Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BindRen (colestilan) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V03AE

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBindRen
Kodiċi ATCV03AE
Sustanzacolestilan
ManifatturMitsubishi Pharma Europe Ltd
Kull pillola miksija b’rita fiha 1 g ta’ colestilan.
Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.
Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata.> Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI
BindRen 1 g pilloli miksija b’rita

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

awtorizzat

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita.

adux

 

Pillola miksija b’rita, bajda, b’forma ovali, b’tul ta’ madwar 20.2 mm wisa’ ta’ 10.7 mm stampata bi “BINDREN” (b’linka blu) fuq naħa waħda.

4. TAGĦRIF KLINIKU

ħ

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

BindRen hu indikat għall-kura ta’ iperfosfatem ja f’pazjenti adulti b’Mard Kroniku tal-Kliewi (CKD)

 

 

m’g

ta’ Stadju 5 li jkunu qed jirċievu emodijal żi jew dijaliżi peritoneali.

 

li

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għ ndu jingħata

Pożoloġija

inali

 

 

 

Id-doża rakkomandata tal-b du hi ta’ 6-9 g kuljum (2-3 g tliet darbiet kuljum).

 

ċ

 

Pazjenti li fil-passat ki nu fuq phosphate binders oħrajn li jinqalbu għal BindRen għandhom jibdew

jieħdu 6-9 g kuljum (2-3 g tliet darbiet kuljum).

 

Titrazzjoni ad-dożamedi

 

Il-konċentrazzj nijiet ta’ fosfru fis-serum għandhom jiġu mmonitorjati. Jekk ma tinkisibx

Prodottkonċentrazzj ni aċċettabli ta’ fosfru fis-serum, id-doża tista’ tiżdied bi 3 g kuljum (1 g tliet darbiet kuljum) fi 2-3 intervalli ta’ ġimgħa. Id-doża massima ta’ kuljum ta’ BindRen ittestjata fil-provi kliniċi

kienet ta’ 15 g kuljum (5 g tliet darbiet kuljum).

opolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni anzjana

Esperjenza minn studji kliniċi f’pazjenti li għandhom iżjed minn 75 sena hi limitata ħafna.

Indeboliment tal-kliewi

BindRen hu indikat għall-użu f’pazjenti b’Mard Kroniku tal-Kliewi (CKD) ta’ Stadju 5 li jkunu qed jirċievu emodijaliżi jew dijaliżi peritoneali. M’hemmx dejta disponibbli dwar l-użu ta’ BindRen f’pazjenti qabel id-dijaliżi.

Indeboliment sever tal-fwied

Pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied ġew esklużi mill-istudji kliniċi. Għalhekk, l-użu ta’ BindRen mhuwiex rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied (ara wkoll sezzjoni 4.4). Dejta mhux disponibbli.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ BindRen fit-tfal u adolexxenti taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

awtorizzat

BindRen hu għal użu orali. Il-pilloli għandhom jittieħdu sħaħ.

 

Id-doża ta’ kuljum tal-pilloli BindRen għandha tittieħed fi tliet dożi maqsumin l-istess, mal-ikel jew immedjatament wara l-ikel, flimkien ma’ ammont suffiċjenti ta’ ilma biex jgħin lil dak li jkun biex jibla’.

Il-qsim tad-doża ta’ kuljum jista’ jiġi aġġustat fuq parir ta’ tabib billi wieħed jikkunsid a kemm jittieħed fosfat fid-dieta. Il-pazjenti għandhom jitħeġġew isegwu d-dieti tagħhom b’amm nt baxx ta’ fosfat.

Il-kura ta’ livelli għoljin ta’ fosfru fid-demm normalment teħtieġ kura fit-tul.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

 

fis-sezzjoni 6.1.

adux

Ostruzzjoni fl-imsaren.

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

ħ

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ BindRen ma ġewx studjatim’gf’pazjenti b’:

Disfaġija jew disturbi biex jibilgħu

Disturbi gastrointestinali severi bħal st t kezza kronika jew severa, stenożi intestinali, diverticulum intestinali, kolite tas-s gmojd, ulċeri gastrointestinali, jew operazzjoni gastrointestinali riċenti maġġuri

Ostruzzjoni biljari

Indeboliment sever tal-fw ed (ara wkoll sezzjoni 4.2)

Disturbi ta’ aċċessjon j et

Storja medika riċenti ta’ peritonite f’pazjenti b’dijaliżi peritoneali

Livell ta’ albumina fis-serum ta’ <30 g/Lli

Għalhekk, l-użumedita’ BindR n mhuwiex rakkomandat f’pazjenti b’dawn id-disturbi.

Iperparatirojdiż u

ProdottBindRen waħdu mhuwiex indikat għall-kontroll ta’ iperparatirojdiżmu.

Ostruzzjoni intestinali u ileus/subileus

F’każijiet rari ħafna, ostruzzjoni intestinali u ileus/subileus ġew osservati f’pazjenti matul il-kura b’BindRen. L-istitikezza tista’ tkun sintomu li jseħħ qabel dawn t’hawn fuq. Pazjenti li jkollhom l- istitikezza għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa waqt li jkunu qed jiġu kkurati b’BindRen. F’pazjenti li jiżviluppaw stitikezza severa jew sintomi gastrointestinali severi oħrajn, jista’ jkollha bżonn tiġi kkunsidrata kura alternattiva.

Emorraġija gastrointestinali

Għandu jkun hemm kawtela meta jiġu kkurati pazjenti b’kundizzjonijiet li jippredisponuhom għal emorraġija, bħal storja medika riċenti ta’ emorraġija gastrointestinali, ulċeri gastrointestinali, gastrite, divertikulite, kolite u murliti.

Ipokalċemija/iperkalċemija

Pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi jistgħu jiżviluppaw ipokalċemija jew iperkalċemija. BindRen ma fihx calcium, u m’għandu l-ebda effett fuq il-konċentrazzjonijiet ta’ calcium fis-serum fuq il-kura sa sena. Il-konċentrazzjonijiet ta’ calcium fis-serum għandhom jiġi mmonitorjati bħala follow-up normali ta’ pazjent fuq id-dijaliżi. Calcium elementali għandu jingħata bħala suppliment f’każ ta’ iperkalċemija.

Vitamini li jinħallu fix-xaħam

BindRen ma kkaġuna l-ebda tnaqqis klinikament rilevanti f’assorbiment ta’ vitamini A, D, E jew K matul l-istudji kliniċi li damu sa sena. Madankollu, għandha tintuża kawtela meta pazjenti b’suxxettibilità għal vitamina K jew b’defiċjenzi ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam, bħal pazjenti b’sindromi ta’ assorbiment ħażin u pazjenti kkurati b’antikoagulanti ta’ coumarin (eż. warfarin). F’dawn il-pazjenti, hu rrakkomandat il-monitoraġġ tal-konċentrazzjonijiet ta’ vitamina A, D u E jew l- evalwazzjoni tal-istat ta’ vitamina K permezz tal-kejl tal-parametri tal-koagulazzjoni, u l-vitamini għandhom jingħataw bħala suppliment jekk ikun hemm bżonn.

Defiċjenza ta’ folate

BindRen ma kkaġuna l-ebda tnaqqis klinikament rilevanti fl-assorbiment ta’ folate ma ul l-istudji kliniċi li damu sa sena. Madankollu, l-assorbiment intestinali ta’ folate jista’ jiġi indebolit matul il- kura fit-tul b’BindRen. F’dawn il-pazjenti, għandu jiġi kkunsidrat il-monitor ġġ t l-istat ta’ folate fis-

serum, u għandha tiġi kkunsidrata s-supplimentazzjoni b’folic acid.

awtorizzat

Bilanċ sistemiku tal-joni

 

adux

ħ

BindRen iwaħħal phosphate u aċidu tal-bila, bil-ħruġ ta chloride li hu disponibbli għal assorbiment

sistemiku. Tibdil fil-bilanċ sistemiku tal-joni ma’ żieda fi chloride u tnaqqis f’bicarbonate għalhekk

huma possibbli. Madankollu, BindRen ma induċa l-ebda bidla klinikament rilevanti fi chloride u

bicarbonate f’kura li damet sa sena.

m’g

 

li

 

 

 

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċin

i oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ipotirojdiżmu

Monitoraġġ mill-qrib ta’ pazjenti b’ipotirojdiżmu hu rakkoman at meta levothyroxine jingħata flimkien ma’ BindRen (ara sezzjoni 4.5).

BindRen ma jiġix assorbit millċ-passaġġinaligastrointestinali iżda jista’ jaffettwa r-rata ta’ bijodisponibilità jew ta’ assorbimentmedita’ prodotti mediċinali oħrajn. Flimkien ma’ dan, bijodisponibilità mnaqqsa ta’ prodotti mediċinali oħrajn m nħabba tibdil fiċ-ċirkolazzjoni enteroepatika, pereżempju, ormoni tal- isterojdi b’indebolim nt pot nzjali tal-effikaċja ta’ kontraċettivi orali, ġew irrapportati għal prodotti mediċinali b’mekkaniżmu ta’ azzjoni simili bħal ta’ BindRen. Meta tagħti kwalunkwe prodott

mediċinali fejn tnaqqis fil-bijodisponibilità jista’ jkollu effett klinikament rilevanti fuq is-sigurtà jew l-

Prodotteffikaċja, il-prodo ediċinali għandu jingħata mill-inqas siegħa qabel, jew 3 sigħat wara li jittieħed BindRen. Il-kura fl-istess ħin bi prodotti mediċinali b’intervall terapewtiku qasir, teħtieġ monitoraġġ

mill-qrib tal-k nċentrazzjonijiet tal-mediċina jew reazzjonijiet avversi, meta tinbeda d-doża jew tiġi aġġustata - oża jew ta’ BindRen jew tal-prodott mediċinali li jingħata fl-istess ħin.

Studji ta’ interazzjoni twettqu f’voluntiera f’saħħithom. L-interazzjonijiet ma ġewx studjati f’dożi ta’ >9 g kuljum, u effetti akbar tal-interazzjonijiet f’dożi ogħla ta’ BindRen ma jistgħux jiġu esklużi.

Studji dwar interazzjonijiet ta’ doża waħda urew li l-bijodisponibilità ta’ ciprofloxacin, warfarin u enalapril ma ġewx affettwati meta ngħataw flimkien ma’ BindRen (6-9 g/kuljum). BindRen naqqas il- bijodisponibilità ta’ digoxin b’16% u s-Cmax bi 17%, u s-Cmax ta’ enalapril b’27%.

Minħabba l-potenzjal għoli in vitro ta’ twaħħil bejn BindRen u levothyroxine, huwa rrakkomandat monitoraġġ iktar mill-qrib tal-livelli tal-ormon li jistimula t-tirojde (TSH) f’pazjenti li jkunu qed jirċievu BindRen u levothyroxine.

L-ebda dejta in vivo mhija disponibbli dwar l-interazzjoni possibbli ta’ BindRen fuq l-assorbiment tal- prodotti mediċinali immunosoppressanti mycophenolate mofetil, ciclosporin jew tacrolimus. Madankollu, tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet fid-demm ġew irrapportati għal prodotti mediċinali b’mekkaniżmu ta’ azzjoni simili għal BindRen. Għandha tiġi eżerċitata l-kawtela meta tingħata riċetta għal BindRen lil pazjenti li jkunu qed jirċievu immunosoppressanti.

Pazjenti b’disturbi ta’ aċċessjoni ġew esklużi mill-provi kliniċi b’BindRen. Għandha tiġi eżerċitata l- kawtela meta tingħata riċetta għal BindRen lil pazjenti li jkunu qed jieħdu wkoll prodotti mediċinali kontra l-aċċessjonijiet.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

BindRen ma jiġix assorbit u mhuwiex disponibbli b’mod sistematiku. Għalhekk,awtorizzatl-ebda effett dirett ta’

BindRen mhuwa mistenni. Madankollu, effetti oħrajn ta’ BindRen jistgħu jaffettwaw lil nisa tqal u li jkunu qed ireddgħu jew jinfluwenzaw il-fertilità, ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5.

Tqala

M’hemmx dejta disponibbli biex jiġu evalwati s-sigurtà u l-effikaċja f’nisa tqal.

Pazjenti li joħorġu tqal u fejn evalwazzjoni dwar il-benefiċċju/riskju tikkonferma kura kontinwa b’BindRen, tista’ tkun meħtieġa supplementazzjoni ta’ vitamini, ara sezzjoni 4.4.

Treddigħ

adux

 

M’hemmx dejta disponibbli biex jiġu evalwati s-sigurtà u l-effikaċja f’nisa li jkunu qed ireddgħu. Pazjenti li jkunu qed ireddgħu u fejn evalwazzjoni dwar il-benefiċċju/riskju tikkonferma kura kontinwa b’BindRen, tista’ tkun meħtieġa supplementazzjoni ta’ vit mini, ara sezzjoni 4.4.

 

 

m’g

Fertilità

ħ

M’hemmx dejta disponibbli biex tiġi evalwata l-influwenza potenzjali ta’ BindRen fuq il-fertilità.

4.7

 

li

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem agni

BindRen m’għandu l-ebda effett jew ftit

xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

 

 

ċ

 

Sommarju tal-profil tas-sigurtà inali

 

medi

 

L-istudji kliniċi ta’ Fażi II u III li kienu jinvolvu 1,410 pazjenti b’CKD ta’ Stadju 5 fuq id-dijaliżi kkurati b’BindRen għal mhux aktar minn sena, kienu jikkostitwixxu l-popolazzjoni tas-sigurtà. Il- pazjenti rċievew dożi sa 15 g kuljum, fi tliet dożi maqsumin ta’ 5 g.

ProdottMadwar 30% al-pazjenti kellhom mill-inqas reazzjoni avversa waħda. L-iktar reazzjonijiet avversi serji kienu emorraġija gastrointestinali (mhux komuni) u stitikezza (komuni). L-iktar reazzjonijiet

avversi rrapp rtati b’mod komuni kienu dardir, dispepsja u rimettar (kollha komuni). Il-frekwenza tar- reazzjonijiet avversi żdiedet mad-doża.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Lista tabulata ta’ frekwenzi ġiet definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni

(≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna

(<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati f’ordni ta’ severità dejjem tonqos.

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

Mhux komuni:

Gastroenterite

Disturbi fis-sistema endokrinarja

 

Mhux komuni:

Iperparatirojdiżmu

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

 

 

Ipokalċemija, tnaqqis fl-aptit

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Defiċjenza ta’ folate, ipertrigliċeridemija,

 

 

 

 

 

 

polidipsija

 

Rari:

 

 

 

 

 

Defiċjenza ta’ vitamina K, kalċifilassi,

 

 

 

 

 

 

żbilanċ fl-elttroliti, ammont żejjed ta’

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

 

fluwidu

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

awtorizzat

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogħda, sturdament, uġigħ ta’ ras, disturb

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

fit-togħma

 

 

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

 

 

Mard tal-arterja koronarja

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Ematoma, pressjoni baxxa

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

adux

 

Komuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stitikezza, uġigħ addominali, rimettar,

 

 

 

 

 

 

nefħa addominali, dardir, gastrite,

 

 

 

 

 

 

dispepsija, dijarea, gass, skonfort

 

 

 

 

 

 

ad ominali

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Emorr ġija gastrointestinali, esofagite,

 

 

 

 

 

 

feċaloma, disfaġija, tibdil fil-mod kif

Rari:

 

 

 

 

ħwieħed jipporga, ħalq xott

 

 

 

 

 

Ostruzzjoni intestinali*

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

li

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

Żieda fl-enzimi tal-fwied

 

 

inali

m’g

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt

 

da

 

 

Mhux komuni:

 

ċ

 

 

Urtikarja, raxx, ħakk, ġilda xotta

Rari:

 

 

 

Dermatite allerġika, psorjażi guttae

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletr u tat-tessuti konnettivi

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Spażmu fil-muskoli, uġigħ

 

 

 

 

 

 

muskuloskeletali, artralġja, uġigħ fid-dahar,

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

uġigħ fl-estremitajiet

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Astenja

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

 

*Kien hemm każ wieħed b’riżultat fatali

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

BindRen ingħata lil pazjenti fuq dijaliżi f’dożi ta’ mhux aktar minn 15 g/kuljum għal mhux aktar minn sena b’mod kontinwu, mingħajr l-ebda każ ta’ doża eċċessiva. Ir-riskju potenzjali ta’ dożaġġ eċċessiv jista’ jinkludi reazzjonijiet avversi jew l-aggravament ta’ reazzjonijiet avversi msemmija f’sezzjoni 4.8.

M’hemm l-ebda antidotu magħruf għal BindRen.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: mhux assenjat. Kodiċi ATC: mhux assenjat

BindRen fih colestilan. Colestilan hu polimer mhux assorbit, mhux tal-kalċju, mhux metalliku, u li jeħel mal-fosfati. Is-siti tat-twaħħil isiru parzjalment protonati fl-istonku u jinteraġixxu permezz ta’ bonding joniku u tal-hydrogen kemm mal-phosphate anions tad-dieta kif ukoll mal-aċidi tal-bili fid- duwodenu. Billi jwaħħal il-fosfat mill-ikel fil-passaġġ tad-diġestjoni, colestilan ibaxxi l- konċentrazzjoni tal-fosfru fis-serum. Colestilan iwaħħal ukoll l-aċidi tal-bili, u b’hekk ibaxxi l- konċentrazzjoni tal-LDL kolesterol fis-serum. Tibdil fl-ammont ta’ aċidi tal-bili fil-passaġġ gastrointestinali ġew osservati wkoll li jbaxxu l-glucose fis-serum. Colestilan jista’ wkoll iwaħħal uric acid fil-passaġġ gastrointestinali.

Tliet studji ta’ Fażi III u żewġ studji follow-up fit-tul, twettqu f’pazjenti b’CKD fi Stadju 5 fuq id- dijaliżi, sabiex jiġu investigati s-sigurtà u l-effikaċja f’din il-popolazzjoni.

Fosfru fis-serum

adux

awtorizzat

 

Studju ta’ doża fissa:

 

Fi studju double-blind dwar doża fissa, li dam 12-il ġimgħa, b’ħames gruppi ta’ colestilan

(3, 6, 9, 12 u 15 g/kuljum) u plaċebo, colestilan f’doża ta’ 6 g/kuljum u aktar, wera tnaqqis li kien

jiddependi mid-doża fil-livell ta’ fosfru fis-serum. It-tnaqqis tal-least squares mean mil-linja bażi sa

 

m’g

ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo kien ta’ 0.16, 0.21,

ħ0.19 u 0.37 mmol/L f’doża ta’ 6, 9, 12

u 15 g/kuljum rispettivament.

li

 

Studji dwar doża flessibbli:

 

 

 

Twettqu żewġ studji simili open label dwar doża flessibbli, li damu 12-il ġimgħa, segwiti minn perjodu ta’ rtirar double-blind ta’ 4inaliġimgħat (paragun mal-plaċebo). Fl-ewwel studju, il-medja tal-

livell ta’ fosfru fis-serum kienet ta’ 2.33 mmol/L fil-linja bażi u 1.96 mmol/L (tnaqqis medju ta’

0.36 mmol/L) f’ġimgħa 12 fuq doża medja ta’ kuljum ta’ colestilan ta’ 11.5 g. Bl-istess mod, fit-tieni studju, il-medja tal-livell ta’ fosfruċf s-serum kienet ta’ 2.44 mmol/L fil-linja bażi u 1.94 mmol/L

linja bażi ≥0.3 mmol/L) ki n t ta’ bejn 50.4% u 43.8% fiż-żewġ studji, rispettivament (plaċebo 30.8% u 26.3%, rispettivam nt).

Studji fit-tul:

f’ġimgħa 12 (tnaqqis medju ta’ 0.50 mmol/L) fuq doża medja ta’ kuljum ta’ colestilan ta’ 13.1 g. Ir- rata ta’ dawk li wieġbumedi(jew bħala tnaqqis fil-fosfru fis-serum ≤1.78 mmol/L u/jew bħala tnaqqis mil-

ProdottŻewġ studji fit- ul, open label, dwar doża flessibbli, urew li t-tnaqqis tal-livell ta’ fosfru fis-serum inżamm għal sa żmien sena. Wara sena, il-medja tal-livell ta’ fosfru fis-serum kienet ta’ 1.89 mmol/L

bi tnaqqis sinifikanti mil-linja bażi ta’ 0.39 mmol/L u r-rata responder (livell ta’ fosfru ta’

<1.78 mmol/L) kienet ta’ 44%. Maġġoranza ta’ pazjenti rċivew 12 jew 15 g/kuljum ta’ colestilan fl- istudji fit-tul.

Kalċju fis-serum

Fl-istudji kliniċi, colestilan ma kellu l-ebda effett fuq il-livelli ta’ kalċju fis-serum fuq perjodu ta’ sa

żmien sena.

Prodott tal-joni ta’ calcium phosphorus fis-serum

Il-prodott tal-joni ta’ calcium phosphorus tnaqqas b’mill-inqas 0.48 mmol2/L2 f’ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo f’dożi ta’ ≥9 g/kuljum fi studju ta’ doża fissa, u b’1.05 u 0.86 mmol2/L2 f’ġimgħa 12 f’żewġ studji ta’ doża flessibbli. Colestilan naqqas il-prodott tal-joni ta’ calcium phosphorus b’0.90 mmol2/L2 wara sena.

Ormon paratirojde (PTH) fis-serum

Fil-biċċa l-kbira tal-istudji kliniċi, colestilan naqqas il-PTH fis-serum meta mqabbel mal-linja bażi, u kien statistikament sinifikanti meta mqabbel ma’ plaċebo.

Kolesterol fis-serum

Colestilan naqqas b’mod sinifikanti il-kolesterol LDL fis-serum bi 17.8, 25.6, 29.4, 34.8 u 33.4% f’dożi ta’ 3, 6, 9, 12 u 15 g/kuljum f’ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo fl-istudju ta’ doża fissa, rispettivament. Colestilan wera wkoll tnaqqis sinifikanti mil-linja bażi b’35.3 u 30.1% f’ġimgħa 12 f’żewġ studji ta’ doża flessibbli, u b’25.8% wara sena fl-istudji fit-tul. It-tnaqqis fil-kolesterol LDL huwa rifless ukoll fi tnaqqis sinifikanti fil-kolesterol totali.

Emoglobina A1c glycosylated fis-serum

awtorizzat

 

F’individwi b’HbA1c ≥7.0% fil-linja bażi, colestilan wera tnaqqis ta’ bejn 0.36 sa 1.38% f’ġimgħa 12 fl-istudju ta’ doża fissa, u b’0.94 u 0.91% f’ġimgħa 12 fiż-żewġ studji ta’ doża flessibbli. Wara sena ta’ kura, ġie osservat tnaqqis ta’ 1.12% fl-HbA1c.

Uric acid fis-serum

Colestilan ġie assoċjat ukoll ma’ tnaqqis li jiddependi fuq id-doża fil-uric acid fis-serum, bi tnaqqis medju ta’ 43 micromol/L wara sena ta’ kura.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

adux

 

BindRen ma jiġix assorbit mill-passaġġ gastrointestinali ta’ voluntiera b’saħħithom wara għoti orali ta’

colestilan 14C radjutikkettat.

 

Ir-riżultati ta’ ttestjar in vitro jissuġġerixxu li prodotti mediċinali b’karatteristiċi anijoniċi u/jew

m’g

 

lipofiliċi, għandhom potenzjal ogħla li jeħlu ma’ BindRen.ħ

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

 

li

 

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn

inali

 

dożi waħidhom u ripetuti, effett tossiku fuq -ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda perik u speċjali dirett għall-bnedmin. Madankollu, studji dwar ir-riproduttività ma sarux b’dożi ogħla minn 2.5 drabi tad-doża klinika umana, u l-effetti riproduttivi possibbli relatati mal-kogulazzjoċu ħruġ ta’ demm ma ġewx evalwati.

Emorraġija u żieda fil-parametri tat-tagħqid tad-demm (PT u aPTT) kienu evidenti fil-firien wara għoti

ripetut. Dawn kienu kkunsi rati li rriżultaw minn nuqqas ta’ vitamina K wara tnaqqis fl-assorbiment

ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam (ara sezzjoni 4.4).

6.

 

medi

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Prodott

 

Qalba tal-pillola

Ilma ppurifikat

Hydroxypropylcellulose

Silica, colloidal anhydrous

Castor oil, hydrogenated

Kisja tar-rita

Hypromellose

Acetic acid esters ta’ mono u diglycerides ta’ aċidi grassi

Polysorbate 80

Linka tal-istampar Shellac
Indigo carmine aluminium lake (E132) Carnauba wax

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb

il-prodott mediċinali
4 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn l-ebda kundizzjoni ta’ temperatura speċjali għall-ħażna. Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

awtorizzat

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken ta’ densità għolja tal-polyethylene (HDPE), b’għatu tal-polypropylene u siġill tal-induzzjoni.

Folja tal-aluminju/polychlorotrifluoroethylene/PVC.

 

Daqsijiet tal-pakkett ta’ 45, 99, 198, 270 or 297 pillola f’kull k rtuna.

 

 

 

 

 

adux

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fisħ-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu eta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

 

 

 

inali

 

 

Dashwood House

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

69 Old Broad Street

 

 

 

 

London

medi

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Tel: +44 (0)207 065 5000

Fax: +44 (0)207 065 5050

Email: info@mt-pharma-eu.com

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/804/001-010

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 Jannar 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI

TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata.> Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.
1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI
BindRen 2 g grani

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

awtorizzat

Kull qartas fih 2 g ta’ colestilan.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Grani.

 

Grani miksija b’rita, bojod, ċilindriċi, kull waħda b’tul ta’ madwar 3.5 mm u b’dijametru ta’ 3 mm.

 

adux

 

4. TAGĦRIF KLINIKU

ħ

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

m’g

BindRen hu indikat għall-kura ta’ iperfosfatemija f’pazjenti adulti b’Mard Kroniku tal-Kliewi (CKD)

 

 

 

li

ta’ Stadju 5 li jkunu qed jirċievu emodijaliżi jew d jaliżi peritoneali.

 

 

 

inali

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu j ngħata

Pożoloġija

 

ċ

Id-doża rakkomandata tal-bidu hi ta’ 6-9 g kuljum (2-3 g tliet darbiet kuljum).

 

medi

 

Pazjenti li fil-passat kienu fuq phosphate binders oħrajn li jinqalbu għal BindRen għandhom jibdew

jieħdu 6-9 g kuljum (2-3 g tliet darbiet kuljum).

Titrazzjoni tad-doża

 

 

Prodott

 

 

 

Il-konċentrazzjonijiet ta’ fosfru fis-serum għandhom jiġu mmonitorjati. Jekk ma tinkisibx

konċentrazzj ni aċċettabli ta’ fosfru fis-serum, id-doża tista’ tiżdied bi 3 g kuljum (1 g tliet darbiet kuljum) fi 2-3 intervalli ta’ ġimgħa. Id-doża massima ta’ kuljum ta’ BindRen ittestjata fil-provi kliniċi kienet ta’ 15 g kuljum (5 g tliet darbiet kuljum).

Popolazzjonijiet speċjali opolazzjoni anzjana

Esperjenza minn studji kliniċi f’pazjenti li għandhom iżjed minn 75 sena hi limitata ħafna.

Indeboliment tal-kliewi

BindRen hu indikat għall-użu f’pazjenti b’Mard Kroniku tal-Kliewi (CKD) ta’ Stadju 5 li jkunu qed jirċievu emodijaliżi jew dijaliżi peritoneali. M’hemmx dejta disponibbli dwar l-użu ta’ BindRen f’pazjenti qabel id-dijaliżi.

Indeboliment sever tal-fwied

Pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied ġew esklużi mill-istudji kliniċi. Għalhekk, l-użu ta’ BindRen mhuwiex rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied (ara wkoll sezzjoni 4.4). Dejta mhux disponibbli.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ BindRen fit-tfal u adolexxenti taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

awtorizzat

BindRen hu għal użu orali. Il-granuli għandhom jittieħdu sħaħ bħala doża waħda mill-qartas. Id-doża ta’ kuljum tal-grani BindRen għandha tittieħed fi tliet dożi maqsumin l-istess, mal-ikel jew immedjatament wara l-ikel, flimkien ma’ ammont suffiċjenti ta’ ilma biex jgħin lil dak li jkun biex jibla’.

Il-qsim tad-doża ta’ kuljum jista’ jiġi aġġustat fuq parir ta’ tabib billi wieħed jikkunsid a kemm jittieħed fosfat fid-dieta. Il-pazjenti għandhom jitħeġġew isegwu d-dieti tagħhom b’amm nt baxx ta’ fosfat.

Il-kura ta’ livelli għoljin ta’ fosfru fid-demm normalment teħtieġ kura fit-tul.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

 

fis-sezzjoni 6.1.

adux

Ostruzzjoni fl-imsaren.

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

ħ

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ BindRen ma ġewx studjatim’gf’pazjenti b’:

Disfaġija jew disturbi biex jibilgħu

Disturbi gastrointestinali severi bħal st t kezza kronika jew severa, stenożi intestinali, diverticulum intestinali, kolite tas-s gmojd, ulċeri gastrointestinali, jew operazzjoni gastrointestinali riċenti maġġuri

Ostruzzjoni biljari

Indeboliment sever tal-fw ed (ara wkoll sezzjoni 4.2)

Disturbi ta’ aċċessjon j et

Storja medika riċenti ta’ peritonite f’pazjenti b’dijaliżi peritoneali

Livell ta’ albumina fis-serum ta’ <30 g/Lli

Għalhekk, l-użumedita’ BindR n mhuwiex rakkomandat f’pazjenti b’dawn id-disturbi.

Iperparatirojdiż u

ProdottBindRen waħdu mhuwiex indikat għall-kontroll ta’ iperparatirojdiżmu.

Ostruzzjoni intestinali u ileus/subileus

F’każijiet rari ħafna, ostruzzjoni intestinali u ileus/subileus ġew osservati f’pazjenti matul il-kura b’BindRen. L-istitikezza tista’ tkun sintomu li jseħħ qabel dawn t’hawn fuq. Pazjenti li jkollhom l- istitikezza għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa waqt li jkunu qed jiġu kkurati b’BindRen. F’pazjenti li jiżviluppaw stitikezza severa jew sintomi gastrointestinali severi oħrajn, jista’ jkollha bżonn tiġi kkunsidrata kura alternattiva.

Emorraġija gastrointestinali

Għandu jkun hemm kawtela meta jiġu kkurati pazjenti b’kundizzjonijiet li jippredisponuhom għal emorraġija, bħal storja medika riċenti ta’ emorraġija gastrointestinali, ulċeri gastrointestinali, gastrite, divertikulite, kolite u murliti.

Ipokalċemija/iperkalċemija

Pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi jistgħu jiżviluppaw ipokalċemija jew iperkalċemija. BindRen ma fihx calcium, u m’għandu l-ebda effett fuq il-konċentrazzjonijiet ta’ calcium fis-serum fuq il-kura sa sena. Il-konċentrazzjonijiet ta’ calcium fis-serum għandhom jiġi mmonitorjati bħala follow-up normali ta’ pazjent fuq id-dijaliżi. Calcium elementali għandu jingħata bħala suppliment f’każ ta’ iperkalċemija.

Vitamini li jinħallu fix-xaħam

BindRen ma kkaġuna l-ebda tnaqqis klinikament rilevanti f’assorbiment ta’ vitamini A, D, E jew K matul l-istudji kliniċi li damu sa sena. Madankollu, għandha tintuża kawtela meta pazjenti b’suxxettibilità għal vitamina K jew b’defiċjenzi ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam, bħal pazjenti b’sindromi ta’ assorbiment ħażin u pazjenti kkurati b’antikoagulanti ta’ coumarin (eż. warfarin).

F’dawn il-pazjenti, hu rrakkomandat il-monitoraġġ tal-konċentrazzjonijiet ta’ vitamina A, D u E jew l- evalwazzjoni tal-istat ta’ vitamina K permezz tal-kejl tal-parametri tal-koagulazzjoni, u l-vitamini għandhom jingħataw bħala suppliment jekk ikun hemm bżonn.

Defiċjenza ta’ folate

BindRen ma kkaġuna l-ebda tnaqqis klinikament rilevanti fl-assorbiment ta’ folate ma ul l-istudji kliniċi li damu sa sena. Madankollu, l-assorbiment intestinali ta’ folate jista’ jiġi indebolit matul il- kura fit-tul b’BindRen. F’dawn il-pazjenti, għandu jiġi kkunsidrat il-monitor ġġ t l-istat ta’ folate fis-

serum, u għandha tiġi kkunsidrata s-supplimentazzjoni b’folic acid.

awtorizzat

Bilanċ sistemiku tal-joni

 

adux

ħ

BindRen iwaħħal phosphate u aċidu tal-bila, bil-ħruġ ta chloride li hu disponibbli għal assorbiment

sistemiku. Tibdil fil-bilanċ sistemiku tal-joni ma’ żieda fi chloride u tnaqqis f’bicarbonate għalhekk

huma possibbli. Madankollu, BindRen ma induċa l-ebda bidla klinikament rilevanti fi chloride u

bicarbonate f’kura li damet sa sena.

m’g

 

li

 

 

 

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċin

i oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ipotirojdiżmu

Monitoraġġ mill-qrib ta’ pazjenti b’ipotirojdiżmu hu rakkoman at meta levothyroxine jingħata flimkien ma’ BindRen (ara sezzjoni 4.5).

BindRen ma jiġix assorbit millċ-passaġġinaligastrointestinali iżda jista’ jaffettwa r-rata ta’ bijodisponibilità jew ta’ assorbimentmedita’ prodotti mediċinali oħrajn. Flimkien ma’ dan, bijodisponibilità mnaqqsa ta’ prodotti mediċinali oħrajn m nħabba tibdil fiċ-ċirkolazzjoni enteroepatika, pereżempju, ormoni tal- isterojdi b’indebolim nt pot nzjali tal-effikaċja ta’ kontraċettivi orali, ġew irrapportati għal prodotti mediċinali b’mekkaniżmu ta’ azzjoni simili bħal ta’ BindRen. Meta tagħti kwalunkwe prodott

mediċinali fejn tnaqqis fil-bijodisponibilità jista’ jkollu effett klinikament rilevanti fuq is-sigurtà jew l-

Prodotteffikaċja, il-prodo ediċinali għandu jingħata mill-inqas siegħa qabel, jew 3 sigħat wara li jittieħed BindRen. Il-kura fl-istess ħin bi prodotti mediċinali b’intervall terapewtiku qasir, teħtieġ monitoraġġ

mill-qrib tal-k nċentrazzjonijiet tal-mediċina jew reazzjonijiet avversi, meta tinbeda d-doża jew tiġi aġġustata - oża jew ta’ BindRen jew tal-prodott mediċinali li jingħata fl-istess ħin.

Studji ta’ interazzjoni twettqu f’voluntiera f’saħħithom. L-interazzjonijiet ma ġewx studjati f’dożi ta’ >9 g kuljum, u effetti akbar tal-interazzjonijiet f’dożi ogħla ta’ BindRen ma jistgħux jiġu esklużi.

Studji dwar interazzjonijiet ta’ doża waħda urew li l-bijodisponibilità ta’ ciprofloxacin, warfarin u enalapril ma ġewx affettwati meta ngħataw flimkien ma’ BindRen (6-9 g/kuljum). BindRen naqqas il- bijodisponibilità ta’ digoxin b’16% u s-Cmax bi 17%, u s-Cmax ta’ enalapril b’27%.

Minħabba l-potenzjal għoli in vitro ta’ twaħħil bejn BindRen u levothyroxine, huwa rrakkomandat monitoraġġ iktar mill-qrib tal-livelli tal-ormon li jistimula t-tirojde (TSH) f’pazjenti li jkunu qed jirċievu BindRen u levothyroxine.

L-ebda dejta in vivo mhija disponibbli dwar l-interazzjoni possibbli ta’ BindRen fuq l-assorbiment tal- prodotti mediċinali immunosoppressanti mycophenolate mofetil, ciclosporin jew tacrolimus. Madankollu, tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet fid-demm ġew irrapportati għal prodotti mediċinali b’mekkaniżmu ta’ azzjoni simili għal BindRen. Għandha tiġi eżerċitata l-kawtela meta tingħata riċetta għal BindRen lil pazjenti li jkunu qed jirċievu immunosoppressanti.

Pazjenti b’disturbi ta’ aċċessjoni ġew esklużi mill-provi kliniċi b’BindRen. Għandha tiġi eżerċitata l- kawtela meta tingħata riċetta għal BindRen lil pazjenti li jkunu qed jieħdu wkoll prodotti mediċinali kontra l-aċċessjonijiet.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

BindRen ma jiġix assorbit u mhuwiex disponibbli b’mod sistematiku. Għalhekk,awtorizzatl-ebda effett dirett ta’

BindRen mhuwa mistenni. Madankollu, effetti oħrajn ta’ BindRen jistgħu jaffettwaw lil nisa tqal u li jkunu qed ireddgħu jew jinfluwenzaw il-fertilità, ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5.

Tqala

M’hemmx dejta disponibbli biex jiġu evalwati s-sigurtà u l-effikaċja f’nisa tqal.

Pazjenti li joħorġu tqal u fejn evalwazzjoni dwar il-benefiċċju/riskju tikkonferma kura kontinwa b’BindRen, tista’ tkun meħtieġa supplementazzjoni ta’ vitamini, ara sezzjoni 4.4.

Treddigħ

adux

 

M’hemmx dejta disponibbli biex jiġu evalwati s-sigurtà u l-effikaċja f’nisa li jkunu qed ireddgħu. Pazjenti li jkunu qed ireddgħu u fejn evalwazzjoni dwar il-benefiċċju/riskju tikkonferma kura kontinwa b’BindRen, tista’ tkun meħtieġa supplementazzjoni ta’ vit mini, ara sezzjoni 4.4.

 

 

m’g

Fertilità

ħ

M’hemmx dejta disponibbli biex tiġi evalwata l-influwenza potenzjali ta’ BindRen fuq il-fertilità.

4.7

 

li

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem agni

BindRen m’għandu l-ebda effett jew ftit

xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

 

 

ċ

 

Sommarju tal-profil tas-sigurtà inali

 

medi

 

L-istudji kliniċi ta’ Fażi II u III li kienu jinvolvu 1,410 pazjenti b’CKD ta’ Stadju 5 fuq id-dijaliżi kkurati b’BindRen għal mhux aktar minn sena, kienu jikkostitwixxu l-popolazzjoni tas-sigurtà. Il- pazjenti rċievew dożi sa 15 g kuljum, fi tliet dożi maqsumin ta’ 5 g.

ProdottMadwar 30% al-pazjenti kellhom mill-inqas reazzjoni avversa waħda. L-iktar reazzjonijiet avversi serji kienu emorraġija gastrointestinali (mhux komuni) u stitikezza (komuni). L-iktar reazzjonijiet

avversi rrapp rtati b’mod komuni kienu dardir, dispepsja u rimettar (kollha komuni). Il-frekwenza tar- reazzjonijiet avversi żdiedet mad-doża.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Lista tabulata ta’ frekwenzi ġiet definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni

(≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna

(<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati f’ordni ta’ severità dejjem tonqos.

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

Mhux komuni:

Gastroenterite

Disturbi fis-sistema endokrinarja

 

Mhux komuni:

Iperparatirojdiżmu

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

 

 

Ipokalċemija, tnaqqis fl-aptit

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Defiċjenza ta’ folate, ipertrigliċeridemija,

 

 

 

 

 

 

polidipsija

 

Rari:

 

 

 

 

 

Defiċjenza ta’ vitamina K, kalċifilassi,

 

 

 

 

 

 

żbilanċ fl-elttroliti, ammont żejjed ta’

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

 

fluwidu

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

awtorizzat

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogħda, sturdament, uġigħ ta’ ras, disturb

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

fit-togħma

 

 

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

 

 

Mard tal-arterja koronarja

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Ematoma, pressjoni baxxa

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

adux

 

Komuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stitikezza, uġigħ addominali, rimettar,

 

 

 

 

 

 

nefħa addominali, dardir, gastrite,

 

 

 

 

 

 

dispepsija, dijarea, gass, skonfort

 

 

 

 

 

 

ad ominali

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Emorr ġija gastrointestinali, esofagite,

 

 

 

 

 

 

feċaloma, disfaġija, tibdil fil-mod kif

Rari:

 

 

 

 

ħwieħed jipporga, ħalq xott

 

 

 

 

 

Ostruzzjoni intestinali*

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

li

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

Żieda fl-enzimi tal-fwied

 

 

inali

m’g

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt

 

da

 

 

Mhux komuni:

 

ċ

 

 

Urtikarja, raxx, ħakk, ġilda xotta

Rari:

 

 

 

Dermatite allerġika, psorjażi guttae

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletr u tat-tessuti konnettivi

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Spażmu fil-muskoli, uġigħ

 

 

 

 

 

 

muskuloskeletali, artralġja, uġigħ fid-dahar,

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

uġigħ fl-estremitajiet

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Astenja

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

 

*Kien hemm każ wieħed b’riżultat fatali

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

BindRen ingħata lil pazjenti fuq dijaliżi f’dożi ta’ mhux aktar minn 15 g/kuljum għal mhux aktar minn sena b’mod kontinwu, mingħajr l-ebda każ ta’ doża eċċessiva. Ir-riskju potenzjali ta’ dożaġġ eċċessiv jista’ jinkludi reazzjonijiet avversi jew l-aggravament ta’ reazzjonijiet avversi msemmija f’sezzjoni 4.8.

M’hemm l-ebda antidotu magħruf għal BindRen.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: mhux assenjat. Kodiċi ATC: mhux assenjat

BindRen fih colestilan. Colestilan hu polimer mhux assorbit, mhux tal-kalċju, mhux metalliku, u li jeħel mal-fosfati. Is-siti tat-twaħħil isiru parzjalment protonati fl-istonku u jinteraġixxu permezz ta’ bonding joniku u tal-hydrogen kemm mal-phosphate anions tad-dieta kif ukoll mal-aċidi tal-bili fid- duwodenu. Billi jwaħħal il-fosfat mill-ikel fil-passaġġ tad-diġestjoni, colestilan ibaxxi l- konċentrazzjoni tal-fosfru fis-serum. Colestilan iwaħħal ukoll l-aċidi tal-bili, u b’hekk ibaxxi l- konċentrazzjoni tal-LDL kolesterol fis-serum. Tibdil fl-ammont ta’ aċidi tal-bili fil-passaġġ gastrointestinali ġew osservati wkoll li jbaxxu l-glucose fis-serum. Colestilan jista’ wkoll iwaħħal uric acid fil-passaġġ gastrointestinali.

Tliet studji ta’ Fażi III u żewġ studji follow-up fit-tul, twettqu f’pazjenti b’CKD fi Stadju 5 fuq id- dijaliżi, sabiex jiġu investigati s-sigurtà u l-effikaċja f’din il-popolazzjoni.

Fosfru fis-serum

adux

awtorizzat

 

Studju ta’ doża fissa:

 

Fi studju double-blind dwar doża fissa, li dam 12-il ġimgħa, b’ħames gruppi ta’ colestilan

(3, 6, 9, 12 u 15 g/kuljum) u plaċebo, colestilan f’doża ta’ 6 g/kuljum u aktar, wera tnaqqis li kien

jiddependi mid-doża fil-livell ta’ fosfru fis-serum. It-tnaqqis tal-least squares mean mil-linja bażi sa

 

m’g

ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo kien ta’ 0.16, 0.21,

ħ0.19 u 0.37 mmol/L f’doża ta’ 6, 9, 12

u 15 g/kuljum rispettivament.

li

 

Studji dwar doża flessibbli:

 

 

 

Twettqu żewġ studji simili open label dwar doża flessibbli, li damu 12-il ġimgħa, segwiti minn perjodu ta’ rtirar double-blind ta’ 4inaliġimgħat (paragun mal-plaċebo). Fl-ewwel studju, il-medja tal-

livell ta’ fosfru fis-serum kienet ta’ 2.33 mmol/L fil-linja bażi u 1.96 mmol/L (tnaqqis medju ta’

0.36 mmol/L) f’ġimgħa 12 fuq doża medja ta’ kuljum ta’ colestilan ta’ 11.5 g. Bl-istess mod, fit-tieni studju, il-medja tal-livell ta’ fosfruċf s-serum kienet ta’ 2.44 mmol/L fil-linja bażi u 1.94 mmol/L

linja bażi ≥0.3 mmol/L) ki n t ta’ bejn 50.4% u 43.8% fiż-żewġ studji, rispettivament (plaċebo 30.8% u 26.3%, rispettivam nt).

Studji fit-tul:

f’ġimgħa 12 (tnaqqis medju ta’ 0.50 mmol/L) fuq doża medja ta’ kuljum ta’ colestilan ta’ 13.1 g. Ir- rata ta’ dawk li wieġbumedi(jew bħala tnaqqis fil-fosfru fis-serum ≤1.78 mmol/L u/jew bħala tnaqqis mil-

ProdottŻewġ studji fit- ul, open label, dwar doża flessibbli, urew li t-tnaqqis tal-livell ta’ fosfru fis-serum inżamm għal sa żmien sena. Wara sena, il-medja tal-livell ta’ fosfru fis-serum kienet ta’ 1.89 mmol/L

bi tnaqqis sinifikanti mil-linja bażi ta’ 0.39 mmol/L u r-rata responder (livell ta’ fosfru ta’

<1.78 mmol/L) kienet ta’ 44%. Maġġoranza ta’ pazjenti rċivew 12 jew 15 g/kuljum ta’ colestilan fl- istudji fit-tul.

Kalċju fis-serum

Fl-istudji kliniċi, colestilan ma kellu l-ebda effett fuq il-livelli ta’ kalċju fis-serum fuq perjodu ta’ sa

żmien sena.

Prodott tal-joni ta’ calcium phosphorus fis-serum

Il-prodott tal-joni ta’ calcium phosphorus tnaqqas b’mill-inqas 0.48 mmol2/L2 f’ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo f’dożi ta’ ≥9 g/kuljum fi studju ta’ doża fissa, u b’1.05 u 0.86 mmol2/L2 f’ġimgħa 12 f’żewġ studji ta’ doża flessibbli. Colestilan naqqas il-prodott tal-joni ta’ calcium phosphorus b’0.90 mmol2/L2 wara sena.

Ormon paratirojde (PTH) fis-serum

Fil-biċċa l-kbira tal-istudji kliniċi, colestilan naqqas il-PTH fis-serum meta mqabbel mal-linja bażi, u kien statistikament sinifikanti meta mqabbel ma’ plaċebo.

Kolesterol fis-serum

Colestilan naqqas b’mod sinifikanti il-kolesterol LDL fis-serum bi 17.8, 25.6, 29.4, 34.8 u 33.4% f’dożi ta’ 3, 6, 9, 12 u 15 g/kuljum f’ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo fl-istudju ta’ doża fissa, rispettivament. Colestilan wera wkoll tnaqqis sinifikanti mil-linja bażi b’35.3 u 30.1% f’ġimgħa 12 f’żewġ studji ta’ doża flessibbli, u b’25.8% wara sena fl-istudji fit-tul. It-tnaqqis fil-kolesterol LDL huwa rifless ukoll fi tnaqqis sinifikanti fil-kolesterol totali.

Emoglobina A1c glycosylated fis-serum

awtorizzat

 

F’individwi b’HbA1c ≥7.0% fil-linja bażi, colestilan wera tnaqqis ta’ bejn 0.36 sa 1.38% f’ġimgħa 12 fl-istudju ta’ doża fissa, u b’0.94 u 0.91% f’ġimgħa 12 fiż-żewġ studji ta’ doża flessibbli. Wara sena ta’ kura, ġie osservat tnaqqis ta’ 1.12% fl-HbA1c.

Uric acid fis-serum

Colestilan ġie assoċjat ukoll ma’ tnaqqis li jiddependi fuq id-doża fil-uric acid fis-serum, bi tnaqqis medju ta’ 43 micromol/L wara sena ta’ kura.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

adux

 

BindRen ma jiġix assorbit mill-passaġġ gastrointestinali ta’ voluntiera b’saħħithom wara għoti orali ta’

colestilan 14C radjutikkettat.

 

Ir-riżultati ta’ ttestjar in vitro jissuġġerixxu li prodotti mediċinali b’karatteristiċi anijoniċi u/jew

m’g

 

lipofiliċi, għandhom potenzjal ogħla li jeħlu ma’ BindRen.ħ

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

 

li

 

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn

inali

 

dożi waħidhom u ripetuti, effett tossiku fuq -ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda perik u speċjali dirett għall-bnedmin. Madankollu, studji dwar ir-riproduttività ma sarux b’dożi ogħla minn 2.5 drabi tad-doża klinika umana, u l-effetti riproduttivi possibbli relatati mal-kogulazzjoċu ħruġ ta’ demm ma ġewx evalwati.

Emorraġija u żieda fil-parametri tat-tagħqid tad-demm (PT u aPTT) kienu evidenti fil-firien wara għoti

ripetut. Dawn kienu kkunsi rati li rriżultaw minn nuqqas ta’ vitamina K wara tnaqqis fl-assorbiment

ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam (ara sezzjoni 4.4).

6.

 

medi

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Prodott

 

Qalba tal-grana

Ilma ppurifikat

Hydroxypropylcellulose

Silica, colloidal anhydrous

Castor oil, hydrogenated

Kisja tar-rita

Ethylcellulose

Hypromellose

Macrogol 8000

Triethyl citrate

Titanium dioxide

Talc
Cetyl alcohol Sodium laurilsulfate
Castor oil, hydrogenated
6.2 Inkompatibbiltajiet
Mhux applikabbli.
6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali
3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn l-ebda kundizzjoni ta’ temperatura speċjali għall-ħażna.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

awtorizzat

Qratas ta’ laminat tal-fojl (polyethylene terephthalate/polyethylene/fojl tal-

aluminju/polyethylene/polyvinylidene chloride).

adux

Kull qartas fih 2 g ta’ grani.

 

 

 

Daqsijiet tal-pakkett:

 

 

30, 60 jew 90 qratas f’kull kartuna.

 

 

 

 

 

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fisħ-suq.

 

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

 

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

m’g

 

 

li

 

 

 

 

 

7. DETENTUR

TAL-AWTORIZZAZZJONIFIS-SUQGĦAT-TQEGĦID

 

 

 

inali

 

 

ċ

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

medi

 

 

 

 

69 Old Broad Street

 

 

London

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

Prodott

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

Tel: +44 (0)207 065 5000

Fax: +44 (0)207 065 5050

Email: info@mt-pharma-eu.com

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/804/011-013

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 Jannar 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata.> Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.
1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI
BindRen 3 g grani

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

awtorizzat

Kull qartas fih 3 g ta’ colestilan.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Grani.

 

Grani miksija b’rita, bojod, ċilindriċi, kull waħda b’tul ta’ madwar 3.5 mm u b’dijametru ta’ 3 mm.

 

adux

 

4. TAGĦRIF KLINIKU

ħ

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

m’g

BindRen hu indikat għall-kura ta’ iperfosfatemija f’pazjenti adulti b’Mard Kroniku tal-Kliewi (CKD)

 

 

 

li

ta’ Stadju 5 li jkunu qed jirċievu emodijaliżi jew d jaliżi peritoneali.

 

 

 

inali

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu j ngħata

Pożoloġija

 

ċ

Id-doża rakkomandata tal-bidu hi ta’ 6-9 g kuljum (2-3 g tliet darbiet kuljum).

 

medi

 

Pazjenti li fil-passat kienu fuq phosphate binders oħrajn li jinqalbu għal BindRen għandhom jibdew

jieħdu 6-9 g kuljum (2-3 g tliet darbiet kuljum).

Titrazzjoni tad-doża

 

 

Prodott

 

 

 

Il-konċentrazzjonijiet ta’ fosfru fis-serum għandhom jiġu mmonitorjati. Jekk ma tinkisibx

konċentrazzj ni aċċettabli ta’ fosfru fis-serum, id-doża tista’ tiżdied bi 3 g kuljum (1 g tliet darbiet kuljum) fi 2-3 intervalli ta’ ġimgħa. Id-doża massima ta’ kuljum ta’ BindRen ittestjata fil-provi kliniċi kienet ta’ 15 g kuljum (5 g tliet darbiet kuljum).

Popolazzjonijiet speċjali opolazzjoni anzjana

Esperjenza minn studji kliniċi f’pazjenti li għandhom iżjed minn 75 sena hi limitata ħafna.

Indeboliment tal-kliewi

BindRen hu indikat għall-użu f’pazjenti b’Mard Kroniku tal-Kliewi (CKD) ta’ Stadju 5 li jkunu qed jirċievu emodijaliżi jew dijaliżi peritoneali. M’hemmx dejta disponibbli dwar l-użu ta’ BindRen f’pazjenti qabel id-dijaliżi.

Indeboliment sever tal-fwied

Pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied ġew esklużi mill-istudji kliniċi. Għalhekk, l-użu ta’ BindRen mhuwiex rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied (ara wkoll sezzjoni 4.4). Dejta mhux disponibbli.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ BindRen fit-tfal u adolexxenti taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

awtorizzat

BindRen hu għal użu orali. Il-granuli għandhom jittieħdu sħaħ bħala doża waħda mill-qartas. Id-doża ta’ kuljum tal-grani BindRen għandha tittieħed fi tliet dożi maqsumin l-istess, mal-ikel jew immedjatament wara l-ikel, flimkien ma’ ammont suffiċjenti ta’ ilma biex jgħin lil dak li jkun biex jibla’.

Il-qsim tad-doża ta’ kuljum jista’ jiġi aġġustat fuq parir ta’ tabib billi wieħed jikkunsid a kemm jittieħed fosfat fid-dieta. Il-pazjenti għandhom jitħeġġew isegwu d-dieti tagħhom b’amm nt baxx ta’ fosfat.

Il-kura ta’ livelli għoljin ta’ fosfru fid-demm normalment teħtieġ kura fit-tul.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

 

fis-sezzjoni 6.1.

adux

Ostruzzjoni fl-imsaren.

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

ħ

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ BindRen ma ġewx studjatim’gf’pazjenti b’:

Disfaġija jew disturbi biex jibilgħu

Disturbi gastrointestinali severi bħal st t kezza kronika jew severa, stenożi intestinali, diverticulum intestinali, kolite tas-s gmojd, ulċeri gastrointestinali, jew operazzjoni gastrointestinali riċenti maġġuri

Ostruzzjoni biljari

Indeboliment sever tal-fw ed (ara wkoll sezzjoni 4.2)

Disturbi ta’ aċċessjon j et

Storja medika riċenti ta’ peritonite f’pazjenti b’dijaliżi peritoneali

Livell ta’ albumina fis-serum ta’ <30 g/Lli

Għalhekk, l-użumedita’ BindR n mhuwiex rakkomandat f’pazjenti b’dawn id-disturbi.

Iperparatirojdiż u

ProdottBindRen waħdu mhuwiex indikat għall-kontroll ta’ iperparatirojdiżmu.

Ostruzzjoni intestinali u ileus/subileus

F’każijiet rari ħafna, ostruzzjoni intestinali u ileus/subileus ġew osservati f’pazjenti matul il-kura b’BindRen. L-istitikezza tista’ tkun sintomu li jseħħ qabel dawn t’hawn fuq. Pazjenti li jkollhom l- istitikezza għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa waqt li jkunu qed jiġu kkurati b’BindRen. F’pazjenti li jiżviluppaw stitikezza severa jew sintomi gastrointestinali severi oħrajn, jista’ jkollha bżonn tiġi kkunsidrata kura alternattiva.

Emorraġija gastrointestinali

Għandu jkun hemm kawtela meta jiġu kkurati pazjenti b’kundizzjonijiet li jippredisponuhom għal emorraġija, bħal storja medika riċenti ta’ emorraġija gastrointestinali, ulċeri gastrointestinali, gastrite, divertikulite, kolite u murliti.

Ipokalċemija/iperkalċemija

Pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi jistgħu jiżviluppaw ipokalċemija jew iperkalċemija. BindRen ma fihx calcium, u m’għandu l-ebda effett fuq il-konċentrazzjonijiet ta’ calcium fis-serum fuq il-kura sa sena. Il-konċentrazzjonijiet ta’ calcium fis-serum għandhom jiġi mmonitorjati bħala follow-up normali ta’ pazjent fuq id-dijaliżi. Calcium elementali għandu jingħata bħala suppliment f’każ ta’ iperkalċemija.

Vitamini li jinħallu fix-xaħam

BindRen ma kkaġuna l-ebda tnaqqis klinikament rilevanti f’assorbiment ta’ vitamini A, D, E jew K matul l-istudji kliniċi li damu sa sena. Madankollu, għandha tintuża kawtela meta pazjenti b’suxxettibilità għal vitamina K jew b’defiċjenzi ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam, bħal pazjenti b’sindromi ta’ assorbiment ħażin u pazjenti kkurati b’antikoagulanti ta’ coumarin (eż. warfarin).

F’dawn il-pazjenti, hu rrakkomandat il-monitoraġġ tal-konċentrazzjonijiet ta’ vitamina A, D u E jew l- evalwazzjoni tal-istat ta’ vitamina K permezz tal-kejl tal-parametri tal-koagulazzjoni, u l-vitamini għandhom jingħataw bħala suppliment jekk ikun hemm bżonn.

Defiċjenza ta’ folate

BindRen ma kkaġuna l-ebda tnaqqis klinikament rilevanti fl-assorbiment ta’ folate ma ul l-istudji kliniċi li damu sa sena. Madankollu, l-assorbiment intestinali ta’ folate jista’ jiġi indebolit matul il- kura fit-tul b’BindRen. F’dawn il-pazjenti, għandu jiġi kkunsidrat il-monitor ġġ t l-istat ta’ folate fis-

serum, u għandha tiġi kkunsidrata s-supplimentazzjoni b’folic acid.

awtorizzat

Bilanċ sistemiku tal-joni

 

adux

ħ

BindRen iwaħħal phosphate u aċidu tal-bila, bil-ħruġ ta chloride li hu disponibbli għal assorbiment

sistemiku. Tibdil fil-bilanċ sistemiku tal-joni ma’ żieda fi chloride u tnaqqis f’bicarbonate għalhekk

huma possibbli. Madankollu, BindRen ma induċa l-ebda bidla klinikament rilevanti fi chloride u

bicarbonate f’kura li damet sa sena.

m’g

 

li

 

 

 

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċin

i oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ipotirojdiżmu

Monitoraġġ mill-qrib ta’ pazjenti b’ipotirojdiżmu hu rakkoman at meta levothyroxine jingħata flimkien ma’ BindRen (ara sezzjoni 4.5).

BindRen ma jiġix assorbit millċ-passaġġinaligastrointestinali iżda jista’ jaffettwa r-rata ta’ bijodisponibilità jew ta’ assorbimentmedita’ prodotti mediċinali oħrajn. Flimkien ma’ dan, bijodisponibilità mnaqqsa ta’ prodotti mediċinali oħrajn m nħabba tibdil fiċ-ċirkolazzjoni enteroepatika, pereżempju, ormoni tal- isterojdi b’indebolim nt pot nzjali tal-effikaċja ta’ kontraċettivi orali, ġew irrapportati għal prodotti mediċinali b’mekkaniżmu ta’ azzjoni simili bħal ta’ BindRen. Meta tagħti kwalunkwe prodott

mediċinali fejn tnaqqis fil-bijodisponibilità jista’ jkollu effett klinikament rilevanti fuq is-sigurtà jew l-

Prodotteffikaċja, il-prodo ediċinali għandu jingħata mill-inqas siegħa qabel, jew 3 sigħat wara li jittieħed BindRen. Il-kura fl-istess ħin bi prodotti mediċinali b’intervall terapewtiku qasir, teħtieġ monitoraġġ

mill-qrib tal-k nċentrazzjonijiet tal-mediċina jew reazzjonijiet avversi, meta tinbeda d-doża jew tiġi aġġustata - oża jew ta’ BindRen jew tal-prodott mediċinali li jingħata fl-istess ħin.

Studji ta’ interazzjoni twettqu f’voluntiera f’saħħithom. L-interazzjonijiet ma ġewx studjati f’dożi ta’ >9 g kuljum, u effetti akbar tal-interazzjonijiet f’dożi ogħla ta’ BindRen ma jistgħux jiġu esklużi.

Studji dwar interazzjonijiet ta’ doża waħda urew li l-bijodisponibilità ta’ ciprofloxacin, warfarin u enalapril ma ġewx affettwati meta ngħataw flimkien ma’ BindRen (6-9 g/kuljum). BindRen naqqas il- bijodisponibilità ta’ digoxin b’16% u s-Cmax bi 17%, u s-Cmax ta’ enalapril b’27%.

Minħabba l-potenzjal għoli in vitro ta’ twaħħil bejn BindRen u levothyroxine, huwa rrakkomandat monitoraġġ iktar mill-qrib tal-livelli tal-ormon li jistimula t-tirojde (TSH) f’pazjenti li jkunu qed jirċievu BindRen u levothyroxine.

L-ebda dejta in vivo mhija disponibbli dwar l-interazzjoni possibbli ta’ BindRen fuq l-assorbiment tal- prodotti mediċinali immunosoppressanti mycophenolate mofetil, ciclosporin jew tacrolimus. Madankollu, tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet fid-demm ġew irrapportati għal prodotti mediċinali b’mekkaniżmu ta’ azzjoni simili għal BindRen. Għandha tiġi eżerċitata l-kawtela meta tingħata riċetta għal BindRen lil pazjenti li jkunu qed jirċievu immunosoppressanti.

Pazjenti b’disturbi ta’ aċċessjoni ġew esklużi mill-provi kliniċi b’BindRen. Għandha tiġi eżerċitata l- kawtela meta tingħata riċetta għal BindRen lil pazjenti li jkunu qed jieħdu wkoll prodotti mediċinali kontra l-aċċessjonijiet.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

BindRen ma jiġix assorbit u mhuwiex disponibbli b’mod sistematiku. Għalhekk,awtorizzatl-ebda effett dirett ta’

BindRen mhuwa mistenni. Madankollu, effetti oħrajn ta’ BindRen jistgħu jaffettwaw lil nisa tqal u li jkunu qed ireddgħu jew jinfluwenzaw il-fertilità, ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5.

Tqala

M’hemmx dejta disponibbli biex jiġu evalwati s-sigurtà u l-effikaċja f’nisa tqal.

Pazjenti li joħorġu tqal u fejn evalwazzjoni dwar il-benefiċċju/riskju tikkonferma kura kontinwa b’BindRen, tista’ tkun meħtieġa supplementazzjoni ta’ vitamini, ara sezzjoni 4.4.

Treddigħ

adux

 

M’hemmx dejta disponibbli biex jiġu evalwati s-sigurtà u l-effikaċja f’nisa li jkunu qed ireddgħu. Pazjenti li jkunu qed ireddgħu u fejn evalwazzjoni dwar il-benefiċċju/riskju tikkonferma kura kontinwa b’BindRen, tista’ tkun meħtieġa supplementazzjoni ta’ vit mini, ara sezzjoni 4.4.

 

 

m’g

Fertilità

ħ

M’hemmx dejta disponibbli biex tiġi evalwata l-influwenza potenzjali ta’ BindRen fuq il-fertilità.

4.7

 

li

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem agni

BindRen m’għandu l-ebda effett jew ftit

xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

 

 

ċ

 

Sommarju tal-profil tas-sigurtà inali

 

medi

 

L-istudji kliniċi ta’ Fażi II u III li kienu jinvolvu 1,410 pazjenti b’CKD ta’ Stadju 5 fuq id-dijaliżi kkurati b’BindRen għal mhux aktar minn sena, kienu jikkostitwixxu l-popolazzjoni tas-sigurtà. Il- pazjenti rċievew dożi sa 15 g kuljum, fi tliet dożi maqsumin ta’ 5 g.

ProdottMadwar 30% al-pazjenti kellhom mill-inqas reazzjoni avversa waħda. L-iktar reazzjonijiet avversi serji kienu emorraġija gastrointestinali (mhux komuni) u stitikezza (komuni). L-iktar reazzjonijiet

avversi rrapp rtati b’mod komuni kienu dardir, dispepsja u rimettar (kollha komuni). Il-frekwenza tar- reazzjonijiet avversi żdiedet mad-doża.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Lista tabulata ta’ frekwenzi ġiet definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni

(≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna

(<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati f’ordni ta’ severità dejjem tonqos.

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

Mhux komuni:

Gastroenterite

Disturbi fis-sistema endokrinarja

 

Mhux komuni:

Iperparatirojdiżmu

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

 

 

Ipokalċemija, tnaqqis fl-aptit

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Defiċjenza ta’ folate, ipertrigliċeridemija,

 

 

 

 

 

 

polidipsija

 

Rari:

 

 

 

 

 

Defiċjenza ta’ vitamina K, kalċifilassi,

 

 

 

 

 

 

żbilanċ fl-elttroliti, ammont żejjed ta’

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

 

fluwidu

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

awtorizzat

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogħda, sturdament, uġigħ ta’ ras, disturb

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

fit-togħma

 

 

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

 

 

Mard tal-arterja koronarja

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Ematoma, pressjoni baxxa

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

adux

 

Komuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stitikezza, uġigħ addominali, rimettar,

 

 

 

 

 

 

nefħa addominali, dardir, gastrite,

 

 

 

 

 

 

dispepsija, dijarea, gass, skonfort

 

 

 

 

 

 

ad ominali

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Emorr ġija gastrointestinali, esofagite,

 

 

 

 

 

 

feċaloma, disfaġija, tibdil fil-mod kif

Rari:

 

 

 

 

ħwieħed jipporga, ħalq xott

 

 

 

 

 

Ostruzzjoni intestinali*

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

li

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

Żieda fl-enzimi tal-fwied

 

 

inali

m’g

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt

 

da

 

 

Mhux komuni:

 

ċ

 

 

Urtikarja, raxx, ħakk, ġilda xotta

Rari:

 

 

 

Dermatite allerġika, psorjażi guttae

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletr u tat-tessuti konnettivi

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Spażmu fil-muskoli, uġigħ

 

 

 

 

 

 

muskuloskeletali, artralġja, uġigħ fid-dahar,

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

uġigħ fl-estremitajiet

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Astenja

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

 

*Kien hemm każ wieħed b’riżultat fatali

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

BindRen ingħata lil pazjenti fuq dijaliżi f’dożi ta’ mhux aktar minn 15 g/kuljum għal mhux aktar minn sena b’mod kontinwu, mingħajr l-ebda każ ta’ doża eċċessiva. Ir-riskju potenzjali ta’ dożaġġ eċċessiv jista’ jinkludi reazzjonijiet avversi jew l-aggravament ta’ reazzjonijiet avversi msemmija f’sezzjoni 4.8.

M’hemm l-ebda antidotu magħruf għal BindRen.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: mhux assenjat. Kodiċi ATC: mhux assenjat

BindRen fih colestilan. Colestilan hu polimer mhux assorbit, mhux tal-kalċju, mhux metalliku, u li jeħel mal-fosfati. Is-siti tat-twaħħil isiru parzjalment protonati fl-istonku u jinteraġixxu permezz ta’ bonding joniku u tal-hydrogen kemm mal-phosphate anions tad-dieta kif ukoll mal-aċidi tal-bili fid- duwodenu. Billi jwaħħal il-fosfat mill-ikel fil-passaġġ tad-diġestjoni, colestilan ibaxxi l- konċentrazzjoni tal-fosfru fis-serum. Colestilan iwaħħal ukoll l-aċidi tal-bili, u b’hekk ibaxxi l- konċentrazzjoni tal-LDL kolesterol fis-serum. Tibdil fl-ammont ta’ aċidi tal-bili fil-passaġġ gastrointestinali ġew osservati wkoll li jbaxxu l-glucose fis-serum. Colestilan jista’ wkoll iwaħħal uric acid fil-passaġġ gastrointestinali.

Tliet studji ta’ Fażi III u żewġ studji follow-up fit-tul, twettqu f’pazjenti b’CKD fi Stadju 5 fuq id- dijaliżi, sabiex jiġu investigati s-sigurtà u l-effikaċja f’din il-popolazzjoni.

Fosfru fis-serum

adux

awtorizzat

 

Studju ta’ doża fissa:

 

Fi studju double-blind dwar doża fissa, li dam 12-il ġimgħa, b’ħames gruppi ta’ colestilan

(3, 6, 9, 12 u 15 g/kuljum) u plaċebo, colestilan f’doża ta’ 6 g/kuljum u aktar, wera tnaqqis li kien

jiddependi mid-doża fil-livell ta’ fosfru fis-serum. It-tnaqqis tal-least squares mean mil-linja bażi sa

 

m’g

ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo kien ta’ 0.16, 0.21,

ħ0.19 u 0.37 mmol/L f’doża ta’ 6, 9, 12

u 15 g/kuljum rispettivament.

li

 

Studji dwar doża flessibbli:

 

 

 

Twettqu żewġ studji simili open label dwar doża flessibbli, li damu 12-il ġimgħa, segwiti minn perjodu ta’ rtirar double-blind ta’ 4inaliġimgħat (paragun mal-plaċebo). Fl-ewwel studju, il-medja tal-

livell ta’ fosfru fis-serum kienet ta’ 2.33 mmol/L fil-linja bażi u 1.96 mmol/L (tnaqqis medju ta’

0.36 mmol/L) f’ġimgħa 12 fuq doża medja ta’ kuljum ta’ colestilan ta’ 11.5 g. Bl-istess mod, fit-tieni studju, il-medja tal-livell ta’ fosfruċf s-serum kienet ta’ 2.44 mmol/L fil-linja bażi u 1.94 mmol/L

linja bażi ≥0.3 mmol/L) ki n t ta’ bejn 50.4% u 43.8% fiż-żewġ studji, rispettivament (plaċebo 30.8% u 26.3%, rispettivam nt).

Studji fit-tul:

f’ġimgħa 12 (tnaqqis medju ta’ 0.50 mmol/L) fuq doża medja ta’ kuljum ta’ colestilan ta’ 13.1 g. Ir- rata ta’ dawk li wieġbumedi(jew bħala tnaqqis fil-fosfru fis-serum ≤1.78 mmol/L u/jew bħala tnaqqis mil-

ProdottŻewġ studji fit- ul, open label, dwar doża flessibbli, urew li t-tnaqqis tal-livell ta’ fosfru fis-serum inżamm għal sa żmien sena. Wara sena, il-medja tal-livell ta’ fosfru fis-serum kienet ta’ 1.89 mmol/L

bi tnaqqis sinifikanti mil-linja bażi ta’ 0.39 mmol/L u r-rata responder (livell ta’ fosfru ta’

<1.78 mmol/L) kienet ta’ 44%. Maġġoranza ta’ pazjenti rċivew 12 jew 15 g/kuljum ta’ colestilan fl- istudji fit-tul.

Kalċju fis-serum

Fl-istudji kliniċi, colestilan ma kellu l-ebda effett fuq il-livelli ta’ kalċju fis-serum fuq perjodu ta’ sa

żmien sena.

Prodott tal-joni ta’ calcium phosphorus fis-serum

Il-prodott tal-joni ta’ calcium phosphorus tnaqqas b’mill-inqas 0.48 mmol2/L2 f’ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo f’dożi ta’ ≥9 g/kuljum fi studju ta’ doża fissa, u b’1.05 u 0.86 mmol2/L2 f’ġimgħa 12 f’żewġ studji ta’ doża flessibbli. Colestilan naqqas il-prodott tal-joni ta’ calcium phosphorus b’0.90 mmol2/L2 wara sena.

Ormon paratirojde (PTH) fis-serum

Fil-biċċa l-kbira tal-istudji kliniċi, colestilan naqqas il-PTH fis-serum meta mqabbel mal-linja bażi, u kien statistikament sinifikanti meta mqabbel ma’ plaċebo.

Kolesterol fis-serum

Colestilan naqqas b’mod sinifikanti il-kolesterol LDL fis-serum bi 17.8, 25.6, 29.4, 34.8 u 33.4% f’dożi ta’ 3, 6, 9, 12 u 15 g/kuljum f’ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo fl-istudju ta’ doża fissa, rispettivament. Colestilan wera wkoll tnaqqis sinifikanti mil-linja bażi b’35.3 u 30.1% f’ġimgħa 12 f’żewġ studji ta’ doża flessibbli, u b’25.8% wara sena fl-istudji fit-tul. It-tnaqqis fil-kolesterol LDL huwa rifless ukoll fi tnaqqis sinifikanti fil-kolesterol totali.

Emoglobina A1c glycosylated fis-serum

awtorizzat

 

F’individwi b’HbA1c ≥7.0% fil-linja bażi, colestilan wera tnaqqis ta’ bejn 0.36 sa 1.38% f’ġimgħa 12 fl-istudju ta’ doża fissa, u b’0.94 u 0.91% f’ġimgħa 12 fiż-żewġ studji ta’ doża flessibbli. Wara sena ta’ kura, ġie osservat tnaqqis ta’ 1.12% fl-HbA1c.

Uric acid fis-serum

Colestilan ġie assoċjat ukoll ma’ tnaqqis li jiddependi fuq id-doża fil-uric acid fis-serum, bi tnaqqis medju ta’ 43 micromol/L wara sena ta’ kura.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

adux

 

BindRen ma jiġix assorbit mill-passaġġ gastrointestinali ta’ voluntiera b’saħħithom wara għoti orali ta’

colestilan 14C radjutikkettat.

 

Ir-riżultati ta’ ttestjar in vitro jissuġġerixxu li prodotti mediċinali b’karatteristiċi anijoniċi u/jew

m’g

 

lipofiliċi, għandhom potenzjal ogħla li jeħlu ma’ BindRen.ħ

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

 

li

 

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn

inali

 

dożi waħidhom u ripetuti, effett tossiku fuq -ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda perik u speċjali dirett għall-bnedmin. Madankollu, studji dwar ir-riproduttività ma sarux b’dożi ogħla minn 2.5 drabi tad-doża klinika umana, u l-effetti riproduttivi possibbli relatati mal-kogulazzjoċu ħruġ ta’ demm ma ġewx evalwati.

Emorraġija u żieda fil-parametri tat-tagħqid tad-demm (PT u aPTT) kienu evidenti fil-firien wara għoti

ripetut. Dawn kienu kkunsi rati li rriżultaw minn nuqqas ta’ vitamina K wara tnaqqis fl-assorbiment

ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam (ara sezzjoni 4.4).

6.

 

medi

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Prodott

 

Qalba tal-grana

Ilma ppurifikat

Hydroxypropylcellulose

Silica, colloidal anhydrous

Castor oil, hydrogenated

Kisja tar-rita

Ethylcellulose

Hypromellose

Macrogol 8000

Triethyl citrate

Titanium dioxide

Talc
Cetyl alcohol Sodium laurilsulfate
Castor oil, hydrogenated
6.2 Inkompatibbiltajiet
Mhux applikabbli.
6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali
3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn l-ebda kundizzjoni ta’ temperatura speċjali għall-ħażna.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

awtorizzat

Qratas ta’ laminat tal-fojl (polyethylene terephthalate/polyethylene/fojl tal-

aluminju/polyethylene/polyvinylidene chloride).

adux

Kull qartas fih 3 g ta’ grani.

 

 

 

Daqsijiet tal-pakkett:

 

 

30, 60 jew 90 qratas f’kull kartuna.

 

 

 

 

 

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fisħ-suq.

 

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

 

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

m’g

 

 

li

 

 

 

 

 

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONIFIS-SUQGĦAT-TQEGĦID

 

 

 

inali

 

 

ċ

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

medi

 

 

 

 

69 Old Broad Street

 

 

London

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

Prodott

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

Tel: +44 (0)207 065 5000

Fax: +44 (0)207 065 5050

Email: info@mt-pharma-eu.com

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/804/014-016

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 Jannar 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati