Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Suliqua (insulin glargine / lixisenatide) – Marķējuma teksts - A10AE

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSuliqua
ATĶ kodsA10AE
Vielainsulin glargine / lixisenatide
Ražotājssanofi-aventis groupe

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ARĒJA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Suliqua 100 vienību/ml + 50 mikrogramu/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Suliqua 100 vienību/ml + 33 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē insulinum glarginum + lixisenatidum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 300 vienību glargīna insulīna un 150 mikrogramu liksizenatīda / 3 ml šķīduma.

Katrs ml satur 100 vienību glargīna insulīna un 50 mikrogramu liksizenatīda.

Katrs devas solis satur 1 vienību glargīna insulīna un 0,5 mikrogramus liksizenatīda.

Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 300 vienību glargīna insulīna un 100 mikrogramu liksizenatīda / 3 ml šķīduma.

Katrs ml satur 100 vienību glargīna insulīna un 33 mikrogramus liksizenatīda.

Katrs devas solis satur 1 vienību glargīna insulīna un 0,33 mikrogramus liksizenatīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Glicerīns 85%, metionīns, metakrezols (sīkāku informāciju skat. lietošanas instrukcijā), cinka hlorīds, koncentrēta sālsskābe un nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai), ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām SoloStar

3 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

5 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

10-40 devas soļu (1 devas solis = 1 vienība glargīna insulīna + 0,5 mikrogrami liksizenatīda)

3 x 3 ml pildspalvveida pilnšļirces

5 x 3 pildspalvveida pilnšļirces

30-60 devas soļu (1 devas solis = 1 vienība glargīna insulīna + 0,33 mikrogrami liksizenatīda)

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

Atvērt šeit

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietojiet vienīgi dzidru, bezkrāsainu šķīdumu.

Lietošanai tikai vienam pacientam.

Ievadīt vienīgi ar šo pildspalvveida pilnšļirci.

Vienmēr izmantojiet jaunu adatu.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc pirmās lietošanas reizes: izlietot 14 dienu laikā

Atvēršanas datums: / / /

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nelietotas pildspalvveida pilnšļirces

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot blakus saldētavai vai saldēšanas elementam.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Lietotas pildspalvveida pilnšļirces

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzesēt. Nesasaldēt. Neuzglabāt ar pievienotu adatu.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci, sargājot no tiešas siltuma vai tiešas gaismas iedarbības. Pēc katras injekcijas pildspalvveida pilnšļircei jāuzliek atpakaļ vāciņš, lai to pasargātu no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1157/001

EU/1/16/1157/002

EU/1/16/1157/003

EU/1/16/1157/004

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Suliqua 10 - 40

Suliqua 30 - 60

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Suliqua 100 vienību/ml + 50 µg/ml injekcijām insulinum glarginum + lixisenatidum

Subkutānai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

10-40 devas soļu

SoloStar

Vienmēr lietojiet jaunu adatu

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Suliqua 100 vienību/ml + 33 µg/ml injekcijām

insulinum glarginum + lixisenatidum

Subkutānai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

30-60 devas soļu

SoloStar

Vienmēr lietojiet jaunu adatu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas