Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orgalutran (ganirelix) – Zāļu apraksts - H01CC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsOrgalutran
ATĶ kodsH01CC01
Vielaganirelix
RažotājsMerck Sharp

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml šķīdums injekcijām

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra pilnšļirce satur 0,25 mg ganireliksa (ganirelix) 0,5 ml ūdens šķīdumā. Aktīvā viela ganirelikss (SNN) ir sintētisks dekapeptīds, kam ir augsta antagoniska aktivitāte pret dabīgo gonadotropīnus atbrīvojošo hormonu (GnRH). Aminoskābes pozīcijās 1, 2, 3, 6, 8 un 10 dabīgajam GnRH dekapeptīdam ir aizvietotas sekojoši: N-Ac-D-Nal(2)1, D-pClPhe2, D-Pal(3)3, D-hArg(Et2)6, L-hArg(Et2)8, D-Ala10]-GnRH ar molekulāro svaru 1570,4.

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Viena šo zāļu injekcija satur mazāk par 1 mmol (23 mg) nātrija, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs un bezkrāsains ūdens šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Orgalutran indicēts pacientēm, kurām nozīmēta kontrolēta olnīcu hiperstimulācija (COH – Controlled ovarian hyperstimulation) medicīniskajās reprodukcijas programmās (ART – Assisted reproduction techniques), lai aizkavētu priekšlaicīgu luteinizētājhormona (LH – Luteinising hormone) līknes paaugstināšanos.

Klīniskajos pētījumos Orgalutran lietoja kopā ar rekombinanto cilvēka folikulu stimulējošo hormonu (FSH – Follicle stimulating hormone) vai alfa korifolitropīnu – folikulu stimulantu ar ilgstošu iedarbību.

4.2.Devas un lietošanas veids

Orgalutran drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā, kam ir pieredze neauglības ārstēšanā.

Devas

Orgalutran lieto, lai aizkavētu priekšlaicīgas LH līknes paaugstināšanos sievietēm, kurām nozīmēta kontrolētā olnīcu hiperstimulācija (COH). Kontrolēto olnīcu hiperstimulāciju ar folikulu stimulējošo hormonu (FSH) vai alfa korifolitropīnu var sākt menstruāciju 2. vai 3. dienā. Orgalutran (0,25 mg) jāinjicē subkutāni vienu reizi dienā, injekcijas sākot 5. vai 6. FSH lietošanas dienā vai 5. vai 6. dienā pēc alfa korifolitropīna ievadīšanas. Diena, kad jāsāk Orgalutran lietošana, ir atkarīga no olnīcu atbildreakcijas, t. i., augošo folikulu skaita un izmēra un/vai cirkulējošā estradiola daudzuma. Ja folikuli neaug, Orgalutran lietošanas sākumu var atlikt, tomēr klīniskās pieredzes pamatā ir

5. vai 6. stimulācijas dienā sākta Orgalutran lietošana.

Orgalutran un FSH var ievadīt gandrīz vienlaicīgi. Tomēr zāles nedrīkstētu sajaukt (lietot maisījumā) un jāizvēlas dažādas injekciju vietas.

FSH deva katrai pacientei jāpiemeklē atkarībā no augošo folikulu skaita un izmēra, mazāk nozīmīgs ir cirkulējošā estradiola daudzums (skatīt 5.1 apakšpunktu). Orgalutran jāturpina injicēt ik dienu līdz attīstījušies pietiekami daudz atbilstoša izmēra folikuli. Pēdējo folikulu nobriešanas fāzi inducē, ievadot cilvēka horiona gonadotropīnu (hCG).

Pēdējās injekcijas laiks

Sakarā ar ganireliksa eliminācijas pusperiodu, laika periods starp divām Orgalutran injekcijām, kā arī starp Orgalutran injekciju un hCG injekciju, nedrīkst pārsniegt 30 stundas, jo var izraisīt priekšlaicīgu LH līmeņa paaugstināšanos. Tādēļ, ja Orgalutran nozīmē no rītiem, injekcijas jāturpina visu gonadotropīna terapijas periodu, ieskaitot ovulācijas izraisīšanas dienu. Ja Orgalutran nozīmē pēcpusdienā, tad pēdējo injekciju izdara iepriekšējā pēcpusdienā pirms ovulācijas izraisīšanas dienas. Orgalutran ir drošs un efektīvs sievietēm, kurām nepieciešami vairāki ārstēšanas cikli.

Nav pētīta nepieciešamība pēc luteālās fāzes atbalsta ciklos, kuros lietots Orgalutran. Klīniskajos pētījumos luteālās fāzes atbalsts tika veikts atbilstoši pētniecības centru pieredzei vai saskaņā ar klīnisko protokolu.

Īpašas populācijas

Nieru darbības traucējumi

Nav pieredzes par Orgalutran lietošanu pacientēm ar nieru darbības traucējumiem, jo viņas no klīniskajiem pētījumiem tika izslēgtas. Tādējādi Orgalutran lietošana pacientēm ar vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Nav pieredzes par Orgalutran lietošanu pacientēm ar aknu darbības traucējumiem, jo viņas no klīniskajiem pētījumiem tika izslēgtas. Tādējādi Orgalutran lietošana pacientēm ar aknu darbības traucējumiem ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Orgalutran nav paredzēts lietošanai pediatriskajā populācijā.

Lietošanas veids

Orgalutran injicē zem ādas, vēlams augšstilbā. Lai novērstu taukaudu atrofiju, katra nākošā subkutānā injekcija izdarāma, nedaudz mainot vietu. Orgalutran subkutānās injekcijas var izdarīt pati paciente vai viņas partneris, ja ārsts viņus iepriekš apmācījis un viņiem pieejams speciālista padoms.

4.3.

Kontrindikācijas

-

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

-

Paaugstināta jutība pret gonadotropīnus atbrīvojošo hormonu (GnRH) vai jebkuru citu GnRH

 

analogu.

-

Vidēji smagi vai smagi nieru vai aknu darbības traucējumi.

-

Grūtniecība vai barošanas ar krūti periods.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstinātas jutības reakcijas

Ja sievietēm ir aktīvu alerģisku stāvokļu pazīmes vai simptomi, viņām jāpievērš īpaša uzmanība. Pēcreģistrācijas periodā ziņots par paaugstinātas jutības reakcijām jau pēc pirmās devas lietošanas (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tā kā trūkst klīniskas pieredzes ar Orgalutran terapiju šādām pacientēm, tad nav ieteicama tā lietošana, ja sievietēm ir smagi alerģiski stāvokļi.

Alerģija pret lateksu

Šo zāļu iepakojums satur dabīgo lateksa gumiju, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas (skatīt 6.5. apakšpunktu).

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)

Olnīcu stimulācijas laikā vai pēc tās var attīstīties olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS). OHSS uzskata par būtisku gonadotropīnu stimulācijas risku. OHSS ārstē simptomātiski, piemēram, iesakot atpūtu, intravenozu elektrolītu vai koloīdu un heparīna ievadīšanu.

Ārpusdzemdes grūtniecība

Tā kā neauglīgām sievietēm, kuras piedalās medicīniskajās reprodukcijas programmās un īpaši tām, kurām tiek veikta in vitro apaugļošana (IVA), biežāk novērojama olvadu patoloģija, var pieaugt ārpusdzemdes grūtniecību skaits. Tādēļ ir svarīgi ar agrīnu ultraskaņas izmeklēšanas palīdzību pārliecināties, ka grūtniecība norisinās intrauterīni.

Iedzimtas pataloģijas

Pēc medicīniskās reprodukcijas programmas (ART) lietošanas iespējams nedaudz augstāks risks iedzimtām patoloģijām nekā pēc spontānas grūtniecības iestāšanās. To izskaidro ar vecāku medicīnisko stāvokli (piemēram, mātes vecumu, spermas kvalitāti) un daudzaugļu grūtniecības risku. Klīniskajos pētījumos, izmeklējot vairāk nekā 1000 jaundzimušos, tika pierādīts, ka iedzimto patoloģiju biežums bērniem, kuri dzimuši pēc tam, kad kontrolētai olnīcu hiperstimulācijai (COH) lietots Orgalutran ir salīdzināms ar to iedzimto patoloģiju biežumu, par kādu ziņots pēc gonadotropīnus atbrīvojošā hormona (GnRH) agonistu lietošanas kontrolētai olnīcu hiperstimulācijai (COH).

Sievietes ar ķermeņa masu zem 50 kg vai virs 90 kg

Nav pierādīta Orgalutran drošums un efektivitāte pacientēm ar ķermeņa masu zem 50 kg vai virs 90 kg (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

Nevar izslēgt mijiedarbību ar bieži lietotām zālēm, ieskaitot histamīnu atbrīvojošās zāles.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav klīnisko datu par ganireliksa lietošanu grūtniecības laikā.

Pētījumos ar dzīvniekiem ganirelikss sekmēja metiena saglabāšanos implantācijas laikā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nav zināms šo datu nozīmīgums cilvēkiem.

Barošana ar krūti

Nav zināms vai ganirelikss izdalās ar mātes pienu.

Orgalutran ir kontrindicēts grūtniecības un barošanas ar krūti laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Fertilitāte

Ganireliksu lieto ārstēšanai sievietēm, kurām tiek veikta kontrolēta olnīcu hiperstimulācija medicīniskās reprodukcijas programmu ietvaros. Ganireliksu lieto priekšlaicīgas LH līmeņa paaugstināšanās novēršanai, kas citādi varētu rasties šīm sievietēm olnīcu stimulācijas laikā.

Informāciju par devām un lietošanas veidu skatīt 4.2. apakšpunktu.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Turpmākajā tabulā norādītas visas nevēlamās blakusparādības, kas novērotas sievietēm, kuras klīnisko pētījumu laikā ārstētas ar Orgalutran, olnīcu stimulācijai izmantojot rekombinantu FSH. Paredzams, ka nevēlamās blakusparādības, ko izraisa Orgalutran, olnīcu stimulācijai izmantojot

alfa korifolitropīnu, ir līdzīgas.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums

Nevēlamās blakuparādības ir iedalītas saskaņā ar MedDRA orgānu sistēmu un sastopamības klasifikāciju: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100). Paaugstinātas jutības reakcijas sastopamība (ļoti reti, < 1/10 000) aprēķināta pēc pēcreģistrācijas novērojumu datiem.

Orgānu sistēma

Sastopamības

Blakusparādība

 

biežums

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti

Hipersensitivitāte (ieskaitot

 

 

dažādus simptomus, tādus kā

 

 

izsitumus, sejas pietūkumu un

 

 

aizdusu).1

 

 

Esošās ekzēmas pasliktināšanās.2

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk

Galvassāpes

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk

Slikta dūša

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Ļoti bieži

Lokālas ādas reakcijas injekcijas

ievadīšanas vietā

 

vietā (galvenokārt apsārtums ar

 

 

tūsku vai bez tās).3

 

Retāk

Savārgums

1 Ir bijuši ziņojumi jau pēc pirmās devas lietošanas pacientēm, kurām tiek ievadīts Orgalutran 2 Ziņojums par vienu pacienti pēc pirmās Orgalutran injekcijas.

3 Klīnisko pētījumu laikā vienā ārstēšanas ciklā vienu stundu pēc injekcijas vismaz vienas vidēji smagas vai smagas ādas reakcijas sastopamība saskaņā ar pacienšu ziņojumiem bija 12% ar Orgalutran ārstētajām pacientēm un 25% pacientēm, kuras ārstēja ar subkutānām GnRH agonista injekcijām. Lokālās reakcijas parasti izzuda 4 stundu laikā pēc ievadīšanas.

Izvēlēto blakusparādību raksturojums

Citas ziņotās nevēlamas blakusparādības saistītas ar kontrolētu olnīcu hiperstimulāciju medicīniskajās reprodukcijas programmās, it īpaši sāpes iegurnī, vēdera uzpūšanās, OHSS (skatīt arī

4.4. apakšpunktu), ārpusdzemdes grūtniecība un spontāns aborts.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pārdozēšana var izpausties ar ilgstošu darbību. Nav datu par Orgalutran akūto toksicitāti cilvēkam. Nozīmējot Orgalutran kā vienreizēju zemādas injekciju devā līdz 12 mg, klīniskajos pētījumos nenovēroja vispārējas nevēlamas blakusparādības. Akūtas toksicitātes pētījumos žurkām un pērtiķiem pēc intravenozas ganireliksa ievadīšanas virs 1 un 3 mg/kg ķermeņa masas, novēroja nespecifiskus toksiskus simptomus kā hipotensiju un bradikardiju.

Ja Orgalutran ir pārdozēts, tā ievadīšanu (uz laiku) jāpārtrauc.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: hipofīzes un hipotalama hormoni un to analogi, anti-gonadotropīnus-atbrīvojošie hormoni, ATĶ kods: H01CC01.

Darbības mehānisms

Orgalutran ir GnRH antagonists, kas modulē hipotalāma-hipofīzes-gonadālās ass darbību, konkurējoši saistoties pie GnRH receptoriem hipofīzē. Kā rezultātā strauji un pilnīgi, bet atgriezeniski tiek nomākta endogēno gonadotropīnu sintēze, bez sākuma stimulācijas kā to ierosina GnRH agonisti. Nozīmējot brīvprātīgām pacientēm Orgalutran 0,25 mg daudzkārtīgas devas, seruma LH, FSH un E2 koncentrāciju izdevās maksimāli samazināt par 74%, 32% un 25% attiecīgi pēc 4, 16 un 16 stundām pēc injekcijas. Seruma hormonu līmeņi sasniedza sākuma vērtības divu dienu laikā pēc pēdējās injekcijas.

Farmakodinamiskā iedarbība

Pacientēm, kurām veic vadāmo olnīcu stimulāciju vidējais ārstēšanas laiks ar Orgalutran bija 5 dienas. Orgalutran ārstēšanas laikā vidējais LH līmeņa paaugstinājums (>10 SV/l) ar sekojošu progesterona līmeņa paaugstinājumu (>1 ng/ml) bija 0,3 - 1,2% salīdzinot ar 0,8%, kas bija panākts ārstējot ar GnRH agonistiem. Sievietēm ar palielinātu ķermeņa masu (>80 kg), biežāk novēroja paaugstinātu LH un progesterona līmeni, taču tas neietekmēja klīnisko rezultātu. Līdz šim ārstēto pacienšu skaits ir mazs, tomēr nevar izslēgt iespējamo efektu. Spēcīgas olnīcu atbildreakcijas gadījumā, kam par iemeslu var būt vai nu spēcīga gonadotropīnu iedarbība agrīnajā folikulārajā fāzē vai izteikta olnīcu atbildreakcijas spēja, priekšlaicīga LH daudzuma palielināšanās iespējama agrāk kā pēc sešas dienas ilgas stimulācijas. Šādu LH daudzuma palielināšanos, nevēlami neietekmējot klīnisko rezultātu, var nepieļaut 5. dienā sākta ārstēšana ar Orgalutran.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Salīdzinošajos Orgalutran unFSH pētījumos, kur izmantoja garo protokolu ar GnRH agonistu kā atsauces preparātu, Orgalutran lietošana izraisīja ātrāku folikulu augšanu pirmajās stimulācijas dienās, bet augošo folikulu skaits bija mazliet mazāks un visumā bija zemāks estradiola līmenis. Šī dažādā folikulu augšanas modeļa dēļ FSH devu izvēlas atkarībā no folikulu skaita un izmēra, nevis no cirkulējošā estradiola līmeņa. Līdzīgi salīdzinoši pētījumi ar alfa korifolitropīnu, izmantojot

GnRH antagonistu vai ilgstošas agonista lietošanas protokolu, nav veikti.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Farmakokinētiskie parametri pēc vairākām Orgalutran subkutānām injekcijām (vienas injekcijas dienā) bija līdzīgi kā pēc vienas Orgalutran subkutānas devas. Pēc atkārtotas 0,25 mg dienas devas noturīgu, aptuveni 0,6 ng/ml līmeni sasniedz 2 līdz 3 dienu laikā.

Farmakokinētiskā analīze norāda apgrieztu sakarību starp ķermeņa masu un Orgalutran koncentrāciju serumā.

Uzsūkšanās

Pēc Orgalutran 0,25 mg subkutānas ievadīšanas, seruma ganireliksa koncentrācija strauji paaugstinās un sasniedz maksimālo līmeni (Cmax) aptuveni 15 ng/ml vienas līdz divu stundu laikā (tmax). Orgalutran biopieejamība ir apmēram 91% pēc subkutānas ievadīšanas.

Biotransformācija

Galvenā plazmā cirkulējošā sastāvdaļa ir ganirelikss. Ganirelikss ir arī galvenā urīnā sastopamā sastāvdaļa. Fēces satur vienīgi metabolītus. Metabolīti ir nelieli peptīdu fragmenti, kas veidojušies no ganireliksa enzimātiskās hidrolīzes ceļā noteiktās vietās. Cilvēkiem Orgalutran metabolītu profils ir tāds pats kā atrasts dzīvniekiem.

Eliminācija

Eliminācijas pusperiods aptuveni ir 13 stundas (t½) un klīrenss apmēram 2,4 l/h. Tiek izvadīts no organisma ar fēcēm (apmēram 75%) un urīnu (apmēram 22%).

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Reprodukcijas pētījumi, kas veikti ar ganireliksa subkutānu injekciju devās no 0,1 līdz 10 μg/kg/dienā žurkām un devās no 0,1 līdz 50 μg/kg/dienā trušiem, uzrādījuši labāku metiena saglabāšanos grupām, kurām ievadīja lielākas devas. Nav novēroti teratogēni efekti.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Etiķskābe

Mannīts

Ūdens injekcijām.

Preparāta pH var būt koriģēts ar nātrija hidroksīdu un etiķskābi.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Pilnšļirces (silikonizēts I tipa klases stikls) satur 0,5 ml sterila, lietošanai gatava ūdens šķīduma, tās noslēgtas ar gumijas virzuli, kas nesatur lateksu. Katrai pilnšļircei ir piestiprināta adata ar dabīgas lateksa gumijas uzmavu. (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Katrs iepakojums satur 1 vai 5 pilnšļirces.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pārbaudiet šļirci pirms lietošanas. Lietojiet tikai šļirces ar dzidru, bez neizšķīdušām daļiņām šķīdumu un no neskartiem iepakojumiem.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/130/001, 1 pilnšļirce

EU/1/00/130/002, 5 pilnšļirces

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 17. maijs 2000.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 10. maijs 2010.

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas