Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eliquis (apixaban) – Marķējuma teksts - B01AF02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEliquis
ATĶ kodsB01AF02
Vielaapixaban
RažotājsBristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE 2,5 mg

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Eliquis 2,5 mg apvalkotās tabletes

Apixaban

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 2,5 mg apiksabāna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

60 x 1 apvalkotās tabletes

100 x 1 apvalkotās tabletes

168 apvalkotās tabletes

200 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/691/001

EU/1/11/691/002

EU/1/11/691/003

EU/1/11/691/004

EU/1/11/691/005

EU/1/11/691/013

EU/1/11/691/015

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Eliquis 2.5 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS 2,5 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Eliquis 2,5 mg tabletes

Apixaban

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS 2,5 mg (Simbols)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Eliquis 2,5 mg tabletes

Apixaban

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Saule kā simbols

Mēness kā simbols

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE 5 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Eliquis 5 mg apvalkotās tabletes

Apixaban

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 5 mg apiksabāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

60 apvalkotās tabletes

100x1 apvalkotās tabletes

168 apvalkotās tabletes

200 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/691/006

EU/1/11/691/007

EU/1/11/691/008

EU/1/11/691/009

EU/1/11/691/010

EU/1/11/691/011

EU/1/11/691/012

EU/1/11/691/014

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Eliquis 5 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS 5 mg

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Eliquis 5 mg tabletes

Apixaban

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

PACIENTA BRĪDINĀJUMA KARTE

Eliquis (apixaban)

Pacienta brīdinājuma karte

Pastāvīgi nēsājiet šo karti līdzi.

Parādiet šo karti savam farmaceitam, zobārstam un jebkuram citam veselības aprūpes speciālistam, kurš Jūs ārstē.

Man parakstīts antikoagulants Eliquis (apixaban), lai novērstu trombu veidošanos.

Aizpildiet šo sadaļu vai palūdziet to izdarīt savam ārstam

Vārds, uzvārds: Dzimšanas datums: Indikācija:

Deva: ...... mg divas reizes dienā Ārsta vārds, uzvārds:

Ārsta telefons:

Informācija pacientam

Neaizmirstiet regulāri ieņemt Eliquis. Ja aizmirsies ieņemt kārtējo devu, dariet to, tiklīdz atceraties, un turpiniet lietot Eliquis, kā Jums noteikts.

Nepārtrauciet lietot Eliquis, nekonsultējoties ar ārstu, jo Jums ir risks piedzīvot insultu vai kādu citu komplikāciju.

Eliquis palīdz šķidrināt asinis. Taču tādēļ Jums var paaugstināties asiņošanas risks.

Asiņošanas pazīmes ir zilumi vai zemādas asins izplūdumi, darvas krāsas izkārnījumi, asinis urīnā, deguna asiņošana, reibonis, nogurums, bālums vai vājums, pēkšņas stipras galvassāpes, asiņu atklepošana vai atvemšana.

Ja asiņošana pati neapstājas, meklējiet medicīnisku palīdzību nekavējoties.

Ja Jums nepieciešama operācija, pasakiet ārstējošam ārstam, ka lietojat Eliquis.

Informācija veselības aprūpes speciālistam

Eliquis (apixaban) ir iekšķīgi lietojams antikoagulants – tiešs, selektīvs Xa faktora inhibitors.

Eliquis var paaugstināt asiņošanas risku. Spēcīgas asiņošanas gadījumā nekavējoties jāpārtrauc Eliquis lietošana.

Netiek prasīts Eliquis terapijas laikā regulāri veikt iedarbības kontroli. Kalibrēts kvantitatīvs anti-Xa faktora tests var būt noderīgs īpašās situācijās, piemēram, pie pārdozēšanas vai neatliekamas operācijas (protrombīna laika (PT), starptautiskā standartizētā koeficienta (INR) un aktivētā parciālā tromboplastīna laika (aPTT) testi nav piemēroti) – skatīt Zāļu aprakstu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas