Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lonquex (lipegfilgrastim) – Zāļu apraksts - L03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLonquex
ATĶ kodsL03AA14
Vielalipegfilgrastim
RažotājsSicor Biotech UAB

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Lonquex 6 mg šķīdums injekcijai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katras pilnšļirces 0,6 ml šķīduma satur 6 mg lipegfilgrastima (lipegfilgrastim)*.

Katrs šķīduma infekcijai mililitrs satur 10 mg lipegfilgrastima.

Aktīvā viela ir filgrastima** un metoksipolietilēnglikola (PEG) kovalents konjugāts, kurā kā saite izmantots ogļhidrāts.

*Šim aprēķinam par pamatu izmantots tikai olbaltumvielas saturs. Koncentrācija ir 20,9 mg/ml (t.i., 12,6 mg pilnšļircē), ja aprēķinā tiek iekļauta arī PEG daļa un ogļhidrāta saite.

**Filgrastims (rekombinants metionilēts cilvēka granulocītu kolonijas stimulējošs faktors (granulocyte-colony stimulating factor [G-CSF])) ir iegūts Escherichia coli šūnās, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju.

Šo zāļu iedarbību nevajadzētu salīdzināt ar citu tās pašas terapeitiskās klases pegilēto vai nepegilēto olbaltumvielu iedarbību. Sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

Katra pilnšļirce satur 30 mg sorbīta.

Katra pilnšļirce satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijai (injekcija)

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Neitropēnijas ilguma un febrilas neitropēnijas sastopamības biežuma samazināšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem ļaundabīgu audzēju (izņemot hroniskas mieloleikozes un mielodisplastisko sindromu) ārstēšanai izmanto citotoksisku ķīmijterapiju.

4.2.Devas un lietošanas veids

Lonquex terapija jāuzsāk un jāuzrauga ārstiem ar pieredzi onkoloģijā vai hematoloģijā.

Devas

Katram ķīmijterapijas ciklam ieteicams lietot vienu 6 mg lipegfilgrastima devu (viena Lonquex pilnšļirce), ko ievada apmēram 24 stundas pēc citotoksiskās ķīmijterapijas.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti

Klīniskajos pētījumos ar ierobežotu gados vecāku pacientu skaitu netika novērota būtiska atšķirība starp vecuma grupām attiecībā uz lipegfilgrastima efektivitāti vai drošumu. Tādēļ gados vecākiem pacientiem nav nepieciešama devas pielāgošana.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 5.2. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 5.2. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Pediatriskā populācija

Lonquex drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 17 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 4.8., 5.1. un 5.2. apakšpunktā.

Lietošanas veids

Šķīdumu injicē subkutāni (s.c.). Injekcija jāveic vēdera priekšējā sienā, augšdelmā vai augšstilbā.

Ieteikumus par rīkošanos ar zālēm pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

Pašrocīga Lonquex ievadīšana pieļaujama tikai labi motivētiem un pienācīgi apmācītiem pacientiem, kuriem pieejams speciālista padoms. Pirmā Lonquex injekcija jāveic medicīniskā personāla tiešā uzraudzībā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vispārīgi

Lonquex drošums un efektivitāte nav pētīta pacientiem, kas saņem lielu devu ķīmijterapiju. Lonquex nedrīkst izmantot, lai palielinātu citotoksiskās ķīmijterapijas devu virs noteiktās devas vispāratzītās shēmās.

Lai uzlabotu izsekojamību, ievadīto zāļu tirdzniecības nosaukums un sērijas numurs skaidri jāreģistrē pacienta lietā.

Alerģiskas reakcijas un imunogenitāte

Pacientiem, kuriem novērota paaugstināta jutība pret G-CSF vai tā atvasinājumiem, pastāv paaugstināts paaugstinātas jutības reakciju risks arī pret lipegfilgrastimu iespējamās krusteniskās reakcijas dēļ. Lipegfilgrastima terapiju šiem pacientiem nedrīkst uzsākt krusteniskās reakcijas riska dēļ.

Vairums bioloģisko zāļu izraisa kaut kādu antivielu atbildes reakciju pret zālēm. Šī antivielu atbildes reakcija dažos gadījumos var izraisīt nevēlamas blakusparādības vai efektivitātes zudumu. Ja pacientam nav atbildes reakcijas uz ārstēšanu, pacients jāizmeklē.

Ja veidojas nopietna alerģiska reakcija, vairākas dienas jānozīmē atbilstoša terapija un pacients rūpīgi jānovēro.

Asinsrades sistēma

Lipegfilgrastima terapija nenovērš trombocitopēniju un anēmiju, ko izraisa mielosupresīva ķīmijterapija. Lipegfilgrastims var izraisīt arī atgriezenisku trombocitopēniju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Ieteicams regulāri kontrolēt trombocītu skaitu un hematokrīta rādītāju. Īpaša piesardzība jāievēro, ievadot tādu ķīmijterapijas līdzekli vai ķīmijterapijas līdzekļu kombināciju, par kuru zināms, ka tā izraisa smagu trombocitopēniju.

Var veidoties leikocitoze (skatīt 4.8. apakšpunktu). Nav ziņots par nevēlamiem notikumiem, kas tieši saistīti ar leikocitozi. Leikocītu (white blood cells [WBC]) skaita palielināšanās ir saistīta ar lipegfilgrastima farmakodinamisko iedarbību. Ņemot vērā lipegfilgrastima klīnisko iedarbību un leikocitozes iespējamību, terapijas laikā regulāri jānosaka WBC skaits. Ja WBC skaits pārsniedz

50 x 109/l pēc paredzamā zemākā punkta sasniegšanas, nekavējoties jāpārtrauc lipegfilgrastima lietošana.

Augšanas faktora terapijas izraisītā kaulu smadzeņu asinsrades funkcijas pastiprināšanās ir saistīta ar pārejošu pozitīvu atradni kaulu radioloģiskajos izmeklējumos. Tas jāņem vērā, analizējot kaulu attēlveidošanas izmeklējumu rezultātus.

Pacienti ar mieloleikozi vai mielodisplastiskajiem sindromiem

Granulocītu kolonijas stimulējošais faktors var veicināt mieloīdo šūnu augšanu un arī dažu ne- mieloīdo šūnu augšanu in vitro.

Lonquex drošums un efektivitāte nav pētīta pacientiem ar hronisku mieloleikozi, mielodisplastiskajiem sindromiem vai sekundāru akūtu mieloleikozi; tādēļ to nedrīkst lietot šiem pacientiem. Īpaši uzmanīgi jādiferencē hroniskas mieloleikozes blastu transformācija no akūtas mieloleikozes.

Liesas nevēlamās blakusparādības

Pēc lipegfilgrastima lietošanas ziņots par pārsvarā asimptomātiskiem splenomegālijas gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu) un pēc G-CSF vai tā atvasinājumu lietošanas ziņots par retiem liesas plīsuma gadījumiem, kas beigušies arī letāli (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tādēļ ir rūpīgi jākontrolē liesas izmērs (piem., izmeklējot klīniski, ar ultraskaņu). Liesas plīsuma iespēja jāapsver, ja pacienti sūdzas par sāpēm vēdera kreisajā augšējā daļā vai sāpēm pleca galā.

Plaušu nevēlamās blakusparādības

Pēc lipegfilgrastima lietošanas ziņots par pulmonālām nevēlamām blakusparādībām, īpaši intersticiālu pneimoniju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Lielāks risks var būt pacientiem, kuriem anamnēzē nesen bijuši infiltrāti plaušās vai pneimonija.

Plaušu simptomu, piemēram, klepus, drudža un elpas trūkuma parādīšanās vienlaicīgi ar plaušu infiltrātu pazīmēm rentgenizmeklēšanā, plaušu funkcijas pasliktināšanos un palielinātu neitrofilo leikocītu skaitu var būt sākotnējās pieaugušo respiratorā distresa sindroma (PRDS) pazīmes (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādā gadījumā pēc ārsta ieskatiem Lonquex lietošana jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša ārstēšana.

Asinsvadu sistēmas nevēlamās blakusparādības

Pēc G-CSF un tā atvasinājumu lietošanas ir ziņots par kapilāru noplūdes sindromu, ko raksturo hipotensija, hipoalbuminēmija, tūska un hemokoncentrācija. Pacienti, kuriem attīstās kapilāru noplūdes sindroma simptomi, rūpīgi jānovēro un viņiem jāveic standarta simptomātiska ārstēšana, kurā var būt nepieciešama intensīva aprūpe (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pacienti ar sirpjveida šūnu anēmiju

Pacientiem ar sirpjveida šūnu anēmiju G-CSF vai tā atvasinājumu lietošana bija saistīta ar sirpjveida šūnu krīzēm (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tāpēc ārstiem jāievēro piesardzība, ievadot Lonquex pacientiem ar sirpjveida šūnu anēmiju, jākontrolē atbilstoši klīniskie parametri un laboratoriskie rādītāji un jāpievērš uzmanība iespējamai lipegfilgrastima lietošanas saistībai ar liesas palielināšanos un asinsvadu oklūzijas krīzi.

Hipokaliēmija

Var izveidoties hipokaliēmija (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pacientiem ar paaugstinātu hipokaliēmijas risku slimības vai vienlaikus lietoto zāļu dēļ ieteicams rūpīgi kontrolēt kālija līmeni serumā un vajadzības gadījumā aizvietot kālija trūkumu.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

Zāles satur sorbītu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesamību.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā pilnšļircē, – būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Tā kā ātri dalošās mieloīdās šūnas ir jutīgas pret citotoksisko ķīmijterapiju, Lonquex jālieto apmēram 24 stundas pēc citotoksiskās ķīmijterapijas ievadīšanas. Lipegfilgrastima un ķīmijterapijas līdzekļu vienlaicīga lietošana nav izvērtēta. Dzīvnieku modeļos vienlaicīga G-CSF un 5-fluoruracila (5-FU) vai citu antimetabolītu lietošana izraisīja mielosupresīvās iedarbības pastiprināšanos.

Lonquex drošums un efektivitāte nav izvērtēta pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju ar vēlīnu mielosupresiju, piem., nitrozourīnvielas līdzekļus.

Iespējamā mijiedarbība ar litiju, kas arī veicina neitrofilo leikocītu izdalīšanos asinsritē nav īpaši pētīta. Pierādījumi, kas liecinātu par šādas mijiedarbības kaitīgumu, nav.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par lipegfilgrastima lietošanu sievietēm grūtniecības laikā ir ļoti ierobežoti (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu). Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt

5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties no Lonquex lietošanas grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai lipegfilgrastims/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku bērnam, kas tiek barots ar krūti. Terapijas laikā ar Lonquex zīdīšana būtu jāpārtrauc.

Fertilitāte

Dati nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem, lietojot G-CSF un tā atvasinājumus, neliecina par kaitīgu ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Lonquex neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības ir skeleta-muskuļu sāpes. Skeleta-muskuļu sāpes parasti ir vieglas vai vidēji spēcīgas un pārejošas, vairumam pacientu tās var mazināt ar standarta pretsāpju līdzekļiem.

Par kapilāru noplūdes sindromu, kas ārstēšanas atlikšanas gadījumā var būt dzīvībai bīstams, galvenokārt ziņots vēža pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju pēc G-CSF vai tā atvasinājumu lietošanas (skatīt 4.4. apakšpunktu un apakšsadaļu „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums” 4.8. apakšpunktā).

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā

Lipegfilgrastima drošums ir izvērtēts klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 506 pacienti un 76 veseli brīvprātīgie, kas saņēma vismaz vienu lipegfilgrastima devu.

Turpmāk 1. tabulā uzskaitītās nevēlamās blakusparādības ir klasificētas atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai. Sastopamības biežuma grupas ir definētas atbilstoši šādam iedalījumam:

ļoti bieži:

≥ 1/10;

 

 

bieži:

≥ 1/100 līdz < 1/10;

 

retāk:

≥ 1/1 000 līdz < 1/100;

 

reti:

≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000;

 

ļoti reti:

< 1/10 000;

 

 

nav zināmi:

nevar noteikt pēc pieejamiem datiem.

 

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības

samazinājuma secībā.

 

 

 

 

1. tabula. Nevēlamās blakusparādības

 

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Asins un limfātiskās sistēmas

Bieži

Trombocitopēnija*

traucējumi

 

Retāk

Leikocitoze*, splenomegālija*

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk

Paaugstinātas jutības reakcijas*

Vielmaiņas un uztures

Bieži

Hipokaliēmija*

traucējumi

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Nav zināmi

Kapilāru noplūdes sindroms*

Elpošanas sistēmas traucējumi,

Retāk

Plaušu nevēlamās

krūšu kurvja un videnes

 

blakusparādības*

slimības

 

 

 

Ādas un zemādas audu

Bieži

Ādas reakcijas*

bojājumi

 

Retāk

Reakcijas injekcijas vietā*

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Ļoti bieži

Skeleta-muskuļu sāpes*

sistēmas bojājumi

 

 

Vispārēji traucējumi un

Bieži

Sāpes krūšu kurvī

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

Izmeklējumi

 

Retāk

Paaugstināta sārmainās

 

 

 

fosfatāzes koncentrācija asinīs*,

 

 

 

paaugstināta

 

 

 

laktātdehidrogenāzes

 

 

 

koncentrācija asinīs*

*Skatīt apakšpunktu turpmāk „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums”

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums

Ziņots par trombocitopēniju un leikocitozi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņots par splenomegāliju, pārsvarā asimptomātisku (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Var veidoties paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, alerģiskas ādas reakcijas, nātrene, angioneirotiskā tūska un nopietnas alerģiskas reakcijas.

Ziņots par hipokaliēmiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņots par plaušu nevēlamām blakusparādībām, īpaši intersticiālu pneimoniju (skatīt

4.4. apakšpunktu). Šīs plaušu nevēlamās blakusparādības var ietvert arī plaušu tūsku, infiltrātus plaušās, plaušu fibrozi, elpošanas mazspēju vai PRDS (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Var veidoties ādas reakcijas, piemēram, eritēma un izsitumi.

Var veidoties reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sacietējums injekcijas vietā un sāpes injekcijas vietā.

Visbiežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības ir skeleta-muskuļu sāpes, piemēram, sāpes kaulos un mialģija. Skeleta-muskuļu sāpes parasti ir vieglas vai vidēji spēcīgas un pārejošas, vairumam pacientu tās var mazināt ar standarta pretsāpju līdzekļiem.

Var veidoties atgriezeniska, viegla vai vidēji izteikta sārmainās fosfatāzes un laktātdehidrogenāzes koncentrācijas paaugstināšanās bez saistītām klīniskām izpausmēm. Sārmainās fosfatāzes un laktātdehidrogenāzes līmeņa paaugstināšanās, visticamāk, saistīta ar neitrofilo leikocītu skaita palielināšanos.

Dažas nevēlamās blakusparādības līdz šim nav novērotas, lietojot lipegfilgrastimu, bet to attīstība kopumā ir saistīta ar G-CSF un tā atvasinājumu lietošanu.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

-Liesas plīsums, tai skaitā ar letālu iznākumu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

-Sirpjveida šūnu krīze pacientiem ar sirpjveida šūnu anēmiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Asinsvadu sistēmas traucējumi

-Kapilāru noplūdes sindroms

Pēcreģistrācijas periodā, lietojot G-CSF vai tā atvasinājumus, ziņots par kapilāru noplūdes sindroma gadījumiem. Šie gadījumi parasti radās pacientiem ar progresējošām ļaundabīgām slimībām, pacientiem ar sepsi, pacientiem, kuri lietoja vairākas ķīmijterapijas zāles vai kuriem tika veikta aferēze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ādas un zemādas audu bojājumi

-Akūta febrila neitrofilā dermatoze (Svīta sindroms).

-Ādas vaskulīts.

Pediatriskā populācija

Pieredze par lietošanu bērniem ir ierobežota ar vienreizējas devas I fāzes pētījumu 21 pediatriskam pacientam vecumā no 2 līdz < 18 gadiem (skatīt 5.1. apakšpunktu), kurā netika iegūti dati par atšķirīgu lipegfilgrastima drošuma profilu bērniem, salīdzinot ar pieaugušajiem. Ar ārstēšanu saistītās nevēlamās blakusparādības bija sāpes mugurā, sāpes kaulos un palielināts neitrofilo leikocītu skaits

(1 notikums katrai blakusparādībai).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav pieredzes par lipegfilgrastima pārdozēšanu. Pārdozēšanas gadījumā regulāri jānosaka leikocītu un trombocītu skaits un rūpīgi jāuzrauga liesas izmēri (piemēram, klīniskā izmeklēšana, ultrasonogrāfija).

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: imūnstimulatori, koloniju stimulētājfaktori, ATĶ kods: L03AA14

Darbības mehānisms

Lipegfilgrastims ir filgrastima ar vienas metoksipolietilēnglikola (PEG) molekulas kovalents konjugāts, kurā kā saite izmantots ogļhidrāts, kas sastāv no glicīna, N-acetilneiramīnskābes un N-acetilgalaktozamīna. Vidējā molekulmasa ir apmēram 39 kDa, no kuras apmēram 48% veido olbaltumvielas daļa. Cilvēka G-CSF ir glikoproteīns, kas regulē funkcionējošu neitrofilo leikocītu veidošanos un izdalīšanos no kaulu smadzenēm. Filgrastims ir neglikolizēts rekombinants metionilēts cilvēka G-CSF. Lipegfilgrastims ir filgrastima ilgstošākas iedarbības forma, ko nodrošina samazinātais renālais klīrenss. Lipegfilgrastims, tapāt kā filgrastims un pegfilgrastims, saistās ar cilvēka G-CSF receptoru.

Farmakodinamiskā iedarbība

Lipegfilgrastims un filgrastims ierosināja izteiktu neitrofilo leikocītu skaita pieaugumu perifērajās asinīs 24 stundu laikā un nelielu monocītu un/vai limfocītu pieaugumu. Šie rezultāti liecina, ka lipegfilgrastima G-CSF daļa nodrošina paredzēto augšanas faktora aktivitāti: asinsrades priekšteču šūnu proliferācijas stimulāciju, diferencēšanos nobriedušās šūnās un izdalīšanos perifērajās asinīs. Šī iedarbība skar ne tikai neitrofilo leikocītu rindu, bet ietekmē arī citas vienas rindas priekšteču šūnas un vairāku rindu priekšteču šūnas, un asinsrades polipotentās cilmes šūnas. G-CSF pastiprina arī neitrofilo leikocītu antibakteriālās īpašības, tostarp fagocitozi.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Lipegfilgrastima lietošana vienu reizi cikla laikā tika pētīta divos reģistrācijas, randomizētos, dubultaklos klīniskajos pētījumos pacientiem, kuri saņēma mielosupresīvu ķīmijterapiju.

Pirmais reģistrācijas (III fāzes) klīniskais pētījums XM22-03 bija aktīvi kontrolēts pētījums, iesaistot 202 pacientus ar krūts vēzi II-IV stadijā, kas saņēma līdz 4 doksorubicīna un docetaksela ķīmijterapijas cikliem. Pacienti tika randomizēti attiecībā 1:1, lai saņemtu 6 mg lipegfilgrastima vai 6 mg pegfilgrastima. Izvērtējot pētījuma primāro mērķa kritēriju – smagas neitropēnijas ilgumu (SNI) pēc pirmā ķīmijterapijas cikla, 6 mg lipegfilgrastims uzrādīja 6 mg pegfilgrastimam līdzvērtīgu iedarbību (skatīt 2. tabulu).

2. tabula. SNI, smaga neitropēnija (SN) un febrila neitropēnija (FN) XM22-03 pētījuma 1. ciklā (ITT)

 

Pegfilgrastims 6 mg

 

Lipegfilgrastims 6 mg

 

(n = 101)

 

 

(n = 101)

SNI

 

 

 

 

Vidējais ± SN (d)

0,9 ± 0,9

 

 

0,7 ± 1,0

LS vidējais

 

 

-0,186

95 % TI

 

no -0,461 līdz 0,089

SN

 

 

 

 

Sastopamības biežums (%)

51,5

 

 

43,6

FN

 

 

 

 

Sastopamības biežums (%)

3,0

 

1,0

ITT = intent-to-treat population (terapijai paredzēto pacientu populācija) (visi randomizētie pacienti) SN = standarta novirze

d = dienas

TI = ticamības intervāls

LS vidējā vērtība (vidējā starpība starp lipegfilgrastimu un pegfilgrastimu pēc mazāko kvadrātu (least squares [LS] metodes)) un TI daudzfaktoru Poisson [Puasona] regresijas analīzē

Otrais reģistrācijas (III fāzes) klīniskais pētījums XM22-04 bija placebo kontrolēts pētījums

375 pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi, kas saņēma līdz 4 cisplatīna un etopozīda ķīmijterapijas ciklus. Pacienti tika randomizēti, izmantojot attiecību, 2:1, vai nu 6 mg lipegfilgrastima grupā, vai arī placebo grupā. Pētījuma rezultāti parādīti 3. tabulā. Kad galvenais pētījums tika pabeigts, nāves sastopamības biežums bija 7,2 % (placebo) un 12,5 % (6 mg lipegfilgrastims), lai gan pēc 360 dienu novērošanas perioda kopējais nāves sastopamības biežums placebo un lipegfilgrastima lietotājiem bija līdzīgs (44,8 % un 44,0 %; drošuma populācija).

3. tabula. SNI, SN un FN XM22-04 pētījuma 1. ciklā (ITT)

 

Placebo

 

Lipegfilgrastims 6 mg

 

(n = 125)

 

(n = 250)

FN

 

 

 

Sastopamības biežums (%)

5,6

 

2,4

95 % TI

 

no 0,121

līdz 1,260

p-vērtība

 

0,1151

SNI

 

 

 

Vidējais ± SN (d)

2,3 ± 2,5

 

0,6 ± 1,1

LS vidējais

 

-1,661

95 % TI

 

no -2,089 līdz -1,232

p-vērtība

 

< 0,0001

SN

 

 

 

Sastopamības biežums (%)

59,2

 

32,1

Izredžu attiecība

 

0,325

95 % TI

 

no 0,206 līdz 0,512

p-vērtība

 

< 0,0001

LS vidējā vērtība (starpība starp lipegfilgrastimu un placebo pēc mazāko kvadrātu (least squares [LS] metodes)), TI un p-vērtība daudzfaktoru Poisson [Puasona] regresijas analīzē.

Izredžu attiecība (lipegfilgrastims/placebo), TI un p-vērtība daudzfaktoru loģiskās regresijas analīzē

Imunogenitāte

579 pacientiem un veseliem brīvprātīgajiem, kuri lietoja lipegfilgrastimu, 188 pacientiem un veseliem brīvprātīgajiem, kuri saņēma pegfilgrastimu, un 121 pacientam pēc placebo lietošanas tika veikta zāļu antivielu analīze. Zāļu specifiskās antivielas pēc ārstēšanas uzsākšanas tika konstatētas 0,86 % lipegfilgrastima lietotāju, 1,06 % pegfilgrastima lietotāju un 1,65 % placebo lietotāju. Neitralizējošas antivielas pret lipegfilgrastimu netika konstatētas.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Lonquex visās pediatriskās populācijas apakšgrupās ķīmijterapijas izraisītas neitropēnijas ārstēšanai un ķīmijterapijas izraisītas febrilas neitropēnijas profilaksei (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā). I fāzes pētījumā, kurā piedalījās 21 bērns vecumā no 2 līdz 16 gadiem ar Jūinga (Ewing) tipa audzēju vai rabdomiosarkomu, lipegfilgrastimu ievadīja vienreizējas subkutānas 100 μg/kg devas veidā (nepārsniedzot 6 mg, kas ir pieaugušajiem noteiktā deva) 24 stundas pēc pēdējās ķīmijterapijas devas 1. shēmas lietošanas nedēļā. FN sastopamības biežums svārstījās atkarībā no vecuma (no 14,3 % līdz 71,4 %), biežāku sastopamību novērojot lielākā vecuma grupā. Trīs dažādu ķīmijterapijas shēmu lietošana ar atšķirīgu mielosupresīvo efektu un vecuma sadalījumu apgrūtināja efektivitātes salīdzināšanu starp vecuma grupām. Skatīt 4.2. apakšpunktu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Vispārīga informācija

Veseli brīvprātīgie

3 pētījumos (XM22-01, XM22-05, XM22-06) veseliem brīvprātīgajiem maksimālā koncentrācija asinīs tika sasniegta pēc vidēji 30 – 36 stundām un vidējais terminālais eliminācijas pusperiods bija diapazonā no aptuveni 32 līdz 62 stundām pēc vienreizējas subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas.

Pēc subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas trīs dažādās vietās (augšdelmā, vēdera priekšējā sienā un augšstilbā) veseliem brīvprātīgajiem biopieejamība (maksimālā koncentrācija un laukums zem līknes [AUC]) bija zemāka pēc subkutānas injekcijas augšstilbā salīdzinājumā ar subkutānu injekciju vēdera priekšējā sienā un augšdelmā. Šajā nelielajā XM22-06 pētījumā vīriešu dzimuma personām novēroja lielāku lipegfilgrastima biopieejamību un lielākas atšķirības starp injekciju vietām

salīdzinājumā ar sieviešu dzimuma personām. Tomēr farmakodinamiskā iedarbība bija līdzīga un nemainījās atkarībā no dzimuma vai injekcijas vietas.

Metabolisms

Lipegfilgrastims metabolizējas intracelulāras vai ekstracelulāras sadalīšanās ceļā ar proteolītisko enzīmu palīdzību. Lipegfilgrastims nokļūst neitrofilo leikocītu iekšienē (nelineārs process) un pēc tam šūnas iekšienē sadalās ar endogēno proteolītisko enzīmu palīdzību. Metaboliskā procesa linearitāte izskaidrojama ar ekstracelulāro olbaltumvielu sadalīšanos, piedaloties neitrofilo leikocītu elastāzei un citām plazmas proteāzēm.

Zāļu mijiedarbība

In vitro dati liecina par nelielu vai neesošu tiešu vai imūnās sistēmas mediētu ietekmi uz CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 un CYP3A4/5 aktivitāti. Šī iemesla dēļ nav sagaidāma lipegfilgrastima ietekme uz metabolismu, ko nodrošina cilvēka citohroma P450 enzīmu sistēma.

Īpašas populācijas

Vēža pacienti

2 pētījumos (XM22-02 un XM22-03) pacientiem ar krūts vēzi, kas saņēma doksorubicīna un docetaksela ķīmijterapiju, vidējā maksimālā koncentrācija asinīs 227 ng/ml un 262 ng/ml tika sasniegta pēc vidējā laika līdz maksimālajai koncentrācijai (tmax) – 44 un 48 stundām. Pēc vienreizējas subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas pirmā ķīmijterapijas cikla laikā vidējie terminālie eliminācijas pusperiodi bija aptuveni 29 un 31 stunda. Pēc vienreizējas subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas ceturtā cikla laikā novēroja zemākas maksimālās koncentrācijas asinīs nekā pirmā cikla laikā (vidējās vērtības 77 un 111 ng/ml), un tās tika sasniegtas pēc vidējā tmax 8 stundām. Vidējais terminālais eliminācijas pusperiods ceturtajā ciklā bija aptuveni 39 un 42 stundas.

Pētījumā (XM22-04) pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi, kas saņēma cisplatīna un etopozīda ķīmijterapiju, pēc vienreizējas subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas pirmā ķīmijterapijas cikla laikā vidējā maksimālā koncentrācija asinīs 317 ng/ml tika sasniegta pēc vidējā tmax 24 stundām un vidējais terminālais eliminācijas pusperiods bija aptuveni 28 stundas. Pēc vienreizējas subkutānas

6 mg lipegfilgrastima injekcijas ceturtā cikla laikā vidējā maksimālā koncentrācija asinīs 149 ng/ml tika sasniegta pēc vidējā tmax 8 stundām un vidējais terminālais eliminācijas pusperiods bija aptuveni 34 stundas.

Šķiet, ka lipegfilgrastima elimināciju galvenokārt nodrošina neitrofilie leikocīti, kas, lietojot lielas devas, piesātinās. Atbilstoši pašregulējošam klīrensa mehānismam lipegfilgrastima seruma koncentrācija ķīmijterapijas izraisītās pārejošās neitropēnijas laikā samazinās lēnām un pēc neitrofilo leikocītu atjaunošanās sākuma – ātri (skatīt 1. attēlu).

1. attēls. Mediānās lipegfilgrastima koncentrācijas serumā un mediānā absolūtā neitrofilo leikocītu skaita (ANS) profils ķīmijterapijas pacientiem pēc vienreizējas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas

Mediānā lipegfilgrastima koncentrācija serumā (ng/ml)

Lipegfilgrastims

ANS

Mediānais ANS (x 109 šūnas/l)

Pētījuma dienas; lipegfilgrastima injekcija 0. dienā

Pacienti ar nieru vai aknu darbības traucējumiem

Tā kā klīrensa mehānismu nodrošina neitrofilie leikocīti, nav paredzams, ka lipegfilgrastima farmakokinētiku ietekmēs nieru vai aknu darbības traucējumi.

Gados vecāki pacienti

Ierobežoti pacientu dati liecina, ka lipegfilgrastima farmakokinētika gados vecākiem pacientiem

(65 -74 gadi) ir līdzīga jaunāku pacientu farmakokinētikai. 75 gadus veciem vai vecākiem pacientiem farmakokinētikas dati nav pieejami.

Pediatriskā populācija

I fāzes pētījumā (skatīt 5.1. apakšpunktu), lietojot īpaši pediatriskiem pētījumiem izstrādātu 10 mg/ml šķīdumu subkutānām injekcijām, vidējā maksimālā koncentrācija asinīs (Cmax) pēc vienreizējas subkutānas 100 μg/kg (nepārsniedzot 6 mg) lipegfilgrastima injekcijas pirmajā ķīmijterapijas ciklā bija 243 ng/ml 2 līdz < 6 gadu vecuma grupā, 255 ng/ml 6 līdz < 12 gadu vecuma grupā un 224 ng/ml

12 līdz < 18 gadu vecuma grupā. Maksimālā koncentrācija asinīs tika attiecīgi sasniegta pēc vidējā laika (tmax) 23,9 stundām, 30,0 stundām un 95,8 stundām. Skatīt 4.2. apakšpunktu.

Pacienti ar lieko svaru

Palielināta svara gadījumā tika novērota lipegfilgrastima iedarbības samazināšanās. Tas var izraisīt farmakodinamiskās atbildes reakcijas samazināšanos korpulentiem pacientiem (> 95 kg). Tāpēc, pamatojoties uz pašreizējiem datiem, efektivitātes samazinājumu šim pacientiem nevar pilnībā izslēgt.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un lokālu panesību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Pētījumā par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību trušiem tika novērota palielināta pēcimplantācijas abortu sastopamība, lietojot lielas lipegfilgrastima devas; šī iedarbība acīmredzot saistīta ar pastiprināto farmakodinamisko iedarbību, kas specifiska trušiem. Nav iegūti pierādījumi par

lipegfilgrastima teratogēno iedarbību. Šī atradne atbilst rezultātiem, kas iegūti ar G-CSF un tā atvasinājumiem. Par G-CSF un tā atvasinājumiem publicētajā informācijā nav atrodami pierādījumi par nevēlamu ietekmi uz fertilitāti vai embrija-augļa attīstību žurkām vai citu pre-/postnatālo iedarbību, izņemot ar mātes toksicitāti saistīto iedarbību. Iegūti pierādījumi, ka žurkām iespējams filgrastima un pegfilgrastima transports caur placentu nelielās devās, tomēr par lipegfilgrastimu nav informācijas. Šīs atradnes nozīme cilvēkiem nav zināma.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Ledus etiķskābe

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai) Sorbīts (E420)

Polisorbāts 20 Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Lonquex var izņemt no ledusskapja un uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C ne ilgāk kā vienreizēju periodu līdz 3 dienām. Pēc izņemšanas no ledusskapja zāles jāizlieto šī perioda laikā vai jāiznīcina.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

0,6 ml šķīdums pilnšļircē (I klases stikls) ar virzuļa tipa aizbāzni [ar poli(etilēnkotetrafluoretilēnu) pārklāta brombutila gumija] un piestiprinātu injekcijas adatu (nerūsošais tērauds, 29 G [0,34 mm] vai 27 G [0,4 mm] x 0,5 collas [12,7 mm]).

Iepakojuma lielums: 1 pilnšļirce ar vai bez drošuma ierīces (kas aizsargā pret adatas dūriena traumu un atkārtotu lietošanu).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pirms lietošanas šķīdums vizuāli jāpārbauda. Drīkst izmantot tikai dzidrus, bezkrāsainus šķīdumus, kas nesatur daļiņas.

Pirms injekcijas šķīdumam jāsasilst līdz piemērotai temperatūrai (15 °C – 25 °C).

Jāizvairās no enerģiskas kratīšanas. Pārmērīga kratīšana var veidot lipegfilgrastima agregātus, un zāles var kļūt bioloģiski neaktīvas.

Lonquex nesatur konservantus. Ņemot vērā iespējamo mikrobioloģiskā piesārņojuma risku, Lonquex šļirces ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

UAB "Sicor Biotech"

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Lietuva

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/856/001

EU/1/13/856/002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. 25. jūlijs.

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas