Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alli (Orlistat GSK) (orlistat) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A08AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAlli (Orlistat GSK)
Kodiċi ATCA08AB01
Sustanzaorlistat
ManifatturGlaxo Group Limited

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

alli 60 mg kapsuli iebsa

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 60 mg orlistat.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Kapsula iebsa

Il-kapsula għandha faxxa blu skura fin-nofs, u għatu ta’ lewn turkważ u għandha “alli” stampat fuqha.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

alli huwa ndikat għal użu minn adulti b’piż żejjed (indiċi tal-massa tal-ġisem, BMI ≥28 kg/m²) biex jitnaqqas il-piż u għandu jittieħed flimkien ma’ dieta ta’ kaloriji kemmxejn baxxi u b’inqas xaħam.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti

Id-doża rrakkomandata ta’ alli hija kapsula waħda ta’ 60 mg li għandha tittieħed tliet darbiet kuljum. M’għandhomx jittieħdu aktar minn tliet kapsuli ta’ 60 mg f’24 siegħa.

Dieta u eżerċizzju huma partijiet importanti ta’ programm għal tnaqqis fil-piż. Huwa rrakkomandat li qabel il-bidu ta’ kura b’alli jinbeda programm ta’ dieta u eżerċizzju.

Meta jkun qed jieħu orlistat, il-pazjent għandu jkun fuq dieta ta’ nutriment bilanċjat u b’kaloriji kemmxejn baxxi li jkun fiha madwar 30% tal-kaloriji mix-xaħam (e.ż. f’dieta ta’ 2,000 kcal/kuljum, dan ikun ifisser <67 g ta’ xaħam). L-ammont ta’ xaħam, karboidrati u proteini kkunsmati kuljum għandu jitqassam fuq tliet ikliet prinċipali.

Il-programm ta’ dieta u eżerċizzju għandu jitkompla meta l-kura b’alli titwaqqaf.

Il-kura m’għandhiex taqbeż 6 xhur.

Jekk il-pazjenti ma jirnexxielhomx inaqqsu l-piż wara 12-il ġimgħa ta’ kura b’alli, għandhom ikellmu lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom. Jista’ jkun meħtieġ li l-kura titwaqqaf.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (età >65 sena)

Hemm tagħrif limitat dwar l-użu ta’ orlistat fl-anzjani. Madankollu, peress li orlistat huwa assorbit b’mod minimu, m’hemmx bżonn ta’ aġġustament tad-doża fl-anzjani.

Indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

L-effett ta’ orlistat f’individwi b’indeboliment tal-fwied u/jew tal-kliewi ma ġiex studjat (ara sezzjoni 4.4).

Madankollu, peress li orlistat huwa assorbit b’mod minimu, l-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ f’individwi b’indeboliment tal-fwied u/jew tal-kliewi.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ alli fi tfal b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. M’hemmx dejta disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kapsula għandha tittieħed mal-ilma immedjatament qabel, waqt jew sa siegħa wara kull ikla prinċipali. Jekk tinqabeż xi ikla jew f’każ ta’ ikla bla ebda xaħam, id-doża ta’ orlistat m’għandhiex tittieħed.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

Kura fl-istess waqt b’ciclosporin (ara sezzjoni 4.5)

Sindrome kronika ta’ assorbiment ħażin

Kolestasi

Tqala (ara sezzjoni 4.6)

Treddigħ (ara sezzjoni 4.6)

Kura fl-istess waqt b’warfarin jew b’sustanzi orali oħra kontra il-koagulazzjoni tad-demm (ara sezzjonijiet 4.5 u 4.8)

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sintomi gastro-intestinali

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jimxu mar-rakkomandazzjonijiet tad-dieta li jingħatawlhom

(ara sezzjoni 4.2). Il-possibiltà ta’ esperjenza ta’ sintomi gastro-intestinali (ara sezzjoni 4.8) tista’ tiżdied meta orlistat jittieħed ma’ xi ikla partikolari jew ma’ dieta b’ħafna xaħam.

Vitamini li jinħallu fix-xaħam

Kura b’orlistat għandha mnejn tnaqqas l-assorbiment ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam (A, D, E u K) (ara sezzjoni 4.5). Għalhekk suppliment ta’ multivitamini għandu jittieħed qabel l-irqad.

Prodotti mediċinali kontra d-dijabete

Peress li tnaqqis fil-piż jista’ jkun akkompanjat minn titjib fil-kontroll metaboliku fil-każ ta’ dijabete, pazjenti li qed jieħdu prodott mediċinali għad-dijabete għandhom ikellmu tabib qabel jibdew kura b’alli, għax jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża tal-prodott mediċinali kontra d-dijabete.

Prodotti mediċinali għall-pressjoni għolja jew għall-kolesterol għoli

Telf fil-piż jista’ jkun akkompanjat minn titjib fil-pressjoni tad-demm u fil-livelli tal-kolesterol.

Pazjenti li qed jieħdu prodott mediċinali għall-pressjoni għolja jew għal kolesterol għoli għandhom ikellmu tabib jew spiżjar meta jkunu qed jieħdu alli, f’każ li jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid- doża ta’ dawn il-prodotti mediċinali.

Amiodarone

Pazjenti li jkunu qed jieħdu amiodarone għandhom ikellmu tabib qabel jibdew kura b’alli (ara sezzjoni

4.5).

Fsada mir-rektum

F’pazjenti li jieħdu orlistat kienu rrapportati każijiet ta’ fsada mir-rektum. Jekk iseħħ dan, il-pazjent għandu jikkonsulta tabib.

Kontraċettivi orali

L-użu ta’ metodu kontraċettiv addizzjonali huwa rrakkomandat biex jipprevjeni l-possibiltà li kontraċezzjoni orali ma taħdimx, li tista’ isseħħ f’każ ta’ dijarea severa (ara sezzjoni 4.5).

Mard tal-kliewi

Pazjenti b’mard tal-kliewi għandhom jieħdu l-parir ta’ tabib qabel jibdew kura b’alli, peress li l-użu ta’ orlistat jista’ jiġi assoċjat ma’ iperoxalurja u nefropatija kkawżata minn oxalate li kultant iwasslu għal insuffiċjenza tal-kliewi. Ir-riskju jiżdied f’pazjenti b’mard kroniku tal-kliewi u/jew tnaqqis fil-volum.

Levothyroxine

Meta orlistat u levothyroxine jingħataw flimkien, jista’ jkun hemm ipotirojdiżmu u/jew kontroll imnaqqas ta’ ipotirojdiżmu (ara sezzjoni 4.5). Pazjenti li qed jieħdu levothyroxine għandhom jieħdu l- parir ta’ tabib qabel jibdew kura b’alli, peress li orlistat u levothyroxine jista’ jkollhom jittieħdu f’ħinijiet differenti u jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’ levothyroxine tiġi aġġustata.

Prodotti mediċinali kontra l-epilessija

Pazjenti li qed jieħdu prodott mediċinali kontra l-epilessija għandhom jieħdu l-parir ta’ tabib qabel jibdew kura b’alli, peress li għandhom jiġu sorveljati għall-possibbiltà ta’ bidliet fil-frekwenza u fis- severità tal-konvulżjonijiet. Jekk iseħħ dan, wieħed għandu jikkonsidra l-għoti ta’ orlistat u tal-prdotti mediċinali kontra l-epilessija f’ħinijiet differenti (ara sezzjoni 4.5).

Antiretrovirali għall-HIV

Il-pazjenti għandhom jikkonsultaw tabib qabel jieħdu alli flimkien ma’ mediċini antiretrovirali. Orlistat potenzjalment jista’ jnaqqas l-assorbiment ta’ mediċini antiretrovirali għall-HIV u jista’ jaffettwa b’mod negattiv l-effikaċja ta’ mediċini antiretrovirali għall-HIV (ara sezzjoni 4.5).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ciclosporin

Fi studju dwar l-interazzjoni bejn mediċina u oħra, kien osservat tnaqqis fil-livelli ta’ ciclosporin fil- plażma u dan kien irrapportat ukoll f’diversi każijiet meta orlistat ingħata fl-istess waqt. Dan jista’ jwassal għal tnaqqis fl-effikaċja immunosoppressiva. L-użu ta’ alli flimkien ma’ ciclosporin huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Sustanzi orali kontra l-koagulazzjoni tad-demm

Meta warfarin jew sustanzi orali oħra kontra l-koagulazzjoni tad-demm jingħataw flimkien ma’ orlistat, il-valuri tal-proporzjon normalizzat internazzjonali (INR) jistgħu jiġu affettwati (ara sezzjoni 4.8). L-użu ta’ alli flimkien ma’ warfarin jew sustanzi oħra kontra l-koagulazzjoni tad-demm huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Kontraċettivi orali

In-nuqqas ta’ interazzjoni bejn kontraċettivi orali u orlistat intwera fi studji speċifiċi dwar l- interazzjoni bejn mediċina u oħra. Madankollu, orlistat jista’ indirettament inaqqas id-disponibiltà ta’ kontraċettivi orali u jwassal għal tqala mhux mistennija f’xi każijiet individwali. Metodu addizzjonali ta’ kontraċezzjoni huwa rrakkomandat f’każ ta’ dijarea severa (ara sezzjoni 4.4).

Levothyroxine

Meta orlistat u levothyroxine jingħataw fl-istess waqt jista’ jkun hemm ipotirojdiżmu u/jew kontroll imnaqqas ta’ ipotirojdiżmu (ara sezzjoni 4.4). Dan jista’ jseħħ minħabba assorbiment imnaqqas tal- melħ ta’ iodine u/jew levothyroxine.

Prodotti mediċinali kontra l-epilessija

Kienu irrapportati konvulżjonijiet f’pazjenti kkurati fl-istess waqt b’orlistat u prodotti mediċinali kontra l-epilessija eż. valproate, lamotrigine, għal liema ma tistax tiġi eskluża relazzjoni kawżali għal interazzjoni. Orlistat jista’ jnaqqas l-assorbiment ta’ prodotti mediċinali kontra l-epilessija, u b’hekk iwassal għall-konvulżjonijiet.

Mediċini antiretrovirali

Ibbażat fuq rapporti minn letteratura u esperjenza wara t-tqegħid fis-suq, orlistat potenzjalment jista’ jnaqqas l-assorbiment ta’ mediċini antiretrovirali għall-HIV u jista’ jaffettwa b’mod negattiv l- effikaċja ta’ mediċini antiretrovirali għall-HIV (ara sezzjoni 4.4).

Vitamini li jinħallu fix-xaħam

Kura b’orlistat tista’ tnaqqas l-assorbiment ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam (A, D, E u K).

Fi studji kliniċi, l-biċċa l-kbira ta’ individwi li rċevew kura b’orlistat sa 4 snin sħaħ kellhom livelli ta’ vitamini A, D, E u K u ta’ beta-carotene li baqgħu fil-firxa normali. Madankollu, l-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jieħdu suppliment ta’ multivitamini qabel l-irqad biex ikun żgurat it-teħid adegwat ta’ vitamini (ara sezzjoni 4.4).

Acarbose

Fin-nuqqas ta’ studji farmakokinetiċi dwar l-interazzjoni, alli mhux irrakkomandat biex jintuża minn pazjenti li jkunu qed jieħdu acarbose.

Amiodarone

F’numru limitat ta’ voluntiera f’saħħithom li ħadu orlistat fl-istess waqt, kien osservat tnaqqis fil- livelli tal-plażma ta’ amiodarone, meta ingħata bħala doża waħda. F’pazjenti li jkunu qed jieħdu amiodarone, ir-rilevanza klinika ta’ dan l-effett għada mhux magħrufa. Pazjenti li qed jieħdu amiodarone għandhom ikellmu tabib qabel jibdew kura b’alli. Waqt kura b’alli d-doża ta’ amiodarone jista’ jkollha bżonn tiġi aġġustata.

Antidepressanti, antipsikotiċi (inkluż lithium) u benzodiazepines

Hemm xi rapporti ta’ każijiet ta’ effikaċja mnaqqsa ta’ mediċini antidepressanti, antipsikotiċi (inkluż lithium) u benzodiazepines li seħħew meta nbeda t-trattament b’orlistat f’pazjenti li qabel kienu kkontrollati tajjeb. Għalhekk trattament b’orlistat għandu jinbeda biss wara konsiderazzjoni bir-reqqa tal-impatt possibbli f’dawn il-pazjenti.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jista’ jkollhom it-tfal / Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

L-użu ta’ metodu kontraċettiv addizzjonali huwa rrakkomandat biex tiġi evitata l-possibbiltà ta’ falliment ta’ kontraċezzjoni orali li tista’ tiġri f’każ ta’ dijarea severa (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Tqala

Għal orlistat m’hemmx tagħrif kliniku dwar l-użu waqt it-tqala. Studji fuq il-bhejjem ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp ta’ l-embriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3).

alli m’għandux jingħata waqt it-tqala (ara sezzjoni 4.3).

Treddigħ

Peress li mhux magħruf jekk orlistat jgħaddix fil-ħalib tas-sider uman, alli huwa kontra-indikat waqt it-treddigħ (ara sezzjoni 4.3).

Fertilità

Studji fuq l-annimali ma jindikawx effetti ta’ ħsara fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Orlistat m’għandu l-ebda effett jew effett żgħir ħafna fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi għal orlistat fil-biċċa l-kbira huma ta’ natura gastro-intestinali u huma relatati ma’ l-effett farmakoloġiku tal-prodott mediċinali fuq il-prevenzjoni ta’ l-assorbiment ta’ xaħam li jkun ittiekel.

Ir-reazzjonijiet avversi gastro-intestinali li ġew identifikati mill-provi kliniċi b’orlistat 60 mg li damu minn 18-il xahar sa sentejn ġeneralment kienu ħfief u jgħaddu malajr. Dawn ġeneralment seħħew fil- bidu tal-kura (fi żmien tliet xhur) u l-biċċa l-kbira tal-pazjenti kellhom esperjenza ta’ episodju wieħed biss. Il-konsum ta’ dieta b’ammont ta’ xaħam baxx inaqqas il-probabilità ta’ esperjenza ta’ reazzjonijiet avversi gastro-intestinali (ara sezzjoni 4.4).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla taħt skond is-sistema tal-klassifika tal-organi u l-frekwenza. Il- frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni

(≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi identifikati waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’ orlistat mhux magħrufa peress li dawn ir-reazzjonijiet kienu rrapportati b’mod volontarju minn popolazzjoni ta’ daqs mhux ċert.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Sistema tal-klassifika tal-organi u

Reazzjoni avversa

Frekwenza

 

 

Sistema tal-klassifika tal-organi u

Reazzjoni avversa

Frekwenza

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

 

Mhux magħruf

Prothrombin imnaqqas u INR miżjud (ara

 

sezzjonijiet 4.3 u 4.5)

Disturbi fis-sistema immuni

 

Mhux magħruf

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva inkluż

 

anafilassi, bronkospażmu, anġjoedima, ħakk, raxx

 

u urtikarja

Disturbi psikjatriċi

 

Komuni

Ansejtà†

Disturbi gastro-intestinali

 

Komuni ħafna

Tbajja żejtnin mir-rektum

 

Gass bil-ħruġ ta’ ħmieġ

 

Tħoss li għandek tmur tipporga bla telf ta’ żmien

 

Purgar xaħmi u żejtni

 

Purgar żejtni

 

Gass fl-istonku

 

Purgar artab

Komuni

Uġigħ addominali

 

Purgar mhux ikkontrollat

 

Purgar likwidu

 

Purgar aktar ta’ spiss

Mhux magħruf

Divertikulite

 

Pankrejatite

 

Fsada ħafifa mir-rektum (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

Mhux magħruf

Nefropatija kkawżata minn oxalate li tista’ twassal

 

għal insuffiċjenza tal-kliewi

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Mhux magħruf

Epatite li tista’ tkun serja. Kienu rrappurtati xi

 

każijiet fatali jew każijiet li kienu jeħtieġu trapjant

 

tal-fwied.

 

Kolelitjasi

 

Żjieda fit-transaminases u fl-alkaline phosphatase

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

Mhux magħruf

Joħorġu l-imsiemer

† Huwa possibbli li kura b’orlistat tista’ twassal għall-ansjetà f’antiċipazzjoni ta’ jew sekondarja għall- reazzjonijiet gastro-intestinali avversi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Dożi waħedhom ta’ 800 mg orlistat u dożi multipli sa 400 mg tliet darbiet kuljum għal 15-il ġurnata ġew studjati f’individwi b’piż normali u f’oħrajn bi ħxuna żejda mingħajr sejbiet kliniċi ta’ sinifikanza. Barra dan, dożi ta’ 240 mg tliet darbiet kuljum ġew mogħtija għal 6 xhur lill-pazjenti bi ħxuna żejda. Il-biċċa l-kbira ta’ każijiet ta’ dożi eċċessivi ta’ orlistat meħuda wara t-tqegħid fis-suq jew ma rrapportaw l-ebda reazzjonijiet avversi jew irrapportaw reazzjonijiet avversi li huma simili għal dawk irrapportati bid-dożi rrakkomandati.

F’każ ta’ doża eċċessiva, għandu jintalab parir mediku. Jekk isseħħ doża eċċessiva sinifikanti ta’ orlistat, huwa rrakkomandat li l-pazjent jiġi osservat għal 24 siegħa. Ibbażat fuq studji fil-bnedmin u l-annimali, kull effett sistematiku li jista’ jkun attribwit għall-proprjetajiet li jimpedixxu l-lipase ta’ orlistat għandu jkun riversibbli malajr.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: prodotti kontra l-ħxuna żejda, eskluż prodotti tad-dieta, prodotti kontra l-ħxuna żejda li jaħdmu b’mod periferali, Kodiċi ATC A08AB01.

Orlistat huwa impeditur potenti, speċifiku u li jaħdem fit-tul ta’ lipases gastro-intestinali. Jeżerċita l- attività terapewtika tiegħu fil-lumen ta’ l-istonku u tal-musrana ż-żgħira billi jifforma rabta kovalenti mas-sit serin attiv tal-lipases gastriċi u tal-frixa. B’hekk l-enżima mhux attivata ma tkunx disponibbli biex tidrolizza x-xaħam tad-dieta, fl-għamla ta’ trigliċeridi, f’aċidi tax-xaħam ħielsa u monogliċeridi li jistgħu jiġu assorbiti. Minn studji kliniċi kien stmat li orlistat 60 mg meħud tliet darbiet kuljum jimblokka l-assorbiment ta’ madwar 25% ta’ xaħam meħud fid-dieta. Minn 24 sa 48 siegħa wara l- għoti tad-doża, l-effett ta’ orlistat iwwassal għal żjieda ta’ xaħam fil-purgar. Ġeneralment, fi żmien 48 sa 72 siegħa wara l-waqfien tat-terapija, il-kontenut ta’ xaħam fil-purgar jirritorna għal-livelli ta’ qabel il-kura.

Żewġ studji double-blind, randomised u kkontrollati bil-plaċebo f’adulti b’BMI ≥28 kg/m2 jsostnu l- effikaċja ta’ orlistat 60 mg meħud tliet darbiet kuljum flimkien ma’ dieta ta’ kaloriji baxxi u b’inqas xaħam. Il-parametru primarju, bidla fil-piż tal-ġisem mil-linja bażi (ħin ta’ randomisation), kien stmat

għall-piż tal-ġisem fuq medda ta’ żmien (Tabella 1) u l-persentaġġ ta’ individwi li tilfu ≥5% jew ≥10% tal-piż tal-ġisem (Tabella 2). Fiż-żewġ studji, għalkemm it-telf fil-piż kien stmat waqt 12-il xahar ta’ kura, l-aktar telf ta’ piż seħħ fl-ewwel 6 xhur.

Tabella 1: Effett ta’ 6 xhur ta’ kura fuq il-piż tal-ġisem imkejjel fil-linja bażi

 

Grupp ta’ kura

N

Medja ta’ bidla

Medja ta’ bidla

 

 

 

relattiva (%)

(kg)

Studju 1

Plaċebo

-3.24

-3.11

 

Orlistat 60 mg

-5.55

-5.20 a

Studju 2

Plaċebo

-1.17

-1.05

 

Orlistat 60 mg

-3.66

-3.59 a

Tagħrif miġbur

Plaċebo

-2.20

-2.09

 

Orlistat 60 mg

-4.60

-4.40 a

a p<0.001 kontra plaċebo

Tabella 2: Analiżi ta’ dawk li rrispondew wara 6 xhur

 

Telf ta’ 5% ta’ piż tal-ġisem fil-

Telf ta’ 10% ta’ piż tal-ġisem fil-

 

 

linja bażi

 

linja bażi

 

 

(%)

 

(%)

 

Plaċebo

 

Orlistat 60 mg

Plaċebo

 

Orlistat 60 mg

Studju 1

30.9

 

54.6 a

10.3

 

21.3 b

 

 

 

 

 

Studju 2

21.3

37.7 a

2.2

10.5 b

Tagħrif

26.4

46.7 a

6.5

16.2 a

miġbur

 

 

 

 

Mqabbel kontra plaċebo: a p<0.001; b p<0.01

Wara 6 xhur ta’ kura t-telf fil-piż ikkawżat minn orlistat 60 mg wassal għal aktar benefiċċji importanti ta’ saħħa minbarra telf fil-piż. Il-bidla relattiva medja fil-kolesterol totali kienet -2.4% għal orlistat 60 mg (5.20 mmol/l fil-linja bażi) u +2.8% għal plaċebo (5.26 mmol/l fil-linja bażi). Il-bidla relattiva medja fil-kolesterol LDL kienet -3.5% għal orlistat 60 mg (3.30 mmol/l fil-linja bażi) u +3.8% għal plaċebo (3.41 mmol/l fil-linja bażi). Għaċ-ċirkonferenza tal-qadd, il-bidla medja kienet -4.5 cm għal orlistat 60 mg (103.7 cm fil-linja bażi) u -3.6 cm għal plaċebo (103.5 cm fil-linja bażi). Il-paraguni kollha kontra l-plaċebo kienu statistikament sinifikanti.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Studji f’voluntiera ta’ piż normali u oħrajn ħoxnin iżżejjed urew li l-ammont ta’ assorbiment ta’ orlistat kien minimu. Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ orlistat intatt ma setgħux jiġu mkejla (<5 ng/ml) 8 siegħat wara għoti orali ta’ orlistat 360 mg.

Ġeneralment, f’dożi terapewtiċi, l-osservazzjoni ta’ orlistat intatt fil-plażma kienet sporadika u l- konċentrazzjonijiet kienu baxxi ferm (<10 ng/ml jew 0.02 µmol), bl-ebda sinjal ta’ akkumulazzjoni, li hija konsistenti ma’ assorbiment minimu.

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni ma jistax jiġi determinat għaliex is-sustanza attiva tiġi assorbita b’mod minimu u m’għandha l-ebda farmakokinetika sistematika definita. Orlistat in vitro huwa >99 % marbut ma’ proteini tal-plażma (lipoproteini u albumini kienu l-aktar proteini li jwaħħlu). Orlistat jitqassam b’mod minimu fl-eritroċiti.

Bijotrasformazzjoni

Ibbażat fuq tagħrif mill-annimali, aktarx li l-metaboliżmu ta’ orlistat iseħħ l-aktar fil-ħajt gastro- intestinali. Ibbażat fuq studju f’pazjenti ħoxnin iżżejjed, mill-parti żgħira ħafna tad-doża assorbita sistematikament, żewġ metaboliti ewlenin, M1 (4-member lactone ring hydrolysed) u M3 (M1 b’N- formyl leucine moiety cleaved), kienu responsabbli għal madwar 42% tal-konċentrazzjoni totali fil- plażma.

M1 u M3 għandhom ċirku beta-lactone miftuħ u attività li tinibixxi l-lipase dgħajfa ħafna (1,000 u

2,500 darba inqas minn orlistat rispettivament). Minħabba din l-attività ta’ inibizzjoni baxxa u l-livelli baxxi fil-plażma f’dożi terapewtiċi (medja ta’ 26 ng/ml u 108 ng/ml rispettivament), dawn il- metaboliti huma kkunsidrati bla ebda mportanza farmakoloġika.

Eliminazzjoni

Studji f’individwi ta’ piż normali u oħrajn ħoxnin iżżejjed urew li t-tneħħija fil-purgar tas-sustanza attiva mhux assorbita kienet ir-rotta ewlenija ta’ l-eliminazzjoni. Madwar 97% tad-doża mogħtija kienet imneħħija fil-purgar u 83% ta’ dan bħala orlistat mhux mibdul.

It-tneħħija kumulattiva mill-kliewi tal-materjal kollu relatat ma’ orlistat kienet <2% tad-doża mogħtija. Iż-żmien biex tintlaħaq tneħħija totali (purgar u awrina) kien 3 sa 5 ijiem. Id-dispożizzjoni ta’ orlistat dehret li hija simili bejn voluntiera b’piż normali u dawk ħoxnin iżżejjed. Orlistat, M1 u M3 kollha huma suġġetti għall-eliminazzjoni mill-marrara.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, u effett tossiku fuq il-fertilità, is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

L-użu mediċinali ta’ orlistat mhux probabbli li jirrappreżenta riskju għall-ambjent akkwatiku jew terrestri. Madankollu, kwalunkwe riskju possibbli għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 6.6).

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Mili fil-kapsula

Microcrystalline cellulose (E460)

Sodium starch glycolate

Povidone (E1201)

Sodium laurilsulfate

Talkum

Qoxra tal-kapsula

Ġelatina

Indigo carmine (E132) Titanium dioxide (E171) Sodium laurilsulfate Sorbitan monolaurate

Linka għall-istampar fuq il-kapsula

Shellac

Iron oxide iswed (E172)

Propylene glycol

Faxxa

Ġelatina

Polysorbate 80

Indigo carmine (E132).

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Armi l-kapsuli maħżuna fil-kontenitur biex iġġorr għal aktar minn xahar.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°Ċ.

Żomm il-kontenitur magħluq sew sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken tal-polyethylene ta’ densità għolja (HDPE) b’għatu reżistenti għat-tfal li fihom 42, 60, 84, 90 jew 120 kapsula iebsa. Il-flixkun fih ukoll żewġ ċilindi magħluqa li fihom silica gel bħala desikkant.

Kontenitur biex iġġorr magħmul minn polystyrene resin / polyurethane (shuttle) li jista’ jesa’ 3 kapsuli huwa nkluż f’kull pakkett.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/401/007-011

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Lulju 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 21 ta’ Ġunju 2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

alli 27 mg pilloli li tomgħodhom

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola li tomgħodha fiha 27 mg orlistat.

Sustanzi mhux attivi

Kull pillola li tomgħodha fiha 86.79 mg ta’ lactose (bħala anidru) u 6.48 mg ta’ sucrose (bħala monopalmitate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li tomgħodha

Pilloli ta’ lewn abjad sa abjad maħmuġ, b’diversi uċuħ, b’forma trijangulari ta’ 12 mm, b’“alli” imnaqqxa fuqhom.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

alli huwa ndikat għal użu minn adulti b’piż żejjed (indiċi tal-massa tal-ġisem, BMI ≥28 kg/m²) biex jitnaqqas il-piż u għandu jittieħed flimkien ma’ dieta ta’ kaloriji kemmxejn baxxi u b’inqas xaħam.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti

Id-doża rrakkomandata ta’ alli hija pillola waħda ta’ 27 mg li għandha tittieħed tliet darbiet kuljum. M’għandhomx jittieħdu aktar minn tliet pilloli ta’ 27 mg f’24 siegħa.

Huwa possibbli li l-assorbiment sistemiku minn pilloli li tomgħodhom ta’ 27 mg jista’ jkun ogħla minn dak minn kapsuli iebsa ta’ 60 mg. Għalhekk huwa rrakkomandat li ma jittieħdux żewġ pilloli fl- istess ħin.

Dieta u eżerċizzju huma partijiet importanti ta’ programm għal tnaqqis fil-piż. Huwa rrakkomandat li qabel il-bidu ta’ kura b’alli jinbeda programm ta’ dieta u eżerċizzju.

Meta jkun qed jieħu orlistat, il-pazjent għandu jkun fuq dieta ta’ nutriment bilanċjat u b’kaloriji kemmxejn baxxi li jkun fiha madwar 30% tal-kaloriji mix-xaħam (e.ż. f’dieta ta’ 2,000 kcal/kuljum, dan ikun ifisser <67 g ta’ xaħam). L-ammont ta’ xaħam, karboidrati u proteini kkunsmati kuljum għandu jitqassam fuq tliet ikliet prinċipali.

Il-programm ta’ dieta u eżerċizzju għandu jitkompla meta l-kura b’alli titwaqqaf.

Il-kura m’għandhiex taqbeż 6 xhur.

Jekk il-pazjenti ma jirnexxielhomx inaqqsu l-piż wara 12-il ġimgħa ta’ kura b’alli, għandhom ikellmu lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom. Jista’ jkun meħtieġ li l-kura titwaqqaf.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (età >65 sena)

Hemm tagħrif limitat dwar l-użu ta’ orlistat fl-anzjani. Madankollu, peress li orlistat huwa assorbit b’mod minimu, m’hemmx bżonn ta’ aġġustament tad-doża fl-anzjani.

Indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

L-effett ta’ orlistat f’individwi b’indeboliment tal-fwied u/jew tal-kliewi ma ġiex studjat (ara sezzjoni 4.4). Madankollu, peress li orlistat huwa assorbit b’mod minimu, l-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ f’individwi b’indeboliment tal-fwied u/jew tal-kliewi.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ alli fi tfal b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. M’hemmx dejta disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kapsula għandha tintmagħad immedjatament qabel, waqt jew sa siegħa wara kull ikla prinċipali. Jekk tinqabeż xi ikla jew f’każ ta’ ikla bla ebda xaħam, id-doża ta’ orlistat m’għandhiex tittieħed.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

Kura fl-istess waqt b’ciclosporin (ara sezzjoni 4.5)

Sindrome kronika ta’ assorbiment ħażin

Kolestasi

Tqala (ara sezzjoni 4.6)

Treddigħ (ara sezzjoni 4.6)

Kura fl-istess waqt b’warfarin jew b’sustanzi orali oħra kontra il-koagulazzjoni tad-demm (ara sezzjonijiet 4.5 u 4.8)

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sintomi gastro-intestinali

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jimxu mar-rakkomandazzjonijiet tad-dieta li jingħatawlhom

(ara sezzjoni 4.2). Il-possibiltà ta’ esperjenza ta’ sintomi gastro-intestinali (ara sezzjoni 4.8) tista’ tiżdied meta orlistat jittieħed ma’ xi ikla partikolari jew ma’ dieta b’ħafna xaħam.

Vitamini li jinħallu fix-xaħam

Kura b’orlistat għandha mnejn tnaqqas l-assorbiment ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam (A, D, E u K) (ara sezzjoni 4.5). Għalhekk suppliment ta’ multivitamini għandu jittieħed qabel l-irqad.

Prodotti mediċinali kontra d-dijabete

Peress li tnaqqis fil-piż jista’ jkun akkompanjat minn titjib fil-kontroll metaboliku fil-każ ta’ dijabete, pazjenti li qed jieħdu prodott mediċinali għad-dijabete għandhom ikellmu tabib qabel jibdew kura b’alli, għax jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża tal-prodott mediċinali kontra d-dijabete.

Prodotti mediċinali għall-pressjoni għolja jew għall-kolesterol għoli

Telf fil-piż jista’ jkun akkompanjat minn titjib fil-pressjoni tad-demm u fil-livelli tal-kolesterol. Pazjenti li qed jieħdu prodott mediċinali għall-pressjoni għolja jew għal kolesterol għoli għandhom

ikellmu tabib jew spiżjar meta jkunu qed jieħdu alli, f’każ li jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid- doża ta’ dawn il-prodotti mediċinali.

Amiodarone

Pazjenti li jkunu qed jieħdu amiodarone għandhom ikellmu tabib qabel jibdew kura b’alli (ara sezzjoni

4.5).

Fsada mir-rektum

F’pazjenti li jieħdu orlistat kienu rrapportati każijiet ta’ fsada mir-rektum. Jekk iseħħ dan, il-pazjent għandu jikkonsulta tabib.

Kontraċettivi orali

L-użu ta’ metodu kontraċettiv addizzjonali huwa rrakkomandat biex jipprevjeni l-possibiltà li kontraċezzjoni orali ma taħdimx, li tista’ isseħħ f’każ ta’ dijarea severa (ara sezzjoni 4.5).

Mard tal-kliewi

Pazjenti b’mard tal-kliewi għandhom jieħdu l-parir ta’ tabib qabel jibdew kura b’alli, peress li l-użu ta’ orlistat jista’ jiġi assoċjat ma’ iperoxalurja u nefropatija kkawżata minn oxalate li kultant iwasslu għal insuffiċjenza tal-kliewi. Ir-riskju jiżdied f’pazjenti b’mard kroniku tal-kliewi u/jew tnaqqis fil-volum.

Levothyroxine

Meta orlistat u levothyroxine jingħataw flimkien, jista’ jkun hemm ipotirojdiżmu u/jew kontroll imnaqqas ta’ ipotirojdiżmu (ara sezzjoni 4.5). Pazjenti li qed jieħdu levothyroxine għandhom jieħdu l- parir ta’ tabib qabel jibdew kura b’alli, peress li orlistat u levothyroxine jista’ jkollhom jittieħdu f’ħinijiet differenti u jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’ levothyroxine tiġi aġġustata.

Prodotti mediċinali kontra l-epilessija

Pazjenti li qed jieħdu prodott mediċinali kontra l-epilessija għandhom jieħdu l-parir ta’ tabib qabel jibdew kura b’alli, peress li għandhom jiġu sorveljati għall-possibbiltà ta’ bidliet fil-frekwenza u fis- severità tal-konvulżjonijiet. Jekk iseħħ dan, wieħed għandu jikkonsidra l-għoti ta’ orlistat u tal-prdotti mediċinali kontra l-epilessija f’ħinijiet differenti (ara sezzjoni 4.5).

Antiretrovirali għall-HIV

Il-pazjenti għandhom jikkonsultaw tabib qabel jieħdu alli flimkien ma’ mediċini antiretrovirali. Orlistat potenzjalment jista’ jnaqqas l-assorbiment ta’ mediċini antiretrovirali għall-HIV u jista’

jaffettwa b’mod negattiv l-effikaċja ta’ mediċini antiretrovirali għall-HIV (ara sezzjoni 4.5).

Lactose

Il-pilloli li tomgħodhom fihom lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għal galactose, defiċjenza Lapp lactase, assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

Sucrose

Il-pilloli li tomgħodhom fihom ukoll sucrose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għal fructose, assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose jew insuffiċjenza ta’ sucrase-isomaltase m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ciclosporin

Fi studju dwar l-interazzjoni bejn mediċina u oħra, kien osservat tnaqqis fil-livelli ta’ ciclosporin fil- plażma u dan kien irrapportat ukoll f’diversi każijiet meta orlistat ingħata fl-istess waqt. Dan jista’ jwassal għal tnaqqis fl-effikaċja immunosoppressiva. L-użu ta’ alli flimkien ma’ ciclosporin huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Sustanzi orali kontra l-koagulazzjoni tad-demm

Meta warfarin jew sustanzi orali oħra kontra l-koagulazzjoni tad-demm jingħataw flimkien ma’ orlistat, il-valuri tal-proporzjon normalizzat internazzjonali (INR) jistgħu jiġu affettwati (ara sezzjoni 4.8). L-użu ta’ alli flimkien ma’ warfarin jew sustanzi oħra kontra l-koagulazzjoni tad-demm huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Kontraċettivi orali

In-nuqqas ta’ interazzjoni bejn kontraċettivi orali u orlistat intwera fi studji speċifiċi dwar l- interazzjoni bejn mediċina u oħra. Madankollu, orlistat jista’ indirettament inaqqas id-disponibiltà ta’ kontraċettivi orali u jwassal għal tqala mhux mistennija f’xi każijiet individwali. Metodu addizzjonali ta’ kontraċezzjoni huwa rrakkomandat f’każ ta’ dijarea severa (ara sezzjoni 4.4).

Levothyroxine

Meta orlistat u levothyroxine jingħataw fl-istess waqt jista’ jkun hemm ipotirojdiżmu u/jew kontroll imnaqqas ta’ ipotirojdiżmu (ara sezzjoni 4.4). Dan jista’ jseħħ minħabba assorbiment imnaqqas tal- melħ ta’ iodine u/jew levothyroxine.

Prodotti mediċinali kontra l-epilessija

Kienu irrapportati konvulżjonijiet f’pazjenti kkurati fl-istess waqt b’orlistat u prodotti mediċinali kontra l-epilessija eż. valproate, lamotrigine, għal liema ma tistax tiġi eskluża relazzjoni kawżali għal interazzjoni. Orlistat jista’ jnaqqas l-assorbiment ta’ prodotti mediċinali kontra l-epilessija, u b’hekk iwassal għall-konvulżjonijiet.

Mediċini antiretrovirali

Ibbażat fuq rapporti minn letteratura u esperjenza wara t-tqegħid fis-suq, orlistat potenzjalment jista’ jnaqqas l-assorbiment ta’ mediċini antiretrovirali għall-HIV u jista’ jaffettwa b’mod negattiv l- effikaċja ta’ mediċini antiretrovirali għall-HIV (ara sezzjoni 4.4).

Vitamini li jinħallu fix-xaħam

Kura b’orlistat tista’ tnaqqas l-assorbiment ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam (A, D, E u K).

Fi studji kliniċi, l-biċċa l-kbira ta’ individwi li rċevew kura b’orlistat sa 4 snin sħaħ kellhom livelli ta’ vitamini A, D, E u K u ta’ beta-carotene li baqgħu fil-firxa normali. Madankollu, l-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jieħdu suppliment ta’ multivitamini qabel l-irqad biex ikun żgurat it-teħid adegwat ta’ vitamini (ara sezzjoni 4.4).

Acarbose

Fin-nuqqas ta’ studji farmakokinetiċi dwar l-interazzjoni, alli mhux irrakkomandat biex jintuża minn pazjenti li jkunu qed jieħdu acarbose.

Amiodarone

F’numru limitat ta’ voluntiera f’saħħithom li ħadu orlistat fl-istess waqt, kien osservat tnaqqis fil- livelli tal-plażma ta’ amiodarone, meta ingħata bħala doża waħda. F’pazjenti li jkunu qed jieħdu amiodarone, ir-rilevanza klinika ta’ dan l-effett għada mhux magħrufa. Pazjenti li qed jieħdu amiodarone għandhom ikellmu tabib qabel jibdew kura b’alli. Waqt kura b’alli d-doża ta’ amiodarone jista’ jkollha bżonn tiġi aġġustata.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jista’ jkollhom it-tfal / Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

L-użu ta’ metodu kontraċettiv addizzjonali huwa rrakkomandat biex tiġi evitata l-possibbiltà ta’ falliment ta’ kontraċezzjoni orali li tista’ tiġri f’każ ta’ dijarea severa (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Tqala

Għal orlistat m’hemmx tagħrif kliniku dwar l-użu waqt it-tqala. Studji fuq il-bhejjem ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp ta’ l-embriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3).

alli m’għandux jingħata waqt it-tqala (ara sezzjoni 4.3).

Treddigħ

Peress li mhux magħruf jekk orlistat jgħaddix fil-ħalib tas-sider uman, alli huwa kontra-indikat waqt it-treddigħ (ara sezzjoni 4.3).

Fertilità

Studji fuq l-annimali ma jindikawx effetti ta’ ħsara fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Orlistat m’għandu l-ebda effett jew effett żgħir ħafna fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi għal orlistat fil-biċċa l-kbira huma ta’ natura gastro-intestinali u huma relatati ma’ l-effett farmakoloġiku tal-prodott mediċinali fuq il-prevenzjoni ta’ l-assorbiment ta’ xaħam li jkun ittiekel.

Ir-reazzjonijiet avversi gastro-intestinali li ġew identifikati mill-provi kliniċi b’orlistat 60 mg li damu minn 18-il xahar sa sentejn ġeneralment kienu ħfief u jgħaddu malajr. Dawn ġeneralment seħħew fil- bidu tal-kura (fi żmien tliet xhur) u l-biċċa l-kbira tal-pazjenti kellhom esperjenza ta’ episodju wieħed biss. Il-konsum ta’ dieta b’ammont ta’ xaħam baxx inaqqas il-probabilità ta’ esperjenza ta’ reazzjonijiet avversi gastro-intestinali (ara sezzjoni 4.4).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla taħt skond is-sistema tal-klassifika tal-organi u l-frekwenza. Il- frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni

(≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi identifikati waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’ orlistat mhux magħrufa peress li dawn ir-reazzjonijiet kienu rrapportati b’mod volontarju minn popolazzjoni ta’ daqs mhux ċert.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Sistema tal-klassifika tal-organi u

Reazzjoni avversa

Frekwenza

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

 

Mhux magħruf

Prothrombin imnaqqas u INR miżjud (ara

 

sezzjonijiet 4.3 u 4.5)

Disturbi fis-sistema immuni

 

Mhux magħruf

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva inkluż

 

anafilassi, bronkospażmu, anġjoedima, ħakk, raxx

 

u urtikarja

Disturbi psikjatriċi

 

Komuni

Ansejtà†

Disturbi gastro-intestinali

 

Komuni ħafna

Tbajja żejtnin mir-rektum

 

Gass bil-ħruġ ta’ ħmieġ

 

Tħoss li għandek tmur tipporga bla telf ta’ żmien

 

Purgar xaħmi u żejtni

 

Purgar żejtni

 

Gass fl-istonku

 

Purgar artab

Komuni

Uġigħ addominali

 

Purgar mhux ikkontrollat

 

Purgar likwidu

 

Purgar aktar ta’ spiss

Mhux magħruf

Divertikulite

 

Pankrejatite

 

Fsada ħafifa mir-rektum (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

Mhux magħruf

Nefropatija kkawżata minn oxalate li tista’ twassal

 

għal insuffiċjenza tal-kliewi

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Mhux magħruf

Epatite li tista’ tkun serja. Kienu rrappurtati xi

 

każijiet fatali jew każijiet li kienu jeħtieġu trapjant

 

tal-fwied.

 

Kolelitjasi

 

Żjieda fit-transaminases u fl-alkaline phosphatase

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

Mhux magħruf

Joħorġu l-imsiemer

† Huwa possibbli li kura b’orlistat tista’ twassal għall-ansjetà f’antiċipazzjoni ta’ jew sekondarja għall- reazzjonijiet gastro-intestinali avversi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Dożi waħedhom ta’ 800 mg orlistat u dożi multipli sa 400 mg tliet darbiet kuljum għal 15-il ġurnata ġew studjati f’individwi b’piż normali u f’oħrajn bi ħxuna żejda mingħajr sejbiet kliniċi ta’ sinifikanza. Barra dan, dożi ta’ 240 mg tliet darbiet kuljum ġew mogħtija għal 6 xhur lill-pazjenti bi ħxuna żejda. Il-biċċa l-kbira ta’ każijiet ta’ dożi eċċessivi ta’ orlistat meħuda wara t-tqegħid fis-suq jew ma rrapportaw l-ebda reazzjonijiet avversi jew irrapportaw reazzjonijiet avversi li huma simili għal dawk irrapportati bid-dożi rrakkomandati.

F’każ ta’ doża eċċessiva, għandu jintalab parir mediku. Jekk isseħħ doża eċċessiva sinifikanti ta’ orlistat, huwa rrakkomandat li l-pazjent jiġi osservat għal 24 siegħa. Ibbażat fuq studji fil-bnedmin u l-annimali, kull effett sistematiku li jista’ jkun attribwit għall-proprjetajiet li jimpedixxu l-lipase ta’ orlistat għandu jkun riversibbli malajr.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: prodotti kontra l-ħxuna żejda, eskluż prodotti tad-dieta, prodotti kontra l-ħxuna żejda li jaħdmu b’mod periferali, Kodiċi ATC A08AB01.

Orlistat huwa impeditur potenti, speċifiku u li jaħdem fit-tul ta’ lipases gastro-intestinali. Jeżerċita l- attività terapewtika tiegħu fil-lumen ta’ l-istonku u tal-musrana ż-żgħira billi jifforma rabta kovalenti mas-sit serin attiv tal-lipases gastriċi u tal-frixa. B’hekk l-enżima mhux attivata ma tkunx disponibbli biex tidrolizza x-xaħam tad-dieta, fl-għamla ta’ trigliċeridi, f’aċidi tax-xaħam ħielsa u monogliċeridi li jistgħu jiġu assorbiti.

L-ekwivalenza farmakodinamika ta’ alli 27 mg pilloli li tomgħodhom u alli 60 mg kapsuli iebsa ġiet stabbilita bl-użu ta’ mudell ta’ tneħħija tax-xaħam fil-ħmieġ.

Minn studji kliniċi kien stmat li orlistat 60 mg meħud tliet darbiet kuljum jimblokka l-assorbiment ta’ madwar 25% ta’ xaħam meħud fid-dieta. Minn 24 sa 48 siegħa wara l-għoti tad-doża, l-effett ta’ orlistat iwwassal għal żjieda ta’ xaħam fil-purgar. Ġeneralment, fi żmien 48 sa 72 siegħa wara l- waqfien tat-terapija, il-kontenut ta’ xaħam fil-purgar jirritorna għal-livelli ta’ qabel il-kura.

Żewġ studji double-blind, randomised u kkontrollati bil-plaċebo f’adulti b’BMI ≥28 kg/m2 jsostnu l- effikaċja ta’ orlistat 60 mg meħud tliet darbiet kuljum flimkien ma’ dieta ta’ kaloriji baxxi u b’inqas xaħam. Il-parametru primarju, bidla fil-piż tal-ġisem mil-linja bażi (ħin ta’ randomisation), kien stmat

għall-piż tal-ġisem fuq medda ta’ żmien (Tabella 1) u l-persentaġġ ta’ individwi li tilfu ≥5% jew ≥10% tal-piż tal-ġisem (Tabella 2). Fiż-żewġ studji, għalkemm it-telf fil-piż kien stmat waqt 12-il xahar ta’ kura, l-aktar telf ta’ piż seħħ fl-ewwel 6 xhur.

Tabella 1: Effett ta’ 6 xhur ta’ kura fuq il-piż tal-ġisem imkejjel fil-linja bażi

 

Grupp ta’ kura

N

Medja ta’ bidla

Medja ta’ bidla

 

 

 

relattiva (%)

(kg)

Studju 1

Plaċebo

-3.24

-3.11

 

Orlistat 60 mg

-5.55

-5.20 a

Studju 2

Plaċebo

-1.17

-1.05

 

Orlistat 60 mg

-3.66

-3.59 a

Tagħrif miġbur

Plaċebo

-2.20

-2.09

 

 

 

 

 

 

Orlistat 60 mg

 

 

-4.60

 

 

-4.40 a

a p<0.001 kontra plaċebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2: Analiżi ta’ dawk li rrispondew wara 6 xhur

 

Telf ta’ 5% ta’ piż tal-ġisem fil-

Telf ta’ 10% ta’ piż tal-ġisem fil-

 

 

linja bażi

 

linja bażi

 

(%)

 

 

 

 

(%)

 

 

Plaċebo

 

Orlistat 60 mg

Plaċebo

 

 

Orlistat 60 mg

Studju 1

30.9

 

 

54.6 a

10.3

 

 

21.3 b

Studju 2

21.3

 

 

37.7 a

2.2

 

 

10.5 b

Tagħrif

26.4

 

 

46.7 a

6.5

 

 

16.2 a

miġbur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mqabbel kontra plaċebo: a p<0.001; b p<0.01

Wara 6 xhur ta’ kura t-telf fil-piż ikkawżat minn orlistat 60 mg wassal għal aktar benefiċċji importanti ta’ saħħa minbarra telf fil-piż. Il-bidla relattiva medja fil-kolesterol totali kienet -2.4% għal orlistat 60 mg (5.20 mmol/l fil-linja bażi) u +2.8% għal plaċebo (5.26 mmol/l fil-linja bażi). Il-bidla relattiva medja fil-kolesterol LDL kienet -3.5% għal orlistat 60 mg (3.30 mmol/l fil-linja bażi) u +3.8% għal plaċebo (3.41 mmol/l fil-linja bażi). Għaċ-ċirkonferenza tal-qadd, il-bidla medja kienet -4.5 cm għal orlistat 60 mg (103.7 cm fil-linja bażi) u -3.6 cm għal plaċebo (103.5 cm fil-linja bażi). Il-paraguni kollha kontra l-plaċebo kienu statistikament sinifikanti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Studji f’voluntiera ta’ piż normali u oħrajn ħoxnin iżżejjed urew li l-ammont ta’ assorbiment ta’ orlistat kien minimu. Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ orlistat intatt ma setgħux jiġu mkejla (<5 ng/ml) 8 siegħat wara għoti orali ta’ orlistat 360 mg.

Ġeneralment, f’dożi terapewtiċi, l-osservazzjoni ta’ orlistat intatt fil-plażma kienet sporadika u l- konċentrazzjonijiet kienu baxxi ferm (<10 ng/ml jew 0.02 µmol), bl-ebda sinjal ta’ akkumulazzjoni, li hija konsistenti ma’ assorbiment minimu.

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni ma jistax jiġi determinat għaliex is-sustanza attiva tiġi assorbita b’mod minimu u m’għandha l-ebda farmakokinetika sistematika definita. Orlistat in vitro huwa >99 % marbut ma’ proteini tal-plażma (lipoproteini u albumini kienu l-aktar proteini li jwaħħlu). Orlistat jitqassam b’mod minimu fl-eritroċiti.

Bijotrasformazzjoni

Ibbażat fuq tagħrif mill-annimali, aktarx li l-metaboliżmu ta’ orlistat iseħħ l-aktar fil-ħajt gastro- intestinali. Ibbażat fuq studju f’pazjenti ħoxnin iżżejjed, mill-parti żgħira ħafna tad-doża assorbita sistematikament, żewġ metaboliti ewlenin, M1 (4-member lactone ring hydrolysed) u M3 (M1 b’N- formyl leucine moiety cleaved), kienu responsabbli għal madwar 42% tal-konċentrazzjoni totali fil- plażma.

M1 u M3 għandhom ċirku beta-lactone miftuħ u attività li tinibixxi l-lipase dgħajfa ħafna (1,000 u 2,500 darba inqas minn orlistat rispettivament). Minħabba din l-attività ta’ inibizzjoni baxxa u l-livelli baxxi fil-plażma f’dożi terapewtiċi (medja ta’ 26 ng/ml u 108 ng/ml rispettivament), dawn il- metaboliti huma kkunsidrati bla ebda mportanza farmakoloġika.

Eliminazzjoni

Studji f’individwi ta’ piż normali u oħrajn ħoxnin iżżejjed urew li t-tneħħija fil-purgar tas-sustanza attiva mhux assorbita kienet ir-rotta ewlenija ta’ l-eliminazzjoni. Madwar 97% tad-doża mogħtija kienet imneħħija fil-purgar u 83% ta’ dan bħala orlistat mhux mibdul.

It-tneħħija kumulattiva mill-kliewi tal-materjal kollu relatat ma’ orlistat kienet <2% tad-doża mogħtija.

Iż-żmien biex tintlaħaq tneħħija totali (purgar u awrina) kien 3 sa 5 ijiem. Id-dispożizzjoni ta’ orlistat dehret li hija simili bejn voluntiera b’piż normali u dawk ħoxnin iżżejjed. Orlistat, M1 u M3 kollha huma suġġetti għall-eliminazzjoni mill-marrara.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, u effett tossiku fuq il-fertilità, is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

L-użu mediċinali ta’ orlistat mhux probabbli li jirrappreżenta riskju għall-ambjent akkwatiku jew terrestri. Madankollu, kwalunkwe riskju possibbli għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 6.6).

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Mannitol (E421)

Xylitol (E967)

Anhydrous lactose

Sodium starch glycolate

Microcrystalline cellulose (E460)

Povidone (E1201)

Glycerol dibehenate (E471)

Sucrose monopalmitate (E473)

Sodium stearyl fumarate

Macrogol stearate (E431)

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Armi l-pilloli maħżuna fil-kontenitur biex iġġorr għal aktar minn xahar.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°Ċ.

Żomm il-kontenitur magħluq sew sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken tal-polyethylene ta’ densità għolja (HDPE) b’għatu reżistenti għat-tfal li fihom 42, 60, 84, 90 jew 120 pillola. Il-flixkun fih ukoll żewġ ċilindi magħluqa li fihom silica gel bħala desikkant.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

Kontenitur biex iġġorr magħmul minn polystyrene resin / polyurethane (shuttle) li jista’ jesa’ 3 pilloli huwa nkluż f’kull pakkett.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/401/012-016

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Lulju 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 21 ta’ Ġunju 2014

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati