Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metalyse (tenecteplase) – Marķējuma teksts - B01AD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMetalyse
ATĶ kodsB01AD11
Vielatenecteplase
RažotājsBoehringer Ingelheim International GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ŠĻIRCES KARTONA KĀRBIŅA (CIKLOOLEFĪNA KOPOLIMĒRS)/ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Metalyse 8000 V

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Tenecteplasum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS (-I)

1 flakons satur 8000 V tenekteplāzes

Šķīdinot 8 ml injekciju ūdens, katrs ml satur 1000 V tenekteplāzes

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: L-arginīns, fosforskābe, polisorbāts 20

Nelielā daudzumā kā atliekas pēc ražošanas procesa: gentamicīns

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 flakons ar pulveri injekcijas šķīduma pagatavošanai

1 pilnšļirce ar šķīdinātāju parenterālai lietošanai

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai pēc šķīdināšanas 8 ml šķīdinātāja

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lūdzu precīzi ievērojiet lietošanas instrukciju, pretējā gadījumā varat kļūdīties un ordinēt lielāku devu nekā nepieciešams.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/169/005

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA PIKTOGRAMMAS VEIDĀ UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VĀCIŅA IEKŠĒJĀS VIRSMAS

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMS FLAKONAM AR PULVERI INJEKCIJU ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI/TIEŠAIS IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Metalyse 8000 V

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai.

Tenecteplasum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS (-I)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai pēc šķīdināšanas 8 ml šķīdinātāja

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS PILNŠĻIRCEI AR ŠĶĪDINĀTĀJU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Metalyse 8000 V šķīdinātājs Šķīdinātājs parenterālai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Lietošanai pagatavots šķīdums, pacientiem ar ķermeņa masu (kg):

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

8 ml injekciju ūdens

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ŠĻIRCES KARTONA KĀRBIŅA (CIKLOOLEFĪNA KOPOLIMĒRS)/ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Metalyse 10000 V

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Tenecteplasum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS (-I)

1 flakons satur 10000 V tenekteplāzes

Šķīdinot 10 ml injekciju ūdens, katrs ml satur 1000 V tenekteplāzes

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: L-arginīns, fosforskābe, polisorbāts 20

Nelielā daudzumā kā atliekas pēc ražošanas procesa: gentamicīns

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 flakons ar pulveri injekcijas šķīduma pagatavošanai

1 pilnšļirce ar šķīdinātāju parenterālai lietošanai

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai pēc šķīdināšanas 10 ml šķīdinātāja

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lūdzu precīzi ievērojiet lietošanas instrukciju, pretējā gadījumā varat kļūdīties un ordinēt lielāku devu nekā nepieciešams.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/169/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA PIKTOGRAMMAS VEIDĀ UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VĀCIŅA IEKŠĒJĀS VIRSMAS

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMS FLAKONAM AR PULVERI INJEKCIJU ŠĶĪDUMA PAGATAVOŠANAI/TIEŠAIS IEPAKOJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Metalyse 10000 V

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai.

Tenecteplasum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS (-I)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

5.LIETOŠANAS -UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai pēc šķīdināšanas 10 ml šķīdinātāja

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS PILNŠĻIRCEI AR ŠĶĪDINĀTĀJU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Metalyse 10000 V šķīdinātājs Šķīdinātājs parenterālai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lietošanai pagatavots šķīdums, pacientiem ar ķermeņa masu (kg):

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml injekciju ūdens

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas