Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cerezyme (imiglucerase) – Zāļu apraksts - A16AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCerezyme
ATĶ kodsA16AB02
Vielaimiglucerase
RažotājsGenzyme Europe B.V.
Palīgvielas:
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
Cerezyme 200 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai
Šīs zāles satur nātriju, un tās tiek ievadītas intravenozi, atšķaidītas ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu (skatīt 6.6. apakšpunktu). Pēc atšķaidīšanas šķīdums satur 0,62 mmol nātrija (200 V/5 ml). Tas jāņem vērā pacientiem, kuri ievēro diētu ar kontrolētu nātrija daudzumu.
Cerezyme 400 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai
Šīs zāles satur nātriju, un tās tiek ievadītas intravenozi, atšķaidītas ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu (skatīt 6.6. apakšpunktu). Pēc atšķaidīšanas šķīdums satur 1,24 mmol nātrija (400 V/10 ml). Tas jāņem vērā pacientiem, kuri ievēro diētu ar kontrolētu nātrija daudzumu.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai.
Cerezyme ir balts vai pelēkbalts pulveris.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Cerezyme (imiglicerāze) ir paredzēts ilgtermiņa enzīmu aizstājterapijai, kas domāta pacientiem, kuriem ir apstiprināta diagnoze – neneironopātiska (tips 1) vai hroniska neironopātiska (tips 3) Gošē slimība, kuriem ir klīniski nozīmīgas neneiroloģiskas slimības izpausmes.
Neneiroloģiskas Gošē slimības izpausmes ietver vienu vai vairākus no zemāk norādītajiem stāvokļiem:
anēmija, ja ir izslēgti citi cēloņi, piemēram, dzelzs deficīts,
2

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cerezyme 200 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Cerezyme 400 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Cerezyme 200 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katrā flakonā ir 200 vienību* imiglicerāzes** (Imiglucerase).

Pēc izšķīdināšanas viens mililitrs šķīduma satur 40 vienības (aptuveni 1,0 mg) imiglicerāzes

(200 V/5 ml).

Cerezyme 400 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katrā flakonā ir 400 vienību* imiglicerāzes** (Imiglucerase).

Pēc izšķīdināšanas viens mililitrs šķīduma satur 40 vienības (aptuveni 1,0 mg) imiglicerāzes

(400 V/10 ml).

*Enzīma vienība (V) ir definēta kā enzīma daudzums, kas katalizē viena mikromola sintētiskās vielas

para-nitrofenil- -D-glikopiranozīda (pNP-Glc) – hidrolīzi minūtē 37°C temperatūrā.

**Imiglicerāze ir modificēta cilvēka skābās -glikozidāzes forma, un to ražo, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju zīdītāja Ķīnas kāmja olnīcu (CHO) šūnu kultūrā, makrofāgu mērķtiecīgai lokalizācijai pielietojot mannozes modifikāciju.

trombocitopēnija,

kaulu slimība, ja ir izslēgti citi cēloņi, piemēram, D vitamīna deficīts,

hepatomegālija vai splenomegālija.

4.2.Devas un lietošanas veids

Slimības ārstēšanai jānotiek ārsta vadībā, kuram ir pieredze Gošē slimības ārstēšanā.

Devas

Gošē slimības neviendabīguma un multi-sistēmiskā rakstura dēļ devas katram pacientam jānosaka individuāli, pamatojoties uz visu slimības klīnisko izpausmju vispusīga novērtējuma pamata. Tiklīdz ir noskaidrota individuālā pacienta atbildes reakcija uz visām būtiskajām klīniskajām izpausmēm, var pielāgot devas un lietošanas biežumu ar mērķi vai nu uzturēt jau sasniegtos, optimālos visu klīnisko izpausmju parametrus, vai arī turpināt to klīnisko parametru uzlabošanu, kas vēl nav normalizējušies.

Zāļu lietošanas shēmas ir izrādījušās efektīvas attiecībā uz dažām vai visām slimības neneiroloģiskajām izpausmēm. Sākotnējās devas 60 V/kg ķermeņa masas vienu reizi 2 nedēļās parādīja hematoloģisko un viscerālo parametru uzlabošanos 6 mēnešus ilgas ārstēšanas laikā, un tālāka lietošana vai nu apturēja kaulu slimības tālāko attīstību, vai uzlaboja stāvokli. Lietojot mazākas

devas – 15 V/kg ķermeņa masas vienu reizi 2 nedēļās, konstatēja hematoloģisko parametru un organomegālijas uzlabošanos, bet nebija ietekmes uz kaulu parametriem. Parastais infūziju biežums ir vienu reizi 2 nedēļās; visvairāk pieejamo datu attiecas uz šo infūziju biežumu.

Pediatriskā populācija

Pediatriskajai populācijai devas pielāgošana nav nepieciešama.

Nav noteikta Cerezyme efektivitāte, ārstējot neiroloģiskos simptomus hroniskas neironopātiskas Gošē slimības pacientiem, un šādu izpausmju gadījumā nevar ieteikt īpašu devu shēmu (skatīt

5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Pēc izšķīdināšanas un atšķaidīšanas zāles tiek ievadītas intravenozas infūzijas veidā. Veicot pirmās infūzijas, Cerezyme jāievada ar ātrumu, kas nepārsniedz 0,5 vienības uz kg ķermeņa masa minūtē. Turpmāko infūziju ievadīšanas ātrumu var palielināt, bet tas nedrīkst pārsniegt 1 vienību uz

kg ķermeņa masas minūtē. Infūzijas ātruma palielināšana jāveic veselības aprūpes speciālista uzraudzībā.

Cerezyme infūzijas veikšanu mājas apstākļos var apsvērt pacientiem ar labu infūzijas panesamību vairākus mēnešus. Lēmums par pacienta pāreju uz infūzijas veikšanu mājas apstākļos ir jāpieņem pēc novērtēšanas un ārstējošā ārsta ieteikuma. Lai pacients vai aprūpētājs varētu veikt Cerezyme infūziju mājas apstākļos, nepieciešama apmācība veselības aprūpes speciālista vadībā klīnikas apstākļos. Pacients vai aprūpētājs tiks instruēts par infūzijas tehniku un par ārstēšanas dienasgrāmatas aizpildīšanu. Pacientiem, kam infūzijas laikā rodas nevēlamas blakusparādības, infūzija jāpārtrauc, nekavējoties jāmeklē veselības aprūpes speciālista palīdzība un, iespējams, turpmākās infūzijas jāveic klīnikā. Devām un infūzijas ātrumam mājas apstākļos ir jāpaliek nemainīgiem, un tos nedrīkst mainīt bez veselības aprūpes speciālista uzraudzības.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu un atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

Medicīnas un veselības aprūpes speciālistiem iesaka veikt pacientu, kuriem ir Gošē slimība, tai skaitā hroniskas neironopātiskas slimības izpausmes, reģistrāciju “ICGG Gošē reģistrā” (skatīt

5.1. apakšpunktu).

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstināta jutība

Pašreizējie dati, izmantojot ELISA skrīninga testu un pēc tam – apstiprinošu radioimūnprecipitācijas analīzi, liecina, ka pirmajā ārstēšanas gadā IgG antivielas pret imiglicerāzi veidojas apmēram 15% ārstēto pacientu. Pacientiem, kuriem veidojas IgG antivielas, tas visticamāk notiek pirmo 6 ārstēšanas mēnešu laikā un reti antivielas pret Cerezyme veidosies pēc 12terapijas mēnešiem.

Ieteicams pacientiem, kuriem ir paredzama nepietiekama reakcija uz ārstēšanu, periodiski pārbaudīt IgG antivielu veidošanos pret imiglicerāzi.

Pacientiem, kuriem ir izveidojušās antivielas pret imiglicerāzi, ir lielāks paaugstinātas jutības reakciju risks (skatīt 4.8. apakšpunktu). Ja pacientam rodas paaugstinātas jutības reakcijas, vēlams veikt sekojošu imiglicerāzes antivielu pārbaudi. Tāpat kā ar jebkuru intravenozo proteīna produktu, ir iespējamas smagas alerģiskas reakcijas, ko izraisa pārmērīgs jūtīgums, bet tās attīstās retāk. Šādu reakciju gadījumā ieteicams nekavējoties pārtraukt Cerezyme infūziju un uzsākt atbilstošu ārstēšanu. Jāievēro spēkā esošie medicīniskie standarti, kuri attiecas uz neatliekamo ārstēšanu.

Jāievēro piesardzība, lietojot Cerezyme (imiglicerāzi) tādu pacientu ārstēšanā, kuriem ir izveidojušās antivielas vai paaugstinātas jutības simptomi pret Ceredāzi (alglicerāzi).

Nātrijs

Šīs zāles satur nātriju, un tās tiek ievadītas intravenozi, atšķaidītas ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu (skatīt 6.6. apakšpunktu). Tas jāņem vērā pacientiem, kuri ievēro diētu ar kontrolētu nātrija daudzumu.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ierobežotā pieejamā pieredze par 150 grūtniecību iznākumiem (galvenokārt pamatojas uz spontāniem ziņojumiem un literatūras apskatu) norāda, ka Cerezyme lietošana labvēlīgi ietekmē esošās Gošē slimības kontroli grūtniecības laikā. Turklāt šie dati norāda, ka, lietojot Cerezyme, nav konstatēta iedzimtas anomālijas izraisoša toksicitāte uz augli, tomēr statistisko pierādījumu nav daudz. Par augļa bojāeju ir ziņots reti, un nav skaidrs, vai tas saistīts ar Cerezyme lietošanu vai ar pamatā esošo Gošē slimību.

Nav veikti pētījumi ar dzīvniekiem, lai novērtētu Cerezyme ietekmi uz grūsnību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām un pēcdzemdību attīstību. Nav zināms vai Cerezyme caur placentu nokļūst auglī, kas attīstās.

Pacientēm ar Gošē slimību, kurām iestājusies grūtniecība vai tā varētu iestāties, nepieciešams novērtēt terapijas riska un ieguvuma attiecību katram grūtniecības gadījumam. Pacientēm ar Gošē slimību, kurām iestājusies grūtniecība, var būt iespējams paaugstināts slimības aktivitātes periods grūtniecības un pēcdzemdību periodā. Tas ietver palielinātu kaulu sistēmas izpausmju risku, citopēnijas saasināšanos, asiņošanu un palielinātu nepieciešamību pēc asins pārliešanas. Zināms, ka gan grūtniecība, gan zīdīšana izteikti ietekmē kalcija homeostāzi mātei un paātrina kaulaudu apmaiņu. Tas var sekmēt kaulu slimības attīstību Gošē slimības gadījumā.

Iepriekš neārstētām sievietēm ieteicams apsvērt sākumterapiju pirms grūtniecības iestāšanās, lai iegūtu optimālu veselību. Sievietēm, kas tiek ārstētas ar Cerezyme, ir jāievēro nepārtrauktība šī medikamenta saņemšanā visā grūtniecības laikā. Nepieciešams uzmanīgi novērot grūtniecības norisi un Gošē slimības klīniskās izpausmes, lai varētu noteikt individuālas devas atbilstoši pacientes vajadzībām un terapeitiskai reakcijai.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai šī aktīvā viela izdalās mātes pienā, tomēr, visticamāk, enzīms tiek sagremots bērna gastrointestinālajā traktā.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Cerezyme neietekmē vai maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Nevēlamās blakusparādības turpmāk attēlotajā tabulā ir minētas atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un sastopamības biežumam (bieži ( 1/100 līdz < 1/10), retāk ( 1/1 000 līdz < 1/100) un reti

( 1/10 000 līdz < 1/1 000)). Katrā sastopamības biežuma grupā blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

MedDRA orgānu sistēmu

Bieži

Retāk

Reti

klasifikācija

 

 

 

Nervu sistēmas

 

Reibonis,

 

traucējumi

 

galvassāpes,

 

 

 

parestēzija*

 

Sirds funkcijas

 

Tahikardija*,

 

traucējumi

 

cianoze*

 

Asinsvadu sistēmas

 

Pietvīkums*,

 

traucējumi

 

hipotensija*

 

Elpošanas sistēmas

Dispnoja*, klepus*

 

 

traucējumi, krūšu kurvja

 

 

 

un videnes slimības

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

Vemšana, slikta

 

traucējumi

 

dūša, spazmas

 

 

 

vēderā, caureja

 

Imūnās sistēmas

Paaugstinātas jutības

 

Anafilaktoīdas

traucējumi

reakcijas

 

reakcijas

Ādas un zemādas audu

Nātrene/angioedēma*,

 

 

bojājumi

nieze*, izsitumi*

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

Locītavu sāpes,

 

saistaudu sistēmas

 

muguras sāpes*

 

bojājumi

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

 

Diskomforta sajūta

 

reakcijas ievadīšanas

 

infūzijas vietā,

 

vietā

 

dedzināšanas sajūta

 

 

 

infūzijas vietā, tūska

 

 

 

infūzijas vietā,

 

 

 

sterils abscess

 

 

 

infūzijas vietā,

 

 

 

diskomforta sajūta

 

 

 

krūšu kurvī*,

 

 

 

drudzis, drebuļi,

 

 

 

nogurums

 

Paaugstinātas jutības simptomus (augstāk redzamajā tabulā atzīmēti ar *) konstatēja kopumā apmēram 3% pacientu. Šādi simptomi izpaudās infūziju laikā vai drīz pēc tām. Parasti šie simptomi reaģēja uz terapiju ar prethistamīna līdzekļiem un/vai kortikosteroīdiem. Šādu simptomu gadījumā pacientiem jāiesaka pārtraukt zāļu infūziju un konsultēties ar savu ārstu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem. Pacientiem ir ievadītas devas, kas nepārsniedz 240 V/kg ķermeņa masas vienu reizi divās nedēļās.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: enzīmi - imiglicerāze (-glikocerebrozidāze, iegūta no rekombinanta makrofāga), ATĶ kods: A16AB02.

Darbības mehānisms

Gošē slimība ir reti, recesīvi pārmantojami vielmaiņas traucējumi, ko izraisa liposomu enzīma – skābās -glikozidāzes – deficīts. Šis enzīms sašķeļ glikozilkeramīdu – galveno šūnu membrānu lipīdu struktūras sastāvdaļu – glikozē un keramīdā. Cilvēkiem ar Gošē slimību glikozilkeramīds noārdās nepietiekami, un liels daudzums šīs vielas uzkrājas makrofāgu lizosomās (sauc par „Gošē šūnām”), izraisot daudzveidīgu sekundāru patoloģiju.

Gošē šūnas parasti atrod aknās, liesā un kaulu smadzenēs un reizēm – plaušās, nierēs un zarnās. Gošē slimībai ir heterogēnas fenotipiskas izpausmes. Visbiežākās slimības izpausmes ir hepatosplenomegālija, trombocitopēnija, anēmija un kaulu patoloģija. Kaulu anomālijas bieži ir vistraucējošākās un kropļojošākās Gošē slimības izpausmes. Kaulu patoloģija var izpausties kā kaulu smadzeņu infiltrācija, osteonekroze, kaulu sāpes un kaulu krīzes, osteopēnija un osteoporoze, patoloģiski lūzumi un augšanas traucējumi. Gošē slimībai ir raksturīga pastiprināta glikozes veidošanās un palielināts enerģijas patēriņš miera stāvoklī, kas var veicināt noguruma un kaheksijas attīstību. Pacientiem ar Gošē slimību var konstatēt arī nelielu iekaisuma rādītāju aktivitāti. Turklāt Gošē slimības gadījumā pastāv paaugstināts imūnglobulīnu patoloģiju risks, piemēram, hiperimūnglobulinēmijas, poliklonālās gammopātijas, nenosakāma nozīmīguma monoklonālās gammopātijas (MGUS monoclonal gammopathy of undetermined significance) un multiplās mielomas risks. Gošē slimības dabiskā gaita parasti ir progresējoša, un laika gaitā dažādos orgānos var veidoties neatgriezeniskas komplikācijas. Gošē slimības klīniskās izpausmes var nelabvēlīgi ietekmēt dzīves kvalitāti. Gošē slimības gadījumā novēro palielinātu saslimstību un agrīnu mirstību.

Ja pazīmes un simptomus novēro jau bērnībā, tas parasti liecina par smagāku Gošē slimību. Bērniem Gošē slimība var izraisīt augšanas aizkavēšanos un vēlīnu pubertātes iestāšanos.

Pulmonālā hipertensija ir zināma Gošē slimības komplikācija. Pacientiem, kuriem veikta splenektomija, pastāv lielāks pulmonālās hipertensijas risks. Cerezyme terapija vairumā gadījumu samazina nepieciešamību veikt splenektomiju, un agrīna Cerezyme terapija ir saistīta ar samazinātu pulmonālās hipertensijas risku. Pēc Gošē slimības diagnozes uzstādīšanas un arī vēlāk ieteicams regulāri pārbaudīt, vai nav attīstījusies pulmonālā hipertensija. Pacientiem, kuriem ir diagnosticēta pulmonālā hipertensija, īpaši svarīgi ir saņemt adekvātas Cerezyme devas, lai kontrolētu Gošē slimību, kā arī viņi jāizmeklē, lai noteiktu, vai nav nepieciešama papildu specifiska pulmonālās hipertensijas terapija.

Farmakodinamiskā iedarbība

Imiglicerāze (rekombinantā, skābā ß-glikozidāze ar mērķtiecīgu iedarbību uz makrofāgiem) aizstāj iztrūkstošo enzīmu, tā hidrolizē glikozilkeramīdu un tādējādi koriģē sākotnējo patoloģisko fizioloģiju un novērš sekundāru patoloģiju attīstību. Cerezyme samazina liesas un aknu izmēru, uzlabo vai novērš trombocitopēniju un anēmiju, uzlabo vai novērš kaulu minerālā blīvuma izmaiņas un kaulu smadzeņu

bojājumu, kā arī samazina vai novērš kaulu sāpes un kaulu krīzes. Cerezyme samazina enerģijas patēriņu miera stāvoklī. Ir pierādīts, ka Cerezyme uzlabo gan psihisko, gan fizisko dzīves kvalitāti Gošē slimības pacientiem. Cerezyme samazina hitotriozidāzes koncentrāciju; tā ir glikozilkeramīda uzkrāšanās makrofāgos un atbildes reakcijas uz ārstēšanu biomarķieris. Ir pierādīts, ka bērniem Cerezyme nodrošina normālu attīstību pubertātes laikā un ierosina „lēcienveida” augšanu, lai panāktu nokavēto, tādējādi pieaugušo vecumā nodrošinot normālu augumu un kaulu minerālo blīvumu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Atbildes reakcijas ātrums un intensitāte, lietojot Cerezyme terapiju, ir atkarīgs no devas. Orgānu sistēmās ar ātrāku vielmaiņu, piemēram, hematoloģiskajā sistēmā, uzlabojumus parasti var novērot daudz ātrāk, nekā sistēmās ar lēnāku vielmaiņu, piemēram, kaulos.

ICGG Gošē reģistrā analizējot lielu pacientu grupu ar 1. tipa Gošē slimību (n=528), tika konstatēta no laika un devas atkarīga Cerezyme iedarbība attiecībā uz hematoloģiskajiem un iekšējo orgānu rādītājiem (trombocītu skaitu, hemoglobīna koncentrāciju, liesas un aknu lielumu) devas diapazonā 15, 30 un 60 V/kg ķermeņa masas vienu reizi 2 nedēļās. Pacientiem, kuri ārstēšanā saņēma 60 V/kg ķermeņa masas vienu reizi 2 nedēļās, novēroja straujāku uzlabošanos un lielāku ārstēšanas maksimālo efektu salīdzinājumā ar pacientiem, kuri saņēma mazākas devas.

Līdzīgi, 342 pacientiem ICGG Gošē reģistrā analizējot kaulu minerālo blīvumu, izmantojot duālās enerģijas rentgena absorbciometriju (DEXA), pēc 8 ārstēšanas gadiem normālu kaulu minerālo blīvumu novēroja pacientiem, kuri lietoja Cerezyme devu 60 V/kg ķermeņa masas vienu reizi

2 nedēļās, bet to nenovēroja pacientiem, kuri lietoja mazākas devas – 15 un 30 V/kg ķermeņa masas vienu reizi 2 nedēļās (Wenstrup et al, 2007).

Pētījumā, kurā analizēja 2 pacientu grupas, kas vienu reizi 4 nedēļās saņēma vidējo devu – 80 V/kg ķermeņa masas un 30 V/ kg ķermeņa masas, pacientu grupā, kurā kaulu smadzeņu bojājuma punktu skaits bija 6, šis punktu skaits pēc 24 mēnešu Cerezyme terapijas samazinājās par 2 punktiem vairāk pacientiem lielākās devas grupā (33%; n=22) salīdzinājumā ar pacientiem mazākās devas grupā (10%; n=13) (de Fost et al, 2006).

Veicot ārstēšanu ar Cerezyme 60 V/kg ķermeņa masas vienu reizi 2 nedēļās, kaulu sāpes mazinājās jau pēc 3 mēnešiem, kaulu krīzes – 12 mēnešu laikā un kaulu minerālais blīvums uzlabojās pēc

24 ārstēšanas mēnešiem (Sims et al, 2008)

Parasti infūzijas tiek ievadītas vienu reizi 2 nedēļās (skatīt 4.2. apakšpunktu). Pieaugušiem pacientiem ar stabilu, reziduālu 1. tipa Gošē slimību tika pētīta uzturošā terapija vienu reizi 4 nedēļās (Q4), lietojot to pašu kumulatīvo devu, kā ievadot zāles 2 reizes nedēļā (Q2). Iepriekš definētais kombinētais gala rezultāts ietver hemoglobīna, trombocītu, aknu un liesas izmēru, kaulu krīzes un kaulu slimības izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli; papildus gala rezultāts ietver Gošē slimības hematoloģisko un viscerālo parametru terapeitiskā mērķa sasniegšanu vai saglabāšanu. Sešdesmit trim procentiem no Q4 un 81% noQ2 ārstētajiem pacientiem kombinētais gala rezultāts tika sasniegts

24. mēnesī; atšķirība nebija statistiski nozīmīga, pamatojoties uz 95% TI (-0,357, 0,058). Astoņdesmit deviņiem procentiem no Q4 un 100% no Q2 ārstētajiem pacientiem tika sasniegts uz terapeitiskā mērķa pamatotais gala rezultāts; atšķirība nebija statistiski nozīmīga, pamatojoties uz 95% TI (-0,231, 0,060). Q4 infūziju shēma var būt terapijas izvēle dažiem pieaugušiem pacientiem ar stabilu, reziduālu 1. tipa Gošē slimību, tomēr klīniskie dati ir ierobežoti.

Nav veikti kontrolēti klīniskie pētījumi par Cerezyme efektivitāti slimības neiroloģisko izpausmju ārstēšanā. Līdz ar to nav iespējams izdarīt kādus secinājumus par enzīmu aizvietojošās terapijas iedarbīgumu slimības neiroloģisko izpausmju ārstēšanā.

Medicīnas un veselības aprūpes speciālistiem ir jāveic pacientu, kuriem ir Gošē slimība, ieskaitot hroniskas neironopātiskas slimības izpausmes, reģistrācija “ICGG Gošē reģistrā”. Šajā reģistrā pacientu dati tiks apkopoti anonīmi. “ICGG Gošē reģistra” mērķis ir vairot sapratni par Gošē slimību un novērtēt enzīmu aizstājterapijas efektivitāti, un līdz ar to rezultātā uzlabosies Cerezyme lietošanas drošums un iedarbīgums.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

1 stundas laikā intravenozi ievadot 4 devas (7,5, 15, 30, 60 V/kg) imiglicerāzes, līdzsvara stāvokļa enzimātiskā aktivitāte tika sasniegta 30 minūtēs. Sekojošā infūzijā plazmas enzimatīvā aktivitāte strauji samazinājās ar pusperiodu no 3,6 līdz 10,4 minūtēm. Plazmas klīrenss svārstījās no 9,8 līdz 20,3 ml/min/kg, (caurmērā ± S.N., 14,5 ± 4,0 ml/min/kg). Izkliedes tilpums attiecībā pret svaru svārstījās no 0,09 līdz 0,15 l/kg (caurmērā ± S.N., 0,12 ± 0,02 l/kg). Netika konstatēts, ka šos mainīgos lielumus ietekmētu deva vai infūzijas ilgums, tomēr jāatzīmē, ka izpēte tika veikta tikai 1 vai

2 pacientiem katrā devas līmenī un zāļu ievadīšanas ātrumā.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Mannīts,

nātrija citrāts (pH korekcijai), citronskābes monohidrāts (pH korekcijai), polisorbāts 80.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem produktiem.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Neatvērti flakoni

2 gadi.

Atšķaidīts šķīdums

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto uzreiz. Ja tās nav izlietotas, par pagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiku, kas nedrīkst pārsniegt 24 stundas, un apstākļiem, uzglabājot 2 C–8 C temperatūrā, sargājot no gaismas, atbild pats zāļu lietotājs.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C).

Atšķaidītu zāļu uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3 apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Cerezyme ir iepakots I tipa borsilikāta (caurspīdīgos) 20 ml stikla flakonos. Aizvākots ar silikonizēta butilkaučuka aizbāzni un noņemamu aizsargvāciņu.

Cerezyme 200 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katrs flakons uzpildīts par 0,3 ml vairāk, lai nodrošinātu pietiekamu tilpumu zāļu precīzai devas paņemšanai.

Iepakojuma lielumi: kastītē ir 1 vai 25 flakoni.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Cerezyme 400 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katrs flakons uzpildīts par 0,6 ml vairāk, lai nodrošinātu pietiekamu tilpumu zāļu precīzai devas paņemšanai.

Iepakojuma lielumi: kastītē ir 1, 5 vai 25 flakoni.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Katrs Cerezyme flakons ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Pulveris koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai jāizšķīdina ūdenī injekcijām, jāatšķaida ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu intravenozai lietošanai un tad jāievada intravenozās infūzijas veidā.

Nosakiet izšķīdināšanai nepieciešamo flakonu skaitu, ievērojot katra pacienta individuālo devu, un izņemiet flakonus no ledusskapja.

Laiku pa laikam var tikt piemērotas mazas devas, tādējādi novēršot daļēji izmantotu flakonu izmešanu. Devas var noapaļot līdz tuvākajam pilnam flakonam, kamēr ik mēnesi noteiktā deva netiek būtiski mainīta.

Jālieto aseptiska tehnika

Izšķīdināšana

Cerezyme 200 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katra flakona saturu izšķīdiniet 5,1 ml ūdens injekcijām; nepieļaujiet ūdens injekcijām uzliešanu pulverim strūklā un izvairieties no šķīduma putošanās, uzmanīgi sakratot. Izšķīdinātā šķīduma tilpums ir 5,3 ml. Izšķīdinātā šķīduma pH ir aptuveni 6,1.

Cerezyme 400 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Katra flakona saturu izšķīdiniet 10,2 ml ūdens injekcijām; nepieļaujiet ūdens injekcijām uzliešanu pulverim strūklā un izvairieties no šķīduma putošanās, uzmanīgi sakratot. Izšķīdinātā šķīduma tilpums ir 10,6 ml. Izšķīdinātā šķīduma pH ir aptuveni 6,1.

Pēc atšķaidīšanas tas ir caurspīdīgs, bezkrāsains šķidrums bez piemaisījumiem. Šķīdums, kurā izšķīdinātas zāles, pirms lietošanas jāatšķaida. Pirms atšķaidīšanas vizuāli pārbaudiet katru flakonu ar izšķīdināto šķīdumu, pārliecinieties vai tajā nav vielas daļiņu un nav mainījusies krāsa. Nedrīkst lietot flakonus, kuros var redzēt vielas daļiņas vai ir mainījusies krāsa. Pēc izšķīdināšanas nekavējoties atšķaidiet šķīdumu un neuzglabājiet zāles vēlākai izmantošanai.

Atšķaidīšana

Cerezyme 200 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Viens mililitrs izšķīdinātā šķīduma satur 40 vienības imiglicerāzes. Izšķīdinātā šķīduma tilpums paredzēts precīzai 5,0 ml (atbilst 200 vienībām) paņemšanai no katra flakona. Ievelciet no katra flakona 5,0 ml izšķīdinātā šķīduma un apvienojiet tos. Pēc tam, lai iegūtu kopējo 100 līdz 200 ml tilpumu, atšķaidiet apvienotos tilpumus ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu intravenozai lietošanai. Uzmanīgi sakratiet šķīdumu infūzijām.

Cerezyme 400 V pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Viens mililitrs izšķīdinātā šķīduma satur 40 vienības imiglicerāzes. Izšķīdinātā šķīduma tilpums paredzēts precīzai 10,0 ml (atbilst 400 vienībām) paņemšanai no katra flakona. Ievelciet no katra flakona 10,0 ml izšķīdinātā šķīduma un apvienojiet tos. Pēc tam, lai iegūtu kopējo 100 līdz 200 ml tilpumu, atšķaidiet apvienotos tilpumus ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu intravenozai lietošanai. Uzmanīgi sakratiet šķīdumu infūzijām.

Ievadīšana

Pagatavoto šķīdumu ieteicams ievadīt caur līnijas filtru (0,2 µm) ar zemu proteīnu saistīšanas spēju, lai atbrīvotos no proteīnu daļiņām. Tas nemazinās imiglicerāzes aktivitāti. Pagatavoto šķīdumu ieteicams

izlietot 3 stundu laikā. Zāles pēc atšķaidīšanas ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu intravenozām infūzijām saglabā ķīmisko stabilitāti 24 stundas, tās uzglabājot temperatūrā 2°C līdz 8°C, sargājot no gaismas, bet mikrobioloģisko tīrību nodrošina zāļu izšķīdināšana un atšķaidīšana aseptiskos apstākļos.

Cerezyme nesatur konservantus. Neizlietotās zāles vai citi izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nīderlande.

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/053/001 Cerezyme 200 V 1 flakons ar pulveri infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

EU/1/97/053/002 Cerezyme 200 V 25 flakoni ar pulveri infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

EU/1/97/053/003 Cerezyme 400 V 1 flakons ar pulveri infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai EU/1/97/053/004 Cerezyme 400 V 5 flakoni ar pulveri infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai EU/1/97/053/005 Cerezyme 400 V 25 flakoni ar pulveri infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

17/11/1997

17/09/2007

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas