Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lynparza (olaparib) – Lietošanas instrukcija - L01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsLynparza
ATĶ kodsL01
Vielaolaparib
RažotājsAstraZeneca AB

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Lynparza 50 mg cietās kapsulas

Olaparib

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Lynparza un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Lynparza lietošanas

3.Kā lietot Lynparza

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Lynparza

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Lynparza un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Lynparza un kā tas darbojas

Lynparza cietās kapsulas satur aktīvo vielu olaparibu. Olaparibs pieder pie vēža zālēm, ko dēvē par PARP (poli [adenozīna difosfāta-ribozes]polimerāzes) inhibitoriem.

Pacientiem ar mutācijām (izmaiņām) konkrētos gēnos, sauktos par BRCA(krūts vēža gēns-Breast Cancer gene), kuriem ir risks dažu vēža formu attīstībai, PARP inhibitori ir spējīgi ierosināt vēža šūnu bojāeju, bloķējot enzīmu, kas palīdz salabot DNS.

Kādam nolūkam Lynparza lieto

Lynparza lieto, lai ārstētu olnīcu vēža veidu, ko dēvē par „olnīcu vēzi ar BRCA mutāciju”. To lieto pēc tam, kad vēzis ir reaģējis uz iepriekš veiktu ārstēšanu ar standarta platīnu saturošu ķīmijterapiju. Veic pārbaudi, lai noteiktu, vai Jums ir vēzis ar BRCA mutāciju.

2. Kas Jums jāzina pirms Lynparza lietošanas

Nelietojiet Lynparza šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret olaparibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Nelietojiet Lynparza, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms Lynparza lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ārstēšanas ar Lynparza vai tās laikā konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

ja pārbaudēs Jums ilgstoši ir mazs asins šūnu skaits. Tas var liecināt par zemu sarkano asinsķermenīšu skaitu (anēmiju), zemu balto asinsķermenīšu skaitu (neitropēniju) vai zemu trombocītu skaitu (trombocitopēniju). Skatīt 4. punktu sīkai informācijai par blakusparādībām. Tas ietver pazīmes un simptomus, kas jāņem vērā (drudzis vai infekcija, asinsizplūdumi vai asiņošana). Retos gadījumos tas var liecināt par nopietnākiem kaulu smadzeņu darbības traucējumiem, tādiem kā mielodisplastiskais sindroms (MDS) vai akūta mieloleikoze (AML). Jūsu ārsts var vēlēties Jums veikt kaulu smadzeņu pārbaudi saistībā ar šiem traucējumiem;

ja Jums pirmo reizi rodas vai pastiprinās tādi simptomi kā elpas trūkums, klepus vai sēkšana. Nelielam skaitam ar Lynparza ārstēto pacienšu ziņots par plaušu iekaisumu (pneimonītu). Pneimonīts ir nopietns stāvoklis, kura dēļ bieži var būt nepieciešama ārstēšana slimnīcā;

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai neesat par to pārliecināts), konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Testi un pārbaudes

Pirms ārstēšanas ar Lynparza un tās laikā ārsts Jums pārbaudīs asinis.

Asins analīzi Jums veiks:

pirms ārstēšanas;

reizi mēnesī pirmajā ārstēšanas gadā;

ar ārsta noteiktiem regulāriem starplaikiem pēc pirmā ārstēšanas gada.

Ja Jūsu asins šūnu skaits kļūst ļoti mazs, iespējams, jāveic asins pārliešana (kad Jums ievada jaunas, no donora iegūtas asinis vai asins produktus).

Citas zāles un Lynparza

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, ko esat iegādājusies bez receptes, un uz ārstniecības augu preparātiem. Tas nepieciešams tādēļ, ka Lynparza var ietekmēt dažu citu zāļu iedarbības veidu. Arī dažas citas zāles var ietekmēt Lynparza iedarbības veidu.

Nelietojiet Lynparza, ja Jūs lietojat kādas citas pretvēža zāles. Pastāstiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja Jūs plānojat saņemt vakcīnu vai zāles, kas nomāc imūnsistēmu, jo Jums var būt nepieciešama īpaša uzraudzība.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

itrakonazolu, flukanazolu – lieto sēnīšinfekciju ārstēšanai;

telitromicīnu, klaritromicīnu, eritromicīnu– lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai;

kombinētus proteāzes inhibitorus ar, ritonaviru vai kobicistātu, boceprevīru, telaprevīru, nevirapīnu, efavirenzu – lieto vīrusinfekciju, to vidū HIV infekcijas ārstēšanai;

rifampicīnu, rifapentīnu, rifabutīnu – lieto bakteriālu infekciju, to vidū tuberkulozes (TB) ārstēšanai;

fenitoīnu, karbamazepīnu, fenobarbitālu – lieto kā sedatīvus līdzkeļus vai krampju un epilepsijas ārstēšanai;

divšķautņu asinszāli (Hypericum perforatum) – ārstniecības augu līdzekli, ko lieto galvenokārt depresijas ārstēšanai;

digoksīnu, diltiazemu, furosemīdu, verapamilu vai valsartānu – lieto sirds slimību vai augsta asinsspiediena ārstēšanai;

bosentānu – lieto plaušu artēriju hipertensijas ārstēšanai;

statīnus, piemēram, simvastatīnu, pravastatīnu – lieto asinīs esošā holesterīna līmeņa pazemināšanai;

dabigatrānu – lieto asiņu šķidrināšanai;

glibenklamīdu, metformīnu vai repaglinīdu – lieto diabēta ārstēšanai;

melnā grauda alkaloīdus – lieto pret migrēnas un galvassāpju ārstēšanai;

fentanilu – lieto pret vēža izraisītu sāpju ārstēšanai;

pimozīdu – lieto šizofrēnijas ārstēšanai;

kvetiapīnu – lieto šizofrēnijas un bipolāro traucējumu ārstēšanai;

cisaprīdu – lieto pret kuņģa darbības traucējumiem;

kolhicīnu – lieto podagras ārstēšanai;

ciklosporīnus, sirolimu vai takrolimu – lieto imūnsistēmas nomākšanai;

metotreksātu- lieto vēža, reimatoīdā artrīta un psoriāzes ārstēšanai

Lynparza kopā ar dzērienu

Visu laiku, kamēr lietojat Lynparza, nedzeriet greipfrūtu sulu. Tā var ietekmēt šo zāļu iedarbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Lynparza, ja esat grūtniece vai Jums varētu iestāties grūtniecība. Tādēļ, ka tas var apdraudēt nedzimušo bērnu.

Jums vajadzētu izvairīties no grūtniecības iestāšanās šo zāļu lietošanas laikā, jo šīs zāles var kaitēt nedzimušajam bērnam. Jums jālieto efektīvas kontracepcijas metodes šo zāļu lietošanas laikā un 1 mēnesi pēc pēdējās devas Lynparza saņemšanas. Nav zināms, vai Lynparza var ietekmēt dažu orālo kontracepcijas līdzekļu darbību. Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs leitojat orālos kontracepcijas līdzekļus, jo ārsts var Jums ieteikt papildus ne-hormonalās kontracepcijas metodes.

Jums jāveic grūtniecības tests pirms Lynparza lietošanas uzsākšanas un regulāri ārstēšanas laikā, kā arī 1 mēnesi pēc Lynparza pēdējas devas saņemšanas. Ja Jums šajā laikā iestājas grūtniecība, Jums nekavējoties jākonsultējas ar ārstu.

Nav zināms, vai Lynparza nokļūst mātes pienā. Nebarojiet bērnu ar krūti Lynparza lietošanas laikā un vienu mēnesi pēc pēdējās Lynparza devas saņemšanas. Ja Jūs plānojat barošanu ar krūti, pastāstiet to savam ārstam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lynparza var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Ja Lynparza lietošanas laikā jūtat reiboni, vājumu vai nogurumu, nevadiet transportlīdzekli, nelietojiet instrumentus un neapkalpojiet mehānismus.

3.Kā lietot Lynparza

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts, farmaceits vai medmāsa Jums teikusi. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Cik daudz zāļu jālieto

Ieteicamā deva ir 8 kapsulas (400 mg) iekšķīgi divreiz dienā (kopumā 16 kapsulas katru dienu). Ir svarīgi, lai Jūs saņemat ieteicamo dienas devu un turpiniet to darīt, kā ieteicis Jūsu ārsts, farmaceits vai medmāsa. Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārsts Jums var izrakstīt atškirīgu zāļu devu.

Kā lietot šīs zāles

Lietojiet vienu devu (8 kapsulas) Lynparza iekšķīgi kopā ar ūdeni, vienu reizi no rīta un vienu reizi vakarā

Lietojiet Lynparza vismaz vien u stundu pēc ēšanas. Atturieties no ēšanas līdz 2 stundām pēc Lynparza lietošanas.

Ja Jums rodas blakusparādības, ārsts Jums var likt lietot Lynparza mazākā devā.

Ja esat lietojusi Lynparza vairāk nekā noteikts

Ja esat pārsniegusi ierasto Lynparza devu, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko slimnīcu.

Ja esat aizmirsusi lietot Lynparza

Ja esat aizmirsusi lietot Lynparza, lietojiet nākamo ierasto devu plānotajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Svarīgi, lai Jūs zinātu, kādas šīs blakusparādības var būt.

Ārsts Jums var parakstīt arī citas zāles, lai palīdzētu kontrolēt blakusparādības.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja pamanāt kādas no šīm blakusparādībām – Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska ārstēšana:

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 cilvēku no 10):

drudzis vai infekcija – tās var būt maza balto asins šūnu skaita (neitropēnijas vai limfopēnijas) pazīmes;

elpas trūkums, stiprs nogurums, bāla āda vai ātra sirdsdarbība – tās var būt maza sarkano asins šūnu skaita (anēmijas) pazīmes.

Bieži (var skart līdz 1 cilvēkam no 10):

zilumu veidošanās vai ilgstošāka asiņošana nekā parasti savainošanās gadījumā – tās var būt maza trombocītu skaita (trombocitopēnijas) pazīmes.

Ja pamanāt kādu no iepriekš minētajām blakusparādībām, nekavējoeties pastāstiet to ārstam.

Citas blakusparādības:

Ļoti bieži

galvassāpes;

reibonis;

ēstgribas zudums;

nogurums vai vājums;

slikta dūša;

vemšana;

uztura garšas izmaiņas;

gremošanas traucējumi vai grēmas (dispepsija);

caureja. Ja tā kļūst smaga, nekavējoties informējiet ārstu;

kreatinīna līmeņa asinīs paaugstināšanās, kas konstatēta nieru darbību raksturojošās asins analīzēs;

asins analīzēs konstatētas izmaiņas, kas liecina par sarkano asins šūnu izmēra palielināšanos.

Bieži

mutes dobuma iekaisums (stomatīts);

sāpes kuņģa apvidū zem ribām.

Ja Jums rodas kādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Ārsts Jums var parakstīt zāles tādu simptomu kā sliktas dūšas, vemšanas, caurejas un dispepsijas ārstēšanai.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Lynparza

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles pēc „Derīgs līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lynparza satur

Aktīvā viela ir olapariba. Katra cietā kapsula satur 50 mg olapariba.

Citas sastāvdaļas (palīgvielas) ir:

kapsulas saturs: lauroilmakrogol-32 glicerīdi;

kapsulas apvalks: hipromeloze, titāna dioksīds (E171), gellāna sveķi (E418), kālija acetāts;

apdrukas tinte: šellaka, melnais dzelzs oksīds (E172).

Lynparza ārējais izskats un iepakojums

Lynparzair balta, necaurspīdīga, cieta kapsula ar apzīmējumu “OLAPARIB 50 mg” un ar melnu tinti veidotu AstraZeneca logotipu.

Lynparzaiepakots ABPE plastmasas pudelēs pa 112 cietajām kapsulām. Vienā iepakojumā ir 448 kapsulas (4 pudeles pa 112 kapsulām).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Lielbritānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas