiejų tyrimų metu pagerėjo plaučių funkcija ir gydymas buvo gerai toleruojamas, palyginti su atitinkama vien tik budezonido doze.

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL)

Dviejuose 12 savaičių trukmės tyrimuose buvo vertinamas sergančiųjų sunkia LOPL poveikis plaučių funkcijai ir paūmėjimų dažniui (įvertinamiems pagal geriamųjų steroidų ir (arba) antibiotikų vartojimo kursus, ir (arba) paguldymus į ligoninę). Įtraukimo į tyrimą metu FEV1 vidurkis buvo 36 % numatytos normalios vertės. Vidutinis paūmėjimų skaičius per metus (kaip apibrėžta pirmiau) gerokai sumažėjo vartojant budezonidą / formoterolį, palyginti su gydymu vien formoteroliu arba placebu (vidutinis dažnis buvo 1,4, palyginti su 1,8–1,9 placebo / formoterolio grupėje). Vidutinis dienų vienam pacientui skaičius, kai buvo vartojami geriamieji kortikosteroidai, per 12 mėnesių laikotarpį šiek tiek sumažėjo budezonido / formoterolio grupėje (7–8 dienos pacientui per metus, palyginti su 11–12 dienų

Absorbcija

ir 9–12 dienų atitinkamai placebo ir formoterolio grupėse). Kalbant apie plaučių funkcijos parametrus, pvz., FEV1, budezonidas / formoterolis nebuvo pranašesni už gydymą vien formoteroliu.

Didžiausias per Spiromax prietaisą įkvepiamo oro srauto greitis

Buvo atliktas vienas randomizuotas atvirojo gydymo placebo tyrimas su astma sergančiais vaikais ir paaugliais (6–17 metų), astma sergančiais suaugusiaisiais (18–45 metų), lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL) sergančiais suaugusiaisiais (> 50 metų) ir sveikais savanoriais (18–45 metų), skirtas įvertinti Spiromax didžiausią įkvepiamo oro srauto greitį (DĮOSG) ir kitus susijusius inhaliacijos parametrus po įkvėpimo iš Spiromax prietaiso (su placebu), palyginti su įkvėpimu iš jau rinkoje esančio daugiadozio sausų miltelių inhaliatoriaus (su placebu). Šiose tiriamųjų grupėse taip pat įvertintas sausų miltelių inhaliatoriaus įkvėpimo metodikos pagerinto apmokymo poveikis inhaliacijos greičiui ir apimčiai. Tyrimo duomenys parodė, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar pagrindinės ligos sunkumo, astma sergantys vaikai, paaugliai ir suaugusieji, o taip pat ir LOPL sergantys pacientai,

Spiromax prietaiso dėka galėjo pasiekti į rinkoje esančių daugiadozių sausų miltelių inhaliatorių panašius įkvepiamo oro srauto greičius. Astma arba LOPL sergančpreparatasių pacientų siekiamas DĮOSG viršijo 60 l/min – oro srauto greitį, kuriam esant abu tirti prietaisai išskiria panašų v istinio preparato

kiekį į plaučius. Labai nedaugelio pacientų DĮOSG buvo mažesnis kaip 40 l/min; okio dydžio DĮOSG neatrodė nulemtas amžiaus ar ligos sunkumo.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Nustatyta, kad pagal sisteminį poveikį pastovios vaistinisdozė budezonido ir formoterolio derinys yra biologiškai lygiavertis atitinkamai budezonido ir formoterolio sisteminei ekspozicijai. Vis dėlto

pastebėta, kad, vartojant pastovios dozės derinį, kortizolio sekrecija sumažėja šiek tiek labiau negu šio

Farmakokinetinę sąveiką tarp budez nido ir formoterolio rodančių duomenų nėra.

derinio komponentus vartojant atskirai. Manoma, kad šis skirtumas neturi poveikio klinikiniam saugumui. Neberegistruotas

Atitinkamų medžiagų farmakokine ikos parametrai, vartojant pastovios dozės derinį, būna panašūs kaip atskirai pavartojus budezonido ir formoterolio. Pavartojus pastovios dozės derinį, plotas po budezonido koncentracijos kre ve buvo šiek tiek didesnis, absorbcija – greitesnė, o maksimali koncentracija plazmoje – didesnė. Pavartojus pastovios dozės derinį maksimali formoterolio koncentracija plazmoje buvo panaši. Įkvėptas budezonidas greitai absorbuojamas ir didžiausia koncentracija plazmoje atsiranda per 30 minuč ų po įkvėpimo. Tyrimų metu įkvėpus milteliniu inhaliatoriumi plaučiuose nusėsdavo vidutiniškai 32–44 % įkvėptos budezonido dozės. Sisteminis biologinis pri inamumas sudaro maždaug 49 % įkvėptos dozės. 6–16 metų vaikų ir paauglių plaučiuose nusėda maždaug tiek pat vaistinio preparato kaip ir suaugusiųjų, įkvėpusių tokią pačią dozę, tačiau nenustatyta, kokia koncentracija atsiranda jų kraujo plazmoje.

Įkvėptas formoterolis greitai absorbuojamas ir didžiausia koncentracija plazmoje atsiranda per 10 minučių po įkvėpimo. Tyrimų metu, įkvėpus milteliniu inhaliatoriumi, plaučiuose nusėsdavo vidutiniškai 28–49 % įkvėptos formoterolio dozės. Sisteminis biologinis prieinamumas sudaro maždaug 61 % įkvėptos dozės.

Pasiskirstymas

Maždaug 50 % formoterolio ir 90 % budezonido prisijungia prie plazmos baltymų. Formoterolio pasiskirstymo tūris yra maždaug 4 l/kg, budezonido – 3 l/kg. Formoterolis inaktyvuojamas vykstant konjugacijos reakcijoms (susidaro aktyvūs O-demetilinti ir deformilinti metabolitai, tačiau daugiausia jų randama neaktyvių konjugatų pavidalu). Pirmojo prasiskverbimo per kepenis metu budezonidas ekstensyviai (maždaug 90 %) biologiškai transformuojamas į metabolitus, kurių gliukokortikoidinis

Vylaer Spiromax farmakokinetinis profilis
Santykis tarp farmakokinetikos ir farmakodinamikos

aktyvumas mažas. Pagrindinių metabolitų – 6-beta-hidroksibudezonido ir 16-alfa- hidroksiprednizolono gliukokortikoidinis aktyvumas yra mažiau kaip 1 % analogiško budezonido aktyvumo. Duomenų, rodančių metabolinę arba pasireiškiančią dėl ryšio su baltymais nutraukimo sąveiką tarp formoterolio ir budezonido, nėra.

Eliminacija

Didžiausia formoterolio dalis metabolizuojama kepenyse, o paskui pašalinama per inkstus. 8–13 % įkvėptos formoterolio dozės išskiriama su šlapimu nemetabolizuotos. Formoterolio sisteminis klirensas yra didelis (maždaug 1,4 l/min.), o terminalinis pusinis eliminacijos laikas – vidutiniškai 17 valandų.

Budezonidas eliminuojamas metabolizmo būdu, daugiausia – katalizuojant fermentui CYP3A4. Budezonido metabolitai nepakitę arba konjuguoti išskiriami su šlapimu. Šlapime randamas nepakitusio budezonido kiekis nereikšmingas. Budezonido sisteminis klirensas yra didelis (maždaug

Budezonido ir formoterolio farmakokinetika vaikų ir inkstų nepakankamumu sergančių pacientų organizme nežinoma. Budezonido ir formoterolio ekspozicija kepenų liga sergantiems pacientams gali būti padidėjusi.

1,2 l/min.), o vidutinis pusinis eliminacijos laikas plazmoje, pavartojuspreparatasį veną, yra 4 valandos.

Farmakokinetiniuose tyrimuose su medžio angliesvaistinisblokada r be jos, Vylaer Spiromax buvo įvertintas lyginant su alteratyviu patvirtintu pastovios dozė derinio įkvepiamu preparatu, kuriame yra tos pačios

veikliosios medžiagos (budezonidas ir formoterolis), r buvo įrodyta, kad jie lygiaverčiai tiek sisteminės ekspozicijos (saugumo), tiek nusėdimo pl učiuose (veiksmingumo) aspektais.

Tyrimų su Neberegistruotasgyvūnais metu pastebėtas f rm erolio ir budezonido toksinis poveikis, juos vartojant kartu arba atskirai, yra perdėto farmakologinio aktyvumo pasekmė.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Tiriant poveikį gyvūnų reprodukcijai nustatyta, kad kortikosteroidai (pvz., budezonidas) sukelia apsigimimų (gomurio plyšį, skeleto anomalijas). Vis dėlto manoma, kad minėtų su gyvūnais atliktų tyrimų duomenys neturi r ikšmės žmonėms, vartojantiems šį vaistinį preparatą rekomenduojamomis dozėmis. Tiriant formot olio poveikį gyvūnų reprodukcijai, nustatytas šiek tiek sumažėjęs žiurkių patinų vaisingumas sant didelei sisteminei ekspozicijai, taip pat sumažėjęs implantacijų dažnis, pablogėjęs ankstyvasis postnatalinis išgyvenamumas ir mažesnis atsivestų jauniklių svoris, kai sisteminė ekspozicija gerokai didesnė už ą, kuri būna klinikinio vartojimo metu. Vis dėlto manoma, kad minėtų su gyvūnais atliktų tyrimų duomenys neturi reikšmės žmonėms.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Laktozė monohidratas.

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

Atidarius folijos pakuotę: 6 mėnesiai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Nuėmus folijos pakuotę, laikyti kandiklio dangtelį uždarytą.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Inhaliatorius yra baltas su pusiau skaidriu vyšniniu kandiklio dangteliu. Inhaliatoriaus dalys, kurios liečiasi su gleivine, pagamintos iš akrilonitrilo butadieno stireno (ABS), polietileno (PE) ir polipropileno (PP). Kiekviename inhaliatoriuje yra 60 dozių ir jis supakuotas į foliją.

Pakuotės po 1 arba 3 inhaliatorius.

 

preparatas

 

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

 

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Specialių reikalavimų nėra.

vaistinis

 

7.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

 

 

 

Teva Pharma B.V.

 

 

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

 

 

Nyderlandai

 

 

8.

Neberegistruotas

 

 

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

 

EU/1/14/949/002

 

 

EU/1/14/949/004

 

 

 

9.

RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2014 m. lapkričio mėn. 19 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta:

 

 

10.

TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

 

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.com

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai