Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bondenza (Ibandronic Acid Roche) (ibandronic acid) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M05BA06

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBondenza (Ibandronic Acid Roche)
Kodiċi ATCM05BA06
Sustanzaibandronic acid
ManifatturRoche Registration Ltd.

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Bondenza 150 mg pilloli miksija b’rita.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).
Eċċipjenti b’effett magħruf:
Fih 162.75 mg lactose monohydrate (ekwivalenti għal 154.6 mg ta’ lactose anidru). Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita

Pilloli bojod sa fl-offwajt miksija b’rita, b’forma oblung immarkati “BNVA” fuq naħ u “150” fuq in- naħa l-oħra.

4. TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura ta’ l-osteoporożi fin-nisa f’riskju akbar ta’ ksur wara l-aduxmenopawża (ara sezzjoni 5.1). Intwera

 

 

ħ

tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali, l-effikaċja fuq il-ksur ta’ l-għonq femorali għadha ma ġietx

stabbilita.

 

m’g

 

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu j ngliħata

Pożoloġija

inali

 

 

 

Id-doża rakkomandata hija ta’ pillola waħda miksija b’rita ta’ 150 mg darba kull xahar. Preferibilment,

 

ċ

 

il-pillola għandha tittieħed fl-istess ata kull xahar.

Bondenza għandu jittieħed waramedilejl ta’ sawm (mill-inqas 6 sigħat) u siegħa qabel l-ewwel ikel jew xorb (għajr ilma)Prodotttal-ġurna a (ara sezzjoni 4.5) jew kwalunkwe prodott mediċinali jew supplimentazzjoni (inkluż kalċju) oħra li jittieħdu mill-ħalq.

F’każ li tinqabeż ża, il-pazjenti għandhom jiġu informati biex jieħdu pillola waħda ta’ Bondenza 150 mg filgħodu wara li l-pillola tiġi mfakkra, sakemm il-ħin sad-doża pprogrammata li jmiss huwa fi żmien sebat ijiem. Wara, l-pazjenti għandhom ikomplu jieħdu d-doża tagħhom darba fix-xahar fid- data pprogrammata oriġinali tagħhom.

Jekk id-doża pprogrammata li jmiss hija fi żmien sebat ijiem, il-pazjenti għandhom jistennew sad-doża li jmiss u wara jkomplu jieħdu pillola waħda darba fix-xahar kif ipprogrammat oriġinarjament. Il- pazjenti m’għandhomx jieħdu żewġ pilloli fl-istess ġimgħa.

Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplimentari jekk l-ammont li jkunu qed jieħdu fid-dieta ma jkunx biżżejjed (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 4.5).

L-aħjar tul ta’ żmien ta’ kura b’bisphosphonate għall-osteoporożi għadu ma ġiex stabbilit. Il-bżonn ta’ kontinwazzjoni tal-kura għandu jiġi stmat mill-ġdid kull tant żmien skont il-benefiċċji u r-riskji li jista’ jkollu Bondenza fuq bażi tal-pazjenti individwali, b’mod partikolari wara 5 snin jew aktar li jkun ilha tintuża l-kura.

Popolazzjonijiet speċjali Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Bondenza mhux irrakkomandat għal pazjenti bi tneħħija tal-krejatinina taħt 30 ml/min minħabba esperjenza klinika limitata (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 5.2).

Ma hu meħtieġ l-ebda tibdil fid-doża għal pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi meta t- tneħħija tal-krejatinina hija 30 ml/min jew aktar.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni anzjana (>65 sena)

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2)

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ Bondenza fi tfal b’età inqas minn 18-il sena, u Bondenza ma kienx studjat f’din il-popolazzjoni (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu orali.

-

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ ma’ tazza ilma (180 sa 240 ml) waqt li l-pazjent ikun bil-

 

qiegħda jew bilwieqfa f’pożizzjoni dritta. Ilma b’konċentrazzjoni għolja ta’ kalċju m’għandux

 

jintuża. Jekk ikun hemm tħassib dwar il-possibbiltà ta’ livelli għoljin ta’ kalċju fl-ilma tal-vit

 

awtorizzat

 

(ilma tqil), huwa rrakkomandat li tuża ilma tal-flixkun b’kontenut baxx ta’ minerali.

-

Il-pazjenti m’għandhomx jimteddu għal siegħa wara liaduxjieħ Bondenza.

-Ilma huwa l-uniku xorb li għandu jittieħed ma’ Bondenza.

-Il-pazjenti m’għandhomx jomogħdu jew isoffu l-pillola,ħ minħabba l-potenzjal għal ulċerazzjoni orofarinġali.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

lim’g

-Sensittività eċċessiva għal ibandronicinalicid jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

-Ipokalċimijaċ

-Anormalitajiet tal-esofagu li jittardjaw t-tbattil ta’ l-esofagu bħal djuq jew akalasja

-Inabbiltà li toqgħod bilwi fqa jew bilqiegħda dritt għal mill-inqas 60 minutafis-sezzjoni 6.1. medi

Ipokalċimija

4.4 TwissijietProdottspeċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ipokalċimija eżistenti għandha tiġi kkoreguta qabel ma tinbeda terapija b’Bondenza. Disturbi oħra tal- metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali ukoll għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv. Teħid adegwat ta’ kalċju u ta’ vitamina D huwa importanti għall-pazjenti kollha.

Irritazzjoni gastro-intestinali

Bisphosphonates mogħtija mill-ħalq jistgħu jikkawżaw irritazzjoni lokali tal-mukuża tal-apparat gastro-intestinali ta’ fuq. Minħabba l-possibbiltà ta’ dawn l-effetti irritanti u l-potenzjal ta’ rkadar tal- marda prinċipali, għandu jkun hemm kawtela meta Bondenza jingħata lill-pazjenti bi problemi attivi tal-apparat gastro-intestinali ta’ fuq (eż. esofagu ta’ Barrett magħruf, disfaġija, mard esofagali ieħor, gastrite, duwodenite jew ulċeri).

F’pazjenti li kienu qed jirċievu kura b’bisphosphonates orali kienu rrapportati reazzjonijiet avversi bħal esofaġite, ulċeri esofagali u brix esofagali, f’xi każijiet severi u li jeħtieġu dħul l-isptar, b’mod rari bi fsada jew segwit minn djuq jew perforazzjoni esofagali. Ir-riskju ta’ esperjenzi avversi esofagali severi jidher li huwa akbar f’pazjenti li ma jsegwux l-istruzzjoni tad-dożaġġ u/jew li jkomplu jieħdu bisphosphonates orali wara li jiżviluppaw sintomi li jissuġġerixxu irritazzjoni esofagali. Il-pazjenti għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lil u jkunu jistgħu jsegwu l-istruzzjonijiet tad-dożaġġ (ara sezzjoni 4.2).

It-tobba għandhom joqgħodu attenti għal xi sinjali jew sintomi li jindikaw il-possibbiltà ta’ reazzjoni esofagali u l-pazjenti għandhom jiġu mgħallma biex iwaqqfu Bondenza u jfittxu attenzjoni medika jekk jiżviluppaw disfaġija, odinofaġija, uġigħ retrosternali jew ħruq ta’ stonku ġdid jew li rkada. Filwaqt li ma kienet osservata l-ebda żjieda fir-riskju fi provi kliniċi kkontrollati, wara t-tqegħid fis- suq kien hemm rapporti ta’ ulċeri gastriċi u duwodenali bl-użu ta’ bisphosphonate orali, xi wħud severi u b’kumplikazzjonijiet.

Peress li prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji mhux Sterojdi u bisphosphonates it-tnejn, huma assoċjati ma’ rritazzjoni gastro-intestinali, għandha tingħata attenzjoni waqt għoti flimkien.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq, ġeneralment assoċjata mal-qlugħ ta’ sinna u/jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite) kienet irrappurtata f’pazjenti bil-kanċer li qed jirċievu korsijiet ta’ kura inkluż primarjament bisphosphonates mogħtija minn ġol-vini. Ħafna minn dawn il-pazjenti kienu qed jirċievu wkoll kimoterapija u kortikosterojdi. Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata wkoll f’pazjenti b’osteoporożi li qed jirċievu bisphosphonates orali.

Eżami dentali b’dentistrija ta’ prevenzjoni xierqa għandha tiġi kkunsidrataawtorizzatqabel il-kura

b’bisphosphonates f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju fl-istess ħin (e.ż. kanċer, kimote apija, radjuterapija, kortikosterojdi, iġene tal-ħalq ħażina).

Waqt il-kura, dawn il-pazjenti, jekk possibli, għandhom jevitaw proċeduri dentali invasivi. Għall-

pazjenti li jiżviluppaw osteonekrożi tax-xedaq waqt fuq terapija ta’ bisphosphonate, kirurġija dentali

disponibbli biex jissuġġerixxi jekk twaqqif tal-kura b’bisphosphonateadux jnaqqasx ir-riskju ta’ osteonekrosi tax-xedaq. Ġudizzju kliniku mit-tabib li qed jikkura għandu jiggwida il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ kull pazjent ibbażat fuq analiżi individwaliħtal-benefiċċju/riskju.

tista’ tagħmel din il-kundizzjoni agħar. Għall-pazjenti li jinħtieġ proċeduri dentali, m’hemmx tagħrif

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal- ħadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal-

 

m’g

li

bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed j rċievu kura għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan

inali

 

il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jist ’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il- lesser trochanter sa eżatt fuq is-supraco dylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impattċu xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il- koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabimedijkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazj nt ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż-

żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li kellhom ksurProdottfil-parti ver ikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew. F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif

tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u iskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Indeboliment renali

Minħabba esperjenza klinika limitata, Bondenza mhux irrakkomandat għal pazjenti bi tneħħija tal- krejatinina taħt 30ml/min (ara sezzjoni 5.2).

Intolleranza għal galactose

Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għal galactose, defiċjenza Lapp lactase jew assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose m’

għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjoni tal-ikel u l-Prodott mediċinali

Il-bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid meta jittieħed mill-ħalq ġeneralment tonqos fil-preżenza ta’ l- ikel. B’mod partikolari, prodotti li fihom il-kalċju, inkluż il-ħalib, u ketajins oħra multivalenti (bħall- aluminju, l-magneżju u l-ħadid), x’aktarx jinterferixxu mal-assorbiment ta’ Bondenza, u dan huwa konsistenti ma’ sejbiet fl-istudji fuq l-annimali. Għalhekk, il-pazjenti għandhom isumu matul il-lejl (mill-inqas 6 sigħat) qabel ma jieħdu Bondenza u jkomplu jsumu għal siegħa wara t-teħid ta’ Bondenza (ara sezzjoni 4.2).

Interazzjonijiet ma’ Prodotti mediċinali oħra

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l-isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda biotrasformazzjoni.

Supplimenti tal-kalċju, antaċidi u xi prodotti mediċinali li jittieħdu mill-ħalq li fihom ke jins multivalenti

Supplimenti tal-kalċju, antaċidi u xi prodotti mediċinali li jittieħdu mill-ħalq li f hom ketajins multivalenti (bħall-aluminju, l-magneżju u l-ħadid) x’aktarx li jinterferixxu mal-assorbiment ta’

Bondenza. Għalhekk, il-pazjenti m’għandhomx jieħdu prodotti mediċinali ħra li jittieħdu mill-ħalq

għal mill-inqas 6 sigħat qabel ma jieħdu Bondenza u għal siegħa wara li jieħdu Bondenza.

Acetylsalicylic acid u NSAIDs

adux

awtorizzat

 

Fi studju ta’ sentejn f’nisa wara l-menopawża b’osteoprożi (BM 16549), l-inċidenza ta’ avvenimenti

gastro-intestinali ta’ fuq, wara sena u sentejn, f’pazjenti li qed jieħ acetylsalicylic acid jew NSAIDs

 

ħ

fl-istess waqt kienet simili f’pazjenti li qed jieħdu ibandronic acid 2.5 mg kuljum jew 150 mg darba

fix-xahar.

m’g

 

Imblokkaturi ta’ H2 jew inibituri tal-pompi talli-protoni

Fost aktar minn 1500 pazjent imdaħħla fl-istudju BM 16549 li qabbel korsijiet ta’ dożaġġ ta’ ibandronic acid ta’ kull xahar ma’ dożainaliġġ t ’ kuljum, 14 % u 18 % tal-pazjenti wżaw imblokkaturi ta’ histamine (H2) jew inibituri tal-pompi tal-protoni wara sena u sentejn, rispettivament. Fost dawn il-

pazjenti, l-inċidenza ta’ avvenimentimediċgastro-intestinali ta’ fuq fil-pazjenti kkurati b’Bondenza 150 mg darba fix-xahar kienet simili għal ik f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum.

F’voluntiera maskili b’saħħithom u f’nisa wara l-menopawża, l-għoti ta’ ranitidine minn ġol-vina Prodott

ikkawża żjieda ta’ madwar 20% fil-bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid probabbilment bħala riżultat ta’ tnaqqis ta’ l-aċidità gas rika. Madankollu, peress li din iż-żjieda taqa’ fil-varjabilità normali tal- bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid, l-ebda tibdil fid-doża ma huwa kkunsidrat meħtieġ meta Bondenza jingħata flimkien ma’ antagonisti ta’ H2 jew ma’ sustanzi attivi oħrajn li jżiedu l-pH gastrika.

4.6 Fertilità, tqala u Treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ ibandronic acid waqt it-tqala. Studji fuq il-firien urew xi ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista jkun hemm fuq in-nies, mhux magħruf.

Bondenza m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

M’huwiex magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib uman. Studji fuq il-firien li qed ireddgħu wrew il-preżenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti minn ġol-vina.

Bondenza m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fuq il-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Bondenza ma jkollux effett jew ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-profil tas-sigurtà ta’ Bondenza huwa derivat minn provi kliniċi kkontrollati u esperjenza ta’ wara t- tqegħid fis-suq. L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti kienu artralġja u sintomi

jixbħu lill-influwenza. Dawn is-sintomi tipikament huma marbuta mal-ewwel doża, ġeneralment

b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienet evalwata f’1251 pazjent ikkurawtorizzatti f’4 studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo, bil-maġġoranza l-kbira tal-pazjenti ġejjin mill-istudju pivitali ta’ 3 snin dwar ksur

idumu għall-perijodu qasir, huma ħfief jew moderati fl-intensità, u normalment jgħ ddu waqt kura

kontinwa mingħajr ma jkunu jeħtieġu miżuri ta’ kura (jekk jogħġbok ara l-paragrafu “Marda li tixbaħ lill-influwenza”).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Fit-tabella 1 hija ppreżentata deskrizzjoni qasira ta’ reazzjonijiet avversi. Is-sigurtà ta’ kura orali

(MF4411).adux

Fi studju ta’ sentejn f’nisa wara l-menopawża b’osteoprożi (BM 16549), is-sigurtà globali ta’ Bondenza 150 mg darba fix-xahar u ibandronic acid 2.5 ħmg kuljum kienet simili. Il-proporzjon globali ta’ pazjenti li kellhom esperjenza ta’ reazzjoni avversa, kien ta’ 22.7 % u 25.0 % għal Bondenza

150 mg darba fix-xahar wara sena u sentejn, rispettiva ent. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet ma wasslux

għall-waqfien tat-terapija.

 

m’g

 

 

li

 

 

inali

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi li seħħew f’nisa wara l-menopawża li kienu qed jirċievu Bondenza 150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum fl-istudji ta’ fażi III BM16549 u MF4411 u wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Sistema tal-

Komuni

 

 

Mhux komuni

Rari

 

Rari ħafna

Klassifika tal-Organi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

 

 

 

 

Reazzjoni ta’

Reazzjoni/xokk

immuni

 

 

 

 

 

 

sensittività

anafilattiku*†

 

 

 

 

 

 

 

eċċessiva

 

Disturbi fis-sistema

Uġigħ ta’ ras

 

Sturdament

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

nervuża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

Infjammazzjoni fl-

 

 

 

 

 

 

 

 

għajnejn*

 

Disturbi gastro-

Esofaġite,

 

 

Esofaġite inkluż

Duwodeni e

 

intestinali*

Gastrite, Marda

ulċerazzjonijiet

 

 

 

 

ta’ rifluss

 

 

jew

 

adux

 

 

 

gastro-esofagali,

kontrazzjonijiet

 

 

 

 

Dispepsja,

 

esofagali u

ħ

 

 

 

 

Dijarea, Uġigħ

disfaġija,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

addominali,

 

Rimettar, Gass

Edima fil-wiċċ,

 

Tqalligħ

 

 

m’g

 

 

 

 

 

fl-istonku

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Raxx

 

 

li

 

 

Anġjoedima,

 

 

 

 

 

 

 

Urtikarja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-

Artralġja,

 

 

Uġigħ fid-dahar

Ksur

 

Osteonekrosi

skeletrali u tat-tessut

Mijalġja, Uġ għ

 

 

 

 

 

tax-xedaq*

konnettiv

muskolu-

 

inali

 

 

subtrochanteric u

 

 

 

ċ

 

 

 

diaphyseal mhux

 

 

medi

 

 

 

 

tipiku tal-għadma

 

 

skeletrali,

 

 

 

 

 

 

 

Bugħawwieġ,

 

 

 

tal-wirk

 

Prodott

Ebusija

 

 

 

 

 

 

 

 

muskolu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skeletrali

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Marda li tixbaħ

Għeja

 

 

 

 

 

kondizzjonijiet ta’

lill-influwenza*

 

 

 

 

 

 

mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ara taħt għall-aktar informazzjoni

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Reazzjonijiet gastro-intestinali avversi

Pazjenti b’passat minn qabel ta’ mard gastro-intestinali inkluż pazjenti b’ulċera peptika mingħajr fsada reċenti jew dħul l-isptar, u pazjenti b’dispepsja jew rifluss ikkontrollat permezz ta’ medikazzjoni kienu inklużi fl-istudju ta’ kura ta’ darba fix-xahar. Għal dawn il-pazjenti, ma kien hemm l-ebda differenza fl-inċidenza ta’ avvenimenti avversi fil-parti gastro-intestinali ta’ fuq bil-kors ta’ 150 mg darba fix- xahar meta mqabbel mal-kors ta’ 2.5 mg kuljum.

Marda li tixbaħ lill-influwenza

Marda li tixbaħ lill-influwenza tinkludi avvenimenti rrappurtati bħala reazzjoni jew sintomi ta’ fażi akuta inkluż mijalġja, artralġja, deni, tertir, għeja, tqalligħ, nuqqas ta’ aptit, jew uġigħ fl-għadam.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata f’pazjenti kkurati b’bisphosphonates. Il-maġġoranza tar- rapporti jirreferu għall-pazjenti bil-kanċer, iżda każijiet bħal dawn kienu rrappurtati wkoll f’pazjenti kkurati għal osteoporożi. Osteonekrosi tax-xedaq huwa ġeneralment assoċjat mal-qlugħ ta’ sinna u / jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite). Dijanjosi tal-kanċer, kimoterapija, radjuterapija, koritikosterojdi u iġene orali ħażina wkoll huma meqjusa bħala fatturi ta’ riskju (ara sezzjoni 4.4).

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel ma twaqqaf ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda informazzjoni speċifika ma hija disponibbli dwar il-kura ta’ doż eċċessiva ta’ Bondenza. Madankollu, ibbażat fuq tagħrif dwar din il-klassi ta’ sustanzi, doża eċċessiva meħuda mill-ħalq tista’ tirriżulta f’reazzjonijiet avversi gastro-intestinali fil-parti ta’ fuq (bħal taqlib fl-istonku, dispepsja, esofaġite, gastrite, jew ulċera) jew ipokalċimja. Ħalib jew antaċidi għandhom jingħataw biex jeħlu ma’ Bondenza, u kull reazzjoni avversa għandha tiġi kkurati skond is-sintomi. Minħabba r-riskju ta’

irritazzjoni esofagali, m’għandux jiġi indott r-rimettar u l-pazjent għ ndu jibqa’ f’pożizzjoni

kompletament wieqfa.

adux

awtorizzat

 

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

 

ħ

 

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

 

inali

m’g

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċnali għall-kura ta’ mard tal-għadam, bisphosphonates,

kodiċi ATC: M05-BA06

ċ

 

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

 

Ibandronic acid huwa bisphosphonatemedi potenti ħafna li jagħmel parti mill-grupp ta’ bisphosphonates li fihom n-nitroġenu, li jaġixxi b’mod selettiv fuq it-tessut ta’ l-għadam u jinibixxi speċifikament l-

attività osteoklastika mingħajr a jaffettwa direttament il-formazzjoni ta’ l-għadam. Ma jinterferixxix mar-reklutaġġProdottosteoklas iku. Ibandronic acid iwassal għal żidiet progressivi netti fil-massa ta’ l- għadam u għall-inċidenza mnaqqsa ta’ ksur billi jnaqqas it-tibdil elevat ta’ l-għadam lejn livelli ta’

qabel il-menopawża f’nisa wara l-menopawża.

Effetti farmakodinamiċi

L-azzjoni farmakodinamika ta’ ibandronic acid hija l-inibizzjoni ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam. In vivo, ibandronic acid jipprevjeni id-distruzzjoni ta’ l-għadam indotta bl-esperimenti permezz ta’ waqfien tal-funzjoni gonadali, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumur. F’firien ta’ età żgħira (li jikbru malajr), l-assorbiment mill-ġdid endoġenu ta’ l-għadam huwa wkoll inibit, u jwassal għal żjieda fil- massa normali ta’ l-għadam meta mqabbel ma’ annimali mhux ikkurati.

Mudelli ta’ l-annimali jikkonfermaw li ibandronic acid huwa inibitur qawwi ħafna ta’ l-attività osteoklastika. F’firien li kienu qed jikbru, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ tnaqqis fil- mineralizzazjoni anki f’dożi ta’ aktar minn 5,000 darba akbar mid-doża meħtieġa għall-kura ta’ l- osteoporożi.

L-għoti għall-perijodu twil, kemm kuljum kif ukoll b’mod intermittenti (b’intervalli mtawwla bla doża) lill-firien, klieb u xadini kien assoċjat mal-formazzjoni ta’ għadam ġdid ta’ kwalità normali u saħħa mekkanika miżmuma jew miżjuda anki b’dożi fi skala tossika. Fil-bnedmin, kemm l-effikaċja ta’ għotja kuljum kif ukoll dik ta’ għotja intermittenti b’intervall bla doża ta’ 9-10 ġimgħat ta’ ibandronic acid, kienet ikkonfermata fi prova klinika (MF 4411), fejn ibandronic acid wera effikaċja kontra l-ksur.

Bondenza 150 mg darba fix-xahar

F’mudelli ta’ l-annimali Ibandronic acid ipproduċa bidliet biokimiċi li jindikaw inibizzjoni tal- assorbiment mill-ġdid ta’ l-għadam li tiddependi fuq id-doża, inkluż soppressjoni ta’ markaturi biokimiċi tad-degradazzjoni tal-kollaġen ta’ l-għadam (bħal deoxypyridinoline, u cross linked N- telopeptides ta’ kollaġen tat-tip I (NTX).

Fi studju ta’ bioekwivalenza ta’ Fażi I imwettaq f’72 mara wara l-menopawża li kienu qed jirċievu 150 mg orali kull 28 ġurnata għal total ta’ erba’ dożi, kienet osservata inibizzjoni fis-CTX tas-serum wara l-ewwel doża sa minn 24 siegħa wara d-doża (inibizzjoni medjana ta’ 28 %), b’inibizzjoni medjana massima (69 %) osservata 6 ijiem wara. Wara t-tielet u r-raba’ doża, l-inibizzjoni medjana massima 6 ijiem wara d-doża kienet ta’ 74 %, bi tnaqqis għal inibizzjoni medjana ta’ 56 % osservata 28 ġurnata wara r-raba’ doża. Meta ma jkunx hemm aktar għoti ta’ doża, ikun hemm telf tas- soppressjoni tal-markaturi biokimiċi ta’ l-assorbmient mill-ġdid ta’ l-għadam.

Effikaċja klinika

ksur fil-familja, bidla għolja fl-għadam u indiċi tal-massa tal-ġisem baxx, għandhom jiġu kkunsidrati sabiex jiġu identifikati nisa f’riskju akbar ta’ ksur osteoporotiku.

Fatturi ta’ riskju indipendenti, per eżempju, BMD baxx, eta’, l-eżistenza ta’ ksur minn qabel, passat ta’ awtorizzat

Densità tal-minerali ta’ l-għadam (BMD)

Fi studju ta’ ħafna ċentri, double-blind, ta’ sentejn (BM 16549) ta’ nisa wara l-menopawża

b’osteoporożi (punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 SD fil-linja bażi), Bondenza 150 mg

darba fix-xahar intwera li kien mill-inqas effettiv daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex iżid il-

BMD. Dan intwera kemm fl-analiżi primarja wara sena kif ukoll fl-analiżi ta’ konferma ma’ tmiem is-

sentejn (Tabella 2).

adux

 

ħ

Tabella 2: Bidla relattiva medja mil-linja bażi fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġembejn totali, ta’ l-

għonq tal-wirk u tat-trokanter wara sena (ana iż

primarja), u sentejn ta’ kura (Popolazzjoni Per-

Protokoll) fl-istudju BM 16549.

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagħrif ta’ wara sena fl-istudju

Tagħrif kumulattiv ta’ wara

 

 

 

BM 16549inali

 

 

sentejn fl-istudju BM 16549

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Bidliet relattivi medji mil-

 

ibandronic acid

Bondenza

ibandronic acid

Bondenza

linja bażi % [95% CI]

 

2.5

g kuljum

150 mg darba

2.5 mg kuljum

150 mg

 

 

 

(N=318)

fix-xahar

(N=294)

darba fix-

 

 

 

medi

(N=320)

 

xahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=291)

 

 

 

 

 

 

Sinsla lumba i L2-L4

 

3.9 [3.4, 4.3]

4.9 [4.4, 5.3]

5.0 [4.4, 5.5]

6.6 [6.0, 7.1]

BMD

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMD totali tal-ġembejn

 

2.0 [1.7, 2.3]

3.1 [2.8, 3.4]

2.5 [2.1, 2.9]

4.2 [3.8, 4.5]

 

 

 

 

 

 

BMD tal-għonq tal-wirk

 

1.7 [1.3, 2.1]

2.2 [1.9, 2.6]

1.9 [1.4, 2.4]

3.1 [2.7, 3.6]

 

 

 

 

 

 

BMD tat-trokanter

 

3.2 [2.8, 3.7]

4.6 [4.2, 5.1]

4.0 [3.5, 4.5]

6.2 [5.7, 6.7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra minn hekk, f’analiżi prospettiva ippjanata ma’ l-ewwel sena, p=0.002, u mas-sentejn, p<0.001, ġie ppruvat li Bondenza 150 mg darba fix-xahar kien superjuri għal ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex iżid il-BMD tas-sinsla lumbari.

Ma’ l-ewwel sena (analiżi primarja), 91.3 % (p=0.005) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bondenza 150 mg darba fix-xahar kellhom żieda fil-BMD tas-sinsla lumbari ’l fuq jew daqs il-linja bażi (dawk li rrispondew għal BMD), meta mqabbel ma’ 84.0 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid

Ibandronic acid 2.5 mg kuljum

2.5 mg kuljum. Mas-sentejn, 93.5 % (p=0.004) u 86.4 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bondenza 150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum, rispettivament, kienu dawk li rrispondew.

Għal BMD totali tal-ġembejn, 90.0 % (p<0.001) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bondenza 150 mg darba fix-xahar u 76.7 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kellhom żieda fil-BMD totali tal-ġembejn ’l fuq jew daqs il-linja bażi ma’ l-ewwel sena. Mat-tieni sena 93.4 % (p<0.001) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bondenza 150 mg darba fix-xahar u 78.4 %, tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kellhom żieda fil-BMD totali tal-ġembejn ’l fuq jew daqs il-linja bażi.

Meta jkun ikkunsidrat kriterju aktar strett, li jikkombina kemm il-BMD tas-sinsla lumbari kif ukoll il- BMD totali tal-ġembejn, 83.9 % (p<0.001) u 65.7 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bondenza

150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum, rispettivament, kienu dawk li rrispondew ma’ l-ewwel sena. Mat-tieni sena, 87.1 % (p<0.001) u 70.5 %, tal-pazjenti laħqu dan il-kriterju fil- gruppi ta’ 150 mg kull xahar u 2.5 mg kuljum rispettivament.

Markaturi biokimiċi tat-tibdil ta’ l-għadam

awtorizzat

 

Tnaqqis ta’ sinifikat kliniku fil-livelli fis-serum ta’ CTX kienu osservati fil-punti kollha ta’ ħin imkejjla, i.e. xhur 3, 6, 12 u 24. Wara sena (analiżi primarja) il-bidla medjana elattiva mil-linja bażi kienet -76 % għal Bondenza 150 mg darba fix-xahar u -67 % għal ibandronic acid 2.5 mg kuljum. Mat-tieni sena l-bidla medjana relattiva kienet -68 % u -62 %, fil-gruppi a’ 150 mg kull xahar u 2.5 mg kuljum rispettivament.

Ma’ l-ewwel sena, 83.5 % (p= 0.006) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bondenza 150 mg darba fix- xahar u 73.9 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienu identifikati bħala

dawk li rrispondew (definit bħala tnaqqis ta’ ≥50 % mil-linja bażi). Mat-tieni sena 78.7 % (p=0.002) u

 

ħ

65.6 % tal-pazjenti kienu identifikati bħala dawk li rrispondewaduxfil-gruppi ta’ 150 mg kull xahar u

2.5 mg kuljum rispettivament.

m’g

 

Ibbażat fuq ir-riżultati ta’ l-istudju BM 16549,liBondenza 150 mg darba fix-xahar huwa mistenni li jkun minn ta’ l-inqas effetiv daqs ibandronicinaliac d 2.5 mg kuljum biex jipprevjeni l-ksur. ċ Fl-istudju tal-bidu, ta’ tliet sninmediwar il-ksur, tat-tip randomised, double-blind u kkontrollat bil-plaċebo (MF 4411), intwera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur

vertebrali ġdid radjografiku, orfometriku u kliniku (tabella 3). F’dan l-istudju, ibandronic acid kien

evalwat f’dożProdotti orali ta’ 2.5 mg kuljum u 20 mg b’mod intermittenti bħala kors epsloratorju. Ibandronic acid ttieħed 60 minuta qabel l-ewwel ikel jew xorb tal-ġurnata (perijodu ta’ sawn ta’ wara d-doża). L-

istudju involva nisa b’età minn 55 sa 80 sena, li kienu mill-inqas 5 snin wara l-menopawża u li kellhom BMD fis-sinsla lumbari ta’ 2 sa 5 SD taħt il-medja ta’ qabel il-menopawża (punteġġ T) f’mill-inqas vertebra waħda [L1-L4], u li kellhom minn wieħed sa erba’ ksur vertebrali prevalenti. Il- pazjenti kollha ċevew 500 mg kalċju u 400 IU vitamina D kuljum. L-effikaċja ġiet evalwata f’2,928 pazjent. Ibandronic acid 2.5 mg mogħti kuljum wera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid. Matul it-tliet snin ta’ studju, dan il-kors naqqas l- okkorrenza ta’ ksur vertebrali radjografiku ġdid b’62% (p=0.0001). Wara sentejn kien osservat tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ 61% (p=0.0006). L-ebda differenza statistikament sinifikanti ma ntlaħqet wara sena ta’ kura (p=0.056). L-effett ta’ kontra l-ksur kien konsistenti matul il-perjodu ta’ l-istudju. Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni ta’ tnaqqis fl-effett biż-żmien.

L-inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku kienet ukoll mnaqqsa b’mod sinifikanti b’49% (p=0.011). L- effett qawwi fuq il-ksur vertebrali kien rifless ukoll minn tnaqqis statistikament sinifikanti ta’ telf fit- tul meta mqabbel mal-plaċebo (p<0.0001).

Tabella 3: Riżultati mill-istudju ta’ 3 snin dwar ksur, MF 4411(%, 95%, CI)

 

Plaċebo

Ibandronic acid 2.5 mg

 

 

(N=974)

kuljum

 

 

 

(N=977)

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju

 

62% (40.9, 75.1)

 

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali

9.56% (7.5, 11.7)

4.68% (3.2, 6.2)

 

morfometriku ġdid

 

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju ta’ ksur

 

49%

 

vertebrali kliniku

 

(14.03, 69.49)

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

5.33%

2.75%

 

 

(3.73, 6.92)

(1.61,3.89)

 

BMD– bidla medja relattiva għas-

1.26% (0.8, 1.7)

6.54% (6.1, 7.0)

 

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

 

 

 

sena

 

 

 

BMD– bidla medja relattiva għal-

-0.69%

3.36%

 

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

(-1.0, -0.4)

(3.0, 3.7)

 

sena

 

awtorizzatġenerali.

 

vertebrali kien ferm konsistenti ma’ dak

li kien osservat fil-popolazzjoni

 

L-effett tal-kura ta’ Ibandronic acid kien evalwat ukoll f’analiżi tas-sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li fil-linja bażi kellhom il-punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5. It-tnaqqis fir-riskju ta’ ksur

Tabella 4: Riżultati mill-istudju ta’ 3 snin dwar ksur, MF 4411 (%, 95% CI), għall-pazjenti b’punteġġ

T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 fil-linja bażi.

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

Plaċebo

m’g

 

ibandronic acid 2.5 mg

 

 

 

 

(N=587)

 

kuljum

 

 

 

 

 

 

(N=575)

 

 

 

 

li

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju

 

 

 

 

 

 

59% (34.5, 74.3)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

 

 

 

Inċidenza ta’ ksur

 

vertebrali

12.54%, (9.53, 15.55)

5.36% (3.31, 7.41)

morfometriku ġdid

 

ċ

inali

 

 

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju

ta’ ksur

 

 

 

 

50% (9.49, 71.91)

vertebrali kliniku

 

 

 

 

 

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

6.97% (4.67, 9.27)

3.57% (1.89, 5.24)

 

 

medi

 

 

 

 

 

BMD- bidla medja relattiva għas-

1.13% (0.6, 1.7)

 

7.01% (6.5, 7.6)

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

 

 

 

 

 

sena

 

 

 

 

 

 

 

 

BMD- bidla medja relattiva għal-

-0.70% (-1.1, -0.2)

3.59% (3.1, 4.1)

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

 

 

 

 

 

sena

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fil-popolazzjoni globali tal-pazjenti ta’ l-istudju MF4411, ma kien osservat l-ebda tnaqqis għall-ksur mhux vertebrali, madankollu ibandronic acid kuljum deher li huwa effettiv f’sottopopolazzjoni ta’ riskju għoli (punteġġ T tal-BMD tal-għonq femorali < -3.0), fejn kien osservat tnaqqis ta’ 69% fir- riskju ta’ ksur mhux vertebrali.

Kura ta’ kuljum b’2.5 mg irriżultat f’żidiet progressivi fil-BMD f’postijiet vertebrali u mhux vertebrali ta’ l-iskeletru.

Iż-żjieda fil-BMD tas-sinsla lumbari fuq tliet snin meta mqabbla mal-plaċebo kienet ta’ 5.3% u 6.5% meta mqabbla mal-linja bażi. Żidiet fil-ġenbejn meta mqabbla mal-linja bażi kienu ta’ 2.8% fl-għonq femorali, 3.4% fil-ġenbejn totali, u 5.5% fit-troċantru.

Markaturi biokimiċi tal-bidla ta’ l-għadam (bħal CTX urinarju u Osteocalcin tas-serum) urew id-disinn mistenni tas-soppressjoni għal-livelli ta’ qabel il-menopawża u laħqu s-soppressjoni massima f’perijodu ta’ 3-6 xhur.

Tnaqqis ta’ sinifikanza klinika ta’ 50% tal-markaturi biokimiċi ta’ assorbiment mill-ġdid ta’ l-għadam kien osservat minn xahar wara l-bidu tal-kura b’ibandronic acid 2.5 mg.

Wara li titwaqqaf il-kura, jkun hemm rġigħ lura għar-rati patoloġiċi ta’ żjieda fl-assorbiment mill-ġdid tal-għadam ta’ qabel il-kura assoċjata ma’ osteoporożi wara l-menopawża.

L-analiżi istoloġika ta’ bijopsiji ta’ l-għadam wara sentejn u tliet snin ta’ kura ta’ nisa wara l- menopawża wriet għadam ta’ kwalità normali u l-ebda indikazzjoni ta’ difett tal-mineralizzazzjoni.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Bondenza ma kienx studjat fil-popolazzjoni pedjatrika, għalhekk m’hemmx disponibbli dejta ta’ effikaċja jew sigurtà għal din il-popolazzjoni ta’ pazjenti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

mill-ħalq u l-konċentrazzjonijiet fil-plażma jiżdiedu proporzjonalmentawtorizzatm d-doża sa 50 mg ta’ teħid orali, b’żjiediet akbar milli proporzjonalment mad-doża osservati ’l fuq minn din id-doż . Il-

L-effetti farmakoloġiċi primarji ta’ ibandronic acid fuq l-għadam m’humiex relatati dire ament mal- konċentrazzjonijiet attwali fil-plażma, kif muri b’diversi studji fuq l-annimali u l-bnedmin.

Assorbiment

L-assorbiment ta’ ibandronic acid fil-parti ta’ fuq tas-sistema gastro-intes inali iseħħ malajr wara għoti

konċentrazzjonijiet massimi osservati fil-plażma ntlaħqu fi żmien 0.5 sa 2 sigħat (medjan ta’ siegħa) fi

stat sajjem u l-biodisponibiltà assoluta kienet madwar 0.6%. L-ammont ta’ kemm jiġi assorbit jonqos

meta jittieħed flimkien ma’ ikel jew xorb (għajr ilma). Il-biodisponibiltàadux tonqos b’madwar 90% meta ibandronic acid jingħata ma’ kolazzjon stàndard meta mqabblaħ ma’ biodisponibiltà osservata f’individwi sajmin. M’hemmx tnaqqis sinifikanti fil-biodisponibiltà jekk ibandronic acid jittieħed

60 minuta qabel l-ewwel ikel tal-ġurnata. Kemm il-biodisponibiltà kif ukoll ż-żidiet fil-BMD jonqsu

meta ikel jew xorb jittieħed inqas minn 60 minuta wara li jittieħed ibandronic acid.

 

 

 

m’g

 

 

 

li

Distribuzzjoni

 

 

inali

Wara espożizzjoni sistematika inizjal , ba dronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl-

 

 

ċ

 

medi

 

urina. Fil-bnedmin, il-volum ta’ str buzzjoni terminali apparenti huwa mill-inqas 90 1 u l-ammont

ta’ doża li tilħaq l-għadam hija stmata li hija 40-50% tad-doża li tkun qed tiċċirkola. It-twaħħil mal-

proteini fil-plażma umana hija madwar 85%-87% (determinata in vitro f’konċentrazzjonijiet

terapewtiċi), u għalhekk he

potenzjal żgħir għall-interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra

Prodott

 

 

minħabba spostament.

 

 

 

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid huwa metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-frazzjoni ta’ ibandronic acid assorbita titneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment fl-għadam (stmat li huwa 40-50% f’nisa wara l-menopawża) u l-bqija jiġi eliminat mingħajr ma jinbidel mill- kliewi. Il-frazzjoni mhux assorbita ta’ ibandronic acid tiġi eliminata mingħajr ma tinbidel fl-ippurgar.

L-skala tal-half-lifes apparenti osservati hija wiesgħa, l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fl-iskala ta’ 10-72 siegħa. Minħabba li l-valuri kkalkulati huma fil-biċċa l-kbira funzjoni tat-tul ta’ l- istudju, id-doża wżata, u s-sensittività ta’ l-analiżi, il-half-life terminali vera x’aktarx li hija itwal sew, bħal b’bisphosphonati oħrajn. Livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr u jilħqu 10% tal-valuri massimi fi 3 u 8 sigħat wara għoti minn ġol-vina jew mill-ħalq rispettivament.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’valuri medji fl-iskla ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa b’saħħithom wara l-menopawża) tkopri 50-60% tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija totali apparenti u t- tneħħija mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti it-teħid mill-għadam.

Il-mogħdija tas-sekrezzjoni tidher li ma tinkludix sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi magħrufa li huma involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Farmakokinetika f’sitwazzjonijiet kliniċi speċjali

Sess

Il-biodisponibiltà u l-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

Ma hemm l-ebda evidenza ta’ xi differenza ta’ relevanza klinika bejn ir-razez bejn l-Ażjatiċi u l- Kawkasi fid-disposizjoni ta’ ibandronic acid. Ftit hemm tagħrif disponibbli dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

It-tneħħija ta’ ibandronic acid mill-kliewi f’pazjenti bi gradi diversi ta’ indeboliment t l-kliewi hija relatata b’mod lineari mat-tneħħija tal-krejatinina.

L-ebda tibdil tad-dożaġġ ma hu meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi

ta’ 10 mg ibandronic acid għal 21 ġurnata, kellhom konċentrazzjonijietawtorizzatfil-plażma 2-3 darbiet għola minn individwi b’funzjoni tal-kliewi normali u t-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kienet ta’

(CLcr ugwali jew aktar minn 30 ml/min), kif muri f’studju BM 16549 fejn il-maġġoranza tal-pazjenti kellhom indeboliment renali ħafif sa moderat.

Individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr inqas minn 30 ml/min) li ċevew għoti orali kuljum

77% u 50% rispettivament, f’individwi b’insuffiċjenza severaaduxt l-kliewi iżda ma kien hemm l-ebda tnaqqis fit-tollerabilità assoċjata maż-żjieda fl-espożizzjoni.ħMinħabba li l-esperjenza klinika hija limitata, Bondenza mhux rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2 u

44 ml/min. Wara għoti minn ġol-vina ta’ 0.5 mg, it-tneħħija totali, renali u mhux renali naqsu b’67%,

l-aħħar stadju immaniġġjati mingħajr emodija lisi. Ilm’g-farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’dawn il- pazjenti mhux magħrufa, u ibandronic acid m’għandux jintuża taħt dawn iċ-ċirkostanzi.

sezzjoni 4.4). Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid a kinietx stmata f’pazjenti b’mard tal-kliewi ta’

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda informazzjoni farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti b’indeboliment

 

inali

ċ

epatiku. Il-fwied m’għandux rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid li m’huwiex metabolizzat

medi

 

iżda jitneħħa permezz ta’ eskr zzjoni mill-kliewi u minn teħid fl-għadam. Għalhekk tibdil tad-doża m’huwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

PopolazzjoniProdottanzjana (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, l-età ma nstabitx li hija fattur indipendenti fl-ebda wieħed mill-parametri farmakokinetiċi studjati. Billi l-funzjoni tal-kliewi tonqos bl-età dan huwa l-uniku fattur li għandu jittieħed f’konsiderazzjoni (ara s-sezzjoni dwar l-indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ Bondenza f’dawn il-gruppi ta’ etajiet.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti tossiċi, eż. sinjali ta’ ħsara fil-kliewi, ġew osservati fil-klieb biss f’espożizzjonijiet ikkunsidrati suffiċjentement akbar mill-espożizzjoni massima fil-bniedem u jindikaw relevanza żgħira għall-użu kliniku.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Ma ġiet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijiet għall-ġenotossiċità ma żvelaw l-ebda evidenza ta’ attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effett tossiku dirett fuq il-fetu jew effett teratoġeniku ta’ ibandronic acid f’firien u fniek ikkurati mill-ħalq u ma kien hemm l-ebda effetti avversi fuq l-iżvilupp tal-ulied F1 fil-firien f’espożizzjoni estrapolata ta’ mill-inqas 35 darba għola mill-espożizzjoni fil-bnedmin. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żjieda fit-telf qabel l-impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità fl-irġiel

b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/kuljum. Effetti avversi ta’ ibandronic acid fi studji tat- tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk osservati bil-bisphosphonates bħala klassi. Dawn jinkludu numru mnaqqas ta’ siti ta’ impjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċija), u żjieda fil- varjazzjonijiet vixxerali (sindrome renali tal-pelvi tal-ureteru).

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

 

 

Qalba tal-pillola

 

 

Lactose monohydrate

 

 

Povidone

 

 

Cellulose, microcrystalline

 

 

Crospovidone

 

 

Stearic acid

 

 

Silica, colloidal anhydrous

ħ

Kisja tal-pillola

m’g

adux

Hypromellose

 

 

 

Titanium dioxide (E 171)

li

 

Talc

 

Macrogol 6,000

 

6.2 Inkompatibbiltajiet

 

 

 

inali

 

 

ċ

Mhux applikabbli.

medi

 

 

 

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin.

 

 

6.4

Prekawzj nijiet speċjali għall-ħażna

 

Prodott

 

 

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fiħ

awtorizzat

Bondenza 150 mg pilloli miksija b’rita huma disponibbli f’folji (PVC/PVDC, issiġillat b’fojl tal- aluminju) li fihom 1 jew 3 pilloli.

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7. DETENTUR

TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I)

TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/266/003

EU/1/03/266/004

9. DATA

TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TALawtorizzat-AWTORIZZAZZJONI

10. DATA TA’ REVIŻJONI

TAT-TESTData tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23.02.2004Data tal-aħħar tiġdid: 20.02.2009

 

 

 

 

adux

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab f q is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

ħ

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Bondenza 3 mg soluzzjoni għall-injezzjoni
2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA
Siringa mimlija għal lest b’3 ml ta’ soluzzjoni fiha 3 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate). Il-konċentrazzjoni ta’ ibandronic acid fis-soluzzjoni għall-injezzjoni hija ta’ 1 mg kull ml.
Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.
3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA
Soluzzjoni għall-injezzjoni. Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

 

 

adux

awtorizzat

Kura ta’ l-osteoporożi fin-nisa f’riskju akbar ta’ ksur wara l-menopawża (ara sezzjoni 5.1). Intwera

tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali, l-effikaċja fuq il-ksur ta’ l-għonq femorali għadha ma ġietx

stabbilita.

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

 

 

Pożoloġija

 

 

inali

 

 

 

 

Id-doża rakkomandata ta’ ibandronic acid h jalita’ 3 mg, mogħtija bħala injezzjoni ġol-vini fuq medda

ta’ 15 – 30 sekonda, kull tliet xhur.

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplimentari (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 4.5).

 

 

medi

 

 

 

 

Jekk tintnesa doża, l-injezzjoni għandha tingħata hekk kif ikun konvenjenti. Minn hemm ’l quddiem, l-

injezzjonijiet għandhom jiġu pprogrammati kull 3 xhur mid-data ta’ l-aħħar injezzjoni.

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

L-aħjar tul ta’ żmien ta’ kura b’bisphosphonate għall-osteoporożi għadu ma ġiex stabbilit. Il-bżonn ta’ kontinwazzjoni tal-kura għandu jiġi stmat mill-ġdid kull tant żmien skont il-benefiċċji u r-riskji li jista’ jkollu Bondenza fuq bażi tal-pazjenti individwali, b’mod partikolari wara 5 snin jew aktar li jkun ilha tintuża l-kura.

Popolazzjonijiet speċjali Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Injezzjoni ta’ Bondenza mhix irrakkomandata għall-użu f’pazjenti li għandhom krejatinina fis-serum ’l fuq minn 200 μmol/l (2.3 mg/dl) jew li għandhom tneħħija tal-krejatinina (mkejla jew stmata) taħt

30 ml/min minħabba tagħrif kliniku limitat disponibbli minn studji li jinkludu pazjenti bħal dawn (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 5.2)

Ma hu meħtieġ l-ebda tibdil fid-doża għal pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi fejn l- krejatinina fis-serum hija daqs jew inqas minn 200 μmol/l (2.3 mg/dl) jew fejn t-tneħħija tal- krejatinina (mkejla jew stmata) hija 30 ml/min jew aktar.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni anzjana (>65 sena)

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2)

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti fi tfal b’età inqas minn 18-il sena, u Bondenza ma kienx studjat f’din il- popolazzjoni (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Huwa meħtieġ li r-rotta ta’ għotja minn ġol-vini tiġi segwita b’mod strett (ara sezzjoni 4.4).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

-

Sensittività eċċessiva għal ibandronic acid jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

 

fis-sezzjoni 6.1.

awtorizzat

-

Ipokalċimja.

 

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Falliment ta’ l-għotja

Għandha tingħata attenzjoni biex injezzjoni ta’ Bondenza ma tingħat x permezz ta’ għotja minn ġol-

arterji jew paravenuża peress li dan jista’ jwassal għall-ħsara lit-tessut.

valuri tal-kalċju fis-serum.

adux

Ipokalċimja

 

Bondenza, bħal bisphosphonates oħra mogħtija minn ġol-vini, jista’ jikkawża tnaqqis temporanju fil- ħ Ipokalċimja eżistenti għandha tiġi kkorreġuta qabel tinbeda terapija ta’ Bondenza b’injezzjoni.

Disturbi oħra tal-metaboliżmu ta’ l-għadam u l-minerali ukoll għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv

qabel tinbeda terapija ta’ Bondenza b’injezzjoni.

m’g

 

li

Il-pazjenti kollha għandhom jirċievu kalċju u vitamina D supplimentari adegwati.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

inali

 

 

 

 

ċ

 

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku,medi inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati

b’ibandronic acid fil-vini.

Appoġġ mediku xierqa u żuri ta’ monitoraġġ għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata

Indeboliment enali

injezzjoni fil-Prodottvini ta’ Bondenza. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda kura xierqa.

Skond prattika medika tajba, pazjenti b’mard fl-istess waqt, jew li jużaw prodotti mediċinali li għandhom il-potenzjal għall-effetti mhux mixtieqa fuq il-kilwa, għandhom jiġu nvistati regolarment waqt il-kura.

Minħabba esperjenza klinika limitata, injezzjoni ta’ Bondenza mhix irrakkomandata għal pazjenti bi krejatinina fis-serum ’l fuq minn 200 μmol/l (2.3 mg/dl) jew bi tneħħija tal-krejatinina taħt 30 ml/min (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq, ġeneralment assoċjata mal-qlugħ ta’ sinna u/jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite) kienet irrappurtata f’pazjenti bil-kanċer li qed jirċievu korsijiet ta’ kura inkluż primarjament bisphosphonates mogħtija minn ġol-vini. Ħafna minn dawn il-pazjenti kienu qed jirċievu

wkoll kimoterapija u kortikosterojdi. Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata wkoll f’pazjenti b’osteoporożi li qed jirċievu bisphosphonates orali.

Eżami dentali b’dentistrija ta’ prevenzjoni xierqa għandha tiġi kkunsidrata qabel il-kura b’bisphosphonates f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju fl-istess ħin (e.ż. kanċer, kimoterapija, radjuterapija, kortikosterojdi, iġene tal-ħalq ħażina).

Waqt il-kura, dawn il-pazjenti, jekk possibli, għandhom jevitaw proċeduri dentali invasivi. Għall- pazjenti li jiżviluppaw osteonekrożi tax-xedaq waqt fuq terapija ta’ bisphosphonate, kirurġija dentali tista’ tagħmel din il-kundizzjoni agħar. Għall-pazjenti li jinħtieġu proċeduri dentali, m’hemmx tagħrif disponibbli biex jissuġġerixxi jekk twaqqif tal-kura b’bisphosphonate jnaqqasx ir-riskju ta’ osteonekrosi tax-xedaq. Ġudizzju kliniku mit-tabib li qed jikkura għandu jiggwida il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ kull pazjent ibbażat fuq analiżi individwali tal-benefiċċju/riskju.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit- erapija tal-

bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall-os eoporożi. Dan

il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il-

lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew

mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il-

koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn s ress f’immaġini, minn

ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-awtorizzatwirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż- żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li

kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat koll li dan il-ksur ma jfieqx sew.

ta’ benefiċċju u riskju.

adux

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif

tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu ev lw zzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ħ Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ

fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn

għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

 

m’g

 

li

Bondenza huwa essenzjalment mingħajr sodium.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti medi

oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

inali

ċ

 

Interazzjonijiet metaboliċi mhuxmediikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri u ani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda biotrasformazzjoni.

4.6 Fertilità, tqala u Treddigħ

Tqala

Prodott

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ ibandronic acid waqt it-tqala. Studji fuq il-firien urew xi

ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista jkun hemm fuq in-nies, mhux magħruf. Bondenza m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

M’huwiex magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib uman. Studji fuq il-firien li qed ireddgħu wrew il-preżenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti minn ġol-vina. Bondenza m’għandux jintuża waqt it-treddigħ

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fuq il-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Bondenza ma jkollux effett jew ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-profil tas-sigurtà ta’ Bondenza huwa derivat minn provi kliniċi kkontrollati u esperjenza ta’ wara t- tqegħid fis-suq. L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti kienu artralġja u sintomi jixbħu lill-influwenza. Dawn is-sintomi tipikament huma marbuta mal-ewwel doża, ġeneralment idumu għall-perijodu qasir, huma ħfief jew moderati fl-intensità, u normalment jgħaddu waqt kura kontinwa mingħajr ma jkunu jeħtieġu miżuri ta’ kura (jekk jogħġbok ara l-paragrafu “Marda li tixbaħ lill-influwenza”).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Fit-tabella 1 hija ppreżentata deskrizzjoni qasira ta’ reazzjonijiet avversi.

Is-sigurtà ta’ kura orali b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienet evalwata f’1251 pa jent ikkurati f’4

studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo, bil-maġġoranza l-kbira tal-pazjenti ġejjin mill-istudju pivitali ta’ 3 snin dwar ksur (MF4411).

Fl-istudju pivitali ta’ sentejn f’nisa wara l-menopawża b’osteoprożi (BM16550), is-sigurtà globali ta’

awtorizzat

injezzjoni ġol-vini ta’ Bondenza 3 mg kull 3 xhur u ibandronic acid 2.5 mg orali kuljum intweriet li

kienet simili. Il-proporzjon globali ta’ pazjenti li kellhom esperjenza ta’ reazzjoni avversa, kien ta’

26.0 % u 28.6 % għall-injezzjoni ta’ Bondenza 3 mg kull 3 xhur wara sena u sentejn, rispettivament.

 

 

ħ

Il-biċċa l-kbira tal-każijiet ta’ reazzjonijiet avversi ma wassluxaduxgħall-waqfien tat-terapija.

 

 

m’g

 

 

li

 

 

inali

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

Tabella 1: Reazzjonijiet tal-mediċina li seħħew f’nisa wara l-menopawża li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ Bondenza 3mg kull 3 xhur jew ibandronic acid 2.5mg kuljum fl-istudji ta’ fażi III BM16550 u MF4411 u fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl- aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Sistema tal-

Komuni

 

 

 

Mhux komuni

 

Rari

Rari ħafna

Klassifika tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

 

 

 

Reazzjoni ta’

Reazzjoni/xokk

sistema

 

 

 

 

 

 

sensittività

anafilattiku*†

immuni

 

 

 

 

 

 

eċċessiva

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nervuża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-

 

 

 

 

 

 

Infjammazzj ni fl-

 

għajnejn

 

 

 

 

 

 

għajnejn*

 

Disturbi

 

 

 

 

Flebite/tromboflebite

 

awtorizzat

 

vaskulari

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

Gastrite, Dispepsja,

 

 

adux

 

 

gastro-

Dijarea, Uġigħ

 

 

 

 

 

intestinali

addominali, Tqalligħ,

 

 

 

 

Stitikezza

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

Disturbi fil-

Raxx

 

 

 

m’g

 

Anġjoedima,

 

ġilda u fit-

 

 

 

 

 

nefħa/edima fil-

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

 

 

wiċċ, Urtikarja

 

 

 

 

 

li

 

 

il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

Artralġja, Mijalġja,

 

Uġigħ fl-għadam

 

Ksur

Osteonekrosi

muskolu-

Uġigħ muskolu-

 

inali

 

subtrochanteric u

tax-xedaq*

skeletrali u tat-

 

 

 

 

 

 

 

skeletrali, Uġigħ f -

 

 

diaphyseal mhux

 

tessut

dahar

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

tipiku tal-għadma

 

konnettiv

 

 

 

 

 

 

tal-wirk

 

Disturbi

Marda li ixbaħ lill-

 

Reazzjonijiet fis-sit

 

 

 

ġenerali u

 

medi

 

tal-injezzjoni,

 

 

 

 

influwenza*, Għeja

 

 

 

 

 

kondizzjonijiet

 

 

 

 

Astenja

 

 

 

 

ta’ mnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

*Ara taħt għall-aktar informazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Marda li tixbaħ lill-influwenza

Marda li tixbaħ lill-influwenza tinkludi avvenimenti rrappurtati bħala reazzjoni jew sintomi ta’ fażi akuta inkluż mijalġja, artralġja, deni, tertir, għeja, tqalligħ, nuqqas ta’ aptit, u uġigħ fl-għadam.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata f’pazjenti kkurati b’bisphosphonates. Il-maġġoranza tar- rapporti jirreferu għall-pazjenti bil-kanċer, iżda każijiet bħal dawn kienu rrappurtati wkoll f’pazjenti kkurati għal osteoporożi. Osteonekrosi tax-xedaq huwa ġeneralment assoċjat mal-qlugħ ta’ sinna u / jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite). Dijanjosi tal-kanċer, kimoterapija, radjuterapija, koritikosterojdi u iġene orali ħażina wkoll huma meqjusa bħala fatturi ta’ riskju (ara sezzjoni 4.4).

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel ma twaqqaf ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda informazzjoni speċifika ma hija disponibbli dwar il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ Bondenza.

Ibbażat fuq tagħrif dwar din il-klassi ta’ sustanzi, doża eċċessiva meħuda minn ġol-vini tista’ tirriżulta f’ipokalċimja, ipofosfatimja u ipomanjesimja. Tnaqqis ta’ relevanza klinika fil-livelli ta’ kalċju, fosfru

u manjesju fis-serum għandu jiġi kkoreġut b’għotja minn ġol-vini ta’ calcium gluconate, potassju jew

sodium phosphate, u magnesium sulfate, rispettivament.

awtorizzat

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

 

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

 

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ m rd l-għadam, bisphosphonates, kodiċi ATC: M05BA06

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

ħ

Ibandronic acid huwa bisphosphonate potenti ħafna li jag meladuxparti mill-grupp ta’ bisphosphonates li

 

m’g

fihom n-nitroġenu, li jaġixxi b’mod selettiv fuq it-tessut ta’ l-għadam u jinibixxi speċifikament l-

attività osteoklastika mingħajr ma jaffettwa diretta ent il-formazzjoni ta’ l-għadam. Ma jinterferixxix mar-reklutaġġ osteoklastiku. Ibandronic acid iwassal ħal żidiet progressivi netti fil-massa ta’ l-

għadam u għall-inċidenza mnaqqsa ta’ ksur blijnaqqas it-tibdil elevat ta’ l-għadam lejn livelli ta’

qabel il-menopawża f’nisa wara l-menop wż .

Effetti farmakodinamiċi

inali

ċ

 

L-azzjoni farmakodinamika ta’ iban ronic acid hija l-inibizzjoni ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam.

waqfien tal-funzjoni gonadali,mediretinojdi, tumuri jew estratti tat-tumur. F’firien ta’ età żgħira (li jikbru malajr), l-assorbiment mill-ġdid endoġenu ta’ l-għadam huwa wkoll inibit, u jwassal għal żjieda fil- massa normali ta’ l-għadam meta mqabbel ma’ annimali mhux ikkurati.

In vivo, ibandronic acid jippr vj ni id-distruzzjoni ta’ l-għadam indotta bl-esperimenti permezz ta’

Mudelli ta’ l-annimali jikkonfermaw li ibandronic acid huwa inibitur qawwi ħafna ta’ l-attività osteoklastika. F’firien li kienu qed jikbru, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ tnaqqis fil-

mineralizzazjoni anki f’dożi ta’ aktar minn 5,000 darba akbar mid-doża meħtieġa għall-kura ta’ l-

osteoporożi.

Prodott

 

L-għoti għall-perijodu twil, kemm kuljum kif ukoll b’mod intermittenti (b’intervalli mtawwla bla doża) lill-firien, klieb u xadini kien assoċjat mal-formazzjoni ta’ għadam ġdid ta’ kwalità normali u saħħa mekkanika miżmuma jew miżjuda anki b’dożi fi skala tossika. Fil-bnedmin, kemm l-effikaċja ta’ għotja kuljum kif ukoll dik ta’ għotja intermittenti b’intervall bla doża ta’ 9-10 ġimgħat ta’ ibandronic acid, kienet ikkonfermata fi prova klinika (MF 4411), fejn ibandronic acid wera effikaċja kontra l-ksur.

F’mudelli ta’ l-annimali Ibandronic acid ipproduċa bidliet biokimiċi li jindikaw inibizzjoni tal- assorbiment mill-ġdid ta’ l-għadam li tiddependi fuq id-doża, inkluż soppressjoni ta’ markaturi biokimiċi tad-degradazzjoni tal-kollaġen ta’ l-għadam (bħal deoxypyridinoline, u cross linked N- telopeptides ta’ kollaġen tat-tip I (NTX).

Densità tal-minerali tal-għadam (BMD)
Injezzjoni ta’ Bondenza 3 mg kull tliet xhur

Kemm dożi orali, intermittenti ta’ kuljum, (b’intervall mingħajr doża ta’ 9 – 10 ġimgħat kull kwart) kif ukoll dożi ġol-vini ta’ ibandronic acid f’nisa wara l-menopawża ipproduċew bidliet biokimiċi li jindikaw inibizzjoni dipendenti mid-doża ta’ assorbmient mill-ġdid ta’ l-għadam.

Injezzjoni ġol-vini ta’ Bondenza naqqset il-livelli ta’ C-telopeptide tal-katina alpha tal-collagen tat-Tip 1 (CTX) fis-serum fi żmiet 3 - 7 ijiem mill-bidu tal-kura u naqqset il-livelli ta’ osteocalcin fi żmien

3 xhur.

Wara waqfien tal-kura, hemm ritorn għar-rati patoloġiċi ta’ qabel il-kura ta’ assorbiment mill-ġdid ta’ l-għadam elevat assoċjat ma’ osteoporożi ta’ wara l-menopawża.

L-analiżi istoloġika ta’ bijopsiji ta’ l-għadam wara sentejn u tliet snin ta’ kura ta’ nisa wara l- menopawża b’dożi ta’ ibandronic acid 2.5 mg orali kuljum u dożi intermittenti ġol-vini sa 1 mg kull 3 xhur wriet għadam ta’ kwalità normali u l-ebda indikazzjoni ta’ difett fil-mineralizzazjoni. Dehru

ukoll tnaqqis mistenni fil-bidla ta’ l-għadam, kwalità normali ta’ l-għadam u nuqqas ta’ difetti fil-

mineralizzazjoni wara sentejn ta’ kura b’injezzjoni ta’ Bondenza 3 mg.

Effikaċja klinika

awtorizzat

 

Fatturi ta’ riskju indipendenti, per eżempju, BMD baxx, eta’, l-eżistenza ta’ ksur minn qabel, passat ta’ ksur fil-familja, bidla għolja fl-għadam u indiċi tal-massa tal-ġisem baxx, għandhom jiġu kkunsidrati sabiex jiġu identifikati nisa f’riskju akbar ta’ ksur osteoporotiku.

Fi studju ta’ ħafna ċentri, double-blind, randomized, mhuxħta’aduxinferjorità ta’ sentejn (BM 16550) ta’ nisa wara l-menopawża (1386 mara b’età ta’ 55 - 80)m’gb osteoporożi (punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 SD fil-linja bażi), injezzjoni ġol-vini ta’ Bondenza 3 mg mogħtija kull 3 xhur,

intweriet li kienet mill-inqas effettiva daqs ibandronicli acid 2.5 mg kuljum. Dan intwera kemm fl- analiżi primarja wara sena kif ukoll fl-inalianaliż ta’ konferma ma’ tmiem is-sentejn (Tabella 2). Analiżi primarja ta’ tagħrif mill-istudju BM16550 wara sena u l-analiżi ta’ konferma wara sentejn

urew li kors ta’ dożaġġ ta’mediinjezzjoniċta’ 3 mg kull 3 xhur mhux inferjuri meta mqabbel ma’ kors ta’ dożaġġ ta’ 2.5 mg orali kuljum, f’termini ta’ żieda medja fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġenbejn totali, tal-għonq tal-wirk u tat-trokanter (Tabella 2).

Prodott

Tabella 2: Bidla relattiva medja mil-linja bażi fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġembejn totali, ta’ l- għonq tal-wirk u tat-trokanter wara sena (analiżi primarja), u sentejn ta’ kura (Popolazzjoni Per- Protokoll) fl-istudju BM 16550.

 

Tagħrif ta’ wara sena fl-istudju

Tagħrif kumulattiv ta’ wara

 

BM 16550

 

sentejn fl-istudju BM

 

 

 

 

 

Bidliet relattivi medji mil-

ibandronic acid

Injezzjoni ta’

ibandronic acid

Injezzjoni

linja bażi % [95% CI]

2.5 mg kuljum

Bondenza 3 mg

2.5 mg kuljum

 

ta’

 

(N=377)

kull 3 xhur

(N=334)

Bondenza

 

 

(N=365)

 

3 mg kull 3

 

 

 

 

 

xhur

 

 

 

 

(N=334)

 

 

 

 

 

 

Sinsla lumbari L2-L4

3.8 [3.4, 4.2]

4.8 [4.5, 5.2]

4.8 [4.3, 5.4]

6.3

[5.7, 6.8]

BMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMD totali tal-ġembejn

1.8 [1.5, 2.1]

2.4 [2.0, 2.7]

awtorizzat

3.1

[2.6, 3.6]

2.2 [1.8, 2.6]

BMD tal-għonq tal-wirk

1.6 [1.2, 2.0]

2.3 [1.9, 2.7]

2.2 [1.8, 2.7]

2.8

[2.3, 3.3]

BMD tat-trokanter

3.0 [2.6, 3.4]

3.8 [3.2, 4.4]

3.5 [3.0, 4.0]

4.9

[4.1, 5.7]

 

 

 

 

 

 

ġie ppruvat li injezzjoni ta’ Bondenza 3 mg darba kull 3 xhur kienet superjuri għal ibandronic acid 2.5 mg kuljum għal żidiet fil-BMD tas-sinsla lumbari.

Barra minn hekk, f’analiżi prospettiva ippjanata ma’ l-ewweladuxsena, p=0.001, u mas-sentejn, p<0.001,

ħ Għall-BMD tas-sinsla lombari, 92.1 % tal-pazjentim’gli kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur

żiedu jew żammew il-BMD tagħhom wara sena ta’ kura (i.e dawk li rrispondew), meta mqabbel ma’ 84.9 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bondenzali2.5 mg kuljum (p=0.002). Wara sentejn ta’ kura,

92.8 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievuinaliinjezzjonijiet ta’ 3 mg u 84.7 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu 2.5 mg ta’ terapija orali kellhom BMD tas-sinsla lumbari miżjud jew miżmum (p=0.001).

Għal BMD totali tal-ġembejn, 82.3 ċ% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur kienu dawk li rripsondew waramedisena, meta mqabbel ma’ 75.1 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu

2.5 mg orali kuljum (p=0.02). Wara sentejn ta’ kura, 85.6 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu

injezzjonijiet ta’ 3 mg u 77.0 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu 2.5 mg ta’ terapija orali kellhom BMD totali talProdott-ġembejn miżjud jew miżmum (p=0.004).

Il-proporzjon ta’ pazjenti li żiedu jew żammew il-BMD tagħhom wara sena kemm fis-sinsla lumbari kif ukoll fil-ġembejn totali kien ta’ 76.2 % fil-grupp ta’ injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur u 67.2 % fil- grupp ta’ 2.5 mg orali kuljum (p=0.007). Mas-sentejn, 80.1 % u 68.8 % tal-pazjenti laħqu dan il- kriterju fil-grupp ta’ injezzjoni ta’ 3 mg mg kull 3 xhur u fil-grupp ta’ 2.5 mg kuljum (p=0.001).

Markaturi biokimiċi tat-tibdil ta’ l-għadam

Tnaqqis ta’ sinifikat kliniku fil-livelli fis-serum ta’ CTX kienu osservati fil-punti kollha ta’ ħin imkejjla. Wara 12-il xahar, bidliet medjani relattivi mil-linja bażi kienu ta’ –58.6 % għall-injezzjoni ġol-vini ta’ 3 mg kull 3 xhur u –62.6 % għall-kors ta’ 2.5 mg orali kuljum. Barra minn hekk 64.8 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur kienu identifikati bħala dawk li rrispondew (definiti bħala tnaqqis ta’ ≥50 % mil-linja bażi), meta mqabbel ma’ 64.9 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu 2.5 mg orali kuljum. Tnaqqis tas-CTX fis-serum kien miżmum tul is-sentejn, b’aktar minn nofs il-pazjenti identifikati bħala dawk li rrispondew fiż-żewġ gruppi ta’ kura.

Ibbażat fuq ir-riżultati ta’ l-istudju BM 16550, Bondenza 3 mg injezzjoni ġol-vini darba kull 3 xhur huwa mistenni li jkun minn ta’ l-inqas effettiv daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex jipprevjeni l- ksur.

Pilloli ibandronic acid 2.5 mg kuljum

Fl-istudju tal-bidu, ta’ tliet snin dwar il-ksur, tat-tip randomised, double-blind u kkontrollat bil-plaċebo (MF 4411), intwera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid radjografiku, morfometriku u kliniku (tabella 3). F’dan l-istudju, ibandronic acid kien evalwat f’dożi orali ta’ 2.5 mg kuljum u 20 mg b’mod intermittenti bħala kors epsloratorju. Ibandronic acid ttieħed 60 minuta qabel l-ewwel ikel jew xorb tal-ġurnata (perijodu ta’ sawn ta’ wara d-doża). L- istudju involva nisa b’età minn 55 sa 80 sena, li kienu mill-inqas 5 snin wara l-menopawża u li kellhom BMD fis-sinsla lumbari ta’ -2 sa -5 SD taħt il-medja ta’ qabel il-menopawża (punteġġ T) f’mill-inqas vertebra waħda [L1-L4], u li kellhom minn wieħed sa erba’ ksur vertebrali prevalenti. Il- pazjenti kollha rċevew 500 mg kalċju u 400 IU vitamina D kuljum. L-effikaċja ġiet evalwata f’2,928 pazjent. Ibandronic acid 2.5 mg mogħti kuljum wera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid. Matul it-tliet snin ta’ studju, dan il-kors naqqas l- okkorrenza ta’ ksur vertebrali radjografiku ġdid b’62% (p=0.0001). Wara sentejn kien osservat

tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ 61% (p=0.0006). L-ebda differenza statistikament sinifikan

ma ntlaħqet

wara sena ta’ kura (p=0.056). L-effett ta’ kontra l-ksur kien konsistenti matul il-perjodu

a’ l-istudju.

Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni ta’ tnaqqis fl-effett biż-żmien.

 

L-inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku kienet ukoll mnaqqsa b’mod sinifikanti b’49% wara 3 snin

(p=0.011). L-effett qawwi fuq il-ksur vertebrali kien rifless ukoll minn tnaqqis statistikament

sinifikanti ta’ telf fit-tul meta mqabbel mal-plaċebo (p<0.0001).

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3: Riżultati mill-istudju fuq 3 snin dwar il-ksur, MF 4411 (%, 95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

 

 

adux

ibandronic acid 2.5 mg

 

 

 

(N=974)

 

 

kuljum

 

 

 

 

 

ħ

 

(N=977)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju

 

 

m’g

 

 

62% (40.9, 75.1)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali

9.56% (7.5, 11.7)

 

 

4.68% (3.2, 6.2)

morfometriku ġdid

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju ta’ ksur

inali

 

 

 

 

49%

vertebrali kliniku

ċ

 

 

 

 

(14.03, 69.49)

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

5.33%

 

 

 

 

2.75%

 

 

 

(3.73, 6.92)

 

 

 

(1.61,3.89)

BMD– bidla medja relattiva għas-

1.26% (0.8, 1.7)

 

 

6.54% (6.1, 7.0)

sinsla lumbari fil-linja bamediż fit-tielet

 

 

 

 

 

 

sena

 

 

 

 

 

 

 

 

BMD– bidla me ja relattiva għal-

-0.69%

 

 

 

 

3.36%

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

(-1.0, -0.4)

 

 

 

(3.0, 3.7)

sena

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

L-effett tal-kura ta’ ibandronic acid kien evalwat ukoll f’analiżi tas-sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li fil- linja bażi kellhom il-punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 (tabella 4). It-tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali kien ferm konsistenti ma’ dak li kien osservat fil-popolazzjoni ġenerali.

Tabella 4: Riżultati mill-istudju fuq 3 snin dwar il-ksur, MF 4411 (%, 95% CI), għall-pazjenti b’punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 fil-linja bażi.

 

Plaċebo

ibandronic acid 2.5 mg

 

(N=587)

kuljum

 

 

(N=575)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

 

59% (34.5, 74.3)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali

12.54%, (9.53, 15.55)

5.36% (3.31, 7.41)

morfometriku ġdid

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju ta’ ksur

 

50% (9.49, 71.91)

vertebrali kliniku

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

6.97% (4.67, 9.27)

3.57% (1.89, 5.24)

BMD- bidla medja relattiva għas-

1.13% (0.6, 1.7)

7.01% (6.5, 7.6)

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

 

 

sena

 

 

riskju għoli (punteġġ T tal-BMD tal-għonq femorali < -3.0), fejn kien

awtorizzatosservat tnaqqis ta’ 69% fir-

BMD- bidla medja relattiva għal-

-0.70% (-1.1, -0.2)

3.59% (3.1, 4.1)

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

 

 

sena

 

 

Fil-popolazzjoni globali tal-pazjenti ta’ l-istudju MF4411, ma kien osservat l-ebda tnaqqis għall-ksur mhux vertebrali, madankollu ibandronic acid kuljum deher li huwa effettiv f’sottopopolazzjoni ta’

riskju ta’ ksur mhux vertebrali.

adux

 

Kura orali kuljum b’pilloli ibandronic acid 2.5 mg irriżult t f’żidiet progressivi fil-BMD f’postijiet

 

m’g

vertebrali u mhux vertebrali ta’ l-iskeletru.

ħ

Iż-żjieda fil-BMD tas-sinsla lumbari fuq tliet sn n

eta mqabbla mal-plaċebo kienet ta’ 5.3% u 6.5%

meta mqabbla mal-linja bażi. Żidiet fil-ġenbejnlimeta mqabbla mal-linja bażi kienu ta’ 2.8% fl-għonq

inali

 

femorali, 3.4% fil-ġenbejn totali, u 5.5% fit-troċantru.

Markaturi biokimiċi tal-bidla ta’ l-gċħadam (bħal CTX urinarju u Osteocalcin tas-serum) urew id-disinn mistenni tas-soppressjoni gmediħal-livelli ta’ qabel il-menopawża u laħqu s-soppressjoni massima f’perijodu ta’ 3 - 6 xhur ta’ użu ta’ ibandronic acid 2.5 mg kuljum.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2).

Bondenza ma kienx studjat fil-popolazzjoni pedjatrika, għalhekk m’hemmx disponibbli dejta ta’ effikaċja jew sigurtà għal din il-popolazzjoni ta’ pazjenti.

Tnaqqis ta’ sinifikanza klinika ta’ 50% tal-markaturi biokimiċi ta’ assorbiment mill-ġdid ta’ l-għadam kien osservatProdottminn xahar wara l-bidu tal-kura b’ibandronic acid 2.5 mg.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

L-effetti farmakoloġiċi primarji ta’ ibandronic acid fuq l-għadam m’humiex relatati direttament mal- konċentrazzjonijiet attwali fil-plażma, kif muri b’diversi studji fuq l-annimali u l-bnedmin.

Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ ibandronic acid jiżdiedu b’mod proporzjonali mad-doża wara għotja ġol-vini ta’ 0.5 mg sa 6 mg.

Assorbiment

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistematika inizjali, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl- urina. Fil-bnedmin, il-volum ta’ distribuzzjoni terminali apparenti huwa mill-inqas 90 1 u l-ammont

ta’ doża li tilħaq l-għadam hija stmata li hija 40 - 50% tad-doża li tkun qed tiċċirkola. It-twaħħil mal- proteini fil-plażma umana hija madwar 85% - 87% (determinata in vitro f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi ta’ ibandronic acid), u għalhekk hemm potenzjal żgħir għall-interazzjoni ma’ prodotti mediċinali minħabba spostament.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid huwa metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Ibandronic acid jitneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment fl-għadam (stmat li huwa 40 - 50% f’nisa wara l-menopawża) u l-bqija jiġi eliminat mingħajr ma jinbidel mill-kliewi.

L-skala tal-half-lifes apparenti osservati hija wiesgħa, l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fl-iskala ta’ 10 - 72 siegħa. Minħabba li l-valuri kkalkulati huma fil-biċċa l-kbira funzjoni tat-tul ta’ l- istudju, id-doża wżata, u s-sensittività ta’ l-analiżi, il-half-life terminali vera x’aktarx li hija itwal sew,

bħal b’bisphosphonati oħrajn. Livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr u jilħqu 10% tal-valuri massimi fi 3 u 8 sigħat wara għoti minn ġol-vini jew mill-ħalq rispettivament. awtorizzat

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’valuri medji fl-iskla ta’ 84 - 160 ml/min. It-tneħħija

mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa b’saħħithom wara l-menopawża) tk p 50 - 60% tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija totali apparenti u t-

tneħħija mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti it-teħid mill-għadam.

Il-mogħdija tas-sekrezzjoni tidher li ma tinkludix sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi magħrufa li

huma involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra (ara sezzjoni 4.5). Barra dan, ibandronic acid ma

jinibixxix l-isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-

fwied fil-firien.

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

adux

Farmakokinetika f’sitwazzjonijiet kliniċi speċjali

 

Sess

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

L-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

 

ċ

 

 

 

 

medi

 

 

 

Ma hemm l-ebda evidenza ta’ xi ifferenza ta’ relevanza klinika bejn ir-razez bejn l-Ażjatiċi u l-

Kawkasi fid-disposizjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitat disponibbli dwar pazjenti ta’

oriġini Afrikana.

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Pazjenti b’indeboliment

al-kliewi

 

 

 

It-tneħħija ta’ iban ronic acid mill-kliewi f’pazjenti bi gradi diversi ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata b’mod lineari mat-tneħħija tal-krejatinina (CLcr).

L-ebda tibdil tad- ża ma hu meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi (CLcr ugwali jew aktar minn 30 ml/min).

Individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr inqas minn 30 ml/min) li rċevew għoti orali kuljum ta’ 10 mg ibandronic acid għal 21 ġurnata, kellhom konċentrazzjonijiet fil-plażma 2 - 3 darbiet għola minn individwi b’funzjoni tal-kliewi normali u t-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kienet ta’

44 ml/min. Wara għoti minn ġol-vini ta’ 0.5 mg ta’ ibandronic acid, it-tneħħija totali, renali u mhux renali naqsu b’67%, 77% u 50% rispettivament, f’individwi b’insuffiċjenza severa tal-kliewi iżda ma kien hemm l-ebda tnaqqis fit-tollerabilità assoċjata maż-żjieda fl-espożizzjoni. Minħabba li l- esperjenza klinika hija limitata, Bondenza mhux rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal- kliewi (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 4.4). Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’pazjenti b’marda tal- kliewi ta’ l-aħħar stadju kienet stmata biss f’numru żgħir ta’ pazjenti immaniġġjati b’emodijalisi, għalhekk il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’pazjenti mhux fuq emodijalisi mhux magħrufa. Minħabba tagħrif limitat, ibandronic acid m’għandux jintuża fil-pazjenti kollha b’marda tal-kliewi ta’ l-aħhar stadju.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda informazzjoni farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti b’indeboliment epatiku. Il-fwied m’għandux rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid li m’huwiex metabolizzat iżda jitneħħa permezz ta’ eskrezzjoni mill-kliewi u minn teħid fl-għadam. Għalhekk tibdil tad-doża m’huwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Popolazzjoni anzjana (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, l-età ma nstabitx li hija fattur indipendenti fl-ebda wieħed mill-parametri farmakokinetiċi studjati. Billi l-funzjoni tal-kliewi tonqos bl-età, l-funzjoni tal-kliewi hija l-uniku fattur li għandu jittieħed f’konsiderazzjoni (ara s-sezzjoni dwar l-indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ Bondenza f’dawn il-gruppi ta’ etajiet.

5.3 Tagħrif ta’ qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Ma ġiet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijietawtorizzatgħall-ġenotossiċità ma żvelaw l-ebda evidenza ta’ attività ġenetika għal ibandronic acid.

Effetti tossiċi, e.ż. sinjali ta’ ħsara fil-kliewi, ġew osservati fil-klieb biss f’espoż jonijiet ikkunsidrati

suffiċjentement akbar mill-espożizzjoni massima fil-bniedem u jindikaw relevan a żgħira għall-użu kliniku.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Tossiċità riproduttiva:

 

Ma sarux studji speċifiċi għall-kors ta’ dożaġġ ta’ kull 3 xhur.aduxFi studji b’kors ta’ dożaġġ i.v. kuljum

 

ħ

ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effett tossiku dirett fuq il-fetu jew effett teratoġeniku ta’ ibandronic

acid f’firien u fniek. Żieda fil-piż tal-ġisem naqset m’gfl-ulied F1 fil-firien. Fi studji dwar l-effett fuq is- sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħlia q, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żjieda fit-telf qabel l-impjantazzjoni b’livelli ta’ doż ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq

ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertinalilità fl-irġiel b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/kuljum. Reazzjonijiet avversi oħra għal ibandronicċ acid fi studji tat-tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk

is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi

 

 

medi

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

 

 

Prodott

 

osservati bil-bisphosphonates bħala klassi. Dawn jinkludu numru mnaqqas ta’ siti ta’ impjantazzjoni,

interferenza fil-ħlas naturali (distoċija), u żjieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindrome renali tal-pelvi tal-ureteru).

Sodium chloride

Glacial acetic acid

Sodium acetate trihydrate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Soluzzjoni għall-injezzjoni Bondenza m’għandiex titħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il-kalċju jew ma’ prodotti mediċinali oħra li jingħataw ġol-vini.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fiħ

Siringi mimlija għal-lest (5 ml) li fihom 3 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni, magħmula minn ħġieġ bla kulur tat-Tip I, it-tapp tal-planġer griż tal-lasktu u l-għatu tat-tarf huma magħmula minn lastku llaminat b’fluororesin.

Pakketti ta’ siringa mimlija għal-lest waħda u labra għall-injezzjoni waħda jew 4 siringi mimlija għal- lest u 4 labar għall-injezzjoni.

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Fejn il-prodott mediċinali jingħata ġo linja ta’ l-infużjoni ġol-vini eżistenti, is-soluzzjoni għall- infużjoni għandha tiġi limitata għal isotonic saline jew soluzzjoni tal-glukosju ta’ 50 mg/ml (5 %). Dan jgħodd ukoll għal soluzzjonijiet użati biex ilaħalħu l-farfett u apparat ieħ .

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Kull soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa jew labra għall-injezzjoni mhux uża i għandhom jintremew

skond il-liġijiet lokali. Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

 

 

 

 

awtorizzat

Il-punti li ġejjin rigward l-użu u r-rimi ta’ siringi u oġġetti mediċinali li jaqtgħu oħrajn għandhom jiġu

segwiti b’mod strett:

 

 

 

Labar u siringi qatt m’għandhom jerġgħu jintużaduxaw.

 

 

 

ħ

Poġġi l-labar u s-siringi wżati kollha f’kontenitur għall-oġġetti li jaqtgħu (kontenitur li

 

jintrema u li ma jittaqqabx).

 

Żomm dan il-kontenitur fejn ma j nt am’għaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

 

li

It-tqegħid ta’ kontenituri għall-oġġetti li jaqtgħu wżati fl-iskart domestiku għandu jiġi

evitat.

 

 

 

Armi l-kontenitur mimli sko t il-ħtiġijiet lokali jew kif avżat mill-fornitur tal-kura tas-

 

saħħa tiegħek.

 

inali

 

ċ

 

 

 

 

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

Prodott

medi

 

 

AL7 1TW

 

 

 

Shire Park

Welwyn Garden City

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/266/005

EU/1/03/266/006

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23.02.2004

Data tal-aħħar tiġdid: 20.02.2009

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati