Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Insuman (insulin human) – Marķējuma teksts - A10ABCD01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsInsuman
ATĶ kodsA10ABCD01
Vielainsulin human
RažotājsSanofi-aventis Deutschland GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/100 SV/ml: 5 ml un 10 ml FLAKONS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Rapid 100 SV/ml šķīdums injekcijām flakonā

Insulinum humanum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un īslaicīgas darbības insulīns.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: metakrezols, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām flakonā. 1 flakons pa 5 ml

5 flakoni pa 5 ml

1 flakons pa 10 ml

5 flakoni pa 10 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/028 (1 flakons pa 5 ml)

EU/1/97/030/029 (5 flakoni pa 5 ml)

EU/1/97/030/196 (1 flakons pa 10 ml)

EU/1/97/030/197 (5 flakoni pa 10 ml)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Rapid 100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Rapid 100 SV/ml šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

10 ml

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/40 SV/ml: 10 ml FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Rapid 40 SV/ml šķīdums injekcijām flakonā

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 40 SV (1,4 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un īslaicīgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: metakrezols, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām flakonā. 1 flakons pa 10 ml

5 flakoni pa 10 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/031 (1 flakons pa 10 ml)

EU/1/97/030/032 (5 flakoni pa 10 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Rapid 40

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Rapid 40 SV/ml šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3ML KĀRTRIDŽOS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Rapid 100 SV/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un īslaicīgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: metakrezols, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām kārtridžā. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Insuman Rapid kārtridžus lieto tikai kopā ar šiem pildspalvveida injektoriem: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, JuniorSTAR.

Visi šie pildspalvveida injektori var nebūt pieejami Jūsu valstī.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Ja insulīna pildspalvveida injektors ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns insulīna pildspalvveida injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.Iesāktus kārtridžus (ievietotus pildspalvveida injektorā) neuzglabāt ledusskapī.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/085 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/055 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/030 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/090 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/095 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/056 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Rapid 100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

TEKSTS UZ ALUMĪNIJA FOLIJAS, KO LIETO CAURSPĪDĪGU PLASTMASAS LIGZDU AR KĀRTRIDŽIEM AIZVĀKOŠANAI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5.CITA

Pēc jauna kārtridža ievietošanas:

Pirms pirmās devas injicēšanas Jums jāpārbauda, vai Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida pilnšļirce darbojas pareizi. Sīkāku informāciju meklējiet Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida pilnšļirces lietošanas instrukcijas bukletā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Rapid 100 SV/ml šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto ar noteiktiem pildspalvveida injektoriem: skatīt lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ OPTISET

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Rapid 100 SV/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un īslaicīgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: metakrezols, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. OptiSet. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Izmantojiet tikai lietošanai ar OptiSet apstiprinātas injekciju adatas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas vispirms piestipriniet jaunu adatu.

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas veiciet drošības pārbaudi.

Pirms OptiSet lietošanas pirmo reizi izlasiet visu lietošanas instrukciju.

Jauna informācija par lietošanu:

Insulīna nosaukums ir uzdrukāts uz pildspalvveida injektora

Devu selektoru var griezt tikai vienā virzienā

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargājot no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces neuzglabāt ledusskapī.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/065 (3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/066 (4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/067 (5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/100 (6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/105 (9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/068 (10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Rapid OptiSet

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES OPTISET ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Rapid 100 SV/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

OptiSet

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽOS LIETOŠANAI AR OPTICLIK

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Rapid 100 SV/ml šķīdums injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un īslaicīgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: metakrezols, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Lietošanai tikai ar OptiClik injektoru.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Ja OptiClik insulīna pildspalvveida injektors ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns OptiClik injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktus kārtridžus (ievietotus pildspalvveida injektorā) neuzglabāt ledusskapī.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/110 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/111 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/112 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/113 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/114 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/115 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Rapid

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA LIETOŠANAI AR OPTICLIK ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Rapid 100 SV/ml šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto tikai ar OptiClik.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ SOLOSTAR

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Rapid SoloStar 100 SV/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un īslaicīgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: metakrezols, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Atvērt šeit

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Izmantojiet tikai lietošanai ar SoloStar apstiprinātas injekciju adatas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargājot no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces neuzglabāt ledusskapī.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/140 (3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/141 (4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/142 (5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/143 (6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/144 (9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/145 (10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Rapid SoloStar

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES SOLOSTAR ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Rapid SoloStar 100 SV/ml šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/100 SV/ml: 5 ml un 10 ml FLAKONĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Basal 100 SV/ml suspensija injekcijām flakonā

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām flakonā. 1 flakons pa 5 ml

5 flakoni pa 5 ml

1 flakons pa 10 ml

5 flakoni pa 10 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/033 (1 flakons pa 5 ml)

EU/1/97/030/034 (5 flakoni pa 5 ml)

EU/1/97/030/198 (1 flakons pa10 ml)

EU/1/97/030/199 (5 flakoni pa 10 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Basal 100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Basal 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/40 SV/ml: 10 ml FLAKONĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Basal 40 SV/ml suspensija injekcijām flakonā

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 40 SV (1,4 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām flakonā. 1 flakons pa 10 ml

5 flakoni pa 10 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/036 (1 flakons pa 10 ml)

EU/1/97/030/037 (5 flakoni pa 10 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Basal 40

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Basal 40 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Basal 100 SV/ml suspensija injekcijām kārtridžā

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām kārtridžā. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Insuman Basal kārtridžus lieto tikai kopā ar šiem pildspalvveida injektoriem: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, JuniorSTAR.

Visi šie pildspalvveida injektori var nebūt pieejami Jūsu valstī.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Ja insulīna pildspalvveida injektors ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns insulīna pildspalvveida injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktu kārtridžu (ievietotu pildspalvveida injektorā) ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/086 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/057 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/035 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/091 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/096 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/058 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Basal

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

TEKSTS UZ ALUMĪNIJA FOLIJAS, KO LIETO CAURSPĪDĪGU PLASTMASAS LIGZDU AR KĀRTRIDŽIEM AIZVĀKOŠANAI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. CITA

Pēc jauna kārtridža ievietošanas:

Pirms pirmās devas injicēšanas Jums jāpārbauda, vai Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida injektors darbojas pareizi. Sīkāku informāciju meklējiet Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida injektora lietošanas instrukcijas bukletā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Basal 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto ar noteiktiem pildspalvveida injektoriem: skatīt lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ OPTISET

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Basal 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. OptiSet. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Izmantojiet tikai lietošanai ar OptiSet apstiprinātas injekciju adatas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas vispirms piestipriniet jaunu adatu.

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas veiciet drošības pārbaudi.

Pirms OptiSet lietošanas pirmo reizi izlasiet visu lietošanas instrukciju.

Jauna informācija par lietošanu:

Insulīna nosaukums ir uzdrukāts uz pildspalvveida injektora

Devu selektoru var griezt tikai vienā virzienā

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Lietošanas laikā ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/069 (3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/070 (4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/071 (5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/101 (6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/106 (9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/072 (10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Basal OptiSet

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES OPTISET ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Basal 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

OptiSet

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽĀ LIETOŠANAI AR OPTICLIK

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Basal 100 SV/ml suspensija injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Lietošanai tikai ar OptiClik injektoru.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Ja OptiClik ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns OptiClik injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktu kārtridžu (ievietotu pildspalvveida injektorā) ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/116 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/117 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/118 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/119 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/120 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/121 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Basal

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA LIETOŠANAI AR OPTICLIK ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Basal 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto tikai ar OptiClik.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ SOLOSTAR

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Basal SoloStar 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Atvērt šeit

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Izmantojiet tikai lietošanai ar SoloStar apstiprinātas injekciju adatas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Lietošanas laikā ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/146 (3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/147 (4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/148 (5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/149 (6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/150 (9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/151 (10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Basal SoloStar

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES SOLOSTAR ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Basal SoloStar 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/100 SV/ml: 5 ml FLAKONĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 15 100 SV/ml suspensija injekcijām flakonā

Insulinum humanum

15% izšķīduša insulīna, 85% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām flakonā. 1 flakons pa 5 ml

5 flakoni pa 5 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/038 (1 flakons pa 5 ml)

EU/1/97/030/039 (5 flakoni pa 5 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insulin Comb 15 100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 15 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/40 SV/ml: 10 ml FLAKONĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 15 40 SV/ml suspensija injekcijām flakonā

Insulinum humanum

15% izšķīduša insulīna, 85% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 40 SV (1,4 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām flakonā. 1 flakons pa 10 ml

5 flakoni pa 10 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/041 (1 flakons pa 10 ml)

EU/1/97/030/042 (5 flakoni pa 10 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 15 40

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 15 40 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 15 100 SV/ml suspensija injekcijām kārtridžā

Insulinum humanum

15% izšķīduša insulīna, 85% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām kārtridžā. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Insuman Comb 15 kārtridžus lieto tikai kopā ar šiem pildspalvveida injektoriem: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, JuniorSTAR.

Visi šie pildspalvveida injektori var nebūt pieejami Jūsu valstī.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Ja insulīna pildspalvveida injektors ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns insulīna pildspalvveida injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktu kārtridžu (ievietotu pildspalvveida injektorā) ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/087 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/059 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/040 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/092 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/097 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/060 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 15

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

TEKSTS UZ ALUMĪNIJA FOLIJAS, KO LIETO CAURSPĪDĪGU PLASTMASAS LIGZDU AR KĀRTRIDŽIEM AIZVĀKOŠANAI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. CITA

Pēc jauna kārtridža ievietošanas:

Pirms pirmās devas injicēšanas Jums jāpārbauda, vai Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida injektors darbojas pareizi. Sīkāku informāciju meklējiet Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida injektora lietošanas instrukcijas bukletā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 15 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto ar noteiktiem pildspalvveida injektoriem: skatīt lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ OPTISET

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 15 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

15% izšķīduša insulīna, 85% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. OptiSet. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Izmantojiet tikai lietošanai ar OptiSet apstiprinātas injekciju adatas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas vispirms piestipriniet jaunu adatu.

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas veiciet drošības pārbaudi.

Pirms OptiSet lietošanas pirmo reizi izlasiet visu lietošanas instrukciju.

Jauna informācija par lietošanu:

Insulīna nosaukums ir uzdrukāts uz pildspalvveida injektora

Devu selektoru var griezt tikai vienā virzienā

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/073 (3 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/074 (4 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/075 (5 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/102 (6 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/107 (9 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/076 (10 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 15 OptiSet

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES OPTISET ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 15 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

OptiSet

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽĀ LIETOŠANAI AR OPTICLIK

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 15 100 SV/ml suspensija injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik

Insulinum humanum

15% izšķīduša insulīna, 85% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Lietošanai tikai ar OptiClik injektoru.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Ja OptiClik ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns OptiClik injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktu kārtridžu (ievietotu pildspalvveida injektorā) ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/122 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/123 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/124 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/125 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/126 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/127 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 15

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA LIETOŠANAI AR OPTICLIK ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 15 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto tikai ar OptiClik.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ SOLOSTAR

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 15 SoloStar 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

15% izšķīduša insulīna, 85% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Atvērt šeit

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Izmantojiet tikai lietošanai ar SoloStar apstiprinātas injekciju adatas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/152 (3 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/153 (4 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/154 (5 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/155 (6 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/156 (9 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/157 (10 pildspalvveida šļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 15 SoloStar

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES SOLOSTAR ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 15 SoloStar 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/100 SV/ml: 5 ml FLAKONĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 25 100 SV/ml suspensija injekcijām flakonā

Insulinum humanum

25% izšķīduša insulīna, 75% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām flakonā. 1 flakons pa 5 ml

5 flakoni pa 5 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/043 (1 flakons pa 5 ml)

EU/1/97/030/044 (5 flakoni pa 5 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 25 100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 25 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/40 SV/ml: 10 ml FLAKONĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 25 40 SV/ml suspensija injekcijām flakonā

Insulinum humanum

25% izšķīduša insulīna, 75% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 40 SV (1,4 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām flakonā. 1 flakons pa 10 ml

5 flakoni pa 10 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/046 (1 flakons pa 10 ml)

EU/1/97/030/047 (5 flakoni pa 10 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 25 40

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 25 40 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 25 100 SV/ml suspensija injekcijām kārtridžā

Insulinum humanum

25% izšķīduša insulīna, 75% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām kārtridžā. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Insuman Comb 25 kārtridžus lieto tikai kopā ar šiem pildspalvveida injektoriem: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, JuniorSTAR.

Visi šie pildspalvveida injektori var nebūt pieejami Jūsu valstī.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Ja insulīna pildspalvveida injektors ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns insulīna pildspalvveida injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktu kārtridžu (ievietotu pildspalvveida injektorā) ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/088 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/061 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/045 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/093 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/098 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/062 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 25

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

TEKSTS UZ ALUMĪNIJA FOLIJAS, KO LIETO CAURSPĪDĪGU PLASTMASAS LIGZDU AR KĀRTRIDŽIEM AIZVĀKOŠANAI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. CITA

Pēc jauna kārtridža ievietošanas:

Pirms pirmās devas injicēšanas Jums jāpārbauda, vai Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida injektors darbojas pareizi. Sīkāku informāciju meklējiet Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida injektora lietošanas instrukcijas bukletā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 25 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto ar noteiktiem pildspalvveida injektoriem: skatīt lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ OPTISET

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 25 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

25% izšķīduša insulīna, 75% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. OptiSet. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Izmantojiet tikai lietošanai ar OptiSet apstiprinātas injekciju adatas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas vispirms piestipriniet jaunu adatu.

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas veiciet drošības pārbaudi.

Pirms OptiSet lietošanas pirmo reizi izlasiet visu lietošanas instrukciju.

Jauna informācija par lietošanu:

Insulīna nosaukums ir uzdrukāts uz pildspalvveida injektora

Devu selektoru var griezt tikai vienā virzienā

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/077 (3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/078 (4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/079 (5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/103 (6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/108 (9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/080 (10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 25 OptiSet

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES OPTISET ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 25 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

OptiSet

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽĀ LIETOŠANAI AR OPTICLIK

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 25 100 SV/ml suspensija injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik

Insulinum humanum

25% izšķīduša insulīna, 75% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Lietošanai tikai ar OptiClik injektoru.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Ja OptiClik ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns OptiClik injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktu kārtridžu (ievietotu pildspalvveida injektorā) ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/128 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/129 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/130 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/131 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/132 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/133 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 25

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA LIETOŠANAI AR OPTICLIK ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 25 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto tikai ar OptiClik.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ SOLOSTAR

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 25 SoloStar 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

25% izšķīduša insulīna, 75% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Atvērt šeit

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Izmantojiet tikai lietošanai ar SoloStar apstiprinātas injekciju adatas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/158 (3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/159 (4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/160 (5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/161 (6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/162 (9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/163 (10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 25 SoloStar

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES SOLOSTAR ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 25 SoloStar 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/100 SV/ml: 5 ml un 10 ml FLAKONĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 30 100 SV/ml suspensija injekcijām flakonā

Insulinum humanum

30% izšķīduša insulīna, 70% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un vidēji ilgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām flakonā. 1 flakons pa 5 ml

5 flakoni pa 5 ml

1 flakons pa 10 ml

5 flakoni pa 10 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/170 (1 flakons pa 5 ml)

EU/1/97/030/171 (5 flakoni pa 5 ml)

EU/1/97/030/200 (1 flakons pa 10 ml)

EU/1/97/030/201 (5 flakoni pa 10 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 30 100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 30 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 30 100 SV/ml suspensija injekcijām kārtridžā

Insulinum humanum

30% izšķīduša insulīna, 70% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un vidēji ilgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām kārtridžā. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Insuman Comb 30 kārtridžus lieto tikai kopā ar šiem pildspalvveida injektoriem: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, JuniorSTAR.

Visi šie pildspalvveida injektori var nebūt pieejami Jūsu valstī.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Ja insulīna pildspalvveida injektors ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns insulīna pildspalvveida injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktu kārtridžu (ievietotu pildspalvveida injektorā) ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/172 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/173 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/174 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/175 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/176 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/177 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 30

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

TEKSTS UZ ALUMĪNIJA FOLIJAS, KO LIETO CAURSPĪDĪGU PLASTMASAS LIGZDU AR KĀRTRIDŽIEM AIZVĀKOŠANAI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. CITA

Pēc jauna kārtridža ievietošanas:

Pirms pirmās devas injicēšanas Jums jāpārbauda, vai Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida injektors darbojas pareizi. Sīkāku informāciju meklējiet Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida injektora lietošanas instrukcijas bukletā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 30 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto ar noteiktiem pildspalvveida injektoriem: skatīt lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ OPTISET

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 30 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

30% izšķīduša insulīna, 70% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un vidēji ilgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. OptiSet. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Izmantojiet tikai lietošanai ar OptiSet apstiprinātas injekciju adatas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas vispirms piestipriniet jaunu adatu.

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas veiciet drošības pārbaudi.

Pirms OptiSet lietošanas pirmo reizi izlasiet visu lietošanas instrukciju.

Jauna informācija par lietošanu:

Insulīna nosaukums ir uzdrukāts uz pildspalvveida injektora

Devu selektoru var griezt tikai vienā virzienā

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/178 (3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/179 (4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/180 (5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/181 (6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/182 (9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/183 (10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 30 OptiSet

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES OPTISET ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 30 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

OptiSet

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽĀ LIETOŠANAI AR OPTICLIK

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 30 100 SV/ml suspensija injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik

Insulinum humanum

30% izšķīduša insulīna, 70% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un vidēji ilgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Lietošanai tikai ar OptiClik injektoru.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Ja OptiClik ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns OptiClik injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktu kārtridžu (ievietotu pildspalvveida injektorā) ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/184 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/185 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/186 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/187 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/188 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/189 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 30

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA LIETOŠANAI AR OPTICLIK ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 30 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto tikai ar OptiClik.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ SOLOSTAR

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 30 SoloStar 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

30% izšķīduša insulīna, 70% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Pakāpeniskas iedarbības un ilgstošas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Atvērt šeit

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Izmantojiet tikai lietošanai ar SoloStar apstiprinātas injekciju adatas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/190 (3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/191 (4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/192 (5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/193 (6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/194 (9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/195 (10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 30 SoloStar

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES SOLOSTAR ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 30 SoloStar 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/100 SV/ml: 5 ml FLAKONĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 50 100 SV/ml suspensija injekcijām flakonā

Insulinum humanum

50% izšķīduša insulīna, 50% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un vidēji ilgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām flakonā. 1 flakons pa 5 ml

5 flakoni pa 5 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/048 (1 flakons pa 5 ml)

EU/1/97/030/049 (5 flakoni pa 5 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 50 100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 50 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/40 SV/ml: 10 ml FLAKONĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 50 40 SV/ml suspensija injekcijām flakonā

Insulinum humanum

50% izšķīduša insulīna, 50% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 40 SV (1,4 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un vidēji ilgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām flakonā. 1 flakons pa 10 ml

5 flakoni pa 10 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Atvērtus flakonus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/051 (1 flakons pa 10 ml)

EU/1/97/030/052 (5 flakoni pa 10 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 50 40

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 50 40 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 50 100 SV/ml suspensija injekcijām kārtridžā

Insulinum humanum

50% izšķīduša insulīna, 50% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un vidēji ilgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām kārtridžā. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Insuman Comb 50 kārtridžus lieto tikai kopā ar šiem pildspalvveida injektoriem: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, JuniorSTAR.

Visi šie pildspalvveida injektori var nebūt pieejami Jūsu valstī.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Ja insulīna pildspalvveida injektors ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns insulīna pildspalvveida injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktu kārtridžu (ievietotu pildspalvveida injektorā) ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/089 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/063 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/050 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/094 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/099 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/064 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 50

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

TEKSTS UZ ALUMĪNIJA FOLIJAS, KO LIETO CAURSPĪDĪGU PLASTMASAS LIGZDU AR KĀRTRIDŽIEM AIZVĀKOŠANAI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. CITA

Pēc jauna kārtridža ievietošanas:

Pirms pirmās devas injicēšanas Jums jāpārbauda, vai Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida injektors darbojas pareizi. Sīkāku informāciju meklējiet Jūsu insulīna ievadīšanas pildspalvveida injektora lietošanas instrukcijas bukletā.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 50 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto ar noteiktiem pildspalvveida injektoriem: skatīt lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ OPTISET

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 50 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

50% izšķīduša insulīna, 50% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un vidēji ilgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. OptiSet. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Izmantojiet tikai lietošanai ar OptiSet apstiprinātas injekciju adatas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas vispirms piestipriniet jaunu adatu.

Vienmēr pirms OptiSet lietošanas veiciet drošības pārbaudi.

Pirms OptiSet lietošanas pirmo reizi izlasiet visu lietošanas instrukciju.

Jauna informācija par lietošanu:

Insulīna nosaukums ir uzdrukāts uz pildspalvveida injektora

Devu selektoru var griezt tikai vienā virzienā

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/081 (3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/082 (4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/083 (5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/104 (6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/109 (9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/084 (10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 50 OptiSet

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES OPTISET ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 50 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

OptiSet

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML KĀRTRIDŽĀ LIETOŠANAI AR OPTICLIK

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 50 100 SV/ml suspensija injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik

Insulinum humanum

50% izšķīduša insulīna, 50% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un vidēji ilgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik. 3 kārtridži pa 3 ml

4 kārtridži pa 3 ml

5 kārtridži pa 3 ml

6 kārtridži pa 3 ml

9 kārtridži pa 3 ml

10 kārtridži pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Lietošanai tikai ar OptiClik injektoru.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Ja OptiClik ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas jāizmet un jāņem jauns OptiClik injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktus kārtridžus var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktu kārtridžu (ievietotu pildspalvveida injektorā) ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/134 (3 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/135 (4 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/136 (5 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/137 (6 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/138 (9 kārtridži pa 3 ml)

EU/1/97/030/139 (10 kārtridži pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 50

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA LIETOŠANAI AR OPTICLIK ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 50 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lieto tikai ar OptiClik.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3 ML PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ SOLOSTAR

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Comb 50 SoloStar 100 SV/ml suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum humanum

50% izšķīduša insulīna, 50% kristāliska protamīninsulīna

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

Ātras iedarbības un vidēji ilgas darbības insulīns.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: protamīnsulfāts, metakrezols, fenols, cinka hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, glicerīns, nātrija hidroksīds, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. 3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Atvērt šeit

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Rūpīgi samaisiet.

Izmantojiet tikai lietošanai ar SoloStar apstiprinātas injekciju adatas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces var uzglabāt līdz 4 nedēļām. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C un sargāt no tiešas karstuma un gaismas iedarbības. Iesāktas pildspalvveida pilnšļirces ledusskapī neuzglabāt.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/164 (3 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/165 (4 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/166 (5 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/167 (6 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/168 (9 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

EU/1/97/030/169 (10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Comb 50 SoloStar

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES SOLOSTAR ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Comb 50 SoloStar 100 SV/ml suspensija injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānais lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/10 ML FLAKONĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Infusat 100 SV/ml šķīdums injekcijām flakonā

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: fenols, cinka hlorīds, trometamols, poloksamērs 171, glicerīns, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām flakonā. 3 flakoni ar 10 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai. Lietošanai insulīna sūkņos, kuri ir piemēroti insulīnam ar 100 SV/ml. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/053

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Infusat 100

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Infusat 100 SV/ml šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/3,15 ML KĀRTRIDŽĀ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Infusat 100 SV/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 SV (3,5 mg) cilvēka insulīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: fenols, cinka hlorīds, trometamols, poloksamērs 171, glicerīns, sālsskābe (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām kārtridžā 5 kārtridži ar 3,15 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai. Lietošanai insulīna sūkņos, kuri ir piemēroti insulīnam ar 100 SV/ml. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/054

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Insuman Infusat

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA KĀRTRIDŽA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Infusat 100 SV/ml šķīdums injekcijām

Insulinum humanum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3,15 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS/ 10 ml FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Insuman Implantable 400 SV/ml šķīdums infūzijām

Insulinum humanum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml satur 400 SV cilvēka insulīna (atbilst 14 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: fenols, cinka hlorīds, trometamols, glicerīns, poloksamērs 171, nātrija hidroksīds, sālsskābe un ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums infūzijām 4000 SV/10 ml

1 flakons

5 flakoni

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietot tikai ar Medtronic MiniMed implantējamo sūkni.

Flakons vienreizējai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intraperitoneālai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

UZMANĪBU — LIELS STIPRUMS

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Ātras iedarbības un īslaicīgas darbības insulīns

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Sūknī zāles ir stabilas 45 dienas 37 °C temperatūrā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neatvērti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/97/030/202 (1 flakons pa 10 ml)

EU/1/97/030/203 (5 flakoni pa 10 ml)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTRĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Insuman Implantable 400 SV/ml infūzija

Insulinum humanum

Intraperitoneālai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lietot tikai ar Medtronic MiniMed implantējamo sūkni.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

4000 SV/10 ml

6. CITA

LIELS STIPRUMS

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas