Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Zāļu apraksts - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFirazyr
ATĶ kodsC01EB19
Vielaicatibant
RažotājsShire Orphan Therapies GmbH

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Firazyr 30 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē.

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 3 ml pilnšļirce satur ikatibanta acetātu, kas atbilst 30 mg ikatibanta (icatibant). Katrs šķīduma mililitrs satur 10 mg ikatibanta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains šķidrums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

Firazyr ir indicēts akūtu pārmantotās angioneirotiskās tūskas (HAE) lēkmju simptomātiskai ārstēšanai pieaugušajiem (ar C1 esterāzes inhibitora nepietiekamību).

4.2.Devas un lietošanas veids

Firazyr ir paredzēts izmantot veselības aprūpes speciālista uzraudzībā.

Devas

Ieteicamā deva ir viena Firazyr 30 mg zemādas injekcija

Lielākajā daļā gadījumu lēkmes ārstēšanai pietiek ar vienu Firazyr injekciju. Ja atvieglojums nav pietiekams, vai arī simptomi atjaunojas, pēc 6 stundām var veikt vēl vienu Firazyr injekciju. Ja otras injekcijas sniegtais atvieglojums nav pietiekams, vai arī simptomi atjaunojas, pēc 6 stundām var ievadīt trešo Firazyr injekciju. 24 stundu laikā drīkst ievadīt ne vairāk kā 3 Firazyr injekcijas.

Klīniskajos pētījumos tika ievadītas ne vairāk kā 8 Firazyr injekcijas mēnesī.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Informācija par pacientiem, kas ir vecāki par 65 gadiem, ir ierobežota.

Gados vecākiem cilvēkiem novērota pastiprināta ikatibanta sistēmiskā iedarbība. Nav zināms kā tās ietekmē ikatibanta drošumu (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem devu koriģēt nav nepieciešams.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem devu koriģēt nav nepieciešams.

Pediatriskā populācija

Firazyr drošība un efektivitāte, lietojot bērniem līdz 18 gadu vecumam, nav pierādīta.

Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Firazyr ir paredzēts ievadīšanai zem ādas, vēlams, vēdera apvidū.

Pacients vai aprūpētājs Firazyr drīkst ievadīt tikai pēc veselības aprūpes speciālista sniegtas subkutānas injicēšanas tehnikas apmācības.

Lēmumu par to, ka Firazyr var sākt ievadīt pacients, drīkst pieņemt tikai ārsts, kuram ir pieredze pārmantotās angioneirotiskās tūskas diagnosticēšanā un ārstēšanā (skatīt 4.4 apakšpunktu).

Firazyr šļirce ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai.

Firazyr šķīdums injekcijai ir jāievada lēni ievadāmā zāļu tilpuma (3 ml) dēļ.

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Balsenes spazmu lēkmes

Pacienti ar balsenes spazmu lēkmēm pēc injekcijas ir jānovēro atbilstošā medicīnas iestādē, līdz ārsts uzskata, ka pacientu drīkst izrakstīt.

Išēmiskā sirds slimība

Išēmijas gadījumā sirdsdarbības pavājināšanās un mazāka asins plūsma vainagartērijās teorētiski varētu rasties bradikinīna 2. tipa receptoru antagonisma rezultātā. Tādēļ, ievadot Firazyr pacientiem ar akūtu sirds išēmisko slimību vai arī nestabilu stenokardiju, ir jāievēro piesardzība (skatīt

5.3 apakšpunktu).

Insults

Lai gan pastāv pierādījumi par to, ka B2 receptoru blokāde tieši pēc insulta ir ļoti noderīga, ikatibants teorētiski var nomākt bradikinīna pozitīvo vēlīno nervu sistēmu aizsargājošo iedarbību. Līdz ar to, ievadot ikatibantu divas nedēļas pēc insulta, ir jāievēro piesardzība.

Patstāvīga ievadīšana

Pacientiem, kuri iepriekš Firazyr nav saņēmuši, pirmā injekcija jāveic medicīnas iestādē vai ārsta uzraudzībā.

Ja pēc pašārstēšanās atvieglojums nav pietiekams, vai arī simptomi atjaunojas, pacientam nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība un pēc tam medicīnas iestādē jāsaņem atbilstošas devas (skatīt

4.2 apakšpunktu).

Pacientiem ar balsenes spazmu lēkmēm vienmēr jākonsultējas ar ārstu un arī pēc injekcijas veikšanas mājās jābūt uzraudzībā medicīnas iestādē.

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Farmakokinētiskā zāļu mijiedarbība ar CYP450 līdzdalību nav sagaidāma (skatīt 5.2 apakšpunktu).

Vienlaicīga Firazyr lietošana ar angiotenzīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitoriem nav pētīta. AKE inhibitori ir kontrindicēti pārmantotās angioneirotiskās tūskas slimniekiem, jo, iespējams, var paaugstināt bradikinīna līmeni.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīnisku datu par ikatibanta ietekmi grūtniecības laikā nav. Pētījumi ar dzīvniekiem atklāja ietekmi uz implantāciju dzemdē un dzemdībām (skatīt 5.3 apakšpunktu), taču iespējamais risks cilvēkiem nav zināms.

Firazyr grūtniecības laikā vajadzētu lietot tikai tādā gadījumā, ja iespējamais ieguvums attaisno potenciālo risku auglim (piemēram, ārstējot, iespējams, dzīvību apdraudošas balsenes spazmu lēkmes).

Barošana ar krūti

Ikatibants izdalās laktējošu žurku pienā koncentrācijā, kas atbilst mātes asinīs konstatētajām. Ietekme uz žurku mazuļu attīstību pēc dzimšanas netika konstatēta.

Nav zināms, vai ikatibants izdalās cilvēku pienā, taču sievietēm, kas baro bērnus ar krūti un vēlas lietot Firazyr, nevajadzētu barot bērnus 12 stundas pēc zāļu ievadīšanas.

Fertilitāte

Gan žurkām, gan suņiem ilgstoša ikatibanta lietošana ietekmē reproduktīvos orgānus. Ikatibants neietekmēja peļu un žurku tēviņu auglību (skatīt 5.3 apakšpunktu). Pētījumā, kurā piedalījās 39 veseli pieauguši vīrieši un sievietes, kuri ārstēšanas kursā saņēma 30 mg zāļu ik pēc 6 stundām 3 devās ik pēc 3 dienām, kopumā saņemot 9 devas, ne vīriešiem, ne sievietēm netika novērotas klīniski nozīmīgas reproduktīvo hormonu bazālās vai GnRH stimulētās koncentrācijas izmaiņas no izejas stāvokļa. Netika arī novērots, ka ikatibants nozīmīgi ietekmētu luteālās fāzes progesterona koncentrāciju un luteālo funkciju vai menstruālā cikla ilgumu sievietēm, kā arī netika konstatēts, ka ikatibants nozīmīgi ietekmētu spermatozoīdu skaitu, kustīgumu vai morfoloģiju vīriešiem. Maz ticams, ka šajā pētījumā lietotais dozēšanas režīms varētu tikt izmantots klīniskajā praksē.

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Firazyr maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pēc Firazyr lietošanas novēroja nespēku, letarģiju, nogurumu, miegainību un reiboni. Šie simptomi var attīstīties pārmantotās angioneirotiskās tūskas lēkmes rezultātā. Pacientiem ir jāiesaka nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, ja viņi jūtas noguruši, vai reibst galva.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos pirms reģistrācijas kopumā 999 pārmantotās angioneirotiskās tūskas lēkmju gadījumi tika ārstēti ar Firazyr 30 mg, ko veselības aprūpes speciālists ievadīja subkutāni. Veselības aprūpes speciālisti subkutāni ievadīja Firazyr 30 mg 129 veselām pētāmām personām un

236 pacientiem ar HAE.

Gandrīz visiem pacientiem, kas saņēma ikatibantu subkutāni klīniskajos pētījumos, novēroja reakcijas injekcijas vietā (raksturīgas ar ādas kairinājumu, pietūkumu, sāpēm, niezi, eritēmu, dedzināšanas sajūtu). Šīs reakcijas parasti bija vieglas līdz vidēji smagas, pārejošas un izzuda bez papildus iejaukšanās.

Nevēlamo blakusparādību apkopojums tabulā

1. tabulā uzskaitīto nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums ir noteikts saskaņā ar šādu principu:

ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000).

1. tabula. Konstatētās ikatibanta nevēlamās blakusparādības.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Ieteiktais termins

(notikuma kategorija)

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

(Bieži, no ≥1/100 līdz <1/10)

Reibonis

 

Galvassāpes

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

(Bieži, no ≥1/100 līdz <1/10)

Slikta dūša

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

(Bieži, no ≥1/100 līdz <1/10)

Izsitumi

 

Eritēma

 

Nieze

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas

 

vietā

 

(Ļoti bieži, ≥1/10)

Reakcijas injekcijas vietā*

(Bieži, no ≥1/100 līdz <1/10)

Drudzis

 

 

Izmeklējumi

 

(Bieži, no ≥1/100 līdz <1/10)

Paaugstināts transmināžu līmenis

 

* Zilumu veidošanās, hematoma, dedzinoša sajūta, eritēma, hipoestēzija, kairinājums, nejutīgums, tūska,

sāpes, spiediena sajūta, nieze, nātrene un siltuma sajūta injekcijas vietā un injekcijas vietas pietūkums.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

 

Imunogenitāte

Kontrolētos III fāzes pētījumos visās atkārtotas terapijas grupās retos gadījumos novēroja pārejošu pozitīvu reakciju uz antivielām pret ikatibantu. Visiem pacientiem tika saglabāta iedarbības efektivitāte. Vienam, ar Firazyr ārstētam, pacientam pārbaudē tika noteikta pozitīva reakcija uz antivielām pret ikatibantu pirms un pēc Firazyr terapijas. Šis pacients tika novērots 5 mēnešus, un turpmākie paraugi bija negatīvi pret antivielām pret ikatibantu. Saistībā ar Firazyr lietošanu netika saņemti ziņojumi par paaugstinātas jutības vai anafilaktiskām reakcijām.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9Pārdozēšana

Klīniskās informācijas par pārdozēšanu nav.

Deva 3,2 mg/kg intravenozi (apmēram astoņas reizes lielāka par terapeitisko devu) veseliem cilvēkiem izraisīja pārejošu eritēmu, niezi vai hipotensiju. Terapeitiska iejaukšanās nebija nepieciešama.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi hematoloģiski līdzekļi, zāles pārmantotās angioneirotiskās tūskas ārstēšanai, ATĶ kods: B06AC02.

Darbības mehānisms

Pārmantoto angioneirotisko tūsku (autosomāli dominantu slimību) izraisa C1 esterāzes inhibitora trūkums vai disfunkcija. Pārmantotās angioneirotiskās tūskas lēkmes izraisa pastiprināta bradikinīna izdalīšanās. Bradikinīns ir galvenais klīnisko simptomu attīstības mediators.

Pārmantotā angioneirotiskā tūska izpaužas kā pārejošas subkutānas un/vai submukozālas tūskas lēkmes, kas ietver augšējos elpošanas ceļus, ādu un gremošanas traktu. Lēkme parasti ilgst 2–5 dienas.

Ikatibants ir selektīvs konkurējošs bradikinīna 2. tipa (2B) receptora antagonists. Tas ir sintētisks dekapeptīds ar bradikinīnam līdzīgu uzbūvi, bet ar 5 neproteinogēnām aminoskābēm. Pārmantotās angioneirotiskās tūskas gadījumā galvenais klīnisko simptomu attīstību noteicošais faktors ir paaugstināta bradikinīna koncentrācija.

Farmakodinamiskā iedarbība

Veseliem jauniem cilvēkiem 0,8 mg/kg ikatibanta deva 4 stundu laikā; 1,5 mg/kg/dienā vai

0,15 mg/kg/dienā trīs dienas neļāva attīstīties bradikinīna inducētai hipotensijai, vazodilatācijai un reflektorai tahikardijai. Ja atkārtoto bradikinīna devu paaugstināja 4 reizes, ikatibants iedarbojās kā konkurējošs antagonists.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Dati par preparāta efektivitāti tika iegūti sākotnējā atklātā II fāzes pētījumā un trīs kontrolētos III fāzes pētījumos.

III fāzes klīniskie pētījumi (FAST-1 un FAST-2) bija randomizēti, dubultmaskēti, kontrolēti pētījumi ar identisku dizainu, izņemot lietoto salīdzinājuma preparātu (vienā salīdzināšanai tika izmantota traneksamīnskābe, otrais pētījums bija placebo kontrolēts). Kopumā 130 pacienti tika randomizēti vai nu 30 mg ikatibanta (63 pacienti), vai salīdzinošo zāļu (traneksamīnskābi – 38 pacienti, vai placebo – 29 pacienti) saņemšanai. Turpmākās pārmantotās angioneirotiskās tūskas lēkmes tika ārstētas atklātā pētījuma pagarinājumā . Pacienti ar balsenes angioneirotiskās tūskas simptomiem tika ārstēti ar ikatibantu atklātā pētījuma posmā. III fāzes klīniskajos pētījumos primārais efektivitātes kritērijs bija laiks līdz simptomu mazināšanās brīdim, ko noteica, izmantojot vizuālo analogu skalu (VAS). Šo pētījumu efektivitātes rādītāji ir apkopoti 2. tabulā.

FAST-3 bija randomizēts, ar placebo kontrolēts, paralēlu grupu pētījums, kurā piedalījās 98 pieauguši pacienti ar vidējo vecumu 36 gadi. Pacienti tika randomizēti, lai subkutānas injekcijas veidā saņemtu ikatibantu 30 mg vai placebo. Pacientiem apakšgrupā, kurā lietoja androgēnus, antifibrinolītiskos līdzekļus vai CI inhibitorus, tika novērotas akūtas HAE lēkmes. Primārais efektivitātes kritērijs bija laiks, kādā tika panākta simptomu mazināšanās, izmantojot 3 vienību vizuālo analogu skalu (VAS-3), kurā ietilpst ādas pietūkums, ādas sāpīgums un sāpēs vēderā. Pētījuma FAST-3 efektivitātes rādītāji ir apkopoti 3. tabulā.

Šajos pētījumos ikatibanta lietotājiem simptomi sāka mazināties vidēji īsākā laikā (attiecīgi 2,0, 2,5 un 2,0 stundas) nekā traneksamīnskābes (12,0 stundas) un placebo grupā (4,6 un 19,8 stundas). Ikatibanta terapeitisko efektu apstiprināja sekundārie efektivitātes kritēriji.

Šo kontrolēto III fāzes pētījumu integrētā analīzē laiks līdz simptomu mazināšanās brīdim un laiks līdz primāro simptomu mazināšanās brīdim bija vienāds neatkarīgi no pacientu vecuma grupas, dzimuma,

rases, ķermeņa svara vai no tā, vai pacienti bija vai nebija lietojuši androgēnus vai antifibrinolītiskos līdzekļus.

Kontrolētos III fāzes pētījumos bija arī pastāvīga atbildes reakcija atkārtotu lēkmju gadījumos. Kopumā 237 pacienti tika ārstēti ar 30 mg ikatibanta 1386 devām akūtu HAE 1278 lēkmju gadījumos. Pirmajos 15 ar Firazyr ārstētos lēkmju gadījumos (1114 devas 1030 lēkmju gadījumos) laiks līdz simptomu mazināšanās brīdim visos lēkmju gadījumos bija vienāds (no 2,0 līdz 2,5 stundām). Šīs HAE lēkmes 92,4% gadījumos tika ārstētas ar vienu Firazyr devu.

2. tabula. Pētījumu FAST-1 un FAST-2 efektivitātes rezultāti.

Kontrolēts klīniskais pētījums par FIRAZYR iedarbību, salīdzinot ar traneksamīnskābi/placebo: efektivitāte

 

FAST-2

 

 

FAST-1

 

 

Ikatibants

Traneksamin

 

Ikatibants

Placebo

 

skābe

 

 

 

 

 

 

Cilvēku skaits ITT

Cilvēku skaits ITT

populācijā

populācijā

 

 

 

 

Izejas līmeņa VAS

63,7

61,5

Izejas līmeņa VAS

69,3

67,7

(mm)

(mm)

 

 

 

 

Izmaiņas no izejas

 

 

Izmaiņas no izejas

 

 

līmeņa līdz

-41,6

-14,6

līmeņa līdz

-44,8

-23,5

4 stundām

 

 

4 stundām

 

 

Starpība starp

 

 

Starpība starp

 

 

grupām (95% TI, p

-27,8 (-39,4; -16,2) p < 0,001

grupām (95% TI, p

-23,3 (-37,1; -9,4) p = 0,002

vērtība)

 

 

vērtība)

 

 

Izmaiņas no izejas

 

 

Izmaiņas no izejas

 

 

līmeņa līdz

-54,0

-30,3

līmeņa līdz

-54,2

-42,4

12 stundām

 

 

12 stundām

 

 

Starpība starp

 

 

Starpība starp

 

 

grupām (95% TI,

-24,1 (-33,6; -14,6) p < 0,001

grupām (95% TI,

-15,2 (-28,6; -1,7) p = 0,028

p-vērtība)

 

 

p-vērtība)

 

 

Vidējais laiks līdz

 

 

Vidējais laiks līdz

 

 

simptomu

 

 

simptomu

 

 

mazināšanās

 

 

mazināšanās

 

 

sākumam (stundās)

 

 

sākumam (stundās)

 

 

Visas epizodes

2,0

12,0

Visas epizodes

2,5

4,6

(N = 74)

(N = 56)

 

 

 

 

Atbildreakcija

 

 

Atbildreakcija

 

 

(%, TI) 4 stundas

 

 

(%, TI) 4 stundas

 

 

pēc terapijas

 

 

pēc terapijas

 

 

sākuma

 

 

sākuma

 

 

Visas epizodes

80,0

30,6

Visas epizodes

66,7

46,4

(N = 74)

(63,1; 91,6)

(16,3; 48,1)

(N = 56)

(46,0; 83,5)

(27,5; 66,1)

Kontrolēts klīniskais pētījums par FIRAZYR iedarbību, salīdzinot ar traneksamīnskābi/placebo: efektivitāte

 

 

 

FAST-2

 

 

 

 

 

 

FAST-1

 

 

 

 

 

Ikatibants

Traneksamin

 

 

 

 

Ikatibants

 

Placebo

 

 

 

skābe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais laiks līdz

 

 

 

 

 

Vidējais laiks līdz

 

 

 

 

 

 

simptomu

 

 

 

 

 

simptomu

 

 

 

 

 

 

 

mazināšanās

 

 

 

 

 

mazināšanās

 

 

 

 

 

 

 

sākumam: visi

 

 

 

 

 

sākumam: visi

 

 

 

 

 

 

 

simptomi

 

 

 

 

 

simptomi

 

 

 

 

 

 

 

(stundās):

 

 

 

 

 

(stundās):

 

 

 

 

 

 

 

 

sāpes vēderā

 

1,6

3,5

 

 

sāpes vēderā

 

2,0

 

3,3

 

 

ādas pietūkums

 

2,6

18,1

 

 

ādas pietūkums

 

3,1

 

10,2

 

 

sāpes ādā

 

1,5

12,0

 

 

sāpes ādā

 

 

1,6

 

9,0

 

Vidējais laiks līdz

 

 

 

 

 

Vidējais laiks līdz

 

 

 

 

 

 

gandrīz pilnīgai

 

 

 

 

 

gandrīz pilnīgai

 

 

 

 

 

 

simptomu

 

 

 

 

 

simptomu

 

 

 

 

 

 

 

izzušanai (stundās)

 

 

 

 

 

izzušanai (stundās)

 

 

 

 

 

 

Visas epizodes

 

10,0

51,0

 

 

Visas epizodes

 

 

8,5

 

19,4

 

(N = 74)

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais laiks līdz

 

 

 

 

 

Vidējais laiks līdz

 

 

 

 

 

 

simptomu

 

 

 

 

 

simptomu

 

 

 

 

 

 

 

izzušanai

 

 

 

 

 

izzušanai

 

 

 

 

 

 

 

(stundās), pacienta

 

 

 

 

 

(stundās), pacienta

 

 

 

 

 

 

vērtējums

 

 

 

 

 

vērtējums

 

 

 

 

 

 

 

Visas epizodes

 

0,8

7,9

 

 

Visas epizodes

 

 

0,8

 

16,9

 

(N = 74)

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais laiks līdz

 

 

 

 

 

Vidējais laiks līdz

 

 

 

 

 

 

pacienta vispārējā

 

 

 

 

 

pacienta vispārējā

 

 

 

 

 

 

veselības stāvokļa

 

 

 

 

 

veselības stāvokļa

 

 

 

 

 

 

uzlabošanās

 

 

 

 

 

uzlabošanās

 

 

 

 

 

 

 

brīdim(stundās),

 

 

 

 

 

brīdim(stundās),

 

 

 

 

 

 

ārsta vērtējums

 

 

 

 

 

ārsta vērtējums

 

 

 

 

 

 

Visas epizodes

 

1,5

6,9

 

 

Visas epizodes

 

 

1,0

 

5,7

 

(N = 74)

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. tabula. Pētījuma FAST-3 efektivitātes rezultāti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivitātes rezultāti: FAST-3; kontrolētā fāze – pētījumā iesaistītā populācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivitātes kritērijs

 

 

Statistiska

 

Firazyr

 

Placebo

p vērtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

 

(n=45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primārais galauzstādījums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiks līdz simptomu mazināšanās brīdim –

Mediāna

 

2,0

 

19,8

 

< 0,001

 

 

kombinēts VAS (stundas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi galauzstādījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiks līdz primāro simptomu mazināšanās

Mediāna

 

1,5

 

18,5

 

< 0,001

 

 

brīdim (stundas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinētā VAS rādītāja izmaiņas 2 stundas

Vidējais

 

-19,74

 

-7,49

< 0,001

 

pēc ārstēšanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivitātes rezultāti: FAST-3; kontrolētā fāze – pētījumā iesaistītā populācija

Efektivitātes kritērijs

Statistiska

Firazyr

Placebo

p vērtība

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

(n=45)

 

 

 

 

 

 

Pacienta novērtēto simptomu kombinētā

Vidējais

-0,53

-0,22

< 0,001

rādītāja izmaiņas pēc 2 stundām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētnieka novērtēto simptomu kombinētā

Vidējais

-0,44

-0,19

< 0,001

rādītāja izmaiņas pēc 2 stundām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiks līdz praktiski pilnīgam simptomu

Mediāna

8,0

36,0

0,012

samazinājumam (stundas)

 

 

 

 

Laiks līdz pacienta novērtētam sākotnējam

Mediāna

0,8

3,5

< 0,001

simptomu samazinājumam (stundas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiks līdz pētnieka vizuāli novērtētam

Mediāna

0,8

3,4

< 0,001

sākotnējam simptomu mazināšanās brīdim

 

 

 

 

(stundas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopumā 66 pacientiem kontrolētos III fāzes klīniskajos pētījumos tika ārstētas angioneirotiskās tūskas balsenes lēkmes. Rezultāti šajā gadījumā bija līdzīgi tiem, ko ieguva, ārstējot pacientus ar citām (ne balsenes) pārmantotās angioneirotiskās tūskas lēkmēm, saistībā ar laiku līdz simptomu mazināšanās brīdim.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Ikatibanta farmakokinētika tika rūpīgi pārbaudīta pētījumos, kuros preparātu intravenozi un subkutāni ievadīja veseliem brīvprātīgajiem un pacientiem. Ikatibanta farmakokinētiskais profils pārmantotās angioneirotiskās tūskas slimniekiem ir līdzīgs kā veseliem brīvprātīgajiem.

Uzsūkšanās

Subkutāni ievadīta ikatibanta absolūtā bioloģiskā pieejamība bija 97%. Maksimālā koncentrācija tika sasniegta pēc apmēram 30 minūtēm.

Sadalījums

Ikatibanta sadalījuma tilpums (Vss) ir apmēram 20–25 l. Ar plazmas proteīniem saistās apmēram 44%.

Eliminācija

Ikatibants tiek eliminēts galvenokārt metabolisma gaitā. Urīnā neizmainītā veidā izdalās mazāk nekā 10% devas. Klīrenss ir apmēram 15 l/h neatkarīgi no devas. Galīgais plazmas pusperiods ir apmēram

1–2 stundas.

Biotransformācija

Ikatibantu plaši metabolizē proteolītiskie enzīmi. Rezultātā iegūtie neaktīvie metabolīti tiek izdalīti galvenokārt ar urīnu.

In vitro pētījumi apstiprināja, ka ikatibants netiek pakļauts oksidatīvajam metabolismam un tas neinhibē svarīgākos citohroma P450(CYP) izoenzīmus (YP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 un 3A4) un neinducē CYP 1A2 un 3A4.

Īpašas pacientu grupas

Dati liecina par izvadīšanas intensitātes samazināšanos saistībā ar vecumu, kas izraisa par 50–60% augstāku iedarbību vecākiem cilvēkiem (75–80 gadi) salīdzinājumā ar četrdesmitgadīgiem pacientiem. Dati liecina, ka ne dzimums, ne svars neietekmē ikatibanta farmakokinētiku.

Ierobežoti dati liecina, ka ikatibanta iedarbību neietekmē aknu vai nieru darbības traucējumi. Rases un ķermeņa masas ietekme uz ikatibanta farmakokinētiku nav vērtēta. Farmakokinētisku datu par bērniem nav.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Veikti līdz pat 6 mēnešus ilgi atkārtotu devu pētījumi ar žurkām un 9 mēnešus ilgi pētījumi ar suņiem. Gan žurkām, gan suņiem dzimumhormona līmenis asinīs devas dēļ bija samazināts, un ilgstoša ikatibanta lietošana atgriezeniski aizkavēja dzimumbriedumu.

9 mēnešu laikā suņiem konstatētā maksimālā dienas iedarbība, kas definēta ar laukumu zem līknes (AUC), lietojot devas, kas neizraisa acīmredzamas blakusparādības (NOAEL), bija 2,3 reizes spēcīgāka nekā AUC cilvēkiem, kas bija saņēmuši 30 mg subkutāni. NOAEL pētījumā ar žurkām netika ņemts vērā, taču visas šī pētījuma atradnes parādīja vai nu pilnībā, vai daļēji atgriezeniskas blakusparādības pētījumā iesaistītajām žurkām. Visās devās, kas tika pārbaudītas uz žurkām, novēroja virsnieru dziedzera hipertrofiju. Virsnieru dziedzera hipertrofija samazinājās pēc ikatibanta terapijas pārtraukšanas. Virsnieru dziedzera atradņu klīniskā nozīmība nav zināma.

Ikatibants neietekmēja peļu (maksimālā deva 80,8 mg/kg/dienā) un žurku (maksimālā deva 10 mg/kg/dienā) tēviņu auglību.

2 gadus ilgā pētījumā, kurā izvērtēja ikatibanta iespējamu kancerogenitāti žurkām, dienas devas, kuru iedarbība ne vairāk kā apmēram 2 reizes pārsniedza koncentrāciju, kādu sasniedz ar terapeitisko devu cilvēkiem, neietekmēja audzēju rašanās biežumu vai morfoloģiju. Pētījuma rezultāti neliecina par ikatibanta kancerogenitāti.

Standarta in vitro un in vivo testu kopā ikatibanta genotoksiskais potenciāls netika konstatēts.

Agrīnajā embrija un augļa attīstības fāzē zem ādas injicēts (žurkām maksimālā deva: 25 mg/kg/dienā, trušiem maksimālā deva: 10 mg/kg/dienā) ikatibants nebija teratogēns. Ikatibants ir spēcīgs bradikinīna antagonists, un līdz ar to lielas preparāta devas var ietekmēt olšūnas implantāciju dzemdē, kā arī uterīno stabilitāti grūtniecības sākumposmā. Ietekme uz dzemdi tika konstatēta arī grūsnības beigu posmā, kad ikatibants iedarbojās toksolītiski, izraisot dzemdību aizkavēšanos žurkām, kā sekas bija augļa distress un perinatāla nāve, lietojot 10 mg/kg/dienā.

Juvenīlas toksicitātes pētījumos ar dzimumbriedumu nesasniegušām žurkām, ārstējot tās ar devu 3 mg / kg katru dienu 7 nedēļas, tika novērota sēklinieku un sēklinieku piedēkļu atrofija. Līdzīga

ikatibanta iedarbība uz reproduktīvajiem audiem tika novērota dzimumbriedumu sasniegušām žurkām un suņiem. Šie konstatējumi par audiem atbilst novērotajai ietekmei uz gonadotropīnu, kas var būt atgriezenisks turpmākajā periodā bez terapijas.

Ikatibants neizraisīja izmaiņas impulsu vadīšanā sirdī in vitro ((hERG kanāls) vai in vivo normāliem suņiem un dažādos pētījumos ar suņiem (kambaru ritms, fiziska slodze un vainagartēriju nosiešana) bez atbilstošām izmaiņām hemodinamikā. Ikatibants ir pastiprinājis sirds išēmiju vairākos neklīniskos modeļos, lai gan akūtas išēmijas gadījumā ietekme ne vienmēr ir bijusi kaitīga.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds

Ledus etiķskābe (pH koriģēšanai) Nātrija hidroksīds (pH koriģēšanai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

18 mēneši.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nesasaldēt.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

3 ml šķīduma 3 ml pilnšļircē (I klases stikls) ar virzuļa tipa aizbāzni (brombutils, kas pārklāts ar fluorogļūdeņražu polimēru). Iepakojumā ir hipodermiska adata (25 G; 16 mm).

Iepakojums, kurā ir viena pilnšļirce ar vienu adatu, vai multiiepakojums, kurā ir trīs pilnšļirces ar trim adatām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Šķīdumam ir jābūt dzidram un bezkrāsainam, un tas nedrīkst saturēt redzamas daļiņas. Vienreizējai lietošanai.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Vācija

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/08/461/001

EU/1/08/461/002

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2008.gada 11. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2013. gada 13. marts

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas