Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toujeo (Optisulin) (insulin glargine) – Marķējuma teksts - A10AE04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsToujeo (Optisulin)
ATĶ kodsA10AE04
Vielainsulin glargine
Ražotājssanofi-aventis Deutschland GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Toujeo 300 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē insulinum glarginum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs mililitrs satur 300 vienību (10,91 mg) glargīna insulīna.

Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 1,5 ml šķīduma, kas atbilst 450 vienībām.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe/nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē. SoloStar 1 pildspalvveida pilnšļirce

3 pildspalvveida pilnšļirces

5 pildspalvveida pilnšļirces

10 pildspalvveida pilnšļirces

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Atvērt šeit

Subkutānai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai ar šo pildspalvveida pilnšļirci, citādi ir iespējama smaga pārdozēšana.

Katrai injekcijai izmantojiet jaunu adatu.

Lietošanai tikai vienam pacientam.

Lietot tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms pirmās lietošanas reizes

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot saldētavas vai aukstuma elementa tuvumā.

Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

Pēc pirmās lietošanas reizes

Šīs zāles ne ilgāk kā 6 nedēļas var uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nedrīkst uzglabāt ledusskapī. Pēc katras injekcijas uzlieciet atpakaļ pildspalvveida pilnšļirces vāciņu, lai pasargātu zāles no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main,

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/133/033 1 pildspalvveida pilnšļirce

EU/1/00/133/034 3 pildspalvveida pilnšļirces

EU/1/00/133/035 5 pildspalvveida pilnšļirces

EU/1/00/133/036 10 pildspalvveida pilnšļirces

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Toujeo 300

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Toujeo 300 vienības/ml injekcija insulinum glarginum

Subkutānai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Lietot tikai no šīs pildspalvveida pilnšļirces, citādi ir iespējama smaga pārdozēšana.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,5 ml

6.CITA

SoloStar

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (5 ml flakons)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Toujeo 100 vienības/ml šķīdums injekcijām flakonā

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības (3,64 mg) glargīna insulīna

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe (pH regulēšanai), nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām flakonā

1 flakons pa 5 ml.

2 flakoni pa 5 ml.

5 flakoni pa 5 ml.

10 flakoni pa 5 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ievadiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot tuvu saldētavai vai aukstuma elementam.

Iesāktu flakonu var uzglabāt līdz maksimāli 4 nedēļām temperatūrā līdz 25 C. Uzglabāt ārējā iepakojumā.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

EU/1/00/133/001

1 flakons pa 5 ml

 

 

 

EU/1/00/133/002

2 flakoni pa 5 ml

 

 

 

EU/1/00/133/003

5 flakoni pa 5 ml

 

 

 

EU/1/00/133/004

10 flakoni pa 5 ml

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

 

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Toujeo

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (5 ml flakons)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Toujeo 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum glarginum

2. LIETOŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pirmās lietošanas reizes datums:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (10 ml flakons)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Toujeo 100 vienības/ml šķīdums injekcijām flakonā

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības (3,64 mg) glargīna insulīna

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe (pH regulēšanai), polisorbāts 20, nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām flakonā

1 flakons pa 10 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ievadiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti flakoni:

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot tuvu saldētavai vai aukstuma elementam.

Iesāktu flakonu var uzglabāt maksimāli līdz 4 nedēļām temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/133/008

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Toujeo

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (10 ml flakons)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Toujeo 100 vienības/ml šķīdums injekcijām flakonā

Insulinum glarginum

2. LIETOŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pirmās lietošanas reizes datums:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KĀRBA (kārtridžs)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Toujeo 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības (3,64 mg) glargīna insulīna

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe/nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām kārtridžā 4 kārtridži pa 3 ml.

5 kārtridži pa 3 ml.

10 kārtridži pa 3 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Toujeo kārtridžus lieto tikai kopā ar šiem pildspalvveida injektoriem: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen,

Autopen 24, AllStar, JuniorSTAR.

Visi šie pildspalvveida injektori var nebūt pieejami Jūsu valstī.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ievadiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Ja insulīna pildspalvveida injektors ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas ir jāizmet un jālieto jauns insulīna pildspalvveida injektors.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot tuvu saldētavai vai aukstuma elementam. Uzglabāt kārtridžu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Iesāktu kārtridžu var uzglabāt maksimāli līdz 4 nedēļām temperatūrā līdz 30 C. Pildspalvveida injektoru ar kārtridžu ledusskapī uzglabāt nedrīkst.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

EU/1/00/133/005

4 kārtridži pa 3 ml

 

 

 

EU/1/00/133/006

5 kārtridži pa 3 ml

 

 

 

EU/1/00/133/007

10 kārtridži pa 3 ml

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Toujeo

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (kārtridžs)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Toujeo 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum glarginum

2. LIETOŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai.

Lieto ar noteiktiem pildspalvveida injektoriem: skatīt instrukciju

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

TEKSTS, KAS JĀNORĀDA UZ ALUMĪNIJA FOLIJAS, KO LIETO KĀRTRIDŽU SATUROŠĀS CAURSPĪDĪGĀS PLASTMASAS PAPLĀTES NOSLĒGŠANAI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5.CITA

Pēc jauna kārtridža ievietošanas:

Pirms ievadīt pirmo devu Jums jāpārliecinās, ka pildspalvveida injektors darbojas pareizi. Sīkāka informācija atrodama pildspalvveida injektora lietošanas instrukcijā.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (kārtridžs lietošanai ar OptiClik)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Toujeo 100 vienības /ml šķīdums injekcijām kārtridžā lietošanai ar OptiClik

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības (3,64 mg) glargīna insulīna

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe/nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām 1 kārtridžs pa 3 ml. 3 kārtridži pa 3 ml. 4 kārtridži pa 3 ml. 5 kārtridži pa 3 ml. 6 kārtridži pa 3 ml. 8 kārtridži pa 3 ml. 9 kārtridži pa 3 ml.

10 kārtridži pa 3 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietot tikai ar OptiClik.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ievadiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Ja OptiClik ir bojāts vai nedarbojas pareizi (sakarā ar mehānisku defektu), tas ir jāizmet un jālieto jauns OptiClik.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesākti kārtridži: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot tuvu saldēšanas kamerai vai aukstuma elementam. Uzglabāt kārtridžu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Iesāktu kārtridžu var uzglabāt maksimāli 4 nedēļas temperatūrā līdz 30 C. Pildspalvveida injektoru ar kārtridžu ledusskapī uzglabāt nedrīkst.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/133/017

1 kārtridžs pa 3 ml

 

EU/1/00/133/018

3 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/133/019

4 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/133/020

5 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/133/021

6 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/133/022

8 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/133/023

9 kārtridži pa 3 ml

 

EU/1/00/133/024

10 kārtridži pa 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Toujeo OptiClik

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (kārtridžs lietošanai ar OptiClik)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Toujeo 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum glarginum

2. LIETOŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai. Lietot tikai ar OptiClik.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (Pildspalvveida pilnšļirce OptiSet)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Toujeo 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības (3,64 mg) glargīna insulīna

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe/nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 pildspalvveida injektors pa 3 ml

3pildspalvveida injektori pa 3 ml

4pildspalvveida injektori pa 3 ml

5pildspalvveida injektori pa 3 ml

6pildspalvveida injektori pa 3 ml

8pildspalvveida injektori pa 3 ml

9pildspalvveida injektori pa 3 ml

10pildspalvveida injektori pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ievadiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Izmantojiet tikai lietošanai ar OptiSet apstiprinātas adatas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms OptiSet lietošanas vienmēr vispirms piestipriniet jaunu adatu.

Pirms OptiSet lietošanas vienmēr veiciet drošuma pārbaudi.

Pirms OptiSet lietošanas pirmo reizi izlasiet visu lietošanas instrukciju.

Jauna informācija par lietošanu:

Insulīna nosaukums ir uzdrukāts uz pildspalvveida injektora

Devas selektoru var griezt tikai vienā virzienā

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas pildspalvveida pilnšļirces: Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt un nenovietot tuvu saldēšanas kamerai vai aukstuma elementam.Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Iesāktu pildspalvveida pilnšļirci var uzglabāt maksimāli 4 nedēļas temperatūrā līdz 30 C. Iesāktu pildspalvveida pilnšļirci ledusskapī uzglabāt nedrīkst.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/133/009

pildspalvveida injektors pa 3 ml

 

EU/1/00/133/010

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/011

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/012

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/013

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/014

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/015

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/016

pildspalvveida injektori pa 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Toujeo OptiSet

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE (Pildspalvveida pilnšļirce OptiSet)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Toujeo OptiSet 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum glarginum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA (Pildspalvveida pilnšļirce SoloStar)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Toujeo SoloStar 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē.

Insulinum glarginum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml satur 100 vienības (3,64 mg) glargīna insulīna

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: cinka hlorīds, metakrezols, glicerīns, sālsskābe/nātrija hidroksīds (pH regulēšanai), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 pildspalvveida injektors pa 3 ml

3pildspalvveida injektori pa 3 ml

4pildspalvveida injektori pa 3 ml

5pildspalvveida injektori pa 3 ml

6pildspalvveida injektori pa 3 ml

8pildspalvveida injektori pa 3 ml

9pildspalvveida injektori pa 3 ml

10pildspalvveida injektori pa 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai.

Atvērt šeit

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ievadiet tikai dzidru un bezkrāsainu šķīdumu.

Izmantojiet tikai lietošanai ar SoloStar apstiprinātas adatas.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neiesāktas

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt un nenovietot tuvu saldēšanas kamerai vai aukstuma elementam. Uzglabāt pildspalvveida pilnšļirci ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Iesāktas

Iesāktu pildspalvveida pilnšļirci var uzglabāt maksimāli 4 nedēļas temperatūrā līdz 30 C. Neatdzesēt. Sargāt pilnšļirci no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/00/133/025

pildspalvveida injektors pa 3 ml

 

EU/1/00/133/026

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/027

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/028

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/029

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/030

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/031

pildspalvveida injektori pa 3 ml

 

EU/1/00/133/032

pildspalvveida injektori pa 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Toujeo SoloStar

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE (Pildspalvveida pilnšļirce SoloStar)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Toujeo SoloStar 100 vienības/ml šķīdums injekcijām.

Insulinum glarginum

Subkutānai lietošanai.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas