Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiovig (human normal immunoglobulin (IVIg)) – Zāļu apraksts - J06BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsKiovig
ATĶ kodsJ06BA02
Vielahuman normal immunoglobulin (IVIg)
RažotājsBaxter AG

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

KIOVIG 100 mg/ml šķīdums infūzijām

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Immunoglobulinum humanum normale (cilvēka normālais imūnglobulīns) (IVIg)

Viens ml satur:

Immunoglobulinum humanum normale (cilvēka normālais imūnglobulīns) ……………100 mg* (tīrība vismaz 98% IgG)

Katrs 10 ml flakons satur: 1 g cilvēka normālo imūnglobulīnu

Katrs 25 ml flakons satur: 2,5 g cilvēka normālo imūnglobulīnu

Katrs 50 ml flakons satur: 5 g cilvēka normālo imūnglobulīnu

Katrs 100 ml flakons satur: 10 g cilvēka normālo imūnglobulīnu

Katrs 200 ml flakons satur: 20 g cilvēka normālo imūnglobulīnu

Katrs 300 ml flakons satur: 30 g cilvēka normālo imūnglobulīnu

IgG apakšklašu sadalījums (apt. vērtības):

IgG1 ≥ 56,9%

IgG2 ≥ 26,6%

IgG3 ≥ 3,4%

IgG4 ≥ 1,7%

Maksimālais IgA saturs ir 140 mikrogrami/ml.

Izgatavots no asins donoru plazmas.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums infūzijām.

Šķīdums ir dzidrs vai mazliet opalescējošs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Aizstājterapija pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem (no 0 līdz 18 gadiem) šādos gadījumos:

primārā imūndeficīta sindroms ar pasliktinātu antivielu veidošanos (skatīt 4.4. apakšpunktā);

hipogammaglobulinēmija un atkārtotas baktēriju infekcijas pacientiem ar hronisku limfoleikozi (HLL), kuriem profilaktiskās antibiotikas ir neefektīvas;

hipogammaglobulinēmija un atkārtotas baktēriju infekcijas pacientiem ar multiplo mielomu plato fāzē, kuri nereaģē uz pneimkoku imunizāciju;

hipogammaglobulinēmija pacientiem pēc alogēnas asins cilmes šūnu transplantācijas (HSCT);

iedzimts AIDS un atkārtotas baktēriju infekcijas.

Imunomodulācija pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem (no 0 līdz 18 gadiem) šādos gadījumos:

primārā imūnā trombocitopēnija (ITP) pacientiem ar paaugstinātu asiņošanas risku vai pirms ķirurģiskas operācijas, lai koriģētu trombocītu skaitu;

Gijēna Barē (Guillain Barré) sindroms;

Kavasaki (Kawasaki) slimība;

Multifokālā motorā neiropātija (MMN).

4.2.Devas un lietošanas veids

Aizstājterapiju drīkst uzsākt un uzraudzīt tāda ārsta klātbūtnē, kuram ir pieredze imūndeficīta ārstēšanā.

Devas

Devas un lietošanas shēma ir atkarīgas no indikācijām.

Aizstājterapijā devu var būt nepieciešams pielāgot atsevišķi katram pacientam atkarībā no farmakokinētiskās un klīniskās reakcijas. Turpmākās lietošanas shēmas ir dotas kā vadlīnijas.

Aizstājterapija primārā imūndeficīta sindroma gadījumā

Lietošanas shēma jāizveido tā, lai IgG zemākais līmenis (mērot pirms nākamās infūzijas) būtu vismaz 5–6 g/l. Ir nepieciešami trīs līdz seši mēneši pēc terapijas uzsākšanas, lai iestātos līdzsvars. Ieteicamā vienreizējā sākuma deva ir 0,4-0,8 g/kg ķermeņa masas (ĶM), kam seko vismaz 0,2 g/kg ĶM katras trīs līdz četras nedēļas.

Deva, kas nepieciešama, lai panāktu zemāko līmeni 5–6 g/l, ir robežās no 0,2 līdz 0,8 g/kg ĶM mēnesī. Ievades intervāls, kad ir sasniegts stabils stāvoklis, variē no 3 līdz 4 nedēļām.

Zemākie līmeņi ir jāmēra un jāizvērtē kombinācijā ar datiem par saslimstību ar infekciju. Lai samazinātu infekcijas izplatības ātrumu, var būt jāpalielina deva un jāmēģina sasniegt augstāku zemāko līmeni.

Hipogammaglubulinēmija un atkārtotas baktēriju infekcijas pacientiem ar hronisku limfoleikozi (HLL), kuriem profilaktiskās antibiotikas ir neefektīvas; hipogammaglobulinēmija un atkārtotas baktēriju infekcijas pacientiem ar multiplo mielomu plato fāzē, kuri nereaģē uz pneimkoku imunizāciju; ar iedzimtu AIDS un atkārtotām baktēriju infekcijām

Ieteicamā deva ir 0,2-0,4 g/kg katras trīs līdz četras nedēļas.

Hipogammaglobulinēmija pacientiem pēc alogēnas asins cilmes šūnu transplantācijas

Ieteicamā deva ir 0,2–0,4 g/kg katras trīs līdz četras nedēļas. Minimālajam līmenim jābūt augstākam par 5 g/l.

Primārā imūnā trombocitopēnija

Ir divas alternatīvas lietošanas shēmas:

0,8–1 g/kg pirmajā dienā; šo devu var atkārtot reizi 3 dienās;

0,4 g/kg dienā divas līdz piecas dienas.

Ārstēšanu var atkārtot recidīva gadījumā.

Gijēna Barē (Guillain Barré) sindroms

0,4 g/kg/dienā 5 dienas.

Kavasaki (Kawasaki) slimība

1,6-2 g/kg lietot dalītās devās divu līdz piecu dienu laikā vai 2,0 g/kg kā viena deva. Pacientiem jāveic vienlaicīga ārstēšana ar acetilsalicilskābi.

Multifokālā motorā neiropātija (MMN)

Sākuma deva: 2 g/kg, kas tiek dota 2–5 dienas

Balstdeva: 1 g/kg katras 2-4 nedēļas vai 2 g/kg katras 4-8 nedēļas

Tabulā apkopota informācija par ieteicamām devām:

Indikācija

Deva

Injekciju biežums

 

sākuma deva:

 

Aizstājterapija primārā imūndeficīta

0,4-0,8 g/kg

 

gadījumā

turpmāk:

katras 3-4 nedēļas, lai iegūtu IgG

 

0,2-0,8 g/kg

zemāko līmeni vismaz 5-6 g/l

Aizstājterapija sekundārā imūndeficīta

0,2-0,4 g/kg

katras 3-4 nedēļas, lai iegūtu IgG

gadījumā

 

zemāko līmeni vismaz 5-6 g/l

Iedzimts AIDS

0,2-0,4 g/kg

katras 3-4 nedēļas

Hipogammaglobulinēmija (<4 g/l)

0,2-0,4 g/kg

katras 3-4 nedēļas, lai iegūtu IgG

pacientiem pēc alogēnas asins cilmes šūnu

 

zemāko līmeni virs 5 g/l

transplantācijas

 

 

 

 

 

Imunomodulācija:

 

 

Primārā imūnā trombocitopēnija

0,8-1 g/kg

1. dienā, ko var atkārtot

 

vai

reizi 3 dienās

 

 

 

0,4 g/kg/d

2-5 dienas

Gijēna Barē (Guillain Barré) sindroms

0,4 g/kg/d

5 dienas

Kavasaki (Kawasaki) slimība

1,6-2 g/kg

dalītās devās 2-5 dienas kopā ar

 

vai

acetilsalicilskābi

 

 

 

2 g/kg

vienā devā kopā ar acetilsalicilskābi

Multifokālā motorā neiropātija (MMN)

sākuma deva:

tiek dota 2-5 dienas

 

2 g/kg

 

 

balstdeva:

 

 

1 g/kg

katras 2-4 nedēļas

 

vai

vai

 

2 g/kg

katras 4-8 nedēļas

 

 

 

Pediatriskā populācija

Devas bērniem un jauniešiem (no 0 līdz 18 gadiem) neatšķiras no pieaugušajiem paredzētajām devām, jo katras indikācijas gadījumā deva tiek aprēķināta pēc ķermeņa masas un pielāgota iepriekš minēto stāvokļu klīniskajam iznākumam.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai

Cilvēka normālo imūnglobulīnu ievada intravenozi ar sākotnējo ātrumu 0,5 ml/kg ĶM/h 30 minūšu laikā. Ja panesamība ir laba (skatīt 4.4. apakšpunktā), ievadīšanas ātrumu var pakāpeniski palielināt maksimāli līdz 6 ml/kg ĶM/h. Klīniskā pieredze ar ierobežotu skaitu pacientu arī liecina par to, ka pieaugušiem PID pacientiem var būt laba panesamība, ievadīšanas ātrumu palielinot līdz 8 ml/kg ĶM/h. Sīkāku informāciju par piesardzību lietošanā skat. 4.4. apakšpunktā.

Ja pirms ievadīšanas jāveic šķīdināšana, Kiovig drīkst šķīdināt ar 5% glikozes šķīdumu tā, lai pagatavotā šķīduma gala koncentrācija būtu 50 mg/ml (5% imūnglobulīns). Ieteikumus par zāļu atšķaidīšanu lietošanai skatīt 6.6. apakšpunktā.

Nelabvēlīgu blakusparādību gadījumā jāsamazina ievades ātrums vai jāpārtrauc infūzija.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo(-ajām) vielu(-ām) vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Paaugstināta jutība pret cilvēka imūnglobulīniem, īpaši pacientiem ar antivielām pret IgA.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Smagas nevēlamas blakusparādības var būt saistītas ar infūzijas ātrumu. Stingri jāievēro rekomendētais infūzijas ātrums, kas norādīts 4.2. apakšpunktā. Pacienti infūzijas laikā rūpīgi jāuzrauga un uzmanīgi jāvēro, vai viņiem neparādās nepanesības simptomi.

Nevēlamas blakusparādības biežāk var rasties:

liela infūzijas ātruma gadījumā;

pacientiem, kuri pirmoreiz saņem cilvēka normālo imūnglobulīnu, vai retos gadījumos, kad cilvēka normālo imūnglobulīnu sāk lietot citu zāļu vietā, vai ja ir pagājis ilgs laiks kopš iepriekšējās infūzijas.

Iespējamās komplikācijas bieži var novērst, nodrošinot, ka:

-pacientiem, kuri nav jutīgi pret cilvēka normālo imūnglobulīnu, preparātu sākotnēji injicē lēnām (0,5 ml/kg ĶM/h);

-pacienti tiek rūpīgi novēroti visu infūzijas laiku, lai savlaicīgi pamanītu jebkādus nepanesības simptomus; Īpaši pacienti, kam agrāk nav lietots cilvēka normālais imūnglobulīns, pacienti, kuriem lietotas alternatīvas IVIg zāles vai ja kopš iepriekšējās infūzijas pagājis ilgs laiks, jānovēro pirmās infūzijas laikā un pirmo stundu pēc pirmās infūzijas, lai konstatētu iespējamās nevēlamās pazīmes. Visi citi pacienti ir jānovēro vismaz 20 minūtes pēc zāļu ievadīšanas.

Nevēlamas blakusparādības gadījumā ir jāsamazina infūzijas ievadīšanas ātrums vai jāpārtrauc infūzija. Nepieciešamā ārstēšana ir atkarīga no nevēlamās blakusparādības veida un smaguma. Šoka gadījumā ir jāuzsāk šoka standarta medicīniskā ārstēšana.

Lai veiktu IVIg ievadīšanu, visiem pacientiem ir jāizpilda šie nosacījumi:

adekvāta hidratācija pirms IVIg infūzijas uzsākšanas;

urīna daudzuma izdales uzraudzība;

kreatinīna līmeņa serumā uzraudzība;

trombozes pazīmju un simptomu uzraudzība;

asins viskozitātes novērtējums pacientiem, kam pastāv hiperviskozitātes risks;

jāizvairās no “cilpas” diurētisko līdzekļu vienlaicīgas lietošanas.

Ja pacientiem, kuriem ir cukura diabēts, jāpagatavo KIOVIG zemākas koncentrācijas šķīdums, 5% glikozes šķīduma izmantošana atšķaidīšanai iespējams būs jāpārskata.

Paaugstināta jutība

Īstas paaugstinātas jutības reakcijas ir reti sastopamas. Tās var būt pacientiem ar antivielām pret IgA. IVIg nav indicēts pacientiem ar selektīvu IgA deficītu, kad IgA deficīts ir tikai vienīgais iemesls.

Retos gadījumos cilvēka normālais imūnglobulīns var izraisīt asinsspiediena kritumu ar anafilaktisko reakciju arī pacientiem, kuri ir labi panesuši iepriekšējo ārstēšanu ar cilvēka normālo imūnglobulīnu.

Tromboembolija

Ir klīniski novērojumi par saistību starp IVIg lietošanu un trombemboliskām parādībām, kā miokarda infarkts, cerebrovaskulārais notikums (tostarp insults), plaušu artērijas embolija un dziļo vēnu tromboze, ko uzskata par saistītu ar relatīvu asins viskozitātes palielināšanos augsta imūnglobulīna pieplūduma rezultātā riska grupas pacientiem. Jāievēro piesardzība, nozīmējot un ievadot IVIg korpulentiem pacientiem un pacientiem ar paaugstinātu trombožu risku (ateroskleroze, vairāki kardiovaskulāro slimību riska faktori, vecums, samazināts sirds minūtes tilpums, hipertensija, estrogēnu lietošana, cukura diabēts un pārciesta asinsvadu slimība vai trombozes, pacientiem ar iegūtiem vai iedzimtiem trombofiliskiem traucējumiem, hiperkoagulācijas traucējumiem, pacientiem pēc ilgstošas imobilizācijas periodiem, pacientiem ar smagu hipovolēmiju, pacientiem ar slimībām, kuru rezultātā palielinās asins viskozitāte, pacientiem ar pastāvīgiem katetriem asinsvados un pacientiem, kam lielās devās tiek veikta strauja infūzija).

Hiperproteinēmija, palielināta seruma viskozitāte un sekojoša relatīva viltus hiponatrēmija var rasties pacientiem, kuri saņem IVIg terapiju. Tas ir jāņem vērā ārstiem, jo īstās hiponatrēmijas (t.i., ūdens samazināšana serumā) ārstēšana šiem pacientiem var izraisīt turpmāko seruma viskozitātes pieaugumu un iespējamo dispozīciju attiecībā uz trombemboliskām parādībām.

Pacientiem ar trombembolisku nevēlamu blakusparādību risku IVIg medikamenti ir jāievada ar minimālo infūzijas ātrumu un piemērotu devu.

Akūta nieru mazspēja

Pacientiem, kuri saņem IVIg terapiju, ir novēroti akūtas nieru mazspējas gadījumi. Pie tām pieder akūta nieru mazspēja, akūta tubulārā nekroze, proksimāla tubulārā nefropātija un osmotiskā nefroze. Vairumā gadījumu ir identificēti tādi riska faktori, kā nieru mazspēja anamnēzē, cukura diabēts, hipovolēmija, liekais svars, vienlaicīga nefrotoksisku medikamentu lietošana, vecums virs 65 gadiem, sepse, hiperviskozitāte vai paraproteinēmija.

Nieru funkcijas traucējumu gadījumā jāapsver IVIg lietošanas pārtraukšana. Lai gan ziņojumi par nieru disfunkciju un akūtu nieru mazspēju ir attiecināmi uz daudzu licenzētu IVIg medikamentu, kas satur tādas palīgvielas kā saharozi, glikozi un maltozi, lietošanu, ziņojumu par produktiem, kas satur sahorozi kā stabilizatoru, īpatsvars attiecībā pret kopējo skaitu ir daudz lielāks. Riska pacientiem jāapsver tādu IVIg medikamentu lietošana, kas nesatur šīs palīgvielas. KIOVIG nesatur saharozi, maltozi un glikozi.

Pacientiem, kuriem ir akūtas nieru mazspējas risks, IVIg medikamenti jāievada ar minimālu infūzijas ātrumu un devu.

Ar transfūziju saistīts akūts plaušu bojājums (TRALI)

Par pacientiem, kuri lieto IVIg (ieskaitot KIOVIG) ir bijuši nekardiālas plaušu tūskas ziņojumi (ar transfūziju saistīts akūts plaušu bojājums - TRALI).

Aseptiska meningīta sindroms (AMS)

Saistībā ar ārstēšanu ar IVIg ir novērots aseptiska meningīta sindroms. Ārstēšanas ar IVIg pārtraukšanas rezultātā pēc dažām dienām radās AMS remisija bez sekām. Šis sindroms parasti sākas dažu stundu līdz 2 dienu laikā pēc ārstēšanas ar IVIg.Cerebrospinālā šķidruma pleocitozes pētījumi bieži ir pozitīvi, uzrādot līdz pat vairākiem tūkstošiem šūnu mm3, galvenokārt no granulocītu rindas šūnām, un paaugstinātu proteīna līmeni līdz pat vairākiem simtiem mg/dl. AMS biežāk var rasties saistībā ar ārstēšanu ar IVIg lielās devās (2 g/kg).

KIOVIG pēcreģistrācijas dati neliecina par AMS tiešu saistību ar lielām devām. Biežāk AMS gadījumi tika novēroti sievietēm.

Hemolītiskā anēmija

IVIg produkti var saturēt asins grupas antivielas, kas var darboties kā hemolizīni un in vivo ierosināt sarkano asins šūnu pārklāšanos ar immunoglobulīnu, radot pozitīvu tiešā antiglobulīna reakciju (Kumbsa testu), un reti – hemolīzi. Palielinātas eritrocītu (RBC) sekvestrācijas dēļ pēc IVIg terapijas var attīstītieshemolītiskā anēmija. Pacientiem, kuri saņem IVIg, ir jākontrolē hemolīzes klīniskās pazīmes un simptomi. (Skatīt 4.8. apakšpunktā.)

Mijiedarbība ar seroloģiskiem izmeklējumiem

Pēc imūnglobulīna infūzijas īslaicīgs dažādu pasīvi ievadīto antivielu pieaugums pacienta asinīs var dot kļūdaini pozitīvus rezultātus seroloģiskā izmeklēšanā.

Pasīva antivielu pārnese uz eritrocītu antigēniem, piemēram, A, B, D, var ietekmēt dažus seroloģiskos izmeklējumus saistībā ar eritrocītu antivielām, piemēram, tiešo antiglobulīna testu (DAT, tiešo Kumbsa testu).

Ja tiek ievadīts KIOVIG, testos, kur jānosaka beta D glikāna klātbūtne, lai diagnosticētu sēnīšu infekcijas, var tikt uzrādīti kļūdaini pozitīvi rezultāti. Šādi rezultāti var tikt uzrādīti vairākas nedēļas pēc zāļu infūzijas.

Infekciozie aģenti

KIOVIG ir izgatavots no cilvēka plazmas. Standarta pasākumi, lai novērstu infekcijas, lietojot zāles, kas izgatavotas no cilvēka asinīm vai plazmas, ietver donoru atlasi, donoru asiņu un plazmas fondu izmeklēšanu uz specifiskiem infekciju marķieriem un efektīvu ražošanas etapu iekļaušanu vīrusu inaktivācijai/atdalīšanai. Arī veicot šādus pasākumus, pilnībā nevar izslēgt infekciju pārneses iespēju, ja ievada zāles, kas izgatavotas no cilvēka asinīm vai plazmas. Tas attiecas arī uz nezināmiem vai jauniem vīrusiem un citiem patogēniem.

Tiek uzskatīts, ka veiktie pasākumi ir efektīvi pret apvalkotiem vīrusiem, tādiem kā CIV, HBV un HCV, kā arī pret neapvalkotiem vīrusiem HAV un parvovīrusu B19.

Klīniskie pētījumi pārliecinoši pierāda, ka imūnglobulīnu ievadīšanas laikā netiek pārnests hepatīts A vai parvovīruss B19, un pastāv pieņēmums, ka svarīga loma drošībai pret vīrusiem ir antivielu saturam.

Katru reizi, lietojot KIOVIG, noteikti jāpieraksta produkta nosaukums un sērijas numurs, lai saglabātu informāciju par konkrētam pacientam ievadīto zāļu sērijas numuru.

Pediatriskā populācija

Pediatriskajā populācijā nav konkrētu risku saistībā ar iepriekš minētajām nevēlamajām blakusparādībām. Pediatrijas pacienti var būt jutīgāki pret tilpuma pārslodzi (skatīt 4.9. apakšpunktā).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Dzīvas novājinātas vīrusu vakcīnas

Imūnglobulīna ievadīšana var uz vismaz 6 nedēļu un līdz pat 3 mēnešu periodam vājināt dzīvu novājinātu vakcīnu iedarbību, piemēram, pret masalām, masaliņām un vējbakām. Pēc šo zāļu ievadīšanas vajadzētu ievērot vismaz 3 mēnešu intervālu pirms vakcinācijas ar dzīvu novājinātu vīrusu vakcīnu. Masalu gadījumā, šī vājinošā ietekme var saglabāties līdz pat vienam gadam. Tādēļ pacientiem, kuri saņem vakcīnu pret masalām, ir jāpārbauda antivielu titrs.

Ja KIOVIG šķīdināšanai tiek izmantots 5% glikozes šķīdums, var tik palielināts glikozes līmenis asinīs.

Pediatriskā populācija

Minētie mijiedarbības veidi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan uz bērniem.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Šo zāļu lietošanas drošība grūtniecēm nav pārbaudīta kontrolētos klīniskos pētījumos, tādēļ sievietēm grūtniecības laikā un zīdīšanas periodā tās jālieto piesardzīgi. Novērots, ka IVIg produkti šķērso placentu, jo īpaši trešajā trimestrī. Klīniskā pieredze ar imūnglobulīniem liek domāt, ka nav sagaidāma kaitīga ietekme uz grūtniecības norisi vai augli un jaundzimušo.

Barošana ar krūti

Imūnglobulīni izdalās mātes pienā un var veicināt jaundzimušo aizsardzību no patogēniem, kas inficē caur gļotām.

Fertilitāte

Klīniskā pieredze ar imūnglobulīniem liek domāt, ka nav sagaidāma kaitīga ietekme uz fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Dažas ar KIOVIG lietošanu saistītas nevēlamas blakusparādības var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pacientiem, kuriem ārstēšanas laikā rodas nevēlamas blakusparādības, pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas ir jānogaida, līdz tās pazūd.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila apraksts

Reizēm var novērot tādas nelabvēlīgas blakusparādības, kā aukstuma sajūtu, galvassāpes, reiboņus, drudzi, vemšanu, alerģiskas reakcijas, nelabumu, sāpes locītavās, zemu asinsspiedienu un nelielas muguras sāpes.

Reti cilvēka normālais imūnglobulīns var izraisīt pēkšņu asinsspiediena pazemināšanos un atsevišķos gadījumos anafilaktisko šoku pat, ja iepriekšējā ievadīšanas reizē nav novērota paaugstināta jutība.

Ievadot cilvēka normālo imūnglobulīnu, ir novēroti pārejoša aseptiska meningīta gadījumi un reti pārejošu ādas reakciju gadījumi. Pārejošu hemolītisko reakciju gadījumi ir novēroti pacientiem, it īpaši tiem, kuriem ir A, B un AB asins grupa. Retos gadījumos pēc IVIg ārstēšanas ar lielu devu var rasties hemolītiska anēmija, kurai nepieciešama asins pārliešana (skatīt 4.4. apakšpunktā).

Ir novērota kreatinīna līmeņa paaugstināšanās un/vai akūta nieru mazspēja.

Ļoti reti: tādas trombemboliskas reakcijas, kā miokarda infarkts, insults, plaušu embolija un dziļo vēnu tromboze.

Tabula ar sarakstu par nevēlamajām blakusparādībām

Šīs tabulas ir sagatavotas saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu klasifikāciju (OSK un ieteicamais termins). 1. tabulā ir norādītas klīniskajos pētījumos ziņotās zāļu nevēlamās blakusparādības, bet 2. tabulā ir redzamas pēc tirdzniecības apkopotās zāļu nevēlamās blakusparādības.

Biežumu vērtē pēc šādiem kritērijiem: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (< 1/10 000); nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sagrupētas to nopietnības samazinājuma secībā.

1. tabula

Zāļu nevēlamo blakusparādību (ZNB) biežums klīniskajos pētījumos ar KIOVIG

MedDRA orgānu sistēmu

Nevēlamās blakusparādības

Biežums

klasifikācija (OSK)

 

 

Infekcijas un infestācijas

Bronhīts, nazofaringīts

Bieži

 

Hronisks sinusīts, sēnīšu infekcija, infekcija, nieru

Retāk

 

infekcija, sinusīts, augšējo elpceļu infekcija, urīnceļu

 

 

infekcija, bakteriāla urīnizvadsistēmas infekcija,

 

 

aseptisks meningīts

 

Asins un limfātiskās

Anēmija, limfadenopātija

Bieži

sistēmas traucējumi

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība, anafilaktiska reakcija

Retāk

Endokrīnās sistēmas

Vairogdziedzera slimības

Retāk

traucējumi

 

 

Vielmaiņas un uztures

Samazināta apetīte

Bieži

traucējumi

 

 

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs, nemiers

Bieži

 

Uzbudināmība

Retāk

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Ļoti bieži

 

Reiboņi, migrēna, parestēzija, hipoestēzija

Bieži

 

Amnēzija, runas traucējumi, garšas

Retāk

 

traucējumi,līdzsvara traucējumi, trīce

 

Acu bojājumi

Konjunktivīts

Bieži

 

Sāpes acīs, acu pietūkums

Retāk

Ausu un labirinta bojājumi

Vertigo, šķidrums vidusausī

Retāk

Sirds funkcijas traucējumi

Tahikardija

Bieži

Asinsvadu sistēmas

Hipertensija

Ļoti bieži

traucējumi

Apsārtums

Bieži

 

Aukstas plaukstas un pēdas, flebīts

Retāk

Elpošanas sistēmas

Klepus, rinoreja, astma, aizlikts deguns, orofaringāls

Bieži

traucējumi, krūšu kurvja un

sāpes, dispnoja

 

videnes slimības

Orofaringāls uztūkums

Retāk

Kuņģa-zarnu trakta

Nelabums

Ļoti bieži

traucējumi

Caureja, vemšana, sāpes vēderā, dispepsija

Bieži

 

Vēdera uzpūšanās

Retāk

1. tabula

Zāļu nevēlamo blakusparādību (ZNB) biežums klīniskajos pētījumos ar KIOVIG

MedDRA orgānu sistēmu

 

 

Nevēlamās blakusparādības

 

Biežums

klasifikācija (OSK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Izsitumi

 

Ļoti bieži

bojājumi

 

Kontūzija, nieze, nātrene, dermatīts, eritēma

 

Bieži

 

 

Angioedēma, akūta nātrene, auksti sviedri,

 

Retāk

 

 

fotosensitivitātes reakcijas, svīšana naktī,

 

 

 

 

hiperhidroze

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

Sāpes mugurā, sāpes locītavās, sāpes ekstremitātēs,

 

Bieži

saistaudu sistēmas bojājumi

 

mialģija, muskuļu spazmas, muskuļu vājums

 

 

 

 

Muskuļu raustīšanās

 

Retāk

Nieru un urīnizvades

 

Proteinūrija

 

Retāk

sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

 

Lokālas reakcijas (piem.,

 

Ļoti bieži

reakcijas ievadīšanas vietā

 

sāpes/uztūkums/reakcija/nieze infūzijas vietā),

 

 

 

 

pireksija, nogurums

 

 

 

 

Aukstuma sajūta, tūska, gripai līdzīga saslimšana,

 

Bieži

 

 

diskomforts krūšu apvidū, sāpes krūtīs, nespēks,

 

 

 

 

savārgums, drebuļi

 

 

 

 

Spiediena sajūta krūtīs, karstuma sajūta, dedzināšanas

 

Retāk

 

 

sajūta, pietūkums

 

 

Izmeklējumi

 

Paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, paaugstināts

 

Retāk

 

 

kreatinīna līmenis asinīs, paaugstināts urīnvielas

 

 

 

 

līmenis asinīs, samazināts leikocītu skaits,

 

 

 

 

paaugstināts alanīnaminotransferāzes līmenis,

 

 

 

 

samazināts hematokrīts, samazināts eritrocītu skaits,

 

 

 

 

paātrināta elpošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. tabula

 

 

Pēc tirdzniecības apkopotās zāļu nevēlamās blakusparādības (ZNB)

MedDRA orgānu sistēmu

Nevēlamās blakusparādības

 

 

Biežums

klasifikācija (OSK)

 

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

 

Hemolīze

 

Nav zināmi

traucējumi

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

 

Anafilaktiskais šoks

 

Nav zināmi

Nervu sistēmas traucējumi

 

Tranzitora išēmiska lēkme, smadzeņu

 

Nav zināmi

 

 

 

asinsvadu trauma

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

Miokarda infarkts

 

Nav zināmi

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

Hipotensija, dziļo vēnu tromboze

 

Nav zināmi

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

Plaušu embolija, plaušu tūska

 

Nav zināmi

krūšu kurvja un videnes slimības

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

Pozitīvs tiešais Kumbsa tests, samazināta

 

Nav zināmi

 

 

 

skābekļa saturācija

 

 

 

Traumas, saindēšanās un ar

 

Ar transfūziju saistīts akūts plaušu bojājums

 

Nav zināmi

manipulācijām saistītas

 

 

 

 

 

komplikācijas

 

 

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksti

Muskuļu raustīšanās un vājums tika novērots tikai pacientiem ar MMN.

Pediatriskā populācija

Nevēlamo blakusparādību biežums, veids un nopietnības pakāpe bērniem ir tāda pati kā pieaugušajiem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

Par drošību pret infekcioziem aģentiem skatīt 4.4. apakšpunktā.

4.9.Pārdozēšana

Pārdozēšana var izraisīt šķidruma pārslodzi un paaugstinātu viskozitāti, īpaši riska pacientiem, to vidū gados vecākiem pacientiem vai pacientiem ar sirds funkcijas vai nieru darbības traucējumiem.

Pediatriskā populācija

Mazi bērni, kas jaunāki par 5 gadiem, var būt īpaši jutīgi pret tilpuma pārslodzi. Tādēļ šai populācijai devas ir jāaprēķina īpaši rūpīgi. Turklāt bērni, kas slimo ar Kavasaki slimību, ir augsta riska grupā esošo sirds traucējumu dēļ, tāpēc deva un ievadīšanas ātrums ir rūpīgi jākontrolē.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: imūnie serumi un imūnglobulīni: cilvēka normālie imūnglobulīni intravaskulārai ievadīšanai, ATĶ kods: J06BA02

Cilvēka normālais imūnglobulīns satur pamatā imūnglobulīnu G (IgG) ar plašu antivielu spektru pret infekciju izraisītājiem.

Cilvēka normālais imūnglobulīns satur IgG antivielas, kādas ir sastopamas normālā populācijā. To parasti gatavo no apvienota plazmas materiāla, kas iegūts vismaz no 1 000 donoriem. Imūnglobulīna G apakšklašu sadalījums ir līdzīgs sadalījumam dabīgā cilvēka plazmā. Ar atbilstošām šo zāļu devām var paaugstināt patoloģiski zemu imūnglobulīna G līmeni līdz normālam līmenim.

Darbības mehānisms citu indikāciju gadījumā, izņemot aizstājterapiju, nav pilnīgi skaidrs, bet ietver imunomodulējošu iedarbību.

Pediatriskā populācija

Nav teorētisku vai novērotu atšķirību imūnglobulīna iedarbībā bērniem salīdzinājumā ar pieaugušajiem.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas cilvēka normālā imūnglobulīna ievadīšanas, tas nekavējoties un pilnībā ir bioloģiski pieejams pacienta asinsritē. Tas izplatās relatīvi ātri starp plazmu un ekstravaskulāro šķidrumu; pēc aptuveni 3 līdz 5 dienām tiek sasniegts līdzsvars starp intra- un ekstravaskulāro telpu.

KIOVIG farmakokinētiskie parametri tika noteikti divos klīniskos pētījumos ar PID pacientiem Eiropā un ASV. Šo pētījumu laikā 83 subjekti, kas sasnieguši vismaz 2 gadu vecumu, saņēma devu 300 līdz 600 mg/kg ķermeņa masas ik pēc 21 līdz 28 dienām 6 līdz 12 mēnešu periodā. Vidējais IgG eliminācijas pusperiods pēc KIOVIG ievadīšanas bija 32,5 dienas. Eliminācijas pusperiods dažādiem pacientiem var atšķirties, īpaši primārā imūndeficīta gadījumā. Medikamenta farmakokinētiskie parametri ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā. Visi parametri tika analizēti

atsevišķi 3 vecumu grupās – bērni (zem 12 gadu vecuma, n=5), pusaudži (13 līdz 17 gadus veci, n=10) un pieaugušie (virs 18 gadu vecuma, n=64). Pētījumos iegūtie parametri ir līdzīgi citu cilvēka imūnglobulīnu parametriem.

KIOVIG farmakokinētisko parametru kopsavilkums

 

 

 

Bērni

 

Pusaudži

Pieaugušie

Parametrs

 

(zem 12 gadu vecuma)

(13 līdz 17 gadus veci)

(virs 18 gadu vecuma)

 

 

Vidēji

95% CI*

Vidēji

 

95% CI

Vidēji

95% CI

Galīgais eliminācijas

 

41,3

20,2 līdz 86,8

45,1

 

27,3 līdz 89,3

31,9

29,6 līdz 36,1

pusperiods (dienas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin (mg/dl)

 

2,28

1,72 līdz 2,74

2,25

 

1,98 līdz 2,64

2,24

1,92 līdz 2,43

(zemākie līmeņi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin (mg/dl)

 

4,44

3,30 līdz 4,90

4,43

 

3,78 līdz 5,16

4,50

3,99 līdz 4,78

(augstākie līmeņi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In-vivo

 

87 līdz 137

 

75 līdz 121

96 līdz 114

atveseļošanās (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkrementālā

 

 

 

 

 

 

 

 

atveseļošanās

 

2,26

1,70 līdz 2,60

2,09

 

1,78 līdz 2,65

2,17

1,99 līdz 2,44

(mg/dl)/(mg/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-21d (g·h/dl)

 

1,49

1,34 līdz 1,81

1,67

 

1,45 līdz 2,19

1,62

1,50 līdz 1,78

(laukums zem līknes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CI – ticamības intervāls

 

 

 

 

 

 

 

 

IgG un IgG-kompleksi noārdās retikuloendoteliālās sistēmas šūnās.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Imūnglobulīni ir dabiskas vielas cilvēka organismā.

KIOVIG drošība pierādīta vairākos ne-klīniskos pētījumos. Ne-klīniskie dati, kas balstīti uz parastajiem farmakoloģiskās drošības un toksicitātes pētījumiem, neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Atkārtotu devu toksicitātes, genotoksicitātes un reproduktīvās toksicitātes pētījumi ar dzīvniekiem ir nepraktiski izstrādāto heterologu proteīnu antivielu interferences dēļ. Tā kā klīniskā pieredze neliecina par imūnglobulīnu kancerogēno potenciālu, nav veikti eksperimentāli pētījumi ar heterogēnām sugām.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Glicīns

Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Ja nepieciešams iegūt zemākas koncentrācijas šķīdumu, pēc šķīdināšanas zāles jāizlieto nekavējoties. Pierādīts, ka KIOVIG lietošanas stabilitāte pēc šķīdināšanas līdz 50 mg/ml (5%) koncentrācijai

ir 21 diena temperatūrā 2°C līdz 8°C, kā arī temperatūrā 28°C līdz 30°C, tomēr pētījumos netika ietverti mikrobioloģiskais un drošības aspekti.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

10, 25, 50, 100, 200 vai 300 ml flakoni (I klases stikls) ar aizbāzni (brombutila.) Iepakojuma lielums: 1 flakons

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Zāles pirms lietošanas ir jāsasilda līdz istabas vai ķermeņa temperatūrai.

Ja nozīmēts zemākas koncentrācijas šķīdums, ieteicams lietot 5% glikozi. Lai pagatavotu 50 mg/ml (5%) imūnglobulīna šķīdumu, KIOVIG 100 mg/ml (10%) jāšķīdina ar tādu pašu tilpumu glikozes šķīduma. Šķīdināšanas laikā ieteicams minimizēt mikrobioloģiskās inficēšanas risku.

Pirms lietošanas produkts vizuāli jāpārbauda uz nogulšņu klātbūtni vai krāsas maiņu. Šķīdumam ir jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam un bezkrāsainam vai gaiši dzeltenam. Nedrīkst lietot šķīdumus, kas ir duļķaini vai kuriem ir nogulsnes.

KIOVIG drīkst ievadīt tikai intravenozi. Citi ievadīšanas veidi nav izvērtēti.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Vienna, Austrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/05/329/001

EU/1/05/329/002

EU/1/05/329/003

EU/1/05/329/004

EU/1/05/329/005

EU/1/05/329/006

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2006. gada 19. janvāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 6. decembris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas