Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eylea (aflibercept) – Marķējuma teksts - S01LA05

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEylea
ATĶ kodsS01LA05
Vielaaflibercept
RažotājsBayer AG

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

Pilnšļirce

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Eylea 40 mg/ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Afliberceptum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Afliberceptum

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

Polysorbatum 20

Natrii dihydrogenophosphas monohydricus

Dinatrii hydrogenophosphas heptahydricus

Natrii chloridum

Saccharum

Aqua ad iniectabile

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijai pilnšļircē

Viena pilnšļirce satur 3,6 mg aflibercepta 90 mikrolitros (40 mg/ml) izoosmotiska šķīduma. Pieejama vienreizēja deva 2 mg/0,05 ml.

Pārpalikuma tilpums jāizvada pirms injekcijas veikšanas.

1pilnšļirce (3,6 mg/90 mikrolitros) Vienreizēja deva: 2 mg/0,05 ml Pārpalikuma tilpums ir jāizvada.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravitreālai lietošanai.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Sterilo blisteri atvērt tikai tīrā zāļu ievadīšanas telpā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Pilnšļirci uzglabāt blisterī un ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pirms lietošanas neatvērtu blisteri var uzglabāt istabas temperatūrā ( līdz 25°C) līdz 24 stundām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/797/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA FOLIJAS

Pilnšļirce

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Eylea 40 mg/ml šķīdums injekcijām

Afliberceptum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Afliberceptum

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Viena pilnšļirce satur 3,6 mg/90 mikrolitros (40 mg/ml) izoosmotiska šķīduma. Pieejama vienreizēja deva 2 mg/ 0,05 ml.

Liekais tilpums jāizvada pirms injekcijas veikšanas.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravitreālai lietošanai.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Sterilo blisteri atveriet tikai tīrā zāļu ievadīšanas telpā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Pilnšļirci uzglabāt blisterī un ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pirms lietošanas neatvērtu blisteri var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) līdz 24 stundām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/797/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS

Pilnšļirce

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Eylea 40 mg/ml šķīdums injekcijām

Afliberceptum

Intravitreālai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Vienreizēja deva = 2 mg/50 mikrolitros

Ievelkamais tilpums = 3,6 mg/90 mikrolitros

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

Flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Eylea 40 mg/ml šķīdums injekcijām flakonā

Afliberceptum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Afliberceptum

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

Polysorbatum 20

Natrii dihydrogenophosphas monohydricus

Dinatrii hydrogenophosphas heptahydricus

Natrii chloridum

Saccharum

Aqua ad iniectabile

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām flakonā

Viens flakons satur 4 mg aflibercepta 100 mikrolitros (40 mg/ml) izoosmotiska šķīduma. Lietošanai pieejama vienreizēja deva 2 mg/0,05 ml.

Pārpalikuma tilpums jāizvada pirms injekcijas veikšanas.

1 flakons: (4 mg/0,1 ml)

18G adata ar filtru

Vienreizēja deva: 2 mg/0,05 ml Pārpalikuma tilpums ir jāizvada.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravitreālai lietošanai.

Flakons tikai vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pirms lietošanas neatvērtu flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) līdz 24 stundām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/797/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS

Flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Eylea 40 mg/ml šķīdums injekcijām

Afliberceptum

Intravitreālai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Vienreizēja deva = 2 mg/50 mikrolitros

Ievelkamais tilpums = 4 mg/100 mikrolitros

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas