Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alimta (pemetrexed) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01BA04

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAlimta
Kodiċi ATCL01BA04
Sustanzapemetrexed
ManifatturEli Lilly Nederland B.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ALIMTA 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

ALIMTA 500 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

ALIMTA 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kull kunjett fih 100 mg ta’ pemetrexed (bħala pemexetred disodium).

Eċċipjenti b’effett magħruf

Kull kunjett fih madwar 11 mg ta’ sodium.

ALIMTA 500 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kull kunjett fih 500 mg ta’ pemetrexed (bħala pemexetred disodium).

Eċċipjenti b’effett magħruf

Kull kunjett fih madwar 54 mg ta’ sodium.

Wara r-rikostituzzjoni (ara sezzjoni 6.6), kull kunjett fih 25 mg/ml ta’ pemetrexed.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Trab lajofilizzat bejn abjad u isfar ċar jew isfar ħadrani.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Mesoteljoma plewrali malinna

ALIMTA flimkien ma’ cisplatin hu indikat fil-kura ta’ pazjenti li għadhom ma rċevew ebda tip ta’ kimoterapija u li għandhom mesoteljoma plewrali malinna li ma tistax titneħħa kirurġikament.

Kanċer tal-pulmun mhux b'ċelluli żgħar

ALIMTA flimkien ma’ cisplatin hu indikat bħala l-ewwel linja ta’ kura f'pazjenti li għandhom kanċer tal-pulmun mhux b'ċelluli żgħar u li jkun lokalment avanzat jew metastatiku. Dan ħlief meta l- istoloġija turi li fil-biċċa l-kbira ċ-ċelluli jkunu tat-tip squamous (ara sezzjoni 5.1).

Ħlief meta l-istoloġija turi li ċ-ċelluli jkunu l-iżjed tat-tip squamous, ALIMTA huwa indikat bħala monoterapija fil-kura ta’ manteniment tal-kanċer fil-pulmun mhux b’ċelluli żgħar li jkun lokalment avanzat jew metastatiku f’pazjenti fejn ma kienx hemm progress fil-marda immedjatament wara l- kemoterapija bbażata fuq il-platinum (ara sezzjoni 5.1).

ALIMTA huwa indikat bħala monoterapija fit-tieni linja ta’ kura f'pazjenti b’kanċer tal-pulmun mhux b’ċelluli żgħar u li jkun lokalment avvanzat jew metastatiku. Dan ħlief meta l-istoloġija turi li fil- biċċa l-kbira ċ-ċelluli jkunu tat-tip squamous (ara sezzjoni 5.1).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

ALIMTA għandu jingħata biss bis-superviżjoni ta’ tabib ikkwalifikat fl-użu tal-kimoterapija kontra l- kanċer.

ALIMTA flimkien ma' cisplatin

Id-doża rakkomandata ta’ ALIMTA hi ta’ 500 mg/m2 ta’ l-erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA) mogħtija bħala infużjoni minn ġol-vina fuq perijodu ta’ 10 minuti fl-ewwel ġurnata ta’ kull ċiklu ta’ 21 ġurnata. Id-doża rakkomandata ta’ cisplatin hi ta’ 75 mg/m2 BSA infuża fuq perijodu ta’ sagħtejn madwar 30 minuta wara li tkun saret l-infużjoni ta’ pemetrexed fl-ewwel ġurnata ta’ kull ċiklu ta’ 21 ġurnata. Il-pazjenti għandhom jirċievu kura anti-emetika adegwata u idratazzjoni xierqa qabel u/jew wara li jieħdu cisplatin (ara wkoll is-Sommarju tal-Karatteristiċi ta’ cisplatin għal pariri speċifiċi dwar id-doża).

ALIMTA mogħti waħdu

F’pazjenti kkurati għall-kanċer tal-pulmun mhux b’ċelluli żgħar wara kimoterapija preċedenti, id-doża rakkomandata ta’ ALIMTA hi ta’ 500 mg/m2 BSA mogħtija b’infużjoni minn ġol-vina fuq perijodu ta’ 10 minuti fl-ewwel ġurnata ta’ kull ċiklu ta’ 21 ġurnata.

Proceduri ta’ qabel il-medikazzjoni

Biex tonqos l-inċidenza u l-gravità ta’ reazzjonijiet fil-ġilda, għandu jingħata kortikosterojd il-ġurnata ta’ qabel, dakinhar, u l-għada ta’ l-għoti ta’ pemetrexed. Il-kortikosterojd għandu jkun ekwivalenti għal 4 mg ta’ dexamethasone meħud b’mod orali darbtejn kuljum (ara sezzjoni 4.4).

Biex tonqos it-tossiċità, il-pazjenti kkurati b’pemetrexed għandu jingħatawlhom ukoll supplimenti ta’ vitamini (ara sezzjoni 4.4). Il-pazjenti għandhom jieħdu b’mod orali folic acid jew xi prodott multivitaminiku li jkun fih folic acid (minn 350 sa 1,000 mikrogramma) kuljum. Għandhom jieħdu mill-inqas ħames dożi ta’ folic acid matul is-sebat ijiem qabel tingħatalhom l-ewwel doża ta’ pemetrexed, u dan is-suppliment għandhom jibqgħu jieħduh matul il-kors kollu ta’ terapija u għal 21 ġurnata wara li jieħdu l-aħħar doża ta’ pemetrexed. Il-pazjenti għandhom jirċievu wkoll injezzjoni intramuskolari ta’ vitamina B12 (1,000 mikrogramma) matul il-ġimgħa ta’ qabel ma jieħdu l-ewwel doża ta’ pemetrexed u mbagħad darba kull tliet ċikli. L-injezzjonijiet sussegwenti ta’ vitamina B12 jistgħu jingħataw fl-istess ġurnata meta jingħata pemetrexed.

Il-Monitoraġġ

Il-pazjenti li jirċievu pemetrexed għandhom ikunu monitorjati qabel kull doża permezz ta’ l-għadd sħiħ taċ-ċelluli tad-demm, inkluż l-għadd taċ-ċelluli bojod differenzjat (WCC) u l-għadd tal-plejtlits. Qabel l-għoti ta’ kull kimoterapija għandhom jinġabru t-testijiet kimiċi tad-demm biex tkun evalwata l-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied. Qabel ma jibda kull ċiklu ta’ kimoterapija, il-pazjenti jeħtieġ ikollhom dan li ġej: l-għadd assolut ta’ newtrofili (ANC) għandu jkun ta’ ≥ 1500 celluli/mm3 u l- plejtlits għandhom ikunu ≥ 100,000 ċelluli/mm3.

It-tneħħija tal-krejatinina għandha tkun ta’ ≥ 45 ml/min.

It-total ta’ bilirubina għandu jkun ≤ 1.5 darbiet il-limitu massimu tan-normal. L- alkaline phosphatase (AP), l- aspartate aminotransferase (AST jew SGOT) u l- alanine aminotransferase (ALT jew SGPT) għandhom ikunu ≤ 3 darbiet il-limitu massimu tan-normal. Alkaline Phosphatase, AST u ALT ≤ 5 darbiet il-limitu massimu tan-normal hu aċċettabbli jekk il-fwied ikun sit ta’ metastasi f’każ ta’ tumur.

Aġġustamenti tad-doża

L-aġġustament tad-doża fil-bidu ta’ kull ċiklu sussegwenti għandu jkun ibbażat fuq l-għadd ematoloġiku l-iktar baxx jew fuq l-ogħla tossiċità li mhijiex ematoloġika taċ-ċiklu terapewtiku ta’ qabel. Il-kura tista’ tiġi ittardjata biex il-pazjent ikollu żmien biex jirkupra. Meta jirkupra, il-pazjent għandu jerġa’ jingħatalu l-kura skond il-linji gwida fit-Tabelli 1,2 u 3, li japplikaw kemm meta

ALIMTA jintuża bħala sustanza waħdenija kif ukoll meta jintuża flimkien ma’ cisplatin.

TABELLA 1 – Tabella għall-modifikazzjoni fid-doża ta’ ALIMTA ( bħala sustanza waħdenija jew f’terapija kombinata) u cisplatin – Tossiċitajiet ematoloġiċi

L-għadd l-iktar baxx ta’ ANC < 500 /mm3 u l-

75 % tad-doża ta’ qabel (kemm ALIMTA kif

għadd l-iktar baxx ta’ plejtlits 50,000 /mm3

ukoll cisplatin)

L-għadd l-iktar baxx ta’ plejtlits < 50,000 /mm3

75 % tad-doża ta’ qabel (kemm ALIMTA kif

hu x’inhu l-għadd l-iktar baxx ta’ ANC

ukoll cisplatin )

L-għadd l-iktar baxx ta’ plejtlits < 50,000 /mm3

50 % tad-doża ta’ qabel (kemm ALIMTA kif

bi fsadaa, hu x’inhu l-għadd l-iktar baxx ta’

ukoll cisplatin)

ANC

 

a Dawn il-kriterji jissodisfaw id-definizzjoni ta' ≥CTC Grad 2 ta' fsada tal-Kriterji ta' Tossiċità Komuni (CTC) ta' l-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer (CTC v2.0; NCI 1998).

Jekk il-pazjenti jiżviluppaw tossiċitajiet li mhumiex ematoloġiċi Grad 3 (barra n-newrotossiċità),

ALIMTA m’għandux jingħata sakemm il-valur jerġa jkun inqas jew ugwali għal dak li l-pazjent kellu qabel ma bdiet it-terapija. Il-kura għandha titkompla skond il-linji gwida f’Tabella 2.

TABELLA 2 – Tabella għall-modifikazzjoni fid-doża ta’ ALIMTA (bħala sustanza waħdenija jew f’terapija kombinata) u cisplatin– Tossiċitajiet li mhumiex ematoloġiċia,b

 

Doża ta’ ALIMTA

Doża ta’ cisplatin (mg/m2)

 

(mg/m2)

 

Kull tossiċità ta’ Grad 3 jew 4

75 % tad-doża ta’ qabel

75 % tad-doża ta’ qabel

minbarra mukożite

 

 

Kull dijarrea li teħtieġ kura fi sptar

75 % tad-doża ta’ qabel

75 % tad-doża ta’ qabel

(irrispettivament mill-grad) jew

 

 

dijarrea ta’ Grad 3 jew 4

 

 

Mukożite ta’ Grad 3 jew 4

50 % tad-doża ta’ qabel

100 % tad-doża ta’ qabel

aKriterji ta’ Tossiċità Komuni ta' l-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer (CTC; v2.0; NCI 1998)

bMinbarra n-newrotossiċità

Fil-każ ta’ newrotossiċità, l-aġġustament tad-doża rakkomandat għal ALIMTA u cisplatin hu dokumentat f’Tabella 3. Il-pazjenti m’għandhomx ikomplu bit-terapija jekk tkun osservata newrotossiċità ta’ Grad 3 jew 4.

TABELLA 3 – Tabella għall-modifikazzjoni fid-doża ta’ ALIMTA (bħala sustanza waħdenija jew f’terapija kombinata) u cisplatin - Newrotossiċità

Grad CTCa

Doża ta’ ALIMTA (mg/m2)

Doża ta’ cisplatin (mg/m2)

 

 

 

0 – 1

100 % tad-doża ta’ qabel

100 % tad-doża ta’ qabel

 

 

 

100 % tad-doża ta’ qabel

50 % tad-doża ta’ qabel

a Kriterji ta’ Tossiċità Komuni ta' l-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer (CTC; v2.0; NCI 1998)

Il-kura b’ALIMTA għandha titwaqqaf jekk il-pazjent ikollu xi tossiċità ematoloġika jew tossiċità li mhijiex ematoloġika ta’ Grad 3 jew 4 wara li d-doza tkun tnaqqset darbtejnjew minnufih jekk tkun osservata newrotossiċità ta’ Grad 3 jew 4.

Anzjani

Fi studji kliniċi, ma kienx hemm indikazzjoni li pazjenti ta’ 65 sena jew aktar għandhom riskju akbar ta’ każijiet avversi meta mqabbla ma’ pazjenti li għandhom inqas minn 65 sena. Mhux meħtieġ li titnaqqas id-doża ħlief f’dawk il-każijiet li huma rakkomandati għall-pazjenti kollha.

Popolazzjoni pedjatrika

Fil-popolazzjoni pedjatrika, ALIMTA m’għandiex użu rilevanti f’mesoteljoma plewrali malinna u f’kanċer tal-pulmun mhux b'ċelluli żgħar.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi (Formula Standard Cockcroft & Gault jew Metodu tat-tneħħija mis- serum Tc99m-DPTA biex tiġi kkalkulata r-Rata ta’ Filtrazzjoni Glomerulari)

Pemetrexed primarjament jiġi eliminat bla ebda modifikazzjoni permezz ta’ tneħħija mill-kliewi. Fi

studji klinici, pazjenti bi tneħħija tal- krejatinina ta’ 45 ml/min ma kellhomx bżonn ta’ aġġustamenti fid-doża ħlief dawk rakkomandati għall-pazjenti kollha. M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ pemetrexed f’pazjenti bi tneħħija tal- krejatinina ta’ inqas minn 45 ml/min; għalhekk l-użu ta’ pemetrexed m’huwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Ma kienet identifikata l-ebda relazzjoni bejn l-AST (SGOT), l-ALT (SGPT), jew it-total ta’ bilirubina u l-farmakokinetika ta’ pemetrexed. Madankollu, ma ġewx studjati speċifikament pazjenti b’indeboliment tal-fwied bħal każijiet ta’ bilirubina > 1.5 darbiet il-limitu massimu tan-normal u/jew aminotransferase > 3.0 darbiet il-limitu massimu tan-normal (mingħajr metastażi fil-fwied) jew > 5.0 darbiet il-limitu massimu tan-normal (b’metastażi fil-fwied).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għal Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel ma tmiss jew tamministra ALIMTA, ara sezzjoni 6.6.

ALIMTA għandha tingħata fl-ewwel ġurnata ta’ kull ċiklu ta’ 21 ġurnata bħala infużjoni minn ġol-vini li ddum 10 minuti. Għal istruzzjonijiet fuq rikostituzzjoni u dilwizzjoni ta’ ALIMTA qabel l- amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

It-treddigħ (ara sezzjoni 4.6).

Vaċċin tal-yellow fever fl-istess żmien (ara sezzjoni 4.5).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pemetrexed jista’ jissopprimi l-funzjoni tal-mudullun kif manifestat min-newtropenja, mit- tromboċitopenja u mill-anemija (jew panċitopenja) (ara sezzjoni 4.8). Il-majelosoppressjoni normalment hija it-tossiċità li tillimita d-doża. Waqt it-terapija, l-pazjenti għandhom ikunu monitorati għall-majelosoppressjoni u pemetrexed m’għandux jingħata lill-pazjenti qabel l-għadd assolut ta’ newtrofili (ANC) ma jerġa’ jkun ≥ 1500 ċellula/mm3 u l-għadd ta’ plejtlits ma jerġa’ jkun ≥ 100,000 ċellula/mm3. It-tnaqqis tad-doża għaċ-ċikli sussegwenti huwa bbażat fuq l-għadd l-iktar baxx ta’ ANC, fuq l-għadd tal-plejtlits u l-ogħla tossiċità li mhijiex ematoloġika li tkun ġiet osservata fiċ-ċiklu ta’ qabel (ara sezzjoni 4.2).

Ġie rrappurtat li t-tossiċità kienet inqas u kien hemm tnaqqis fit-tossiċitajiet kemm ematoloġiċi ta’ grad 3/4 kif ukoll f’dawk mhux ematoloġiċi bħan-newtropenja, newtropenja bid-deni, u infezzjoni b’newtropenja ta’ Grad 3/4, f’pazjenti li ngħataw folic acid u vitamina B12 qabel ma bdiet il-kura.

Għalhekk, il-pazjenti kollha kkurati b’pemetrexed għandhom jingħatawlhom istruzzjonijiet biex jieħdu folic acid u vitamina B12 bħala miżura profilattika biex tonqos it-tossiċità relatata mal-kura (ara sezzjoni 4.2).

Ġew irrappurtati reazzjonijiet fil-ġilda ta’ pazjenti li ma ħadux kortikosterojdi qabel ma bdiet il-kura. Dexamethasone (jew l-ekwivalenti) mogħti qabel il-kura jista’ jnaqqas l-inċidenza u l-gravità ta’ reazzjonijiet fil-ġilda (ara sezzjoni 4.2).

Ġew studjati numru insuffiċjenti ta’ pazjenti bi tneħħija tal- krejatinina ta’ inqas minn 45 ml/min. Għalhekk, l-użu ta’ pemetrexed mhux rakkomandat f’pazjenti bi tneħħija tal- krejatinina ta’ < 45 ml/min (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’insuffiċjenza renali minn ħafifa għal moderata (tneħħija ta’ krejatinina bejn 45 u 79 ml/min) għandhom jevitaw li jieħdu mediċini anti-infjammatorji li mhumiex sterojdi (NSAIDs) bħal ibuprofen, u acetylsalicylic acid (> 1.3 g kuljum) minn jumejn qabel, dakinhar, u sa jumejn wara l-għoti ta’ pemetrexed (ara sezzjoni 4.5).

F’pazjenti b’insuffiċjenza renali minn ħafifa għal moderata li jkunu eliġibbli biex jieħdu t-terapija b’pemetrexed għandhom jieqfu jieħdu NSAIDs b’half-life ta’ eliminazzjoni twila għal mill-inqas 5 ijiem qabel, dakinhar, u sa mill-inqas jumejn wara l-għoti ta’ pemetrexed (ara sezzjoni 4.5).

Kienu rappurtati komplikazzjonijiet renali serji, fosthom insuffiċjenza renali akuta, kemm bl-użu ta’ pemetrexed waħdu kif ukoll meta ntuża flimkien ma’ sustanzi kimoterapewtiċi oħra. Fejn seħħew dawn il-każijiet, ħafna pazjenti kellhom fatturi oħra ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ dawn il- komplikazzjonijiet, li kienu jinkludu d-diżidratazzjoni jew l-eżistenza qabel ma bdiet il-kura ta’ pressjoni għolja jew tad-dijabete.

L-effett fuq pemetrexed ta’ l-akkumulazzjoni ta’ fluwidu fit-tielet spazju, bħall-effużjoni plewrali jew l-axxite, mhix definita sew. Studju tat-2 fażi ta’ pemetrexed f’31 pazjent b’tumur solidu b’fluwidu stabbli fit-tielet spazju ma wera ebda differenza fil-konċentrazzjonijiet fil-plażma jew fit-tneħħija ta’ pemetrexed b’doża nnormalizzata meta mqabbla ma’ pazjenti li ma kellhomx akkumulazzjoni ta’ fluwidu fit-tielet spazju. Għalhekk, qabel il-kura b’pemetrexed wieħed jista jikkunsidra li jneħħi l- akkumulazzjoni ta’ fluwidu fit-tielet spazju iżda jista’ ma jkunx neċessarju.

Kienet osservata diżidratazzjoni gravi minħabba t-tossiċità gastrointestinali ikkawżata minn pemetrexed meta jingħata flimkien ma’ cisplatin. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jirċievu kura anti- emetika adegwata, kif ukoll idratazzjoni xierqa qabel u/jew wara li jirċievu l-kura.

Każijiet kardjovaskulari serji, fosthom infart mijokardijaku u każijiet ċerebrovaskulari, ma kinux rappurtati ta’ sikwit fi studji kliniċi b’pemetrexed, u dawn ħafna drabi seħħew meta pemetrexed ingħata flimkien ma’ sustanza ċitotossika oħra. Il-parti l-kbira tal-pazjenti b’dawn il-każijiet kellhom fatturi ta’ riskju kardjovaskulari li kienu jeżistu qabel ma bdiet il-kura (ara sezzjoni 4.8).

L-immunodipressjoni hija komuni f’pazjenti li jkollhom kanċer. Għalhekk, mhux rakkomandat li jingħataw vaċċini ħajjin attenwati fl-istess żmien (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.5).

Pemetrexed jista’ jkollu effetti li jagħmlu ħsara fuq livell ġenetiku. Hu rakkomandat li rġiel li huma maturi sesswalment m’għandhomx jippruvaw għat-tfal waqt il-kura u sa 6 xhur wara. Huma rakkomandati miżuri ta’ kontraċezzjoni jew l-astinenza. Minħabba li l-kura b’pemetrexed tista’ tikkawża infertilità irriversibbli, hu rakkomandat li l-irġiel għandhom jieħdu parir jekk għandhomx jaħżnu l-isperma qabel jieħdu l-kura.

In-nisa li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni effettiva meta jieħdu l-kura b’pemetrexed (ara sezzjoni 4.6).

Każijiet ta’ pulmonite kawża ta’ radjazzjoni ġew irrapportati f’pazjenti li ġew mogħtija r-radjazzjoni qabel, waqt jew wara l-kura b’pemetrexed. Attenzjoni partikulari għandha tingħata lil dawn il-pazjenti u għandha tintuża l-kawtela meta jingħataw sustanzi oħra li jżidu s-sensittività għar-radjazzjoni.

Ġew irrapportati każijiet fejn reġgħu dehru l-effetti tar-radjazzjoni f’pazjenti li kienu rċevew ir- radjoterapija ġimgħat jew snin qabel.

Eċċipjenti

ALIMTA 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Dan il-prodott mediċinali fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) f’kull kunjett, jiġifieri tista’ tgħid li huwa ‘hieles mis-sodium’.

ALIMTA 500 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Dan il-prodott mediċinali fih madwar 54 mg ta’ sodium f’kull kunjett. Dan irid jittieħed f’kunsiderazzjoni f’pazjenti li huma fuq dieta ta’ sodium kkontrollata.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Pemetrexed primarjament jiġi eliminat bla ebda modifikazzjoni mill-kliewi permezz ta’ sekrezzjoni tubulari u fuq skala iżgħar permezz ta’ filtrazzjoni glomerulari. Jekk jingħataw mediċini nefrotossiċi (eż. aminoglikosidi, dijuretiċi li jaħdmu fuq il-liwja tubulari, komposti tal-platinu, cyclosporin) fl- istess żmien, dawn jistgħu jwasslu għal dewmien fit-tneħħija ta’ pemetrexed. L-użu ta’ dawn il- mediċini flimkien ma’ pemetrexed għandha ssir b’kawtela. Jekk ikunu neċċessarji, it-tneħħija tal- krejatinina għandha tiġi osservata bir-reqqa.

L-għoti fl-istess żmien ta’ sustanzi li wkoll ikollhom sekrezzjoni tubulari (eż. probenecid, penicillin) jista’ jwassal għal dewmien fit-tneħħija ta’ pemetrexed. L-attenzjoni hi meħtieġa meta dawn il- mediċini jingħataw flimkien ma’ pemetrexed. Jekk ikunu neċċessarji, it-tneħħija tal-krejatinina għandha tiġi osservata bir-reqqa.

F’pazjenti li jkollhom il-kliewi jaħdmu normali (tneħħija tal-krejatinina ≥ 80 ml/min), dożi għolja ta’ mediċini anti-infjammatorji li mhumiex sterojdi (NSAIDs, bħal ibuprofen > 1600 mg/kuljum) kif ukoll doża għolja ta’ acetylsalicylic acid (≥ 1.3 g kuljum) jistgħu jnaqqsu l-eliminazzjoni ta’ pemetrexed u, b’hekk, tiżdied l-inċidenza ta’ każijiet avversi ta’ pemetrexed. Għalhekk, għandha tingħata attenzjoni meta jingħataw dożi għolja ta’ NSAIDs jew ta’ acetylsalicylic acid flimkien ma’ pemetrexed lil pazjenti b’funzjoni tal-kliewi normali (tneħħija tal-krejatinina ≥ 80 ml/min).

F’pazjenti li jkollhom insuffiċjenza renali ħafifa għal moderata (tneħħija tal-krejatinina bejn 45 u 79 ml/min) l-għoti ta’ pemetrexed fl-istess żmien ma’ NSAIDs (eż. Ibuprofen) jew acetylsalicylic acid f’dożi għoljin għandu jkun evitat minn jumejn qabel, dakinhar u sa jumejn wara l-għoti ta’ pemetrexed

(ara sezzjoni 4.4).

Fin-nuqqas ta’ tagħrif dwar l-interazzjoni potenzjali ma’ NSAIDs li jkollhom half-life itwal bħal piroxicam jew rofecoxib, l-għoti ta’ pemetrexed fl-istess żmien f’pazjenti b’insuffiċjenza renali minn ħafifa għal moderata għandu jitwaqqaf mill-anqas minn 5 ijiem qabel, dakinhar u sa mill-inqas jumejn wara l-għoti ta’ pemetrexed (ara sezzjoni 4.4). Jekk ikun hemm il-bżonn tal-għoti fl-istess ħin ta’ NSAIDs, il-pazjenti għandhon jiġu mħarsa mill-viċin għal xi sinjali ta’ tossiċità, speċjalment tossiċità majilosuppressiva u gastrointestinali.

Pemetrexed ikollu metaboliżmu limitat fil-fwied. Studji in vitro b’mikrożomi tal-fwied umani juru li mhux previst li pemetrexed jikkawża l-inibizzjoni klinikament sinifikanti tat-tneħħija metabolika ta’ mediċini li jkunu metabolizzati b’CYP3A, CYP2D6, CYP2C9, u CYP1A2.

Interazzjonijiet komuni għaċ-ċitotossiċi kollha

Minħabba r-riskju akbar ta’ trombożi f’pazjenti bil-kanċer, l-użu ta’ kura antikoagulanti hija frekwenti.

Minħabba il-varjabilità intra-individwali għolja ta’ l-istat ta’ koagulazzjoni waqt il-mard u l-possibilità ta’ interazzjoni bejn antikoagulanti li jittieħdu b’mod orali u l-kimoterapija kontra l-kanċer ikun hemm bżonn ta’ monitoraġġ ta’ l-INR (International Normalised Ratio) aktar spiss, jekk ikun deċiż li l- pazjent għandu jingħatalu kura b’antikoagulanti orali.

Użu fl-istess zmien kontra-indikat: il-vaċċin tal-yellow fever: riskju ta’ mard vaċċinali ġeneralizzat li jwassal għall-mewt (ara sezzjoni 4.3).

Użu fl-istess żmien mhux rakkomandat: vaċċini ħajjin attenwati (ħlief għal dak tal-yellow fever, fejn l- użu fl-istess żmien huwa kontra-indikat): riskju ta’ mard sistemiku, li jista’ jwassal għall-mewt. Ir- riskju jikber f’persuni li jkunu diġà immunosoppressi minħabba l-marda li jkollhom. Uża vaċċin inattivat jekk ikun jeżisti (poljomajelite) (ara sezzjoni 4.4).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Kontraċezzjoni fl-irgiel u n-nisa

Waqt il-kura b’pemetrexed, nisa li jista’ jkollhom it0tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni effettiva. Pemetrexed jista’ jkollu effetti li jagħmlu ħsara fuq livell ġenetiku. Irġiel li huma maturi sesswalment għandhom jingħataw parir biex ma jsirux missirijiet waqt il-kura u sa 6 xhur wara. Huma rrakkomandati miżuri ta’ kontraċezzjoni jew ta’ astinenza.

Tqala

M’hemmx tagħrif dwar l-użu ta’ pemetrexed f’nisa tqal iżda, bħal antimetaboliti oħra, hemm suspett li pemetrexed jikkawża difetti serji konġeniti meta jingħata waqt it-tqala. Studji fuq l-annimali wrew tossiċità fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Pemetrexed m’għandux jintuża waqt it-tqala sakemm mhux verament neċċessarju, wara kunsiderazzjoni xierqa tal-ħtiġijiet ta’ l-omm u r-riskju għall-fetu (ara sezzjoni 4.4).

Treddigħ

Mhux magħruf jekk pemetrexed jgħaddix fil-ħalib uman u wieħed ma jistax jeskludi li jkun hemm xi reazzjonijiet avversi fit-tarbija li titredda’. It-treddigħ għandu jieqaf waqt it-terapija b’pemetrexed (ara sezzjoni 4.3).

Fertilità

Minħabba li l-kura b’pemetrexed tista’ tikkawża infertilità irriversibbli, hu rakkomandat li l-irġiel għandhom jieħdu parir jekk għandhomx jaħżnu l-isperma qabel jieħdu l-kura.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Madankollu, kien irrappurtat li pemetrexed jista’ jikkawża l-għeja. Għalhekk, il-pazjenti għandhom ikunu mwissija biex fil-każ li jiġri dan, ma jsuqux jew iħaddmu magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar effetti mhux mixtieqa li ġew irrapportati b’mod komuni u li għandhom x’jaqsmu ma’ pemetrexed kemm jekk jintuża bħala monoterapija u kemm jekk jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali oħra huma t-tnaqqis fil-funzjoni tal-mudullun li jidher bħala anemija, newtropinja,lewkopinja, tromboċitopinja;u tossiċitajiet gastrointestinali li jidhru bħala anoressija, dardir, rimettar dijarrea, stitikezza, farinġite, mukosite u stomatite. Effetti mhux mixtieqa oħra jinkludu tossiċitajiet renali, żieda fit-aminotransferases, alopeċja, għeja, diżidratazzjoni, raxx, infezzjoni/sepsis u newropatija. Avvenimenti li dehru b’mod rari jinkludu s-sindromu ta’ Stevens- Johnson u Toxic epidermal necrolysis.

Lista f’forma tabulari ta’ reazzjonijiet avversi

It-tabella hawn taħt tati l-frekwenza u s-severità ta’ l-effetti mhux mixtieqa li ġew irrapportati f’>5% tal-168 pazjent b’mesoteljoma li ntgħażlu bl-addoċċ biex jirċievu cisplatin u pemetrexed u 163 pazjent b’mesoteljoma li ntgħażlu bl-addoċċ biex jirċievu cisplatin waħdu. Fiż-żewġ fergħat ta’ kura, dawn il- pazjenti, li ma kienu ħadu ebda kimoterapija oħra, ngħataw folic acid u vitamina B12 bħala suppliment.

Stima tal-frekwenza: Komuni ħafna ( > 1/10 ), Komuni ( > 1/100 sa < 1/10), Mhux komuni ( > 1/1000 sa < 1/100), Rari ( > 1/10,000 sa < 1/1000), Rari ħafna (≤ 1/10,000) u mhijiex magħrufa (ma tistax tiġi stimata mit-tagħrif li hemm disponibbli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżlin f’ordni ta’ l-iżjed serju sa l-inqas serju.

 

 

Sistema tal-

 

 

Frekwenza

 

 

Avveniment*

Pemetrexed/cisplatin

Cisplatin

 

 

 

klassifika ta’ l-

 

 

 

 

 

 

(N = 168)

 

(N = 163)

 

 

 

 

organi

 

 

 

 

 

 

Kull

 

Grad ta’

 

Kull

 

Grad ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grad

 

tossiċità

 

grad

 

tossiċità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’

 

3 - 4

 

ta’

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tossiċità

 

(%)

 

tossiċità

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fin-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newtrofili/

56.0

 

23.2

 

13.5

 

3.1

 

 

 

 

Disturbi tad-

Komuni

 

 

granuloċiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-

53.0

 

14.9

 

16.6

 

0.6

 

 

 

 

demm u tas-

ħafna

 

 

lewkoċiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema limfatika

 

 

 

 

Tnaqqis fl-

26.2

 

4.2

 

10.4

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emoglobina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-

23.2

 

5.4

 

8.6

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plejtlits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Komuni

 

 

Diżidratazzjoni

6.5

 

4.2

 

0.6

 

0.6

 

 

 

 

metaboliżmu u n-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Newropatija

10.1

 

0.0

 

9.8

 

0.6

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

ħafna

 

Sensittiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema nervuża

 

Komuni

 

 

Tibdil fit-

7.7

 

0.0***

 

6.1

 

0.0***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

togħma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-

 

Komuni

 

 

Konġuntivite

5.4

 

0.0

 

0.6

 

0.0

 

 

 

 

għajnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijarrea

16.7

 

3.6

 

8.0

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimettar

56.5

 

10.7

 

49.7

 

4.3

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

Stomatite/

23.2

 

3.0

 

6.1

 

0.0

 

 

 

 

Disturbi

 

ħafna

 

 

Farinġite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tqallih

82.1

 

11.9

 

76.7

 

5.5

 

 

 

 

gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anoressija

20.2

 

1.2

 

14.1

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stitikezza

11.9

 

0.6

 

7.4

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

Dispepsja

5.4

 

0.6

 

0.6

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

Komuni

 

 

Rash

16.1

 

0.6

 

4.9

 

0.0

 

 

 

 

u fit-tessuti ta’

 

ħafna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alopeċja

11.3

 

0.0***

 

5.5

 

0.0***

 

 

 

 

taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żieda fil-

10.7

 

0.6

 

9.8

 

1.2

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

 

krejatinina

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kliewi u fis-

 

 

 

Tnaqqis fit-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħafna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema awrinarja

 

 

 

16.1

 

0.6

 

17.8

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

tneħħija tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krejatinina**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġenerali u

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kondizzjonijiet

 

ħafna

 

 

Għeja

47.6

 

10.1

 

42.3

 

9.2

 

 

 

 

ta’ mnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Irreferi għal verżjoni 2 tas- CTC ta' l-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer għal kull grad ta’ tossiċità ħlief għat-terminu “tnaqqis fit-tneħħija tal-krejatinina”

**li ġejja mit-terminu “renali/ġenito-awrinarji oħrajn”.

***Skont is-CTC (v2.0; NCI 1998) ta’ l-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer, it-tibdil fit-togħma u l- alopeċja għandhom jiġu rrapportati biss bħala Grad 1 jew 2.

Għall-iskopijiet ta’ din it-tabella ntuża limitu ta’ 5% sabiex jiġi nklużi kull avveniment li min kien qed jirrapporta ikkonsidra li kien hemm xi konnessjoni possibbli ma’ pemetrexed u cisplatin.

Tossiċitajiet CTC klinikament rilevanti li ġew irrapportati f’ ≥ 1% u ≤ 5% (komuni) tal-pazjenti li ntgħażlu bl-addoċċ biex jirċievu cisplatin u pemetrexed jinkludu: insuffiċjenza renali, infezzjoni, deni, newtropenja bid-deni, żieda fl-AST,ALT u GGT, urtikarja, u uġigħ fis-sider.

Tossiċitajiet CTC klinikament rilevanti li ġew irrapportati f’< 1% (mhux komuni) tal-pazjenti li ntgħażlu bl-addoċċ biex jirċievu cisplatin u pemetrexed jinkludu arritmja u newropatija motorja.

It-tabella hawn taħt tati l-frekwenza u s-severità ta’ l-effetti mhux mixtieqa li ġew irrapportati f’>5% tal-265 pazjent li ntgħażlu b’mod arbitrarju biex jirċievu pemetrexed waħdu b’supplimentazzjoni ta’ folic acid u vitamina B12 u 276 pazjent li ntgħażlu bl-addoċċ biex jirċievu docetaxel waħdu. Il-pazjenti kollha kellhom dijanjosi ta’ kanċer tal-pulmun mhux b’ċelluli żgħar lokalment avvanzat jew metastatiku u qabel kienu diġà rċevew il-kimoterapija.

 

 

Sistema tal-

 

 

Frekwenza

 

Avveniment*

Pemetrexed

 

Docetaxel

 

 

 

 

klassifika ta’ l-

 

 

 

 

 

N = 265

 

N = 276

 

 

 

 

organi

 

 

 

 

 

Kull grad

 

Grad ta’

 

Kull grad

 

Grad ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta’

 

tossiċità

 

Ta’

 

tossiċità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tossiċità

 

3 – 4

 

tossiċità

 

3 – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

(%)

 

(%)

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fin-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newtrofili /

10.9

 

5.3

 

45.3

 

40.2

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Komuni

 

granuloċiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demm u tas-

 

ħafna

 

12.1

 

4.2

 

34.1

 

27.2

 

 

 

 

 

 

lewkoċiti

 

 

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fl-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

19.2

 

4.2

 

22.1

 

4.3

 

 

 

 

 

 

 

emoglobina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Tnaqqis fil-

8.3

 

1.9

 

1.1

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

plejtlits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijarrea

12.8

 

0.4

 

24.3

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimettar

16.2

 

1.5

 

12.0

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Stomatite/

14.7

 

1.1

 

17.4

 

1.1

 

 

 

 

Disturbi gastro-

 

 

Farinġite

 

 

 

 

 

 

 

 

ħafna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intestinali

 

 

Tqallih

30.9

 

2.6

 

16.7

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anoressija

21.9

 

1.9

 

23.9

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Stitikezza

5.7

 

0.0

 

4.0

 

0.0

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

 

Żieda fl-SGPT

7.9

 

1.9

 

1.4

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

(ALT)

 

 

 

 

 

 

 

fwied u fil-

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żieda fl-SGOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marrara

 

 

 

6.8

 

1.1

 

0.7

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

(AST)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Komuni

 

Raxx/ twaqqigħ

14.0

 

0.0

 

6.2

 

0.0

 

 

 

 

ġilda u fit-

 

ħafna

 

ta' qxur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tessuti ta’ taħt il-

 

Komuni

 

Prurite

6.8

 

0.4

 

1.8

 

0.0

 

 

 

 

 

 

Alopeċja

6.4

 

0.4**

 

37.7

 

2.2**

 

 

 

 

ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Komuni

Għeja

34.0

 

5.3

 

35.9

 

5.4

 

 

 

 

ġenerali u

 

Ħafna

 

 

 

 

 

 

 

kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ mnejn

 

Komuni

 

Deni

8.3

 

0.0

 

7.6

 

0.0

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Irreferi għal verżjoni 2 tas-CTC ta' l-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer għal kull grad ta’ tossiċità.

**Skont is-CTC (v 2.0; NCI 1998) ta’ l-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer, l-alopeċja għandha tiġi rrapportata biss bħala Grad 1 jew 2.

Għall-iskopijiet ta’ din it-tabella ntuża limitu ta’ 5% sabiex jiġi inkluż kull avveniment li min kien qed jirrapporta ikkunsidra li kien hemm xi konnessjoni possibbli ma’ pemetrexed.

Tossiċitajiet CTC klinikament rilevanti li ġew irrapportati f’ > 1% u < 5% (komuni) tal-pazjenti li ntgħażlu bl-addoċċ biex jirċievu pemetrexed jinkludu: infezzjoni mingħajr newtropenja newtropenja bid-deni, reazzjoni allerġika/sensittivita aċċessiva, żieda fil-krejatinina, newropatija motorja, newropatija sensittiva, eritema multiforme u wġigħ addominali.

Tossiċitajiet CTC klinikament rilevanti li ġew irrapportati f’< 1% (mhux komuni) tal-pazjenti li ntgħażlu bl-addoċċ biex jirċievu pemetrexed jinkludu arritmji supraventrikulari.

Tossiċitajiet ta’ laboratorju klinikament rilevanti ta’ Grad 3 u Grad 4 kienu simili bejn ir-riżultati integrati ta’ Fażi 2 minn tliet studji ta’ pemetrexed bħala mediċina weħidha (n = 164) u l-istudju ta’ Fażi 3 ta’ pemetrexed bħala mediċina weħidha deskritta hawn fuq bl-eċċezzjoni ta’ newtropenja (12.8% kontra 5.3%, rispettivament) u ż-żieda fl-alanine aminotransferase (15.2% konta 1.9%, rispettivament). Wisq probabbli dawn id-differenzi kienu minħabba d-differenzi fil-popolazzjoni tal- pazjenti, peress li l-istudji ta’ Fażi 2 kienu jinkludu kemm pazjenti li qatt ma kienu rċevew xi kimoterapija kif ukoll pazjenti b’kanċer tas-sider li kienu digà rċevew ħafna kimoterapija u li diġà kellhom metastasi tal-fwied u/jew testijiet tal-funzjoni tal-fwied b’livelli tal-linja bażi anormali.

It-tabella hawn taħt tati l-frekwenza u s-severità ta’ l-effetti mhux mixtieqa li huma kkunsidrati possibbilment relatati ma' l-mediċina taħt studju u li ġew irrapportati f’>5% ta' 839 pazjent b'NSCLC li b’mod arbitrarju ntgħażlu biex jirċievu cisplatin u pemetrexed u 830 pazjent b'NSCLC li b’mod arbitrarju ntgħażlu biex jirċievu cisplatin u gemcitabine. Il-pazjenti kollha rċevew it-terapija taħt studju bħala kura inizjali għal kanċer tal-pulmun mhux b’ċelluli żgħar (NSCLC) lokalment avanzat jew metastatiku u l-pazjenti fiż-żewġ gruppi ta' kura kellhom supplimentazzjoni sħiħa ta’ folic acid u vitamina B12.

 

 

Sistema tal-

 

Frekwenza

 

Avveniment**

Pemetrexed/

 

Gemcitabine/

 

 

 

 

klassifika ta’ l-

 

 

 

 

cisplatin

 

cisplatin

 

 

 

 

organi

 

 

 

 

(N = 839)

 

(N = 830)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kull

 

Grad ta’

 

Kull

 

Grad ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grad

 

tossiċità

 

grad

 

tossiċità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’

 

3 - 4

 

ta’

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tossiċità

 

(%)

 

tossiċità

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fl-

33.0*

 

5.6*

 

45.7*

 

9.9*

 

 

 

 

 

 

 

 

emoglobina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fin-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

Komuni

 

newtrofili/

29.0*

 

15.1*

 

38.4*

 

26.7*

 

 

 

 

demm u tas-

ħafna

 

granuloċiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema limfatika

 

 

 

Tnaqqis fil-

17.8

 

4.8*

 

20.6

 

7.6*

 

 

 

 

 

 

 

 

lewkoċiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-

10.1*

 

4.1*

 

26.6*

 

12.7*

 

 

 

 

 

 

 

 

plejtlits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newropatija

8.5*

 

0.0*

 

12.4*

 

0.6*

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

sensittiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema nervuża

 

 

Tibdil fit-

8.1

 

0.0***

 

8.9

 

0.0***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

togħma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tqalligħ

56.1

 

7.2*

 

53.4

 

3.9*

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimettar

39.7

 

6.1

 

35.5

 

6.1

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Anoressija

26.6

 

2.4*

 

24.2

 

0.7*

 

 

 

 

 

 

 

Stitikezza

21.0

 

0.8

 

19.5

 

0.4

 

 

 

 

Disturbi

 

ħafna

 

Stomatite/

13.5

 

0.8

 

12.4

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

Farinġite

 

 

 

 

 

 

 

gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijarrea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mingħajr

12.4

 

1.3

 

12.8

 

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

kolostomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Dispepsja/qrusa

5.2

 

0.1

 

5.9

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ta' l-istonku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

Komuni

Alopeċja

11.9*

 

0***

 

21.4*

 

0.5***

 

 

 

 

ħafna

 

 

 

 

 

 

 

u fit-tessuti ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raxx/twaqqigħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taħt il-ġilda

 

Komuni

 

6.6

 

0.1

 

8.0

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

ta' qxur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Komuni

 

Żieda fil-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kliewi u fis-

 

ħafna

 

krejatinina

10.1*

 

0.8

 

6.9*

 

0.5

 

 

 

 

sistema awrinarja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u kondizzjonijiet

 

ħafna

 

Għeja

42.7

 

6.7

 

44.9

 

4.9

 

 

 

 

ta' mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valuri P <0.05 meta tqabbel pemetrexed/cisplatin ma' gemcitabine/cisplatin, permezz tal-Fisher Exact test.

**Irreferi għas-CTC (v 2.0; NCI 1998) ta’ l-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer għal kull Grad ta’

Tossiċità.

*** Skont is-CTC (v 2.0; NCI 1998)ta’ l-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer, it-tibdil fit-togħma u l- alopeċja għandhom jiġu rrapportati bħala Grad 1 jew 2 biss.

Għall-iskopijiet ta’ din it-tabella ntuża limitu ta’ 5% sabiex jiġu nklużi kull avveniment li min kien qed jirrapporta kkonsidra li kien hemm xi konnessjoni possibbli ma’ pemetrexed u cisplatin.

Tossiċitajiet klinikament rilevanti li ġew irrapportati f’ ≥ 1% u ≤5% (komuni) tal-pazjenti li ntgħażlu bl-addoċċ biex jirċievu cisplatin u pemetrexed jinkludu: żieda fl-AST, żieda fl-ALT, infezzjoni,

newtropenja bid-deni, insuffiċjenza renali, deni, diżidratazzjoni, konġuntivite u tnaqqis fit-tneħħija ta' krejatinina.

Tossiċitajiet klinikament rilevanti li ġew irrapportati f’< 1% (mhux komuni) tal-pazjenti li b’mod arbitrarju ntgħażlu biex jirċievu cisplatin u pemetrexed jinkludu: żieda fil-GGT, uġigħ fis-sider, arritmja, u newropatija motorja.

Tossiċitajiet klinikament rilevanti skond is-sess,kienu simili għall-popolazzjoni totali f’pazjenti li rċevew pemetrexed flimkien ma’ cisplatin.

It-tabella hawn taħt tipprovdi l-frekwenza u s-severità tal-effetti mhux mixtieqa li huma maħsuba li jistgħu jkunu relatati mal-mediċina taħt studju u li ġew irrapportati f’>5 % tat-800 pazjent li b’mod arbitrarju ġew magħżula biex jirċievu pemetrexed bħala sustanza waħidha u l-402 pazjenti li b’mod arbitrarju ġew magħżula biex jirċievu plaċebo fl-istudji ta’ manteniment (JMEN: N=663) u tat- tkomplija ta’ manteniment b’pemetrexed (PARAMOUNT: N=539), b’pemetrexed bħala sustanza waħidha. Il-pazjenti kollha kienu ddijanjostikati li kellhom NSCLC fi Stadju IIIB je IV u li diġà kienu rċevew kemoterapija bbażata fuq il-platinum. Il-pazjenti fiż-żewġ fergħat tal-istudju ġew mogħtija l- folic acid u l-vitamina B12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemetrexed***

 

Placebo***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 800)

 

(N = 402)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad

 

Kull

 

Grad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kull

 

ta’

 

grad

 

ta’

 

 

Sistema tal-

 

 

 

 

 

 

 

grad

 

tossiċit

 

ta’

 

tossiċit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’

 

à

 

tossiċit

 

à

 

 

klassifika ta’ l-

 

 

Frekwenza*

 

 

Avveniment**

 

tossiċità

 

3 - 4

 

à

 

3 - 4

 

 

organi

 

 

 

 

 

(%)

 

(%)

 

(%)

 

(%)

 

 

 

 

 

Komuni

 

Tnaqqis fl-

18.0

 

4.5

 

5.2

 

0.5

 

 

Disturbi fid-

 

ħafna

 

emoglobina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demm u fis-

 

 

 

 

5.8

 

1.9

 

0.7

 

0.2

 

 

 

 

 

 

lewkoċiti

 

 

 

 

 

sistema limfatika

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fin-

8.4

 

4.4

 

0.2

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newtrofili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Komuni

 

Newropatija-

7.4

 

0.6

 

5.0

 

0.2

 

 

sistema nervuża

 

 

sensorjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Tqalligħ

17.3

 

0.8

 

4.0

 

0.2

 

 

Disturbi

 

ħafna

 

Anoressija

12.8

 

1.1

 

3.2

 

0.0

 

 

gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Rimettar

8.4

 

0.3

 

1.5

 

0.0

 

 

 

 

 

 

Mukosite/stomatite

6.8

 

0.8

 

1.7

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

 

 

Żieda fl-ALT

6.5

 

0.1

 

2.2

 

0.0

 

 

 

 

 

 

(SGPT)

 

 

 

 

 

fwied u fil-

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żieda fl-AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marrara

 

 

 

 

5.9

 

0.0

 

1.7

 

0.0

 

 

 

 

 

 

(SGOT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

 

 

Raxx/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u fit-tessuti ta’

 

Komuni

 

8.1

 

0.1

 

3.7

 

0.0

 

 

 

 

deskwamazzjoni

 

 

 

 

 

taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali

Komuni

Għeja

24.1

5.3

10.9

0.7

ħafna

u kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

 

Uġigħ

7.6

0.9

4.5

0.0

ta' mnejn

Komuni

jingħata

 

 

 

 

 

Edima

5.6

0.0

1.5

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Komuni

Disturbi fil-

7.6

0.9

1.7

0.0

kliewi

kliewi****

Abbrevjazzjonijiet: ALT = alanine aminotransferase; AST = aspartate aminotransferase; CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Event; NCI = National Cancer Institute; SGOT = serum glutamic oxaloacectic aminotransferase; SGPT = serum glutamic pyruvic aminotransferase.

*Definizzjoni tat-termini ta’ frekwenza: Komuni ħafna- ≥ 10%; Komuni - > 5% and < 10%. Għall- iskop ta’ din it-tabella, ġie użat livell minimu ta’ 5% biex jiġu inklużi dawk l-avvenimenti kollha li l-awtur ħaseb li setgħu kellhom relazzjoni ma’ pemetrexed.

**Irriferi għall-Kriterji NCI CTCAE (Verżjoni 3.0; NCI 2003) għal kull grad ta’ tossiċità. Ir-rati ta’ rappurtaġġ li jidhru huma skont il-verżjoni 3.0 tas-CTCAE.

***It-tabella tar-reazzjonijiet avversi unifikati tikkombina r-riżultati tal-istudji ta’ manteniment b’pemetrexed JMEN (N=663) u tat-tkomplija ta’ manteniment b’pemetrexed PARAMOUNT (N=539)

****Terminu li jiġbor kollox u jinkludi żieda fil-kreatinina fis-serum/demm, tnaqqis fir-rata ta’ filtrazzjoni glomerulari, insuffiċjenzi renali u renali/ġenitourinarji-oħrajn.

Tossiċità CTC klinikament rilevanti ta’ kwalunkwe grad li ġiet irrapportata f’ ≥ 1% u ≤ 5% (komuni) tal-pazjenti li b’mod arbitrarju ġew magħżula biex jirċievu pemetrexed jinkludu: newtropinja bid-deni, infezzjoni, tnaqqis fil-plejtlits, dijarea, stitikezza, alopeċja, ħakk, deni (fin-nuqqas ta’ newtropinja), mard fis-superfiċji tal-għajn (inkluża l-konġuntivite), żieda fit-tixrid ta’ dmugħ, sturdament u newropatija motorja.

Tossiċità CTC klinikament rilevanti li ġiet irrapportata f’ < 1% tal-pazjenti li b’mod arbitrarju ġew magħżula biex jirċievu pemetrexed jinkludu: reazzjoni allerġika/sensittività eċċessiva, eritema multiforme, arritmja supraventrikulari u emboliżmu pulmunarju.

Ġiet eżaminata s-sigurtà ta’ dawk il-pazjenti li b’mod arbitrarju ġew magħżula biex jirċievu pemetrexed (N=800). L-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi ġiet analizzata f’pazjenti li rċevew ≤ 6 ċikli ta’ manteniment b’pemetrexed (N=519), u mqabbla mal-pazjenti li rċevew > 6 ċikli ta’ pemetrexed

(N=281). B’espożizzjoni itwal ġew osservati żidiet fir-reazzjonijiet avversi (kull grad).Ġiet osservata, wisq probabbli kkawżata mill-mediċina taħt studju, żieda fl-inċidenza ta’ newtropinja ta’ Grad 3/4 b’espożizzjoni itwal għal pemetrexed (≤6 ċikli: 3.3%, > 6 ċikli: 6.4%: p=0.046). Ma dehru ebda differenzi statistikament sinifikanti fir-reazzjonijiet individwali avversi oħra ta’ Grad 3/4/5 b’espożizzjonijiet itwal.

Avvenimenti serji ċerebrovaskulari u kardjovaskulari, li jinkludu infart mijokardijaku angina pectoris, inċident ċerebrovaskulari u attakk iskemiku tranżitorju ġew irrapportati mhux frekwentement matul l- istudji kliniċi b’pemetrexed, ħafna drabi meta ngħata ma’ sustanza ċitotossika oħra. Ħafna mill- pazjenti li fuqhom ġew osservati dawn l-avvenimenti diġà kellhom fatturi ta’ riskju kardjovaskulari.

Każijiet rari ta’ epatite, potenzjalment serji, ġew irrapportati matul l-istudji kliniċi b’pemetrexed.

Panċitopenja ġiet irrapportata mhux frekwentement matul l-istudji kliniċi b’pemetrexed.

Fi studji kliniċi, b’mod mhux komuni, ġew irrapportati każijiet ta’ kolite (li jinkludu fsada intestinali u rettali, xi kultant fatali, perforazzjoni intestinali, nekrożi intestinali u tiflite), f’pazjenti kkurati b’pemetrexed.

Fi studji kliniċi, b’mod mhux komuni, ġew irrapportati każijiet ta’ pulmonite interstizjali b’insuffiċjenza respiratorja, xi kultant fatali, f’pazjenti kkurati b’pemetrexed.

Każijiet mhux komuni ta’ edima ġew irraportati f’pazjenti kkurati b’pemetrexed.

Esofaġite/esofaġite kawża tar-radjazzjoni giet irrapportata b’mod mhux komuni waqt studji kliniċi b’pemetrexed.

Sepsis, xi kultant fatali, ġie rrapportat b’mod komuni f’studji kliniċi b’pemetrexed.

Waqt sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, ġew irrapportati dawn ir-reazzjonijiet avversi f’pazjenti kkurati b’pemetrexed:

Każijiet mhux komuni ta’ insuffiċjenza renali akuta ġew irrapportati meta ntuża pemetrexed waħdu jew flimkien ma’ sustanzi kimoterapewtiċi oħra (ara sezzjoni 4.4).

Każijiet mhux komuni ta’ pulmonite kawża ta’ radjazzjoni ġew irrapportati f’pazjenti li ġew mogħtija r-radjazzjoni qabel, waqt jew wara l-kura b’pemetrexed (ara sezzjoni 4.4).

B’mod rari ġew irrapportati każijiet fejn reġgħu dehru l-effetti tar-radjazzjoni f’pazjenti li kienu rċevew ir-radjoterapija qabel (ara sezzjoni 4.4) .

B’mod mhux komuni ġew irrapportati każijiet ta’ iskemija periferali li xi kultant waslu għal nekrożi fl- estremitajiet.

Ġew irrapportati każijiet rari ta’ kundizzjonijiet tat-tip bullożi li jinkludu s-sindromu ta’ Stevens- Johnson u Toxic epidermal necrolysis li f’xi każijiet kienu fatali.

B’mod rari, f’pazjenti kkurati b’pemetrexed, ġiet irrapportata l-anemija emolitika kkawżata mis- sistema immunitarja stess.

B’mod rari, ġew irrapportati każijiet ta’ xokk anafilattiku.

Edima eritematoża, l-iżjed tar-riġlejn, giet irrapportata b'frekwenza mhux magħrufa.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi ta’ doża eċċessiva li ġew irrapportati jinkludu: newtropenja, anemija, tromboċitopenja, mukożite, polinewropatija sensittiva, u raxx. Komplikazzjonijiet mistennija ta’ doża eċċessiva jinkludu: soppressjoni tal-mudullun kif jixhdu n-newtropenja, t-tromboċitopenja u l-anemija. Barra minn hekk,jista’ jkun hemm, infezzjoni kemm bid-deni jew mingħajr deni, dijarrea, u/jew mukożite.

Fl-eventwalità ta’ suspett ta’ xi doza eċċessiva, il-pazjenti jridu jinżammu taħt osservazzjoni u jittieħdilhom l-għadd tad-demm u għandhom jirċievu terapija ta’ support kif xieraq. Fit-trattament ta’ doża eċċessiva ta’ pemetrexed għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta’ calcium folinate/ folinic acid.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: analogi ta’ folic acid, Kodiċi ATC: L01BA04

ALIMTA (pemetrexed) hija sustanza antifolatika, antikanċeroġenika u għandu iżjed minn obbjettiv wieħed. Taħdem billi tfixkel proċessi metaboliċi kruċjali li jiddipendu mill-folat u li huma essenzjali għar-replikazzjoni taċ-ċelluli.

Studji in vitro wrew li pemetrexed jaġġixxi bħala antifolat b’iżjed minn objettiv wieħed billi jinibbixxi thymidylate synthase (TS), dihydrofolate reductase (DHFR), u glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT), li huma enzimi dipendenti fuq il-folat u huma kruċjali għall-bijosintesi de novo tan-nukleotidi thymidine u purine.Pemetrexed jittieħed ġewwa ċ-ċelluli permezz taż-zewġ sistemi tat-trasport, it-trasportatur ta’ folat ridott u proteina fil-membrana li jeħel magħha l-folat. La darba jkun fiċ-ċellula, pemetrexed jiġi konvertit malajr u b’mod effiċjenti f’forom ta’ poliglutamati permezz ta’ l-enzima folylpolyglutamate synthetase. Il-forom poliglutamati jinżammu fiċ-ċelluli u fil- fatt huma inibituri aktar potenti ta’ TS u GARFT. Il-poliglutamazzjoni hija proċess dipendenti fuq iż-

żmien u l-konċentrazzjoni u sseħħ f’ċelluli tat-tumur u fuq skala iżgħar f’tessuti normali. Ġewwa ċ-

ċelluli, il-metaboliti poliglutamati għandhom half-life itwal li jwassal biex l-azzjoni tal-mediċina fiċ-

ċelluli malinni ddum aktar.

L-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jigu ppresentati r-riżultati tal-istudji b’ALIMTA f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fl-indikazzjonijiet li għalihom hija awtorizzata (ara sezzjoni 4.2)

Effikaċja klinika

Mesoteljoma

EMPHACIS, studju ta’ fażi 3, single-blind, magħmul f’ħafna ċentri, randomised,b’ALIMTA flimkien ma’ cisplatin kontra cisplatin, f’pazjenti b’mesoteljoma plewrali malinna u li ma kienu ħadu ebda kimoterapija oħra,wera li pazjenti kkurati b’ALIMTA u cisplatin kellhom medjan ta’ vantaġġ ta’ sopravivenza klinikament sinifikanti ta’ 2.8 xhur fuq pazjenti li rċevew cisplatin waħdu.

Matul l-istudju, sabiex titnaqqas it-tossiċità, ġew introdotti mat-terapija tal-pazjenti, folic acid f’doża baxxa u l-vitamina B12 bħala supplimentazzjoni. L-analiżi primarja ta’ dan l-istudju saret fuq il- popolazzjoni kollha ta’ pazjenti li ntgħażlu bl-addoċċ għal fergħa ta’ kura fejn ingħatat il-mediċina taħt studju (mgħażula bl-addoċċ u kkurati). Analiżi ta’ sottogrupp saret fuq pazjenti li rċevew folic acid u l-vitamina B12 bħala supplimentazzjoni matul il-kors kollu tat-terapija taħt studju (mogħtija suppliment tul it-terapija kollha). Sommarju tar-riżultati ta’ dawn l-analiżi ta’ effikaċja jidher fit- tabella hawn taħt:

Effikaċja ta’ ALIMTA ma’ cisplatin vs. cisplatin f’mesoteljoma plewrali malinna

 

Pazjenti magħżula b’mod

Pazjenti mogħtija

 

arbitrarju u kkurati

suppliment tul it-terapija

 

 

 

kollha

Parametru ta’ effikaċja

ALIMTA/

Cisplatin

ALIMTA/

Cisplatin

 

cisplatin

 

cisplatin

 

 

(N = 226)

(N = 222)

(N = 168)

(N = 163)

Sopravivenza globali medjana (xhur)

12.1

9.3

13.3

10.0

(95 % CI)

(10.0 - 14.4)

(7.8 - 10.7)

(11.4 - 14.9)

(8.4 - 11.9)

Log Rank p-value*

0.020

0.051

Żmien medjan fil-progress tat-tumur

5.7

3.9

6.1

3.9

(xhur)

 

 

 

 

(95 % CI)

(4.9 - 6.5)

(2.8 - 4.4)

(5.3 - 7.0)

(2.8 - 4.5)

Log Rank p-value*

0.001

0.008

Żmien sal-falliment fil-kura (xhur)

4.5

2.7

4.7

2.7

(95 % CI)

(3.9 - 4.9)

(2.1 - 2.9)

(4.3 - 5.6)

(2.2 - 3.1)

Log Rank p-value*

0.001

0.001

Ir-rata ta’ rispons globali**

41.3 %

16.7 %

45.5 %

19.6 %

(95 % CI)

(34.8 - 48.1)

(12.0 - 22.2)

(37.8 - 53.4)

(13.8 - 26.6)

Fisher’s exact p-value*

< 0.001

< 0.001

Abbrevjazzjoni: CI = Intervall ta’ Kunfidenza

*p-value jirreferi għat-tqabbil ta’ bejn iż-żewġ fergħat

**Fil-fergħa ta’ ALIMTA/cisplatin, ntgħażlu bl-addoċċ u kkurati (N = 225) u mogħtija

suppliment tul it-terapija kollha (N = 167)

Titjib statistikament sinifikanti fis-sintomi klinikament rilevanti (uġigħ u qtugħ ta’ nifs) assoċjati ma’ mesoteljoma plewrali malinna kien dimonstrat fil-fergħa ta’ ALIMTA/cisplatin (212-il pazjent) meta kkomparat mal-fergħa ta’ cisplatin waħdu (218-il pazjent) meta ġie użat il-Lung Cancer Symptom Scale.Differenzi statistikament sinifikanti kienu osservati wkoll fit-testijiet tal-funzjoni tal- pulmun. Is-separazzjoni bejn iż-żewġ fergħat ta’ kura seħħet minħabba titjib fil-funzjoni tal-pulmun fil-fergħa ta’ ALIMTA/cisplatin u deterjorazzjoni fuq medda ta’ żmien fil-funzjoni tal-pulmun fil- fergħa ta’ kontroll.

L-informazzjoni hija limitata f’pazjenti b’mesoteljoma plewrali malinna ikkurati b’ALIMTA waħdu. Bħala mediċina weħidha ALIMTA kienet studjata, f’64 pazjent b’mesoteljoma plewrali malinna u li ma kienu ħadu ebda kimoterapija oħra, f’doża ta’ 500 mg/m2. Il-rata ta’ respons globali kienet ta’ 14.1%.

NSCLC, it-tieni linja ta’ kura

Studju ta’ Fażi 3, open-label, randomised,magħmul f’ħafna ċentri b’ALIMTA kontra docetaxel f’pazjenti b’NSCLC lokalment avvanzat jew metastatiku wara kimoterapija preċedenti, wera żminijiet medjani ta’ sopravivenza ta’ 8.3 xhur f’pazjenti kkurati b’ALIMTA (Popolazzjoni bl-Intenzjoni Li

Jiġu Kkurati(ITT) , n = 283) u 7.9 xhur f’pazjenti kkurati b’docetaxel (ITT n = 288). Il -kemoterapija li ngħatat qabel ma kinitx tinkludi l-ALIMTA. Analiżi ta’ l-impatt ta' l-istoloġija ta' NSCLC fuq is- sopravivenza totali wriet id-differenzi ta’ ALIMTA kontra docetaxel għal kull tip ta’ istoloġija minbarra l-istoloġiji li fil-biċċa l-kbira tagħhom kienu tat-tip squamous (n=399, 9.3 kontra 8.0 xhur, HR aġġustat = 0.78; 95% CI =0 .61-1.00, p = 0.047) u istoloġija ta’ karċinoma b’tip ta’ ċellula squamous (n=172, 6.2 kontra 7.4 xhur, HR aġġustat = 1.56; 95% CI =1.08-2.26, p = 0.018). Ma ġewx osservati differenzi klinikament relevanti fil-profil ta' sigurtà ta' ALIMTA fis-sottogruppi istoloġiċi.

Informazzjoni klinika limitata, minn studju separat, kkontrollat u, randomised ta' Fażi 3, tissuġġerixxi li l-informazzjoni dwar l-effikaċja (sopravivenza totali, sopravivenza mingħajr progressjoni) għal pemetrexed huma simili bejn il-pazjenti li kienu ġew ikkurati qabel b'docetaxel(n=41) u pazjenti li ma rċevewx kura b'docetaxel qabel (n=540).

Effikaċja ta’ ALIMTA vs docetaxel f’popolazzjoni ITT - NSCLC

 

 

ALIMTA

 

Docetaxel

Żmien ta’ Sopravivenza (xhur)

(n = 283)

 

(n = 288)

Medjan (m)

8.3

7.9

95 % CI għal medjan

(7.0 - 9.4)

(6.3 - 9.2)

HR

 

0.99

95 % CI għal HR

(.82 - 1.20)

Il-valur-P (HR) mhux inferjuri

 

.226

Sopravivenza mingħajr progressjoni (xhur)

(n = 283)

 

(n = 288)

Medjan

2.9

2.9

HR (95 % CI)

0.97 (.82 – 1.16)

Żmien sal-falliment tal-kura (TTTF – xhur)

(n = 283)

 

(n = 288)

Medjan

2.3

2.1

HR (95 % CI)

0.84 (.71 - .997)

Respons (n: eliġibbli għar-respons)

(n = 264)

 

(n = 274)

Persentaġġ ta’ respons (%) (95 % CI)

9.1 (5.9 - 13.2)

8.8 (5.7 - 12.8)

marda stabbli(%)

45.8

46.4

Abbrevjazzjonijiet: CI = intervall ta’ kunfidenza; HR = proporzjon ta’ riskju; ITT = intenzjoni li tikkura; n = daqs tal-popolazzjoni kollha

NSCLC, l-ewwel linja ta’ kura

Studju ta’ Fażi 3, open-label, randomised, magħmul f’ħafna ċentri b’ALIMTA flimkien ma’ cisplatin kontra gemcitabine flimkien ma’ cisplatin f’pazjenti b’kanċer tal-pulmun mhux b’ċelluli żgħar

(NSCLC) lokalment avanzat jew metastatiku (Stadju IIIb jew IV) u li qatt ma ħadu ebda kimoterapija, wera li ALIMTA flimkien ma’ cisplatin (popolazzjoni bl-Intenzjoni Li Tikkura (ITT) n = 862) laħaq l- endpoint primarju u wera effikaċja klinika simili għal gemcitabine flimkien ma’ cisplatin (ITT n=863) fis-sopravivenza totali (proporzjon aġġustat ta’ riskju 0.94; 95% CI = 0.84-1.05). Il-pazjenti kollha inklużi f'dan l-istudju kellhom ECOG performance status ta’ 0 jew 1.

L-analiżi ta’ l-effikaċja primarja kienet ibbażata fuq il-popolazzjoni ITT. Ġew evalwati wkoll l-analiżi ta’ sensittività ta' endpoints ta' effikaċja primarja fil-popolazzjoni Kwalifikata b'Protokoll (PQ). L- analiżi ta’ l-effikaċja fil-popolazzjoni PQ huma konsistenti ma' l-analiżi fil-popolazzjoni ITT u jikkonfermaw li AC m’humiex inferjuri għal GC.

Is-sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) u r-rata ta' rispons totali kienu simili fiż-żewġ fergħat ta' kura: Il-medjan ta’ PFS kien ta’ 4.8 xhur għal ALIMTA flimkien ma’ cisplatin kontra 5.1 xhur għal gemcitabine flimkien ma’ cisplatin (proporzjon aġġustat ta’ riskju 1.04; 95% CI = 0.94-1.15), u r-rata ta' rispons totali kien 30.6% (95% CI = 27.3- 33.9) għal ALIMTA flimkien ma’ cisplatin kontra 28.2% (95% CI = 25.0-31.4) għal gemcitabine flimkien ma’ cisplatin. Id-data tal-PFS ġew parzjalment ikkonfermati minn stħarriġ indipendenti (400/1725 pazjent ġew magħżula b’mod arbitrarju għall- istħarriġ).

L-analiżi ta’ l-impatt ta' l-istoloġija ta' NSCLC fuq is-sopravivenza totali wriet differenzi statistikamet sinifikanti fis-sopravivenza skond il-fergħa ta’ kura, ara t-tabella hawn taħt.

L-Effikaċja ta' ALIMTA + cisplatin vs. gemcitabine + cisplatin fl-linja ta’ kura tal-kanċer tal- pulmun mhux b’ċelluli żgħar– popolazzjoni ITT u sottogruppi istoloġiċi.

Popolazzjoni ITT

Medjan ta' sopravivenza totali f'xhur

Proporzjon

 

 

(95% CI)

 

ta’ riskju

Valur-p

u sottogruppi

 

 

Gemcitabine +

aġġustat

ta'

istoloġiċi

ALIMTA + cisplatin

(HR)

superjorità

cisplatin

 

 

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni ITT

10.3

N=862

10.3

N=863

0.94a

0.259

(N = 1725)

(9.8 – 11.2)

 

(9.6 – 10.9)

 

(0.84 – 1.05)

 

Adenokarċinoma

12.6

N=436

10.9

N=411

0.84

0.033

(N=847)

(10.7 – 13.6)

 

(10.2 – 11.9)

 

(0.71–0.99)

 

 

 

 

 

 

 

Ċellula kbira

10.4

N=76

6.7

N=77

0.67

0.027

(N=153)

(8.6 – 14.1)

 

(5.5 – 9.0)

 

(0.48–0.96)

 

Oħrajn

8.6

N=106

9.2

N=146

1.08

0.586

(N=252)

(6.8 – 10.2)

 

(8.1 – 10.6)

 

(0.81–1.45)

 

Ċellula tat-tip

9.4

N=244

10.8

N=229

1.23

0.050

squamous

 

 

 

 

 

 

(N=473)

(8.4 – 10.2)

 

(9.5 – 12.1)

 

(1.00–1.51)

 

Abbrevjazzjonijiet: CI = intervall ta’ kunfidenza; ITT = intenzjoni li tikkura; N = daqs tal- popolazzjoni kollha

a Statistikament sinifikanti biex ma tkunx inferjuri, bl-intervall ta’ kunfidenza għal HR kollu kemm hu ħafna taħt il-marġni ta' 1.17645 li turi li m’hemmx inferjorità (p <.001).

Dijagrammi Kaplan Meier tas-sopravivenza totali skont l-istoloġija

Survival Probability

1.0

 

Adenocarcinoma

 

 

 

1.0

 

Large Cell Carcinoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

 

 

 

AC

 

0.9

 

 

 

 

AC

0.8

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

GC

Probability

 

 

 

 

GC

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

Survival

0.6

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

Survival Time (months)

Survival Time (months)

Ma dehrux differenzi klinikament rilevanti fil-profil ta’ sigurtà ta’ Alimta flimkien ma’ cisplatin fis- sottogruppi ta’ istoloġija.

Pazjenti kkurati b'ALIMTA u cisplatin kellhom bżonn ta' anqas trasfużjonijiet (16.4% kontra 28.9%, p<0.001), trasfużjonijiet ta' ċelluli ħomor tad-demm (16.1% kontra 27.3%, p<0.001) u trasfużjonijiet ta' plejtlits (1.8% kontra 4.5%, p=0.002). Il-pazjenti kellhom bżonn ukoll ta' anqas għotjiet ta' erythropoietin/darbopoietin (10.4% kontra 18.1%, p<0.001), G-CSF/GM-CSF (3.1% kontra 6.1%, p=0.004), u preparazzjonijiet ta' ħadid (4.3% kontra 7.0%, p=0.021).

NSCLC, kura ta’ manteniment

JMEN

Studju ta’ Fażi 3 kkontrollat bil-plaċebo, open-label, magħmul f’ħafna ċentri u b’mod arbitrarju

(JMEN), qabbel l-effikaċja u s-sigurtà ta’ kura ta’ manteniment b’ ALIMTA flimkien mal-aħjar kura ta’ sosteniment (AKS) (n = 441) ma’ dik ta’ plaċebo flimkien ma’ AKS (n = 222) f’pazjenti b’Kanċer tal-Pulmun Mhux b’Ċelluli Żgħar (NSCLC) lokalment avanzat (Stadju IIIB) jew metastatiku (Stadju IV) u li magħmlux progress wara 4 ċikli ta’ kura doppja (doublet) tal-ewwel linja li kien fiha Cisplatin jew Carboplatin flimkien ma’ Gemcitabine, Paclitaxel jew Docetaxel. Kura doppja tal-ewwel linja li kien fiha Alimta ma kinitx inkluża. Il-pazjenti kollha inklużi f’dan l-istudju kellhom stat ta’ għemil

ECOG ta’ 0 jew 1. Il-pazjenti rċevew kura ta’ manteniment sakemm ma kienx hemm progress fil- marda. L-effikaċja u s-sigurtà bdew jiġu kkalkulati minn meta bdiet l-għażla b’mod arbitrarju wara li ntemmet l-ewwel linja (l-induzzjoni) ta’ kura. Il-pazjenti rċevew medjan ta’ 5 ċikli ta’ kura ta’ manteniment b’ALIMTA u 3.5 ċikli ta’ plaċebo. Kien hemm total ta’ 213-il pazjent (48.3%) li temmew ≥ 6 ċikli u total ta’ 103 pazjenti (23.4%) li temmew ≥ 10 ċikli ta’ kura b’ALIMTA.

L-istudju laħaq ir-riżultat primarju tiegħu u wera titjib statistikament sinifikanti fil-PFS fil-fergħa ta’

Alimta fuq dik il-fergħa ta’ plaċebo (n = 581, popolazzjoni analizzata indipendentement; medjan ta’ 4.0 xhur u 2.0 xhur, rispettivament) (hazard ratio = 0.60, 95% CI = 0.49-0.73,p < 0.00001). Analiżi indipendenti tar-radjografiji tal-pazjenti kkonfermat ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-investigatur dwar

il-PFS. Il-medjan tal-OS tal-popolazzjoni in ġenerali (n= 663) kien ta’ 13.4 xhur għall-fergħa ta’ ALIMTA u ta’ 10.6 xhur għall-fergħa tal-plaċebo, hazard ratio= 0.79 (95% CI = 0.65 - 0.95;

p = 0.01192).

Konsistenti ma’ studji oħra ta’ ALIMTA, f’JMEN ġiet osservata differenza fl-effikaċja skont l- istoloġija tal-NSCLC. Għal pazjenti b’NSCLC minbarra dwak fejn l-istoloġija turi li ċ-ċelluli huma l- iżjed tat-tip squamous (n= 430, popolazzjoni analizzata indipendentement), il-medjan tal-PFS kien ta’

4.4xhur għall-fergħa ta’ALIMTA u ta’ 1.8 xhur għall-fergħa tal-plaċebo, hazard ratio = 0.47, 95 % CI

=0.37-0.60,p= 00001. Il-medjan tal-OS għal pazjenti b’NSCLC minbarra dwak fejn l-istoloġija turi li ċ-ċelluli huma l-iżjed tat-tip squamous (n= 481) kien ta’ 15.5 xhur għall-fergħa ta’ ALIMTA u ta’

10.3xhur għall-fergħa tal-plaċebo (hazard ratio = 0.70, 95% CI = 0.56-0.88, p=0.002). Meta tinkludi l- fażi tal-induzzjoni l-medjan tal-OS għal pazjenti b’NSCLC minbarra dwak fejn l-istoloġija turi li ċ- ċelluli huma l-iżjed tat-tip squamous kien ta’ 18.6 xhur għall-fergħa ta’ ALIMTA u ta’ 13.6 xhur għall-fergħa tal-plaċebo (hazard ratio =0.71, 95% CI = 0.56-0.88, p = 0.002).

Ir-riżultati tal-PFS u l-OS f’pazjenti b’istoloġija ta’ squamous cell ma jindikaw ebda vantaġġ ta’ ALIMTA fuq plaċebo.

Bejn is-sottogruppi ta’ istoloġija ma ġew osservati ebda differenzi klinikament rilevanti fil-profil ta’ sigurtà ta’ ALIMTA.

JMEN: Dijagrammi Kaplan Meier ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) u sopravivenza totali ALIMTA kontra plaċebo f’pazjenti b’ NSCLC minbarra dwak fejn li stoloġija turi li ċ-ċelluli huma l-iżjed tat-tip squamous:

Sopravivenza Mingħajr Progressjoni

Sopravivenza Totali

PFS Probability

1.0

 

 

 

 

1.0

 

 

 

Pemetrexed

 

 

0.9

 

Pemetrexed

 

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placebo

 

 

 

0.8

 

Placebo

 

Probability

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

Survival

0.6

 

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFS Time (months)

 

 

 

 

Survival Time (months)

 

 

PARAMOUNT

Studju ta’ Fażi 3 kkontrollat bil-plaċebo, double-blind, magħmul f’ħafna ċentri u b’mod arbitrarju

(JMEN), qabbel l-effikaċja u s-sigurtà ta’ kura ta’ tkomplija ta’ manteniment b’ ALIMTA flimkien ma’ BSC (n=359) ma’ dik ta’ plaċebo flimkien ma’ BSC (n=180) f'pazjenti li għandhom kanċer tal- pulmun mhux b'ċelluli żgħar u li jkun lokalment avanzat(Stadju IIIB) jew metastatiku (Stadju IV), ħlief meta l-istoloġija turi li fil-biċċa l-kbira ċ-ċelluli jkunu tat-tip squamous u li ma jwrew ebda progress wara 4 ċikli ta’ kura primarja doppja ta’ ALIMTA flimkien ma’ cisplatin. Mid-939 pazjent li bdew il-kura b’ALIMTA flimkien ma’ cisplatin, 539 pazjent ġew magħżula b’mod arbitrarju biex jieħdu kura ta’ manteniment b’pemetrexed jew plaċebo. Mill-pazjenti li ġew magħżula b’mod arbitrarju, 44.9 % kellhom rispons komplet/parzjali u 51.9 % kellhom rispons ta’ marda stabbli għall- kura inizjali ta’ ALIMTA flimkien ma’ cisplatin. Pazjenti li b’mod arbitrarju ġew magħżula biex jirċievu l-kura ta’ manteniment irid ikollhom stat ta’ għemil ECOG ta’ 0 jew 1. Iż-żmien medjan mill- bidu tal-kura inizjali b’ALIMTA flimkien ma’ cisplatin sal-bidu tal-kura ta’ manteniment kien ta’ 2.96 ta’ xahar kemm fil-fergħa ta’ pemetrexed u kemm fil-fergħa tal-plaċebo. Il-pazjenti li ġew magħżula b’mod arbitrarju rċevew il-kura ta’ manteniment sakemm kien hemm avanz fil-marda. L-effikaċja u s-

sigurtà ġew mkejla minn meta bdiet l-għażla b’mod arbitrarju wara li l-kura primarja (inizjali) kienet kompluta. Pazjenti rċevew medjan ta’ 4 ċikli ta’ kura ta’ manteniment b’ALIMTA u 4 ċikli ta’ plaċebo. Total ta’ 169 pazjent (47.1%) spiċċaw ≥ 6 ċikli ta’ kura ta’ manteniment b’ALIMTA , li jirrappreżentaw għallinqas 10 ċikli sħaħ ta’ ALIMTA.

L-istudju laħaq il-punt primarju tiegħu u wera titjib statistikament sinifikanti fil-PFS fil-fergħa ta’ ALIMTA meta mqabbel mal-fergħa tal-plaċebo (n=472, popolazzjoni eżaminata b’mod indipendenti; medjan ta’ 3.9 ta’ xahar u 2.6 ta’ xahar rispettivament) (hazard ratio = 0.64, 95% CI = 0.51-0.81,

p = 0.0002). L-istudju indipendenti tar-radjografiji tal-pazjenti kkonferma s-sejbiet tal-investigatur dwar l-evalwazzjoni tal-PFS. Għal dawk il-pazjenti magħżula b’mod arbitrarju, kif mkejjel mill-bidu tal-kura primarja inizjali ta’ ALIMTA flimkien ma’ cisplatin, il-medjan tal-PFS evalwat mill- investigatur kien ta’ 6.9 xhur għall-fergħa ta’ ALIMTA u ta’ 5.6 ta’ xahar għall-fergħa tal-plaċebo (hazard ratio = 0.59, 95% CI = 0.47-0.74).

Wara li bdiet il-kura b’ALIMTA flimkien ma’ cisplatin (4 ċikli), il-kura b’ALIMTA kienet statistikament superjuri għal placebo għall-OS (medjan 13.9 xhur kontra 11.0 xhur, hazard ratio = 0.78, 95% CI=0.64-0.96, p=0.0195).Fil-ħin ta’ din l-analiżi finali ta’ sopravivenza, 28.7% tal-pazjenti kienu ħajjin jew ma baqgħux jiġu segwiti fuq il-fergħa ta’ ALIMTA kontra 21.7% fuq il-fergħa ta’ plaċebo. Dan l-effett fil-kura b’ALIMTA kien konsistenti internament fis-sottogruppi varji (inklużi stadju tal- marda, rispons fil-bidu, ECOG PS, stat ta’ tipjip, sess, istoloġija u età) u simili għal dak osservat fl- analiżi mhux aġġustati ta’ OS u PFS.Ir-rati ta’ sopravivenza għall-ewwel sena u għat-tieni sena għal pazjenti fuq ALIMTA kienu ta’ 58% u 32% rispettivament meta mqabbla ma’ 45% u 21% għal pazjenti fuq plaċebo. Mill-bidu tal-kura primarja inizjali ta’ ALIMTA flimkien ma’ cisplatin, l-OS medjan tal-pazjenti kien ta’ 16.9 xhur għall-fergħa ta’ ALIMTA u ta’ 14.0 xhur għall-fergħa ta’ plaċebo (hazard ratio= 0.78, 95% CI= 0.64-0.96). Il-persentaġġ ta’ pazjenti li rċevew kura wara l- istudju kien ta’ 64.3% għal ALIMTA u 71.7% għal plaċebo.

PARAMOUNT: Dijagrammi Kaplan Meier ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) u Sopravivenza Totali (OS) għat-tkomplija ta’ manteniment b’ALIMTA kontra plaċebo f’pazjenti b’NSCLC minbarra dawk fejn l-istoloġija turi li ċ-ċelluli huma l-iżjed tat-tip squamous (kkwantifikat permezz ta’ għażla b’mod arbitrarju)

Sopravivenza Mingħajr Progressjoni

Sopravivenza Totali

 

1.0

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemetrexed

 

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemetrexed

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFS Probability

 

_ _ _

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placebo

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P ro b a b ility

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

O

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time (Months)

 

 

 

 

 

PFS Time (Months)

 

 

 

 

 

 

OS Time (Months)

 

 

 

 

Il-profili ta’ sigurtà dwar il-manteniment b’ALIMTA kienu simili għaż-żewġ studji JMEN u

 

PARAMOUNT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Wara l-għoti ta’ pemetrexed bħala mediċina weħidha, il-proprjetajiet farmakokinetiċi ta’ pemetrexed ġew evalwati f’dożi li jvarjaw bejn 0.2 sa 838 mg/m2 infużi fuq perijodu ta’ għaxar minuti f’426 pazjent bil-kanċer li kellhom diversi tumuri solidi.Pemetrexed għandu volum tad-distribuzzjoni fiss ta’ 9 l/m2 . Studji in vitro jindikaw li madwar 81% ta’ pemetrexed jintrabat mal-proteini tal-plażma.Ir-

rabta ma kinitx influwenzata b’mod partikolari minn gradi differenti ta’ indeboliment tal- kliewi.Pemetrexed jiġi metabolizzat b’mod limitat fil-fwied. Pemetrexed jiġi primarjament eliminat fl- awrina, b’70% sa 90% tad-doża mgħotija rkuprata mingħajr ebda modifikazzjoni fl-awrina fl-ewwel 24 siegħa minn meta tkun ngħatat id-doża. Studji in vitro juru li b’mod attiv OAT3 (organic anion transporter) inixxi lil pemetrexed. It-tneħħija sistemika totali ta’ Pemetrexed hija ta’ 91.8 ml/min u l- half-life ta’ l-eliminazzjoni mill-plażma hija ta’ 3.5 sigħat f’pazjenti b’funzjoni tal-kliewi normali (tneħħija tal-krejatinina ta’ 90 ml/min). Il-varjabilità fit-tneħħija bejn il-pazjenti hija moderata f’perċentwali ta’ 19.3%. L-espożizzjoni sistemika totali (AUC) u l-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma ta’ Pemetrexed jiżdiedu proporzjonament mad-doża. Il- farmakokinetiċi ta’ pemetrexed huma konsistenti f’diversi ċikli ta’ kura.

Il-proprjetajiet farmakokinetiċi ta’ pemetrexed mhumiex influwenzati bl-għoti fl-istess ħin ta’ cisplatin. Is-supplimentazzjoni ta’ folic acid b’mod orali u tal-vitamina B12 minn ġol-muskoli ma jinfluwenzawx il-farmakokinetika ta’ pemetrexed.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-għoti ta’ pemetrexed lill-ġrieden tqal irriżulta fi tnaqqis fil-vijabiltà tal-fetu, tnaqqis fil-piż tal-fetu, f’xi strutturi skeletali ma kinitx kompluta l-ossifikazzjoni, u cleft palate.

L-għoti ta’ pemetrexed lill-ġrieden maskili rriżulta f’tossiċità fis-sistema riproduttiva, kkaratterizzata b’rati mnaqqsa ta’ fertilità u atrofija testikulari. Fi studju magħmul f’kelb tar-razza beagle, fejn ġiet mogħtija injezzjoni bolus minn ġol-vini għal 9 xhur, ġie osservat tibdil fit-testikoli ( deġenerazzjoni/nekrożi ta’ l-epitelju seminiferu). Dan jissuġġerixxi li pemetrexed jista’ jdgħajjef il- fertilità maskili. Il-fertilità femminili ma ġietx investigata.

Pemetrexed ma kienx mutaġeniku kemm fl-studju in vitro ta’ aberrazzjoni kromosomali li sar fuq iċ-

ċelluli ovarji tal-ħamster Ċiniż kif ukoll fl-istudju Ames.Fl-istudju mikronuklejiku in vivo li sar fil-

ġurdien, deher li pemetrexed huwa klastoġeniku.

Ma sarux studji biex jitkejjel il-potenzjal karċinoġeniku ta’ pemetrexed.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Mannitol

Hydrochloric acid

Sodium hydroxide

6.2Inkompatibbilitajiet

Pemetrexed huwa fiżikament inkompatibbli ma dilwenti li fihom calcium, inklużi l-injezzjoni ta’ lactated Ringer u l-injezzjoni ta’ Ringer. Fin-nuqqas ta’ studji oħra ta’ kompatibilità, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħra.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Kunjett mhux miftuħ

3 snin

Soluzzjonijiet rikostitwiti u ta’ infużjoni

Meta ppreparati kif suppost, is-soluzzjonijiet rikostitwiti u ta’ infużjoni ta’ ALIMTA ma jkun fihom ebda preservattiv antimikrobiku. L-istabbilità kimika u fiżika ta’ waqt l-użu, tas-soluzzjonijiet rikostitwiti u ta’ infużjoni ta’ pemetrexed ġiet ippruvata għal 24 siegħa f’temperatura ta’ friġġ. Minħabba l-fatt mikrobijoliġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużawx

immedjatament, iż-żminijiet ta’ ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma r-

risponsabbiltà ta’ min qed juża l-prodott u m’għandhomx ikunu itwal minn 24 siegħa f’temperaturi ta’ bejn 2°C u 8°C.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Kunjett mhux miftuħ

Din il-medicina m’għandiex bżonn ħażna speċjali

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

ALIMTA 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett tal-ħġieġ ta’ Tip I b’tapp tal-lasktu li fih 100 mg ta’pemetrexed

Pakkett b’kunjett wieħed.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

ALIMTA 500 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett tal-ħġieġ ta’ Tip I b’tapp tal-lasktu li fih 500 mg ta’pemetrexed

Pakkett b’kunjett wieħed.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

1.Uża teknika asettika matul ir-rikostituzzjoni u għal iżjed dilwizzjoni ta’ pemetrexed għall-għoti ta’ l-infużjoni fil-vini.

2.Ikkalkula d-doża u n-numru ta' kunjetti ta' ALIMTA li hemm bżonn. Kull kunjett fih ammont żejjed ta' pemetrexed sabiex jiffaċilita l-għoti ta' l-ammont miktub fuq it-tikketta.

3.ALIMTA 100 mg

Irrikostitwixxi kunjetti ta' 100 mg b'4.2 ml ta' soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride, mingħajr preservattiv, li jirriżulta f'soluzzjoni li jkollha 25 mg/ml pemetrexed.

ALIMTA 500 mg

Irrikostitwixxi kunjetti ta' 500 mg b'20 ml ta' soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride, mingħajr preservattiv, li jirriżulta f'soluzzjoni li jkollha 25 mg/ml pemetrexed.

Dawwar bil-mod kull kunjett sakemm it-trab ikun inħall kompletament. Is-soluzzjoni li tirriżulta hija ċara u tvarja minn bla kulur sa kulur safrani jew safrani fl-aħdar mingħajr ma tiġi affettwata b’mod negattiv il-kwalità tal-prodott. Il-pH tas-soluzzjoni rikostitwita hi bejn 6.6 u 7.8. Ikun meħtieġ iżjed dilwizzjoni

4.Il-volum xieraq tas-soluzzjoni rikostitwita ta’ pemetrexed irid jerġa’ jiġi dilwit sa 100ml b’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride, mingħajr preservattiv, u jingħata bħala infużjoni fil-vini għal 10 minuti.

5.Soluzzjonijiet ta' infużjoni ta’ pemetrexed ippreparati kif indikat hawn fuq huma kompatibbli ma' settijiet għall-għoti u boroż ta’ l-infużjoni miksija bil-polyvinyl chloride u polyolefin.

6.Qabel ma jingħataw, prodotti mediċinali mogħtija permezz ta’ injezzjoni jridu jiġu eżaminati viżwalment għal preżenza ta’ xi frak u telf ta’ kulur. Tinjettax jekk jiġi osservat xi frak.

7.Soluzzjonijiet ta’ pemetrexed għandhom jintużaw darba biss. Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Prekawzjonijiet fil-preparazzjoni u l-amministrazzjoni

L-immaniġġar u l-preparazzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ infuzjoni ta’ pemetrexed għandhom isiru b’attenzjoni kif isir b’sustanzi oħra kontra l-kanċer u potenzjalment tossiċi. Hu rrakkomandat li jintużaw l-ingwanti. F'każ li s-soluzzjoni ta’ pemetrexed tiġi f'kuntatt mal-ġilda, aħsel sew il-ġilda bis- sapun u bl-ilma immedjatament. Jekk soluzzjonijiet ta’ pemetrexed jiġu f’kuntatt mal-membrani mukużi, laħlaħ sew bl-ilma. Pemetrexed mhuwiex visikant. M'hemmx antidotu speċifiku għall- estravażjoni ta’ pemetrexed. Ġew irrapportati xi każijiet ta’ estravażjoni ta’ pemetrexed, li ma ġewx meqjusa bħala serji mill-investigatur. L-estravażjoni għandha tiġi kkontrollata permezz tal-prattika lokali standardizzata kif issir b’sustanzi oħra li mhumiex visikanti.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

L-Olanda

8.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/290/001

EU/1/04/290/002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20 ta’ Settembru 2004

Data tal-aħħar tiġdid: 20 ta’ Settembru 2009

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq il-website tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati