Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avonex (interferon beta-1a) – Marķējuma teksts - L03AB07

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAvonex
ATĶ kodsL03AB07
Vielainterferon beta-1a
RažotājsBiogen Idec Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

BIO-SET FORMA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

AVONEX 30 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Interferonum beta-1a

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Flakons satur 30 mikrogramus (6 miljoni SV) bēta 1a interferona.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Cilvēka seruma albumīns, nātrija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāts.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Iepakojumā pa četrām devām, kas ir šādā veidā: flakons ar BIO-SET ierīci ar zāļu preparātu, pilnšļirce ar ūdeni injekcijām, viena adata injekcijām intramuskulārai lietošanai.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai (i.m.) lietošanai pēc sagatavošanas ar šķīdinātāju.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

NESASALDĒT.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/033/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

avonex

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

AVONEX 30 mikrogrami pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Interferonum beta-1a

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

BIOGEN IDEC LTD.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Intramuskulārai (i.m.) lietošanai pēc sagatavošanas ar šķīdinātāju.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

NESASALDĒT.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Zāles (3 ml flakons):

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

AVONEX 30 mikrogrami pulveris injekcijām

Interferonum beta-1a

i.m.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Skatīt lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

30 mikrogrami interferona bēta-1a

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Šķīdinātājs injekciju šķīduma sagatavošanai: (1 ml pilnšļirce)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ūdens injekcijām

i.m.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

AVONEX 30 mikrogrami /0,5 ml šķīdums injekcijām

Interferonum beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 pilnšļirce (0,5 ml) satur 30 mikrogramus (6 miljonus SV) bēta 1a interferona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija acetāta trihidrāts, ledus etiķskābe, arginīna hidrohlorīds, polisorbāts 20, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām.

Kārbiņa ar četrām pilnšļircēm pa 0,5 ml šķīduma.

Kārbiņa ar divpadsmit pilnšļircēm pa 0,5 ml šķīduma.

Katra šļirce iepakota aizvākotā plastmasas paplātē, kurā ir arī viena injekciju adata intramuskulārai lietošanai.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

AVONEX var uzglabāt istabas temperatūrā (starp 15°C un 30°C) līdz vienai nedēļai.

NESASALDĒT.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā (aizvākotā plastmasas paplātē), lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/033/003 kārbiņa ar 4 pilnšļircēm

EU/1/97/033/004 kārbiņa ar 12 pilnšļircēm

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

avonex

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

AVONEX 30 mikrogrami /0,5 ml šķīdums injekcijām

Interferonum beta-1a

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

BIOGEN IDEC LTD.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt ledusskapī.

AVONEX var uzglabāt istabas temperatūrā (starp 15°C un 30°C) līdz vienai nedēļai.

NESASALDĒT.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā (aizvākotā plastmasas paplātē), lai pasargātu no gaismas.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

AVONEX 30 mikrogrami /0,5 ml šķīdums injekcijām

Interferonum beta-1a

i.m.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Skatīt lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

OUTER

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

AVONEX 30 mikrogramu/0,5 ml šķīdums injekcijām pildspalvveida injektorā

Interferonum beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā vienreiz lietojamā pildspalvveida injektorā ir 30 mikrogrami (6 miljoni SV) bēta-1a interferona 0,5 ml šķīdumā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija acetāta trihidrāts, ledus etiķskābe, arginīna hidrohlorīds, polisorbāts 20, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām pildspalvveida injektorā.

4 pildspalvveida injektori. Katrā iepakojumā ir 1 Avonex pen, injekciju adata un injektora vāciņš. 12 pildspalvveida injektori. Katrā iepakojumā ir 1 Avonex pen, injekciju adata un injektora vāciņš.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Avonex pen var uzglabāt istabas temperatūrā (no 15°C līdz 30°C) ne ilgāk kā vienu nedēļu. Jutība pret gaismu. Avonex pen uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/033/005 kārbiņa ar 4 pilnšļircēm

EU/1/97/033/006 kārbiņa ar 12 pilnšļircēm

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

avonex pen

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

AVONEX 30 mikrogramu/0,5 ml šķīdums injekcijām pildspalvveida injektorā

Interferonum beta-1a

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā vienreiz lietojamā pildspalvveida injektorā ir 30 mikrogrami (6 miljoni SV) bēta-1a interferona 0,5 ml šķīdumā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija acetāta trihidrāts, ledus etiķskābe, arginīna hidrohlorīds, polisorbāts 20, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Multi-iepakojuma sastāvdaļa. Nav paredzēts pārdod atsevišķi.

Šķīdums injekcijām pildspalvveida injektorā.

Avonex pen, injekciju adata un injektora vāciņš.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Avonex pen var uzglabāt istabas temperatūrā (no 15°C līdz 30°C) ne ilgāk kā vienu nedēļu. Jutība pret gaismu. Avonex pen uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

avonex pen

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Injektors

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

AVONEX 30 mikrogramu/0,5 ml šķīdums injekcijām pildspalvveida injektorā

Interferonum beta-1a

i.m.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Skatīt lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas