Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Lietošanas instrukcija - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAltargo
ATĶ kodsD06AX13
Vielaretapamulin
RažotājsGlaxo Group Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Altargo 10 mg/g ziede

Retapamulin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Altargo un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Altargo lietošanas

3.Kā lietot Altargo

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Altargo

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Altargo un kādam nolūkam to lieto

Altargo ziedes sastāvā ir antibiotika, ko sauc par retapamulīnu. To lieto uz ādas.

Altargo lieto, lai ārstētu bakteriālas infekcijas, kas skar nelielus ādas apvidus. Infekcijas, ko var ārstēt, ietver impetigo (kas veido kreveles uz inficētās vietas), iegriezumus, nobrāzumus un šūtas brūces.

Altargo paredzēts pieaugušiem un bērniem no 9 mēnešu vecuma.

2.Kas Jums jāzina pirms Altargo lietošanas

Nelietojiet Altargo šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret retapamulīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Altargo lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja novērojat infekcijas pastiprināšanos vai pastiprinātu apsārtumu, kairinājumu vai citas pazīmes un simptomus lietošanas vietā, Jums jāpārtrauc Altargo lietošana un jāpastāsta par to savam ārstam. Skatīt arī šīs instrukcijas 4. punktu.

Ja Jums nerodas stāvokļa uzlabošanās pēc 2 - 3 terapijas dienām, sazinieties ar savu ārstu.

Bērni

Altargo nevajadzētu lietot bērniem, kuri ir mazāk kā deviņus mēnešus veci.

Citas zāles un Altargo

Nelietojiet citas ziedes, krēmus vai losjonus uz vietas, kas tiek ārstēta ar Altargo, ja vien Jums to īpaši nenorāda ārsts.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Ja pacients ir bērns līdz divu gadu vecumam, ir īpaši svarīgi, lai Jūs pastāstītu ārstam par visām citām zālēm, kas tiek dotas bērnam, arī par bezrecepšu zālēm. Iespējams, ka Altargo lietošana bērniem, kuri lieto noteiktas zāles (piemēram, dažas zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai), varētu izraisīt lielāku Altargo koncentrāciju plazmā nekā parasti. Tas var izraisīt blakusparādības. Jūsu ārsts izlems, vai Altargo var lietot bērnam līdz 2 gadu vecumam, kurš lieto citas zāles.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūsu ārsts izlems, vai šīs zāles ir Jums piemērotas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav paredzams, ka Altargo ietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

Altargo satur butilētu hidroksitoluolu (E321)

Tas var izraisīt vietējas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu) vai acu un gļotādu kairinājumu.

3.Kā lietot Altargo

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Kā uzklāt Altargo

Parasti plānu ziedes slānīti uzklāj uz inficētās ādas divreiz dienā piecas dienas ilgi.

Pēc ziedes lietošanas Jūs varat pārklāt ārstēto vietu ar sterilu plāksteri vai marles pārsēju, ja vien ārsts Jums nav norādījis to atstāt vaļēju.

Lietojiet Altargo tik ilgi, cik Jums to ieteicis ārsts.

Altargo paredzēts tikai lietošanai uz ādas. To nedrīkst lietot acīs, mutē vai uz lūpām, deguna iekšpusē vai sievietes dzimumorgānu iekšpusē. Ja ziede nejauši nokļūst uz šīm vietām, nomazgājiet to ar ūdeni un apspriedieties ar ārstu, ja rodas traucējoša sajūta. Ja Jūs nejauši ieziežat Altargo deguna iekšpusē, Jums var rasties deguna asiņošana.

Nomazgājiet rokas pirms un pēc ziedes uzklāšanas.

Ja esat lietojis Altargo vairāk nekā noteikts

Rūpīgi noslaukiet lieko ziedes daudzumu.

Ja esat aizmirsis lietot Altargo

Lietojiet ziedi, tiklīdz par to atceraties, un lietojiet nākamo devu parastā laikā.

Ja nejauši norijat Altargo

Lūdziet padomu ārstam vai farmaceitam.

Ja pārtraucat lietot Altargo

Ja pārāk ātri pārtrauksiet Altargo lietošanu, baktērijas var atkal savairoties un infekcija var atjaunoties. Nepārtrauciet šo zāļu lietošanu, iepriekš neaprunājoties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Traucējumi, kam jāpievērš uzmanība

Smagas ādas reakcijas vai alerģijas (sastopamības biežums nav zināms)

Ja Jums rodas smaga ādas reakcija vai alerģija (piemēram, stipra nieze vai smagi izsitumi, sejas, lūpu vai mēles pietūkums):

pārtrauciet Altargo lietošanu,

rūpīgi noslaukiet ziedi,

nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Turpmāk norādītās blakusparādības radās uz ādas Altargo uzklāšanas vietā:

Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

- ādas kairinājums.

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

- sāpes, nieze, apsārtums vai izsitumi (kontaktdermatīts).

Citas blakusparādības (sastopamības biežums nav zināms, nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem):

- dedzināšanas sajūta.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Altargo

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Likvidējiet atvērtās tūbas 7 dienas pēc atvēršanas, pat ja tās nav tukšas. Tās nedrīkst glabāt vēlākai lietošanai.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Altargo satur

-Aktīvā viela ir retapamulīns. Katrs ziedes grams satur 10 miligramus retapamulīna.

-Citas sastāvdaļas ir baltais vazelīns un konservants- butilēts hidroksitoluols (E321).

Altargo ārējais izskats un iepakojums

Altargo ir viendabīga, bālganas krāsas ziede.

Tā atrodas alumīnija tūbā ar plastmasas vāciņu, kura satur 5, 10 vai 15 gramus ziedes, vai alumīnija folijas paciņā, kas satur 0,5 g ziedes.

Iepakojumā pa 1 tūbai.

Iepakojumā pa 12 paciņām.

Visi iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Ražotājs

Glaxo Group Ltd

Glaxo Operations UK, Ltd (trading as Glaxo

980 Great West Road

Wellcome Operations)

Brentford

Harmire Road

Middlesex TW8 9GS

Barnard Castle

Lielbritānija

County Durham

 

DL12 8DT

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta (Malta) Limited

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

dk-info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

Stiefel Farma, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 34 902 202 700

Tel: + 351 21 412 95 00

es-ci@gsk.com

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ireland

 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas