Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xyrem (sodium oxybate) – Preparato charakteristikų santrauka - N07XX04

Updated on site: 11-Oct-2017

Vaisto pavadinimasXyrem
ATC kodasN07XX04
Sudėtissodium oxybate
GamintojasUCB Pharma Ltd

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Xyrem 500 mg/ml geriamasis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename tirpalo ml yra 500mg natrio oksibato(natrii oxybas).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Geriamasis tirpalas.

Geriamasis tirpalas – bespalvis arba silpnai opalinis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Suaugusių, sergančiųjų narkolepsija su katapleksija gydymas.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Vaistą paskirti ir pacientą sekti gydymosi metu gali tik gydytojas, kuris turi patirties gydant miego sutrikimus.

Dozavimas

Rekomenduojama pradinė natrio oksibato dozė yra 4,5 g per parą, kuri dalijama į dvi lygias dalis po 2,25 g/dozei. Dozę reikia didinti palengva po 1,5 g per parą (pvz., po 0,75 g/dozei), įvertinant vaisto veiksmingumą ir toleravimą (žr. 4.4 skyrių), kol pasiekiama didžiausia 9 g per parą dozė, kuri dalijama į dvi lygias dalis po 4,5 g/dozei. Didinant vaisto dozę reikia išlaikyti mažiausiai nuo vienos iki dviejų savaičių intervalą. Negalima viršyti 9 g per parą dozės dėl galimų sunkių šalutinių simptomų, kurie pasireiškia skiriant 18g per parą ir daugiau (žr. 4.4 skyrių).

Vienkartinių 4,5 g dozių skirti negalima, išskyrus atvejus, kai pacientui jau yra nustatyta tokia dozė.

Jei natrio oksibatas vartojamas kartu su valproatu(žr. 4.5 skyrių), rekomenduojama natrio oksibato dozę sumažinti 20%. Rekomenduojama pradinė per burną vartojamo natrio oksibato dozė, kai ji vartojama kartu su valproatu, yra 3,6g per naktį, kuri dalijama į dvi lygias dalis apytikriai po 1,8 g. Jei šių vaistinių preparatų būtina vartoti kartu, reikia stebėti paciento atsaką bei toleravimą ir atitinkamai koreguoti dozę (žr. 4.4 skyrių).

Xyrem vartojimo nutraukimas

Natrio oksibato vartojimo nutraukimas sisteminiu požiūriu klinikiniais kontroliuojamais tyrimais neįvertintas (žr. 4.4 skyrių).

Jeigu pacientas nutraukia vaistinio prepatato vartojimą ilgiau nei 14 dienų iš eilės, jam dozės nustatymą vėl reikia pradėti nuo mažiausios dozės.

Ypatingos populiacijos Senyvi asmenys

Skiriant natrio oksibatą senyviems pacientams, reikia atidžiai kontroliuoti jų motorines ir (arba) suvokimo funkcijas (žr. 4.4 skyrių).

Kepenų funkcijos sutrikimas

Esant sutrikusiai kepenų funkcijai, iš pradžių reikia skirti pusę įprastinės vaisto dozės ir atidžiai kontroliuoti atsaką į vaisto dozės didinimą (žr. 4.4 skyrių).

Inkstų funkcijos sutrikimas

Visi pacientai, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi, turi vartoti maiste mažiau druskos (žr. 4.4 skyrių).

Vaikų populiacija

Natrio oksibato saugumas ir veiksmingumas vaikamsir paaugliams nuo 0 iki18 metų neištirti.

Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

Xyrem reikia gerti prieš einant miegoti ir pakartotinai po 2,5-4 valandų. Rekomenduojama abi Xyrem dozes pasiruošti vartojimui tuo pačiu metu prieš einant miegoti.

Xyrem tiekiamas kartu su graduotu matavimo švirkštu ir dviem 90 ml dozavimo taurelėmis su vaikų sunkiai atidaromais uždoriais. Prieš vartojimą kiekvieną atmatuotą natrio oksibato dozę reikia supilti į dozavimo taurelę ir praskiesti 60 ml vandens. Kadangi maistas ženkliai sumažina natrio oksibato įsisavinimą, pacientui pavalgius turi praeiti bent kelios (2-3) valandos iki pirmos Xyrem dozės vartojimo vakare. Pacientas turi laikytis to paties laiko žreimo vartojant vaisto maitinimosi atžvilgiu.

Dozę reikia suvartoti per 24 val. po paruošimo, priešingu atveju reikia išmesti.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Pacientams, sergantiems didžiąja depresija.

Pacientams, kuriems nustatytas sukcinato semialdehido dehidrogenazės nepakankamumas.

Pacientams, gydomiems opioidais arba barbitūratais.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Xyrem potencialiai gali slopinti kvėpavimą.

Kvėpavimo ir CNS slopinimas

Natrio oksibatas gali sukelti kvėpavimo slopinimą. Apnėja ir kvėpavimo slopinimas buvo stebėtas nevalgiusiems sveikiems asmenims po to, kai jie išgėrė vienkartinę 4,5 g dozę (du kartus didesnę už rekomenduojamą pradinę dozę). Paciento reikia pasiteirauti, ar jis jaučia įtaką centrinei nervų sistemai (CNS), ar neslopinamas kvėpavimas. Ypač reikia atkreipti dėmesį į tuos pacientus, kurie serga kvėpavimo sistemos ligomis. Dėl didesnio miego apnėjos pavojaus, skiriant natrio oksibatą, reikia atidžiai stebėti pacientus, kurių KMI ≥40 kg/m2.

Apie 80% pacientų, klinikinių tyrimų metu gydytų natrio oksibatu, vartojo ir CNS stimuliuojančius vaistus. Ar tai turėjo įtakos kvėpavimui nakties metu, nežinoma. Prieš didinant natrio oksibato dozę (žr. 4.2 skyrių), gydytojas turi atkreipti dėmesį į tai, kad miego apnėja pasireiškia daugiau nei 50% pacientų, sergančių narkolepsija.

Benzodiazepinai

Įvertinant galimą didesnę kvėpavimo slopinimo riziką, reikia vengti kartu skirti benzodiazepinų ir natrio oksibato.

Alkoholis ir CNS slopinantys vaistiniai preparatai

Alkoholio arba bet kurio CNS slopinančio vaistinio preparato vartojimas kartu su natrio oksibatu gali sustiprinti natrio oksibato slopinamąjį poveikį CNS, o taip patpadidinti kvėpavimo slopinimo riziką. Todėl pacientus reikia įspėti, kad kartu su natrio oksibatu jie nevartotų alkoholio.

Gama hidroksibutiratas (GHB) dehidrogenazės inhibitoriai

Atsargiai reikia skirti pacientams, kurie gydomi kartu su valproatu ar kitais GHB dehidrogenazės inhibitoriais, nes buvo stebėta farmakokinetinė ir farmakodinaminė sąveika, kai natrio oksibatas buvo vartojamas kartu su valproatu (žr. 4.5 skyrių). Jei šių vaistinių preparatų būtina vartoti kartu, reikia apsvarstyti dozės koregavimo būtinybę (žr. 4.2 skyrių). Taip pat reikia stebėti paciento atsaką bei toleravimą ir atitinkamai koreguoti dozę.

Topiramatas

Vartojant natrio oksibato kartu su topiramatu buvo kliniškai stebėta koma ir padidėjusi GHB koncentracija plazmoje. Todėl pacientus reikia įspėti, kad kartu su natrio oksibatu jie nevartotų topiramato (žr. 4.5 skyrių).

Piktnaudžiavimo galimybė ir priklausomybė

Natrio oksibatas, kaipgama hidroksibutirato (GHB) natrio druska, yra CNS slopinanti veiklioji medžiaga, kuria, gerai žinoma, yra galimybė piktnaudžiauti. Prieš pradedant gydymą gydytojas privalo atidžiai įvertinti paciento anamnezę dėl piktnaudžiavimo vaistais ar polinkio piktnaudžiauti. Pacientai turi būti reguliariai stebimi ir įtarus piktnaudžiavimą, gydymą natrio oksibatu reikia nutraukti.

Yra informacijos apie priklausomybę po neteisėto GHB vartojimo dažnomis kartotinėmis dozėmis (nuo 18 iki 250g per parą), didesnėmis nei terapinių dozių ribos. Nors neaiškus akivaizdžios priklausomybės atsiradimas pacientams, vartojantiems natrio oksibato gydomosiomis dozėmis, tokios galimybės atmesti negalima.

Sergantieji porfirija

Natrio oksibato nesaugu skirti pacientams, sergantiems porfirija, nes tyrimais su eksperimentiniais gyvūnais arba in vitro nustatyta, kad šis preparatas pasižymi porfirino susidarymą skatinančiomis savybėmis.

Neuropsichiatriniai atvejai

Gydomiems natrio oksibatu pacientams galima konfūzija. Jai išryškėjus, pacientus reikia ištirti, įvertinti ir kiekvienam individualiai paskirti reikiamą pagalbą. Kiti pasitaikantys neuropsichikos sutrikimai yra nerimas, psichozė, paranoja, haliucinacijos, ažitacija. Šių sutrikimų, įskaitant mintis apie smurtinius veiksmus (įskaitant kitų asmenų sužalojimą) ir (arba) elgesio sutrikimų, kai pacientas gydomas natrio oksibatu, įvertinimas turi turi būti atidus ir neatidėliotinas.

Taip pat depresijos, kai pacientas gydomas natrio oksibatu, įvertinimas turi turi būti atidus ir neatidėliotinas. Skiriant natrio oksibatą gydyti tiems pacientams, kurie anamnezėje nurodo depresiją ir (arba) suicidinius ketinimus, reikia būti labai atidiems dėl galimų depresijos simptomų. Xyrem draudžiama vartoti sergantiesiems didžiąja depresija (žr. 4.3 skyrių).

Jei, vartojant natrio oksibatą, išryškėja šlapimo ar išmatų nelaikymas, gydytojas turi nuspręsti ar nereikėtų paciento ištirti dėl šių reiškinių galimos kitos kilmės.

Klinikinių natrio oksibato tyrimų metu pacientams pasitaikė lunatizmo atvejų. Nežinoma ar tik dalis šių epizodų atvejų, ar jie visi atitinka tikrąjį somnambulizmą (nakvišumas) (parasomnija, išryškėjanti miego ne-REM fazėje), ar tai yra kita specifinė liga. Reikia atsiminti, kad pacientas gali susižeisti ar

sužeisti pats save, jei išryškėja lunatizmas. Todėl būtina tiksliai pastebėti ir įvertinti lunatizmo epizodus ir imtis reikiamų priemonių.

Druskos vartojimas

Vartojantys natrio oksibatą pacientai papildomai per parą gauna nuo 0,82 g (kai geriama 4,5g per parą Xyrem) iki 1,6 g (kai geriama 9g per parą Xyrem) natrio. Pacientams rekomenduojama sumažinti druskos vartojimą, ypatingai kai gydomi sergantieji širdies funkcijos nepakankamumu, hipertenzine liga arba su sutrikusia inkstų funkcija pacientai (žr. 4.2 skyrių).

Senyvi asmenys

Apie natrio oksibato vartojimą senyviems pacientams gydyti patyrimo sukaupta nepakankamai. Todėl skiriant natrio oksibatą, reikia atidžiai kontroliuoti senyvų pacientų motorines ir (arba) suvokimo funkcijas.

Sergantieji epilepsija

Gydant natrio oksibatu, buvo stebėti traukuliai. Natrio oksibato skyrimo epilepsija sergantiesiems gydyti saugumas ir veiksmingumas neištirti, todėl nepatariama jo skirti šiems pacientams gydyti.

Pasikartojimo efektas ir vartojimo užbaigimas

Natrio oksibato vartojimo užbaigimas kontroliuojamais klinikiniais tyrimais sistemingai neištirtas. Kai kuriems pacientams nutraukus gydymą natrio oksibatu, katapleksija gali pasikartoti netgi dažniau, tačiau tai gali būti ir dėl normalaus ligos variabilumo. Nors natrio oksibato klinikinių tyrimų patirtis gydant narkolepsija/katapleksija sergančiuosius terapinėmis dozėmis aiškiai neįrodo abstinencijos sindromo buvimo, retais atvejais užbaigus gydymą GHB pasitaikė tokių sutrikimų kaip nemiga, galvos skausmas, baimės pojūtis, svaigulys, sutrikęs miegas, mieguistumas, haliucinacijos ir psichikos sutrikimai.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Alkoholio derinys su natrio oksibatu gali sustiprinti natrio oksibato slopinantį poveikį CNS. Pacientus reikia įspėti, kad kartu su natrio oksibatu nevartotų jokių alkoholinių gėrimų.

Natrio oksibato nereikėtų vartoti kartu su slopinančiai veikiančiais migdomaisiais ar kitais CNS slopinančiais vaistais.

Raminamieji-migdomieji vaistiniai preparatai

Vaistų sąveikos tyrimais su sveikais suaugusiais asmenimis natrio oksibat(vienkartinės 2,25 g dozės) bei lorazepamo (vienkartinės 2 mg dozės) ir zolpidemo tartrato (vienkartinės 5 mg dozės) farmakokinetinės sąveikos nenustatyta. Padidėjęs mieguistumas buvo stebimas kartu skyrus natrio oksibatą (2,25 g) ir lorazepamą (2 mg). Farmakodinaminė sąveika su zolpidemu nebuvo tirta. Kai didesnės natrio oksibato dozės iki 9 g per parą vartojamos kartu su didesnėmis migdomųjų dozėmis (rekomenduojamų dozių ribose), negalima atmesti farmakodinaminės sąveikos, susijusios su CNS slopinimo ir (arba) kvėpavimo slopinimo simptomais, galimybės (žr. 4.3 skyrių).

Tramadolis

Vaistų sąveikos tyrimo metu su sveikais suaugusiais asmenimis natrio oksibato (vienkartinės 2,25 g dozės) ir tramadolio (vienkartinės 100 mg dozės) farmakokinetinės ar farmakodinaminės sąveikos nenustatyta. Kai didesnės natrio oksibato dozės iki 9 g per parą vartojamos kartu su didesnėmis opioidų dozėmis (rekomenduojamų dozių ribose), negalima atmesti farmakodinaminės sąveikos, susijusios su CNS slopinimo ir(arba) kvėpavimo slopinimo simptomais, galimybės (žr. 4.3 skyrių).

Antidepresantai

Vaistų sąveikos tyrimai su sveikais suaugusiais asmenimis natrio oksibato (vienkartinė 2,25 g dozė) farmakokinetinės sąveikos su antidepresantais protriptilino hidrochloridu (vienkartinė 10 mg dozė) ir duloksetinu (skiriant 60 mg dozę ir nusistovėjus pusiausvyrinei koncentracijai) neparodė. Jokių papildomų poveikių mieguistumui nebuvo stebima, lyginant vien vienkartinės natrio oksibato dozės

(2,25 g) poveikį ir natrio oksibato (2,25g) kartu su duloksetinu skiriant( 60 mg dozę ir nusistovėjus pusiausvyrinei koncentracijai) poveikį. Antidepresantai buvo vartojami katapleksijos gydymui.

Negalima atmesti kartu su natrio oksibatu vartojamų antidepresantų galimo papildomo poveikio.

Nepageidaujamos reakcijos buvo dažnesnės, kai kartu buvo skiriami natrio oksibatas ir tricikliai antidepresantai.

Modafinilis

Vaistų sąveikos tyrimas su sveikais suaugusiais asmenimis natrio oksibato (vienkartinės 4,5 g dozės) farmakokinetinės sąveikos su modafiniliu (vienkartine 200 mg doze) neparodė. Narkolepsijos klinikinių tyrimų metu apie 80% pacientų, gydytų natrio oksibatu, kartu vartojo ir CNS stimuliuojančius preparatus. Ar tai turėjo įtakos kvėpavimo funkcijai nakties metu, nėra aišku.

Omeprazolas

Kartu vartojamas omeprazolas kliniškai reikšmingos įtakos natrio oksibato farmakokinetikai neturėjo. Todėl vartojant su protonų siurblio inhibitoriais Xyrem dozės koreguoti nereikia.

Ibuprofenas

Vaistų sąveikos tyrimo metu su sveikais suaugusiais asmenimis farmakokinetinės sąveikos tarp natrio oksibato ir ibuprofeno nenustatyta.

Diklofenakas

Vaistų sąveikos tyrimo metu su sveikais suaugusiais asmenimis farmakokinetinės sąveikos tarp natrio oksibato ir diklofenako nenustatyta.Psichometriniais testais sveikiems savanoriams, kartu vartojant natrio oksibato ir diklofenako, buvo nustatyta mažesnė dėmesio stoka, kuri pasireiškė vartojant vien Xyrem.

GHB dehidrogenazės inhibitoriai

Kadangi natrio oksibatas metabolizuojamas veikiant GHB dehidrogenazei, yra potencialus pavojus, kad gali būti sąveika su vaistiniais preparatais, aktyvuojančiais arba slopinančiais šį fermentą (pvz., valproatu, fenitoinu arba etosuksimidu) (žr. 4.4 skyrių).

Vartojant natrio oksibato (6g per parą) kartu su valproatu (1 250 mg per parą), natrio oksibato sisteminė ekspozicija padidėjo apie 25 % , tačiau nenustatyta reikšmingų Cmax pokyčių. Poveikio valproato farmakokinetikai nebuvo stebėta. Farmakodinaminiai poveikiai, įskaitant padidėjusius pažinimo funkcijų sutrikimą ir mieguistumą, dažniau buvo nustatyti vartojant kartu šiuos vaistinius preparatus, nei vartojant juos po vieną. Jei šių vaistinių preparatų būtina vartoti kartu, reikia stebėti paciento atsaką bei toleravimą ir atitinkamai koreguoti dozę (žr. 4.2 skyrių).

Topiramatas

Vartojant natrio oksibato kartu su topiramatu, farmakodinaminės ir farmakokinetinės sąveikos galimybės atmesti negalima, kadangi kliniškai buvo stebėtos koma ir padidėjusi GHB koncentracija plazmoje, pasireiškusios pacientui (-ams), kuris (-ie) vartojo natrio oksibato kartu su topiramatu (žr.

4.4 skyrių).

Tyrimais in vitro su žmogaus kepenų mikrosomomis nustatyta, kad natrio oksibatas žmogaus fermentų aktyvumo reikšmingai neslopina (žr. 5.2 skyrių).

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Tyrimais su eksperimentiniais gyvūnais teratogeninio poveikio nenustatyta, tačiau embrioletalinis poveikis buvo stebėtas atliekant tyrimus tiek su žiurkėmis tiek su triušiais (žr. 5.3 skyrių).

Nedidelio skaičiaus nėščių moterų, vartojusių vaistą pirmąjį nėštumo trimestrą, stebėjimų duomenys parodė galimą padidėjusį savaiminių persileidimų pavojų. Iki šiol jokių kitų svarbių epidemiologinių duomenų nėra. Nedaugelio nėščių moterų, vartojusių vaistą antrąjį ir trečiąjį nėštumo trimestrais,

stebėjimų duomenys nerodo natrio oksibato poveikio apsigimimams ar toksiniopoveikio vaisiui ar naujagimiui.

Nėštumo metu vartoti natrio oksibato nerekomenduojama.

Žindymas

Ar natrio oksibatoir/ar jo metabolitaiišsiskiria į motinos pieną, nežinoma. Gydymo natrio oksibatu metu žindyti nerekomenduojama.

Vaisingumas

Klinikinių duomenų apie natrio oksibato poveikį vaisingumui nėra. Su žiurkių patelėmis ir patinais atlikti tyrimai neparodė jokio nepageidaujamo poveikio vislumui, kai buvo skiriamos GBH dozės iki 1 000 mg/kg kūno svorio per parą.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Natrio oksibatas gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia stipriai.

Išgėrus natrio oksibato, mažiausiai 6 valandas pacientas neturi dalyvauti veikloje, kuri reikalauja visiško psichinio aktyvumo ar judesių motorikos koordinacijos, tai yra vairavime ir mechanizmų valdyme.

Kai pacientas pradeda vartoti natrio oksibatą, tol kol jis neįvertins ar šis vaistas neturi poveikio kitą dieną, jis turi būti ypatingai atsargus vairuodamas, valdydamas sunkius mechanizmus arba atlikdamas kitas užduotis, kurios yra pavojingos arba reikalauja visiško psichinio pajėgumo.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios nepageidaujamos reakcijos į vaistą yra svaigulys, pykinimas ir galvos skausmas, jos visos pasireškė nuo 10% iki 20% pacientų. Sunkiausios nepageidaujamos reakcijos yra suicidiniai bandymai, psichozė, kvėpavimo slopinimas, traukuliai.

Natrio oksibato saugumas irveiksmingumas gydant narkolepsijos simptomus buvo nustatyti keturiuose daugiacentriuose, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotuose, placebu kontroliuojamuose, lygiagrečių grupių tyrimuose pacientams, sergantiems narkolepsija su katapleksija, išskyrus vieną tyrimą, kai katapleksija nebuvo būtinas įtraukimo kriterijus. Du III fazės ir vienas II fazės dvigubai koduoti, lygiagrečių grupių, placebu kontroliuojami tyrimai buvo atlikti, siekiant įvertinti natrio oksibato indikaciją fibromialgijai gydyti. Papildomai buvo atlikti atsitiktinių imčių, dvigubai koduoti, placebu kontroliuojami, persikryžiuojantieji vaistų sąveikos tyrimai su ibuprofenu, diklofenaku ir valproatu sveikiems savanoriams, kurių duomenys apibendrinti 4.5 skyriuje.

Be nepageidaujamų reakcijų, pasireiškusių klinikinių tyrimų metu, nepageidaujamos reakcijos pasireiškė ir po vaistinio preparato pateikimo į rinką. Ne visada įmanoma patikimai įvertinti jų pasireiškimo dažnį gydytoje populiacijoje.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Nepageidaujami poveikiai išvardyti pagal MedDRA organų sistemų klases.

Dažnio vertinimas: labai dažni (≥1/10); dažni (nuo ≥1/100 iki <1/10); nedažni (nuo ≥1/1 000 iki <1/100); reti (nuo ≥1/10 000 iki <1/1 000); labai reti (<1/10 000); dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

Infekcijos ir infestacijos

Dažni: nazofaringitas, sinusitas

Imuninės sistemos sutrikimai

Nedažni: padidėjęs jautrumas

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Dažni: anoreksija, sumažėjęs apetitas

Dažnis nežinomas: dehidracija, padidėjęs apetitas

Psichikos sutrikimai

Dažni: depresija, katapleksija, nerimas, nenormalūs sapnai, sumišimo būsena, sutrikusi orientacija, košmarai, lunatizmas, miego sutrikimai, nemiga, vidutinio sunkumo nemiga, nervingumas Nedažni: suicidiniai bandymai, psichozė, paranoja, haliucinacijos, sutrikęs mąstymas, ažitacija, pradinė nemiga

Dažnis nežinomas: mintys apie savižudybę, žmogžudystės įsivaizdavimas, agresija, euforinė nuotaika, su miegu susijęs valgymo sutrikimas, panikos priepuolis, manija ir (arba) bipolinis sutrikimas, deliuzija, bruksizmas, dirglumas

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni: svaigulys, galvos skausmas

Dažni: miego paralyžius, mieguistumas, tremoras, pusiausvyros sutrikimas, dėmesio sutrikimai, hipoestezija, parestezija, sedacija, skonio pojūčio sutrikimas

Nedažni: mioklonijos, amnezija, neramių kojų sindromas

Dažnis nežinomas: traukuliai, sąmonės netekimas, diskinezija

Akių sutrikimai

Dažni: neryškus matymas

Ausų ir labirintų sutrikimai

Dažni: svaigimas (vertigo)

Dažnis nežinomas: ūžesys (tinnitus)

Širdies sutrikimai

Dažni: palpitacija

Kraujagyslių sutrikimai

Dažni: hipertenzija

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Dažni: dispnėja, knarkimas, nosies užgulimas

Dažnis nežinomas: kvėpavimo slopinimas, miego apnėja

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni: pykinimas (moterims pykinimas dažnesnis nei vyrams)

Dažni: vėmimas, viduriavimas, skausmas viršutinėje pilvo dalyje

Nedažni: išmatų nelaikymas

Dažnis nežinomas: burnos džiūvimas

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni: per didelis prakaitavimas,bėrimas

Dažnis nežinomas: dilgėlinė, angioneurozinė edema

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Dažni: sąnarių skausmas, raumenų spazmai, nugaros skausmas

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Dažni: naktinė enurezė, šlapimo nelaikymas

Dažnis nežinomas: poliakiurija ir (arba) skubus poreikis šlapintis

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai:

Dažni: astenija, nuovargis, girtumo pojūtis, periferinė edema

Tyrimai

Dažni: kraujospūdžio padidėjimas, svorio sumažėjimas

Sužalojimai, apsinuodijimai ir procedūrų komplikacijos

Dažni: kritimas

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

Kai kuriems pacientams nutraukus gydymą natrio oksibatu, katapleksija gali pasikartoti netgi dažniau, tačiau tai gali būti ir dėl normalaus ligos variabilumo. Nors natrio oksibato klinikinių tyrimų patirtis gydant narkolepsija/katapleksija sergančiuosius terapinėmis dozėmis aiškiai neįrodo abstinencijos sindromo buvimo, retais atvejais užbaigus gydymą GHB pasitaikė tokių nepageidaujamų reakcijų, kaip užmigimo sutrikimas, galvos skausmas, baimės pojūtis, svaigulys, sutrikęs miegas, mieguistumas, haliucinacijos ir psichikos sutrikimai.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Pranešimų apie požymius ir simptomus dėl natrio oksibato perdozavimo yra nedaug. Dauguma duomenų yra susiję su nelegaliu GHB vartojimu. Natrio oksibatas yra GHB natrio druska. Abstinencijos sindromo reiškiniai buvo stebimi tais atvejais, kai vaisto buvo vartojama didesnėmis nei gydymui skiriama dozėmis.

Simptomai

Pacientams buvo stebimi įvairaus intensyvumo sąmonės slopinimo požymiai, kurie greitai kinta tarp konfūzijos ir kovingos ažitacijos būsenos su ataksija ir koma. Stebimi vėmimas (ypač sutrikus sąmonei), prakaitavimas, galvos skausmas, sutrikusi psichomotorika. Pranešama apie neryškų matymą. Vartojant didesnes dozes buvo stebimas sunkesnis komos laipsnis.

Pranešama apie mioklonijas ir miokloninius-toninius traukulius. Pranešama apie pakitusius kvėpavimo dažnį ir įkvėpimų gylį, apie gyvybei pavojingą kvėpavimo slopinimą, dėl kurio tenka pacientą intubuoti ir dirbtinai ventiliuoti. Stebėtas Čain-Stokso tipo kvėpavimas, apnėja. Sąmonės praradimą gali lydėti bradikardija, hipotermija, taip pat raumenų hipotonija, nors sausgyslių refleksai išlieka nepasikeitę. Sušvirkštus atropino į veną, bradikardija išnyksta.

Gydymas

Jei įtariama, kad pavartota dar kitų medžiagų, galima išplauti skrandį. Kadangi, esant sutrikusiai sąmonei, ligonis gali vemti, reikia jį paguldyti tinkamoje padėtyje (ant kairio šono), siekiant apsaugoti kvėpavimo takus nuo užsikimšimo gali prireikti intubuoti. Nors labai gilioje komoje esantiems pacientams vėmimo reflekso gali nebūti, būtent pacientai be sąmonės labai priešinasi intubacijai, todėl gali prireikti trumpalaikės anestezijos (nenaudoti slopinančių preparatų).

Davus flumazenilio, natrio oksibato sukelto centrinės depresijos simptomų pagerėjimo mažai tikėtina. Kad perdozavus GHB, gydymui reikia skirti naloksono, įrodymų nepakanka. Hemodializės ir vaistinių preparatų, kurie skatintų natrio oksibato pasišalinimą iš organizmo, naudojimas netyrinėtas. Dėl natrio oksibato greito metabolizavimo šių priemonių vartojimas nėra pagrįstas.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti nervų sistemą veikiantys vaistai, ATC kodas– N07XX04

Natrio oksibatas yra CNS slopinantis vaistas, kuris mažina padidėjusį mieguistumą dieną ir katapleksiją narkolepsija sergantiems pacientams ir pakeičia miego struktūrą sumažindamas fragmentinį nakties miegą. Tikslus natrio oksibato poveikio mechanizmas nežinomas, nors manoma, kad natrio oksibatas skatina lėtų bangų (delta) miego fazę ir sustiprina nakties miegą. Kai natrio oksibato duodama prieš nakties miegą, pailgėja miego 3 ir 4 fazės, taip pat pailgėja užmigimo trukmė bei sumažėja miego pradžios REM periodų (SOREMP) dažnumas. Gali būti ir kiti, kol kas neištirti veikimo mechanizmai.

Klinikinių tyrimų metu daugiu nei 80 % pacientų vartojo ir stimuliuojančius vaistus.

Natrio oksibato efektyvumas gydant narkolepsijos simptomus buvo nustatytas keturiuose multicentriniuose, randomizuotuose, dvigubai akluose, lpacebu kontroliuojamuose paralelinių grupių tyrimuose (1, 2, 3 ir 4 tyrimai) pacientams, sergantiems narkolepsija su katapleksija, išskyrus 2 tyrimą, kur katapleksija nebuvo būtinas įtraukimo kriterijus. Visuose tyrimuose (išskyrus 2 tyrimo aktyvaus gydymo fazę) buvo leista kartu vartoti stimuliatorius; visuose tyrimuose, išskyrus 2 tyrimą, prieš aktyvų gydymą buvo nutrauktas antidepresantų vartojimas. Kiekviename tyrime paros dozė buvo dalijama į dvi lygias dalis. Kiekvieną dieną pirmoji dozė buvo geriama prieš miegą, o antroji dozė po 2,5-4 valandų.

1 lentelė

Klinikinių tyrimų, atliktų nauojant natrio oksibatą narkolepsijai gydyti, santrauka

 

 

 

 

 

 

Tyrimas

Pirminis

N

Antrinis efektyvumas

Trukmė

Aktyvus

 

efektyvumas

 

 

 

gydymas ir

 

 

 

 

 

dozė (g/d)

 

 

 

 

 

 

1 tyrimas

PMD (EMS);

ST/Miego struktūra/

8 savaitės

Xyrem 4,5 - 9

 

KBPĮ

 

Katapleksija/Užsnūdimai/MK

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tyrimas

PMD(ST)

Miego struktūra/

8 savaitės

Xyrem 6 – 9

 

 

 

EMS/KBPĮ/Užsnūdimai

 

Modafinil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-600 mg

 

 

 

 

 

 

3 tyrimas

Katapleksija

PMD

4 savaitės

Xyrem 3 - 9

 

 

 

(EMS)/KBPĮ/Užsnūdimai

 

 

 

 

 

 

 

 

4 tyrimas

Katapleksija

Nėra

4 savaitės

Xyrem 3 - 9

 

 

 

 

 

 

PMD – padidėjęs mieguistumas dieną; EMS – Epworth mieguistumo skalė; ST – silpnumo testas; Užsnūdimai – netyčinių užsnūdimų dieną skaičius; KBPĮ – klinikinis bendras pokyčių įspūdis; MKFR

– miego klausimyno funkciniai rezultatai

1 tyrime buvo įtraukti 246 pacientai su narkolepsija ir buvo 1savaitės titravimo dozę didinant periodas. Pirminiai efektyvo vertinimai buvo padidėjusio mieguistumo dieną pokyčiai, vertinti Epworth mieguistumo skale (EMS), bei paciento narkolepsijos simptomų bendro sunkumo pokytis, tyrėjo įvertintas naudojant klinikinį bendrą pokyčių įvertinimą (KBPĮ).

2 lentelė

1 tyrimo EMS santrauka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epworth mieguistumo skalė (EMS; balai 0-24)

 

Dozės grupė [g/d (n)]

Pradinis

 

Galutinis

Pokyčio mediana

Pokytis nuo pradinio

 

 

lygmuo

 

lygmuo

nuo pradinio

lygmens palyginus su

 

 

 

 

 

lygmens

placebu

 

 

 

 

 

 

(p-reikšmė)

Placebas (60)

17,3

 

16,7

-0,5

-

4,5 (68)

 

17,5

 

15,7

-1,0

0,119

6 (63)

 

17,9

 

15,3

-2,0

0,001

9 (55)

 

17,9

 

13,1

-2,0

< 0,001

3 lentelė

1 tyrimo KBPĮ santrauka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikinis bendras pokyčių įspūdis (KBPĮ)

 

Dozės grupė [g/d (n)]

Pacientai, kuriems gydymas

Pokytis nuo pradinio lygmens

 

 

 

veiksmingas*

palyginus su placebu

 

 

 

N (%)

(p-reikšmė)

Placebas (60)

(21,7)

-

4,5 (68)

 

(47,1)

0,002

(63)

 

(47,6)

< 0,001

(55)

 

(54,4)

< 0,001

*KBPĮ duomenys buvo analizuojami pacientus, kuriems gydymas buvo veiksmingas skirstant į tuos, kuriems būklė labai pagerėjo arba pagerėjo.

2 tyrime buvo palygintigeriamo natrio oksibato, modafinilo ir natrio oksibato + modafinilo efektai su placebu gydant sergančiųjų narkolepsija mieguistumą dieną. 8 savaičių dvigubai aklo periodo metu pacientai gėrė modafinilą nustatytomis dozėmis ar placebą. Natrio oksibato arba placebo dozė buvo

6 g per parą pirmąsias 4 savaites ir buvo padidinta iki 9g per parą likusias 4 savaites. Pirminis efektyvumo kriterijus buvo padidėjęs mieguistumas dieną, vertinamas teigiamu ST atsaku.

4 lentelė 2 tyrimo ST santrauka

2 TYRIMAS

Dozės grupė

Pradinis

Galutinis

Pokyčio vidurkis

Galutinis lygmuo,

 

lygmuo

lygmuo

nuo pradinio

palyginus su

 

 

 

lygmens

placebu

Placebas (56)

9,9

6,9

-2,7

-

Natrio oksibatas (55)

11,5

11,3

0,16

< 0,001

Modafinilas (63)

10,5

9,8

-0,6

0,004

Natrio oksibatas +

10,4

12,7

2,3

< 0,001

Modafinilas (57)

 

 

 

 

3 tyrime dalyvavo 136 narkolepsija sergantys pacientai, kuriems prieš tyrimą nustatyta vidutinio sunkumo ar sunki katapleksija (vidurinė katapleksijos priepuolių dažnio per savaitę reikšmė – 21). Pradinio efektyvumo kriterijus šiame tyrime buvo katapleksijos priepuolių dažnis.

5 lentelė

3 tyrimo rezultatų santrauka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozė

 

 

Tiriamųjų

 

Katapleksijos priepuoliai

 

 

 

skaičius

 

 

 

 

3 tyrimas

 

Prieš tyrimą

Pokyčio mediana nuo

Pokytis nuo

 

 

 

 

 

buvusios prieš tyrimą

pradinio lygmens

 

 

 

 

 

 

palyginus su

 

 

 

 

 

 

placebu

 

 

 

 

 

 

(p-reikšmė)

 

 

 

 

 

Priepuolių mediana per savaitę

Placebo

 

20,5

-4

-

3,0 g per parą

 

20,0

-7

0,5235

6,0 g per parą

 

23,0

-10

0,0529

9,0 g per parą

 

23,5

-16

0,0008

4 tyrime dalyvavo 55 narkolepsija sergantys pacientai, kurie jau buvogydyti natrio oksibatu nuo 7 iki 44 mėnesių. Pacientai atsitiktiniu būdu buvo suskirstyti į tokias grupes: toliau tęsiančius jiems nustatytą natrio oksibato dozę arba gaunančius placebo. 4 tyrimo tikslas buvo įvertinti, ar veiksminga tęsti gydymą natrio oksibatu po ilgalaikio jo vartojimo. Šiame tyrime pirminis efektyvumo rodiklis buvo katapleksijos priepuolių skaičius.

6 lentelė

4 tyrimo rezultatų santrauka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydymo grupė

Tiriamųjų

 

 

Katapleksijos

 

 

 

skaičius

 

 

priepuoliai

 

 

4 tyrimas

 

 

Pradinis lygmuo

Pokyčio mediana

Pokytis nuo

 

 

 

 

 

nuo pradinio

pradinio lygmens

 

 

 

 

 

lygmens

palyginus su

 

 

 

 

 

 

placebu

 

 

 

 

 

 

(p-reikšmė)

 

 

 

 

Priepuolių mediana per 2savaites

Placebas

 

 

4,0

21,0

-

 

 

 

 

 

 

Natrio oksibatas

 

1,9

p < 0,001

4 tyrime pacientų atsakas į paros dozę nuo 6 iki 9 g per parą buvo panašus, tačiau nuo dozių, mažesnių nei 6 g per parą, poveikio nebuvo.

5.2Farmakokinetinės savybės

Išgėrus natrio oksibato, jis greitai ir beveik visiškai rezorbuojasi; jei valgoma daug riebaus maisto, vaisto rezorbcija sulėtėja ir sumažėja. Iš organizmo išssiskiria metabolizuojant, pusinės eliminacijos periodas – 0,5-1 val. Farmakokinetika nelinijinė, plotas po koncentracijos plazmoje ir laiko kreivių susikirtimu (AUC) padidėja 3,8 karto, jei vaisto dozė padvigubėja nuo 4,5 g iki 9g. Išgėrus pakartotiną vaisto dozę, farmakokinetika nekinta.

Absorbcija

Išgertas natrio oksibatas rezorbuojasi greitai, absoliutus biologinis prieinamumas apie88%. Vidutinė didžiausia koncentracija plazmoje (1asis ir 2asis pikas), davus išgerti 9 g paros dozę, padalytą į dvi lygias dalis kas 4valandas, atitinkamai buvo 78 ir 142µg/ml. Aštuoniais farmakokinetikos tyrimais nustatytas vidutinis laikas, per kurį pasiekiama didžiausia koncentracija plazmoje (Tmax), buvo 0,5-

2 val. Didinat išgerto preparato dozę, natrio oksibato koncentracija kraujo plazmoje didėja neproporcingai dozei. Vienkartinės dozės, didesnės nei 4,5 g netyrinėtos. Kai natrio oksibato duodama išgerti tuoj po riebaus maisto, jo rezorbcija sulėtėja (vidutiniškai Tmax padidėja nuo 0,75 val.

iki 2 val.), maksimali koncentracija plazmoje (C ) sumažėja vidutiniškai 58%, o sisteminė

max

ekspozicija (AUC) - 37%.

Pasiskirstymas

Natrio oksibatas yra hidrofilinis junginys, kurio menamas pasiskirstymo tūris vidutiniškai yra 190- 384 ml/kg kūno svorio. Esant natrio oksibato koncentracijai 3-300 µg/ml, mažiau nei 1% susijungia su kraujo plazmos baltymais.

Biotransformacija

Tyrimais su eksperimentiniais gyvūnais nustatyta, kad didžiausia natrio oksibato dalis iš organizmo išsiskiria dėka metabolizmo, kuomet trikarboksilo rūgšties (Krebso) ciklo ir antrinės β oksidacijos metu susidaro anglies dvideginis ir vanduo. Pirminėje metabolizmo grandyje veikia su NADP+-susijęs fermentas GHB dehidrogenazė, aktyvinanti natrio oksibato virtimą sukcino semialdehidu, kurį fermentas sukcino semialdehido dehidrogenazė vėliau paverčia sukcino rūgštimi. Sukcino rūgštis įtraukiama į Krebso ciklą ir virsta anglies dioksidu ir vandeniu. Kitas mitochondrijų fermentas oksidoreduktazė, veikianti kaip transhidrogenazė, taip pat aktyvina sukcino semialdehido metabolizmą, dalyvaujant šiame procese ir α-ketoglutaratui. Alternatyvus metabolizmas β oksidacijos būdu vyksta per 3,4-dihidroksibutiratą į acetil-koenzimą A, kuris taip pat įsijungia į citrinų rūgšties ciklą ir pabaigoje susidaro anglies dioksidas ir vanduo. Aktyvių metabolitų nenustatyta.

Tyrimais in vitro su žmogaus kepenų mikrosomomis nustatyta, kad natrio oksibato 3 mM (378 µg/ml) koncentracija žmogaus izofermentų CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 arba CYP3A aktyvumo reikšmingai neslopina. Ši koncentracija yra žymiai didesnė negu ta, kuri susidaro, kai vaisto skiriama gydomosiomis dozėmis.

Eliminacija

Natrio oksibatas beveik visas pašalinamas iš organizmo biotransformacijos metu pavirtus jam anglies dvideginiu, išsiskiriančiu kvėpuojant. Vidutiniškai mažiau nei 5% vaistinio preparato išsiskiria su šlapimu praėjus 6-8 valandoms po pavartojimo. Su išmatomis išsisikiriantis kiekis nežymus.

Senyvi asmenys

Nedidelio skaičiaus vyresnių nei 65 metų pacientų organizmuose natrio oksibato farmakokinetika nesiskyrė nuo farmakokinetikos pacientų, jaunesnių nei 65 metų, organizmuose.

Vaikų populiacija

Natrio oksibato farmakokinetika jaunesniems nei 18metų vaikams netirta.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Kadangi inkstų funkcija natrio oksibato išsiskyrimui iš organizmo nereikšminga, farmakokinetinių tyrimų su pacientais, pasižyminčiais sutrikusia inkstų funkcija, neatlikta. Mažai tikėtina, kad inkstų funkcija reikšminga natrio oksibato farmakokinetikai.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Natrio oksibatas intensyviai metabolizuojamas kepenyse prieš patenkant į sisteminę kraujotaką (veikia presisteminė eliminacija kepenyse). Išgėrus vienkartinę 25 mg/kg kūno svorio dozę, ciroze sergančiųjų kraujyje AUC yra dvigubai didesnė palyginti su sveikų asmenų; atitinkamai sumažėja menamas išgerto vaisto klirensas nuo 9,1 ml/min./kg kūno svorio sveikiems suaugusiesiems iki 4,5 ir 4,1 ml/min./kg kūno svorio sergantiems A klasės ciroze (be ascito) ir sergantiems C klasės ciroze (su ascitu). Pusinės eliminacijos periodas buvo reikšmingai ilgesnis C klasės ir A klasės pacientams palyginti su kontroline tirtųjų grupe (vidutinis t1/2 buvo 59 ir 32 bei 22minutės). Esant sutrikusiai kepenų funkcijai, iš pradžių reikia skirti pusę įprastinės vaisto dozės ir atidžiai kontroliuoti atsaką į vaisto dozės didinimą (žr. 4.2 skyrių).

Rasė

Rasės įtaka natrio oksibato metabolizmui netirta.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Kartotinos natrio oksibato dozės, skiriamos žiurkėms (90 dienų ir 26 savaites) ir šunims (52 savaites) nesukėlė jokių žymesnių klinikinių-cheminių ir mikropatologinių bei makropatologinių pokyčių. Pagrindiniai klinikiniai, sietini su gydomuoju poveikiu, požymiai buvo tokie: sedacija, sumažėjęs maisto suvartojimas ri antriniai kūno svorio, svorio prieauglio bei organų svorio pokyčiai. NOEL žiurkėms ir šunims yra žemesni (apie 50%) nei žmonėms. In vitro ir in vivo tyrimų metu natrio oksibatas nepasižymėjo mutageniniu ar klastogeniniu poveikiu.

Gama-butirolaktonas (GBL), GHB provaistas, tirtas panašiomis dozėmis kaip tikėtina žmonėms (1,21- 1,64 dalys), NTP klasifikuojamas kaip nekarcinogeninis žiurkėms ir abejotinai karcinogeninis pelėms, kadangi buvo stebėtas nedidelis feochromocitomų dažnio padidėjimas; tačiau dėl didelio mirtingumo didelės dozės grupėje jį paaiškinti yra sunku. Oksibato karcinogeniškumo tyrimų su žiurkėmis metu nebuvo nustatyta su šio junginio skyrimu susijusių auglių.

GHB neturėjo įtakos poravimuisi, bendram vaisingumui ar spermos rodikliams, nepasižymėjo toksiniu poveikiu žiurkių embrionui ir vaisiui, kai buvo skiriamos GHB dozės iki 1000 mg/kg per parą

(1,64 dalis žmogaus dozės perskaičiavus nenėščioms gyvūnų patelėms). Perinatalinis mirtingumas padidėjo, vidutinis palikuonių svoris žindymo periodu buvo mažesnis tarp F1 grupės gyvūnų, gavusių dideles dozes. Negalima nustatyti ryšio tarp šių vystimosi pokyčių ir toksinio poveikio motinai. Žiurkėms buvo nustatytas nedidelis toksinis poveikis vaisiui.

Diferencijuoto vaisto poveikio tyrimai parodė, kad GHB sukelia unikalų išskirtinį sužadinimą, kuris tam tikru atžvilgiu panašus į sukeliamą alkoholio, morfino ir tam tikrų vaistinių preparatų GABA- agonistų. Tyrimų, kurių metu žiurkės, pelės ir beždžionės pačios galėjo vartoti GHB, rezultatai yra prieštaringi; tačiau graužikams buvo nustatytas aiškus GHB toleravimas ir kryžminis toleravimas su alkoholiu ir baklofenu.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Išgrynintas vanduo

Obuolių rūgštis pH reguliavimui

Natrio hidroksidas pH reguliavimui

6.2Nesuderinamumas

Šio preparato negalima maišyti su kitais medicininiais preparatais.

6.3Tinkamumo laikas

5 metai

Pirmą kartą atidarius: 40 dienų.

Praskiedus preparatą dozavimo taurelėje (žr. 4.2 skyrių), preparatą reikia suvartoti per 24 valandas.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Pirmą kartą atidaryto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje. Praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

6.5Talpyklės pobūdis ir josturinys bei speciali vartojimo įranga

180 ml tirpalo yra 240 ml talpos gintarinės spalvos ovaliame iš PET pagamintame buteliuke, kuris tiekiamas su plastiko/folijos plėvele ir uždarytas vaikų sunkiai atidaromu uždoriu, pagamintu iš polipropileno/MTPE su minkštos plokštelės vidiniu įdėklu.

Kiekvienoje kartoninėje dėžutėje yra vienas buteliukas; įspaudžiamas adaptorius, sudarytas iš MTPE buteliukui pritaikytų išpjovų, silastinio biomedicininio ETR elastomero vožtuvo, akrilonitritinio- butadieno-stireno-terpolimerinio vožtuvo laikiklio ir MTPE skliaučiančiojo vamzdelio; graduotas dozatorius (polipropileninis švirkštas); dvi polipropileninės dozavimo taurelės ir du DTPE vaikų sunkiai atidaromi užsukami uždoriai.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.REGISTRUOTOJAS

UCB Pharma Ltd

208Bath Road Slough Berkshire

SL1 3WE

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/05/312/001

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2005 m. spalio mėn. 13 d.

Paskutinio perregistravimo data2015 m. rugsėjis mėn. 08 d

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai