Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kineret (anakinra) – Lietošanas instrukcija - L04AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKineret
ATĶ kodsL04AA14
Vielaanakinra
RažotājsSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Kineret 100 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē

Anakinra

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums irjebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Kineret un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms Kineret lietošanas

3.Kā lietot Kineret

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Kineret

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Kineret un kādam nolūkam tās lieto

Kineret aktīvā viela ir anakinra. Tas ir citokīna veids (imūndepresants), kurš tiek lietots reimatoīdā artrīta terapijā. Citokīni ir proteīni, ko ražo Jūsu organisms, un tie koordinē šūnu savstarpējo komunikāciju un palīdz kontrolēt šūnu darbību. Reimatoīdā artrīta gadījumā Jūsu organisms ražo pārāk daudz citokīna, ko sauc par interleikīnu-1. Rezultātā rodas ādas pietūkums un audu bojājumi. Parasti Jūsu organisms ražo proteīnu, kas bloķē interleikīna-1 kaitīgo iedarbību. Kineret aktīvā viela ir anakinra, kas darbojas tāpat kā Jūsu dabiskais interleikīnu-1 bloķējošais proteīns. Anakinra ražo ar DNS tehnoloģiju, izmantojot mikroorganismu E. coli.

Kineret lieto reimatoīdā artrīta (RA) pazīmju un simptomu ārstēšanai pieaugušajiem pacientiem (no 18 gadu vecuma), kombinējot to ar citām zālēm – metotreksātu. Kineret ir paredzēts pacientiem, kuru reakcija uz vienu pašu metotreksātu nav pietiekami laba, lai varētu ārstēt reimatoīdo artrītu.

2.Kas jāzina pirms Kineret lietošanas

Nelietojiet Kineret šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret anakinru vai kādu citu 6.punktā minēto šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir alerģija pret citiem produktiem, kas iegūti ar DNS tehnoloģiju, izmantojot mikroorganismu E. coli;

-ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi (nieru bojājumi);

-ja Jums ir neitropēnija (zems balto asinsķermenīšu skaits), ko nosaka asins analīzē.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu

-ja pēc Kineret injekcijas Jūsu ķermeni pārklāj izsitumi, rodas elpas trūkums, elpa ir sēcoša, parādās ātrs pulss vai svīšana. Tas var nozīmēt, ka esat alerģisks pret Kineret.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pārrunājiet ar ārstu:

-ja Jūsu slimību vēsturē atkārtojas infekcijas slimības vai arī Jūs slimojat ar astmu. Kineret var pasliktināt Jūsu stāvokli;

-ja Jums ir vēzis. Ārstam jāpieņem lēmums par to, vai Jums var parakstīt Kineret;

-ja Jums ir bijis palielināts aknu enzīmu līmenis;

-ja Jums ir vajadzīga vakcinācija. Lietojot Kineret, Jums nedrīkst injicēt dzīvas vakcīnas.

Bērni un pusaudži

Kineret lietošana bērniem un pusaudžiem reimatoīdā artrīta ārstēšanā nav pilnībā izpētīta, tādēļ tā lietošana nav ieteicama.

Citas zāles un Kineret

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Vienlaicīgi ar Kineret nedrīkst lietot zāles, ko sauc par audzēju nekrozes faktora (TNF) inhibitoriem, piemēram, etanerceptu, jo tādējādi var palielināt infekciju risku.

Uzsākot ārstēšanu ar Kineret, samazināsies hroniskais iekaisums jūsu organismā. Tas var nozīmēt, ka var būt nepieciešama dažu citu zāļu, piemēram, varfarīna vai fenitoīna, devas pielāgošana.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Kineret lietošana grūtniecēm nav pārbaudīta. Kineret lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama un sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanās laikā ar Kineret jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Nav zināms, vai anakinra izdalās ar mātes pienu. Ja lietojat Kineret, zīdīšana ir jāpārtrauc.

Kineret satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) 100 mg devā, t.i., būtībā "nātriju nesatur".

3.Kā lietot Kineret

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā jautājiet ārstam vai farmaceitam. Kineret jāinjicē zem ādas (subkutāni) reizi dienā. Injekciju jācenšas izdarīt katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Kineret injicēšana sev

Ārsts var nolemt, ka vislabāk būs, ja pats sev injicēsiet Kineret. Ārsts vai medmāsa Jums parādīs, kā to dara. Nemēģiniet izdarīt injekciju, ja neesiet apmācīts, kā to darīt.

Norādījumus par to, kā sev injicēt Kineret, lasiet apakšpunktā šīs instrukcijas beigās.

Ja esat lietojis Kineret vairāk nekā noteikts

Lietojot lielāku Kineret devu, nevajadzētu rasties sarežģījumiem. Ja tie tomēr rodas, Jums jāsazinās ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Ja nejūtaties labi, ar ārstu vai medmāsu jāsazinās nekavējoties.

Ja esat aizmirsis lietot Kineret

Ja esat aizmirsis injicēt Kineret devu, Jums jāsazinās ar ārstu, lai noskaidrotu, kad jāinjicē nākamā deva.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jebkurā no tālāk minētajām situācijām nekavējoties par to pastāstiet savam ārstam:

-Kineret terapijas laikā var rasties smagas infekcijas slimības, piemēram, pneimonija (plaušu iekaisums) vai ādas infekcija. Simptomi var būt drudzis, klepus vai apsārtums un jutīga āda.

-Retāk novēro nopietnas alerģiskas reakcijas. Tomēr jebkurš no šādiem simptomiem var ļiecināt par alerģisku reakciju pret Kineret, tādēļ nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Pārtrauciet injicēt Kineret.

-Sejas, mēles vai rīkles pietūkums,

-apgrūtināta rīšana vai elpošana,

-ātrs pulss vai svīšana,

-ādas nieze vai izsitumi.

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 cilvēku no 10):

-apsārtums, pietūkums, zilums vai nieze injekcijas vietā. Šie simptomi parasti izpaužas vieglā vai vidēji smagā formā un visbiežāk rodas terapijas sākumā;

-galvassāpes;

-paaugstināta kopējā holesterīna koncentrācija asinīs.

Biežas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10):

-neitropēnija (mazs leikocītu skaits), ko nosaka asins analīzē. Tas varētu palielināt infekcijas slimību risku. Infekcijas simptomi var būt drudzis vai kakla iekaisums;

-smagas infekcijas slimības, piemēram, pneimonija (plaušu iekaisums) vai ādas infekcija;

-trombocitopēnija (mazs trombocītu skaits asinīs).

Retākas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100):

-nopietnas alerģiskas reakcijas, tostarp sejas, mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta rīšana vai elpošana, pēkšņi paātrinājies pulss vai svīšana, ādas nieze vai izsitumi;

-paaugstināti aknu enzīmu līmeņi, ko nosaka asins analīzē.

Nezināma biežuma nevēlamās blakusparādības (vadoties pēc pieejamajiem datiem, biežums nav nosakāms).

-Aknu darbības traucējumu pazīmes, t.i., ādas un acu dzelte, slikta dūša, apetītes zudums, tumšas krāsas urīns un gaišas krāsas ekskrementi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Kineret

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc EXP vai Derīgs līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C–8 °C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs zāles, ja domājat, ka tās ir bijušas sasalušas. Kad flakons izņemts no ledusskapja un sasilis līdz istabas temperatūrai (līdz 25 °C), tas jāizlieto 12 stundu laikā vai jāiznīcina.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Kineret satur

-Aktīvā viela ir anakinra. Katra pilnšļirce satur 100 mg anakinras.

-Citas sastāvdaļas ir bezūdens citronskābe, nātrija hlorīds, dinātrija edetāta dihidrāts, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Kineret ārējais izskats un iepakojums

Kineret ir dzidrs, bezkrāsains vai balts šķīdums injekcijām, ko piegādā gatavu lietošanai pilnšļircē. Tas var saturēt dažas caurspīdīgas vai baltas olbaltumvielu daļiņas. Šādu daļiņu klātbūtne neietekmē produkta kvalitāti.

Iepakojumā pa 1, 7 vai 28 pilnšļircēm (vairāku kastīšu iepakojumā 4 kastītes pa 7 pilnšļircēm). Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stokholma

Zviedrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kā sev injicēt Kirenet

Šeit ir sniegta informācija par to, kā sev injicēt Kineret. Svarīgi, lai Jūs nemēģinātu izdarīt sev injekciju, kamēr ārsts, medmāsa vai farmaceits Jūs nav apmācījuši. Ja neesat pārliecināts par to, kā veikt injicēšanu vai Jums ir jautājumi, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Kā Jums vai personai, kas veic Jums injekciju, jārīkojas ar Kineret pilnšļirci?

Injekcija ir jāizdara katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Kineret injicē zem ādas. Tā ir subkutāna injekcija.

Vajadzīgais aprīkojums

Lai izdarītu sev subkutānu injekciju, Jums būs vajadzīgi:

jauna Kineret pilnšļirce;

spirtā samitrinātas salvetes.

Kas jādara pirms Kineret subkutānas injekcijas?

1.Izņemiet no ledusskapja Kineret pilnšļirci.

2.Pilnšļirci nekratiet.

3.Pārbaudiet derīguma termiņu uz pilnšļirces marķējuma (EXP). Nelietojiet to, ja ir pagājusi norādītā mēneša pēdējā diena.

4.Pārbaudiet Kineret ārējo izskatu. Tam jābūt dzidram, bezkrāsainam vai baltam šķīdumam. Šķīdumā var atrasties dažas caurspīdīgas vai baltas olbaltumvielu daļiņas. Šādu daļiņu klātbūtne neietekmē produkta kvalitāti. Ja šķīdums ir mainījis krāsu vai ir duļķains, vai, ja tajā ir sīkas daļiņas, kuras nav caurspīdīgas vai baltas, to nedrīkst lietot.

5.Lai injicēšana noritētu patīkamāk, ļaujiet pilnšļircei pastāvēt 30 minūtes, lai tā sasiltu līdz istabas temperatūrai, vai arī dažas minūtes paturiet pilnšļirci rokā. Nesildiet Kineret citādā veidā (piemēram, mikroviļņu krāsnī vai karstā ūdenī).

6.Nenoņemiet šļirces uzgali, kamēr neesat sagatavojies injekcijai.

7.Rūpīgi nomazgājiet rokas.

8.Atrodiet ērtu, labi apgaismotu, tīru vietu un aizsniedzamā attālumā novietojiet visu nepieciešamo aprīkojumu.

Kā jāsagatavo Kineret injekcija?

Pirms Kineret injicēšanas veiciet šādas darbības:

1.Saņemiet šļirci un viegli noņemiet adatas apvalku, to negriežot. Šļirci un adatas apvalku velciet taisni, kā parādīts 1. un 2. zīmējumā.

Nepieskarieties adatai un nenospiediet virzuli.

2.Pilnšļircē var būt mazi gaisa burbulīši. Jums tie nav jāizvada. Šķīduma ar gaisa burbulīšiem injicēšana ir nekaitīga.

3.Tagad varat izmantot pilnšļirci.

Kur jāinjicē?

Vispiemērotākās vietas, kur sev pašam izdarīt injekciju, ir:

augšstilbu augšpuse;

vēders, izņemot nabas rajonu.

Katru reizi injicējiet citā vietā, lai nerastos jēlums. Ja injicē cits cilvēks, viņš var injicēt zāles arī Jūsu augšdelmā.

Kā jāinjicē?

1.Dezinficējiet ādu ar spirtā samitrinātu salveti un saņemiet ādu starp īkšķi un rādītājpirkstu, nespiežot to.

2.Ievadiet adatu ādā pilnībā, kā to Jums parādīja medmāsa vai ārsts.

3.Injicējiet zāles lēnām un vienmērīgi, visu laiku turot ādu satvertu.

4.Pēc zāļu injicēšanas izņemiet adatu un atbrīvojiet satverto ādu.

5.Vienai injekcijai izmantojiet vienu šļirci.

Atcerieties

Ja rodas problēmas, lūdziet palīdzību un padomu ārstam vai medmāsai.

Izlietoto šļirču iznīcināšana

Uz izlietotajām adatām nelieciet atpakaļ apvalku.

Izlietotās šļirces uzglabājiet bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nekad neizmetiet izlietotās pilnšļirces mājas atkritumu spainī.

Izlietotā pilnšļirce jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Kineret 100 mg/0,67 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Anakinra

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

­Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

­Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

­Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

­Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Kineret un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Kineret lietošanas

3.Kā lietot Kineret

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Kineret

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Kineret un kādam nolūkam to lieto

Kineret aktīvā viela ir anakinra. Tas ir citokīnu veids (viela, kas nomāc imūno sistēmu) šādu slimību ārstēšanai:

reimatoīdais artrīts (RA);

ar kriopirīnu saistītie periodiskie sindromi (CAPS), tajā skaitā šādas autoimūnās slimības:

-jaundzimušo multisistēmu iekaisuma slimības (NOMID), saukta arī par zīdaiņu hronisko neiroloģisko, ādas, locītavu sindromu (CINCA);

-Makla-Velsa sindroma (MWS);

-ģimenes aukstuma autoiekaisuma sindroma (FCAS).

Citokīni ir proteīni, ko ražo Jūsu organisms, un tie koordinē šūnu savstarpējo komunikāciju un palīdz kontrolēt šūnu darbību. Reimatoīdā artrīta un CAPS (ar kriopirīnu saistīto periodisko sindromu) gadījumā Jūsu organisms ražo pārāk daudz citokīna, ko sauc par interleikīnu-1. Tā rezultātā rodas kaitīga iedarbība, kas izraisa iekaisumu un slimības simptomus. Parasti Jūsu organisms ražo proteīnu, kas bloķē interleikīna-1 kaitīgo iedarbību.

Kineret aktīvā viela ir anakinra, kas darbojas tāpat kā Jūsu dabiskais interleikīnu-1 bloķējošais proteīns. Anakinra ražo ar DNS tehnoloģiju, izmantojot mikroorganismu E. coli.

Kineret ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem pacientiem (no 18 gadu vecuma) reimatoīdā artrīta (RA) simptomu un pazīmju ārstēšanai, kombinējot to ar citām zālēm – metotreksātu. Kineret ir paredzēts pacientiem, kuru atbildes reakcija uz metotreksātu vienu pašu nav pietiekami laba, lai varētu kontrolēt reimatoīdo artrītu.

Ar kriopirīnu saistīto periodisko sindromu (CAPS) pacientiem Kineret lieto tādu ar slimību saistītu iekaisuma pazīmju un simptomu ārstēšanai kā izsitumi, sāpes locītavās, drudzis, galvassāpes un nespēks pieaugušajiem un bērniem (8 mēnešu vecumā un vecākiem).

2. Kas Jums jāzina pirms Kineret lietošanas

Nelietojiet Kineret šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret anakinra vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir alerģija pret citiem produktiem, kas iegūti ar DNS tehnoloģiju, izmantojot mikroorganismu E. coli;

-ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi (nieru bojājums);

-ja Jums ir neitropēnija (zems balto asins šūnu skaits), ko nosaka asins analīzē.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu

-ja pēc Kineret injekcijas Jūsu ķermeni pārklāj izsitumi, rodas elpas trūkums, elpošana ir sēcoša, parādās ātrs pulss vai svīšana. Tās var būt alerģijas pret Kineret pazīmes.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Kineret lietošanas konsultējieties ar ārstu:

-ja Jums ir bijušas atkārtojas infekcijas vai arī Jūs slimojat ar astmu. Kineret var pasliktināt šīs slimības;

-ja Jums ir vēzis. Ārstam jāpieņem lēmums par to, vai Jums var parakstīt Kineret.

-ja Jums ir bijis paaugstināts aknu enzīmu līmenis;

-ja Jums ir vajadzīga vakcinācija. Lietojot Kineret, Jūs nedrīkstat saņemt dzīvas vakcīnas.

Bērni un pusaudži

RA (reimatoīdais artrīts): Kineret lietošana bērniem un pusaudžiem, kas slimo ar reimatoīdo artrītu, nav pilnībā izpētīta, tādēļ tā lietošana nav ieteicama.

CAPS (ar kriopirīnu saistītie periodiskie sindromi): Kineret nav ieteicams lietot bērniem jaunākiem par 8 mēnešiem, jo nav datu par pielietošanu šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Kineret

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Vienlaicīgi ar Kineret nedrīkst lietot zāles, ko sauc par audzēju nekrozes faktora (TNF) inhibitoriem, tādas kā etanercepts, jo tas var paaugstinā infekciju risku.

Uzsākot ārstēšanu ar Kineret, samazināsies hroniskais iekaisums Jūsu organismā. Tas var nozīmēt, ka var būt nepieciešama dažu citu zāļu, piemēram, varfarīna, vai fenitoīna, devas pielāgošana.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Kineret lietošana nav pārbaudīta grūtniecēm. Kineret lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama, un sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanās laikā ar Kineret jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Nav zināms, vai anakinra izdalās ar mātes pienu. Nebarojiet bērnu ar krūti, ja lietojat Kineret.

Kineret satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) 100 mg devā, t.i., būtībā "nātriju nesatur".

3. Kā lietot Kineret

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Kineret jāinjicē zem ādas (subkutāni) katru dienu. Injekciju jācenšas izdarīt katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Ieteicamā deva ir no 20 līdz 90 mg vai 100 mg. Ārsts izskaidros, kāda deva Jums nepieciešama un vai Jums ir jālieto deva, kas pārsniedz 100 mg.

Kineret injicēšana sev

Ārsts var nolemt, ka ērtāk būs, ja pats sev injicēsiet Kineret. Ārsts vai medmāsa Jums parādīs, kā to darīt. Nemēģiniet izdarīt injekciju pats sev, ja neesiet apmācīts, kā to darīt.

Norādījumus par to, kā sev vai savam bērnam injicēt Kineret, lasiet punktā „Instrukcijas par Kineret sagatavošanu un injicēšanu" šīs instrukcijas beigās.

Ja esat lietojis Kineret vairāk nekā noteikts

Nejauši injicējot lielāku Kineret devu nekā paredzēts, Jums nevajadzētu rasties nopietniem sarežģījumiem. Ja tas tomēr notiek, Jums jāsazinās ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Ja nejūtaties labi, sazinieties ar ārstu vai medmāsu nekavējoties.

Ja esat aizmirsis lietot Kineret

Ja esat aizmirsis injicēt Kineret devu, Jums jāsazinās ar ārstu, lai noskaidrotu, kad jāinjicē nākamā deva.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējamās blakusparādības ir līdzīgas neatkarīgi no tā, vai Jūs ar Kineret ārstējat RA (reimatoīdo artrītu) vai CAPS (ar kriopirīnu saistītos periodiskos sindromus).

Ja notiek jebkāda no tālāk minētajām situācijām, nekavējoties par to pastāstiet savam ārstam:

-Kineret terapijas laikā var rasties smagas infekcijas, piemēram, pneimonija (plaušu iekaisums) vai ādas infekcija. Simptomi var būt drudzis, klepus vai apsārtums un jutīga āda.

-Retāk novēro nopietnas alerģiskas reakcijas. Tomēr jebkurš no šādiem simptomiem var liecināt par alerģisku reakciju pret Kineret, tādēļ nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Pārtrauciet injicēt Kineret.

-Sejas, mēles vai rīkles pietūkums.

-Apgrūtināta rīšana vai elpošana.

-Pēkšņi paātrinājies pulss vai svīšana.

-Ādas nieze vai izsitumi.

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 cilvēku no 10):

-apsārtums, pietūkums, zilumi vai nieze injekcijas vietā. Šie simptomi parasti izpaužas vieglā vai vidēji smagā formā un visbiežāk rodas ārstēšanas sākumā.

-galvassāpes;

-paaugstināta kopējā holesterīna koncentrācija asinīs.

Biežas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 10):

-neitropēnija (zems balto asins šūnu skaits), ko nosaka asins analīzē. Tas varētu paaugstināt infekcijas risku. Infekcijas simptomi var būt drudzis vai kakla iekaisums.

-smagas infekcijas, piemēram, pneimonija (krūšu kurvja infekcija) vai ādas infekcija;

-trombocitopēnija (mazs trombocītu skaits asinīs).

Retākas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 cilvēku no 100):

-nopietnas alerģiskas reakcijas, tajā skaitā sejas, mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta rīšana vai elpošana, pēkšņi paātrinājies pulss vai svīšana, ādas nieze vai izsitumi;

-paaugstināts aknu enzīmu līmenis, ko nosaka asins analīzē.

Nezināma biežuma nevēlamās blakusparādības (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

-aknu darbības traucējumu pazīmes, t.i., ādas un acu dzelte, slikta dūša, ēstgribas zudums, tumšas krāsas urīns un gaišas krāsas fēces.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Kineret

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc EXP vai Derīgs līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C līdz 8 °C temperatūrā). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā kartona iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Nelietojiet Kineret, ja domājat, ka tas ir bijis sasalis. Kad flakons izņemts no ledusskapja un sasilis līdz istabas temperatūrai (līdz 25 °C), tas jāizlieto 12 stundu laikā vai jāiznīcina.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Kineret satur

-Aktīvā viela ir anakinra. Katra graduētā pilnšļirce satur 100 mg anakinras.

-Citas sastāvdaļas ir bezūdens citronskābe, nātrija hlorīds, dinātrija edetāta dihidrāts, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Kineret ārējais izskats un iepakojums

Kineret ir dzidrs, bezkrāsains līdz baltam šķīdums injekcijām, ko piegādā gatavu lietošanai pilnšļircē. Tas var saturēt dažas caurspīdīgas līdz baltām olbaltumvielu daļiņas. Šādu daļiņu klātbūtne neietekmē zāļu kvalitāti.

Iepakojumā pa 1, 7 vai 28 (vairāku kastīšu iepakojumā 4 kastītes pa 7 pilnšļircēm) pilnšļircēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stokholma

Zviedrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUKCIJAS PAR KINERET SAGATAVOŠANU UN INJICĒŠANU

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par to, kā sev vai savam bērnam injicēt Kineret. Svarīgi, lai Jūs nemēģinātu izdarīt injekciju sev vai savam bērnam, kamēr ārsts, medmāsa vai farmaceits Jūs nav apmācījis. Ja Jums ir jautājumi par to, kā injicēt, lūdzu, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Kā Jums vai personai, kas veic Jums injekciju, jārīkojas ar Kineret pilnšļirci?

Injekcija sev vai savam bērnam ir jāizdara katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Kineret injicē zem ādas. To sauc par injekciju zemādā.

Adatas apvalks (uzgalis)

Adata

Šļirces cilindrs

Virzulis

Aprīkojums

Lai izdarītu sev vai savam bērnam injekciju zemādā, Jums būs vajadzīgs:

Kineret pilnšļirce;

spirtā samitrinātas salvetes vai līdzīgas salvetes un

sterila marle vai drāna.

Kas jādara pirms Kineret zemādas injekcijas sev vai savam bērnam?

1.Izņemiet no ledusskapja Kineret pilnšļirci.

2.Nekratiet pilnšļirci.

3.Pārbaudiet derīguma termiņu uz pilnšļirces marķējuma (EXP). Nelietojiet to, ja ir pagājusi norādītā mēneša pēdējā diena.

4.Pārbaudiet Kineret ārējo izskatu. Tam jābūt dzidram, bezkrāsainam līdz baltam šķīdumam. Šķīdumā var atrasties dažas caurspīdīgas līdz baltas olbaltumvielu daļiņas. Šādu daļiņu klātbūtne neietekmē zāļu kvalitāti. Ja šķīdums ir mainījis krāsu vai ir duļķains, vai, ja tajā ir sīkas daļiņas, kuras nav caurspīdīgas līdz baltas, to nedrīkst lietot.

5.Lai injicēšana noritētu patīkamāk, ļaujiet pilnšļircei pastāvēt 30 minūtes, lai tā sasiltu līdz istabas temperatūrai, vai arī dažas minūtes paturiet pilnšļirci rokā. Nesildiet Kineret citādā veidā (piemēram, mikroviļņu krāsnī vai karstā ūdenī).

6.Nenoņemiet šļirces uzgali, kamēr neesat sagatavojies injekcijai.

7.Rūpīgi nomazgājiet rokas.

8.Atrodiet ērtu, labi apgaismotu, tīru vietu un aizsniedzamā attālumā novietojiet visu nepieciešamo aprīkojumu.

9.Pārbaudiet, kādu Kineret devu Jūsu ārsts ir izrakstījis - 20 līdz 90 mg, 100 mg vai lielāku.

Ja Jūsu ārsts ir izrakstījis 100 mg devu, pārejiet uz sadaļu “Kā sagatavot 100 mg devu”.

Ja Jūsu ārsts ir izrakstījis mazāku devu, pārejiet uz sadaļu “Kā sagatavot devu 20 līdz 90 mg”.

Kā sagatavot 100 mg devu

Pirms Kineret injicēšanas veiciet šādas darbības:

1.Paņemiet šļirci un uzmanīgi noņemiet adatas apvalku, to negriežot. Velciet taisni, kā parādīts A. attēlā.

Nepieskarieties adatai un nenospiediet virzuli.

Nekavējoties izmetiet, adatas apvalku.

2.Pilnšļircē var būt mazi gaisa burbulīši. Jums tie pirms injekcijas nav jāizvada. Šķīduma ar gaisa burbulīšiem injicēšana ir nekaitīga.

Adatas apvalks (uzgalis) Adata

A attēls

3.Tagad varat lietot pilnšļirci atbilstoši sadaļās “Kur jāinjicē?” un “Kā jāinjicē?” aprakstītajam.

Kā sagatavot devu 20 līdz 90 mg

Pirms Kineret injicēšanas veiciet šādas darbības:

1.Paņemiet šļirci un uzmanīgi noņemiet adatas uzgali, to negriežot. Velciet taisni, kā parādīts

A. attēlā

. Nepieskarieties adatai un nenospiediet virzuli. Nekavējoties atbrīvojieties no adatas apvalka.

2.Turiet vienā rokā pilnšļirci ar adatu uz augšu, kā parādīts

B. attēlā.

Novietojot īkšķi uz virzuļa gala un lēnām nospiediet virzuli, līdz adatas galā parādās neliels šķidruma piliens.

3.Pagrieziet šļirci ar adatu uz leju. Novietojiet sterilo marli vai drānu uz līdzenas virsmas un turiet šļirci ar adatu virs marles

vai drānas, kā parādīts C. attēlā. Jums jāseko, lai adata nepieskartos marlei vai drānai.

4.Novietojot īkšķi uz virzuļa gala, lēni nospiediet virzuli, līdz virzuļa priekšējā daļa ir sasniegusi Jūsu Kineret devas atzīmi uz skalas. (Ārsts Jums norādīs, kāda deva Jums jālieto). Izvadītais šķidrums absorbēsies marlē vai drānā, kā parādīts

C. attēlā.

5.Ja neizdodas iestatīt pareizo devu, iznīciniet pilnšļirci un lietojiet jaunu.

6.Varat lietot pilnšļirci atbilstoši sadaļās “Kur jāinjicē?” un “Kā jāinjicē?” aprakstītajam.

B attēls

C attēls

Kur jāinjicē?

Vispiemērotākās vietas, kur sev vai savam bērnam izdarīt injekciju, ir (skatīt D. attēlu):

vēders (izņemot rajonu ap nabu);

augšstilbu augšpuse;

sēžamvietas ārējā augšējā daļa un

augšdelmu priekšējā daļa.

Pieaugušajiem

Bērniem

Priekšpus

 

Aizmugure

 

Priekšpus

 

Aizmugure

D attēls

Katru reizi injicējiet citā vietā, lai nerastos jēlums. Ja injicē cits cilvēks, viņš var injicēt zāles arī Jūsu augšdelma aizmugurējā daļā.

Kā jāinjicē?

1.Dezinficējiet ādu ar spirtā samitrinātu salveti un saņemiet ādu starp īkšķi un rādītājpirkstu, nespiežot to.

2.Ievadiet adatu ādā pilnībā, kā to Jums parādīja medmāsa vai ārsts.

3.Injicējiet zāles lēnām un vienmērīgi, visu laiku turot ādu satvertu, kā parādīts attēlā E.

Eattēls

4.Pēc zāļu injicēšanas izņemiet adatu un atbrīvojiet satverto ādu.

5.Visas neizlietotās zāles ir jāiznīcina. Vienai injekcijai izmantojiet vienu šļirci. Nelietojiet šļirci atkārtoti, jo tas var izraisīt infekciju.

Atcerieties

Ja rodas problēmas, lūdziet palīdzību un padomu ārstam vai medmāsai.

Izlietoto šļirču un materiālu iznīcināšana

Nelieciet atpakaļ apvalku uz izlietotajām adatām.

Izlietotās šļirces uzglabājiet bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nekad neizmetiet izlietotās pilnšļirces sadzīves atkritumu spainī.

Ja Jūsu lietotā deva ir mazāka nekā 100 mg, Jums liks izvadīt lieko šķidrumu marlē vai drānā. Pēc injekcijas iznīciniet mitro marli vai drānu kopā ar pilnšļirci un notīriet virsmu ar nelietotu drānu.

Izlietotā pilnšļirce un marle vai drāna ar Kineret šķīdumu jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas