Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adcetris (brentuximab vedotin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01XC12

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAdcetris
Kodiċi ATCL01XC12
Sustanzabrentuximab vedotin
ManifatturTakeda Pharma A/S

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata.> Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ADCETRIS 50 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett fih 50 mg ta' brentuximab vedotin

Wara r-rikostituzzjoni (ara sezzjoni 6.6), kull ml ikun fih 5 mg ta’ brentuximab vedotin.

ADCETRIS huwa konjugat ta’ antikorp u mediċina li jikkonsisti minn antikorp monoklonali immirat lejn CD30 (immunoglobulina kimerika rikombinanti G1 [IgG1], magħmul permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA f’ċelluli tal-ovarju tal-Ħamster Ċiniż) li huwa marbut b’mod kovalenti mas-sustanza antimikrotubulari monomethyl auristatin E (MMAE).

Eċċipjenti b’effett magħruf

Kull kunjett fih madwar 13.2 mg ta’ sodium.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Trab jew trab magħqud abjad għall-abjad jagħti fil-griż jew l-isfar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

ADCETRIS huwa indikat għall-kura ta’ pazjenti adulti b’CD30+ Limfoma ta’ Hodgkin (HL) li reġgħet ħarġet jew li ma rrispondietx għall-kura:

1.wara trapjant ta’ ċelluli staminali awtologi (ASCT) jew

2.wara tal-inqas żewġ terapiji preċedenti meta ASCT jew kimoterapija b' mediċini multipli mhiex għażla għal trattament.

ADCETRIS huwa indikat għat-trattament ta’ pazjenti adulti b’CD30+ HL f’riskju akbar ta’ rkadar jew progressjoni wara ASCT (ara sezzjoni 5.1)

ADCETRIS huwa indikat għall-kura ta’ pazjenti adulti b’limfoma sistemika ta’ ċelluli kbar anaplastiċi (sALCL) li reġgħet ħarget jew li ma rrispondietx għall-kura.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Brentuximab vedotin għandu jingħata taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fl-użu ta’ mediċini kontra l-kanċer.

Pożoloġija

Id-doża rrakkomandata hija ta’ 1.8 mg/kg mogħtija bħala infużjoni fil-vini fuq perijodu ta’ 30 minuta kull 3 ġimgħat.

Id-doża tal-bidu rakkomandata għat-trattament mill-ġdid ta’ pazjenti b’ HL jew sALCL li reġgħet ħarget jew li ma rrispondietx għall-kura b’ADCETRIS hija 1.8 mg/kg mogħtija bħala infużjoni ġol-vini għal 30 minuta kull 3 ġimgħat. Alternattivament, il-kura tista’ tinbeda bl-aħħar doża tollerata (ara sezzjoni 5.1).

Indeboliment renali

Id-doża tal-bidu rakkomandata f’pazjenti b’indeboliment renali sever hija ta’ 1.2 mg/kg mogħtija bħala infużjoni fil-vini fuq 30 minuta kull 3 ġimgħat. Pazjenti b’indeboliment renali għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal avvenimenti avversi (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment epatiku

Id-doża tal-bidu rakkomandata f’pazjenti b’indeboliment epatiku hija ta’ 1.2 mg/kg mogħtija bħala infużjoni fil-vini fuq 30 minuta kull 3 ġimgħat. Pazjenti b’indeboliment epatiku għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal avvenimenti avversi (ara sezzjoni 5.2).

Jekk il-piż tal-pazjent ikun aktar minn 100 kg, il-kalkolu tad-doża għandu juża 100 kg (ara sezzjoni 6.6).

L-għadd komplut ta’ ċelluli bojod u ħomor fid-demm għandu jiġi mmonitorjat qabel l-għoti ta’ kull doża ta’ din il-kura (ara sezzjoni 4.4).

Il-pazjenti għandhom jiġu ssorveljati waqt u wara l-infużjoni (ara sezzjoni 4.4).

Il-kura għandha titkompla sal-progressjoni tal-marda jew sa tossiċità mhux aċċettabbli (ara sezzjoni 4.4).

Pazjenti b’HL jew sALCL li rkadew jew refrattorji li jilħqu marda stabbli jew aħjar, għandhom jirċievu minimu ta’ 8 ċikli u sa massimu ta’ 16-il ċiklu (madwar sena) (ara sezzjoni 5.1).

Għal pazjenti b’HL f’riskju akbar ta’ rkadar jew progressjoni wara ASCT, it-trattament b’ADCETRIS għandu jinbeda wara l-irkupru mill-ASCT abbażi ta’ ġudizzju kliniku. Dawn il-pazjenti għandhom jirċievu sa 16-il ċiklu (ara sezzjoni 5.1).

Aġġustamenti fid-doża

Newtropenija

Jekk tiżviluppa newtropenija waqt il-kura din għandha tiġi mmaniġġata permezz ta’ ittardjar fid-doża. Ara Tabella 1 hawn taħt għal rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ xieraq (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Tabella 1: Rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ għal newtropenija

 

Grad ta’ severità tan-newtropenija

Modifikazzjoni tal-iskeda

 

(sinjali u sintomi [deskrizzjoni mqassra ta’ CTCAEa])

ta’ dożaġġ

Grad 1

(< LLN - 1500/mm3

Kompli bl-istess doża u

 

< LLN - 1.5 x 109/L) jew

skeda

Grad 2

(< 1500 - 1000/mm3

 

 

< 1.5 – 1.0 x 109/L)

 

Grad 3

(< 1000 - 500/mm3

Tagħtix doża qabel

 

< 1.0 - 0.5 x 109/L) jew

it-tossiċità terġa’ lura għal

Grad 4

(< 500/mm3

≤ Grad 2 jew għal-linja bażi

 

< 0.5 x 109/L)

u wara kompli l-kura

 

 

bl-istess doża u skedab.

 

 

Għandu jiġi kkunsidrat

 

 

sapport b’fattur tat-tkabbir

 

 

(G-CSF jew GM-CSF)

 

 

f’ċikli sussegwenti

 

 

għall-pazjenti li żviluppaw

 

 

newtropenija ta’ Grad 3 jew

 

 

Grad 4.

a.Gradazzjoni ibbażata fuq il-Kriterji ta’ Terminoloġija komuni għall-Avvenimenti Avversi (CTCAE) tal-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer (NCI) v3.0; ara Newtrofili/granuloċiti; LLN= limitu l-aktar baxx tan-normal

b.Pazjenti li żviluppaw limfopenija ta’ Grad 3 jew Grad 4 jistgħu jkomplu il-kura mingħajr interruzzjoni.

Newropatija periferali

Jekk newropatija sensorjali jew motorja periferali titfaċċa jew taggrava waqt il-kura ara Tabella 2 hawn taħt għal rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ xieraq (ara sezzjoni 4.4).

Tabella 2: Rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ għall-newropatija sensorjali jew motorja periferali, ġdida jew li qed taggrava

Severità ta’ newropatija sensorjali jew motorja periferali

Modifikazzjoni tad-doża u

 

(sinjali u sintomi [deskrizzjoni mqassra ta’ CTCAEa])

tal-iskeda

Grad 1 (parasteżija u/jew telf ta’ riflessi, bl-ebda telf ta’ funzjoni)

Kompli bl-istess doża u

 

 

skeda

Grad 2

(interferenza mal-funzjoni iżda mhux mal-attivitajiet tal-ħajja

Tagħtix doża qabel

 

ta’ kuljum) jew

it-tossiċità terġa’ lura għal

Grad 3

(interferenza mal-attivitajiet tal-ħajja ta’ kuljum)

≤ Grad 1 jew għal-linja bażi

 

 

u wara ibda l-kura mill-ġdid

 

 

b’doża mnaqqsa ta’

 

 

1.2 mg/kg kull 3 ġimgħat

Grad 4

(newropatija sensorjali li tikkawża inkapaċità jew newropatija

Waqqaf il-kura

 

motorja li hija ta’ periklu għal ħajja jew li twassal għal

 

 

paralisi)

 

a.Gradazzjoni ibbażat fuq il-Kriterji ta’ Terminoloġija Komuni għall-Avvenimenti Avversi (CTCAE) tal-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer (NCI) v3.0; ara newropatija: motorja; newropatija: sensorjali; u uġigħ newropatiku.

Anzjani

Is-sigurtà u l-effikaċja f’pazjenti fl-età ta’ 65 sena u aktar ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja fi tfal b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Fi studji mhux kliniċi, kien osservat tnaqqis tat-timu (ara sezzjoni 5.3).

Metodu ta' kif għandu jingħata

Id-doża rrakkomandata ta’ ADCETRIS hija infuża fuq perijodu ta’ 30 minuta.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni u id-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali qabel l- amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

Brentuximab vedotin m’għandux jingħata bis-saħħa jew bolus fil-vini. Brentuximab vedotin għandu jingħata permezz ta’ linja għal ġol-vini dedikata għal dan il-għan u m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn (ara sezzjoni 6.2).

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

L-użu flimkien ta’ bleomycin u brentuximab vedotin jikkawża tossiċità pulmonari.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Lewkoenċefalopatija multifokali progressiva

Attivazzjoni mill-ġdid tal-virus John Cunningham (JCV) li twassal għal lewkoenċefalopatija multifokali progressiva (PML) u mewt tista’ sseħħ f’pazjenti kkurati b’brentuximab vedotin. PML kienet irrappurtata f’pazjenti li rċevew din il-kura wara li kienu ħadu korsijiet multipli preċedenti ta’ kimoterapija. PML hija marda rari tas-sistema nervuża ċentrali li tneħħi l-myelin u hija kkawżata minn attivazzjoni mill-ġdid ta’ JCV mhux attiv u ħafna drabi tkun fatali.

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-viċin għal sinjali jew sintomi newroloġiċi, konoxxittivi, jew ta’ mġiba, ġodda jew li ħżienu, li jistgħu jissuġġerixxu PML. Dożaġġ ta’ brentuximab vedotin għandu jinżamm f’kull każ suspettat ta’ PML. Evalwazzjoni ssuġġerita għal PML tinkludi konsultazzjoni newroloġika, immaġini b’reżonanza manjetika tal-moħħ imsaħħa b’gadolinium u analiżi tal-fluwidu ċerebrospinali għal DNA ta’ JCV permezz ta’ reazzjoni tal-katina polymerase jew bijopsija tal-moħħ b’evidenza ta’ JCV. PCR negattiva għal JCV ma teskludix PML. Jistgħu jkunu meħtieġa visti ta’ wara u evalwazzjoni addizzjonali jekk ma tkunx tista’ tiġi stabbilita l-ebda dijanjosi alternattiva. Dożaġġ ta’ brentuximab vedotin għandu jitwaqqaf b’mod permanenti jekk tiġi kkonfermata dijanjosi ta’ PML.

It-tabib għandu jkun partikolarment attent għal sintomi li jissuġġerixxu PML li l-pazjent jista’ ma jinnutax (eż., sintomi konoxxittivi, newroloġiċi, jew psikjatriċi).

Pankrejatite

Pankrejatite akuta kienet osservata f’pazjenti kkurati b’brentuximab vedotin. Kienu rappurtati riżultati fatali.

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal uġigħ addominali ġdid jew li jaggrava, li jistgħu jkunu suġġestivi ta’ pankrejatite akuta. Evalwazzjoni tal-pazjent jista’ jinkludi eżami fiżiku, l-evalwazzjoni tal-laboratorju għall- amylase fis-serum u serum lipase, u immaġini addominali, bħal ultrasound u miżuri oħra dijanjostiċi xierqa. Brentuximab vedotin għandhu jinżamm għal kwalunkwe

każ suspettat ta’ pankrejatite akuta. Brentuximab vedotin għandu jitwaqqaf jekk dijanjosi ta’ pankrejatite akuta hija kkonfermata.

Tossiċità pulmonari

Każijiet ta’ tossiċità pulmonari, li jinkludu pnewmonite, mard interstizjali tal-pulmun, u sindrome ta’ problemi respiratorji akuti (ARDS), xi wħud b’riżultati fatali, kienu rrappurtati f’pazjenti li rċevew brentuximab vedotin. Għalkemm ma ġietx stabbilita assoċjazzjoni kawżali ma brentuximab vedotin, ir-riskju ta’ tossiċità pulmonari ma jistax jiġi eskluż. Fil-każ ta’ sintomi pulmonari ġodda jew aggravar (eż., sogħla, qtugħ ta’ nifs), evalwazzjoni dijanjostika fil-pront għandha titwettaq u l-pazjenti għandhom jiġu ttrattati b’mod xieraq. Ikkunsidra li twaqqaf id-dożaġġ ta’ brentuximab vedotin matul l-evalwazzjoni u sakemm ikun hemm titjib sintomatiku.

Infezzjonijiet serji u infezzjonijiet opportunistiċi

Infezzjonijiet serji bħal pulmonite, batterimja kkawżata minn staphylococci, sepsis/xokk settiku (inkluż riżultati fatali) u herpes zoster, Ċitomegalovirus (CMV) (riattivazzjoni) u infezzjonijiet opportunistiċi bħall-pulmonite kkawżata minn Pneumocystis jiroveci u kandidajasi orali kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati b’brentuximab vedotin. Pazjenti għandhom jiġu ssorveljati b’attenzjoni waqt il-kura għal possibiltà tgħad-dehra ta’ infezzjonijiet serji u opportunistiċi.

Reazzjonijiet relatati mal-infużjoni

Kienu rrappurtati reazzjonijiet immedjati u ttardjati relatati mal-infużjoni (IRR), kif ukoll reazzjonijiet anafilattiċi.

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni waqt u wara l-infużjoni. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika, l-għoti ta’ brentuximab vedotin għandu jitwaqqaf immedjatament u b’mod permanenti u għandha tingħata terapija medika xierqa.

Jekk isseħħ IRR, l-infużjoni għandha titwaqqaf u għandu jinbeda immaniġġar mediku xierqa. L-infużjoni tista’ terġa’ tinbeda b’rata aktar baxxa wara li jgħaddu s-sintomi. Pazjenti li kellhom esperjenza preċedenti ta’ IRR għandhom jiġu premedikati għall-infużjonijiet sussegwenti. Premedikazzjoni tista’ tinkludu paracetamol, antistamina u kortikosterojd.

IRRs huma aktar frekwenti u aktar severi f’pazjenti b’antikorpi għal brentuximab vedotin (ara sezzjoni 4.8).

Sindrome tal-lisi tat-tumur

Sindrome tal-lisi tat-tumur (TLS) kienet irrappurtata b’brentuximab vedotin. Pazjenti b’tumur li qed jikber malajr u tumur ta’ daqs kbir huma f’riskju ta’ sindrome tal-lisi tat-tumur. Dawn il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib u mmaniġġati skont l-aħjar prattika medika. Immaniġġar ta’ TLS tista’ tinkludi idratazzjoni aggressiva, monitoraġġ tal-funzjoni renali, korrezzjoni ta’ anomalitajiet fl-elektroliti, terapija kontra l-iperuriċimija, u kura ta’ support.

Newropatija periferali

Kura b’brentuximab vedotin tista’ tikkawża newropatija periferali, kemm sensorja kif ukoll motorja. Newropatija periferali indotta minn brentuximab vedotin tipikament hija effett ta’ esponiment kumulattiv għal dan il-prodott mediċinali u fil-biċċa l-kbira hija riversibbli.

Fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 pivitali (SG035-0003 u SG035-0004), l-inċidenza ta’ newropatija periferali li kienet teżisti diġà kienet ta’ 24%. Newropatija li seħħet bil-kura seħħet f’56% tal-popolazzjoni. Fil-ħin tal-aħħar valutazzjoni, il-maġġoranza tal-pazjenti (83%) kellhom titjib jew fiequ mis-sintomi ta’ newropatija periferali tagħhom. Għal pazjenti li rrapputaw newropatija periferali, waqfien

tat-trattament b’brentuximab vedotin seħħ fi 17%, tnaqqis fid-doża kien irrapurtat fi 13%, u dewmien fid-doża seħħ fi 21% tal-pazjenti.

L-inċidenza ta’ newropatija periferali li kienet teżisti diġà f’pazjenti b’HL jew sALCL li reġgħet ħarget jew li ma rrispondietx għall-kura li ngħataw kura mill-ġdid b’brentuximab vedotin kienet ta’ 48%. Newropatija li ħarġet bit-trattament seħħet f’69% tal-popolazzjoni. Fiż-żmien tal-aħħar evalwazzjoni, il-maġġoranza tal-pazjenti li kellhom newropatija periferali kkurata mill-ġdid u li ħarġet bit-trattament (80%) kellhom titjib tas-sintomi ta’ newropatija tagħhom jew fiequ minnhom. In-newropatija periferali wasslet għat-twaqqif tal-kura f’21% u għal tibdil fid-doża f’34% tal-pazjenti li kienu kkurati mill-ġdid.

Fil-popolazzjoni ta’ fażi 3, fiż-żmien tal-aħħar evalwazzjoni, il-maġġoranza ta’ pazjenti fil-grupp ta’ brentuximab vedotin (85 %) kellhom titjib jew ċediment tas-sintomi ta’ newropatija periferali. Għal pazjenti li rraportaw newropatija periferali, it-twaqqif ta’ trattament bi brentuximab vedotin seħħ fi 23%, tnaqqis fid-doża ġie rapportat f’29%, u dewmien ta’ dożar seħħ fi 22% tal-pazjenti.

Il-pazjenti għandhom jiġu ssorveljati għal sintomi ta’ newropatija bħal ipoestesija, iperestesija, paresteżija, skumdità, sensazzjoni ta’ ħruq, uġigħ newropatiku jew dgħjufija. Pazjenti li jkollhom newropatija periferali ġdida jew li ggravat għandu mnejn ikollhom bżonn ittardjar u tnaqqis fid-doża ta’ brentuximab vedotin jew twaqqif tal-kura (ara sezzjoni 4.2).

Tossiċitajiet ematoloġiċi

Anemija, ta’ Grad 3 jew Grad 4, tromboċitopenija, u newtropenija fit-tul (≥ 1 ġimgħa) ta’ Grad 3 jew Grad 4 jistgħu jsseħħu b’brentuximab vedotin. L-għadd komplut ta’ ċelluli bojod u ħomor fid-demm għandu jiġi mmonitorjat qabel l-għoti ta’ kull doża. Jekk tiżviluppa newtropenija ta’ Grad 3 jew Grad 4, irreferi għal sezzjoni 4.2.

Newtropenija bid-deni

Newtropenija bid-deni (deni ta’ oriġini mhux magħrufa mingħajr infezzjoni klinikament jew mikrobijoloġikament dokumentata b’għadd assolut ta’ newtrofili ta’ < 1.0 x 109/L, deni ≥ 38.5°C; ref CTCAE v3) kienet irrappurtata b’kura b’brentuximab vedotin. L-għadd komplut ta’ ċelluli bojod u ħomor fid-demm għandu jiġi mmonitorjat qabel l-għoti ta’ kull doża ta’ din il-kura. Pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal deni u mmaniġġati skont l-aħjar prattika medika jekk tiżviluppa newtropenija bid-deni.

Sindrome Stevens-Johnson u nekrożi tossika tal-epiderme

Sindrome Stevens-Johnson (SSJ) u nekrożi tossika tal-epiderme (NTE) kienu rrapportati b’brentuximab vedotin. Kienu rrappurtati każijiet fatali. Jekk iseħħu is-SSJ jew NTE, il-kura b’brentuximab vedotin għandha titwaqqaf u għandha tingħata terapija medika xierqa.

Kumplikazzjonijiet Gastrointestinali

Kumplikazzjonijiet gastrointestinali (GI) li jinkludu ostruzzjoni intestinali, ileus, enterokolite, kolite newtropenika, erożjoni, ulċera, perforazzjoni u emorraġija, xi wħud b’riżultati fatali, ġew irrappurtati f’pazjenti kkurati bi brentuximab vedotin. Fil-każ ta’ sintomi GI ġodda jew li jmorru għall-agħar, wettaq evalwazzjoni dijanjostika fil-pront u kkura b’mod xieraq.

Epatotossiċità

Epatotossiċità fil-forma ta’ żidiet fil-alanine aminotransferase (ALT) u aspartate aminotransferase (AST) ġew irrappurtati bi brentuximab vedotin. Każijiet serji ta’ epatotossiċità, li jinkludu riżultati fatali, seħħew ukoll. Mard tal-fwied li kien jeżisti minn qabel, komorbiditajiet, u mediċini li jingħataw fl-istess ħin, jistgħu wkoll iżidu r-riskju. Il-funzjoni tal-fwied għandha tiġi qabel tibda l-kura u sorveljata ta’ spiss f’pazjenti li qed jirċievu vedotin brentuximab. Pazjenti li jkollhom epatotossiċità jista’ jkollhom bżonn ta’ dewmien, bidla fid-doża jew it-twaqqif ta’ brentuximab vedotin.

Ipergliċemija

Ipergliċemija kienet irrappurtata waqt provi kliniċi f’pazjenti b’Indiċi tal-Massa tal-Ġisem (BMI) elevat bi jew mingħajr passat ta’ dijabete mellitus. Madankollu, kwalunkwe pazjent li jkollu esperjenza ta’ avveniment ta’ ipergliċemija għandu jkollu l-glucose fis-serum tiegħu mmonitorjat mill-qrib. Kura kontra d-dijabete għandha tingħata kif xieraq.

Indeboliment renali u epatiku

Hemm esperjenza limitata f’pazjenti b’indeboliment renali u epatiku. Dejta disponibbli tindika li t-tneħħija ta’ MMAE tista’ tiġi affettwata minn indeboliment renali sever, indeboliment epatiku, u minn konċentrazzjonijiet baxxi ta’ albumina fis-serum (ara sezzjoni 5.2).

Kontenut ta’ sodium fl-eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih massimu ta’ 2.1 mmol (jew 47 mg) ta’ sodium f’kull doża. Dan għandu jiġi kkunsidrat f’pazjenti fuq dieta ta’ sodium ikkontrollat.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali metabolizzati permezz tar-rotta CYP3A4 (inibituri/indutturi ta’ CYP3A4)

L-għoti ta’ brentuximab vedotin flimiken ma’ ketoconazole, inibitur qawwi ta’ CYP3A4 u P-gp, żied l-esponiment għas-sustanza kontra l-mikrotubule MMAE b’madwar 73%, u ma bidilx l-esponiment fil-plażma għal brentuximab vedotin. Għalhekk, l-għoti ta’ brentuximab vedotin flimkien ma’ inibituri qawwija ta’ CYP3A4 u P-gp jista’ jżid l-inċidenza ta’ newtropenija. Jekk tiżviluppa newtropenija, irreferi għal Tabella 1: Rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ għal newtropenija (ara sezzjoni 4.2).

L-għoti ta’ brentuximab vedotin flimiken ma’ rifampicin, induttur qawwi ta’ CYP3A4, ma biddilx l-esponiment fil-plażma għal brentuximab vedotin. Għalkemm id-dejta dwar il-PK hi limitata, l-għoti flimkien ma’ rifampicin dehru li jnaqqsu l-konċentrazzjonijiet tal-metaboliti ta’ MMAE fil-plażma li setgħu jiġu assaġġjati.

L-għoti ta’ midazolam, substrat ta’ CYP3A4, flimkien ma’ brentuximab vedotin ma bidilx il-metaboliżmu ta’ midazolam; għalhekk brentuximab vedotin mhux mistenni li jbiddel l-esponiment għall-mediċini li huma metabolizzati minn enzimi ta’ CYP3A4.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jista’ jkollhom tfal

Nisa li jista’ jkollhom tfal għandhom jużaw żewġ metodi ta’ kontraċezzjoni effettiva waqt il-kura b’brentuximab vedotin u sa 6 xhur wara l-kura.

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ brentuximab vedotin f’nisa tqal. Studji f‘annimali wrew tossiċità fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Brentuximab vedotin m’għandux jintuża waqt it-tqala sakemm il-benefiċċju għall-omm ma jkunx akbar mir-riskji potenzjali għall-fetu. Jekk mara tqila teħtieġ li tiġi kkurata hija għandha tiġi avżata b’mod ċar dwar ir-riskju potenzjali għall-fetu.

Ara s-sezzjoni dwar il-fertilità hawn taħt għall-parir rilevanti għal nisa li s-sieħba maskili tagħhom qed jiġu kkurati b’brentuximab vedotin.

Treddigħ

M’hemmx dejta dwar jekk brentuximab vedotin jew il-metaboliti tiegħu jitneħħewx fil-ħalib uman.

Ir-riskju għat-trabi tat-twelid mhux eskluż.

Għandha tittieħed deċiżjoni jekk twaqqafx it-treddigħ jew jekk twaqqafx/tastjeniex minn din it-terapija, b’kunsiderazzjoni tar-riskju potenzjali tat-treddigħ għat-tarbija u l-benefiċċju tat-terapija għall-mara.

Fertilità

Fi studji mhux kliniċi, kura b’brentuximab vedotin wasslet għall-effett tossiku fuq it-testikoli, u tista’ tbiddel il-fertilità maskili. MMAE intweriet li għandha proprjetajiet anewġeniċi (ara sezzjoni 5.3). Għalhekk, irġiel li qed jiġu kkurati b’din il-mediċina huma avżati biex ikollhom kampjuni tal-isperma iffriżati u maħżuna qabel il-kura. Irġiel li qed jiġu kkurati b’din il-mediċina huma avżati biex ma jnisslux tfal waqt il-kura u sa 6 xhur wara l-aħħar doża.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Brentuximab vedotin jista’ jkollu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Il-profil tas-sigurtà ta’ ADCETRIS hija bbażata fuq dejta disponibbli minn provi kliniċi, il-Programm Pazjent Imsemmi (NPP), u esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq sal-lum. Frekwenzi tar- reazzjonijiet avversi deskritti hawn taħt u fit-Tabella 3 ġew stabbiliti abbażi ta’ dejta ġġenerata minn studji kliniċi.

ADCETRIS kien mogħti bħala monoterapija f’160 pazjent f’żewġ studji ta’ fażi 2 f’pazjenti b’HK jew sALCL refrattorja jew li rkadew. L-għadd medjan ta’ ċikli kien 9 f’pazjenti b’HL refrattorja jew li rkadew u 7 f’pazjenti bi sALCL refrattorja jew li rkadew. ADCETRIS kien mogħti wkoll bħala monoterapija f’167 fost it-329 pazjent fi studju każwali ta’ fażi 3, bi plaċebo bħala kontroll f’pazjenti b’HL b’riskju ogħla ta’ rkadar jew progressjoni wara ASCT. L-għadd medjan ta’ ċikli mogħtija fiż- żewġ gruppi kien ta’ 15.

Infezzjonijiet serji u infezzjonijiet opportunistiċi kienu komuni ħafna f’pazjenti kkurati b’din il-mediċina (ara sezzjoni 4.4). Fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 u ta’ fażi 3, l-aktar infezzjonijiet opportunistiċi rapportati kienu herpes zoster u herpes simplex. .

Reazzjonijiet avversi serji tal-mediċina fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 u ta’ fażi 3 pivitali kienu: pnewmonja, sindrome ta’ distress respiratorju akut, uġigħ ta’ ras, newtropenija, tromboċitopenija, stitikezza, dijarea, rimettar, dardir, deni, newropatija motorja periferali, newropatija sensorjali periferali, ipergliċemija, polinewropatija li tneħħi l-myelin, sindrome tal-lisi tat-tumur u sindrome Stevens-Johnson.

L-aktar reazzjonijiet avversi osservati ta’ spiss (≥ 20%) fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 u ta’ fażi 3 pivitali kienu: newropatija sensorjali periferali, għeja, tqalligħ, dijarea, infezzjoni fil-passaġġ respiratorju ta’ fuq newtropenija u sogħla.. Minbarra hekk, reazzjonijiet avversi osservati wkoll fi frekwenza ta’

≥ 20% kienu rimettar u deni fl-istudji ta’ fażi 2 u newropatija motorja periferali kienet osservata wkoll fil-popolazzjoni ta’ fażi 3.

Reazzjonijiet avversi wasslu għal twaqqif tal-kura f’23% u 32% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu brentuximab vedotin fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 u ta’ fażi 3, rispettivament. Reazzjonijiet avversi serji li

wasslu għal waqfien tal-kura f’żewġ pazjenti jew aktar jew fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 jew ta’ fażi 3 kienu newropatija sensorjali periferali u newropatija motorja periferali, polinewropatija demyelinating, marda ta’ Hodgkin rikorrenti, rimettar u sindrome ta’ distress respiratorju akut. Parestesija wasslet ukoll għal twaqqif f’żewġ pazjenti jew aktar tal-popolazzjoni jew ta’ fażi 2 jew ta’ fażi 3.

Id-dejta ta’ sigurtà f’pazjenti b’HL li reġgħet ħarget jew li ma rrispondewx għall-kura, li ma kienux rċevew trapjant ta’ celluli staminali awtologi, u kienu trattati bid-doża rakkomandata ta’ 1.8 mg/kg kull tliet ġimgħat fi studju ta’ fażi 4 b’parti waħda (n=60), f’fażi 1 ta’ studji dwar żieda fid- doza u farmakoloġija klinika (n=15 pazjenti) u fil-NPP ( n=26 pazjenti) (ara sezzjoni 5.1)kienu konsistenti mal-profil tas-sigurtà ta’ l-istudji kliniċi pivitali.

Lista f’forma tabulari ta’ reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi għal ADCETRIS huma elenkati skont is-Sistema tal-Klassifika tal-Organi u t-Terminu Ppreferut MedDRA (ara Tabella 3). F’kullSistema tal-Klassifika Tal-Organi, r-reazzjonijiet avversi huma elenkati taħt il-kategoriji ta’ frekwenza ta’: Komuni ħafna (≥ 1/10); Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); Mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); Rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); Rari ħafna

(< 1/10,000); mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-dejta disponibbli).

Tabella 3: Reazzjonijiet avversi għal ADCETRIS

Sistema tal-klassifika tal-organi

Reazzjonijiet avversi

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

Komuni ħafna:

Infezzjonia, infezzjoni fil-passaġġ respiratorju

 

ta’ fuq

Komuni:

Sepsis/xokk settiku, herpes zoster, pulmonite,

 

herpes simplex

Mhux komuni:

Candidiasis orali, pulmonite kkawżata minn

 

Pneumocystis jiroveci, infezzjoni kkawżata

 

mill-batterja staphylococci, infezzjoni

 

Ċitomegalovirus jew riattivazzjoni

Frekwenza mhux magħruf

Lewkoenċefalopatija multifokali progressiva

Disturbi tad-demm u tas-sistema

limfatika

Komuni ħafna:

Newtropenija

Komuni:

Anemija, tromboċitopenija

Frekwenza mhux magħruf

Newtropenija bid-deni

Disturbi fis-sistema immuni

 

Frekwenza mhux magħruf

Reazzjoni anafilattika

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni

Ipergliċemija

Mhux komuni:

Sindrome tal-lisi tat-tumur

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Komuni ħafna:

Newropatija sensorjali periferali, newropatija

 

motorja periferali

Komuni:

Sturdament, polinewropatija li tneħħi l-myelin

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

medjastinali

Komuni ħafna:

Sogħla, qtugħ ta’ nifs

Disturbi gastro-intestinali

 

Komuni ħafna:

Dijarea, tqalligħ, rimettar, stitikezza, uġigħ

 

addominali

Mhux komuni:

Pankrejatite akuta

Disturbi fil-fwied u fil-marara

 

Komuni:

Żieda f’alanine aminotransferase/aspartate

 

aminotransferase (ALT / AST)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni ħafna:

Alopeċja, ħakk

Komuni

Raxx

Rari:

Sindrome Stevens-Johnson/nekrożi tossika tal-

 

epiderme

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-

tessuti konnettivi

Komuni ħafna:

Majalġja, artralġja,

Komuni:

Uġigħ fid-dahar

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

ta' mnejn jingħata

Komuni ħafna:

Għeja, tkexkix, deni, reazzjonijiet relatati

 

mal-infużjonib

Investigazzjonijiet

 

Komuni ħafna

Tnaqqis fil-piż

a.Termini ippreferuti li kienu rrappurtati taħt l-SOC ta’ Infezzjonijiet u Infestazzjonijiet jinkludu sepsis/xokk settiku, infezzjoni fil-passaġġ respiratorju ta’ fuq, herpes zoster, u pulmonite.

b.Termini ppreferuti assoċjati ma’ IRRs kienu uġigħ ta’ ras, raxx, uġigħ fid-dahar, rimettar, tkexkix, tqalligħ, qtugħ ta’ nifs, ħakk, u sogħla.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

In-newtropenija waslet għal ittardjar fid-dożi f’14% u 22% tal-pazjenti fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 u ta’ fażi 3, rispettivament.

Newtropenija severa u fit-tul (≥ ġimgħa waħda) tista’ isseħħ b’din il-kura u tista’ iżżid ir-riskju li pazjenti jiżviluppaw infezzjonijiet serji. Fil-popolazzjoni ta’ fażi 2, it-tul medjan ta’ newtropenija ta’ Grad 3 jew Grad 4 kien limitat (ġimgħa waħda); 2% tal-pazjenti kellhom newtropenija ta’ Grad 4 li damet ≥ 7 ijiem. Inqas minn nofs il-pazjenti fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 pivitali b’newtropenija ta’ Grad 3 jew Grad 4 kellhom infezzjonijiet assoċjati temporanjament, u l-maġġoranza tal-infezzjonijiet assoċjati temporanjament kienu ta’ Grad 1 jew Grad 2.

Fil-popolazzjoni ta’ fażi 3, newtropenija ta’ grad 3 ġiet rapportata fi 22% ta’ pazjenti fil-grupp ta’ brentuximab vedotin u newtropenija ta’ Grad 4 ġiet rapportata f’7% tal-pazjenti fil-grupp ta’ btentuximab vedotin. L-ebda pazjent ma kellu bżonn tnaqqis fid-doża jew waqfien tat-trattament għal newtropenija.

Fil-popolazzjoni ta’ fażi 3, infezzjonijiet serji ġew rapportati f’9% ta’ pazjenti fil-grupp ta’ brentuximab vedotin. L-ebda każ ta’ batteremija, sepsis jew xokk settiku ma ġie rapportat fil-grupp ta’ brentuximab vedotin.

Newropatija sensorjali periferali waslet għal ittardjar fid-dożi fi 13% u 16% ta’ pazjenti fil- popolazzjoni ta’ fażi 2 u ta’ fażi 3, rispettivament. Minbarra hekk, newropatija motorja periferali u infezzjoni fil-passaġġ respiratorju ta’ fuq it-tnejn waslu għal ittardjar ta’ doża f’6% ta’ pazjenti fil- popolazzjoni ta’ fażi 3.

Newropatija sensorjali periferali waslet għal tnaqqis fid-dożi f’9% u 22% ta’ pazjenti fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 u ta’ fażi 3, rispettivament. Minbarra hekk, newropatija motorja periferali waslet ukoll għal tnaqqis fid-doża f’6% ta’ pazjenti fil-popolazzjoni ta’ fażi 3. Disgħin fil-mija (90%) u tmienja u sittin fil-mija (68%) ta’ pazjenti fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 u fil-popolazzjoni ta’ fażi 3, rispettivament, baqgħu fid-doża rakkomandata ta’ 1.8 mg/kg waqt li kienu fuq trattament.

Fost il-pazjenti li kellhom esperjenza ta’ newropatija periferali fil-popolazzjoni ta’ fażi 2, iż-żmien medjan sal-vista ta’ wara, mit-tmiem tal-kura sal-aħħar valutazzjoni kien ta’ madwar 48.9 ġimgħat. Fil-ħin tal-aħħar valutazzjoni, 83% minn 89 pazjent li kellhom esperjenza ta’ newropatija periferali kienu fiequ jew kellhom titjib mis-sintomi tan-newropatija periferali tagħhom. Iż-żmien medjan mill-bidu tal-fejqan jew mit-titjib għall-avvenimenti kollha kien ta’ 16-il ġimgħa (firxa minn

0.3 ġimgħat sa 106.6 ġimgħat).

Fost il-pazjenti li kellhom esperjenza ta’ newropatija periferali fil-popolazzjoni ta’ fażi 3, iż-żmien medjan minn vista ta’ wara, mit-tmiem tal-kura sal-aħħar valutazzjoni kien ta’ madwar 98 ġimgħa. Fil-ħin tal-aħħar valutazzjoni, 85% li kellhom esperjenza ta’ newropatija periferali fil-grupp ta’ brentuximab vedotin esperjenzaw riżoluzzjoni jew titjib mis-sintomi tan-newropatija periferali tagħhom. B’mod globali, iż-żmien medjan għal riżoluzzjoni jew mit-titjib għall-każijiet ta’ newropatija periferali fil-grupp ta’ brentuximab vedotin kien ta’ 23.4 ġimgħat (firxa minn 0.1 ġimgħa sa 138.3 ġimgħat).

IRRs kienu rapportati fi 11% u 15% ta’ pazjenti fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 u ta’ fażi 3, rispettivament. Kemm fil-popolazzjoni ta’ fażi 2 jew fil-popolazzjoni ta’ fażi 3, l-aktar każijiet avversi komuni marbuta ma’ IRRs kienu ta’ natura ħafifa jew moderata (Grad 1 jew Grad 2) u kienu jinkludu uġigħ ta’ ras, raxx, uġigħ fid-dahar, rimettar, tkexkix, dardir, qtugħ ta’ nifs, ħakk u sogħla.

Reazzjonijiet anafilattiċi ġew rrappurtati (ara sezzjoni 4.4). Sintomi ta’ reazzjoni ananfilattika jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, urtikarja, anġjoedima, pressjoni baxxa u bronkospażmu.

Newtropenija bid-deni ġiet irrappurtata (ara sezzjoni 4.2). Pazjent irreġistrat fi prova ta’ fażi 1 b’doża li tiżdied kellu esperjenza ta’ newtropenija bid-deni ta’ Grad 5 wara li rċieva doża waħda ta’ 3.6 mg/kg ta’ brentuximab vedotin.

Immunoġeniċità

Pazjenti b’HL jew sALCL li reġgħet ħarġet jew li ma rrispondietx għall-kura f’żewġ studji ta’ fażi 2 pivitali ġew ittestjati għall-antikorpi għal brentuximab vedotin kull 3 ġimgħat permezz ta’ immunoassaj elektrokemiluminixxenti sensittiv. Pazjenti b’HL b’riskju ogħla ta’ rkadar jew progressjoni wara ASCT fl-istudju ta’ fażi 3 kienu ttestjati wkoll. Madwar 7% tal-pazjenti fl-istudji ta’ fażi 2 u 6% tal-pazjenti fil-grupp ta’ brentuximab vedotin tal-istudju ta’ fażi 3 żviluppaw antikorpi pożittivi kontra l-mediċina b’mod persistenti (ADA – anti-drug antibodies). Żewġ pazjenti fl-istudji ta’ fażi 2 u żewġ pazjenti fl-istudju ta’ fażi 3 esperjenzaw reazzjonijiet avversi konsistenti ma’ IRRs li wasslu għat-twaqqif tal-kura.

Il-preżenza ta’ antikorpi għal brentuximab vedotin ma kienetx tikkorrela ma’ tnaqqis ta’ sinifikanza klinika fil-livelli ta’ brentuximab vedotin fis-serum u ma wasslitx għal tnaqqis fl-effikaċja ta’ brentuximab vedotin. Filwaqt li l-preżenza ta’ antikorpi għal brentuximab vedotin mhux bilfors tbassar l-iżvilupp ta’ IRR, kienet osservata inċidenza ogħla ta’ IRRs f’pazjenti b’ADA pożittiv b’mod persistenti meta mqabbel ma’ pazjenti b’ADA pożittiv b’mod transitorju u dawk li qatt ma kellhom ADA pożittiv.

Kura mill-ġdid

Il-kura mill-ġdid b’ADCETRIS ingħatat lil 21 pazjent li kellhom HL li reġgħet ħarget jew li ma rrispondietx għall-kura u lil 8 pazjent b’sALCL li reġgħet ħarġet. In-numru medjan ta’ ċikli kien 7 (firxa, 2 sa 37 ċiklu) (ara sezzjoni 5.1). It-tipi u r-rati tar-reazzjonijiet avversi rrapportati għal pazjenti li ngħataw kura mill-ġdid b’ADCETRIS kienu konsistenti ma’ dawk osservati fl-istudji tal-fażi 2 pivitali kombinati, bl-eċċezzjoni tan-newropatija motorja periferali, li kellha inċidenza ogħla (28% mqabbla ma’ 9% fl-istudji tal-fażi 2 pivitali) u kienet primarjament tal-Livell 1 jew 2. Il-pazjenti kellhom ukoll inċidenza ogħla ta’ artralġja, anemija tal-Grad 3, u wġigħ fid-dahar mqabbla ma pazjenti osservati fl-istudji tal-fażi 2 pivitali kombinati.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V

4.9Doża eċċessiva

M’hemmx antidotu magħruf għal doża eċċessiva ta’ brentuximab vedotin. F’każ ta’ doża eċċessiva, il-pazjent għandu jiġi mmonitorjat mill-viċin għal reazzjonijiet avversi, b’mod partikolari newtropenija, u għandha tingħata kura ta’ support (ara sezzjoni 4.4).

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi antineoplastiċi; sustanzi anti-neoplastiċi oħra; antikorpi monoklonali, Kodiċi ATC: L01XC12

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Brentuximab vedotin huwa konjugat ta’ mediċina antikorp (ADC) li jwassal sustanza antineoplastika li tirriżulta f’mewt selettiv taċ-ċellula apoptotika f’ċelluli tat-tumur li jkollhom CD30. Tagħrif mhux kliniku jissuġġerixxi li l-attività bijoloġika ta’ brentuximab vedotin tirriżulta minn proċess b’ħafna stadji. It-twaħħil tal-ADC ma’ CD30 fuq il-wiċċ taċ-ċellula jibda internalizzazzjoni tal-kumpless ADC-CD30, li mbagħad jgħaddi għal ġol-kompartiment lisosomali. Fi ħdan iċ-ċellula, speċi definita attiva waħda, MMAE, tintreħa permezz ta’ qsim proteolitiku. It-twaħħil ta’ MMAE ma’ tubulin jfixkel in-netwerk ta’ mikrotubuli fiċ-ċellula, jinduċi t-twaqqif taċ-ċiklu taċ-ċellula u jwassal għall-mewt apoptotiku taċ-ċellula tat-tumur li jkollha CD30.

HL u sALCL klassika tesprimi CD30 bħala antiġen fuq il-wiċċ ta’ ċelluli malinni tagħhom. Din l-espressjoni hija indipendenti mill-istadju tal-marda, linja tat-terapija jew l-istatus tat-trapjant. Dawn il-karatteristiċi jagħmlu CD30 mira għall-intervent terapewtiku. Minħabba l-mekkaniżmu ta’ azzjoni immirat lejn CD30, brentuximab vedotin kapaċi jegħleb l-kemo-reżistenza peress li CD30 hija konsistentement espressa f’pazjenti li ma rrispondewx għall-kura ta’ kimoterapija b’ mediċini multipli, irrispettivament mill-istatus ta’ trapjant preċedenti. Il-mekkaniżmu ta’ azzjoni ta’ brentuximab vedotin immirat lejn CD30, l-espressjoni konsistenti ta’ CD30 matul il-mard klassiku HL u sALCL u l-ispettri terapewtiċi u l-evidenza klinika f’ żewġ tumuri malinni CD30 pożittivi wara linji ta’ trattament multipli jipprovdu raġuni bijoloġika għall-użu tagħha f’ pazjenti b’ HL u sALCL klassika li reġgħet ħarget jew li ma rrispondietx għall-kura bi jew mingħajr ASCT preċedenti.

Kontribuzzjonijiet għall-mekkaniżmu ta’ azzjoni minn funzjonijiet assoċjat ma’ antikorpi oħra ma ġewx esklużi.

Effetti farmakodinamiċi

Elettrofiżjoloġija kardijaka

Minn 52 pazjent li rċevew 1.8 mg/kg ta’ brentuximab vedotin kull 3 ġimgħat bħala parti minn studju ta’ fażi 1, bi grupp wieħed, open-label, b’aktar minn ċentru wieħed, dwar is-sigurtà kardijaka, setgħu jiġu evalwati sitta u erbgħin (46) pazjenti b’tumuri malinni, ematoloġiċi li għandhom CD30.

L-oġġettiv primarju kien biex jiġi evalwat l-effett ta’ brentuximab vedotin fuq ir-ripolarizzazzjoni ventrikulari kardijaka u l-analiżi primarja definita minn qabel kienet il-bidla f’QTc mil-linja bażi għal bosta punti ta’ ħin f’Ċiklu 1.

Il-intervall ta’ kunfidenza (CI) tad-90% ta’ fuq madwar l-effett medju fuq QTc kien ta’ < 10 msec fuq kull wieħed mill-punti ta’ ħin ta’ wara l-linja bażi ta’ Ċiklu 1 u Ċiklu 3. Din id-dejta tindika l-assenza ta’ titwil ta’ QT ta’ rilevanza klinika kkawżat minn għoti ta’ brentuximab vedotin b’doża ta’ 1.8 mg/kg kull 3 ġimgħat f’pazjenti b’tumuri malinni li għandhom CD30.

Effikaċja klinika

Limfoma ta’ Hodgkin

Studju SG035-0003

L-effikaċja u sigurtà ta’ brentuximab vedotin bħala sustanza waħedha kienu evalwati fi studju pivitali, open-label, bi grupp wieħed u b’aktar minn ċentru wieħed f’102 pazjenti b’HL li reġgħet ħarġet jew li ma rrispondietx għall-kura. Ara Tabella 4 hawn taħt għal sommarju tal-karatteristiċi tal-pazjent u tal-marda fil-linja bażi.

Tabella 4: Sommarju tal-karatteristiċi tal-pazjent u tal-marda fil-linja bażi fl-istudju ta’ fażi 2 dwar HL li reġgħet ħarġet jew li ma rrispondietx għall-kura

Karatteristiċi tal-pazjenti

 

N = 102

Età medjana, snin (firxa)

 

31 sena (15-77)

Sess

 

48M (47%)/54F (53%)

stat ECOG

 

 

 

(41%)

(59%)

ASCT preċedenti

(100%)

Korsijiet ta’ kimoterapija preċedenti

3.5 (1-13)

Żmien minn ASCT sal-ewwel rikaduta wara t-trapjant

 

6.7 mo (0-131)

Marda li għandha CD30 ikkonfermata b’mod istoloġiku

(100%)

Karatteristiċi tal-marda

 

 

 

Ma rrispondietx primarjament għal terapija ppreferitaa

 

(71%)

Ma rrispondietx għall-biċċa l-kbira ta’ terapiji reċenti

(42%)

Sintomi fil-Linja Bażi B

(33%)

Stadju III waqt dijanjosi inizjali

(26%)

Stadu IV waqt dijanjosi inizjali

(20%)

a.HL li ma rrispondietx primarjament hija definita bħala in-nuqqas li tintlaħaq remissjoni kompluta, jew progressjoni fi żmien 3 xhur wara li tkun tkompliet terapija primarja.

Timintax-il (18) pazjent (18%) irċevew 16-il ċiklu ta’ brentuximab vedotin; u n-numru medju ta’ ċikli riċevuti kien ta’ 9 (firxa minn 1 sa 16).

Rispons għall-kura bi brentuximab vedotin kien evalwat minn Faċilità ta’ Valutazzjoni Indipendenti (IRF) bl-użu ta’ Kriterji ta’ Rispons Rivedut għal-Limfoma Malinna (Cheson, 2007). Rispons għall-kura kien evalwata permezz ta’ CT spirali tas-sider, għonq, addome u pelvi; skans PET u dejta klinika. Valutazzjonijiet tar-rispons twettqu f’ċikli 2, 4, 7, 10, 13, u 16 u b’PET f’ċikli 4 u 7.

Ir-rata ta’ rispons oġġettiv (ORR) għal kull valutazzjoni minn IRF kienet ta’ 75% (76 minn 102 pazjenti fil-grupp b’intenzjoni li jiġu kkurati [ITT]) u tnaqqis fit-tumur intlaħaq f’94% tal-pazjenti. Remissjoni kompluta (CR) kienet ta’ 33% (34 minn 102 pazjenti fil-grupp ITT).

Is-sopravivenza medjana globali (OS) hija ta’ 40.5 xhur (iż-żmien medjan ta’ osservazzjoni (żmien sa’ l-mewt jew l-aħħar kuntatt) mill-ewwel doża kien ta’ 35.1 xhur (medda 1.8 sa 72.9+ xhur). Ir-rata globali ta’ sopravivenza stmata wara 5 snin kienet ta’ 41% (95% CI [31%, 51%]). Il-valutazzjonijiet mill-investigatur ġeneralment kienu konsistenti mal-valutazzjoni indipendenti tal-iskans. Mill-pazjenti kkurati, 8 pazjenti li rrispondew komplew biex irċevew SCT alloġenika. Għall-aktar riżultati ta’ effikaċja ara Tabella 5.

Tabella 5: Riżultati ta’ effikaċja f’pazjenti b’limfoma ta’ Hodgkin li reġgħet ħarġet jew li ma rrispondietx għall-kura kkurati b’1.8 mg/kg ta’ brentuximab vedotin kull 3 ġimgħat

L-aħjar rispons kliniku (N = 102)

 

IRF N (%)

 

95% CI

Rata ta' rispons oġġettiv (CR + PR)

 

76 (75)

 

64.9, 82.6

Remissjoni kompluta (CR)

34 (33)

24.3, 43.4

Remissjoni parzjali (PR)

42 (41)

 

NA

Rata ta' kontroll tal-marda (CR + PR

98 (96)

90.3, 98.9

+ SD)

 

 

 

 

Tul tar-rispons

 

Medjan skont IRF

 

95% CI

Rata ta' rispons oġġettiv (CR + PR) a

Remissjoni kompluta (CR)

6.7 xhur

27.9 xhur

3.6, 14.8 10.8, NEb

Sopravivenza globali

 

 

95% CI

Medjan

 

40.5 xhur

 

28.7,

61.9

Rata OS Stmata wara 5 snin

 

41%

 

31%,

51%

a.Il-firxa ta’ DOR kienet ta’ 1.2+ xaharejn sa 43+ xahar u ż-żmien medjan sal-vista ta’ wara mill-ewwel doża għall-pazjenti li laħqu rispons oġġettiv (OR) skont IRF kien ta’ 9.0 xhur.

b.Ma jistax jiġi stmat.

Analiżi esploratorja intra-pazjenti uriet li madwar 64% tal-pazjenti b’ HL kkurati b’brentuximab vedotin bħala parti mill-istudju kliniku SG035-0003, kellhom titjib fil-benefiċċju kliniku kif imkejjel minn sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) itwal meta mqabbel mal-aktar linja ta’ kura riċenti minn qabel tagħhom.

Minn 35 pazjenti (33%) li kellhom sintomi B fil-linja bażi, 27 pazjent (77%) kellhom riżoluzzjoni tas-sintomi B kollha fi żmien medjan ta’ 0.7 xhur mill-bidu ta’ brentuximab vedotin.

Dejta f’pazjenti b’HL Li Mhumiex Kandidati għal Trapjant ta’ Ċelluli Staminali (SCT, Stem Cell Transplant)

Studju C25007

Studju ta’ fażi 4, b’parti waħda, twettaq f’pazjenti b’HL li rkadiet jew refrattorja (n=60) li kienu rċivew mill-inqas kors wieħed kimoterapewtiku, u li fil-ħin tal-bidu tal-kura bi brentuximab vedotin ma kinux ikkunsidrati li huma kandidati għal SCT jew għal kimoterapija b’ħafna sustanzi. In-numru medjan ta’ ċikli kien ta’ 7 (medda minn 1 sa 16-il ċiklu). Il-pazjenti kienu kkurati b’1.8 mg/kg ta’ brentuximab vedotin kull 3 ġimgħat. Skont IRF, ir-rata ta’ rispons oġġettiv (ORR, objective response rate) fil-popolazzjoni ITT kienet ta’ 50% (95% CI, 37; 63%). L-aħjar rispons globali ta’ CR ġie rrappurtat għal 7 pazjenti (12%); PR kienet irrappurtata għal 23 pazjent 23 (38%). Fost dawn it-

30 pazjent, iż-żmien medjan għar-rispons, definit bħala ż-żmien mill-ewwel doża sal-iqsar mill-PR jew CR, kien ta’ 6 ġimgħat (medda, 5 sa 39 ġimgħa). Iż-żmien medjan għall-aħjar rispons globali, definit bħala ż-żmien mill-ewwel doża sal-aħjar rispons kliniku ta’ CR jew PR, kien ta’ 11-il ġimgħa (medda, 5 sa 60 ġimgħa). Tmienja u għoxrin pazjent (47%) komplew u rċivew SCT wara medjan ta’ 7 ċikli (medda, 4 sa 16-il ċiklu) ta’ kura bi brentuximab vedotin. It-32 pazjent (53%) li ma rċivewx SCT sussegwenti, irċivew ukoll brentuximab vedotin għal medjan ta’ 7 ċikli (medda, 1 sa 16-il ċiklu).

Mis-60 pazjent tal-istudju, 49 pazjent (82%) irċivew >1kura relatata malkanċer- fil-passat, u 11-

il pazjent (18%) irċivew 1 kura relatata mal-kanċer fil-passat. Skont IRF, l-ORR kien ta’ 51%

(95% CI

[36%, 66%]) għall-pazjenti li kienu rċivew >1 kura

relatata

mal-kanċer fil-passat, u 45%

(95%

CI

[17%, 77%]) għall-pazjenti li kienu rċivew 1 kura

relatata

malkanċer-

fil-passat. Għall-pazjenti

li

kienu rċivew >1 kura relatata mal-kanċer fil-passat, l-aħjar rispons globali ta’ CR ġie rrappurtat għal 6 pazjenti (12%); PR kien irrappurtat għal 19-il pazjent (39%). Għall-pazjenti li kienu rċivew 1 kura relatata mal-kanċer fil-passat, CR ġie rrappurtat għal 1 pazjent (9%); u PR kien irrappurtat għal 4 pazjenti (36%). Mid-49 pazjent li rċivew >1kors ta’ kura fil-passat, 22 pazjent (45%) irċivew SCT sussegwenti; mill-11-il pazjent li rċivew 1 kors ta’kura fil-passat, 6pazjenti (55%) irċivew SCT sussegwenti.

Dejta ġiet miġbura wkoll mill-pazjenti (n=15) mill-fażi 1 ta’ studji dwar żieda fid- doza u farmakoloġija klinika u mill-pazjenti (n=26) f’ NPP, b’HL li reġgħet ħarget jew li ma rrispondietx għall-kura, li ma kienux rċevew ASCT, u kienu trattati bid-doża rakkomandata ta’ 1.8 mg/kg brentuximab vedotin kull 3 ġimgħat.

Karatteristiċi tal-pazjent fil-linja bażi wrew nuqqas ta’ suċċess minn korsijiet ta’ kimoterapija multipla preċedenti (medjan ta’ 3 b’ firxa ta’ 1 sa 7) qabel l-ewwel amministrazzjoni ta’ brentuximab vedotin. Disa u ħamsin fil-mija (59%) tal-pazjenti kellhom marda fi stadju avvanzat (stadju III jew IV) fid-dijanjosi inizjali.

Riżultati minn dawn l-istudji ta’ fażi 1 u mill-esperjenza NPP wrew li f 'pazjenti mingħajr ASCT preċedenti b’ HL li reġgħet ħarget jew li ma rrispondietx għall-kura, response klinikament sinifikanti jistgħu jinkisbu kif jidher minn evalwazzjoni ta’ investigatur, rata ta' rispons oġġettiv ta’ 54% u rata ta’ remissjoni kompleta ta’ 22%,wara medja ta' 5 ċikli brentuximab vedotin.

Studju SGN35-005

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ brentuximab vedotin ġew ivvalutati fi prova każwali, multiċentrika ta’ żewġ gruppi, double-blind, bil-plaċebo bħala kontroll fuq 329 pazjent b’HL b’riskju ta’ rkadar jew progressjoni wara ASCT. Pazjenti b’mard ċerebrali/meninġeali magħruf, bi storja medika ta’ PML kienu esklużi mill-istudju. Ara Tabella 6 għall-karatteristiċi tal-pazjent. Minn 329 pazjent, 165 pazjent kienu magħżula b’mod każwali mal-grupp tat-trattament u 164 pazjent kienu magħżula fil-grupp tal-plaċebo. Fl-istudju, pazjenti kellhom jirċievu l-ewwel doża wara l-irkupru minn ASCT (bejn il- jiem 30-45 wara ASCT). Pazjenti kienu trattati b’1.8 mg/kg ta’ ADCETRIS jew plaċebo li jixbaħ dan ġol-vina mogħti fuq 30 minuta għal sa 16-il ċiklu.

Pazjenti eleġibbli kienu meħtieġa li jkollhom tal-anqas waħda mill-fatturi ta’ riskju li ġejjin:

HL li kien refrattorju għal trattament ippreferut

HL li rkada jew progressiv li seħħ < 12-il xahar mit-tmiem it-trattament ippreferut

Involviment ekstranodali fi żmien l-irkadar ta’ qabel ASCT, li jinkludi estensjoni ekstranodali ta’ mases nodali f’organi vitali tal-madwar

Tabella 6: Sommarju tal-Karatteristiċi fil-Linja Bażi tal-Pazjent u tal-Marda fl-Istudju HL ta’ Fażi 3 wara ASCT

Karatteristiċi tal-pazjent

 

Brentuximab vedotin

 

Plaċebo

 

 

N = 165

 

N = 164

Età medjana, snin (firxa)

 

33 sena (18-71)

 

32 sena (18-76)

Generu

 

76R (46%)/89N (54%)

 

97R (59%)/67N (41%)

Stat ECOG

 

 

 

 

 

 

(53%)

(59%)

(47%)

(41%)

(1%)

 

 

Karatteristiċi tal-Marda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għadd medjan ta’ programmi ta’ kura

(2-8)

(2-7)

kimoterapewtiċi mogħtija qabel (firxa)

 

 

 

 

 

 

Żmien medjan mid-dijanjożi ta’ HL sal-

 

18.7 xh

(6.1-204.0)

 

18.8 xh

(7.4-180.8)

ewwel doża (firxa)

 

 

 

 

 

 

Stadju tal-marda fid-dijanjożi inizjali ta’

 

 

 

 

 

 

HL

 

 

 

 

 

 

Stadju I

(1%)

(3%)

Stadju II

(44%)

(37%)

Stadju III

(29%)

(27%)

Stadju IV

(26%)

(31%)

Mhux magħruf

 

 

(1%)

Stat tal-isken PET qabel ASCT

 

 

 

 

 

 

FDG-AVID

(39%)

(31%)

FDG-NEGATTIV

(34%)

(35%)

MA SARX

(27%)

(34%)

Involviment ekstranodali fiż-żmien ta’

(33%)

(32%)

rkadar qabel ASCT

 

 

 

 

 

 

Sintomi Ba

(28%)

(24%)

L-aħjar rispons għal terapija ta’ salvataġġ

 

 

 

 

 

 

qabel ASCTb

 

 

 

 

 

 

Rispons Komplut

(37%)

(38%)

Rispons Parzjali

(35%)

(34%)

Rispons Stabbli

(28%)

(28%)

L-Istat ta’ HL wara t-tmiem tal-

 

 

 

 

 

 

kimoterapija preferenzjali standardb

 

 

 

 

 

 

Refratorja

(60%)

(59%)

Refratorja seħħet <12-il xahar

(32%)

(33%)

Refratorja seħħet >=12-il xahar

13 (8%)

13 (8%)

a.Għal mard refrattorju, jew mal-progressjoni jew irkadar wara terapija ippreferuta

b.Fatturi ta’ stratifikazzjoni għal għażla każwali

Ir-riżultati ta’ effikaċja huma murija f’Tabella 7. Il-punt aħħari primarju ta’ PFS intlaħaq u wera differenza fil-PFS medjan ta’ 18.8 xhur favur il-grupp ta’ trattament.

Tabella 7: Riżultati ta’ Effikaċja f’Pazjenti b’HL b’Riskju Ogħla ta’ Rkadar jew Progressjoni wara ASCT Ittrattat b’1.8 mg/kg ta’ Brentuximab Vedotin Kull 3 Ġimgħat

 

 

Brentuximab Vedotin

Plaċebo

Proporzjon ta’ Periklu

 

 

 

 

 

 

N = 165

N = 164

Stratifikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medjan skont IRF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.57

Sopravivenza

42.9 xahar

24.1 xahar

(95% CI [0.40, 0.81])

mingħajr

a

(95% CI [30.4, 42.9])

(95% CI [11.5, -])

Test ta’ log-rank

progressjoni

 

 

 

stratifikat

 

 

 

 

 

 

 

 

P=0.001

 

 

 

 

 

 

 

Medjan kull Investigatur

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux milħuq

15.8 xahar

0.5

 

 

(95% CI [26.4, -])

(95% CI [8.5, -])

(95% CI [0.36, 0.70])b

 

 

 

 

 

 

 

Għadd ta’ mwiet (%)

 

Sopravivenza

 

 

 

 

 

1.15

Globali

 

28 (17)

25 (15)

 

 

 

 

(95% CI [0.67, 1.97]

 

 

 

 

a.Fiż-żmien tal-analiżi primarja, iż-żmien medjan ta’ insegwiment għaż-żewġ gruppi kien ta’ 30 minuta [firxa, 0 sa 50]

b.Test ta’ log-rank stratifikat ma twettaqx għal PFS kull Investigatur

Analiżi tas-sottogrupp speċifikat qabel ta’ PFS skont IRF saru fuq pazjenti li kellhom l-aħjar rispons għal terapija ta’ salvataġġ qabel ASCT, stat ta’ HL wara t-terapija preferenzjali, età, ġeneru, piż fil- linja bażi , stat ta’ prestazzjoni fil-linja bażi ta’ ECOG, għadd ta’ trattamenti qabel ASCT, reġjun ġeografiku, stat PET qabel ASCT, stat ta’ sintomu B wara falliment tat-terapija preferenzjali, u l-istat tal-marda ekstranodali qabel ASCT. L-analiżi wriet xejra konsistenti lejn benefiċċju għal pazjenti li rċevew brentuximab vedotin meta mqabbla ma’ pazjenti li rċevew plaċebo bl-eċċezzjoni għal pazjenti ta’ ≥ 65 sena (n=8)

Ma ġiet osservata l-ebda differenza fil-kwalità tal-ħajja bejn il-gruppi ta’ trattament u tal-plaċebo. L-analiżi ta’ utilizazzjoni ta’ riżorsi mediċi (MRU – medical resource utilization) wriet li teħid u żamma fi sptarijiet u viżti fl-outpatients, kif ukoll il-ġranet ta’ xogħol/attivitajiet oħra mitlufa mill-pazjenti u dawk li jagħtuhom il-kura kienu inqas bi brentuximab vedotin meta mqabbla ma’ plaċebo f’pazjenti b’HL f’riskju akbar ta’ rkadar.

Analiżi aġġornata li saret wara 3 snin ta’ insegwiment uriet titjib sostnut fil-PFS skont IRF (HR = 0.58 [95% CI (0.41, 0.81)])

Analiżi ta’ Fatturi ta’ Riskju Post-hoc

Analiżi post-hoc saru biex jivvalutaw l-impatt ta’ riskju ogħla (għadd ta’ fatturi ta’ riskju) fuq il- benefiċċju kliniku (Tabella 8). Fatturi ta’ riskju rappreżentattivi għal dawn l-analiżi jinkludu:

HL li jkun seħħ <12-il xahar jew HL li kien rifrettorju għat-terapija preferenzjali

L-aħjar rispons ta’ PR jew SD għall-aktar terapija riċenti ta’ salvataġġ kif stabbilit bi sken ta’ CT u/jew PET

Mard ekstranodali b’irkadar ta’ qabel ASCT

Sintomi B f’irkadar ta’ qabel ASCT

Żewġ terapiji jew aktar ta’ salvataġġ li saru qabel

Ir-riżultati ta’ dawn l-analiżi post-hoc jissuġerixxu benefiċċju kliniku ogħla għal pazjenti b’żewġ fatturi ta’ riskju jew aktar imma l-ebda differenza abbażi ta’ kwalunkwe fattur kliniku individwali. L-ebda benefiċċju f’termini ta’ PFS jew OS ma ġie osservat f’pazjenti b’fattur ta’ riskju wieħed għal irkadar jew progressjoni.

Tabella 8: Sommarju ta’ PFS kull IRF u OS bl-Għadd ta’ Fatturi ta’ Riskju fl-Istudju HL ta’ Fażi 3 wara ASCT

Sopravivenza Ħielsa minn Progressjoni kull

IRF

 

Għadd ta’ Fatturi ta’

Għadd ta’ Fatturi ta’

Għadd ta’ Fatturi ta’

 

Riskju = 1

Riskju ≥ 2

Riskju ≥ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Brentuximab

Plaċebo

Brentuximab

Plaċebo

Brentuximab

Plaċebo

 

Vedotin

N = 28

Vedotin

N = 136

Vedotin

N = 84

 

 

 

 

 

N = 21

 

N = 144

 

N = 82

 

 

 

 

 

 

 

 

Għadd ta’

9 (43)

7 (25)

51 (35)

68 (50)

32 (39)

49 (58)

pazjenti bi

 

 

 

 

 

 

progressjoni

 

 

 

 

 

 

ta’ mard jew

 

 

 

 

 

 

mewta (%)

 

 

 

 

 

 

Proporzjon

1.65

 

0.49

 

0.43

 

ta’ Periklu

(95% CI [0.60, 4.55])b

 

 

 

 

Stratifikat

(95% CI [0.34, 0.71])

(95% CI [0.27, 0.68])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza Globali

 

 

 

 

 

 

 

 

Għadd ta’ Fatturi ta’

Għadd ta’ Fatturi ta’

Għadd ta’ Fatturi ta’

 

Riskju = 1

Riskju ≥ 2

Riskju s ≥ 3

 

Brentuximab

Plaċebo

Brentuximab

Plaċebo

Brentuximab

Plaċebo

 

Vedotin

N = 28

Vedotin

N = 136

Vedotin

N = 84

 

N = 21

N = 144

 

 

 

 

N = 82

 

 

 

 

 

 

 

 

Għadd ta’

5 (24)

1 (4)

23 (16)

24 (18)

15 (18)

16 (19)

mwietc (%)

 

 

 

 

 

 

Proporzjon

7.94

 

0.94

 

0.92

 

ta’ Periklu

(95% CI [0.93, 68.06])b

 

 

 

 

Stratifikat

(95% CI [0.53, 1.67])

(95% CI [0.45, 1.88])

a.Mewt mingħajr jew progressjoni minn qabel jew aktar minn viżta waħda ta’ analiżi maqbuża

b.Jindika riżultati minn analiżi mhux stratifikata.

c.Każijiet huma mwiet dovuti għal kwalunkwe kawża

Fiż-żmien tal-analiżi aġġornata (3 snin ta’ insegwiment) għal pazjenti b’2 fatturi ta’ riskju jew aktar, il-proporzjon ta’ periklu għal PFS kull IRF kien ta’ 0.49 (95% CI [0.34, 0.71]) u l-proporzjon ta’ periklu għal PFS kull investigatur kienet ta’ 0.41 (95 %CI [0.29, 0.58]) (ara Figuri 1 u 2).

Figura 1: Plot ta’ Kaplan-Meier tal-PFS kull IRF f’Pazjenti b’≥ 2 Fatturi ta’ Riskju

Figura 2: Plot ta’ Kaplan-Meier tal-PFS kull Investigatur f’Pazjenti b’≥ 2 Fatturi ta’ Riskju

Studju SGN35-006 (Studju tal-Kura mill-Ġdid)

L-effikaċja tal-kura mill-ġdid f’pazjenti li qabel kellhom rispons (CR jew PR) għall-kura bi brentuximab vedotin kienet evalwata fi prova multiċentrika tal-fażi 2, open-label. Għoxrin pazjent b’HL li reġgħet ħarġet jew li ma rrispondietx għall-kura ngħataw doża tal-bidu ta’ 1.8 mg/kg u pazjent wieħed ingħata doża tal-bidu ta’ 1.2 mg/kg ta’ ADCETRIS mogħtija ġol-vini għal 30 minuta kull

3 ġimgħat. In-numru medjan ta’ ċikli kien 7 (firxa, 2 sa 37 ċiklu). Mill-20 pazjent li setgħu jiġu evalwati li kellhom HL, 6 pazjenti (30%) kisbu CR u 6 pazjenti (30%) kisbu PR b’kura mill-ġdid bi brentuximab vedotin, għal ORR ta’ 60%. It-tul medjan tar-rispons kien 9.2 u 9.4 xhur f’pazjenti li kisbu OR (CR+PR) u CR, rispettivament.

Limfoma sistemika ta’ ċelluli kbar anaplastiċi

Studju SG035-0004

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ brentuximab vedotin bħala sustanza waħedha kienu evalwati fi studju multiċentriku open-label u bi grupp wieħed f’58 pazjent b’sALCL li reġgħet ħarġet jew li ma rrispondietx għall-kura. Ara Tabella 9 hawn taħt għal sommarju tal-karatteristiċi tal-pazjent u tal-marda fil-linja bażi.

Tabella 9: Sommarju tal-karatteristiċi tal-pazjent u tal-marda fil-linja bażi fl-istudju ta’ fażi 2 dwar sALCL li reġgħet ħarġet jew li ma rrispondietx għall-kura

Karatteristiċi tal-pazjenti

 

N =58

Età medjana, snin (firxa)

 

52 sena (14-76)

Sess

 

33M (57%)/25F (43%)

Stat ECOGa

 

 

 

(33%)

(66%)

ASCT preċedenti

(26%)

Korsijiet ta’ kimoterapija preċedenti (firxa)

(1-6)

Marda li għandha CD30 ikkonfermata b’mod istoloġiku

(98%)

Marda ta’ limfoma anaplastika negattiva għal kinase (ALK)

(72%)

Karatteristiċi tal-marda

 

 

 

Ma rrispondietx primarjament għal terapija ppreferitab

 

(62%)

Ma rrispondietx għall-biċċa l-kbira ta’ terapiji reċenti

(50%)

Reġgħet ħarġet wara l-biċċa l-kbira ta’ terapiji reċenti

(50%)

Sintomi fil-Linja Bażi B

(29%)

Stadju III waqt dijanjosi inizjali

8 (14%)

Stadu IV waqt dijanjosi inizjali

(36%)

a.Pazjent wieħed kellu stat ta’ ECOG fil-linja bażi ta’ 2, li kien ipprojbit mill-protokoll u huwa mniżżel bħala Kriterji ta’ Inklużjoni Mhux Milħuqa.

b.sALCL primarja li ma rrispondietx għall-kura hija definita bħala falliment biex tintlaħaq remissjoni kompluta, jew progressjoni fi żmien 3 xhur wara li tkun tkompliet terapija primarja.

Iż-żmien medjan mid-dijanjosi inizjali ta’ sALCL sal-ewwel doża ta’ brentuximab vedotin kien ta’ 16.8 xhur.

Għaxar (10) pazjenti (17%) irċevew 16-il ċiklu ta’ brentuximab vedotin; numru medjan ta’ ċikli riċevuti kien ta’ 7 (firxa, 1 sa 16).

Rispons għall-kura b’brentuximab vedotin kien evalwat minn Faċilità ta’ Valutazzjoni Indipendenti (IRF) bl-użu ta’ Kriterji ta’ Rispons Rivedut għal-Limfoma Malinna (Cheson, 2007). Rispons għall-kura kien evalwata permezz ta’ CT spirali tas-sider, għonq, addome u pelvi; skans PET u dejta klinika. Valutazzjonijiet tar-rispons twettqu f’ċikli 2, 4, 7, 10, 13 u 16 b’PET f’ċikli 4 u 7.

L-ORR għal kull valutazzjoni minn IRF kienet ta’ 86% (50 minn 58 pazjent fil-grupp ITT). CR kienet ta’ 59% (34 minn 58 pazjent fil-grupp ITT) u tnaqqis fit-tumur (ta’ kwalunkwe grad) intlaħaq f’97% tal-pazjenti. Is-sopravivenza globali wara 5 snin kienet stmata bħala 60% (95% CI [47%,73%]). Iż-żmien medjan ta’ osservazzjoni (żmien sal-mewt jew l-aħħar kuntatt) mill-ewwel doża kien ta’ 71.4 xhur. Il-valutazzjonijiet mill-investigatur ġeneralment kienu konsistenti mal-valutazzjoni indipendenti tal-iskans. Mill-pazjenti kkurati, 9 pazjenti li rrispondew komplew biex irċevew trapjant alloġeniku ta’ ċelluli staminali SCT u 9 pazjenti li rrispondew komplew biex irċevew SCT awtologu. Għall-aktar riżultati ta’ effikaċja ara Tabella 10 u Figura 3.

Tabella 10: Riżultati ta’ effikaċja f’pazjenti b’sALCL li reġgħet ħarġet jew li ma rrispondietx għall-kura kkurati b’1.8 mg/kg ta’ brentuximab vedotin kull 3 ġimgħat

L-aħjar rispons kliniku (N = 58)

 

IRF N (%)

 

95% CI

Rata ta' rispons oġġettiv (CR + PR)

 

50 (86)

 

74.6, 93.9

Remissjoni kompluta (CR)

34 (59)

44.9, 71.4

Remissjoni parzjali (PR)

16 (28)

 

NA

Rata ta' kontroll tal-marda (CR + PR

52 (90)

78.8, 96.1

+ SD)

 

 

 

 

Tul tar-rispons

 

Medjan skont IRF

 

95% CI

Rispons oġġettiv (CR + PR)a

 

13.2

 

5.7, 26.3

Remissjoni kompluta (CR)

26.3

 

13.2, NEb

Sopravivenza Mingħajr Pogressjoni

 

Medjan skont IRF

 

95% CI

Medjan

 

14.6

 

6.9, 20.6

Sopravivenza globali

 

Medjan

 

95% CI

Medjan

 

Ma ntlaħaqx

 

21.3, NEb

a.Il-firxa ta’ DOR kienet ta’ 0.1 xhur sa 39.1+ xhur u ż-żmien medjan ta’ visti ta’ wara mill-ewwel doża għall-pazjenti li laħqu rispons oġġettiv (OR) skont IRF kien ta’ 15.5 xhur.

b.Ma jistax jiġi stmat.

Figura 3: Kaplan-Meier Plot ta’ OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ħajjin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perċentwali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medjan

95% CI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti ITT

N

Avvenimenti

(Xhur)

 

(Xhur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

(21.3, --)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N f’Riskju (Avvenimenti)

 

 

 

 

 

Żmien (Xhur)

 

 

 

 

 

 

 

 

58 (0)

48 (10) 41 (17)

37 (20)

36 (21) 36 (21)

36 (21)

35 (21) 35 (21)

35 (21) 33 (23)

32 (24)

25 (25)

4 (25)

0 (25)

Analiżi esploratorja intra-pazjenti uriet li madwar 69% tal-pazjenti b’ sALCL kkurati b’brentuximab vedotin bħala parti mill-istudju kliniku SG035-0004, kellhom titjib fil-benefiċċju kliniku kif imkejjel minn sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) itwal meta mqabbel mal-aktar linja ta’ kura riċenti minn qabel tagħhom.

Minn 17-il pazjenti (29%) li kellhom sintomi B fil-linja bażi, 14-il pazjent (82%) kellhom riżoluzzjoni tas-sintomi B kollha fi żmien medjan ta’ 0.7 xhur mill-bidu ta’ brentuximab vedotin.

Studju SGN35-006 (Studju tal-kura mill-ġdid)

L-effikaċja tal-kura mill-ġdid f’pazjenti li qabel kellhom rispons (CR jew PR) għall-kura bi brentuximab vedotin kienet evalwata fi prova multiċentrika tal-fażi 2, open-label. Seba’ pazjenti b’sALCL li reġgħet ħarġet jew li ma rrispondietx għall-kura ngħataw doża tal-bidu ta’ 1.8 mg/kg u pazjent wieħed ingħata doża tal-bidu ta’ 1.2 mg/kg ta’ ADCETRIS mogħtija ġol-vini għal 30 minuta

kull 3 ġimgħat. In-numru medjan ta’ ċikli kien 8.5 (firxa, 2 sa 30 ċiklu). Mit-8 pazjenti li kellhom sALCL, 3 kienu kkurati mill-ġdid darbtejn għal għadd totali ta’ 11-il kura mill-ġdid. Il-kura mill-ġdid bi brentuximab vedotin rriżultat f’6 CRs (55%) u 4 PRs (36%), għal ORR ta’ 91%. It-tul medjan tar-rispons kien 8.8 u 12.3 xhur f’pazjenti li kisbu OR (CR+PR) u CR, rispettivament.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Adcetris f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura ta’ limfoma ta’ Hodgkin u fil-kura ta’ limfoma ta’ ċelluli kbar anaplastiċi (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

Dan il-prodott mediċinali kien awtorizzat taħt dik li tissejjaħ skema ta’ ‘approvazzjoni kondizzjonali’. Dan ifisser li għad trid tingħata aktar evidenza dwar dan il-prodott mediċinali.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ser tirrevedi l-informazzjoni l-ġdida dwar dan il-prodott mediċinali gћallinqas darba fis-sena u ser taġġorna dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, skont il-bżonn.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ brentuximab vedotin kienet evalwata fi studji ta’ fażi 1 u f’analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni ta’ dejta minn 314-il pazjent. Fil-provi kliniċi kollha, brentuximab vedotin ingħata bħala infużjoni fil-vini.

Konċentrazzjonijiet massimi ta’ brentuximab vedotin ADC kienu tipikament osservati fl-aħħar tal-infużjoni jew fil-punt ta’ ħin tat-teħid tal-kampjun l-eqreb għall-aħħar tal-infużjoni. Tnaqqis multiesponenzjali fil-konċentrazzjonijiet fis-serum ta’ ADC kien osservat b’half-life terminali ta’ madwar 4 sa 6 ijiem. L-esponimenti kienu ftit jew wisq proporzjonali mad-doża. Kienet osservata akkumulazzjoni żgħira ħafna għal-ebda akkumulazzjoni ta’ ADC b’dożi multipli bl-iskeda ta’ kull

3 ġimgħat, konsistenti mal-istima tal-half-life terminali. Cmax u AUC ta’ ADC tipiċi wara doża waħda ta’ 1.8 mg/kg fi studju ta’ fażi 1 kienu madwar 31.98 μg/ml u 79.41 μg/ml x jum rispettivament.

MMAE huwa l-metabolit prinċipali ta’ brentuximab vedotin. Cmax, AUC u Tmax medjana ta’ MMAE wara doża waħda ta’ 1.8 mg/kg ta’ ADC fi studju ta’ fażi 1 kienu madwar 4.97 ng/ml,

37.03 ng/ml x jum u 2.09 jiem rispettivament. Esponimenti għal MMAE naqsu wara dożi multipli ta’ brentuximab vedotin b’madwar 50% sa 80% tal-esponiment tal-ewwel doża tiġi osservata f’dożi sussegwenti. MMAE jiġi mmetabolizzat b’mod ulterjuri l-aktar għal metabolit potenti ugwalment; madankollu, l-esponiment tiegħu hu ordni ta’ kobor iktar baxxa minn dik ta’ MMAE. Għalhekk, mhuwiex probabbli li se jkollu kwalunkwe kontribuzzjoni sostanzjali għall-effetti sistematiċi ta’ MMAE.

Fl-ewwel ċiklu, l-espożizzjoni MMAE ogħla kienet assoċjata ma’ tnaqqis assolut fl-għadd tan- newtrofili.

Distribuzzjoni

In vitro, it-twaħħil ta’ MMAE ma’ proteini umani fis-serum varja minn 68-82%. MMAE mhux probabbli li jispostja jew li jiġi spostjat minn mediċini li jeħlu ħafna ma’ proteini. In vitro, MMAE kien substrat ta’ P-gp u ma kienx inibitur ta’ P-gp f’konċentrazzjonijiet kliniċi.

Fil-bnedmin, il-volum ta’ distribuzzjoni medju fi stat fiss kien madwar 6-10 l għal ADC. Ibbażat fuq stima ta’ PK tal-popolazzjoni l-volum apparenti ta’ distribuzzjoni (VM u VMP) tipiku ta’ MMAE kienu ta’ 7.37 l u 36.4 l rispettivament.

Bijotrasformazzjoni

ADC huwa mistenni li jiġi kkatabolizzat bħala proteina bl-aċidi amminiċi komponenti tiegħu riċiklati jew eliminati.

Dejta in vivo dwar l-annimali u l-bnedmin tissuġġerixxi li frazzjoni żgħira biss ta’ MMAE rilaxxat minn brentuximab vedotin huwa metabolizzat. Il-livelli ta’ metaboliti ta’ MMAE ma ġewx imkejla fil-plażma umana. Mill-inqas metabolit wieħed ta’ MMAE intwera li huwa attiv in vitro.

MMAE huwa substrat ta’ CYP3A4 u possibbilment ta’ CYP2D6. Dejta in vitro tindika li l-metaboliżmu ta’ MMAE li jseħħ huwa primarjament permezz ta’ ossidazzjoni minn CYP3A4/5. Studji in vitro bl-użu ta’ mikrosomi tal-fwied uman jindikaw li MMAE jinibixxi CYP3A4/5 biss f’konċentrazzjonijiet ħafna ogħla milli kien miksub matul applikazzjoni klinika. MMAE ma jinibixxix isoformi oħra.

MMAE ma ikkaġuna l-ebda enzimi CYP450 maġġuri f’kulturi primarji ta’ epatoċiti umani.

Eliminazzjoni

L-ADC huwa eliminat permezz ta’ kataboliżmu b’CL tipika stmata u half life ta’1.457 l/jum u 4-6 tijiem rispettivament.

L-eliminazzjoni ta’ MMAE kienet limitata mir-rata ta’ rilaxx tiegħu minn ADC, CL u half life apparenti tipiċi ta’ MMAE kienu ta’ 19.99 l/jum u 3-4 tijiem rispettivament.

Studju ta’ eskrezzjoni twettaq f’pazjenti li rċevew doża ta’ 1.8 mg/kg ta’ brentuximab vedotin. Madwar 24% ta’ MMAE totali mogħti bħala parti mill-ADC matul infużjoni ta’ brentuximab vedotin kien irkuprat fl-awrina u fl-ippurgar fuq perijodu ta’ ġimgħa waħda. Mill-MMAE irkuprat, madwar 72% kien irkuprat fl-ippurgar. Ammont iżgħar ta’ MMAE (28%) kien eliminat fl-awrina.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Analiżi tal-PK tal-popolazzjoni wriet li l-konċentrazzjoni ta’ albumin fis-serum fil-linja bażi kienet kovarjanti sinifikanti tat-tneħħija ta’ MMAE. L-analiżi indikat li t-tneħħija ta’ MMAE kienet 2 darbiet baxxa f’pazjenti b’konċentrazzjonijiet baxxi ta’ albumina fis-serum <3.0 g/dl meta mqabbel ma’ pazjenti b’konċentrazzjonijiet ta’ albumina fis-serum fil-firxa normali.

Indeboliment epatiku

Studju evalwa l-PK ta’ brentuximab vedotin u MMAE wara l-għoti ta’ 1.2 mg/kg ta’ ADCETRIS lil pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif (Child-Pugh A; n=1), moderat (Child-Pugh B; n=5) u sever (Child-Pugh C; n=1). Imqabbla ma’ pazjenti b’funzjoni normali tal-fwied, l-esponiment għal MMAE żdied b’madwar 2.3 darbiet (CI ta’ 90% 1.27-4.12-il darba) f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

Indeboliment renali

Studju evalwa l-PK ta’ brentuximab vedotin u MMAE wara l-għoti ta’ 1.2 mg/kg ta’ ADCETRIS lil pazjenti b’indeboliment renali ħafif (n=4), moderat (n=3) u sever (n=3). Imqabbla ma’ pazjenti b’funzjoni renali normali, l-esponiment għal MMAE żdied b’madwar 1.9 darbiet

(CI ta’ 90% 0.85-4.21 darba) f’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina ta’ <30 ml/min). Ma kien osservat l-ebda effett f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif jew moderat.

Anzjani

Studji kliniċi dwar brentuximab vedotin ma kinux jinkludu għadd suffiċjenti ta’ pazjenti li kellhom 65 sena u aktar biex ikun determinat jekk dawn jirrispondux b’mod differenti minn pazjenti iżgħar.

Popolazzjoni pedjatrika

Studji kliniċi dwar brentuximab vedotin ma kienux jinkludu għadd suffiċjenti ta’ pazjenti b’età inqas minn 18-il sena biex ikun determinat jekk l-profil PK hux differenti minn dak ta’ pazjenti adulti.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

MMAE intwera li għandu propjetajiet anewġeniċi fi studju in vivo fuq mikronukleju tal-mudullun tal-għadam tal-far. Dawn ir-riżultati kienu konsistenti mal-effett farmakoloġiku ta’ MMAE fuq l-apparat mitotiku (tfixkil tan-network ta’ mikrotubuli) fiċ-ċelluli.

L-effetti ta’ brentuximab vedotin fuq il-fertilità maskili u femminili tal-bniedem ma ġewx studjati. Madankollu, riżultati ta’ studji dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti fil-firien jindika l-potenzjal għal brentuximab vedotin biex itellef il-funzjoni riproduttiva u l-fertilità maskili. Atrofija u deġenerazzjoni testikulari kienu parzjalment riversibbli wara perijodu ta’ 16-il ġimgħa mingħajr kura.

Brentuximab vedotin ikkawża mewt tal-embrijuni u feti f’firien nisa tqal.

Fi studji mhux kliniċi, kienu osservati tnaqqis tal-limfojde u tnaqqis fil-piż tat-timu, konsistenti mat-tfixkil farmakoloġiku tal-mikrotubuli kkawżat minn MMAE derivat minn brentuximab vedotin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Citric acid monohydrate Sodium citrate dihydrate α,α-Trehalose dihydrate Polysorbate 80

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f'sezzjoni 6.6.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

4 snin.

Wara r-rikostituzzjoni / dilwizzjoni, mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Madankollu, l-istabbilità kimika u fiżika waqt l-użu tas-soluzzjoni dilwita ntweriet għal 24 siegħa f’temperatura ta’ 2°C-8°C.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C).

Tagħmlux fil-friża

Żomm il-kunjett fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett magħmul minn ħġieġ tip I b’tapp tal-lakstu butyl u b’siġill flip-off tal-aluminju/plastik, li fih 50 mg trab.

Pakkett ta' kunjett 1.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Prekawzjonijiet ġenerali

Għandhom jiġu kkunsidrati proċeduri għall-immaniġġar u r-rimi xieraq ta’ mediċini kontra l-kanċer.

Għandha tiġi segwita teknika asettika xierqa matul l-immaniġġar kollu ta’ dan il-prodott mediċinali.

Istruzzjonijiet għar-rikostituzzjoni

Kull kunjett għal użu ta’ darba għandu jiġi rikostitwit b’10.5 ml ta’ ilma għall-injezzjonijiet sa konċentrazzjoni finali ta’ 5 mg/ml. Kull kunjett fih ammont żejjed ta’ 10 % li jagħti 55 mg ta’ ADCETRIS f’kull kunjett u volum totali rikostitwit ta’ 11 ml.

1.Idderieġi il-fluss lejn il-ġenb tal-kunjett u mhux direttament fuq it-trab magħqud jew it-trab.

2.Dawwar il-kunjett bil-mod biex tgħin id-dissoluzzjoni. TĦAWWADX IL-KUNJETT.

3.Is-soluzzjoni rikostitwita fil-kunjett hija soluzzjoni ċara għal ftit opalexxenti, bla kulur, b’pH finali ta’ 6.6.

4.Is-soluzzjoni rikostitwita għandha tiġi eżaminata viżwalment għal kwalunkwe frak barrani u/jew tibdil fil-kulur. Fil-każ li waħda jew l-oħra tiġi osservata, armi l-prodott mediċinali.

Preparazzjoni ta’ soluzzjoni għall-infużjoni

L-ammont xieraq ta’ ADCETRIS rikostitwit għandu jinġibed mill-kunjett(i) u jiżdied ma’ borża tal-infużjoni li jkun fiha soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride sabiex tinkiseb konċentrazzjoni finali ta’ 0.4-1.2 mg/ml ta’ ADCETRIS. Il-volum ta’ dilwent irrakkomandat huwa ta’ 150 ml. ADCETRIS diġà rikostitwit jista’ jiġi dilwit ukoll f’ 5% dextrose għall-injezzjoni jew Lactated Ringer għall-injezzjoni.

Aqleb il-borża ta’ taħt fuq bil-mod biex tħallat is-soluzzjoni li jkun fiha ADCETRIS. TĦAWWADX IL-BORŻA.

Kull porzjon li jibqa fil-kunjett, wara l-irtirar tal-volum biex jiġi dilwit, għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Iżżidx prodotti mediċinali oħra mas-soluzzjoni għall-infużjoni ippreparata ta’ ADCETRIS jew mas-sett għall-infużjoni fil-vini. Wara l-għoti, l-linja ta’ infużjoni għandha titlaħlaħ b’soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride, 5% dextrose għall-injezzjoni, jew Lactated Ringer għall-injezzjoni.

Wara d-dilwizzjoni, għati is-soluzzjoni ta’ ADCETRIS immedjatament permezz ta’ infużjoni bir-rata ta’ infużjoni rrakkomandata.

Iż-żmien totali ta’ ħażna tas-soluzzjoni mir-rikostituzzjoni sal-infużjoni m’ għandux jaqbeż 24 siegħa.

Determinazzjoni tal-ammont ta’ dożaġġ:

Kalkolu biex tiġi determinata d-doża totali ta’ ADCETRIS (ml) li għandha tiġi dilwita aktar (ara sezzjoni 4.2:

Nota: Jekk il-piż tal-pazjent huwa aktar minn 100 kg, il-kalkolu tad-doża għandu juża 100 kg. Id-doża massima rrakkomandata hija ta’ 180 mg.

Kalkolu biex jiġi stabbilit in-numru ta’ kunjetti ta' ADCETRIS meħtieġa:

Tabella 11: Kampjuni ta’ kalkoli għall-pazjenti li qed jirċievu id-doża rrakkomandata ta’ 1.8 mg/kg ta’ ADCETRIS għall-piż li jvarja minn 60 kg sa 120 kg

Piż

Doża totali =

Volum totali li għandu jiġi

Numru ta’ kunjetti

tal-pazjent

Piż tal-pazjent

dilwitb = doża totali diviża

meħtieġa =

(kg)

multiplikat bid-doża

bil-konċentrazzjoni

volum totali li għandu

 

rrakkomandata

tal-kunjett rikostitwit

jiġi dilwit diviż bil-volum

 

[1.8 mg/kga])

[5 mg/ml])

totali f’kull kunjett

 

 

 

[10 ml/kunjett])

60 kg

108 mg

21.6 ml

2.16 kunjett

80 kg

144 mg

28.8 ml

2.88 kunjett

100 kg

180 mg

36 ml

3.6 kunjetti

120 kgc

180 mgd

36 ml

3.6 kunjetti

a.Għal doża mnaqqsa, uża 1.2 mg/kg għall-kalkolu.

b.Biex jiġi dilwit f’150 ml ta’ dilwent u jingħata permezz ta’ infużjoni fil-vini fuq perijodu ta’ 30 minuta kull 3 ġimgħat.

c.Jekk il-piż tal-pazjent huwa aktar minn 100 kg, il-kalkolu tad-doża għandu juża 100 kg.

d.Id-doża massima rrakkomandata hija ta’ 180 mg.

Rimi

ADCETRIS huwa għall-użu ta’ darba biss.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Id-Danimarka

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/794/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizazzjoni: 25 ottubru, 2012

Data ta’ l-aħħar tiġdid: 21 ta’ ottubru 2016

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati