Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – Marķējuma teksts - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLevemir
ATĶ kodsA10AE05
Vielainsulin detemir
RažotājsNovo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (PENFILL KĀRTRIDŽS)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Levemir 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum detemirum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 kārtridžs satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības detemira insulīna (atbilst 14,2 mg),

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka acetātu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām Penfill kārtridžā

1 x 3 ml kārtridžs

5 x 3 ml kārtridži

10 x 3 ml kārtridži

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu ūdens šķīdumu.

Paredzēts tikai individuālai lietošanai.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 6 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS UN ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/04/278/0011 kārtridžs x 3 ml

EU/1/04/278/002 5 kārtridži x 3 ml

EU/1/04/278/003 10 kārtridži x 3 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Levemir Penfill

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE (PENFILL KĀRTRIDŽS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Levemir 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum detemirum s.c.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Penfill

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (FLEXPEN PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Levemir 100 vienības/ml

šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum detemirum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības detemira insulīna (atbilst 14,2 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka acetātu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām FlexPen pildspalvveida pilnšļircē.

1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml + 7 NovoFine adatas 1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml + 7 NovoTwist adatas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Adatas nav pievienotas.

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu ūdens šķīdumu.

Paredzēta tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par

8mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 6 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Var uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS UN ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/04/278/004 1 pilnšļirce x 3 ml

EU/1/04/278/005 5 pilnšļirces x 3 ml

EU/1/04/278/006 10 pilnšļirces x 3 ml

EU/1/04/278/010 1 pilnšļirce x 3 ml un 7 NovoFine adatas

EU/1/04/278/011 1 pilnšļirce x 3 ml un 7 NovoTwist adatas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Levemir FlexPen

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE (FlexPen pildspalvveida pilnšļirce)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Levemir 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum detemirum s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

FlexPen

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (INNOLET PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Levemir 100 vienības/ml

šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum detemirum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības detemira insulīna (atbilst 14,2 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka acetātu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām InnoLet pildspalvveida pilnšļircē.

1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

10 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Adatas nav pievienotas.

Pirms lietošanas izlasīt instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu ūdens šķīdumu. Paredzēta tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreizējas lietošanas adatām, kas nav garākas par

8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 6 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Lietošanas laikā: neatdzesēt. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nesasaldēt.

Uzglabāt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS UN ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURI

EU/1/04/278/007 1 pilnšļirce x 3 ml

EU/1/04/278/008 5 pilnšļirces x 3 ml

EU/1/04/278/009 10 pilnšļirces x 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Levemir InnoLet

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE (INNOLET PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Levemir 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum detemirum s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

InnoLet

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (FLEXTOUCH PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCE)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Levemir 100 vienības/ml

šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum detemirum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības detemira insulīna (atbilst 14,2 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka acetātu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām FlexTouch pildspalvveida pilnšļircē .

1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml

5 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

2 x 5 pildspalvveida pilnšļirces x 3 ml

1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml + 7 NovoFine adatas 1 pildspalvveida pilnšļirce x 3 ml + 7 NovoTwist adatas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Adatas nav pievienotas.

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu ūdens šķīdumu.

Paredzēta tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreizējas lietošanas adatām, kas nav garākas par

8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 6 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Lietošanas laikā: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Var uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS UN ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/04/278/012 1 pilnšļirce x 3 ml EU/1/04/278/013 5 pilnšļirces x 3 ml

EU/1/04/278/014 5 pilnšļirces x 3 ml. Šis ir daudzdevu iepakojums (10 pildspalvveida pilnšļirces) un nav paredzēts pārdošanai pa atsevišķām pilnšļircēm.

EU/1/04/278/015 1 pilnšļirce x 3 ml un 7 NovoFine adatas EU/1/04/278/016 1 pilnšļirce x 3 ml un 7 NovoTwist adatas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Levemir FlexTouch

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ APVILKTĀ ETIĶETE DAUDZDEVU IEPAKOJUMAM (FlexTouch)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Levemir 100 vienības/ml

šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum detemirum s.c.

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 pildspalvveida pilnšļirce satur 3 ml, kas atbilst 300 vienībām. 1 ml šķīduma satur 100 vienības detemira insulīna (atbilst 14,2 mg),

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

glicerīnu, fenolu, metakrezolu, cinka acetātu, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrātu, nātrija hlorīdu, sālsskābi/nātrija hidroksīdu pH korekcijai un ūdeni injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām FlexTouch pildspalvveida pilnšļircē.

2 x (5 x 3 ml) . Šis ir daudzdevu iepakojums (10 pildspalvveida pilnšļirces) un nav paredzēts pārdošanai pa atsevišķām pilnšļircēm.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Adatas nav pievienotas.

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu ūdens šķīdumu. Paredzēta tikai individuālai lietošanai.

Paredzēta lietošanai ar NovoFine vai NovoTwist vienreizējas lietošanas adatām, kas nav garākas par

8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā: izlietot 6 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Lietošanas laikā: uUzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Var uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmetiet adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS UN ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/04/278/014

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Levemir FlexTouch

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE (FlexTouch pildspalvveida pilnšļirce)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Levemir 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum detemirum s.c.

2. LIETOŠANAS VEIDS

FlexTouch

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP/

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas