Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerius (desloratadine) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - R06AX27

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAerius
Kodiċi ATCR06AX27
Sustanzadesloratadine
ManifatturMerck Sharp

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Aerius 5 mg pilloli miksija b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 5 mg desloratadine.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Din il-mediċina fiha lactose.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksija b’rita

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Aerius jintuża fl-adulti u fl-adolexxenti minn 12-il sena ’l fuq biex jittaffew is-sintomi assoċjati ma’:

-rinite allerġika (ara sezzjoni 5.1)

-urtikarja (ara sezzjoni 5.1)

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti u adolexxenti (minn 12-il sena ’l fuq)

Id-doża rakkomandata ta’ Aerius hi ta’ pillola waħda kuljum.

Rinite allerġika intermittenti (meta s-sintomi joħorġu għal anqas minn 4 ijiem fil-ġimgħa jew għal anqas minn 4 ġimgħat) għandha tkun immaniġġjata skont l-evalwazzjoni tal-passat mediku tal-marda tal-pazjent u l-kura għandha titwaqqaf wara li s-sintomi jgħaddu u terġa’ tinbeda meta jerġgħu jitfaċċaw. F’rinite allerġika persistenti (meta s-sintomi joħorġu għal 4 ijiem jew aktar fil-ġimgħa u għal aktar minn 4 ġimgħat), jista’ jkun rakkomandat lill-pazjenti li l-kura tibqa’ għaddejja waqt il- perjodi ta’ esponiment għall-allerġen.

Popolazzjoni pedjatrika

Hemm esperjenza limitata dwar l-effikaċja minn provi kliniċi bl-użu ta’ desloratadine f’adolexxenti minn 12 sa 17-il sena (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Aerius 5 mg pilloli miksija b’rita fit-tfal ta’ inqas minn 12-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu orali.

Id-doża tista’ tittieħed mal-ikel jew fuq stonku vojt.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1, jew għal loratadine.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

F’każ ta’ insuffiċjenza renali severa, Aerius għandu jintuża b’attenzjoni (ara sezzjoni 5.2).

Desloratadine għandu jingħata b’kawtela f’pazjenti bi storja medika ta’ aċċessjonijiet jew storja ta’ aċċessjonijiet fil-familja, u l-aktar fi tfal żgħar, minħabba li huma aktar suxxettibbli li jiżviluppaw aċċessjonijiet ġodda waqt trattament b’desloratadine. Il-persuni li jipprovdu l-kura tas-saħħa jistgħu jikkunsidraw it-twaqqif ta’ desloratadine f’pazjenti li jkollhom aċċessjoni waqt it-trattament.

Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġewx osservati interazzjonijiet klinikament rilevanti waqt provi kliniċi li fihom il-pilloli desloratadine ngħataw flimkien ma’ erythromycin jew ketoconazole (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

Fi prova farmakoloġika klinika, pilloli Aerius li ttieħdu flimkien mal-alkoħol ma żidux l-effetti tal- alkoħol li jxekkel il-prestazzjoni (ara sezzjoni 5.1). Madankollu, każijiet ta’ intolleranza għall-alkoħol u intossikazzjoni ġew irrappurtati waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Għalhekk, hija rrakkomandata l-kawtela jekk l-alkoħol jittieħed flimkien magħhom.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Ammont kbir ta’ dejta dwar l-użu waqt it-tqala (iktar minn 1,000 riżultat ta’ tqala) juri li m’hemm l- ebda effett ta’ formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid wara l-użu ta’ desloratadine. Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Bћala prekawzjoni hu preferribli li ma jintużax Aerius waqt it-tqala.

Treddigħ

Desloratadine instab fit-trabi ta’ twelid/trabi li qegћdin jiġu mreddgћin min-nisa li ћadu it-trattament. L-effett ta’ desloratadine fit-trabi tat-twelid/trabi mhux magћruf. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il- mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’Aerius, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemmx dejta disponibbli dwar il-fertilità fl-irġiel jew fin-nisa.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi ta’ provi kliniċi, Aerius m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Il-pazjenti għandhom ikunu infurmati li ħafna min-nies ma jesperjenzawx ħedla. Madankollu, minħabba li hemm firxa ta’ reazzjonijiet differenti minn individwi għal kull prodott mediċinali, huwa rakkomandat li l-pazjenti jingħataw il-parir li ma jinvolvux ruħhom f’attivitajiet li jeħtieġu prontezza mentali, bħal sewqan ta’ karozza jew l-użu ta’ magni, sakemm huma jkunu stabbilixxew ir-rispons tagħhom stess għall-prodott mediċinali.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Fi provi kliniċi ta’ medda ta’ indikazzjonijiet fosthom rinite allerġika u urtikarja idjopatika kronika, bid-doża rakkomandata ta’ 5 mg kuljum, l-effetti mhux mixtieqa b’Aerius kienu rrappurtati fi 3% tal-

pazjenti aktar minn dawk ikkurati bi plaċebo. L-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti li kienu rrappurtati aktar minn dak tal-plaċebo kienu għeja (1.2%), ħalq xott (0.8%), u uġigħ ta’ ras (0.6%).

Popolazzjoni pedjatrika

Fi prova klinika b’578 pazjent adolexxenti, b’età minn 12 sa 17-il sena, l-aktar każ avvers komuni kien uġigħ ta’ ras; dan seħħ f’5.9% tal-pazjenti kkurati b’desloratadine u f’6.9% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi li kienu rrappurtati aktar milli bil-plaċebo u effetti oħra mhux mixtieqa rrappurtati matul il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq huma elenkati fit- tabella li jmiss. Il-frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Frekwenza

Reazzjonijiet avversi li dehru b’Aerius

Disturbi psikjatriċi

Rari ħafna

Alluċinazzjonijiet

 

Mhux magħruf

Imġiba mhux normali, aggressjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras

 

Rari ħafna

Sturdament , sonnolenza, nuqqas ta’ rqad,

 

 

iperattività psikomotorjali, aċċessjonijiet

Disturbi fil-qalb

Rari ħafna

Takikardija, u taħbit mgħaġġel tal-qalb

 

Mhux magħruf

Titwil tal-intervall QT

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Ħalq xott

 

Rari ħafna

Uġigħ addominali, dardir, rimettar,

 

 

dispepsija, dijarea

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Rari ħafna

Żieda fl-enżimi tal-fwied, żieda fil-

 

 

bilirubina, epatite

 

Mhux magħruf

Suffejra

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Mhux magħruf

Sensittività għad-dawl

taħt il-ġilda

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u

Rari ħafna

Majalġja

tat-tessuti konnettivi

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni

Għeja kbira

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Rari ħafna

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

jingħata

 

(bħal reazzjonijiet anafilattiċi,

 

 

anġjoedema, ħakk, raxx u urtikarja)

 

Mhux magħruf

Astenja

Popolazzjoni pedjatrika

Effetti oħra mhux mixtieqa, irrappurtati f’pazjenti pedjatriċi waqt il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq, bi frekwenza mhux magħrufa kienu jinkludu titwil tal-intervall QT, arritmija, bradikardja, imġiba mhux normali, u aggressjoni.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Il-profil ta’ każijiet avversi assoċjati ma’ doża eċċessiva, kif deher waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis- suq, huwa simili għal dak li deher b’dożi terapewtiċi, iżda l-kobor tal-effetti jista’ jkun aktar.

Trattament

F’każ ta’ doża eċċessiva, ikkunsidra miżuri standard sabiex tneħħi s-sustanza attiva mhux assorbita. Kura tas-sintomi u ta’ appoġġ hija rakkomandata.

Desloratadine ma jiġix eliminat bl-emodijalisi; mhux magħruf jekk jiġix eliminat b’dijalisi tal- peritonew.

Sintomi

Abbażi ta’ prova klinika b’ħafna dożi, li fiha ngħataw sa 45 mg ta’ desloratadine (disa’ darbiet id-doża klinika), ma ġew osservati l-ebda effetti kliniċi rilevanti.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil ta’ każijiet avversi assoċjati ma’ doża eċċessiva, kif deher waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis- suq, huwa simili għal dak li deher b’dożi terapewtiċi, iżda l-kobor tal-effetti jista’ jkun ogħla.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: antiistamini - antagonista ta’ H1, Kodiċi ATC: R06A X27

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Desloratadine huwa antagonist ta’ istamina li ma jħeddilx u li jaħdem fit-tul b’attività antagonista selettiva għar-riċettur-H1 periferali. Wara li jingħata b’mod orali, desloratidine jimblokka r-riċetturi-H1 periferali tal-istamina b’mod selettiv għaliex is-sustanza ma titħalliex tidħol fis-sistema nervuża ċentrali.

Fi studji in vitro, desloratadine wera karatteristiċi kontra l-allerġiji. Dawn kienu jinkludu l-inibizzjoni tal-ħelsien ta’ ċitokini li jgħinu l-infjammazzjoni bħal IL-4, IL-6, IL-8 u IL-13 miċ-ċelluli mast/bażofili tal-bniedem, kif ukoll inibizzjoni fl-espressjoni tal-molekula ta’ adeżjoni P-selectin fuq iċ-ċelluli endoteljali. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn l-osservazzjonijiet għad trid tiġi kkonfermata.

Effikaċja klinika u sigurtà

Fi prova klinika b’ħafna dożi, li fiha sa 20 mg ta’ desloratadine ngħataw kuljum għal 14-il ġurnata, ma ġie osservat l-ebda effett kardjovaskulari klinikament jew statistikament rilevanti. Fi prova klinika farmakoloġika, li fiha ngħata desloratadine b’doża ta’ 45 mg kuljum (disa’ darbiet id-doża klinika) għal għaxart ijiem, ma ġiet osservata l-ebda żieda fit-tul tal-intervall tal-QTc.

Ma ġie osservat l-ebda tibdil kliniku rilevanti tal-konċentrazzjonijiet ta’ desloratadine fil-plażma fi provi ta’ interazzjoni b’ħafna dożi ta’ ketoconazole u erythromycin.

Desloratadine ma jippenetrax malajr fis-sistema nervuża ċentrali. Fi provi kliniċi kkontrollati bid-doża rakkomandata ta’ 5 mg kuljum, il-każijiet ta’ dawk li qabadhom ngħas żejjed ma kinux aktar meta mqabbla mal-plaċebo. Aerius mogħti bħala doża waħda kuljum ta’ 7.5 mg ma affettwax il- prestazzjonijiet psikomotorei fi provi kliniċi. Fi studju b’doża waħda li sar fl-adulti, desloratadine

5 mg ma affettwax il-miżuri standard tal-prestazzjoni tat-titjir fl-ajru li jinkludu aggravament fin-ngħas suġġettiv jew il-ħila biex jiġu eżegwiti proċeduri relatati mat-titjir fl-ajru.

Fi provi kliniċi farmakoloġiċi, l-għoti flimkien mal-alkoħol ma żiedx l-effetti li jindebbolixxu l- prestazzjoni tal-alkoħol jew żieda fin-ngħas. Ma kienx hemm differenzi sinifikanti bejn ir-riżultati ta’ testijiet psikomotorei fil-gruppi ta’ desloratadine u tal-plaċebo, kemm meta kien mogħti waħdu kif ukoll mal-alkoħol.

F’pazjenti b’rinite allerġika, Aerius kien effettiv biex iserraħ sintomi bħal għatis, tnixxija mill- imnieħer, u ħakk, kif ukoll ħakk, dmugħ u ħmura fl-għajnejn, u ħakk fis-saqaf tal-ħalq. Aerius ikkontrolla s-sintomi b’mod effettiv għal 24 siegħa.

Popolazzjoni pedjatrika

L-effikaċja tal-pilloli Aerius ma ntwerietx b’mod ċar fi provi b’pazjenti adolexxenti minn 12 sa 17-il sena.

Minbarra l-klassifikazzjonijiet stabbiliti tal-istaġun u perenni, rinite allerġika tista’ minflok tkun ikklassifikata bħala rinite allerġika intermittenti u rinite allerġika persistenti skont kemm idumu s- sintomi. Rinite allerġika intermittenti hija definita bħala l-preżenza ta’ sintomi għal anqas minn

4 ġranet fil-ġimgħa jew għal anqas minn 4 ġimgħat. Rinite allerġika persistenti hija definita bħala l- preżenza ta’ sintomi għal 4 ġranet jew aktar fil-ġimgħa u għal aktar minn 4 ġimgħat.

Aerius kien effettiv biex iserraħ il-problemi relatati ma’ rinite allerġika tal-istaġun kif jidher mill- punteġġ totali tal-kwestjonarju fuq il-kwalità tal-ħajja b’rinokonġuntivite. L-akbar titjib deher fl- oqsma ta’ problemi prattiċi u attivitajiet ta’ kuljum limitati mis-sintomi.

Urtikarja idjopatika kronika kienet studjata bħala mudell kliniku għall-kundizzjonijiet tal-urtikarja, peress li l-patofiżjoloġija sottostanti hija simili, irrispettivament mill-etjoloġija, u peress li pazjenti kroniċi jistgħu jiġu rreġistrati aktar faċilment b’mod prospettiv. Peress illi l-ħelsien tal-istamina huwa l-fattur li jikkawża l-mard kollu li jinvolvi l-urtikarja, desloratadine huwa mistenni li jkun effettiv biex minbarra għal urtikarja idjopatika kronika, jipprovdi serħan mis-sintomi għal kundizzjonijiet oħra li jinvolvu l-urtikarja, hekk kif qed jingħata parir fil-linji gwida kliniċi.

F’żewġ provi kkontrollati bi plaċebo li damu sitt ġimgħat f’pazjenti b’urtikarja idjopatika kronika, Aerius kien effettiv biex iserraħ il-ħakk u jnaqqas id-daqs u l-ammont ta’ ħorriqija fl-aħħar tal-ewwel intervall tad-dożaġġ. F’kull prova, l-effetti nżammu tul l-24 siegħa bejn doża u oħra. Bħal provi oħra b’antiistamini f’urtikarja idjopatika kronika, il-minoranza tal-pazjenti li kienu identifikati bħala li ma wrewx rispons għall-antiistamini kienu esklużi. Titjib fil-ħakk ta’ aktar minn 50% deher f’55% tal- pazjenti kkurati b’desloratadine imqabbel ma’ 19% tal-pazjenti kkurati bi plaċebo. Kura b’Aerius tejbet ukoll b’mod sinifikanti n-nuqqas ta’ rqad u funzjoni ta’ matul il-jum, kif imkejjel bi skala b’erba’ punti li tintuża biex tevalwa dawn il-varjanti.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-konċentrazzjonijiet ta’ desloratadine fil-plażma jkunu jistgħu jitkejlu fi żmien 30 minuta minn meta jingħata. Desloratadine jiġi assorbit tajjeb u l-ogħla konċentrazzjoni tinkiseb wara madwar 3 sigħat; il- half-life fl-aħħar fażi hija madwar 27 siegħa. Il-grad ta’ akkumulazzjoni ta’ desloratadine kien jaqbel mal-half-life tiegħu (madwar 27 siegħa) u l-frekwenza ta’ dożaġġ ta’ darba kuljum. Il-bijodisponibilità ta’ desloratadine kienet proporzjonali għad-doża fuq il-medda ta’ 5 mg sa 20 mg.

Fi prova farmakokinetika fejn il-karatteristiċi demografiċi tal-pazjenti kienu jaqblu ma’ dawk tal- popolazzjoni ġenerali b’rinite allerġika tal-istaġun, 4% tal-individwi kisbu konċentrazzjoni ogħla ta’ desloratadine. Dan il-persentaġġ jista’ jvarja skont l-isfond etniku tal-pazjent. Il-konċentrazzjoni massima ta’ desloratadine kienet daqs 3 darbiet ogħla wara madwar 7 sigħat, bil-fażi terminali tal-half- life ta’ madwar 89 siegħa. Il-profil tas-sigurtà f’dawn l-individwi ma kienx differenti minn dak tal- popolazzjoni ġenerali.

Distribuzzjoni

Desloratadine jeħel b’mod moderat (83%-87%) mal-proteini tal-plażma. M’hemmx evidenza ta’ akkumulazzjoni rilevanti b’mod kliniku tal-mediċina wara li jingħata dożaġġ ta’ desloratadine darba kuljum (5 mg sa 20 mg) għal 14-il ġurnata.

Bijotrasformazzjoni

L-enzima responsabbli għal metaboliżmu ta’ desloratadine għadha ma ġietx identifikata, u għalhekk, xi interazzjonijiet ma’ xi prodotti mediċinali oħra ma jistgħux jiġu esklużi għal kollox. Desloratadine ma jimpedixxix CYP3A4 in vivo, u studji in vitro wrew li l-prodott mediċinali ma jimpedixxix CYP2D6 u la huwa substrat u l-anqas inibitur tal-glikoproteina-P.

Eliminazzjoni

Fi prova b’doża waħda fejn intużat doża ta’ 7.5 mg desloratadine, l-ikel (kolazzjon b’livell għoli ta’ xaħam u kaloriji) ma kellu l-ebda effett fuq id-dispożizzjoni ta’ desloratadine. Fi studju ieħor, il-meraq tal-grejpfrut ma kellu l-ebda effett fuq id-dispożizzjoni ta’ desloratadine.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Il-farmakokinetika ta’ desloratdine f’pazjenti b’insuffiċjenza kronika tal-kliewi (CRI - chronic renal insufficiency) tqabblet ma’ dik ta’ individwi f’saħħithom fi studju wieħed b’doża waħda u studju wieħed b’ħafna dożi. Fl-istudju b’doża waħda, l-esponiment għal desloratadine kien madwar 2 u 2.5 drabi aktar f’individwi b’CRI minn ħafifa sa moderata u severa, rispettivament, milli f’individwi

f’saħħithom. Fl-istudju b’ħafna dożi, l-istat fiss intlaħaq wara Jum 11, u mqabbel ma’ dak f’individwi f’saħħithom l-esponiment għal desloratadine kien ~1.5 drabi ikbar f’individwi b’CRI minn ħafifa sa moderata u ~2.5 drabi iktar f’individwi b’CRI severa. Fiż-żewġ studji, il-bidliet fl-esponiment (AUC u Cmax) ta’ desloratadine u ta’ 3-hydroxydesloratadine ma kinux rilevanti b’mod kliniku.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Desloratadine huwa l-metabolit attiv ewlieni ta’ loratadine. Studji li mhumiex kliniċi li saru b’desloratadine u loratadine urew li m’hemmx differenzi mill-lat kwalitattiv jew kwantitattiv fil-profil ta’ tossiċità ta’ desloratadine u loratadine f’livelli komparabbli ta’ esponiment għal desloratadine.

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. In-nuqqas ta’ potenzjal li jikkawża l-kanċer intwera bi studji li saru b’desloratadine u loratadine.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Qalba tal-pillola: calcium hydrogen phosphate dihydrate, microcrystalline cellulose, maize starch, talc.

Kisja tal-pillola: Kisja tar-rita : (li fiha lactose monohydrate, hypromellose, titanium dioxide, macrogol 400, indigotin (E132)), kisja trasparenti (li fiha hypromellose, macrogol 400), carnauba wax, white wax.

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Aerius jiġi fornut f’folji li huma kostitwiti minn folja b’rita laminata magħluqa bil-fojl permezz tas- sħana. Il-materjali tal-folja jikkonsistu f’rita tal-polychlorotrifluoroethylene (PCTFE)/Polyvinyl Chloride (PVC) (il-wiċċ li jmiss mal-prodott) b’għatu tal-fojl tal-aluminju mgħotti b’rita tal-vinyl imwaħħla billi tiġi imsaħħna (il-wiċċ li jmiss mal-prodott) li hija magħluqa billi tiġi imsaħħna.

Pakketti ta’ 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 pillola.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/160/001-013

EU/1/00/160/036

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15 ta’ Jannar 2001

Data tal-aħħar tiġdid: 15 ta’ Jannar 2006

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Aerius 2.5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 2.5 mg desloratadine.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Din il-mediċina fiha mannitol u aspartame (E951).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li tinħall fil-ħalq

Pilloli ħomor ċari, b’wiċċ ċatt, tondi, ittikkjati, b’naħa minnhom markata b’ “K”

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Aerius jintuża fl-adulti, fl-adolexxenti minn 12-il sena ’l fuq u tfal ta’ bejn 6 u 11-il sena biex jittaffew is-sintomi assoċjati ma’:

-rinite allerġika (ara sezzjoni 5.1)

-urtikarja (ara sezzjoni 5.1)

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti u adolexxenti (minn 12-il sena ’l fuq)

Id-doża rakkomandata ta’ Aerius hija żewġ pilloli li jinħallu fil-ħalq ta’ 2.5 mg li jitqiegħdu fil-ħalq darba kuljum.

Popolazzjoni pedjatrika

Tfal minn 6 sa 11-il sena: id-doża rakkomandata ta’ Aerius hija pillola waħda li tinħall fil-ħalq ta’ 2.5 mg li titqiegħed fil-ħalq darba kuljum.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Aerius 2.5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq fit-tfal ta’ inqas minn 6 snin ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Hemm esperjenza limitata dwar l-effikaċja minn provi kliniċi bl-użu ta’ desloratadine fi tfal minn 6 snin sa 11-il sena (ara sezzjoni 5.2).

Hemm esperjenza limitata dwar l-effikaċja minn provi kliniċi bl-użu ta’ desloratadine f’adolexxenti minn 12 sa 17-il sena (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Rinite allerġika intermittenti (meta s-sintomi joħorġu għal anqas minn 4 ijiem fil-ġimgħa jew għal anqas minn 4 ġimgħat) għandha tkun immaniġġjata skont l-evalwazzjoni tal-passat mediku tal-marda tal-pazjent u l-kura għandha titwaqqaf wara li s-sintomi jgħaddu u terġa’ tinbeda meta jerġgħu jitfaċċaw. F’rinite allerġika persistenti (meta s-sintomi joħorġu għal 4 ijiem jew aktar fil-ġimgħa u għal aktar minn 4 ġimgħat), jista’ jkun rakkomandat lill-pazjenti li l-kura tibqa’ għaddejja waqt il- perjodi ta’ esponiment għall-allerġen.

Metodu ta’ kif għandu jingħata Użu orali.

Id-doża tista’ tittieħed mal-ikel jew fuq stonku vojt.

Eżatt qabel l-użu, il-folja għandha titqaxxar b’kawtela biex tinfetaħ u d-doża tal-pillola li tinħall fil- ħalq titneħħa mingħajr ma tfarrakha. Id-doża tal-pillola li tinħall fil-ħalq titqiegħed fil-ħalq fejn ser tinħall mill-ewwel. M’hemmx bżonn li tixrob l-ilma jew likwidi oħra biex tibla’ d-doża. Id-doża għandha tittieħed malli tinfetaħ il-folja.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1, jew għal xi sustanzi mhux attivi, jew għal loratadine.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

F’każ ta’ insuffiċjenza renali severa, Aerius għandu jintuża b’attenzjoni (ara sezzjoni 5.2).

Desloratadine għandu jingħata b’kawtela f’pazjenti bi storja medika ta’ aċċessjonijiet jew storja ta’ aċċessjonijiet fil-familja, u l-aktar fi tfal żgħar, minħabba li huma aktar suxxettibbli li jiżviluppaw aċċessjonijiet ġodda waqt trattament b’desloratadine. Il-persuni li jipprovdu l-kura tas-saħħa jistgħu jikkunsidraw it-twaqqif ta’ desloratadine f’pazjenti li jkollhom aċċessjoni waqt it-trattament.

Dan il-prodott fih 1.4 mg phenylalanine għal kull doża ta’ 2.5 mg ta’ pillola li tinħall fil-ħalq Aerius. Phenylalanine jista’ jagħmel il-ħsara f’pazjenti li jbatu minn fenilketonurija.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġewx osservati interazzjonijiet klinikament rilevanti waqt provi kliniċi li fihom il-pilloli desloratadine ngħataw flimkien ma’ erythromycin jew ketoconazole (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

Fi prova farmakoloġika klinika, pilloli Aerius li ttieħdu flimkien mal-alkoħol ma żidux l-effetti tal- alkoħol li jxekkel il-prestazzjoni (ara sezzjoni 5.1). Madankollu, każijiet ta’ intolleranza għall-alkoħol u intossikazzjoni ġew irrappurtati waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Għalhekk, hija rrakkomandata l-kawtela jekk l-alkoħol jittieħed flimkien magħhom.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Ammont kbir ta’ dejta dwar l-użu waqt it-tqala (iktar minn 1,000 riżultat ta’ tqala) juri li m’hemm l- ebda effett ta’ formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid wara l-użu ta’ desloratadine. Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Bћala prekawzjoni hu preferribli li ma jintużax Aerius waqt it-tqala.

Treddigħ

Desloratadine nstab fit-trabi ta’ twelid/trabi li qegћdin jiġu mreddgћin min-nisa li ћadu it-trattament. L-effett ta’ desloratadine fit-trabi tat-twelid/trabi mhux magћruf. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il- mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’Aerius, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemmx dejta disponibbli dwar il-fertilità fl-irġiel jew fin-nisa.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi ta’ provi kliniċi, Aerius m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Il-pazjenti għandhom ikunu infurmati li ħafna min-nies ma jesperjenzawx ħedla. Madankollu, minħabba li hemm firxa ta’ reazzjonijiet differenti minn individwi għal kull prodott mediċinali, huwa rakkomandat li l-pazjenti jingħataw il-parir li ma jinvolvux ruħhom f’attivitajiet li jeħtieġu prontezza mentali, bħal sewqan ta’ karozza jew l-użu ta’ magni, sakemm huma jkunu stabbilixxew ir-rispons tagħhom stess għall-prodott mediċinali.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Fi provi kliniċi, desloratidine f’għamla ta’ mistura ngħata lill-popolazzjoni pedjatrika. Il-frekwenza ta’ effetti avversi ġenerali kienu l-istess bejn il-grupp li ngħata l-mistura desloratidine u dak tal-plaċebo u ma kienx differenti b’mod sinifikanti mill-profil tas-sigurtà li deher fil-pazjenti adulti.

Fi provi kliniċi ta’ medda ta’ indikazzjonijiet fosthom rinite allerġika u urtikarja idjopatika kronika, bid-doża rakkomandata ta’ 5 mg kuljum, l-effetti mhux mixtieqa bil-pilloli Aerius kienu rrappurtati fi 3% tal-pazjenti aktar minn dawk ikkurati bi plaċebo. L-aktar każijiet avversi frekwenti li kienu rrappurtati aktar minn dak tal-plaċebo kienu għeja (1.2%), ħalq xott (0.8%), u uġigħ ta’ ras (0.6%).

Popolazzjoni pedjatrika

Fi prova klinika b’578 pazjent adolexxenti, b’età minn 12 sa 17-il sena, l-aktar każ avvers komuni kien uġigħ ta’ ras; dan seħħ f’5.9% tal-pazjenti kkurati b’desloratadine u f’6.9% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi li kienu rrappurtati aktar milli bil-plaċebo u effetti oħra mhux mixtieqa rrappurtati matul il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq huma elenkati fit- tabella li jmiss. Il-frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Frekwenza

Reazzjonijiet avversi li dehru b’Aerius

Disturbi psikjatriċi

Rari ħafna

Alluċinazzjonijiet

 

Mhux magħruf

Imġiba mhux normali, aggressjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras

 

Rari ħafna

Sturdament , sonnolenza, nuqqas ta’ rqad,

 

 

iperattività psikomotorjali, aċċessjonijiet

Disturbi fil-qalb

Rari ħafna

Takikardija, u taħbit mgħaġġel tal-qalb

 

Mhux magħruf

Titwil tal-intervall QT

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Ħalq xott

 

Rari ħafna

Uġigħ addominali, dardir, rimettar,

 

 

dispepsija, dijarea

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Rari ħafna

Żieda fl-enżimi tal-fwied, żieda fil-

 

 

bilirubina, epatite

 

Mhux magħruf

Suffejra

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Mhux magħruf

Sensittività għad-dawl

taħt il-ġilda

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u

Rari ħafna

Majalġja

tat-tessuti konnettivi

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni

Għeja kbira

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Rari ħafna

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

jingħata

 

(bħal reazzjonijiet anafilattiċi,

 

 

anġjoedema, ħakk, raxx u urtikarja)

 

Mhux magħruf

Astenja

Popolazzjoni pedjatrika

Effetti oħra mhux mixtieqa, irrappurtati f’pazjenti pedjatriċi waqt il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq, bi frekwenza mhux magħrufa kienu jinkludu titwil tal-intervall QT, arritmija, bradikardja, imġiba mhux normali, u aggressjoni.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Il-profil ta’ każijiet avversi assoċjati ma’ doża eċċessiva, kif deher waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis- suq, huwa simili għal dak li deher b’dożi terapewtiċi, iżda l-kobor tal-effetti jista’ jkun aktar.

Trattament

F’każ ta’ doża eċċessiva, ikkunsidra miżuri standard sabiex tneħħi s-sustanza attiva mhux assorbita. Kura tas-sintomi u ta’ appoġġ hija rakkomandata.

Desloratadine ma jiġix eliminat bl-emodijalisi; mhux magħruf jekk jiġix eliminat b’dijalisi tal- peritonew.

Sintomi

Abbażi ta’ prova klinika b’ħafna dożi, li fiha ngħataw sa 45 mg ta’ desloratadine (disa’ darbiet id-doża klinika), ma ġew osservati l-ebda effetti kliniċi rilevanti.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil ta’ każijiet avversi assoċjati ma’ doża eċċessiva, kif deher waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis- suq, huwa simili għal dak li deher b’dożi terapewtiċi, iżda l-kobor tal-effetti jista’ jkun ogħla.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: antiistamini - antagonista ta’ H1, Kodiċi ATC: R06A X27

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Desloratadine huwa antagonist ta’ istamina li ma jħeddilx u li jaħdem fit-tul b’attività antagonista selettiva għar-riċettur-H1 periferali. Wara li jingħata b’mod orali, desloratidine jimblokka r-riċetturi-H1 periferali tal-istamina b’mod selettiv għaliex is-sustanza ma titħalliex tidħol fis-sistema nervuża ċentrali.

Fi studji in vitro, desloratadine wera karatteristiċi kontra l-allerġiji. Dawn kienu jinkludu l-inibizzjoni tal-ħelsien ta’ ċitokini li jgħinu l-infjammazzjoni bħal IL-4, IL-6, IL-8 u IL-13 miċ-ċelluli mast/bażofili tal-bniedem, kif ukoll inibizzjoni fl-espressjoni tal-molekula ta’ adeżjoni P-selectin fuq iċ-ċelluli endoteljali. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn l-osservazzjonijiet għad trid tiġi kkonfermata.

Effikaċja klinika u sigurtà

Fi prova b’ħafna dożi, il-pilloli li jinħallu fil-ħalq Aerius kienu ttollerati tajjeb.

Bid-doża rakkomandata, il-pillola li tinħall fil-ħalq Aerius 5 mg instabet li hija bijoekwivalenti għall- formulazzjoni tal-pillola konvenzjonali Aerius 5 mg ta’ desloratadine. Għaldaqstant, l-effikaċja tal- pillola li tinħall fil-ħalq Aerius hija mistennija li tkun l-istess bħal Aerius fil-formulazzjoni ta’ pillola.

Fi prova klinika b’ħafna dożi, li fiha sa 20 mg ta’ desloratadine ngħataw kuljum għal 14-il ġurnata, ma ġie osservat l-ebda effett kardjovaskulari klinikament jew statistikament rilevanti. Fi prova klinika farmakoloġika, li fiha ngħata desloratadine b’doża ta’ 45 mg kuljum (disa’ darbiet id-doża klinika) għal għaxart ijiem, ma ġiet osservata l-ebda żieda fit-tul tal-intervall tal-QTc.

Ma ġie osservat l-ebda tibdil kliniku rilevanti tal-konċentrazzjonijiet ta’ desloratadine fil-plażma fi provi ta’ interazzjoni b’ħafna dożi ta’ ketoconazole u erythromycin.

Desloratadine ma jippenetrax malajr fis-sistema nervuża ċentrali. Fi provi kliniċi bid-doża rakkomandata ta’ 5 mg kuljum, il-każijiet ta’ dawk li qabadhom ngħas żejjed ma kinux aktar meta mqabbla mal-plaċebo. Il-pilloli Aerius mogħtija bħala doża waħda kuljum ta’ 7.5 mg ma affettwawx il-prestazzjonijiet psikomotorei fi provi kliniċi. Fi studju b’doża waħda li sar fl-adulti, desloratadine

5 mg ma affettwax il-miżuri standard tal-prestazzjoni tat-titjir fl-ajru li jinkludu aggravament fin-ngħas suġġettiv jew il-ħila biex jiġu eżegwiti proċeduri relatati mat-titjir fl-ajru.

Fi provi kliniċi farmakoloġiċi, l-għoti flimkien mal-alkoħol ma żiedx l-effetti li jindebbolixxu l- prestazzjoni tal-alkoħol jew żieda fin-ngħas. Ma kienx hemm differenzi sinifikanti bejn ir-riżultati ta’ testijiet psikomotorei fil-gruppi ta’ desloratadine u tal-plaċebo, kemm meta kien mogħti waħdu kif ukoll mal-alkoħol.

F’pazjenti b’rinite allerġika, il-pilloli Aerius kienu effettivi biex iserrħu sintomi bħal għatis, tnixxija mill-imnieħer, u ħakk, kif ukoll ħakk, dmugħ u ħmura fl-għajnejn, u ħakk fis-saqaf tal-ħalq. Il-pilloli Aerius ikkontrollaw is-sintomi b’mod effettiv għal 24 siegħa.

Popolazzjoni pedjatrika

L-effikaċja tal-pilloli Aerius ma ntwerietx b’mod ċar fi provi b’pazjenti adolexxenti minn 12 sa 17-il sena.

Minbarra l-klassifikazzjonijiet stabbiliti tal-istaġun u perenni, rinite allerġika tista’ minflok tkun ikklassifikata bħala rinite allerġika intermittenti u rinite allerġika persistenti skont kemm idumu s- sintomi. Rinite allerġika intermittenti hija definita bħala l-preżenza ta’ sintomi għal anqas minn

4 ġranet fil-ġimgħa jew għal anqas minn 4 ġimgħat. Rinite allerġika persistenti hija definita bħala l- preżenza ta’ sintomi għal 4 ġranet jew aktar fil-ġimgħa u għal aktar minn 4 ġimgħat.

Aerius kien effettiv biex iserraħ il-problemi relatati ma’ rinite allerġika tal-istaġun kif jidher mill- punteġġ totali tal-kwestjonarju fuq il-kwalità tal-ħajja b’rinokonġuntivite. L-akbar titjib deher fl- oqsma ta’ problemi prattiċi u attivitajiet ta’ kuljum limitati mis-sintomi.

Urtikarja idjopatika kronika kienet studjata bħala mudell kliniku għall-kundizzjonijiet tal-urtikarja, peress li l-patofiżjoloġija sottostanti hija simili, irrispettivament mill-etjoloġija, u peress li pazjenti kroniċi jistgħu jiġu rreġistrati aktar faċilment b’mod prospettiv. Peress illi l-ħelsien tal-istamina huwa l-fattur li jikkawża l-mard kollu li jinvolvi l-urtikarja, desloratadine huwa mistenni li jkun effettiv biex minbarra għal urtikarja idjopatika kronika, jipprovdi serħan mis-sintomi għal kundizzjonijiet oħra li jinvolvu l-urtikarja, hekk kif qed jingħata parir fil-linji gwida kliniċi.

F’żewġ provi kkontrollati bi plaċebo li damu sitt ġimgħat f’pazjenti b’urtikarja idjopatika kronika, Aerius kien effettiv biex iserraħ il-ħakk u jnaqqas id-daqs u l-ammont ta’ ħorriqija fl-aħħar tal-ewwel intervall tad-dożaġġ. F’kull prova, l-effetti nżammu tul l-24 siegħa bejn doża u oħra. Bħal provi oħra b’antiistamini f’urtikarja idjopatika kronika, il-minoranza tal-pazjenti li kienu identifikati bħala li ma wrewx rispons għall-antiistamini kienu esklużi. Titjib fil-ħakk ta’ aktar minn 50% deher f’55% tal- pazjenti kkurati b’desloratadine imqabbel ma’ 19% tal-pazjenti kkurati bi plaċebo. Kura b’Aerius tejbet ukoll b’mod sinifikanti n-nuqqas ta’ rqad u funzjoni ta’ matul il-jum, kif imkejjel bi skala b’erba’ punti li tintuża biex tevalwa dawn il-varjanti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-konċentrazzjonijiet ta’ desloratadine fil-plażma jkunu jistgħu jitkejlu fi żmien 30 minuta minn meta jingħata. Desloratadine jiġi assorbit tajjeb u l-ogħla konċentrazzjoni tinkiseb wara madwar 3 sigħat; il- half-life fl-aħħar fażi hija madwar 27 siegħa. Il-grad ta’ akkumulazzjoni ta’ desloratadine kien jaqbel mal-half-life tiegħu (madwar 27 siegħa) u l-frekwenza ta’ dożaġġ ta’ darba kuljum. Il-bijodisponibilità ta’ desloratadine kienet proporzjonali għad-doża fuq il-medda ta’ 5 mg sa 20 mg.

F’serje ta’ provi farmakokinetiċi u kliniċi, 6% tal-individwi kisbu konċentrazzjoni ogħla ta’ desloratadine. Il-prevalenza ta’ dan il-fenotip ta’ metabolizzatur dgħajjef seta’ jitqabbel mal-individwi adulti (6%) u dawk pedjatriċi minn sentejn sa 11-il sena (6%), u ogħla fis-Suwed (18% adulti, 16% pedjatriċi) milli fil-Kawkasi (2% adulti, 3% pedjatriċi). Madankollu, fiż-żewġ popolazzjonijiet, il- profil tas-sigurtà ta’ dawn l-individwi ma kienx differenti minn dak tal-popolazzjoni ġenerali.

Fi studju farmakokinetiku b’ħafna dożi li sar bil-formulazzjoni tal-pillola f’individwi adulti f’’saħħithom, erba’ individwi nstabu li kienu metabolizzaturi dgħajfa ta’ desloratadine. Dawn l- individwi kellhom konċentrazzjoni tas-Cmax kważi 3-darbiet ogħla wara madwar 7 sigħat b’half-life fil-fażi terminali ta’ madwar 89 siegħa.

Distribuzzjoni

Desloratadine jeħel b’mod moderat (83%-87%) mal-proteini tal-plażma. M’hemmx evidenza ta’ akkumulazzjoni rilevanti b’mod kliniku tal-mediċina wara li jingħata dożaġġ ta’ desloratadine darba kuljum (5 mg sa 20 mg) għal 14-il ġurnata.

Bijotrasformazzjoni

L-enzima responsabbli għal metaboliżmu ta’ desloratadine għadha ma ġietx identifikata, u għalhekk, xi interazzjonijiet ma’ xi prodotti mediċinali oħra ma jistgħux jiġu esklużi għal kollox. Desloratadine ma jimpedixxix CYP3A4 in vivo, u studji in vitro wrew li l-prodott mediċinali ma jimpedixxix CYP2D6 u la huwa substrat u l-anqas inibitur tal-glikoproteina-P.

Fi studji crossover b’doża waħda ta’ pilloli li jinħallu fil-ħalq Aerius 5 mg ma’ pilloli konvenzjonali Aerius 5 mg, il-formulazzjonijiet kienu bijoekwivalenti. Il-pilloli Aerius 2.5 mg ma ġewx evalwati f’pazjenti pedjatriċi, madankollu b’relazzjoni mal-istudji dwar is-sejbiet tad-doża fit-tfal, id-dejta farmakokinetika għall-pilloli li jinħallu fil-ħalq Aerius tiffavorixxi l-użu tad-doża ta’ 2.5 mg f’pazjenti pedjatriċi bejn 6 u 11-il sena.

Eliminazzjoni

Fil-preżenza tal-ikel it-Tmax ta’ desloratadine jitwal minn 2.5 għal 4 sigħat, u t-Tmax għal 3-OH-desloratadine minn 4 għal 6 sigħat. Fi studju separat, il-meraq tal-grejpfrut ma kellu l-ebda effett fuq id-dispożizzjoni ta’ desloratadine. L-ilma ma kellux effett fuq il-bijodisponibilità tal-pilloli li jinħallu fil-ħalq Aerius.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Il-farmakokinetika ta’ desloratdine f’pazjenti b’insuffiċjenza kronika tal-kliewi (CRI - chronic renal insufficiency) tqabblet ma’ dik ta’ individwi f’saħħithom fi studju wieħed b’doża waħda u studju wieħed b’ħafna dożi. Fl-istudju b’doża waħda, l-esponiment għal desloratadine kien madwar 2 u 2.5 drabi aktar f’individwi b’CRI minn ħafifa sa moderata u severa, rispettivament, milli f’individwi

f’saħħithom. Fl-istudju b’ħafna dożi, l-istat fiss intlaħaq wara Jum 11, u mqabbel ma’ dak f’individwi f’saħħithom l-esponiment għal desloratadine kien ~1.5 drabi ikbar f’individwi b’CRI minn ħafifa sa moderata u ~2.5 drabi iktar f’individwi b’CRI severa. Fiż-żewġ studji, il-bidliet fl-esponiment (AUC u Cmax) ta’ desloratadine u ta’ 3-hydroxydesloratadine ma kinux rilevanti b’mod kliniku.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Desloratadine huwa l-metabolit attiv ewlieni ta’ loratadine. Studji li mhumiex kliniċi li saru b’desloratadine u loratadine urew li m’hemmx differenzi mill-lat kwalitattiv jew kwantitattiv fil-profil ta’ tossiċità ta’ desloratadine u loratadine f’livelli komparabbli ta’esponiment għal desloratadine.

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. L-analiżi kollettiva ta’ studji ta’ qabel l-użu kliniku kif ukoll dawk kliniċi fuq l-irritazzjoni għall-pillola li tinħall fil-ħalq juru li din il- formulazzjoni mhux probabbli li jkollha riskju li tikkawża irritazzjoni lokali bl-użu kliniku. In-nuqqas ta’ potenzjal li jikkawża l-kanċer intwera bi studji li saru b’desloratadine u loratadine.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

microcrystalline cellulose pregelatinized starch sodium starch glycolate magnesium stearate

butylated methacrylate copolymer crospovidone

sodium hydrogen carbonate citric acid

colloidal silicon dioxide ferric oxide

mannitol aspartame (E951)

Togħma ta’ Tutti-Frutti

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fil-pakett oriġinali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Il-pilloli li jinħallu fil-ħalq Aerius jiġu f’dożi individwali ġo folji magħmula minn folja laminata b’fojl b’kisja ta’ rita biex tagħlaq.

Il-materjali tal-folji huma magħmula minn erba’ saffi ta’ fojl ta’ aluminium laminat fil-forma kiesħa għar-rita tal-folja u fojl tal-aluminium miksi b’karta laminata minn wara għar-rita biex tagħlaq.

Ir-rita tal-forma kiesħa tal-folja hija magħmula minn rita ta’ polyvinyl chloride (PVC) laminata b’kolla ma’ rita ta’ polyamide orjentat (OPA), laminata b’kolla ma’ fojl tal-aluminum, laminata b’kolla ma’ rita ta’ polyvinyl chloride (PVC).

Pakketti ta’ 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 u 100 pillola li jinħallu fil-ħalq. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/160/037-048

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15 ta’ Jannar 2001

Data tal-aħħar tiġdid: 15 ta’ Jannar 2006

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Aerius 5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 5 mg desloratadine.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Din il-mediċina fiha mannitol u aspartame (E951).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li tinħall fil-ħalq

Pilloli ħomor ċari, b’wiċċ ċatt, tondi, ittikkjati, b’naħa minnhom markata b’“A”

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Aerius jintuża fl-adulti u fl-adolexxenti minn 12-il sena ’l fuq biex jittaffew is-sintomi assoċjati ma’:

-rinite allerġika (ara sezzjoni 5.1)

-urtikarja (ara sezzjoni 5.1)

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti u adolexxenti (minn 12-il sena ’l fuq)

Id-doża rakkomandata ta’ Aerius hija pillola waħda li tinħall fil-ħalq ta’ 5 mg li titqiegħed fil-ħalq darba kuljum

Rinite allerġika intermittenti (meta s-sintomi joħorġu għal anqas minn 4 ijiem fil-ġimgħa jew għal anqas minn 4 ġimgħat) għandha tkun immaniġġjata skont l-evalwazzjoni tal-passat mediku tal-marda tal-pazjent u l-kura għandha titwaqqaf wara li s-sintomi jgħaddu u terġa’ tinbeda meta jerġgħu jitfaċċaw. F’rinite allerġika persistenti (meta s-sintomi joħorġu għal 4 ijiem jew aktar fil-ġimgħa u għal aktar minn 4 ġimgħat), jista’ jkun rakkomandat lill-pazjenti li l-kura tibqa’ għaddejja waqt il- perjodi ta’ esponiment għall-allerġen.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Aerius 5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq fit-tfal ta’ inqas minn 12-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Hemm esperjenza limitata dwar l-effikaċja minn provi kliniċi bl-użu ta’ desloratadine f’adolexxenti minn 12 sa 17-il sena (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Metodu ta’ kif għandu jingħata Użu orali.

Id-doża tista’ tittieħed mal-ikel jew fuq stonku vojt.

Eżatt qabel l-użu, il-folja għandha titqaxxar b’kawtela biex tinfetaħ u d-doża tal-pillola li tinħall fil- ħalq titneħħa mingħajr ma tfarrakha. Id-doża tal-pillola li tinħall fil-ħalq titqiegħed fil-ħalq fejn ser

tinħall mill-ewwel. M’hemmx bżonn li tixrob l-ilma jew likwidi oħra biex tibla’ d-doża. Id-doża għandha tittieħed malli tinfetaħ il-folja.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1, jew għal xi sustanzi mhux attivi, jew għal loratadine.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

F’każ ta’ insuffiċjenza renali severa, Aerius għandu jintuża b’attenzjoni (ara sezzjoni 5.2).

Desloratadine għandu jingħata b’kawtela f’pazjenti bi storja medika ta’ aċċessjonijiet jew storja ta’ aċċessjonijiet fil-familja, u l-aktar fi tfal żgħar, minħabba li huma aktar suxxettibbli li jiżviluppaw aċċessjonijiet ġodda waqt trattament b’desloratadine. Il-persuni li jipprovdu l-kura tas-saħħa jistgħu jikkunsidraw it-twaqqif ta’ desloratadine f’pazjenti li jkollhom aċċessjoni waqt it-trattament.

Dan il-prodott fih 2.9 mg ta’ phenylalanine għal kull doża ta’ 5 mg ta’ pillola li tinħall fil-ħalq Aerius. Phenylalanine jista’ jagħmel il-ħsara f’pazjenti li jbatu minn fenilketonurija.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġewx osservati interazzjonijiet klinikament rilevanti waqt provi kliniċi li fihom il-pilloli desloratadine ngħataw flimkien ma’ erythromycin jew ketoconazole (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

Fi prova farmakoloġika klinika, pilloli Aerius li ttieħdu flimkien mal-alkoħol ma żidux l-effetti tal- alkoħol li jxekkel il-prestazzjoni (ara sezzjoni 5.1). Madankollu, każijiet ta’ intolleranza għall-alkoħol u intossikazzjoni ġew irrappurtati waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Għalhekk, hija rrakkomandata l-kawtela jekk l-alkoħol jittieħed flimkien magħhom.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Ammont kbir ta’ dejta dwar l-użu waqt it-tqala (iktar minn 1,000 riżultat ta’ tqala) juri li m’hemm l- ebda effett ta’ formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid wara l-użu ta’ desloratadine. Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Bћala prekawzjoni hu preferribli li ma jintużax Aerius waqt it-tqala.

Treddigħ

Desloratadine nstab fit-trabi ta’ twelid/trabi li qegћdin jiġu mreddgћin min-nisa li ћadu it-trattament. L-effett ta’ desloratadine fit-trabi tat-twelid/trabi mhux magћruf. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il- mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’Aerius, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemmx dejta disponibbli dwar il-fertilità fl-irġiel jew fin-nisa.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi ta’ provi kliniċi, Aerius m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Il-pazjenti għandhom ikunu infurmati li ħafna min-nies ma jesperjenzawx ħedla. Madankollu, minħabba li hemm firxa ta’ reazzjonijiet differenti minn individwi għal kull prodott mediċinali, huwa rakkomandat li l-pazjenti jingħataw il-parir li ma jinvolvux ruħhom

f’attivitajiet li jeħtieġu prontezza mentali, bħal sewqan ta’ karozza jew l-użu ta’ magni, sakemm huma jkunu stabbilixxew ir-rispons tagħhom stess għall-prodott mediċinali.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Fi provi kliniċi ta’ medda ta’ indikazzjonijiet fosthom rinite allerġika u urtikarja idjopatika kronika, bid-doża rakkomandata ta’ 5 mg kuljum, l-effetti mhux mixtieqa b’Aerius kienu rrappurtati fi 3% tal- pazjenti aktar minn dawk ikkurati bi plaċebo. L-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti li kienu rrappurtati aktar minn dak tal-plaċebo kienu għeja (1.2%), ħalq xott (0.8%), u uġigħ ta’ ras (0.6%).

Popolazzjoni pedjatrika

Fi prova klinika b’578 pazjent adolexxenti, b’età minn 12 sa 17-il sena, l-aktar każ avvers komuni kien uġigħ ta’ ras; dan seħħ f’5.9% tal-pazjenti kkurati b’desloratadine u f’6.9% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi li kienu rrappurtati aktar milli bil-plaċebo u effetti oħra mhux mixtieqa rrappurtati matul il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq huma elenkati fit- tabella li jmiss. Il-frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Frekwenza

Reazzjonijiet avversi li dehru b’Aerius

Disturbi psikjatriċi

Rari ħafna

Alluċinazzjonijiet

 

Mhux magħruf

Imġiba mhux normali, aggressjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras

 

Rari ħafna

Sturdament , sonnolenza, nuqqas ta’ rqad,

 

 

iperattività psikomotorjali, aċċessjonijiet

Disturbi fil-qalb

Rari ħafna

Takikardija, u taħbit mgħaġġel tal-qalb

 

Mhux magħruf

Titwil tal-intervall QT

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Ħalq xott

 

Rari ħafna

Uġigħ addominali, dardir, rimettar,

 

 

dispepsija, dijarea

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Rari ħafna

Żieda fl-enżimi tal-fwied, żieda fil-

 

 

bilirubina, epatite

 

Mhux magħruf

Suffejra

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Mhux magħruf

Sensittività għad-dawl

taħt il-ġilda

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u

Rari ħafna

Majalġja

tat-tessuti konnettivi

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni

Għeja kbira

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Rari ħafna

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

jingħata

 

(bħal reazzjonijiet anafilattiċi,

 

 

anġjoedema, ħakk, raxx u urtikarja)

 

Mhux magħruf

Astenja

Popolazzjoni pedjatrika

Effetti oħra mhux mixtieqa, irrappurtati f’pazjenti pedjatriċi waqt il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq, bi frekwenza mhux magħrufa kienu jinkludu titwil tal-intervall QT, arritmija, bradikardja, imġiba mhux normali, u aggressjoni.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Il-profil ta’ każijiet avversi assoċjati ma’ doża eċċessiva, kif deher waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis- suq, huwa simili għal dak li deher b’dożi terapewtiċi, iżda l-kobor tal-effetti jista’ jkun aktar.

Trattament

F’każ ta’ doża eċċessiva, ikkunsidra miżuri standard sabiex tneħħi s-sustanza attiva mhux assorbita. Kura tas-sintomi u ta’ appoġġ hija rakkomandata.

Desloratadine ma jiġix eliminat bl-emodijalisi; mhux magħruf jekk jiġix eliminat b’dijalisi tal- peritonew.

Sintomi

Abbażi ta’ prova klinika b’ħafna dożi, li fiha ngħataw sa 45 mg ta’ desloratadine (disa’ darbiet id-doża klinika), ma ġew osservati l-ebda effetti kliniċi rilevanti.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil ta’ każijiet avversi assoċjati ma’ doża eċċessiva, kif deher waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis- suq, huwa simili għal dak li deher b’dożi terapewtiċi, iżda l-kobor tal-effetti jista’ jkun ogħla.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: antiistamini - antagonista ta’ H1, Kodiċi ATC: R06A X27

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Desloratadine huwa antagonist ta’ istamina li ma jħeddilx u li jaħdem fit-tul b’attività antagonista selettiva għar-riċettur-H1 periferali. Wara li jingħata b’mod orali, desloratidine jimblokka r-riċetturi-H1 periferali tal-istamina b’mod selettiv għaliex is-sustanza ma titħalliex tidħol fis-sistema nervuża ċentrali.

Fi studji in vitro, desloratadine wera karatteristiċi kontra l-allerġiji. Dawn kienu jinkludu l-inibizzjoni tal-ħelsien ta’ ċitokini li jgħinu l-infjammazzjoni bħal IL-4, IL-6, IL-8 u IL-13 miċ-ċelluli mast/bażofili tal-bniedem, kif ukoll inibizzjoni fl-espressjoni tal-molekula ta’ adeżjoni P-selectin fuq iċ-ċelluli endoteljali. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn l-osservazzjonijiet għad trid tiġi kkonfermata.

Effikaċja klinika u sigurtà

Fi prova b’ħafna dożi, il-pilloli li jinħallu fil-ħalq Aerius kienu ttollerati tajjeb.

Bid-doża rakkomandata, il-pillola li tinħall fil-ħalq Aerius 5 mg instabet li hija bijoekwivalenti għall- formulazzjoni tal-pillola konvenzjonali Aerius 5 mg ta’ desloratadine. Għaldaqstant, l-effikaċja tal- pillola li tinħall fil-ħalq Aerius hija mistennija li tkun l-istess bħal Aerius fil-formulazzjoni ta’ pillola.

Fi prova klinika b’ħafna dożi, li fiha sa 20 mg ta’ desloratadine ngħataw kuljum għal 14-il ġurnata, ma ġie osservat l-ebda effett kardjovaskulari klinikament jew statistikament rilevanti. Fi prova klinika farmakoloġika, li fiha ngħata desloratadine b’doża ta’ 45 mg kuljum (disa’ darbiet id-doża klinika) għal għaxart ijiem, ma ġiet osservata l-ebda żieda fit-tul tal-intervall tal-QTc.

Ma ġie osservat l-ebda tibdil kliniku rilevanti tal-konċentrazzjonijiet ta’ desloratadine fil-plażma fi provi ta’ interazzjoni b’ħafna dożi ta’ ketoconazole u erythromycin.

Desloratadine ma jippenetrax malajr fis-sistema nervuża ċentrali. Fi provi kliniċi bid-doża rakkomandata ta’ 5 mg kuljum, il-każijiet ta’ dawk li qabadhom ngħas żejjed ma kinux aktar meta mqabbla mal-plaċebo. Il-pilloli Aerius mogħtija bħala doża waħda kuljum ta’ 7.5 mg ma affettwawx il-prestazzjonijiet psikomotorei fi provi kliniċi. Fi studju b’doża waħda li sar fl-adulti, desloratadine

5 mg ma affettwax il-miżuri standard tal-prestazzjoni tat-titjir fl-ajru li jinkludu aggravament fin-ngħas suġġettiv jew il-ħila biex jiġu eżegwiti proċeduri relatati mat-titjir fl-ajru.

Fi provi kliniċi farmakoloġiċi, l-għoti flimkien mal-alkoħol ma żiedx l-effetti li jindebbolixxu l- prestazzjoni tal-alkoħol jew żieda fin-ngħas. Ma kienx hemm differenzi sinifikanti bejn ir-riżultati ta’ testijiet psikomotorei fil-gruppi ta’ desloratadine u tal-plaċebo, kemm meta kien mogħti waħdu kif ukoll mal-alkoħol.

F’pazjenti b’rinite allerġika, il-pilloli Aerius kien effettiv biex iserrħu sintomi bħal għatis, tnixxija mill-imnieħer, u ħakk, kif ukoll ħakk, dmugħ u ħmura fl-għajnejn, u ħakk fis-saqaf tal-ħalq. Il-pilloli Aerius ikkontrollaw is-sintomi b’mod effettiv għal 24 siegħa.

Popolazzjoni pedjatrika

L-effikaċja tal-pilloli Aerius ma ntwerietx b’mod ċar fi provi b’pazjenti adolexxenti minn 12 sa 17-il sena.

Minbarra l-klassifikazzjonijiet stabbiliti tal-istaġun u perenni, rinite allerġika tista’ minflok tkun ikklassifikata bħala rinite allerġika intermittenti u rinite allerġika persistenti skont kemm idumu s- sintomi. Rinite allerġika intermittenti hija definita bħala l-preżenza ta’ sintomi għal anqas minn

4 ġranet fil-ġimgħa jew għal anqas minn 4 ġimgħat. Rinite allerġika persistenti hija definita bħala l- preżenza ta’ sintomi għal 4 ġranet jew aktar fil-ġimgħa u għal aktar minn 4 ġimgħat.

Aerius kien effettiv biex iserraħ il-problemi relatati ma’ rinite allerġika tal-istaġun kif jidher mill- punteġġ totali tal-kwestjonarju fuq il-kwalità tal-ħajja b’rinokonġuntivite. L-akbar titjib deher fl- oqsma ta’ problemi prattiċi u attivitajiet ta’ kuljum limitati mis-sintomi.

Urtikarja idjopatika kronika kienet studjata bħala mudell kliniku għall-kundizzjonijiet tal-urtikarja, peress li l-patofiżjoloġija sottostanti hija simili, irrispettivament mill-etjoloġija, u peress li pazjenti kroniċi jistgħu jiġu rreġistrati aktar faċilment b’mod prospettiv. Peress illi l-ħelsien tal-istamina huwa l-fattur li jikkawża l-mard kollu li jinvolvi l-urtikarja, desloratadine huwa mistenni li jkun effettiv biex minbarra għal urtikarja idjopatika kronika, jipprovdi serħan mis-sintomi għal kundizzjonijiet oħra li jinvolvu l-urtikarja, hekk kif qed jingħata parir fil-linji gwida kliniċi.

F’żewġ provi kkontrollati bi plaċebo li damu sitt ġimgħat f’pazjenti b’urtikarja idjopatika kronika, Aerius kien effettiv biex iserraħ il-ħakk u jnaqqas id-daqs u l-ammont ta’ ħorriqija fl-aħħar tal-ewwel intervall tad-dożaġġ. F’kull prova, l-effetti nżammu tul l-24 siegħa bejn doża u oħra. Bħal provi oħra b’antiistamini f’urtikarja idjopatika kronika, il-minoranza tal-pazjenti li kienu identifikati bħala li ma wrewx rispons għall-antiistamini kienu esklużi. Titjib fil-ħakk ta’ aktar minn 50% deher f’55% tal- pazjenti kkurati b’desloratadine imqabbel ma’ 19% tal-pazjenti kkurati bi plaċebo. Kura b’Aerius tejbet ukoll b’mod sinifikanti n-nuqqas ta’ rqad u funzjoni ta’ matul il-jum, kif imkejjel bi skala b’erba’ punti li tintuża biex tevalwa dawn il-varjanti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-konċentrazzjonijiet ta’ desloratadine fil-plażma jkunu jistgħu jitkejlu fi żmien 30 minuta minn meta jingħata. Desloratadine jiġi assorbit tajjeb u l-ogħla konċentrazzjoni tinkiseb wara madwar 3 sigħat; il- half-life fl-aħħar fażi hija madwar 27 siegħa. Il-grad ta’ akkumulazzjoni ta’ desloratadine kien jaqbel mal-half-life tiegħu (madwar 27 siegħa) u l-frekwenza ta’ dożaġġ ta’ darba kuljum. Il-bijodisponibilità ta’ desloratadine kienet proporzjonali għad-doża fuq il-medda ta’ 5 mg sa 20 mg.

F’serje ta’ provi farmakokinetiċi u kliniċi, 6% tal-individwi kisbu konċentrazzjoni ogħla ta’ desloratadine. Il-prevalenza ta’ dan il-fenotip ta’ metabolizzatur dgħajjef kienet akbar f’adulti Suwed milli f’adulti Kawkasi (18% vs 2%), madankollu fiż-żewġ popolazzjonijiet, il-profil tas-sigurtà ta’ dawn l-individwi ma kienx differenti minn dak tal-popolazzjoni ġenerali.

Fi studju farmakokinetiku b’ħafna dożi li sar bil-formulazzjoni tal-pillola f’individwi adulti f’saħħithom, erba’ individwi nstabu li kienu metabolizzaturi dgħajfa ta’ desloratadine. Dawn l- individwi kellhom konċentrazzjoni tas-Cmax kważi 3-darbiet ogħla wara madwar 7 sigħat b’half-life fil-fażi terminali ta’ madwar 89 siegħa.

Distribuzzjoni

Desloratadine jeħel b’mod moderat (83%-87%) mal-proteini tal-plażma. M’hemmx evidenza ta’ akkumulazzjoni rilevanti b’mod kliniku tal-mediċina, u dan il-fatt jista’ jkollu rilevanza klinika wara li jingħata dożaġġ ta’ desloratadine darba kuljum (5 mg sa 20 mg) għal 14-il ġurnata.

Bijotrasformazzjoni

L-enzima responsabbli għal metaboliżmu ta’ desloratadine għadha ma ġietx identifikata, u għalhekk, xi interazzjonijiet ma’ xi prodotti mediċinali oħra ma jistgħux jiġu esklużi għal kollox. Desloratadine ma jimpedixxix CYP3A4 in vivo, u studji in vitro wrew li l-prodott mediċinali ma jimpedixxix CYP2D6 u la huwa substrat u l-anqas inibitur tal-glikoproteina-P.

Fi studji crossover b’doża waħda ta’ pilloli li jinħallu fil-ħalq Aerius 5 mg ma’ pilloli konvenzjonali Aerius 5 mg, il-formulazzjonijiet kienu bijoekwivalenti.

Eliminazzjoni

Fil-preżenza tal-ikel it-Tmax ta’ desloratadine jitwal minn 2.5 għal 4 sigħat, u t-Tmax għal 3-OH-desloratadine minn 4 għal 6 sigħat. Fi studju separat, il-meraq tal-grejpfrut ma kellu l-ebda effett fuq id-dispożizzjoni ta’ desloratadine. L-ilma ma kellux effett fuq il-bijodisponibilità tal-pilloli li jinħallu fil-ħalq Aerius.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Il-farmakokinetika ta’ desloratdine f’pazjenti b’insuffiċjenza kronika tal-kliewi (CRI - chronic renal insufficiency) tqabblet ma’ dik ta’ individwi f’saħħithom fi studju wieħed b’doża waħda u studju wieħed b’ħafna dożi. Fl-istudju b’doża waħda, l-esponiment għal desloratadine kien madwar 2 u 2.5 drabi aktar f’individwi b’CRI minn ħafifa sa moderata u severa, rispettivament, milli f’individwi

f’saħħithom. Fl-istudju b’ħafna dożi, l-istat fiss intlaħaq wara Jum 11, u mqabbel ma’ dak f’individwi f’saħħithom l-esponiment għal desloratadine kien ~1.5 drabi ikbar f’individwi b’CRI minn ħafifa sa moderata u ~2.5 drabi iktar f’individwi b’CRI severa. Fiż-żewġ studji, il-bidliet fl-esponiment (AUC u Cmax) ta’ desloratadine u ta’ 3-hydroxydesloratadine ma kinux rilevanti b’mod kliniku.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Desloratadine huwa l-metabolit attiv ewlieni ta’ loratadine. Studji li mhumiex kliniċi li saru b’desloratadine u loratadine urew li m’hemmx differenzi mill-lat kwalitattiv jew kwantitattiv fil-profil ta’ tossiċità ta’ desloratadine u loratadine f’livelli komparabbli ta’esponiment għal desloratadine.

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. L-analiżi kollettiva ta’ studji ta’ qabel l-użu kliniku kif ukoll dawk kliniċi fuq l-irritazzjoni għall-pillola li tinħall fil-ħalq juru li din il- formulazzjoni mhux probabbli li jkollha riskju li tikkawża irritazzjoni lokali bl-użu kliniku. In-nuqqas ta’ potenzjal li jikkawża l-kanċer intwera bi studji li saru b’desloratadine u loratadine.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

microcrystalline cellulose pregelatinized starch sodium starch glycolate magnesium stearate

butylated methacrylate copolymer crospovidone

sodium hydrogen carbonate citric acid

colloidal silicon dioxide ferric oxide

mannitol aspartame (E951)

Togħma ta’ Tutti-Frutti

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fil-pakett oriġinali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Il-pilloli li jinħallu fil-ħalq Aerius jiġu f’dożi individwali ġo folji magħmula minn folja laminata b’fojl b’kisja ta’ rita biex tagħlaq.

Il-materjali tal-folji huma magħmula minn erba’ saffi ta’ fojl ta’ aluminium laminat fil-forma kiesħa għar-rita tal-folja u fojl tal-aluminium miksi b’karta laminata minn wara għar-rita biex tagħlaq.

Ir-rita tal-forma kiesħa tal-folja hija magħmula minn rita ta’ polyvinyl chloride (PVC) laminata b’kolla ma’ rita ta’ polyamide orjentat (OPA), laminata b’kolla ma’ fojl tal-aluminum, laminata b’kolla ma’ rita ta’ polyvinyl chloride (PVC).

Pakketti ta’ 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 u 100 pillola li jinħallu fil-ħalq. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/160/049-060

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15 ta’ Jannar 2001

Data tal-aħħar tiġdid: 15 ta’ Jannar 2006

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Aerius 0.5 mg/ml soluzzjoni orali

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml ta’ soluzzjoni orali fih 0.5 mg desloratadine.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Dan il-prodott mediċinali fih 150 mg/ml ta’ sorbitol

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni orali

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Aerius jintuża fl-adulti, fl-adolexxenti u fi tfal ta’ aktar minn sena biex jittaffew is-sintomi assoċjati ma’:

-rinite allerġika (ara sezzjoni 5.1)

-urtikarja (ara sezzjoni 5.1)

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti u adolexxenti (minn 12-il sena ’il fuq)

Id-doża rakkomandata ta’ Aerius hija ta’ 10 ml (5 mg) ta’ soluzzjoni orali darba kuljum.

Popolazzjoni pedjatrika

Min jordna din il-mediċina għandu jkun jaf li ħafna mill-każi ta’ rinite taħt is-sentejn ikunu ġejjin minn infezzjoni (ara sezzjoni 4.4) u m’hemmx tagħrif li juri li Aerius huwa tajjeb għal kura ta’ rinite minn infezzjoni.

Tfal minn sena sa 5 snin : 2.5 ml (1.25 mg) Aerius soluzzjoni orali darba kuljum.

Tfal minn 6 snin sa 11-il sena: 5 ml (2.5 mg) Aerius soluzzjoni orali darba kuljum.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Aerius 0.5 mg/ml soluzzjoni orali fit-tfal ta’ inqas minn sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Hemm esperjenza limitata dwar l-effikaċja minn provi kliniċi bl-użu ta’ desloratadine fi tfal minn sena sa 11-il sena u f’adolexxenti minn 12 sa 17-il sena (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Rinite allerġika intermittenti (meta s-sintomi joħorġu għal anqas minn 4 ijiem fil-ġimgħa jew għal anqas minn 4 ġimgħat) għandha tkun immaniġġjata skont l-evalwazzjoni tal-passat mediku tal-marda tal-pazjent u l-kura għandha titwaqqaf wara li s-sintomi jgħaddu u terġa’ tinbeda meta jerġgħu jitfaċċaw. F’rinite allerġika persistenti (meta s-sintomi joħorġu għal 4 ijiem jew aktar fil-ġimgħa u għal aktar minn 4 ġimgħat), jista’ jkun rakkomandat lill-pazjenti li l-kura tibqa’ għaddejja waqt il- perjodi ta’ esponiment għall-allerġen.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu orali

Id-doża tista’ tittieħed mal-ikel jew fuq stonku vojt.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1, jew għal loratadine.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Desloratadine għandu jingħata b’kawtela f’pazjenti bi storja medika ta’ aċċessjonijiet jew storja ta’ aċċessjonijiet fil-familja, u l-aktar fi tfal żgħar, minħabba li huma aktar suxxettibbli li jiżviluppaw aċċessjonijiet ġodda waqt trattament b’desloratadine. Il-persuni li jipprovdu l-kura tas-saħħa jistgħu jikkunsidraw it-twaqqif ta’ desloratadine f’pazjenti li jkollhom aċċessjoni waqt it-trattament.

Popolazzjoni pedjatrika

Fi tfal li għandhom anqas minn sentejn, id-dijanjosi ta’ rinite allerġika hija partikularment diffiċli biex tagħrafha minn forom oħra ta’ rinite. Wieħed għandu jikkunsidra l-assenza ta’ infezzjoni tal-passaġġ respiratorju ta’ fuq jew anormalitajiet strutturali, kif ukoll l-istorja medika tal-pazjent, eżamijiet fiżiċi, u testijiet xierqa tal-laboratorju u tal-ġilda.

Madwar 6% tal-adulti u tfal ta’ etajiet bejn sentejn u 11-il sena huma metabolizzaturi dgħajfin ta’ desloratadine b’mod fenotipiku u juru esponiment ogħla (ara sezzjoni 5.2). Is-sigurtà ta’ desloratadine fi tfal ta’ etajiet bejn sentejn u 11-il sena li huma metabolizzaturi dgħajfin hija l-istess bħal dik fi tfal li huma metabolizzaturi normali. L-effetti ta’ desloratadine f’metabolizzaturi dgħajfin li għandhom inqas minn sentejn ma ġewx studjati.

F’każ ta’ insuffiċjenza renali severa, Aerius għandu jintuża b’attenzjoni (ara sezzjoni 5.2).

Dan il-prodott mediċinali fih sorbitol; għalhekk, pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għal fructose, malassorbiment tal-glucose-galactose jew nuqqas ta’ sucrase-isomaltase, m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġewx osservati interazzjonijiet klinikament rilevanti waqt provi kliniċi li fihom il-pilloli desloratadine ngħataw flimkien ma’ erythromycin jew ketoconazole flimkien (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

Fi prova farmakoloġika klinika, pilloli Aerius li ttieħdu flimkien mal-alkoħol ma żidux l-effetti tal- alkoħol li jxekkel il-prestazzjoni (ara sezzjoni 5.1). Madankollu, każijiet ta’ intolleranza għall-alkoħol u intossikazzjoni ġew irrappurtati waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Għalhekk, hija rrakkomandata l-kawtela jekk l-alkoħol jittieħed flimkien magħhom.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Ammont kbir ta’ dejta dwar l-użu waqt it-tqala (iktar minn 1,000 riżultat ta’ tqala) juri li m’hemm l- ebda effett ta’ formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid wara l-użu ta’ desloratadine. Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Bћala prekawzjoni hu preferribli li ma jintużax Aerius waqt it-tqala.

Treddigħ

Desloratadine instab fit-trabi ta’ twelid/trabi li qegћdin jiġu mreddgћin min-nisa li ћadu it-trattament. L-effett ta’ desloratadine fit-trabi tat-twelid/trabi mhux magћruf. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il- mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’Aerius, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemmx dejta disponibbli dwar il-fertilità fl-irġiel jew fin-nisa.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi ta’ provi kliniċi, Aerius m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Il-pazjenti għandhom ikunu infurmati li ħafna min-nies ma jesperjenzawx ħedla. Madankollu, minħabba li hemm firxa ta’ reazzjonijiet differenti minn individwi għal kull prodott mediċinali, huwa rakkomandat li l-pazjenti jingħataw il-parir li ma jinvolvux ruħhom f’attivitajiet li jeħtieġu prontezza mentali, bħal sewqan ta’ karozza jew l-użu ta’ magni, sakemm huma jkunu stabbilixxew ir-rispons tagħhom stess għall-prodott mediċinali.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Popolazzjoni pedjatrika

Fi provi kliniċi fit-tfal, il-formulazzjoni ta’ mistura ta’ desloratadine ngħatat b’kollox lil 246 tifel u tifla ta’ etajiet minn 6 xhur sa 11-il sena. L-inċidenza globali ta’ każi avversi fi tfal minn sentejn sa 11-il sena kienet simili għal gruppi fuq desloratadine u dawk fuq plaċebo. Fi trabi żgħar u tfal żgħar ta’ etajiet minn 6 sa 23 xahar, l-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti rrappurtati iżjed ta’ spiss mill- plaċebo kienu dijarea (3.7%), deni (2.3%) u nuqqas ta’ rqad (2.3%). Fi studju ieħor, ma ġewx osservati każi avversi f’individwi ta’ etajiet bejn 6 u 11-il sena wara doża waħda ta’ 2.5 mg ta’ soluzzjoni orali ta’ desloratadine.

Fi prova klinika b’578 pazjent adolexxenti, b’età minn 12 sa 17-il sena, l-aktar każ avvers komuni kien uġigħ ta’ ras; dan seħħ f’5.9% tal-pazjenti kkurati b’desloratadine u f’6.9% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo.

Adulti u adolexxenti

Fid-doża rakkomandata, fi provi kliniċi li saru f’adulti u adolexxenti f’medda ta’ indikazzjonijiet fosthom rinite allerġika u urtikarja idjopatika kronika, l-effetti mhux mixtieqa ta’ Aerius kienu rrappurtati fi 3% tal-pazjenti aktar minn dawk ikkurati bi plaċebo. L-aktar każijiet avversi frekwenti li kienu rrappurtati aktar minn dawk tal-plaċebo kienu għeja (1.2%), ħalq xott (0.8%) u uġigħ ta’ ras (0.6%).

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi li kienu rrappurtati aktar milli bil-plaċebo u effetti oħra mhux mixtieqa rrappurtati matul il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq huma elenkati fit- tabella li jmiss. Il-frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Frekwenza

Reazzjonijiet avversi li dehru b’Aerius

Disturbi psikjatriċi

Rari ħafna

Alluċinazzjonijiet

 

Mhux magħruf

Imġiba mhux normali, aggressjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras

 

Komuni (tfal ta’ inqas

Insomnja

 

minn sentejn)

 

 

Rari ħafna

Sturdament, sonnolenza, nuqqas ta’ rqad,

 

 

iperattività psikomotorjali, aċċessjonijiet

Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Frekwenza

Reazzjonijiet avversi li dehru b’Aerius

Disturbi fil-qalb

Rari ħafna

Takikardija, u taħbit mgħaġġel tal-qalb

 

Mhux magħruf

Titwil tal-intervall QT

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Ħalq xott

 

Komuni (tfal ta’ inqas

Dijarea

 

minn sentejn)

 

 

Rari ħafna

Uġigħ addominali, dardir, rimettar,

 

 

dispepsija, dijarea

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Rari ħafna

Żieda fl-enżimi tal-fwied, żieda fil-

 

 

bilirubina, epatite

 

Mhux magħruf

Suffejra

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Mhux magħruf

Sensittività għad-dawl

taħt il-ġilda

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u

Rari ħafna

Majalġja

tat-tessuti konnettivi

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni

Għeja kbira

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Komuni (tfal ta’ inqas

Deni

jingħata

minn sentejn)

 

 

Rari ħafna

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

 

 

(bħal reazzjonijiet anafilattiċi,

 

 

anġjoedema, ħakk, raxx u urtikarja)

 

Mhux magħruf

Astenja

Popolazzjoni pedjatrika

Effetti oħra mhux mixtieqa, irrappurtati f’pazjenti pedjatriċi waqt il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq, bi frekwenza mhux magħrufa kienu jinkludu titwil tal-intervall QT, arritmija, bradikardja, imġiba mhux normali, u aggressjoni.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Il-profil ta’ każijiet avversi assoċjati ma’ doża eċċessiva, kif deher waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis- suq, huwa simili għal dak li deher b’dożi terapewtiċi, iżda l-kobor tal-effetti jista’ jkun aktar.

Trattament

F’każ ta’ doża eċċessiva, ikkunsidra miżuri standard sabiex tneħħi s-sustanza attiva mhux assorbita. Kura tas-sintomi u ta’ appoġġ hija rakkomandata.

Desloratadine ma jiġix eliminat bl-emodijalisi; mhux magħruf jekk jiġix eliminat b’dijalisi tal- peritonew.

Sintomi

Abbażi ta’ prova klinika b’ħafna dożi f’adulti u adolexxenti, li fiha ngħataw sa 45 mg ta’ desloratadine (disa’ darbiet id-doża klinika), ma ġew osservati l-ebda effetti kliniċi rilevanti.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil ta’ każijiet avversi assoċjati ma’ doża eċċessiva, kif deher waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis- suq, huwa simili għal dak li deher b’dożi terapewtiċi, iżda l-kobor tal-effetti jista’ jkun ogħla.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: antiistamini - antagonista ta’ H1, Kodiċi ATC: R06A X27

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Desloratadine huwa antagonist ta’ istamina li ma jħeddilx u li jaħdem fit-tul b’attività antagonista selettiva għar-riċettur-H1 periferali. Wara li jingħata b’mod orali, desloratidine jimblokka r-riċetturi-H1 periferali tal-istamina b’mod selettiv għaliex is-sustanza ma titħalliex tidħol fis-sistema nervuża ċentrali.

Fi studji in vitro, desloratadine wera karatteristiċi kontra l-allerġiji. Dawn kienu jinkludu l-inibizzjoni tal-ħelsien ta’ ċitokini li jgħinu l-infjammazzjoni bħal IL-4, IL-6, IL-8 u IL-13 miċ-ċelluli mast/bażofili tal-bniedem, kif ukoll inibizzjoni fl-espressjoni tal-molekula ta’ adeżjoni P-selectin fuq iċ-ċelluli endoteljali. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn l-osservazzjonijiet għad trid tiġi kkonfermata.

Effikaċja klinika u sigurtà

Popolazzjoni pedjatrika

L-effikaċja tas-soluzzjoni orali Aerius ma ġietx investigata fi provi pedjatriċi separati. Iżda, is-sigurtà tal-formulazzjoni tal-mistura desloratadine, li fiha l-istess konċentrazzjoni ta’ desloratadine bħas- soluzzjoni orali ta’ Aerius, intweriet fi tliet provi fit-tfal. Tfal bejn sena u 11-il sena, li kienu kandidati għal terapija b’mediċini antiistaminiċi, irċivew doża ta’ 1.25 mg (minn sena sa 5 snin) desloratadine kuljum jew 2.5 mg (minn 6 sa 11-il sena). Il-kura kienet ittollerata tajjeb kif deher minn testijiet kliniċi tal-laboratorju, sinjali vitali, u dejta tal-intervall tal-ECG, inkluż QTc. Meta ngħata bid-dożi rakkomandati, il-konċentrazzjonijiet ta’ desloratadine fil-plażma (ara sezzjoni 5.2) kienu komparabbli fil-popolazzjonijiet pedjatriċi ma’ dawk adulti. Għalhekk, peress li l-mod kif jiżviluppaw rinite allerġika/urtikarja idjopatika kronika kif ukoll minħabba li l-profil ta’ desloratadine huwa simili f’pazjenti adulti u f’dawk pedjatriċi, id-dejta dwar l-effikaċja fl-adulti tista’ tiġi estrapolata għall- popolazzjoni pedjatrika.

L-effikaċja tal-mistura Aerius ma ġietx investigata fi provi pedjatriċi fi tfal ta’ inqas minn 12-il sena.

Adulti u adolexxenti

Fi prova klinika b’ħafna dożi, li fiha sa 20 mg ta’ desloratadine ngħataw kuljum għal 14-il ġurnata, ma ġie osservat l-ebda effett kardjovaskulari klinikament jew statistikament rilevanti. Fi prova klinika farmakoloġika, li fiha ngħata desloratadine b’doża ta’ 45 mg kuljum (disa’ darbiet id-doża klinika) għal għaxart ijiem, ma ġiet osservata l-ebda żieda fit-tul tal-intervall tal-QTc.

Desloratadine ma jippenetrax malajr fis-sistema nervuża ċentrali. Fi provi kliniċi kkontrollati bid-doża rakkomandata ta’ 5 mg kuljum, il-każijiet ta’ dawk li qabadhom ngħas żejjed ma kinux aktar meta mqabbla mal-plaċebo. Il-pilloli Aerius mogħtija bħala doża waħda kuljum ta’ 7.5 mg lill-adulti u adolexxenti ma affettwawx il-prestazzjonijiet psikomotorei fi provi kliniċi. Fi studju b’doża waħda li sar fl-adulti, desloratadine 5 mg ma affettwax il-miżuri standard tal-prestazzjoni tat-titjir fl-ajru li jinkludu aggravament fin-ngħas suġġettiv jew il-ħila biex jiġu eżegwiti proċeduri relatati mat-titjir fl- ajru.

Fi provi kliniċi farmakoloġiċi, l-għoti flimkien mal-alkoħol ma żiedx l-effetti li jindebbolixxu l- prestazzjoni tal-alkoħol jew żieda fin-ngħas. Ma kienx hemm differenzi sinifikanti bejn ir-riżultati ta’ testijiet psikomotorei fil-gruppi ta’ desloratadine u tal-plaċebo, kemm meta kien mogħti waħdu kif ukoll mal-alkoħol.

Ma ġie osservat l-ebda tibdil kliniku rilevanti tal-konċentrazzjonijiet ta’ desloratadine fil-plażma fi provi ta’ interazzjoni b’ħafna dożi ta’ ketoconazole u erythromycin.

F’pazjenti adulti u adolexxenti b’rinite allerġika, il-pilloli Aerius kienu effettivi biex iserrħu sintomi bħal għatis, tnixxija mill-imnieħer u ħakk, kif ukoll ħakk, dmugħ u ħmura fl-għajnejn, u ħakk fis-saqaf

tal-ħalq. Aerius ikkontrolla s-sintomi b’mod effettiv għal 24 siegħa. L-effikaċja tal-pilloli Aerius ma ntwerietx b’mod ċar fi provi b’pazjenti adolexxenti minn 12 sa 17-il sena.

Minbarra l-klassifikazzjonijiet stabbiliti tal-istaġun u perenni, rinite allerġika tista’ minflok tkun ikklassifikata bħala rinite allerġika intermittenti u rinite allerġika persistenti skont kemm idumu s- sintomi. Rinite allerġika intermittenti hija definita bħala l-preżenza ta’ sintomi għal anqas minn

4 ġranet fil-ġimgħa jew għal anqas minn 4 ġimgħat. Rinite allerġika persistenti hija definita bħala l- preżenza ta’ sintomi għal 4 ġranet jew aktar fil-ġimgħa u għal aktar minn 4 ġimgħat.

Il-pilloli Aerius kienu effettivi biex iserrħu l-problemi relatati ma’ rinite allerġika tal-istaġun kif jidher mill-punteġġ totali tal-kwestjonarju fuq il-kwalità tal-ħajja b’rinokonġuntivite. L-akbar titjib deher fl- oqasma ta’ problemi prattiċi u attivitajiet ta’ kuljum limitati mis-sintomi.

Urtikarja idjopatika kronika kienet studjata bħala mudell kliniku għall-kundizzjonijiet tal-urtikarja, peress li l-patofiżjoloġija sottostanti hija simili, irrispettivament mill-etjoloġija, u peress li pazjenti kroniċi jistgħu jiġu rreġistrati aktar faċilment b’mod prospettiv. Peress illi l-ħelsien tal-istamina huwa l-fattur li jikkawża l-mard kollu li jinvolvi l-urtikarja, desloratadine huwa mistenni li jkun effettiv biex minbarra għal urtikarja idjopatika kronika, jipprovdi serħan mis-sintomi għal kundizzjonijiet oħra li jinvolvu l-urtikarja, hekk kif qed jingħata parir fil-linji gwida kliniċi.

F’żewġ provi kkontrollati bi plaċebo li damu sitt ġimgħat f’pazjenti b’urtikarja idjopatika kronika, Aerius kien effettiv biex iserraħ il-ħakk u jnaqqas id-daqs u l-ammont ta’ ħorriqija fl-aħħar tal-ewwel intervall tad-dożaġġ. F’kull prova, l-effetti nżammu tul l-24 siegħa bejn doża u oħra. Bħal provi oħra b’antiistamini f’urtikarja idjopatika kronika, il-minoranza tal-pazjenti li kienu identifikati bħala li ma wrewx rispons għall-antiistamini kienu esklużi. Titjib fil-ħakk ta’ aktar minn 50% deher f’55% tal- pazjenti kkurati b’desloratadine imqabbel ma’ 19% tal-pazjenti kkurati bi plaċebo. Kura b’Aerius tejbet ukoll b’mod sinifikanti n-nuqqas ta’ rqad u funzjoni ta’ matul il-jum, kif imkejjel bi skala b’erba’ punti li tintuża biex tevalwa dawn il-varjanti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-konċentrazzjonijiet ta’ desloratadine fil-plażma jkunu jistgħu jitkejlu fi żmien 30 minuta minn meta jingħata f’adulti u adolexxenti. Desloratadine jiġi assorbit tajjeb u l-ogħla konċentrazzjoni tinkiseb wara madwar 3 sigħat; il-half-life fl-aħħar fażi hija madwar 27 siegħa. Il-grad ta’ akkumulazzjoni ta’ desloratadine kien jaqbel mal-half-life tiegħu (madwar 27 siegħa) u l-frekwenza ta’ dożaġġ ta’ darba kuljum. Il-bijodisponibilità ta’ desloratadine kienet proporzjonali għad-doża fuq il-medda ta’ 5 mg sa 20 mg.

F’serje ta’ provi farmakokinetiċi u kliniċi, 6% tal-individwi kisbu konċentrazzjoni ogħla ta’ desloratadine. Il-prevalenza ta’ dan il-fenotip ta’ metabolizzatur dgħajjef seta’ jitqabbel mal-individwi adulti (6%) u dawk pedjatriċi minn sentejn sa 11-il sena (6%), u ogħla fis-Suwed (18% adulti, 16% pedjatriċi) milli fil-Kawkasi (2% adulti, 3% pedjatriċi) fiż-żewġ popolazzjonijiet.

Fi studju farmakokinetiku b’ħafna dożi li sar bil-formulazzjoni tal-pillola f’individwi adulti f’saħħithom, erba’ individwi nstabu li kienu metabolizzaturi dgħajfa ta’ desloratadine. Dawn l- individwi kellhom konċentrazzjoni tas-Cmax kważi 3-darbiet ogħla wara madwar 7 sigħat b’half-life fil-fażi terminali ta’ madwar 89 siegħa.

Ġew osservati parametri farmakokinetiċi simili fi studju farmakokinetiku b’ħafna dożi li sar bil- formulazzjoni tal-mistura f’individwi pedjatriċi li huma metabolizzaturi dgħajfin minn sentejn sa 11-il sena li kienu ddijanjostikati b’rinite allerġika. L-esponiment (AUC) għal desloratadine kien madwar 6 darbiet ogħla u s-Cmax kien madwar 3 sa 4 darbiet ogħla wara 3-6 sigħat b’half life terminali ta’ madwar 120 siegħa. L-esponiment kien l-istess fl-adulti u metabolizzaturi dgħajfin pedjatriċi meta kkurati b’dożi xierqa għall-età tagħhom. Il-profil tas-sigurtà globali f’dawn l-individwi ma kienx differenti minn dak tal-popolazzjoni ġenerali. L-effetti ta’ desloratadine f’metabolizzaturi dgħajfin ta’ anqas minn sentejn ma kinux studjati.

Fi studji separati b’doża waħda, bid-dożi rrakkomandati, il-pazjenti pedjatriċi kellhom valuri tal-AUC u Cmax ta’ desloratadine li setgħu jitqabblu ma’ dawk ta’ adulti li rċivew doża ta’ 5 mg ta’ mistura desloratadine.

Distribuzzjoni

Desloratadine jeħel b’mod moderat (83%-87%) mal-proteini tal-plażma. M’hemmx evidenza ta’ akkumulazzjoni rilevanti b’mod kliniku tal-mediċina wara li jingħata dożaġġ ta’ desloratadine darba kuljum (5 mg sa 20 mg) lill-adolexxenti u lill-adulti għal 14-il ġurnata.

Fi studju b’doża waħda, crossover ta’ desloratadine, il-formulazzjonijiet tal-pillola u l-mistura nstabu li kienu bijoekwivalenti. Peress li s-soluzzjoni orali għandha l-istess konċentrazzjoni ta’ desloratadine, ma kienx hemm bżonn li jsir studju ta’ bijoekwivalenza għax hu mistenni li jkun l-istess għall-mistura u għall-pillola.

Bijotrasformazzjoni

L-enzima responsabbli għal metaboliżmu ta’ desloratadine għadha ma ġietx identifikata, u għalhekk, xi interazzjonijiet ma’ xi prodotti mediċinali oħra ma jistgħux jiġu esklużi għal kollox. Desloratadine ma jimpedixxix CYP3A4 in vivo, u studji in vitro wrew li l-prodott mediċinali ma jimpedixxix CYP2D6 u la huwa substrat u l-anqas inibitur tal-glikoproteina-P.

Eliminazzjoni

Fi prova b’doża waħda ta’ 7.5 mg ta’ desloratadine, l-ikel (kolazzjon b’livell għoli ta’ xaħam u kaloriji) ma kellu l-ebda effett fuq id-dispożizzjoni ta’ desloratadine. Fi studju ieħor, il-meraq tal- grejpfrut ma kellu l-ebda effett fuq id-dispożizzjoni ta’ desloratadine.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Il-farmakokinetika ta’ desloratdine f’pazjenti b’insuffiċjenza kronika tal-kliewi (CRI - chronic renal insufficiency) tqabblet ma’ dik ta’ individwi f’saħħithom fi studju wieħed b’doża waħda u studju wieħed b’ħafna dożi. Fl-istudju b’doża waħda, l-esponiment għal desloratadine kien madwar 2 u 2.5 drabi aktar f’individwi b’CRI minn ħafifa sa moderata u severa, rispettivament, milli f’individwi

f’saħħithom. Fl-istudju b’ħafna dożi, l-istat fiss intlaħaq wara Jum 11, u mqabbel ma’ dak f’individwi f’saħħithom l-esponiment għal desloratadine kien ~1.5 drabi ikbar f’individwi b’CRI minn ħafifa sa moderata u ~2.5 drabi iktar f’individwi b’CRI severa. Fiż-żewġ studji, il-bidliet fl-esponiment (AUC u Cmax) ta’ desloratadine u ta’ 3-hydroxydesloratadine ma kinux rilevanti b’mod kliniku.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Desloratadine huwa l-metabolit attiv ewlieni ta’ loratadine. Studji li mhumiex kliniċi li saru b’desloratadine u loratadine urew li m’hemmx differenzi mill-lat kwalitattiv jew kwantitattiv fil-profil ta’ tossiċità ta’ desloratadine u loratadine f’livelli komparabbli ta’ esponiment għal desloratadine.

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. In-nuqqas ta’ potenzjal li jikkawża l-kanċer intwera bi studji li saru b’desloratadine u loratadine.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

sorbitol, propylene glycol, sucralose E 955, hypromellose 2910,

sodium citrate dihydrate,

essenza naturali u artifiċjali (babbilgam), citric acid anhydrous,

disodium edetate, ilma purifikat

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Aerius soluzzjoni orali, jiġi fi fliexken tal-ħġieġ kulur l-ambra tat-Tip III ta’ daqsijiet ta’ 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 u 300 ml, magħluqin b’għatu tal-plastik b’kamin li ma jistax jinfetaħ mit-tfal (C/R) li fih inforra b’ħafna saffi b’faċċata tal-polyethylene. Il-pakketti kollha ħlief dak ta’ 150 ml, jiġu b’kuċċarina tal-kejl immarkata għad-dożi ta’ 2.5 ml u 5 ml. Għall-pakkett ta’ 150 ml, hija pprovduta jew kuċċarina tal-kejl jew inkella siringa biex tkejjel mediċina mill-ħalq, immarkati għad-dożi tat-

2.5 ml u 5 ml.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/160/061-069

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15 ta’ Jannar 2001

Data tal-aħħar tiġdid: 15 ta’ Jannar 2006

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati