Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimvastid (rivastigmine) – Marķējuma teksts - N06DA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNimvastid
ATĶ kodsN06DA03
Vielarivastigmine
RažotājsKrka, d.d., Novo mesto

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE BLISTERIEM UN KONTEINERAM UN UZLĪME KONTEINERAM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 1,5 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra cietā kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kas atbilst 1,5 mg rivastigmīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Cietā kapsula.

Blisteris:

14 cietās kapsulas

28 cietās kapsulas

30 cietās kapsulas

56 cietās kapsulas

60 cietās kapsulas

112 cietās kapsulas

Konteiners:

200 cietās kapsulas

250 cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Kapsulas jānorij veselas, nesasmalcinot un neatverot.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

14 cietās kapsulas: EU/1/09/525/001

28 cietās kapsulas: EU/1/09/525/002

30 cietās kapsulas: EU/1/09/525/003

56 cietās kapsulas: EU/1/09/525/004

60 cietās kapsulas: EU/1/09/525/005

112 cietās kapsulas: EU/1/09/525/006

200 cietās kapsulas: EU/1/09/525/047

250 cietās kapsulas: EU/1/09/525/007

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nimvastid 1,5 mg (tikai klartona kastītei)

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 1,5 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE BLISTERIEM UN KONTEINERAM UN UZLĪME KONTEINERAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 3 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra cietā kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kas atbilst 3 mg rivastigmīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Cietā kapsula.

Blisteris:

28 cietās kapsulas

30 cietās kapsulas

56 cietās kapsulas

60 cietās kapsulas

112 cietās kapsulas

Konteiners:

200 cietās kapsulas

250 cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Kapsulas jānorij veselas, nesasmalcinot un neatverot.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

28 cietās kapsulas: EU/1/09/525/008

30 cietās kapsulas: EU/1/09/525/009

56 cietās kapsulas: EU/1/09/525/010

60 cietās kapsulas: EU/1/09/525/011

112 cietās kapsulas: EU/1/09/525/012

200 cietās kapsulas: EU/1/09/525/048

250 cietās kapsulas: EU/1/09/525/013

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nimvastid 3 mg (tikai klartona kastītei)

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 3 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE BLISTERIEM UN KONTEINERA UZLĪME KONTEINERAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 4,5 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra cietā kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kas atbilst 4,5 mg rivastigmīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Cietā kapsula.

Blisteris:

28 cietās kapsulas

30 cietās kapsulas

56 cietās kapsulas

60 cietās kapsulas

112 cietās kapsulas

Konteiners:

200 cietās kapsulas

250 cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Kapsulas jānorij veselas, nesasmalcinot un neatverot.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

28 cietās kapsulas: EU/1/09/525/014

30 cietās kapsulas: EU/1/09/525/015

56 cietās kapsulas: EU/1/09/525/016

60 cietās kapsulas: EU/1/09/525/017

112 cietās kapsulas: EU/1/09/525/018

200 cietās kapsulas: EU/1/09/525/049

250 cietās kapsulas: EU/1/09/525/019

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nimvastid 4,5 mg (tikai klartona kastītei)

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 4,5 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE BLISTERIEM UN KONTEINERAM UN UZLĪME KONTEINERAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 6 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra cietā kapsula satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kas atbilst 6 mg rivastigmīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Cietā kapsula.

Blisteris:

28 cietās kapsulas

30 cietās kapsulas

56 cietās kapsulas

60 cietās kapsulas

112 cietās kapsulas

Konteiners:

200 cietās kapsulas

250 cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Kapsulas jānorij veselas, nesasmalcinot un neatverot.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

28 cietās kapsulas: EU/1/09/525/020

30 cietās kapsulas: EU/1/09/525/021

56 cietās kapsulas: EU/1/09/525/022

60 cietās kapsulas: EU/1/09/525/023

112 cietās kapsulas: EU/1/09/525/024

200 cietās kapsulas: EU/1/09/525/050

250 cietās kapsulas: EU/1/09/525/025

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nimvastid 6 mg (tikai klartona kastītei)

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 6 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 1,5 mg mutē disperģējamās tabletes

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kas atbilst 1,5 mg rivastigmīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgviela: sorbīts (E420).

Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Mutē disperģējamā tablete.

14 x 1 mutē disperģējamā tablete

28 x 1 mutē disperģējamā tablete

30 x 1 mutē disperģējamā tablete

56 x 1 mutē disperģējamā tablete

60 x 1 mutē disperģējamā tablete

112 x 1 mutē disperģējamā tablete

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-i)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Neaiztieciet tabletes ar mitrām rokām, jo tās var sadrupt.

1.Turiet plāksnīti pie malām un atdaliet vienu plāksnītes šūnu no pārējās plāksnītes, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

Izšķīdiniet tableti mutē un norijiet, uzdzerot ūdeni, vai bez tā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU NEREDZAMĀ BĒRNIEM UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

14 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/026

28 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/027

30 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/028

56 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/029

60 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/030

112 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/031

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nimvastid 1,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 1,5 mg mutē disperģējamās tabletes

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

1.Noplēsiet.

2.Izkratiet.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 3 mg mutē disperģējamās tabletes

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kas atbilst 3 mg rivastigmīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgviela: sorbīts (E420).

Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Mutē disperģējamā tablete.

28 x 1 mutē disperģējamā tablete

30 x 1 mutē disperģējamā tablete

56 x 1 mutē disperģējamā tablete

60 x 1 mutē disperģējamā tablete

112 x 1 mutē disperģējamā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Neaiztieciet tabletes ar mitrām rokām, jo tās var sadrupt.

1.Turiet plāksnīti pie malām un atdaliet vienu plāksnītes šūnu no pārējās plāksnītes, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

Izšķīdiniet tableti mutē un norijiet, uzdzerot ūdeni, vai bez tā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

28 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/032

30 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/033

56 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/034

60 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/035

112 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/036

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nimvastid 3 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 3 mg mutē disperģējamās tabletes

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

1.Noplēsiet.

2.Izkratiet.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 4,5 mg mutē disperģējamās tabletes

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kas atbilst 4,5 mg rivastigmīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgviela: sorbīts (E420).

Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Mutē disperģējamā tablete.

28 x 1 mutē disperģējamā tablete

30 x 1 mutē disperģējamā tablete

56 x 1 mutē disperģējamā tablete

60 x 1 mutē disperģējamā tablete

112 x 1mutē disperģējamā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Neaiztieciet tabletes ar mitrām rokām, jo tās var sadrupt.

1.Turiet plāksnīti pie malām un atdaliet vienu plāksnītes šūnu no pārējās plāksnītes, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

Izšķīdiniet tableti mutē un norijiet, uzdzerot ūdeni, vai bez tā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBASNUMURS(I)

28 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/037

30 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/038

56 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/039

60 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/040

112 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/041

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nimvastid 4,5 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 4,5 mg mutē disperģējamās tabletes

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

1.Noplēsiet.

2.Izkratiet.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 6 mg mutē disperģējamās tabletes

Rivastigminum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur rivastigmīna hidrogēntartrātu, kas atbilst 6 mg rivastigmīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgviela: sorbīts (E420).

Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Mutē disperģējamā tablete.

28 x 1 mutē disperģējamā tablete

30 x 1 mutē disperģējamā tablete

56 x 1 mutē disperģējamā tablete

60 x 1 mutē disperģējamā tablete

112 x 1 mutē disperģējamā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Neaiztieciet tabletes ar mitrām rokām, jo tās var sadrupt.

1.Turiet plāksnīti pie malām un atdaliet vienu plāksnītes šūnu no pārējās plāksnītes, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

Izšķīdiniet tableti mutē un norijiet, uzdzerot ūdeni, vai bez tā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

28 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/042

30 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/043

56 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/044

60 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/045

112 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/525/046

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nimvastid 6 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nimvastid 6 mg mutē disperģējamās tabletes

Rivastigminum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

1.Noplēsiet.

2.Izkratiet.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas